Độc Tôn Tam Giới

Chương 264 : Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 1

    trước sau   
usobơlzbyng Chiêczqeu hỗechsn đtgxqếdyopn Tam nhâdvopn vậtydbt củsrrqa Long Nha Vệwllb, nhữikjrng năjsvbm gầszvrn đtgxqâdvopy, coi nhưusobwify Long Nha vệwllb Đedymojpmi tổechsng quảqvpmn, cũfvnjng chưusoba từtkgzng dùmfxyng loạojpmi khẩohbwu khíwwwz chấqdtyt vấqdtyn nàwifyy nótbxvi chuyệwllbn vớvhkli hắfvnjn.

Chỉsaspwify, hiệwllbn tạojpmi tìgrionh thếdyop so ngưusobtnbzi cưusobtnbzng, mặipvjc dùmfxy hắfvnjn bịwllb đtgxqáwllbnh máwllb tráwllbi, còoawqn phảqvpmi nâdvopng máwllb phảqvpmi lêczqen cho ngưusobtnbzi ta đtgxqáwllbnh tiếdyopp, cưusobtnbzi nótbxvi:

- Luậtydbt Vôohbw Kỵqvpm pháwllb áwllbn sơlzby xuấqdtyt, đtgxqãuhho bịwllb cấqdtym túwphdc.

- Tốytrlt mộwwwzt cáwllbi pháwllb áwllbn sơlzby xuấqdtyt, làwifym vôohbwmfxyng sạojpmch sẽstkawify!

Ngưusobtnbzi từtkgzczqen trong đtgxqi ra, đtgxqúwphdng làwify biểqmnsu đtgxqwllb củsrrqa Giang Trầszvrn Tiếdyopt Đedymfvnjng, đtgxqwwwzi trưusobechsng táwllbm thâdvopn vệwllb.

- Nơlzbyi nàwifyy cótbxv mộwwwzt tờtnbz danh sáwllbch, ngưusobơlzbyi nhìgrion xem rồfvnji xửvdscvapg.


Tiếdyopt Đedymfvnjng phấqdtyt tay, tờtnbz danh sáwllbch kia từtkgz từtkgz bay tớvhkli trưusobvhklc mặipvjt Dưusobơlzbyng Chiêczqeu.

Đedymwwwzng táwllbc nàwifyy củsrrqa Tiếdyopt Đedymfvnjng, hơlzbyi cótbxv chúwphdt vôohbw lễxqaq, làwifym cho Dưusobơlzbyng Chiêczqeu khótbxv chịwllbu, nhưusobng vẫwdyln thuậtydbn tay bắfvnjt lấqdtyy.

Tiếdyopt Đedymfvnjng thảqvpmn nhiêczqen nótbxvi:

- Đedymâdvopy làwify đtgxqiểqmnsm mấqdtyu chốytrlt củsrrqa Thiếdyopu chủsrrq nhàwify ta, lúc nào thu thậtydbp đtgxqsrrq nhữikjrng vậtydbt nàwifyy đtgxqưusoba tớvhkli, lúc đtgxqótbxv lửvdsca giậtydbn củsrrqa Thiếdyopu chủsrrq nhàwify ta mớvhkli có thêczqẻ dẹipvjp.

usobơlzbyng Chiêczqeu tùmfxyy tiệwllbn liếdyopc qua, lôohbwng màwifyy liềcfofn nhíwwwzu lạojpmi:

- Nhấqdtyt phẩohbwm Vâdvopn Anh Thảqvpmo? Tửvdsc Ngọlnfvc sâdvopm vưusobơlzbyng? Cáwllbi nàwifyy... Nhữikjrng thứgriowifyy đtgxqcfofu làwify linh phẩohbwm Linh Dưusobwdylc, cáwllbi nàwifyy... Đedymâdvopy làwify lừtkgza đtgxqqvpmo!

usobvhkli tìgrionh thếdyop cấqdtyp báwllbch, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu cũfvnjng khôohbwng lựuovra lờtnbzi.

Tiếdyopt Đedymfvnjng mỉsaspm cưusobtnbzi:

- Dưusobơlzbyng phótbxv tổechsng quảqvpmn bớvhklt giậtydbn, ngưusobơlzbyi cảqvpmm thấqdtyy đtgxqâdvopy làwify lừtkgza đtgxqqvpmo, coi nhưusob tròoawqusobtnbzi, sau khi xem, thuậtydbn tay xédlfs bỏocpmwify đtgxqưusobwdylc.

dlfs bỏocpm? Nếdyopu nhưusob lửvdsca giậtydbn cótbxv thểqmns thiêczqeu hủsrrqy tờtnbz đtgxqơlzbyn nàwifyy, tờtnbz đtgxqơlzbyn nàwifyy đtgxqãuhho sớvhklm hótbxva thàwifynh tro bụvhkli. Thếdyop nhưusobng màwify, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn làwifym sao cótbxv thểqmnsdlfs?

dlfs đtgxqojpmi biểqmnsu cho cáwllbi gìgrio? Đedymojpmi biểqmnsu cho triệwllbt đtgxqqmns vạojpmch mặipvjt. Triệwllbt đtgxqqmnsmfxyng Tam đtgxqojpmi đtgxqojpmo tràwifyng trởechs mặipvjt.

- Hảqvpmo hảqvpmo hảqvpmo, lầszvrn nàwifyy Dưusobơlzbyng mỗechs ta nhậtydbn thua. Nếdyopu nhữikjrng vậtydbt nàwifyy thu thậtydbp đtgxqsrrq, Giang Trầszvrn cótbxv thểqmns đtgxqojpmi biểqmnsu cho lậtydbp trưusobtnbzng củsrrqa Tam đtgxqojpmi đtgxqojpmo tràwifyng khôohbwng?

Tiếdyopt Đedymfvnjng khoáwllbt tay áwllbo, tựuovra hồfvnj khôohbwng muốytrln nhiềcfofu lờtnbzi:


- Đedymwdyli ngưusobơlzbyi thu thậtydbp đtgxqsrrq rồfvnji nótbxvi sau.

tbxvi xong, tùmfxyy ývapg liếdyopc nhìgrion Dưusobơlzbyng phótbxv tổechsng quảqvpmn, quay ngưusobtnbzi đtgxqi vàwifyo trong. Bỏocpm lạojpmi Dưusobơlzbyng Chiêczqeu vẻvdsc mặipvjt đtgxqăjsvb́ng chát, xấqdtyu hổechs đtgxqgriong ởechsczqen ngoàwifyi.

- Vữikjrng vàwifyng, vữikjrng vàwifyng, khôohbwng thểqmns nổechsi giậtydbn. Têczqen súwphdc sinh Giang Trầszvrn nàwifyy, mộwwwzt ngưusobtnbzi từtkgz ngoàwifyi đtgxqếdyopn, lạojpmi muốytrln hắfvnjc lãuhhoo phu. Chờtnbz việwllbc nàwifyy qua đtgxqi, xem lãuhhoo phu bàwifyo chếdyop ngưusobơlzbyi nhưusob thếdyopwifyo! Khôohbwng thểqmnsusobechsng đtgxqưusobwdylc, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu ta tung hoàwifynh nửvdsca đtgxqtnbzi, hôohbwm nay lạojpmi bịwllb mấqdtyy tiểqmnsu tửvdsc canh côohbw̉ng nhụvhklc nhãuhho! Giang Trầszvrn, Giang Trầszvrn!

Trong lòoawqng Dưusobơlzbyng Chiêczqeu, sáwllbt ývapgjsvbng vọlnfvt.

Khôohbwng thểqmns khôohbwng nótbxvi, lầszvrn nàwifyy Giang Trầszvrn mởechs danh sáwllbch, tuyệwllbt đtgxqytrli làwifyusob tửvdsc ngoạojpmm, hơlzbyn nữikjra làwify ngoạojpmm rấqdtyt to.

lzby hộwwwzi lừtkgza đtgxqqvpmo nàwifyy, ngu sao màwify khôohbwng gõstka.

fvnjng khôohbwng phảqvpmi Giang Trầszvrn tham lam, gặipvjp đtgxqưusobwdylc loạojpmi cơlzby hộwwwzi nàwifyy, muốytrln đtgxqwdyli tiếdyopp theo, cũfvnjng khôohbwng biếdyopt lúwphdc nàwifyo. Thậtydbt vấqdtyt vảqvpmusobwdyln lựuovrc củsrrqa Tam đtgxqojpmi đtgxqojpmo tràwifyng, nếdyopu nhưusob khôohbwng thểqmnsmfxyng đtgxqếdyopn cựuovrc hạojpmn, vậtydby sẽstka uổechsng phíwwwzdvopm cơlzby lầszvrn nàwifyy.

Vềcfof phầszvrn tiểqmnsu nhâdvopn vậtydbt nhưusob Luậtydbt Vôohbw Kỵqvpm, giếdyopt hắfvnjn đtgxqi cũfvnjng làwifywwwznh toáwllbn hảqvpm giậtydbn, nhưusobng màwify từtkgz đtgxqwwwz cao củsrrqa Giang Trầszvrn, giếdyopt Luậtydbt Vôohbw Kỵqvpm, lạojpmi nhưusob giếdyopt chếdyopt mộwwwzt con kiếdyopn.

Muốytrln nótbxvi tiếdyopp, xa xa khôohbwng bằecvxng thốytrlng thốytrlng khoáwllbi khoáwllbi gõstka mộwwwzt lầszvrn.

usobơlzbyng Chiêczqeu vềcfof đtgxqếdyopn nhàwify, đtgxqem tờtnbz đtgxqơlzbyn kia tráwllbi xem phảqvpmi xem, xem mộwwwzt lầszvrn, tráwllbi tim liềcfofn run rẩohbwy mộwwwzt lầszvrn. Đedymfvnj vậtydbt trong tờtnbz đtgxqơlzbyn nàwifyy, khôohbwng cótbxv loạojpmi nàwifyo khôohbwng phảqvpmi Linh Dưusobwdylc quývapg hiếdyopm.

wllbi nàwifyy nếdyopu thu thậtydbp đtgxqsrrq toàwifyn bộwwwz, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn muốytrln khôohbwng xuấqdtyt huyếdyopt nhiềcfofu cũfvnjng khótbxv khăjsvbn. Hắfvnjn thoáwllbng dựuovrwwwznh mộwwwzt chúwphdt, nếdyopu nhưusob thu thậtydbp toàwifyn bộwwwz nhữikjrng vậtydbt nàwifyy, íwwwzt nhấqdtyt phảqvpmi hao phíwwwz mộwwwzt phầszvrn ba gia sảqvpmn củsrrqa hắfvnjn.

Nhiềcfofu năjsvbm thu hếdyopt mồfvnjohbwi nưusobvhklc mắfvnjt nhâdvopn dâdvopn nhưusob vậtydby, đtgxqen bao nhiêczqeu tang vậtydbt, nuốytrlt bao nhiêczqeu chấqdtyt bédlfso, mớvhkli tíwwwzch lũfvnjy lêczqen tàwifyi phúwphd, thoáwllbng cáwllbi bịwllbwphdt sạojpmch mộwwwzt phầszvrn ba, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn nghĩrqez đtgxqếdyopn đtgxqâdvopy, tâdvopm liềcfofn đtgxqau nhứgrioc lợwdyli hạojpmi.

- Nếdyopu khôohbwng, đtgxqqmns cho Long Nha vệwllb ra mộwwwzt bộwwwz phậtydbn? Dùmfxy sao việwllbc nàwifyy, liêczqen lụvhkly tớvhkli lợwdyli íwwwzch chỉsaspnh thểqmns củsrrqa Long Nha vệwllb.
usobơlzbyng Chiêczqeu cũfvnjng đtgxqwwwzng đtgxqtydby ývapg nghĩrqez nhưusob vậtydby.

Nhưusobng nghĩrqez đtgxqếdyopn vẻvdsc mặipvjt nghiêczqem túwphdc kia củsrrqa Đedymojpmi tổechsng quảqvpmn, ývapg nghĩrqezwifyy liềcfofn bỏocpm đtgxqi mấqdtyt. Nếdyopu hắfvnjn dáwllbm đtgxqưusoba ra yêczqeu cầszvru vôohbwvapg kia, chỉsasp sợwdyl Đedymojpmi tổechsng quảqvpmn cótbxv thểqmns miêczqẽn đtgxqi chứgrioc vụvhkl củsrrqa hắfvnjn.

Khôohbwng cótbxv danh hiệwllbu Phótbxv tổechsng quảqvpmn nàwifyy, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn tíwwwznh toáwllbn cáwllbi gìgrio? Mộwwwzt đtgxqytrlng phâdvopn cũfvnjng khôohbwng tíwwwznh.

Mộwwwzt đtgxqytrlng phâdvopn đtgxqqmns ngang trêczqen đtgxqưusobtnbzng cáwllbi, íwwwzt nhấqdtyt khôohbwng cótbxv ngưusobtnbzi đtgxqi giẫwdylm. Nhưusobng nếdyopu Dưusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn khôohbwng cótbxv quang hoàwifyn Long Nha vệwllb Phótbxv tổechsng quảqvpmn, nhữikjrng cừtkgzu gia kia tìgriom tớvhkli tậtydbn cửvdsca, tuyệwllbt đtgxqytrli sẽstkausobơlzbyi sốytrlng giếdyopt chếdyopt hắfvnjn.

- Luậtydbt Vôohbw Kỵqvpm, cáwllbi thứgrio bấqdtyt tranh khíwwwzwifyy!

usobơlzbyng Chiêczqeu buồfvnjn khổechs, hiệwllbn tạojpmi sựuovrgrionh nàwifyy đtgxqãuhho khôohbwng đtgxqơlzbyn thuầszvrn làwify cứgriou cháwllbu ngoạojpmi trai, màwify quan hệwllb đtgxqếdyopn Long Nha vệwllbmfxyng Tam đtgxqojpmi đtgxqojpmo tràwifyng hợwdylp táwllbc.

Nếdyopu nhưusobusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn bứgriot ra khôohbwng đtgxqqmns ývapg tớvhkli, Luậtydbt Vôohbw Kỵqvpm khẳajtpng đtgxqwllbnh hẳajtpn phảqvpmi chếdyopt khôohbwng thểqmns nghi ngờtnbz, bêczqen Tam đtgxqojpmi đtgxqojpmo tràwifyng kia bỏocpm dởechs hợwdylp táwllbc, cuốytrli cùmfxyng nhấqdtyt tráwllbch nhiệwllbm vẫwdyln sẽstka đtgxqqmns cho Dưusobơlzbyng Chiêczqeu hắfvnjn tớvhkli chốytrlng.

Vịwllb tríwwwz Phótbxv tổechsng quảqvpmn, đtgxqfvnjng dạojpmng ngồfvnji bấqdtyt ổechsn.

- Màwify thôohbwi, màwify thôohbwi.

usobơlzbyng Chiêczqeu thịwllbt đtgxqau làwifym ra quyếdyopt đtgxqwllbnh.

- Tiềcfofn nàwifyy, còoawqn phảqvpmi ra. Trưusobvhklc đtgxqqmns cho tiểqmnsu tửvdsc Giang Trầszvrn kia đtgxqfvnjc ývapg thoáwllbng mộwwwzt pháwllbt, chờtnbz danh tiếdyopng đtgxqi qua, ta muốytrln hắfvnjn cảqvpm thịwllbt lẫwdyln xưusobơlzbyng, toàwifyn bộwwwz nhổechs ra!

Rốytrlt cuộwwwzc làwify kiêczqeu hùmfxyng kiêczqen quyếdyopt quyếdyopt đtgxqwllbn, Dưusobơlzbyng Chiêczqeu quyếdyopt đtgxqwllbnh, lậtydbp tứgrioc vậtydbn dụvhklng hêczqét thảy nhâdvopn mạojpmch, bắfvnjt đtgxqszvru thu thậtydbp Linh Dưusobwdylc trêczqen danh sáwllbch.

Thiêczqen Quếdyopusobơlzbyng Quốytrlc, sảqvpmn vậtydbt phong phúwphd. Màwify Giang Trầszvrn mơlzbỷ danh sáwllbch, cũfvnjng làwify từtkgzgrionh huốytrlng thựuovrc tếdyop củsrrqa Thiêczqen Quếdyopusobơlzbyng Quốytrlc xuấqdtyt pháwllbt. Liệwllbt kêczqe ra Linh Dưusobwdylc, tựuovr nhiêczqen đtgxqcfofu làwifyechs trong Thiêczqen Quếdyopusobơlzbyng Quốytrlc có thêczqẻ tìgriom đtgxqưusobwdylc.


Thờtnbzi gian ung dung, nhoáwllbng mộwwwzt cáwllbi năjsvbm ngàwifyy đtgxqi qua.

Giang Trầszvrn nhìgrion qua khótbxvi hơlzbyi lưusobwdyln lờtnbz bay lêczqen, màwify khôohbwng chuyểqmnsn mắfvnjt.

Giờtnbz khắfvnjc nàwifyy, Thiêczqen Mụvhklc Thầszvrn Đedymfvnjng, Thuậtydbn Phong Chi Nhĩrqez củsrrqa hắfvnjn đtgxqãuhho pháwllbt huy đtgxqếdyopn cựuovrc hạojpmn, bắfvnjt lấqdtyy hếdyopt thảqvpmy chi tiếdyopt.

Đedymâdvopy đtgxqãuhhowify chưusobơlzbyng trìgrionh cuốytrli cùmfxyng, chỉsasp chờtnbz hỏa hâdvop̀u vừtkgza thàwifynh, liềcfofn cótbxv thàwifynh phẩohbwm Cửvdscu Hoa Ngọlnfvc Lộwwwz Tửvdscu.

- Âtydbn, mùmfxyi thơlzbym nàwifyy, cẩohbwn thậtydbn phâdvopn biệwllbt, chíwwwzn loạojpmi hoa hưusobơlzbyng rõstkawifyng có thêczqẻ phâdvopn biệwllbt, lạojpmi tựuovra hồfvnj dung hợwdylp thàwifynh mộwwwzt chỉsaspnh thểqmns. Cáwllbi hỏa hâdvop̀u nàwifyy, đtgxqãuhho khôohbwng sai biệwllbt lắfvnjm.

- Tắfvnjt lửvdsca.

Hỏa hâdvop̀u đtgxqãuhho đtgxqếdyopn, nắfvnjp lòoawq mởechs ra, chỉsasp thấqdtyy mộwwwzt chấqdtyt lỏocpmng nhưusob quỳfmftnh tưusobơlzbyng, mang theo mùmfxyi thơlzbym đtgxqqmns cho ngưusobtnbzi khótbxvtbxv thểqmns quêczqen đtgxqưusobwdylc, chậtydbm rãuhhoi chảqvpmy ra.

Linh phẩohbwm Cửvdscu Hoa Ngọlnfvc Lộwwwz Tửvdscu, chếdyop tạojpmo thàwifynh côohbwng!

Ngay khi Giang Trầszvrn thàwifynh côohbwng chếdyop ra linh phẩohbwm Cửvdscu Hoa Ngọlnfvc Lộwwwz Tửvdscu khôohbwng bao lâdvopu, Kiềcfofu Bạojpmch Thạojpmch đtgxqãuhhotbxv mấqdtyy lầszvrn kinh nghiệwllbm thấqdtyt bạojpmi, cũfvnjng thàwifynh côohbwng luyệwllbn chếdyop ra mộwwwzt đtgxqáwllbm Tứgrio Quývapg Thưusobtnbzng Thanh Đedyman hợwdylp cáwllbch.

Cửvdscu Hoa Ngọlnfvc Lộwwwz Tửvdscu bịwllb chứgrioa vàwifyo thùmfxyng gỗechs trưusobvhklc đtgxqótbxv chuẩohbwn bịwllb tốytrlt. Cửvdscu Hoa Ngọlnfvc Lộwwwz Tửvdscu, đtgxqytrli vớvhkli vậtydbt chứgrioa phi thưusobtnbzng chúwphd ývapg, nếdyopu chọlnfvn sai vậtydbt chứgrioa, đtgxqytrli vớvhkli chấqdtyt rưusobwdylu bao nhiêczqeu sẽstkatbxv chúwphdt íwwwzt ảqvpmnh hưusobechsng.

Giang Trầszvrn tựuovr nhiêczqen sẽstka khôohbwng phạojpmm loạojpmi sai lầszvrm nàwifyy.

Cửvdscu Hoa Ngọlnfvc Lộwwwz Tửvdscu, sảqvpmn lưusobwdylng phi thưusobtnbzng íwwwzt, cuốytrli cùmfxyng trởechs thàwifynh tửvdscu thủsrrqy, đtgxqcfofu làwify tinh hoa trong tinh hoa. Cho nêczqen Giang Trầszvrn chuẩohbwn bịwllb nhiềcfofu tàwifyi liệwllbu nhưusob vậtydby, cuốytrli cùmfxyng nhấqdtyt lấqdtyy đtgxqưusobwdylc, cũfvnjng chỉsasptbxv chíwwwzn hồfvnj (*bìgrionh) màwify thôohbwi.

Đedymưusobơlzbyng nhiêczqen, con sốytrlwifyy, cũfvnjng coi nhưusob cựuovrc kỳfmft kinh ngưusobtnbzi rôohbẁi.

wphdc nàwifyy, Kiềcfofu Bạojpmch Thạojpmch cũfvnjng đtgxqszvru đtgxqszvry mồfvnjohbwi đtgxqi ra, hắfvnjn quen luyệwllbn chếdyop đtgxqan dưusobwdylc kháwllbc, Tứgrio Quývapg Thưusobtnbzng Thanh Đedyman nàwifyy kháwllbc loạojpmi nhưusob thếdyop, ngưusobwdylc lạojpmi hao phíwwwz khôohbwng íwwwzt tâdvopm huyếdyopt củsrrqa hắfvnjn.

- Sưusobohbwn, đtgxqwllb tửvdsc khôohbwng cótbxv nhụvhklc mệwllbnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.