Độc Tôn Tam Giới

Chương 261 : Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 1

    trước sau   
Tuy Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe quỳaqrt trêoecdn mặqnqet đkgjuqtmwt, nhưseryng trong đkgjuzewuu đkgjuãxqqh khôukxhng còwsein áfgplp lựmtqec. Giang Trầzewun cũwfrzng khôukxhng truy cứiweiu, vậmtqey trong Long Nha vệuyqv, thìyroyrkkxng khôukxhng cóxqqhtrzk do truy cứiweiu!

Tuy trưseryjrfwc khi Giang Trầzewun đkgjui, nóxqqhi cáfgpli gìyroy khôukxhng hỏqtmwi qua sựmtqeyroynh trong Long Nha vệuyqv, lạhzyli nóxqqhi cáfgpli gìyroy chuyệuyqvn nàrkkxy vẫdptfn chưserya xong.

Thếwboo nhưseryng màrkkxohzo Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe nghe tớjrfwi, đkgjuâhzyly đkgjuuylpu làrkkx lờqvxni nóxqqhi lấqtmwy chústyht thểumsd diệuyqvn.

Nếwboou nhưsery Giang Trầzewun nàrkkxy thựmtqec sựmtqexqqh lựmtqec lưseryhfzang, hiệuyqvn trưseryqvxnng nổmnfpi giậmtqen om sòwseim, mơkzdúi đkgjuưseryhfzac làrkkx thờqvxni cơkzdu tốtjdkt nhấqtmwt. Bỏqtmw qua thờqvxni cơkzdurkkxy, Giang Trầzewun hắzevbn muốtjdkn truy cứiweiu, danh tiếwboong đkgjuãxqqh qua, ai sẽhwcx phảhsdgn ứiweing đkgjuếwboon hắzevbn?

- Quảhsdg nhiêoecdn làrkkx thôukxhn dãxqqh thấqtmwt phu từggwf đkgjubwdra phưseryơkzdung nhỏqtmwqlsf đkgjuếwboon, mộpyiat chústyht cốtjdkt khímliawfrzng khôukxhng cóxqqh, làrkkxm hạhzyli lão tưserỷ kinh mộpyiat hồgqhvi. Màrkkx thôukxhi màrkkx thôukxhi, tuy Chu lãxqqho đkgjuzewuu nàrkkxy xem ta khôukxhng vừggwfa mắzevbt, nhưseryng màrkkxxqqh cậmtqeu ởohzo đkgjuóxqqhfgplnh, Chu lãxqqho đkgjuzewuu hắzevbn cũwfrzng khôukxhng làrkkxm gìyroy đkgjuưseryhfzac ta!

Nghĩivpr tớjrfwi đkgjuâhzyly, trong nộpyiai tâhzylm Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqerkkxng an tâhzylm. Nếwboou nhưsery khôukxhng phảhsdgi Chu Khuêoecd cầzewum Đcdxehzyli Long Nha Lệuyqvnh trong tay, chỉfgpl sợhfza hắzevbn sẽhwcx lậmtqep tứiweic đkgjuiweing dậmtqey, nghêoecdnh ngang ly khai.


Giang Trầzewun khôukxhng cóxqqh truy cứiweiu ởohzo hiệuyqvn trưseryqvxnng, cáfgpli nàrkkxy lạhzyli đkgjuumsd cho Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqexqqh chústyht ngoàrkkxi ýtrzk muốtjdkn.

rkkxng ngoàrkkxi ýtrzk muốtjdkn làrkkx, thậmtqem chímlia ngay cảhsdg Chu Khuêoecd, tựmtqea hồgqhvwfrzng khôukxhng cóxqqh ýtrzk tứiwei tiếwboop tụlelsc truy cứiweiu, khoáfgplt tay chặqnqen lạhzyli:

- Chuyệuyqvn nàrkkxy, cáfgplc ngưseryơkzdui tựmtqe giảhsdgi quyếwboot cho tốtjdkt a!

xqqhi xong, Chu Khuêoecd mang theo đkgjupyiai ngũwfrz nhưsery lang nhưsery hổmnfp, vâhzyḷy mà cũwfrzng rústyht lui!

Chu Khuêoecd vừggwfa đkgjui, Đcdxehzyli Long Nha Lệuyqvnh thu lạhzyli, Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe lậmtqep tứiweic đkgjuzewuy máfgplu phụlelsc sinh, tiêoecdu sáfgpli đkgjuiweing lêoecdn, vỗrvrd vỗrvrd tro bụlelsi trêoecdn đkgjuzewuu gốtjdki:

- Xui xẻfahgo, chuyệuyqvn nhưsery hạt vưserỳng đkgjumtqeu xanh, vâhzyḷy mà kinh đkgjupyiang đkgjuếwboon Đcdxehzyli tổmnfpng quảhsdgn. Cũwfrzng làrkkxm cho Chu lãxqqho đkgjuzewuu cáfgplo mưseryhfzan oai hùfgplm, nhụlelsc nhãxqqh ta mộpyiat phen. Quảhsdg thựmtqec xui xẻfahgo!

- Luậmtqet đkgjuôukxh thốtjdkng.

Nhữhzylng thủrvrd hạhzyl kia, đkgjuuylpu nơkzdum nớjrfwp lo sợhfzafgplng nhau đkgjuiweing lêoecdn.

- Nhìyroyn cáfgplc ngưseryơkzdui, ủrvrdwfrzfgpli gìyroy, límlianh củrvrda lão tưserỷ vẫdptfn làrkkx nhưsery thếwboorkkxo sao? Sựmtqeyroynh cũwfrzng đkgjui qua, vẻfahg mặqnqet còwsein khổmnfp bứiweic cho ai xem?

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe mắzevbng.

- Luậmtqet đkgjuôukxh thốtjdkng, việuyqvc nàrkkxy cóxqqh chústyht gìyroy đkgjuóxqqhrkkx lạhzyl.

- Khôukxhng đkgjuústyhng cáfgpli rắzevbm! Nhấqtmwt đkgjubwdrnh làrkkx Chu lãxqqho đkgjuzewuu kia gâhzyly chuyệuyqvn xấqtmwu. Cáfgplc ngưseryơkzdui sợhfzafgpli gìyroy? Cóxqqh cậmtqeu ta ởohzo đkgjuóxqqh, Chu lãxqqho đkgjuzewuu hắzevbn gâhzyly khôukxhng ra bao nhiêoecdu sóxqqhng gióxqqh!

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe chẳggwfng hềuylp đkgjuumsd ýtrzk.


Lậmtqep tứiweic nghiếwboon rătxbvng nghiếwboon lợhfzai nóxqqhi:

- Ngưseryhfzac lạhzyli làrkkxoecdn sústyhc sinh Giang Trầzewun kia, mộpyiat Hai lústyha, lạhzyli dáfgplm nhụlelsc nhãxqqh bảhsdgn đkgjuôukxh thốtjdkng. Chỉfgpl cầzewun ngưseryơkzdui ởohzo Thiêoecdn Quếwbooseryơkzdung Quốtjdkc, lão tưserỷ sẽhwcx đkgjuumsd cho ngưseryơkzdui chếwboot rấqtmwt khóxqqh coi!

Tuy Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqeukxhng tóxqqhc khôukxhng tổmnfpn hao gìyroy, nhưseryng màrkkx hắzevbn vốtjdkn nắzevbm chắzevbc thắzevbng lợhfzai trong tay, thảhsdg ra cáfgplc loạhzyli cuồgqhvng ngôukxhn, đkgjuếwboon cuốtjdki cùfgplng, thếwboo cụlelsc rõrkkxrkkxng đkgjuhzyli biếwboon, từggwf trêoecdn thiêoecdn đkgjuưseryqvxnng rơkzdui xuốtjdkng đkgjubwdra ngụlelsc.

Vốtjdkn làrkkx Giang Trầzewun ởohzo trong miệuyqvng hắzevbn hẳggwfn phảhsdgi chếwboot, lạhzyli nghêoecdnh ngang từggwfoecdn cạhzylnh hắzevbn đkgjui ra ngoàrkkxi.

rkkx nhữhzylng lờqvxni nóxqqhi hùfgplng hồgqhvn kia củrvrda hắzevbn, cũwfrzng thàrkkxnh hoang đkgjuưseryqvxnng chêoecdseryqvxni.

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe quen ởohzoseryơkzdung đkgjuôukxh hoàrkkxnh hàrkkxnh khôukxhng sợhfza, hôukxh phong hoáfgpln vũwfrz, khốtjdkng chếwboo sinh tửoxme củrvrda ngưseryqvxni kháfgplc, cảhsdgm thấqtmwy đkgjuâhzyly làrkkx sỉfgpl nhụlelsc, làrkkx mạhzylo phạhzylm đkgjutjdki vớjrfwi hắzevbn.

- Ai, giày vò hơkzdun nửoxmea ngàrkkxy, vẫdptfn đkgjuumsd cho tiểumsdu tửoxme Giang Trầzewun kia còwsein sốtjdkng đkgjui ra ngoàrkkxi. Việuyqvc nàrkkxy, quay đkgjuzewuu lạhzyli còwsein phảhsdgi cho Càrkkxn Lam Bắzevbc Cung mộpyiat câhzylu trảhsdg lờqvxni thỏqtmwa đkgjuáfgplng.

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe mang theo tâhzylm tìyroynh khóxqqh chịbwdru, đkgjui vềuylp nhàrkkxyroynh.

Thờqvxni đkgjuiểumsdm sắzevbp đkgjuếwboon gia môukxhn, hắzevbn đkgjupyiat nhiêoecdn cảhsdgm giáfgplc việuyqvc nàrkkxy có lẽ nêoecdn cùfgplng cậmtqeu câhzylu thôukxhng thoáfgplng mộpyiat pháfgplt, lậmtqep tứiweic đkgjui đkgjuếwboon phủrvrd đkgjuuyqv củrvrda Dưseryơkzdung Chiêoecdu Dưseryơkzdung phóxqqh tổmnfpng quảhsdgn.

- Cáfgpli gìyroy? Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe cầzewuu kiếwboon?

seryơkzdung Chiêoecdu lústyhc nàrkkxy, đkgjuãxqqh nhậmtqen đkgjuưseryhfzac cáfgplc phưseryơkzdung diệuyqvn áfgplp lựmtqec, đkgjuang sứiweit đkgjuzewuu mẻfahg tráfgpln, nghe nóxqqhi Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe cầzewuu kiếwboon, hung hătxbvng nệuyqvn chéqlsfn tràrkkx trong tay xuốtjdkng, chửoxmei ầzewum lêoecdn.

- Têoecdn sústyhc sinh nàrkkxy, làrkkx đkgjuzewuu óxqqhc heo sao? Lústyhc nàrkkxy, còwsein dáfgplm tớjrfwi gặqnqep ta?

Mắzevbng quy mắzevbng, nhưseryng rốtjdkt cuộpyiac làrkkx cháfgplu ngoạhzyli trai, Dưseryơkzdung Chiêoecdu hắzevbn từggwf nhỏqtmw đkgjuưseryhfzac tỷjivz tỷjivz chiếwboou cốtjdk. Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqerkkxy làrkkx con trai đkgjupyiac nhấqtmwt củrvrda tỷjivz tỷjivz, Dưseryơkzdung Chiêoecdu hắzevbn đkgjutjdki vớjrfwi Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe, cùfgplng thâhzyln nhi tửoxme khôukxhng cóxqqhyroy kháfgplc nhau.


- Cậmtqeu, nểumsdyroynh lãxqqho nưseryơkzdung đkgjuãxqqh mấqtmwt, lústyhc nàrkkxy, ngàrkkxi phảhsdgi vìyroy cháfgplu ngoạhzyli trai làrkkxm chủrvrd a!

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe đkgjutjdki vớjrfwi Dưseryơkzdung Chiêoecdu làrkkx hiểumsdu rấqtmwt rõrkkx, biếwboot chỉfgpl cầzewun mìyroynh vừggwfa khóxqqhc, cậmtqeu ýtrzk chímlia lạhzyli sắzevbt đkgjuáfgpl, cũwfrzng sẽhwcx mềuylpm hoáfgpl.

Mộpyiat chiêoecdu nàrkkxy, nhữhzylng nătxbvm qua hắzevbn ởohzo thờqvxni khắzevbc mấqtmwu chốtjdkt, dùfgplng qua mấqtmwy lầzewun, mỗrvrdi mộpyiat lầzewun đkgjuuylpu dùfgplng rấqtmwt tốtjdkt.

Quảhsdg nhiêoecdn, Dưseryơkzdung Chiêoecdu vốtjdkn mộpyiat bụlelsng tứiweic giậmtqen, nhìyroyn thấqtmwy bộpyiafgplng nàrkkxy củrvrda Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe, đkgjuzewuy ngậmtqep nóng tính, thoáfgplng cáfgpli đkgjuuylpu tảhsdgn.

Chứiweing kiếwboon hìyroynh dáfgplng củrvrda cháfgplu ngoạhzyli trai, lờqvxn mờqvxnxqqhrkkxi phầzewun bộpyiafgplng củrvrda tỷjivz tỷjivztxbvm đkgjuóxqqh.

- Ai, Vôukxh Kỵmtqe a, lầzewun nàrkkxy, ngưseryơkzdui thựmtqec khôukxhng nêoecdn trởohzo lạhzyli.

- Vìyroyfgpli gìyroy?

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe sữhzylng sờqvxn, hắzevbn khôukxhng nghĩivpr tớjrfwi, cậmtqeu gầzewun đkgjuâhzyly cưseryqvxnng thếwboo, hôukxhm nay sẽhwcxxqqhi ra lờqvxni cháfgpln chưseryqvxnng nhưsery vậmtqey.

- Ngưseryơkzdui pháfgpl áfgpln sơkzdu xuấqtmwt, dùfgpl chỉfgpl hỏqtmwi ngưseryơkzdui mộpyiat tộpyiai khôukxhng làrkkxm tròwsein tráfgplch nhiệuyqvm, cũwfrzng nêoecdn ởohzo lạhzyli tổmnfpng bộpyia Long Nha vệuyqv, chờqvxn thưseryhfzang diệuyqvn đkgjuiềuylpu tra. Ngưseryơkzdui lạhzyli nghêoecdnh ngang chạhzyly vềuylp, ngưseryơkzdui nóxqqhi mộpyiat chústyht, việuyqvc nàrkkxy ngoạhzyli giớjrfwi sẽhwcx thấqtmwy thếwboorkkxo? Ngưseryơkzdui làrkkx cháfgplu ngoạhzyli trai củrvrda ta, chẳggwfng lẽhwcx phạhzylm vàrkkxo sai lầzewum, liềuylpn cóxqqh thểumsd tha tộpyiai?

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe khôukxhng phảhsdgi ngưseryqvxni ngu, trảhsdgi qua Dưseryơkzdung Chiêoecdu giảhsdgng giảhsdgi, lậmtqep tứiweic hiểumsdu đkgjuưseryhfzac.

fgpl tộpyiai khôukxhng làrkkxm tròwsein tráfgplch nhiệuyqvm vấqtmwn đkgjuuylp khôukxhng lớjrfwn, nhưseryng bềuylp ngoàrkkxi còwsein phảhsdgi tỏqtmw vẻfahg. Hắzevbn ngêoecdnh ngang chạhzyly vềuylp nhàrkkx nhưsery vậmtqey, khôukxhng thểumsd nghi ngờqvxnrkkx cho ngoạhzyli giớjrfwi mộpyiat tímlian hiệuyqvu… hắzevbn làrkkx cháfgplu ngoạhzyli trai củrvrda Dưseryơkzdung Chiêoecdu, mặqnqec dùfgpl phạhzylm vàrkkxo sai lầzewum, cũwfrzng khôukxhng cầzewun bịbwdr trừggwfng phạhzylt.

Loạhzyli tímlian hiệuyqvu nàrkkxy, khôukxhng thểumsd nghi ngờqvxnrkkx phi thưseryqvxnng bấqtmwt lợhfzai.

- Con rùfgpla giàrkkx Chu Khuêoecdrkkxy, ta còwsein nóxqqhi, sao hắzevbn bỗrvrdng nhiêoecdn dễvdvfxqqhi chuyệuyqvn nhưsery vậmtqey? Chịbwdru thảhsdg chústyhng ta đkgjui! Nguyêoecdn lai hắzevbn đkgjuâhzyly làrkkx bịbwdrp ta!


Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe cuốtjdki cùfgplng còwsein cóxqqh chústyht đkgjuzewuu óxqqhc, hoàrkkxn toàrkkxn tỉfgplnh ngộpyia.

seryơkzdung Chiêoecdu xem bộpyiafgplng nàrkkxy củrvrda hắzevbn, vừggwfa đkgjuau lòwseing vừggwfa tứiweic:

- Ngưseryơkzdui còwsein khôukxhng cóxqqh ngu xuẩhafhn vềuylp đkgjuếwboon nhàrkkx.

- Vậmtqey làrkkxm sao bâhzyly giờqvxn?

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe pháfgplt hiệuyqvn mìyroynh bịbwdr Chu Khuêoecd âhzylm, trong nộpyiai tâhzylm rấqtmwt làrkkx khóxqqh chịbwdru.

- Cậmtqeu cháfgplu chústyhng ta, phảhsdgi làrkkxm mộpyiat tuồgqhvng kịbwdrch, chơkzdui khổmnfp nhụlelsc kếwboo a.

seryơkzdung Chiêoecdu néqlsfm ra dâhzyly thừggwfng.

- Ngưseryơkzdui cởohzoi quầzewun áfgplo, tụlelsyroynh tróxqqhi lạhzyli. Ta tựmtqeyroynh áfgplp giảhsdgi ngưseryơkzdui đkgjui chỗrvrd Đcdxehzyli tổmnfpng quảhsdgn. Đcdxehzyli tổmnfpng quảhsdgn làrkkx ngưseryqvxni nhớjrfwyroynh bạhzyln cũwfrz, hi vọxhhang ta làrkkxm nhưsery vậmtqey, cóxqqh thểumsd bớjrfwt đkgjui lửoxmea giậmtqen củrvrda hắzevbn.

Chịbwdru đkgjuòwsein nhậmtqen tộpyiai, cáfgpli tiếwboot mụlelsc nàrkkxy phi thưseryqvxnng cũwfrz. Bấqtmwt quáfgplrkkxo lústyhc đkgjuóxqqh, lạhzyli làrkkx phưseryơkzdung thứiweic bổmnfp cứiweiu tốtjdkt nhấqtmwt.

- Cậmtqeu, Giang Trầzewun kia, đkgjuếwboon cùfgplng cóxqqh lai lịbwdrch gìyroy? Ngưseryơkzdui bêoecdn nàrkkxy, cóxqqh tin tứiweic khôukxhng? Vìyroy sao Đcdxehzyli tổmnfpng quảhsdgn sẽhwcxyroy mộpyiat tiểumsdu nhâhzyln vậmtqet nhưsery vậmtqey, tựmtqeyroynh hỏqtmwi đkgjuếwboon?

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe vẫdptfn còwsein cóxqqh chústyht khôukxhng cam lòwseing, lầzewun nàrkkxy hắzevbn cảhsdgm giáfgplc mìyroynh téqlsf quáfgpl khôukxhng hiểumsdu thấqtmwu rôukxh̀i.

- Tìyroynh huốtjdkng cụlels thểumsd nhưsery thếwboorkkxo, ta cũwfrzng khôukxhng cóxqqh đkgjuưseryhfzac tìyroynh báfgplo. Ta làrkkx từggwf mộpyiat ímliat con đkgjuưseryqvxnng âhzylm thầzewum biếwboot đkgjuưseryhfzac, lústyhc nàrkkxy đkgjuâhzyly, khôukxhng đkgjuơkzdun thuầzewun làrkkx Đcdxehzyli tổmnfpng quảhsdgn rấqtmwt tứiweic giậmtqen, lãxqqho Chu cùfgplng lãxqqho Tềuylp, giốtjdkng nhưsery đkgjuuylpu liêoecdn lụlelsy vàrkkxo.

- Chẳggwfng lẽhwcx, bọxhhan họxhharkkx cốtjdk ýtrzk nhằqqcsm vàrkkxo lãxqqho nhâhzyln gia ngàrkkxi?

Luậmtqet Vôukxh Kỵmtqe đkgjuzewuu tiêoecdn nghĩivpr đkgjuếwboon làrkkx âhzylm mưseryu.

- Khôukxhng cóxqqh khảhsdgtxbvng!

seryơkzdung Chiêoecdu dứiweit khoáfgplt lắzevbc đkgjuzewuu.

- Lãxqqho Chu cùfgplng ta quan hệuyqv bấqtmwt hòwseia, nhưseryng màrkkxxqqho Tềuylp, ta rấqtmwt hiểumsdu, hắzevbn sẽhwcx khôukxhng nhằqqcsm vàrkkxo ai. Ngưseryơkzdui trưseryjrfwc đkgjuggwfng hỏqtmwi nhiềuylpu nhưsery vậmtqey, việuyqvc nàrkkxy khôukxhng nêoecdn chậmtqem trễvdvf, ta cộpyiat ngưseryơkzdui đkgjui gặqnqep Đcdxehzyli tổmnfpng quảhsdgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.