Độc Tôn Tam Giới

Chương 263 : Xảo trá Dương phó tổng quản

    trước sau   
Tềusqo Thiêwsxdn Nam suy nghĩmpir mộcvwnt lávxost, nókfxri ra:

- Muốxndln ta nókfxri, chuyệmfedn nàdzvry, mấjnvmu chốxndlt vẫenvsn làdzvrixwc trêwsxdn ngưmdwgozipi Giang Trầitxsn. Lửkpnga giậcddbn ba nhàdzvr kia, sựcddbsvjknh nókfxri lớwirkn cũvxosng khôhinbng lớwirkn. Tuy Luậcddbt Vôhinb Kỵedph đuqvduqvdc tộcvwni bọplqnn hắuqvdn, nhưmdwgng ngưmdwgozipi trẻsmcg tuổkdnni khôhinbng hiểjkgiu chuyệmfedn, mạjknpo phạjknpm vàdzvri câwirku, nókfxri toạjknpc ra, hếscztt giậcddbn, mọplqni chuyệmfedn đuqvdusqou xong. Sởixwcmpir bọplqnn hắuqvdn còiuuan cầitxsm khôhinbng buôhinbng, nhấjnvmt đuqvdcddbnh làdzvrwsxdn Giang Trầitxsn kia, còiuuan khôhinbng chịcddbu buôhinbng tay.

Thưmdwgxbcwng Quan Dựcddbc khẽsghy gậcddbt đuqvditxsu, nókfxri nhiềusqou nhưmdwg vậcddby, lờozipi nàdzvry củxasja Tềusqo Thiêwsxdn Nam xem nhưmdwgkfxri đuqvdếscztn đuqvdiểjkgim quan trọplqnng.

- Lãmpiro Tềusqokfxri đuqvdúcvwnng, lúcvwnc ấjnvmy Giang Trầitxsn cũvxosng lêwsxdn tiếscztng. Long Nha vệmfed chúcvwnng ta xửkpngaqwr nhưmdwg thếscztdzvro, làdzvr sựcddbsvjknh nộcvwni bộcvwn củxasja chúcvwnng ta, hắuqvdn bấjnvmt tiệmfedn hỏdukli đuqvdếscztn. Nhưmdwgng màdzvr chuyệmfedn nàdzvry, hắuqvdn sẽsghy khôhinbng coi nhưmdwgvxosi gìsvjkvxosng khôhinbng cókfxr phávxost sinh.

Chu Khuêwsxdvxosng mởixwc miệmfedng nókfxri:

- Giang Trầitxsn bịcddb Luậcddbt Vôhinb Kỵedph nhốxndlt vàdzvro Hắuqvdc Lao, còiuuan bịcddb Luậcddbt Vôhinb Kỵedph uy hiếscztp mộcvwnt phen, lòiuuang dạjknp củxasja ngưmdwgozipi trẻsmcg tuổkdnni lạjknpi cao, cũvxosng sẽsghy khôhinbng đuqvdơjkgin giảgkhdn buôhinbng tay.


- Chu lãmpiro cùgbycng lãmpiro Tềusqokfxri rấjnvmt cókfxraqwr, Dưmdwgơjkging phókfxr tổkdnnng quảgkhdn, chuyệmfedn nàdzvry, còiuuan phảgkhdi từcinm trêwsxdn ngưmdwgozipi Giang Trầitxsn giảgkhdi quyếscztt. Giang Trầitxsn hếscztt giậcddbn, gậcddbt đuqvditxsu, ba nhàdzvr kia mớwirki cókfxr thểjkgi nhảgkhd ra.

Thưmdwgxbcwng Quan Dựcddbc cũvxosng bấjnvmt đuqvduqvdc dĩmpir, Tứiotu đuqvdjknpi đuqvdjknpo tràdzvrng cókfxr ba nhàdzvr tuyêwsxdn bốxndlgbycng Long Nha vệmfed giávxosn đuqvdoạjknpn hợxbcwp távxosc, đuqvdâwirky tuyệmfedt đuqvdxndli làdzvr đuqvdgkhdxasjch tríxasj mệmfednh.

Loạjknpi tìsvjknh huốxndlng nàdzvry mộcvwnt ngàdzvry khôhinbng đuqvdưmdwgxbcwc giảgkhdi quyếscztt, Long Nha vệmfed mộcvwnt ngàdzvry khôhinbng thểjkgi khôhinbi phụmfedc bìsvjknh thưmdwgozipng.

...

Giang Trầitxsn làdzvr ngưmdwgozipi trong cuộcvwnc, bêwsxdn ngoàdzvri vộcvwni vộcvwni vàdzvrng vàdzvrng, hắuqvdn lạjknpi vôhinbgbycng bìsvjknh tĩmpirnh.

Hắuqvdn đuqvdãmpir liêwsxdn lạjknpc vớwirki tửkpngu phưmdwgozipng kia, bắuqvdt đuqvditxsu làdzvrm Cửkpngu Hoa Ngọplqnc Lộcvwn Tửkpngu. Hôhinbm nay tàdzvri liệmfedu đuqvditxsy đuqvdxasj hếscztt, mọplqni sựcddb đuqvdãmpir chuẩlrxon bịcddb xong.

Đcvwnenvsng thờozipi, Tứiotu Quýaqwr Thưmdwgozipng Thanh Đcvwnan kia, Giang Trầitxsn cũvxosng bắuqvdt đuqvditxsu chuẩlrxon bịcddb. So vớwirki Cửkpngu Hoa Ngọplqnc Lộcvwn Tửkpngu, Tứiotu Quýaqwr Thưmdwgozipng Thanh Đcvwnan nàdzvry rấjnvmt dễplpp luyệmfedn chếsczt.

Đcvwnâwirky làdzvr Đcvwnan dưmdwgxbcwc Trúcvwn Nhan, trêwsxdn thựcddbc tếsczt so vớwirki Thưmdwgơjkging Hảgkhdi Đcvwnan cùgbycng Thầitxsn Túcvwn Tạjknpo Hókfxra Đcvwnan càdzvrng dễplpp luyệmfedn chếsczt.

- Bạjknpch Thạjknpch, ngưmdwgơjkgii làdzvrm khôhinbng tệmfed. Nhìsvjkn ra, Ninh trưmdwgixwcng lãmpiro rấjnvmt coi trọplqnng ngưmdwgơjkgii. Cávxosi nàdzvry đuqvdxndli vớwirki ngưmdwgơjkgii màdzvrkfxri, làdzvr mộcvwnt cơjkgi hộcvwni. Ngưmdwgơjkgii làdzvr đuqvdmfed tửkpng củxasja ta, nhưmdwgng màdzvr, ta cũvxosng hi vọplqnng ngưmdwgơjkgii cókfxr thểjkgisvjkm đuqvdưmdwgxbcwc đuqvdcvwnt phávxos trêwsxdn sựcddb nghiệmfedp củxasja mìsvjknh.

Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch rấjnvmt cảgkhdm kíxasjch:

- Sưmdwghinbn, đuqvdmfed tửkpng vẫenvsn muốxndln ởixwcwsxdn cạjknpnh ngưmdwgơjkgii làdzvrm việmfedc.

- Ta câwirk̀n ngưmdwgơjkgii đuqvdávxosnh vàdzvro Càdzvrn Lam Nam Cung, cávxosi nàdzvry cókfxr trợxbcw giúcvwnp ngưmdwgơjkgii phávxost triểjkgin sau nàdzvry.

Giang Trầitxsn đuqvdmfed nhấjnvmt truy cầitxsu, làdzvrvxos đuqvdjknpo.


Đcvwnan dưmdwgxbcwc chi đuqvdjknpo, chỉkfxrdzvr phụmfedvxos cho hắuqvdn truy cầitxsu võvxos đuqvdjknpo. Thu Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch làdzvrm đuqvdenvs đuqvdmfed, tựcddb nhiêwsxdn phảgkhdi vìsvjk tiềusqon đuqvdenvs củxasja hắuqvdn câwirkn nhătxfác mộcvwnt íxasjt.

hinbng chíxasjnh màdzvr nói, nếscztu nhưmdwg Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch cókfxr thểjkgi thôhinbng qua Càdzvrn Lam Nam Cung, tưmdwgơjkging lai bưmdwgwirkc vàdzvro Bảgkhdo Thụmfedhinbng, đuqvdxndli vớwirki Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch màdzvrkfxri, vẫenvsn cókfxr thểjkgi xem làdzvr mộcvwnt lựcddba chọplqnn khôhinbng tệmfed.

Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch cũvxosng rấjnvmt hiểjkgiu chuyệmfedn, biếscztt rõvxosmdwghinbn đuqvdâwirky làdzvrsvjk hắuqvdn câwirkn nhătxfác, gậcddbt đuqvditxsu nókfxri:

- Sưmdwghinbn, mặlctrc kệmfed đuqvdmfed tửkpng đuqvdi nơjkgii nàdzvro, sưmdwghinbn ngưmdwgơjkgii vĩmpirnh viễplppn xếscztp đuqvdmfed nhấjnvmt vịcddb. Ngưmdwgơjkgii bảgkhdo ta đuqvdi Càdzvrn Lam Nam Cung, đuqvdmfed tửkpng nhấjnvmt đuqvdcddbnh tậcddbn tâwirkm tậcddbn lựcddbc.

- Bạjknpch Thạjknpch, ngưmdwgơjkgii mộcvwnt mựcddbc khôhinbng đuqvdjkgi cho ta thấjnvmt vọplqnng.

Giang Trầitxsn gậcddbt gậcddbt đuqvditxsu.

- Tứiotu Quýaqwr Thưmdwgozipng Thanh Đcvwnan nàdzvry, liềusqon làdzvrm bậcddbc thang cho ngưmdwgơjkgii tiếscztn thâwirkn, ta truyềusqon thụmfed cho ngưmdwgơjkgii.

Trong nộcvwni tâwirkm Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch cảgkhdm đuqvdcvwnng, cảgkhdm thấjnvmy thậcddbp phầitxsn kiêwsxdu ngạjknpo. Hắuqvdn biếscztt rõvxos, sưmdwghinbn đuqvdxndli vớwirki hắuqvdn làdzvr hoàdzvrn toàdzvrn tíxasjn nhiệmfedm, hơjkgin nữuqvda thậcddbt làdzvr rấjnvmt coi trọplqnng.

Giang Trầitxsn truyềusqon thụmfed đuqvdan phưmdwgơjkging cho Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch, cũvxosng chỉkfxr đuqvdiểjkgim bíxasj quyếscztt luyệmfedn chếsczt. Trêwsxdn thựcddbc tếsczt, đuqvdan phưmdwgơjkging nàdzvry kiếscztp trưmdwgwirkc Giang Trầitxsn cũvxosng chưmdwga từcinmng luyệmfedn chếsczt qua.

Nhưmdwgng màdzvr, ởixwc trong tríxasj nhớwirk kiếscztp trưmdwgwirkc củxasja hắuqvdn, Tứiotu Quýaqwr Thưmdwgozipng Thanh Đcvwnan, hiệmfedu quảgkhddzvr phi thưmdwgozipng kinh ngưmdwgozipi.

Nếscztu nhưmdwggbycng tàdzvri liệmfedu càdzvrng tốxndlt, luyệmfedn chếsczt ra Cựcddbc phẩlrxom Tứiotu Quýaqwr Thưmdwgozipng Thanh Đcvwnan, thậcddbm chíxasjkfxr thểjkgi sinh ra hiệmfedu quảgkhd dựcddbng sàdzvro thấjnvmy bókfxrng.

Giao Tứiotu Quýaqwr Thưmdwgozipng Thanh Đcvwnan cho Kiềusqou Bạjknpch Thạjknpch, Giang Trầitxsn thìsvjk chuyêwsxdn chúcvwn luyệmfedn chếsczt Cửkpngu Hoa Ngọplqnc Lộcvwn Tửkpngu.

Tiếscztp qua ba ngàdzvry, Giang Trầitxsn hoàdzvrn toàdzvrn đuqvduqvdm chìsvjkm trong luyệmfedn chếsczt Cửkpngu Hoa Ngọplqnc Lộcvwn Tửkpngu. Mặlctrc kệmfed ngoạjknpi giớwirki cókfxr ai tớwirki bávxosi phỏduklng, đuqvdusqou bịcddbwirku Ngọplqnc suấjnvmt lĩmpirnh távxosm thâwirkn vệmfed ngătxfan ởixwcwsxdn ngoàdzvri.


Đcvwna Bảgkhdo đuqvdjknpo tràdzvrng đuqvdmfed tửkpng Phong Viêwsxdm, gầitxsn đuqvdâwirky đuqvdưmdwgozipng làdzvrm quan rộcvwnng mởixwc, bởixwci vìsvjk lầitxsn phong ba nàdzvry, hắuqvdn đuqvdưmdwgxbcwc Thạjknpch Tiêwsxdu Dao đuqvdusqo bạjknpt lêwsxdn, làdzvrm tớwirki vịcddb tríxasj phókfxr chấjnvmp sựcddb.

Tuy làdzvr phókfxr, nhưmdwgng đuqvdxndli vớwirki thâwirkn phậcddbn đuqvdmfed tửkpngsvjknh thưmdwgozipng lúcvwnc trưmdwgwirkc, tốxndlc đuqvdcvwn tấjnvmn chứiotuc củxasja Phong Viêwsxdm, tuyệmfedt đuqvdxndli đuqvdưmdwgxbcwc xưmdwgng tụmfedng làdzvr liềusqon thătxfang ba cấjnvmp.

vxosi nàdzvry đuqvdjkgi cho đuqvdmfed tửkpng Đcvwna Bảgkhdo đuqvdjknpo tràdzvrng trưmdwgwirkc kia cùgbycng hắuqvdn ởixwc tầitxsng dưmdwgwirki chókfxrt ra sứiotuc, đuqvdusqou khôhinbng ngừcinmng hâwirkm mộcvwn.

Phong Viêwsxdm rấjnvmt cao hứiotung, nhưmdwgng khôhinbng quêwsxdn hìsvjknh. Hắuqvdn biếscztt rõvxos, mìsvjknh cókfxr thểjkgi ngồenvsi lêwsxdn vịcddb tríxasjdzvry, dựcddba vàdzvro làdzvr Giang Trầitxsn. Sau nàdzvry hắuqvdn cókfxr thểjkgiixwc vịcddb tríxasjdzvry tiếscztp tụmfedc ngồenvsi xuốxndlng, thậcddbm chíxasjkfxrjkgi hộcvwni càdzvrng tiếscztn mộcvwnt bưmdwgwirkc hay khôhinbng, cũvxosng phảgkhdi xem Giang Trầitxsn!

Cho nêwsxdn, bịcddb thâwirkn vệmfed củxasja Giang Trầitxsn ngătxfan ởixwc ngoàdzvri cửkpnga, Phong Viêwsxdm chẳylxwng nhữuqvdng khôhinbng tứiotuc giậcddbn, ngưmdwgxbcwc lạjknpi rấjnvmt kiêwsxdn nhẫenvsn, mỗjkexi sávxosng sớwirkm đuqvdusqou tớwirki mộcvwnt lầitxsn.

Đcvwnenvsng dạjknpng bịcddb ngătxfan cảgkhdn ởixwc ngoàdzvri cửkpnga, còiuuan cókfxr ngưmdwgozipi Long Nha vệmfed.

Mớwirki đuqvditxsu, Dưmdwgơjkging Chiêwsxdu Dưmdwgơjkging phókfxr tổkdnnng quảgkhdn, tưmdwg thávxosi rấjnvmt cao, phávxosi quảgkhdn sựcddbmdwgwirki trưmdwgwirkng, đuqvdếscztn tìsvjkm Giang Trầitxsn thưmdwgơjkging lưmdwgxbcwng mộcvwnt chúcvwnt, nhìsvjkn xem cókfxr thểjkgi giảgkhdi quyếscztt riêwsxdng hay khôhinbng.

Khôhinbng hềusqo lo lắuqvdng, quảgkhdn sựcddbdzvry ngay cảgkhd cửkpnga cũvxosng khôhinbng cókfxrdzvro, bịcddb đuqvdávxosm thâwirkn vệmfed trựcddbc tiếscztp đuqvduổkdnni đuqvdi.

Đcvwncinmng sau Dưmdwgơjkging Chiêwsxdu lạjknpi phávxosi mộcvwnt cao tầitxsng, đuqvdưmdwga tớwirki mộcvwnt đuqvdxndlng lớwirkn lễplpp vậcddbt, rấjnvmt cókfxr ýaqwr tứiotu chịcddbu nhậcddbn lỗjkexi, nhưmdwgng vẫenvsn bịcddb đuqvdávxosm thâwirkn vệmfed khôhinbng chúcvwnt khávxosch khíxasj cựcddb tuyệmfedt.

Trong lòiuuang Dưmdwgơjkging Chiêwsxdu giậcddbn dữuqvd, dùgbycng đuqvdcddba vịcddb củxasja hắuqvdn ởixwc Long Nha Vệmfed, lạjknpi bịcddb mộcvwnt tiểjkgiu tửkpng xứiotu khávxosc liêwsxdn tụmfedc cựcddb tuyệmfedt hai lầitxsn.

vxosi nàdzvry nếscztu đuqvdlctrt ởixwc trưmdwgwirkc kia, Dưmdwgơjkging Chiêwsxdu nhấjnvmt đuqvdcddbnh giậcddbn dữuqvdhinbi đuqvdìsvjknh.

Nhưmdwgng màdzvr lầitxsn nàdzvry, hắuqvdn khôhinbng cókfxrvxosch nàdzvro. Cốxndlkflan lửkpnga giậcddbn, hắuqvdn tựcddb thâwirkn xuấjnvmt mãmpir, quyếscztt đuqvdcddbnh dùgbycng thâwirkn phậcddbn Long Nha vệmfed Phókfxr tổkdnnng quảgkhdn, cùgbycng Giang Trầitxsn nókfxri chuyệmfedn.

Lạjknpi đuqvdjkgi cho hắuqvdn khôhinbng nghĩmpir tớwirki chíxasjnh làdzvr, vẫenvsn ătxfan bếsczthinbn canh.

- Thiếscztu chủxasj nhàdzvr ta bếsczt quan, cókfxr chuyệmfedn gìsvjk, chờozip hắuqvdn xuấjnvmt quan nókfxri sau.

mdwgơjkging Chiêwsxdu cốxndl gắuqvdng dẹkflap lửkpnga giậcddbn trong lòiuuang, hỏdukli Giang Trầitxsn lúc nào có thêwsxd̉ xuấjnvmt quan. Lấjnvmy đuqvdưmdwgxbcwc trảgkhd lờozipi làdzvr, khôhinbng biếscztt.

mdwgơjkging Chiêwsxdu lòiuuang dạjknpwirku nhưmdwg vậcddby, cũvxosng thiếscztu chúcvwnt nữuqvda nhịcddbn khôhinbng đuqvdưmdwgxbcwc, muốxndln ra tay đuqvdávxosnh ngưmdwgozipi. Nhưmdwgng màdzvraqwr tríxasjkfxri cho hắuqvdn biếscztt, mộcvwnt khi đuqvdávxosnh ngưmdwgozipi, liềusqon kếscztt xuốxndlng tửkpng thùgbychinb̀i, quan hệmfedgbycng ba đuqvdjknpo tràdzvrng kia, sẽsghy triệmfedt đuqvdjkgi vỡbgad tan.

mdwgơjkging Chiêwsxdu hắuqvdn quyềusqon thếsczt lạjknpi lớwirkn, nătxfang lựcddbc lạjknpi mạjknpnh, cũvxosng khôhinbng cókfxrvxosng khíxasjdzvry, cũvxosng khôhinbng cókfxrtxfang lựcddbc đuqvdi gávxosnh chịcddbu loạjknpi hậcddbu quảgkhd nhưmdwg thếsczt.

Cốxndl gắuqvdng nuốxndlt xuốxndlng cảgkhdm giávxosc khuấjnvmt nhụmfedc, Dưmdwgơjkging Chiêwsxdu chuẩlrxon bịcddb qua mấjnvmy ngàdzvry lạjknpi đuqvdếscztn xem.

Đcvwnang muốxndln ly khai, bỗjkexng nhiêwsxdn trong cửkpnga đuqvdi ra mộcvwnt ngưmdwgozipi, hỏdukli:

- Dừcinmng bưmdwgwirkc, ngưmdwgơjkgii làdzvrmdwgơjkging phókfxr tổkdnnng quảgkhdn đuqvdúcvwnng khôhinbng?

mdwgơjkging Chiêwsxdu ătxfan bếsczthinbn canh, đuqvdcvwnt nhiêwsxdn nghe đuqvdưmdwgxbcwc mộcvwnt câwirku nhưmdwg vậcddby, giốxndlng nhưmdwg ngưmdwgozipi chếscztt đuqvduốxndli, bắuqvdt đuqvdưmdwgxbcwc mộcvwnt câwirky rơjkgim rạjknp, khôhinbng khỏdukli vui mừcinmng nhưmdwgwirkng màdzvry:

- Phảgkhdi, làdzvr ta.

cvwnc nàdzvry, hắuqvdn cũvxosng khôhinbng dávxosm sĩmpir diệmfedn, bàdzvry cávxosi giávxos đuqvdbgad Long Nha Vệmfed tam nhâwirkn vậcddbt gìsvjk đuqvdókfxr.

Mặlctrc dùgbyc đuqvdxndli phưmdwgơjkging ởixwc Thiêwsxdn Quếscztmdwgơjkging Quốxndlc làdzvr mộcvwnt kẻsmcg bạjknpch thâwirkn, mặlctrc dùgbyc đuqvdxndli phưmdwgơjkging khôhinbng chúcvwnt quyềusqon thếsczt, nhưmdwgng Dưmdwgơjkging Chiêwsxdu hắuqvdn giờozip phúcvwnt nàdzvry, làdzvr tuyệmfedt khôhinbng thêwsxd̉ bàdzvry bấjnvmt luậcddbn cávxosi giávxos đuqvdbgadsvjk.

- Vìsvjkvxosi gìsvjk Luậcddbt Vôhinb Kỵedphiuuan chưmdwga tớwirki?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.