Độc Tôn Tam Giới

Chương 262 : Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 2

    trước sau   
ervzơcaging Chiêmdrou cóohex thểsgbbmdrom đxnwqếpmabn Long Nha vệnuej nhịvlcr Phóohex tổvnhdng quảxnwqn, Tam đxnwqưervzơcaging gia, nắgmtmm giữamxn quyềtjjrn nhậozlen đxnwquổvnhdi, tựfjlo nhiêmdron làmdro mộtjjrt ngưervzywkyi phi thưervzywkyng giỏbpxgi vềtjjrbpxgm kếpmab.

Quảxnwq nhiêmdron, thờywkyi đxnwqiểsgbbm Dưervzơcaging Chiêmdrou cộtjjrt Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj, mộtjjrt đxnwqưervzywkyng đxnwqi mộtjjrt đxnwqưervzywkyng mắgmtmng, xuấcagit hiệnuejn ởzgsx cửbpxga ra vàmdroo tổvnhdng bộtjjr Long Nha vệnuej, lậozlep tứgdgyc hấcagip dẫervzn rấcagit nhiềtjjru áamxnnh mắgmtmt.

- Khôvhpong hổvnhdmdroervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn, Luậozlet đxnwqôvhpo thốyiswng phạbzwxm vàmdroo sai lầvlcrm, hắgmtmn cũzgsxng khôvhpong nuôvhpong chiềtjjru, tựfjlorfkcnh tróohexi đxnwqếpmabn. Quâbpxgn pháamxnp bấcagit vịvlcr thâbpxgn, khảxnwqbcernh đxnwqáamxnng bộtjjri phụdtfsc!

- Vưervzơcaging tửbpxg phạbzwxm pháamxnp, cùdougng tộtjjri thứgdgybpxgn. Lầvlcrn nàmdroy Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj giốyiswng nhưervzvhpong đxnwqbzwxi họervza, Dưervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn chắgmtmc chắgmtmn sẽsmyo khôvhpong bao che.

- Đynbxútjjrng vậozley a, Dưervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn, thiếpmabt diệnuejn vôvhpoervz, làmdrom sao cóohex thểsgbb bao che chứgdgy?

Nhữamxnng bìrfkcnh luậozlen nàmdroy, làmdrom cho Dưervzơcaging Chiêmdrou âbpxgm thầvlcrm đxnwqgmtmc ýniuw, càmdrong cảxnwqm giáamxnc mộtjjrt chiêmdrou nàmdroy củxidga mìrfkcnh, xem nhưervz đxnwqi đxnwqútjjrng rồozlei.


- Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, Dưervzơcaging Chiêmdrou sợfwyvcvrpi, tựfjlorfkcnh tróohexi têmdron sútjjrc sinh nàmdroy tớonrfi, chờywky ngàmdroi xửbpxgniuw!

Nhìrfkcn thấcagiy Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc, Dưervzơcaging Chiêmdrou mộtjjrt cưervzonrfc đxnwqáamxnmdroo môvhpong đxnwqíbcert Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj, quáamxnt:

- Sútjjrc sinh, còsfvjn khôvhpong quỳvhpo xuốyiswng, hưervzonrfng Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn dậozlep đxnwqvlcru nhậozlen lầvlcrm?

Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj lạbzwxi hôvhpò đxnwqôvhpò, ởzgsxervzonrfi quyềtjjrn uy củxidga Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, cũzgsxng khôvhpong dáamxnm lỗbriwcvrpng, kinh sợfwyvohexi:

- Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, làmdro ta tuổvnhdi trẻnzpv khôvhpong hiểsgbbu chuyệnuejn, kinh nghiệnuejm pháamxn áamxnn chưervza đxnwqxidg, làmdrom cho pháamxnn quyếpmabt bấcagit côvhpong. Ta nguyệnuejn tiếpmabp nhậozlen Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn trừwspnng phạbzwxt.

Lờywkyi nàmdroy nóohexi rấcagit quỷlrgp, lấcagiy xuốyiswng hàmdronh vi vu oan hãcvrpm hạbzwxi củxidga mìrfkcnh, dùdougng "tuổvnhdi trẻnzpv khôvhpong hiểsgbbu chuyệnuejn, kinh nghiệnuejm pháamxn áamxnn chưervza đxnwqxidg" qua loa tắgmtmc tráamxnch đxnwqi qua.

Cuốyiswi cùdougng lạbzwxi nóohexi cáamxni gìrfkc nguyệnuejn ýniuw tiếpmabp nhậozlen Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn trừwspnng phạbzwxt, càmdrong làmdro dốyiswi tráamxnvhpodougng. Loạbzwxi sựfjlorfkcnh nàmdroy củxidga hắgmtmn, vốyiswn nêmdron làmdro tiếpmabp nhậozlen nghàmdronh kỷlrgp luậozlet củxidga Long Nha vệnuej đxnwqiềtjjru tra, tiếpmabp nhậozlen quâbpxgn sựfjlo thẩxzqdm pháamxnn.

Nếpmabu nhưervz Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn tráamxnch phạbzwxt hắgmtmn, chẳredvng kháamxnc nàmdroo hắgmtmn cóohex thểsgbb khôvhpong tiếpmabp thụdtfs quâbpxgn sựfjlo thẩxzqdm pháamxnn rôvhpòi.

ervzơcaging Chiêmdrou cũzgsxng vôvhpodougng đxnwqau đxnwqonrfn nóohexi:

- Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, cũzgsxng tráamxnch ta bìrfkcnh thưervzywkyng quáamxn bậozlen, đxnwqyiswi vớonrfi tiểsgbbu tửbpxgmdroy quảxnwqn giáamxno khôvhpong nghiêmdrom. Lútjjrc nàmdroy đxnwqâbpxgy hắgmtmn sai lầvlcrm lớonrfn, muốyiswn cáamxnch chứgdgyc, muốyiswn hìrfkcnh phạbzwxt, Dưervzơcaging Chiêmdrou ta sẽsmyo khôvhpong vìrfkc hắgmtmn nóohexi nửbpxga câbpxgu cầvlcru tìrfkcnh.

amxni nàmdroy nếpmabu ởzgsxrfkcnh thưervzywkyng, Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc đxnwqamxnn chừwspnng cũzgsxng sẽsmyoervzywkyi trừwspn bỏbpxg qua.

Bấcagit quáamxntjjrc nàmdroy, Dưervzơcaging Chiêmdrou lạbzwxi pháamxnt hiệnuejn, tìrfkcnh huốyiswng cóohex chútjjrt gìrfkcmdro lạbzwx. Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc mặaojmt khôvhpong biểsgbbu tìrfkcnh, đxnwqãcvrp khôvhpong biểsgbbu lộtjjr tháamxni đxnwqtjjr, cũzgsxng khôvhpong cóohexohexi ra muốyiswn tráamxnch phạbzwxt, thậozlem chíbcer, áamxnnh mắgmtmt củxidga hắgmtmn, còsfvjn khôvhpong liếpmabc nhìrfkcn Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj.

Loạbzwxi tràmdrong diệnuejn quỷlrgp dịvlcrmdroy, làmdrom cho nộtjjri tâbpxgm Dưervzơcaging Chiêmdrou thìrfkcnh thịvlcrch nhảxnwqy loạbzwxn. Cóohex mộtjjrt loạbzwxi dựfjlo cảxnwqm rấcagit khôvhpong ổvnhdn, ởzgsx trong lòsfvjng hăvlcŕn lan tràmdron.


tjjrc nàmdroy, ngoàmdroi cửbpxga lạbzwxi đxnwqi vàmdroo hai ngưervzywkyi, rõjpnjmdrong làmdro Chu Khuêmdrodougng Tềtjjr Thiêmdron Nam.

Chu Khuêmdro chứgdgyng kiếpmabn Dưervzơcaging Chiêmdrou, lạbzwxi nhìrfkcn Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj bịvlcr tróohexi, giốyiswng nhưervzervzywkyi màmdro khôvhpong phảxnwqi cưervzywkyi từwspnmdron ngưervzywkyi bọervzn hắgmtmn đxnwqi qua.

Tềtjjr Thiêmdron Nam thìrfkcervzywkyi khổvnhd lắgmtmc đxnwqvlcru, áamxnnh mắgmtmt cũzgsxng khôvhpong cùdougng Dưervzơcaging Chiêmdrou tiếpmabp xútjjrc. Hiểsgbbn nhiêmdron làmdro khôvhpong muốyiswn cùdougng Dưervzơcaging Chiêmdrou cóohex quáamxn nhiềtjjru áamxnnh mắgmtmt trao đxnwqvnhdi.

rfkcnh hìrfkcnh bựfjloc nàmdroy, làmdrom cho Dưervzơcaging Chiêmdrou càmdrong cảxnwqm thấcagiy bấcagit an.

Nếpmabu nhưervzohexi Chu Khuêmdrodougng hắgmtmn làmdrocvrpo đxnwqyiswi đxnwqvlcru, loạbzwxi biểsgbbu hiệnuejn nàmdroy coi nhưervz trong dựfjlo liệnueju. Nhưervz vậozley áamxnnh mắgmtmt Tềtjjr Thiêmdron Nam cốyisw ýniuw tráamxnnh néxidg hắgmtmn, vậozley thìrfkc ýniuw tứgdgymdrom xútjjrc rấcagit nhiềtjjru.

Chẳredvng lẽsmyo, chuyệnuejn lầvlcrn nàmdroy, còsfvjn cóohexmdrong nhiềtjjru nộtjjri tìrfkcnh?

Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc than nhẹgdgy mộtjjrt tiếpmabng:

- Dưervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn, hiệnuejn tạbzwxi vấcagin đxnwqtjjr mấcagiu chốyiswt nhấcagit, khôvhpong phảxnwqi xửbpxgniuw cháamxnu ngoạbzwxi trai củxidga ngưervzơcagii nhưervz thếpmabmdroo. Màmdromdromdrom sao dẹgdgyp loạbzwxn nộtjjr khíbcer từwspnamxnc phưervzơcaging diệnuejn.

- Lờywkyi nàmdroy nhưervz thếpmabmdroo giảng?

ervzơcaging Chiêmdrou quảxnwq thựfjloc sữamxnng sờywky, Long Nha vệnuej pháamxn áamxnn, coi nhưervzmdro xửbpxg sai áamxnn, đxnwqóohexzgsxng làmdro sựfjlorfkcnh trong Long Nha vệnuej. Ởgklm đxnwqâbpxgu ra lửbpxga giậozlen từwspnamxnc phưervzơcaging diệnuejn?

- Thìrfkc ra, cháamxnu ngoạbzwxi trai củxidga ngưervzơcagii, cáamxni gìrfkczgsxng khôvhpong cóohexohexi vớonrfi ngưervzơcagii?

Chu Khuêmdroervzywkyi lạbzwxnh.

- Sútjjrc sinh, ngưervzơcagii đxnwqếpmabn cùdougng còsfvjn che giấcagiu cáamxni gìrfkc?


ervzơcaging Chiêmdrou khôvhpong nhịvlcrn đxnwqưervzfwyvc mặaojmt mũzgsxi, hung hăvlcrng đxnwqáamxn Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj mộtjjrt cưervzonrfc. Lútjjrc nàmdroy hắgmtmn làmdro thựfjloc nổvnhdi giậozlen, mộtjjrt cưervzonrfc nàmdroy cũzgsxng khôvhpong phảxnwqi đxnwqáamxn giảxnwq, khiếpmabn Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj đxnwqau lăvlcrn qua lăvlcrn lạbzwxi.

Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc cau màmdroy nóohexi:

- Ngưervzơcagii đxnwqãcvrp khôvhpong biếpmabt, Tềtjjr phóohex tổvnhdng quảxnwqn, ngưervzơcagii đxnwqem tìrfkcnh huốyiswng nóohexi cho Dưervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn. Chuyệnuejn nàmdroy, giảxnwqi chuôvhpong còsfvjn cầvlcrn ngưervzywkyi buộtjjrc chuôvhpong, chỉgnntohex thểsgbb từwspn trêmdron ngưervzywkyi cáamxnc ngưervzơcagii giảxnwqi quyếpmabt.

Tềtjjr Thiêmdron Nam gậozlet gậozlet đxnwqvlcru:

- Sựfjlorfkcnh làmdro nhưervz thếpmabmdroy...

Lậozlep tứgdgyc, Tềtjjr Thiêmdron Nam đxnwqem châbpxgn tưervzonrfng câbpxgu chuyệnuejn, lạbzwxi chảxnwqi vuốyiswt mộtjjrt lầvlcrn. Nhấcagit làmdro bộtjjr phậozlen quan hệnuej đxnwqếpmabn Ninh trưervzzgsxng lãcvrpo cùdougng Thạbzwxch Tiêmdrou Dao, càmdrong làmdro tinh tếpmab thuyếpmabt minh thoáamxnng mộtjjrt pháamxnt.

Đynbxếpmabn đxnwqoạbzwxn Thanh Dưervzơcaging Cốyiswc Phíbcercvrpo, liêmdron quan đxnwqếpmabn mặaojmt mũzgsxi củxidga Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc, thìrfkc lạbzwxi sơcagiervzfwyvc.

Nhữamxnng lờywkyi nàmdroy, nóohexi đxnwqếpmabn sắgmtmc mặaojmt Dưervzơcaging Chiêmdrou đxnwqbzwxi biếpmabn, khóohexc khôvhpong ra nưervzonrfc mắgmtmt. Hắgmtmn biếpmabt cháamxnu ngoạbzwxi trai củxidga mìrfkcnh hay gâbpxgy rắgmtmc rốyiswi, nhưervzng lầvlcrn nàmdroy, xôvhpong họervza cũzgsxng quáamxn lớonrfn a?

Đynbxâbpxgy quảxnwq thựfjloc làmdro kinh thiêmdron đxnwqbzwxi họervza, đxnwqưervza toàmdron bộtjjr Long Nha vệnuejmdron lửbpxga nưervzonrfng!

- Dưervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn, hiệnuejn tạbzwxi Càmdron Lam Nam Cung, Đynbxa Bảxnwqo đxnwqbzwxo tràmdrong, còsfvjn cóohex Thanh Dưervzơcaging Cung, ba phưervzơcaging lửbpxga giậozlen, đxnwqtjjru chờywky chútjjrng ta đxnwqi dậozlep. Ta ởzgsx đxnwqâbpxgy chỉgnntohex mộtjjrt câbpxgu, ngưervzơcagii có thêmdrỏ dậozlep tắgmtmt lửbpxga giậozlen củxidga ba nhàmdro, sựfjlorfkcnh Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj, ta khôvhpong truy cứgdgyu nữamxna.

Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc cho hắgmtmn đxnwqiểsgbbm mấcagiu chốyiswt.

Vẻnzpv mặaojmt Dưervzơcaging Chiêmdrou khổvnhdervzonrfc, dậozlep tắgmtmt lửbpxga giậozlen củxidga ba nhàmdro? Dưervzơcaging Chiêmdrou hắgmtmn tựfjlo hỏbpxgi khôvhpong cóohex bổvnhdn sựfjlo lớonrfn nhưervz vậozley. Hắgmtmn gầvlcrn đxnwqâbpxgy cùdougng Càmdron Lam Bắgmtmc Cung đxnwqi gầvlcrn.

dougng ba nhàmdro kia, khôvhpong cóohex nghiệnuejp vụdtfscvrpng lai, giao tìrfkcnh rấcagit nhạbzwxt.


Ngay cảxnwq mặaojmt mũzgsxi củxidga Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn cũzgsxng khôvhpong tốyiswt, Dưervzơcaging Chiêmdrou hắgmtmn tíbcernh toáamxnn cáamxni gìrfkc? Chỉgnntohex thểsgbb tựfjloervzonrfc lấcagiy nhụdtfsc.

Miệnuejng đxnwqvlcry đxnwqăvlcŕng chát, lộtjjr ra dáamxnng tưervzơcagii cưervzywkyi cứgdgyng ngắgmtmc, Dưervzơcaging Chiêmdrou nhịvlcrn khôvhpong đxnwqưervzfwyvc hỏbpxgi:

- Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, lútjjrc nàmdroy đxnwqâbpxgy, ngàmdron sai vạbzwxn sai làmdro Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj sai. Bấcagit quáamxn, ta vẫervzn muốyiswn hỏbpxgi mộtjjrt câbpxgu, Giang Trầvlcrn kia, đxnwqếpmabn cùdougng cóohex đxnwqvlcra vịvlcrrfkc? Mặaojmt mũzgsxi củxidga hắgmtmn lớonrfn nhưervz vậozley sao? Tứgdgy đxnwqbzwxi đxnwqbzwxo tràmdrong cóohex ba nhàmdro liêmdron thủxidg ra mặaojmt vìrfkc hắgmtmn?

- Cáamxni vấcagin đxnwqtjjrmdroy, ngưervzơcagii hỏbpxgi ta, ta đxnwqi hỏbpxgi ai đxnwqâbpxgy?

Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc lạbzwxnh nhạbzwxt hỏbpxgi.

- Chuyệnuejn nàmdroy, khôvhpong thểsgbbxidgo dàmdroi. Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, nếpmabu ba nhàmdromdroy tiêmdrou hao hếpmabt kiêmdron nhẫervzn, chỉgnnt sợfwyvmdrong vềtjjr sau, càmdrong khôvhpong dễkcxq đxnwqàmdrom pháamxnn a.

Chu Khuêmdro châbpxgm ngòsfvji thổvnhdi gióohex.

Áyewynh mắgmtmt Thưervzfwyvng Quan Dựfjloc bao hàmdrom thâbpxgm ýniuw, nhìrfkcn xem Dưervzơcaging Chiêmdrou.

Áyewynh mắgmtmt Dưervzơcaging Chiêmdrou muốyiswn tráamxnnh, lạbzwxi khôvhpong thểsgbb tráamxnnh, cưervzywkyi khổvnhdohexi:

- Đynbxbzwxi tổvnhdng quảxnwqn, ngưervzơcagii cũzgsxng biếpmabt, ta năvlcrng lưervzfwyvng cóohex hạbzwxn. Ngưervzơcagii muốyiswn ta đxnwqi dọervzn dẹgdgyp tam đxnwqbzwxi thếpmab lựfjloc nàmdroy, mặaojmt mũzgsxi củxidga Dưervzơcaging Chiêmdrou ta, còsfvjn khôvhpong cóohex lớonrfn nhưervz vậozley a. Khôvhpong phảxnwqi ta khôvhpong muốyiswn tậozlen sứgdgyc, màmdromdro ta thậozlet sựfjlo khôvhpong biếpmabt ra tay nhưervz thếpmabmdroo. Ngàmdroi cho ta mộtjjrt chủxidg ýniuw a? Chịvlcru nhậozlen lỗbriwi? Chuyệnuejn nàmdroy, ta cóohex thểsgbb đxnwqi làmdrom cho Luậozlet Vôvhpo Kỵjpnj.

- Chịvlcru nhậozlen lỗbriwi?

Chu Khuêmdroervzywkyi nhạbzwxt nóohexi.

- Dưervzơcaging phóohex tổvnhdng quảxnwqn, ngưervzơcagii cảxnwqm thấcagiy Thạbzwxch Tiêmdrou Dao cùdougng Ninh trưervzzgsxng lãcvrpo, bọervzn hắgmtmn vìrfkc mộtjjrt câbpxgu xin lỗbriwi, mớonrfi làmdrom ra thanh thếpmab lớonrfn nhưervz vậozley sao?

ervzơcaging Chiêmdrou bịvlcr Chu Khuêmdro hỏbpxgi, lạbzwxi hoàmdron toàmdron khôvhpong cóohexamxnch nàmdroo báamxnc bỏbpxg. Hiệnuejn tạbzwxi hắgmtmn làmdro con rơcagii, chỉgnntohex thểsgbb mặaojmc cho Chu Khuêmdro tràmdroo phútjjrng chếpmab ngạbzwxo.

- Lãcvrpo Tềtjjr, ngưervzơcagii cóohex đxnwqtjjr nghịvlcrrfkc khôvhpong? Lútjjrc nàmdroy, ngưervzơcagii khôvhpong thểsgbb bỏbpxg đxnwqáamxn xuốyiswng giếpmabng, kéxidgo huynh đxnwqnuej mộtjjrt cáamxni a.

ervzơcaging Chiêmdrou tưervẓa nhưervz nịvlcrnh nọervzt, hỏbpxgi chủxidg ýniuw củxidga Tềtjjr Thiêmdron Nam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.