Độc Tôn Tam Giới

Chương 260 : Luật Vô Kỵ quỳ 2

    trước sau   
- Giang Trầxdzrn, cho ngưbemzơgfqni chịsbaqu ủsjjly khuấpleat. Xin lỗyvsqi, nóhnopi nhiềyenbu hơgfqnn cũsbaqng làqqcq lờyujsi nóhnopi suôenseng. Lãxsuso phu chỉgvychnop mộwhzat hứgtlta hẹxbedn, chuyệjybwn nàqqcqy, Long Nha vệjybw chúntvnng ta, sẽyjsq cho ngưbemzơgfqni mộwhzat câkdrxu trảntvn lờyujsi thoảntvnxsusn.

Giang Trầxdzrn trêppyxn thựgfqnc tếtzov, thậsrdwt cũsbaqng khôenseng chịsbaqu đqqcqau khổroon.

- Chu phóhnop tổroonng quảntvnn, cárfypnh rừghddng lớyyjgn, chim gìaexxsbaqng cóhnop. Long Nha vệjybw khốfwesng chếtzov trăuxmfm vạkixbn đqqcqkixbi quâkdrxn, ra mấpleay têppyxn bạkixbi hoạkixbi cặgxphn bãxsus, cũsbaqng làqqcq khóhnop trárfypnh khỏgxphi. Chuyệjybwn nàqqcqy, cóhnop Đzvfoiềyenbn Thiệjybwu đqqcqkixbi đqqcqwhzai trưbemzinprng cựgfqnc lựgfqnc hòocsja giảntvni, ta thậsrdwt cũsbaqng khôenseng ăuxmfn đqqcqau khổroonaexx.

Chu Khuêppyx nao nao, hắkixbn vốfwesn cho rằfuknng, ngưbemzyujsi thiếtzovu niêppyxn chịsbaqu ủsjjly khuấpleat lớyyjgn nhưbemz vậsrdwy, khẳrfypng đqqcqsbaqnh sẽyjsq om sòocsjm mộwhzat phen mớyyjgi bằfuknng lòocsjng bỏgxph qua, lạkixbi khôenseng nghĩzvfo rằfuknng, Giang Trầxdzrn vâkdrx̣y mà cửjybw trọliwzng nhưbemzsptcc khinh, cưbemzyujsi cưbemzyujsi cho qua.

Trong lúntvnc nhấpleat thờyujsi, cảntvnm nhậsrdwn củsjjla Chu Khuêppyx đqqcqfwesi vớyyjgi Giang Trầxdzrn, thoárfypng cárfypi tăuxmfng lêppyxn tớyyjgi cấpleap đqqcqwhza rấpleat cao.

- Ngưbemzơgfqni nóhnopi rấpleat đqqcqúntvnng, Đzvfoiềyenbn Thiệjybwu khôenseng cóhnop vứgtltt bỏgxph quâkdrxn nhâkdrxn cốfwest khíbavh, lãxsuso phu rấpleat thưbemzinprng thứgtltc hắkixbn. Giang tiểbavhu huynh đqqcqjybw, khôenseng ngạkixbi, chúntvnng ta mưbemzsptcn mộwhzat bưbemzyyjgc nóhnopi vàqqcqi lờyujsi?


Giang Trầxdzrn nhẹxbed nhàqqcqng khoárfypt tay árfypo:

- Chu lãxsuso, ta muốfwesn hỏgxphi Luậsrdwt đqqcqôense thốfwesng mấpleay câkdrxu.

Chu Khuêppyx gậsrdwt gậsrdwt đqqcqxdzru, Chu Khuêppyx hắkixbn cùxbedng Dưbemzơgfqnng Phóhnop tổroonng quảntvnn quan hệjybw vốfwesn bìaexxnh thưbemzyujsng, thấpleay Giang Trầxdzrn nhưbemz thếtzov, tựgfqn nhiêppyxn sẽyjsq khôenseng phảntvnn đqqcqfwesi.

Nếtzovu nhưbemzhnop thểbavhbemzsptcn cơgfqn hộwhzai đqqcqem sựgfqnaexxnh làqqcqm lớyyjgn, đqqcqntvnbavhch Dưbemzơgfqnng Phóhnop tổroonng quảntvnn thoárfypng mộwhzat phárfypt, Chu Khuêppyxqqcq rấpleat vui vẻppyx.

- Luậsrdwt đqqcqôense thốfwesng, ta khôenseng rõzgpnqqcqng lắkixbm ngưbemzơgfqni quan cao bao nhiêppyxu, quyềyenbn thếtzov dọliwza ngưbemzyujsi đqqcqếtzovn cỡxblmqqcqo. Ta chỉgvyc hỏgxphi ngưbemzơgfqni mộwhzat câkdrxu, ta vớyyjgi ngưbemzơgfqni cóhnop thùxbedaexx? Ngưbemzơgfqni lạkixbi muốfwesn đqqcqem phòocsjng vệjybw chíbavhnh đqqcqárfypng củsjjla ta, hoàqqcqn thàqqcqnh árfypn mạkixbng sárfypt nhâkdrxn?

Luậsrdwt Vôense Kỵuijlntvnng ta lúntvnng túntvnng khôenseng nóhnopi gìaexx. Đzvfoưbemzsptcc làqqcqm vua thua làqqcqm giặgxphc, hiệjybwn tạkixbi hắkixbn quỳncrv trêppyxn mặgxpht đqqcqpleat, nóhnopi mộwhzat ngàqqcqn, nóhnopi mộwhzat vạkixbn, cárfypi kia đqqcqyenbu làqqcqbemz, lựgfqnc lưbemzsptcng chưbemza đqqcqsjjl.

Đzvfoárfypy lòocsjng hậsrdwn đqqcqếtzovn nghiếtzovn răuxmfng nghiếtzovn lợsptci, đqqcqxdzru óhnopc cũsbaqng mộwhzat mảntvnnh hỗyvsqn loạkixbn, hắkixbn cũsbaqng khôenseng rõzgpnqqcqng lắkixbm, Giang Trầxdzrn nàqqcqy, khôenseng phảntvni làqqcq mộwhzat ngưbemzyujsi từghddppyxn ngoàqqcqi đqqcqếtzovn sao? Ởsrdw Đzvfoôenseng Phưbemzơgfqnng Vưbemzơgfqnng Quốfwesc cóhnop chúntvnt danh khíbavh, nhưbemzng màqqcqinpr Thiêppyxn Quếtzovbemzơgfqnng Quốfwesc, chúntvnt danh khíbavhqqcqy đqqcqưbemzsptcc coi làqqcqrfypi gìaexx?

Sao chúntvnt íbavht sựgfqnaexxnh nhưbemz vậsrdwy, lạkixbi kinh đqqcqwhzang đqqcqếtzovn Đzvfokixbi tổroonng quảntvnn?

Giang Trầxdzrn nàqqcqy bấpleat quárfypqqcq mộwhzat con sâkdrxu cái kiêppyx́n từghdd Đzvfoôenseng Phưbemzơgfqnng Vưbemzơgfqnng Quốfwesc đqqcqếtzovn, Đzvfokixbi tổroonng quảntvnn vạkixbn kim chi thểbavh, ngoạkixbi trừghdd quốfwesc quâkdrxn bệjybw hạkixb, ai cóhnop thểbavhqqcqm cho hắkixbn tựgfqnaexxnh hỏgxphi đqqcqếtzovn?

- Tứgtltbemzơgfqnng tửjybw?

Trong đqqcqxdzru Luậsrdwt Vôense Kỵuijl hiệjybwn lêppyxn ýgtva niệjybwm nhưbemz vậsrdwy, lậsrdwp tứgtltc phủsjjl nhậsrdwn.

- Tứgtltbemzơgfqnng tửjybwinpr trong cárfypc vưbemzơgfqnng tửjybw, chỉgvycqqcq nhịsbaq tam lưbemzu. Cùxbedng Đzvfokixbi vưbemzơgfqnng tửjybwrfypch giàqqcqy cũsbaqng khôenseng xứgtltng. Hắkixbn nịsbaqnh bợsptc Đzvfokixbi tổroonng quảntvnn cũsbaqng khôenseng kịsbaqp, nàqqcqo có khả năuxmfng ảntvnnh hưbemzinprng đqqcqếtzovn quyếtzovt sárfypch củsjjla Đzvfokixbi tổroonng quảntvnn?

Luậsrdwt Vôense Kỵuijl trăuxmfm mốfwesi vẫwhzan khôenseng cóhnoprfypch giảntvni.


- Ngưbemzơgfqni muốfwesn giếtzovt ta, ta cóhnop thểbavhgtva giảntvni vìaexx ngưbemzơgfqni thu chỗyvsq tốfwest củsjjla Càqqcqn Lam Bắkixbc Cung, hoặgxphc làqqcq bịsbaq bọliwzn hắkixbn bứgtltc bárfypch. Nhưbemzng màqqcq, thuộwhzac hạkixb củsjjla ta cóhnop tộwhzai tìaexxnh gìaexx? Ngưbemzơgfqni luôensen mồwwtrm muốfwesn sau khi giếtzovt ta, bárfypn bọliwzn chúntvnng vàqqcqo thịsbaq trưbemzyujsng nôense lệjybw? Ngưbemzơgfqni làqqcq Long Nha vệjybw, hay làqqcqbemzyujsng đqqcqkixbo?

- Đzvfoiềyenbn Thiệjybwu, hắkixbn làqqcq đqqcqwwtrng liêppyxu củsjjla ngưbemzơgfqni, ngưbemzơgfqni vâkdrx̣y mà nhớyyjg thưbemzơgfqnng vợsptcqqcq con gárfypi củsjjla hắkixbn, ta muốfwesn hỏgxphi mộwhzat câkdrxu, ngưbemzơgfqni rốfwest cuộwhzac làqqcq ngưbemzyujsi, hay làqqcqntvnc sinh hấpleat lêppyxn da ngưbemzyujsi?

Đzvfoiềyenbn Thiệjybwu nghe nóhnopi nhưbemz thếtzov, hai tay niếtzovt thàqqcqnh quyềyenbn, trong mắkixbt hổroon bắkixbn ra hậsrdwn ýgtvaense tậsrdwn.

- Ngưbemzơgfqni nóhnopi, trêppyxn trờyujsi dưbemzyyjgi đqqcqpleat, khôenseng ngưbemzyujsi cứgtltu đqqcqưbemzsptcc ta. Còocsjn nóhnopi ta đqqcqếtzovn Hắkixbc Lao nàqqcqy, liềyenbn khôenseng cóhnop khảntvnuxmfng còocsjn sốfwesng đqqcqi ra ngoàqqcqi. Hiệjybwn tạkixbi, ta cóhnop thểbavh lậsrdwp tứgtltc đqqcqi ra; màqqcq ngưbemzơgfqni, lạkixbi nhưbemz mộwhzat con chóhnop quỳncrvinpr chỗyvsqqqcqy. Ngưbemzơgfqni nóhnopi Thiêppyxn lãxsuso nhịsbaq, đqqcqsbaqa lãxsuso Tam, ngưbemzơgfqni mơgfqńi làqqcqxsuso Đzvfokixbi. Nhưbemz vậsrdwy ta muốfwesn hỏgxphi ngưbemzơgfqni, hiệjybwn tạkixbi, ngưbemzơgfqni tíbavhnh làqqcqrfypi gìaexx?

Luậsrdwt Vôense Kỵuijl thoárfypng cárfypi từghdd trêppyxn thiêppyxn đqqcqưbemzyujsng bịsbaq đqqcqárfypnh xuốfwesng đqqcqsbaqa ngụuhoqc, lạkixbi bịsbaq Giang Trầxdzrn luâkdrxn phiêppyxn chếtzov ngạkixbo, cảntvnm giárfypc khuấpleat nhụuhoqc trong đqqcqxdzru triệjybwt đqqcqbavh bạkixbo phárfypt.

- Giang Trầxdzrn, ngưbemzơgfqni cárfypi súntvnc sinh nàqqcqy, đqqcqkixbc ýgtvarfypi gìaexx? Chuyệjybwn nàqqcqy, vẫwhzan chưbemza xong đqqcqâkdrxu!

Chu Khuêppyx quárfypt lớyyjgn:

- Luậsrdwt Vôense Kỵuijl, ngưbemzơgfqni coi trờyujsi bằfuknng vung, lạkixbm dụuhoqng chứgtltc quyềyenbn. Lúntvnc nàqqcqy đqqcqâkdrxy, coi nhưbemz ngưbemzơgfqni cóhnop thiêppyxn đqqcqkixbi chỗyvsq dựgfqna, cũsbaqng khôenseng giữryiy đqqcqưbemzsptcc ngưbemzơgfqni.

Luậsrdwt Vôense Kỵuijlbemzyujsi ha hảntvn:

- Chu phóhnop tổroonng quảntvnn, ngưbemzơgfqni đqqcqghddng dọliwza ta. Cárfypi bảntvnn árfypn nàqqcqy, đqqcqếtzovn cùxbedng kếtzovt luậsrdwn nhưbemz thếtzovqqcqo, còocsjn chưbemza xong a.

- Chưbemza xong? Ngưbemzơgfqni quárfyp ngâkdrxy thơgfqn rồwwtri! Cárfypi bảntvnn árfypn nàqqcqy, nhâkdrxn chứgtltng đqqcqãxsus bịsbaq Đzvfokixbi tổroonng quảntvnn phárfypi ngưbemzyujsi bảntvno vệjybw, hơgfqnn nữryiya cóhnop ngưbemzyujsi chứgtltng kiếtzovn ởinpr hiệjybwn trưbemzyujsng, bảntvnn árfypn đqqcqãxsus rấpleat rõzgpnqqcqng rôensèi.

- Thìaexxbavhnh sao? Ta nhiềyenbu lắkixbm làqqcq phárfyp árfypn thấpleat trárfypch. Có thêppyx̉ làqqcqm gìaexx đqqcqưbemzsptcc ta?

Phárfyp árfypn thấpleat trárfypch, nhiềyenbu lắkixbm làqqcqbavhnh toárfypn khôenseng làqqcqm tròocsjn trárfypch nhiệjybwm. Loạkixbi tộwhzai nàqqcqy, có thêppyx̉ nhẹxbed có thêppyx̉ nặgxphng. Nhẹxbed, thìaexxqqcqng mộwhzat cấpleap. Nặgxphng, nhiềyenbu lắkixbm làqqcqrfypch chứgtltc màqqcq thôensei.


Chu Khuêppyx nhấpleat thờyujsi im lặgxphng, nếtzovu nhưbemzqqcq đqqcqôense thốfwesng khárfypc, làqqcqm xuốfwesng nhữryiyng sựgfqnaexxnh nàqqcqy, gâkdrxy ra đqqcqkixbi họliwza, thậsrdwm chíbavhhnop thểbavh mấpleat mạkixbng.

Nhưbemzng màqqcq, Luậsrdwt Vôense Kỵuijl coi trờyujsi bằfuknng vung, làqqcqaexx hắkixbn cóhnop chỗyvsq dựgfqna.

hnopbemzơgfqnng Phóhnop tổroonng quảntvnn ởinpr đqqcqóhnop, rấpleat cóhnop thểbavh, cuốfwesi cùxbedng coi làqqcq khôenseng làqqcqm tròocsjn trárfypch nhiệjybwm, theo nhẹxbed xửjybwgtva.

Qua khôenseng đqqcqưbemzsptcc bao lâkdrxu, tiểbavhu tửjybwqqcqy khẳrfypng đqqcqsbaqnh lạkixbi trởinpr vềyenb vịsbaq tríbavh Phóhnop Đzvfoôense thốfwesng.

xbed sao, Dưbemzơgfqnng Phóhnop tổroonng quảntvnn nắkixbm giữryiy lấpleay quyềyenbn hàqqcqnh nhậsrdwn đqqcquổrooni nhấpleat đqqcqsbaqnh, cárfypi quyềyenbn hạkixbn nàqqcqy, ngay cảntvn Chu Khuêppyxqqcq đqqcqjybw nhấpleat Phóhnop tổroonng quảntvnn, cũsbaqng khôenseng cóhnop.

Giang Trầxdzrn đqqcqfwesi vớyyjgi Long Nha vệjybw xửjybwgtva Luậsrdwt Vôense Kỵuijl nhưbemz thếtzovqqcqo, ngưbemzsptcc lạkixbi làqqcq mộwhzat chúntvnt hứgtltng thúntvnsbaqng khôenseng cóhnop.

Hắkixbn cảntvnm thấpleay hứgtltng thúntvnqqcq, cóhnop thểbavhinpr trong chuyệjybwn nàqqcqy, kiếtzovm đqqcqếtzovn bao nhiêppyxu chỗyvsq tốfwest.

hnopi trắkixbng ra làqqcq, Luậsrdwt Vôense Kỵuijl chỉgvycqqcq mộwhzat quâkdrxn cờyujs. Loạkixbi tiểbavhu nhâkdrxn vậsrdwt nàqqcqy, chếtzovt mộwhzat cárfypi còocsjn sẽyjsqhnop mộwhzat cárfypi khárfypc. Giếtzovt mộwhzat cárfypi sẽyjsq khôenseng thấpleay thiếtzovu, lưbemzu mộwhzat cárfypi cũsbaqng khôenseng thấpleay nhiềyenbu.

Muốfwesn giếtzovt loạkixbi tiểbavhu nhâkdrxn vậsrdwt nàqqcqy, Giang Trầxdzrn cóhnop mấpleay trăuxmfm loạkixbi biệjybwn phárfypp.

Thấpleay Chu Khuêppyx khôenseng nóhnopi, Giang Trầxdzrn thôenseng minh nhưbemz vậsrdwy, đqqcqãxsus biếtzovt rõzgpn tuy Chu Khuêppyx đqqcqsbaqa vịsbaq cao, nhưbemzng khảntvnuxmfng cũsbaqng khôenseng làqqcqm chủsjjl đqqcqưbemzsptcc.

Lậsrdwp tứgtltc khoárfypt tay chặgxphn lạkixbi:

- Chu lãxsuso, chuyệjybwn nộwhzai bộwhza Long Nha vệjybwrfypc ngưbemzơgfqni, ta khôenseng muốfwesn hỏgxphi đqqcqếtzovn. Bấpleat quárfyp chuyệjybwn nàqqcqy, ta sẽyjsq khôenseng coi nhưbemz khôenseng cóhnoprfypi gìaexx phárfypt sinh.

Chu Khuêppyxbemzyujsi khổroon, ngưbemzyujsi trẻppyx tuổrooni kia khôenseng hiểbavhn lộwhza phong mang, khôenseng cóhnop nghĩzvfoa làqqcq ngưbemzyujsi ta khôenseng cóhnop phong mang. Ngưbemzyujsi ta ởinpr hiệjybwn trưbemzyujsng khôenseng cóhnopqqcqm khóhnop dễgtva Chu Khuêppyx hắkixbn, làqqcq ngưbemzyujsi ta cóhnopqqcqm dưbemzxblmng.

Nhưbemzng màqqcq chuyệjybwn nàqqcqy, cũsbaqng khôenseng cóhnop nghĩzvfoa làqqcq cứgtlt nhưbemz vậsrdwy bỏgxph qua.

- Đzvfoiềyenbn Thiệjybwu, Giang Trầxdzrn tiểbavhu huynh đqqcqjybwinprbemzơgfqnng đqqcqôense an nguy, tạkixbm thờyujsi do ngưbemzơgfqni phụuhoq trárfypch. Nhớyyjg kỹplea, chuyệjybwn nàqqcqy, làqqcq Long Nha vệjybw chúntvnng ta làm sai trưbemzơgfqńc, ngưbemzơgfqni nhấpleat đqqcqsbaqnh phảntvni hầxdzru hạkixb tốfwest Giang Trầxdzrn tiểbavhu huynh đqqcqjybw.

- Thuộwhzac hạkixb tuâkdrxn mệjybwnh.

Đzvfoiềyenbn Thiệjybwu lĩzvfonh mệjybwnh.

Chu Khuêppyxsbaqng hếtzovt cárfypch rồwwtri, hắkixbn cũsbaqng khôenseng thểbavh đqqcqwwtrng ýgtva cho Giang Trầxdzrn cárfypi gìaexx. Dùxbed sao, chuyệjybwn nàqqcqy xửjybwgtva nhưbemz thếtzovqqcqo, còocsjn phảntvni làqqcq Đzvfokixbi tổroonng quảntvnn đqqcqsbaqnh đqqcqoạkixbt.

Chu Khuêppyx hắkixbn có thêppyx̉ làqqcqm, làqqcqbemz thárfypi tậsrdwn lựgfqnc phóhnopng thấpleap mộwhzat chúntvnt, đqqcqbavh cho Giang Trầxdzrn nhiềyenbu mộwhzat íbavht hảntvno cảntvnm.

Luậsrdwt Vôense Kỵuijlhnop chúntvnt ngâkdrxy ngưbemzyujsi, chứgtltng kiếtzovn Giang Trầxdzrn rõzgpnqqcqng cứgtlt nhưbemz vậsrdwy đqqcqi ra, nửjybwa câkdrxu ngoan thoạkixbi cũsbaqng khôenseng nóhnopi, cũsbaqng khôenseng cóhnopxsusnh liệjybwt khárfypng nghịsbaq, phẫwhzan nộwhzappyxu cầxdzru nghiêppyxm trịsbaq Luậsrdwt Vôense Kỵuijl hắkixbn.

Hắkixbn cơgfqn hồwwtrhnop chút khôenseng tin tưbemzinprng vàqqcqo hai mắkixbt củsjjla mìaexxnh, Giang Trầxdzrn nàqqcqy, cứgtlt nhưbemz vậsrdwy đqqcqi ra?

Tiểbavhu tửjybwqqcqy, nguyêppyxn lai chỉgvycqqcq mộwhzat nhuyễgtvan đqqcqntvnn miệjybwng lưbemzxblmi lợsptci hạkixbi? Biếtzovt rõzgpn Luậsrdwt Vôense Kỵuijl ta khôenseng thểbavh trêppyxu vàqqcqo, ngay cảntvnsbaqng khíbavh truy cứgtltu cũsbaqng khôenseng cóhnop! Ha ha, Hai lúntvna chưbemza thấpleay qua cárfypc mặgxpht củsjjla xãxsus hộwhzai, cuốfwesi cùxbedng làqqcqppyxn khôenseng đqqcqưbemzsptcc mặgxpht bàqqcqn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.