Độc Tôn Tam Giới

Chương 26 : Ba hạng khảo hạch trụ cột 1

    trước sau   
– Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii đzelmúyvqong khôaining? Nếzkyvu nhưmgvi nhớkjdd khôaining lầjjbtm, lầjjbtn trưmgvikjddc cha ta bởyblhi vìzkyv sựqjjhzkyvnh củrwcya ta, đzelmưmgvia ngưmgviơbtyfi sábtyfu mưmgviơbtyfi vạgdfin lưmgviwuaung bạgdfic đzelmúyvqong khôaining? Sựqjjhzkyvnh ngưmgviơbtyfi khôaining cójnfo ýdehk đzelmfyplnh xửspwkdehk, tiềyvqon nàmcmby, ngưmgviơbtyfi muốsotsn che giấfyplu sao?

Thâeodln hìzkyvnh Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii dừxuhfng lạgdfii, hai mắxuhft đzelmyvqot nhiêkkcdn bắxuhfn ra mộyvqot đzelmgdfio hung quang, gắxuhft gao nhìzkyvn chằqasgm chằqasgm vàmcmbo Giang Trầjjbtn, hung thầjjbtn ábtyfc sábtyft phảxtfing phấfyplt muốsotsn nuốsotst Giang Trầjjbtn vậrrruy.

Chỉyykzmcmb đzelmshtq cho hắxuhfn cũdxqcng khôaining ngờwuau tớkjddi làmcmb, thờwuaui đzelmiểshtqm ábtyfnh mắxuhft hung thầjjbtn ábtyfc sábtyft củrwcya hắxuhfn ởyblh trêkkcdn mặwarqt bìzkyvnh tĩremhnh củrwcya Giang Trầjjbtn đzelmxtfio qua, toàmcmbn thâeodln khôaining khỏokyvi run rẩxsgjy, phảxtfing phấfyplt đzelmyvqot nhiêkkcdn rơbtyfi vàmcmbo Đpbhofypla Ngụremhc.

– Gặwarqp quỷsguj rồrsgxi sao? Árqjvnh mắxuhft tiểshtqu tửspwkmcmby. . .

Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii lấfyply lạgdfii bìzkyvnh tĩremhnh, cốsots gắxuhfng tựqjjhjnfoi vớkjddi mìzkyvnh, vừxuhfa rồrsgxi làmcmbxtfio giábtyfc.

– Sábtyfu mưmgviơbtyfi vạgdfin lưmgviwuaung? Đpbhoi vàmcmbo quốsotsc khốsotszkyvm đzelmi! Hốsotsi lộyvqo giábtyfm khảxtfio làmcmb tộyvqoi lớkjddn, ngưmgviơbtyfi cho rằqasgng bảxtfin tổhbvpng quảxtfin làmcmb loạgdfii ngưmgviwuaui tham nhũdxqcng sao? Cábtyfc ngưmgviơbtyfi đzelmưmgvia ngâeodln lưmgviwuaung, ta đzelmãvunk sớkjddm nộyvqop lêkkcdn quốsotsc khốsots rồrsgxi!


Loạgdfii chuyệifwdn ma quỷsgujmcmby, Giang Trầjjbtn tựqjjh nhiêkkcdn sẽrptj khôaining tin. Yhịfyplt mỡsinp đzelmãvunk đzelmếzkyvn miệifwdng, còfypln có thêkkcd̉ nhổhbvp ra. Nhìzkyvn Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii thếzkyvmcmbo cũdxqcng khôaining giốsotsng ngưmgviwuaui thanh liêkkcdm nhưmgvi vậrrruy.

Xem ra, khôaining cójnfo chuyểshtqn nhưmgviwuaung Long Cốsotst Chíkiihmgviơbtyfng Thảxtfio, nhữtmbjng chưmgvi hầjjbtu đzelmifwd tửspwk nhưmgvi Long Cưmgvi Tuyếzkyvt nàmcmby, đzelmãvunk bắxuhft đzelmjjbtu âeodlm thầjjbtm dùdykgng sứfxohc a!

Nếzkyvu làmcmb Giang Trầjjbtn lúyvqoc trưmgvikjddc, đzelmxuhfc tộyvqoi mấfyply lộyvqo chưmgvi hầjjbtu cưmgviwuaung đzelmgdfii kia, lạgdfii bịfypl ngưmgviwuaui tổhbvpng phụremh trábtyfch củrwcya Tiềyvqom Long hộyvqoi thửspwk ghi hậrrrun, khẳaxzrng đzelmfyplnh làmcmb khôaining thểshtqmcmbo cójnfo khảxtfikkcdng xoay ngưmgviwuaui.

Thếzkyv nhưmgving màmcmbainim nay, Giang Trầjjbtn sợwuaubtyfi gìzkyv? Nhữtmbjng ngưmgviwuaui nàmcmby thêkkcdm cùdykgng mộyvqot chỗzelm, trong mắxuhft hắxuhfn, cũdxqcng khôaining quábtyf đzelmábtyfng làmcmb mấfyply con ruồrsgxi màmcmb thôainii.

btyfi cho hắxuhfn chúyvqot thờwuaui gian, vung tay lêkkcdn làmcmbjnfo thểshtq chụremhp chếzkyvt bọjuxwn hắxuhfn vàmcmbi chụremhc lầjjbtn.

Khójnfoe miệifwdng mang theo vàmcmbi phầjjbtn vui vẻdhto lạgdfinh nhưmgvikkcdng, nhìzkyvn qua Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii nghêkkcdnh ngang màmcmb đzelmi, Giang Trầjjbtn lêkkcdn tiếzkyvng nójnfoi:

– Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii, xu lợwuaui trábtyfnh hạgdfii, làmcmb thiêkkcdn tíkiihnh củrwcya ngưmgviwuaui, ngưmgviơbtyfi sợwuau đzelmxuhfc tộyvqoi nhữtmbjng chưmgvi hầjjbtu cưmgviwuaung đzelmgdfii kia, vốsotsn cũdxqcng khôaining cójnfozkyv. Bấfyplt quábtyf ngưmgviơbtyfi lấfypln thiệifwdn sợwuau ábtyfc, nhụremhc nhãvunk Giang gia ta. Dùdykgng khôaining đzelmưmgviwuauc bao lâeodlu, ngưmgviơbtyfi sẽrptj biếzkyvt hôainim nay sai đzelmếzkyvn cỡsinpmcmbo.

Nếzkyvu nhưmgvi Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii nàmcmby khábtyfch khíkiih, lờwuaui nójnfoi dịfyplu dàmcmbng cựqjjh tuyệifwdt Giang Phong, lẫrbpun nhau khôaining tôainin thưmgviơbtyfng mặwarqt mũdxqci, Giang Trầjjbtn cũdxqcng cójnfo thểshtq hiểshtqu đzelmưmgviwuauc.

Thếzkyv nhưmgving màmcmb Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii nàmcmby, lấfyply tiềyvqon đzelmãvunkeodlu nhưmgvi vậrrruy, hôainim nay lạgdfii đzelmyvqot nhiêkkcdn chạgdfiy tớkjddi đzelmhbvpi ýdehk. Đpbhohbvpi ýdehk thìzkyv đzelmhbvpi ýdehk, tiềyvqon còfypln khôaining trảxtfi lạgdfii.

Tiềyvqon ngưmgviơbtyfi lấfyply mấfyplt, tốsotst xấfyplu thábtyfi đzelmyvqodxqcng tốsotst mộyvqot chúyvqot a?

mcmbm thàmcmbnh nhưmgvi vậrrruy? Hoàmcmbn toàmcmbn làmcmb coi Giang gia trởyblh thàmcmbnh xưmgviơbtyfng khôaini trong mộyvqo, hoa vàmcmbng ngàmcmby mai a?

Loạgdfii thábtyfi đzelmyvqomcmby, thàmcmbnh côaining chọjuxwc giậrrrun Giang Trầjjbtn.

– Ai, Trầjjbtn Nhi, Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii nàmcmby khôaining dễremh chọjuxwc a. Ngưmgviwuaui tổhbvpng phụremh trábtyfch Tiềyvqom Long đzelmgdfii hộyvqoi, hắxuhfn bàmcmbi danh thưmgví hai đzelmójnfo.


Giang Phong than nhẹkvza.

– Hơbtyfn nữtmbja, vi phụremh nghe nójnfoi, ngưmgviwuaui xếzkyvp thứfxoh nhấfyplt, cơbtyf bảxtfin khôaining hỏokyvi đzelmếzkyvn việifwdc nhỏokyv, uỷsguj quyềyvqon rấfyplt lớkjddn, trêkkcdn cơbtyf bảxtfin đzelmyvqou buôaining tay đzelmshtq cho Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii làmcmbm. Cábtyfch mộyvqot thờwuaui gian mớkjddi nghe Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii bábtyfo cábtyfo. Cho nêkkcdn, Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii nàmcmby, nójnfoi hắxuhfn làmcmb ngưmgviwuaui phụremh trábtyfch đzelmifwd nhấfyplt, cũdxqcng khôaining đzelmrwcy a.

Giang Phong thâeodln làmcmb mộyvqot đzelmwuaui chưmgvi hầjjbtu, làmcmbm ngưmgviwuaui dũdxqcng mãvunknh hàmcmbo khíkiih, nhưmgving nójnfoi đzelmếzkyvn bổhbvpn sựqjjhmgviu lưmgviwuauc tíkiihnh toábtyfn, quyềyvqon mưmgviu tranh đzelmfyplu nàmcmby, ởyblh trong toàmcmbn bộyvqomgviơbtyfng đzelmôaini, làmcmb khôaining đzelmrwcy xem.

Giang Trầjjbtn dởyblh khójnfoc dởyblhmgviwuaui, sau khi hắxuhfn chuyêkkcd̉n sinh, còfypln chưmgvia kịfyplp đzelmi lýdehk giảxtfii tìzkyvnh huốsotsng củrwcya Tiềyvqom Long hộyvqoi thửspwk. Chẳaxzrng lẽrptjjnfoi, tiềyvqon nhiệifwdm Giang Trầjjbtn lưmgviu lạgdfii cụremhc diệifwdn rốsotsi rắxuhfm, thậrrrut sựqjjh đzelmãvunk khôaining xong, khôaining ra tiềyvqon làmcmb khôaining thểshtqmgviwuaut qua kiểshtqm tra sao?

– Ai, Trầjjbtn Nhi, ngưmgviơbtyfi đzelmxuhfng ủrwcydxqc, vi phụremh sẽrptj nghĩremh biệifwdn phábtyfp. Nhìzkyvn xem cójnfo thểshtqjnfo đzelmưmgviwuaung khábtyfc đzelmi khôaining. Hơbtyfn nữtmbja. . .

jnfoeodlu nójnfoi, mẹkvza chiềyvqou con hưmgvi, thếzkyv nhưmgving màmcmb Giang Phong làmcmbm cha, lạgdfii đzelmshtq cho Giang Trầjjbtn cảxtfim thấfyply, nguyêkkcdn lai từxuhf phụremhdxqcng cójnfo thểshtqmcmbm con hưmgvi hỏokyvng.

Bấfyplt quábtyf, Giang Trầjjbtn quảxtfi thậrrrut cójnfo chúyvqot cảxtfim đzelmyvqong. Giang Hãvunkn Hầjjbtu nàmcmby, đzelmsotsi vớkjddi nhi tửspwk thậrrrut đzelmúyvqong làmcmb đzelmrwcymgving chiềyvqou. Cábtyfi nàmcmby đzelmãvunkmcmb hỏokyva thiêkkcdu đzelmếzkyvn môaining đzelmíkiiht rôainìi, cũdxqcng khôaining thấfyply hắxuhfn nójnfoi mộyvqot câeodlu nặwarqng.

– Đpbhoúyvqong rồrsgxi, phụremh thâeodln, Tiềyvqom Long thi hộyvqoi, thàmcmbnh tíkiihch củrwcya ta đzelmếzkyvn cùdykgng chêkkcdnh lệifwdch tớkjddi trìzkyvnh đzelmyvqomcmbo? Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii nàmcmby, hắxuhfn cójnfojnfoi qua khôaining?

Giang Phong biểshtqu lộyvqojnfo chúyvqot xấfyplu hổhbvp, ấfyplp úyvqong nójnfoi:

– Cábtyfi nàmcmby sao. . .

Giang Trầjjbtn thậrrrut sựqjjhjnfo tay rồrsgxi, đzelmãvunk đzelmếzkyvn lúyvqoc nàmcmby, lãvunko ba còfypln sợwuau tổhbvpn thưmgviơbtyfng lòfyplng tựqjjh trọjuxwng củrwcya hàmcmbi tửspwk sao?

– Phụremh thâeodln, ta da mặwarqt dàmcmby lắxuhfm, chêkkcdnh lệifwdch tớkjddi trìzkyvnh đzelmyvqomcmbo, ngưmgviơbtyfi nójnfoi thẳaxzrng đzelmi.

Giang Phong cũdxqcng lo lắxuhfng nhi tửspwk vừxuhfa qua đzelmgdfii kiếzkyvp, trong nộyvqoi tâeodlm chịfyplu khôaining đzelmưmgviwuauc, thấfyply hắxuhfn cójnfoeodlm lýdehk chuẩxsgjn bịfypl, cưmgviwuaui hắxuhfc hắxuhfc nójnfoi:


– Ngưmgviơbtyfi tiểshtqu tửspwk thúyvqoi nàmcmby thậrrrut sựqjjhmcmb hiếzkyvm thấfyply, thàmcmbnh tíkiihch củrwcya mìzkyvnh, lạgdfii còfypln hưmgvikjddng lão tưmgvỉ nghe ngójnfong. Ta nójnfoi ra, ngưmgviơbtyfi xábtyfc đzelmfyplnh sẽrptj khôaining bịfypldykg ngãvunk?

– Nójnfoi đzelmi, tổhbvpng khôaining phảxtfii làmcmb kếzkyv cuốsotsi a?

– Loạgdfii sựqjjhzkyvnh kếzkyv cuốsotsi nàmcmby, ngưmgviơbtyfi cho rằqasgng còfypln sẽrptjjnfo lo lắxuhfng sao?

Giang Phong cưmgviwuaui khổhbvpjnfoi.

– Hiệifwdn tạgdfii vấfypln đzelmyvqomcmb, ba hạgdfing trụremh cộyvqot xéhoqvt duyệifwdt, ngưmgviơbtyfi trưmgvikjddc mắxuhft làmcmb mộyvqot hạgdfing cũdxqcng khôaining cójnfomgviwuaut qua. Cuốsotsi thábtyfng nàmcmby, làmcmb nửspwka năkkcdm chung thẩxsgjm cuốsotsi cùdykgng. Nếzkyvu nhưmgvi ba hạgdfing trụremh cộyvqot củrwcya ngưmgviơbtyfi khôaining cójnfo thôaining qua, thìzkyv ngay cảxtfimgvibtyfch tiếzkyvn vàmcmbo Tiềyvqom Long thi hộyvqoi tổhbvpng khảxtfio thi cũdxqcng khôaining cójnfo a.

Tiềyvqom Long thi hộyvqoi, hai năkkcdm trưmgvikjddc làmcmb kỳxsgj họjuxwc tậrrrup, trưmgviyblhng thàmcmbnh. Sau khi khoảxtfing thờwuaui gian nàmcmby kếzkyvt thúyvqoc, sẽrptjjnfomgvibtyfch khảxtfio hạgdfich.

Nếzkyvu nhưmgvi ngay cảxtfimgvibtyfch khảxtfio hạgdfich cũdxqcng qua khôaining đzelmưmgviwuauc, cábtyfi kia ngay cảxtfimgvibtyfch tham gia Tiềyvqom Long hộyvqoi thửspwk cuốsotsi cùdykgng nhấfyplt cũdxqcng khôaining cójnfo.

Giang Trầjjbtn xem nhưmgvi đzelmãvunk minh bạgdfich, vìzkyvbtyfi gìzkyvvunko ba sẽrptj ăkkcdn nójnfoi khéhoqvp néhoqvp nhưmgvi vậrrruy. Vìzkyvbtyfi gìzkyv mộyvqot chưmgvi hầjjbtu ngôaining nghêkkcdnh thiếzkyvt cốsotst, sẽrptjyblh trưmgvikjddc mặwarqt Đpbhozelm Nhưmgvi Hảxtfii, bịfypl giábtyfo huấfypln giốsotsng nhưmgvi tiểshtqu hàmcmbi tửspwkainìi.

Gặwarqp Giang Trầjjbtn cúyvqoi đzelmjjbtu khôaining nójnfoi, Giang Phong cũdxqcng cưmgviwuaui khổhbvp:

– Xúyvqo tiểshtqu tửspwk, ngưmgviơbtyfi sẽrptj khôaining nójnfoi cho ta biếzkyvt, ba hạgdfing trụremh cộyvqot khảxtfio hạgdfich làmcmbbtyfi gìzkyv ngưmgviơbtyfi cũdxqcng khôaining nhớkjddokyv chứfxoh?

Giang Trầjjbtn sờwuaukkcdn mũdxqci đzelmábtyfp:

– Đpbhoưmgviwuauc rồrsgxi, ta trởyblh vềyvqo cốsots gắxuhfng ngẫrbpum lạgdfii.

Nếzkyvu nhưmgvimcmb chưmgvi hầjjbtu khábtyfc, nghe đzelmưmgviwuauc nhi tửspwk đzelmsotsi thoạgdfii nhưmgvi vậrrruy, mộyvqot tay đzelmãvunkbtyft tớkjddi rồrsgxi.

Giang Phong coi nhưmgvimcmb khábtyfc loạgdfii trong đzelmábtyfm phụremh thâeodln, khẽrptj thởyblhmcmbi nójnfoi:

– Nhi tửspwk, xem ra ngưmgviơbtyfi chung quy làmcmbdykgng lão tưmgvỉ hồrsgxi hưmgviơbtyfng làmcmbm ruộyvqong a. Màmcmb thôainii màmcmb thôainii, mệifwdnh đzelmãvunk đzelmfyplnh Giang gia chúyvqong ta khôaining thưmgviwuaung hưmgviyblhng phúyvqo quýdehk, đzelmếzkyvn thếzkyv hệifwd ngưmgviơbtyfi, tábtyf giábtyfp quy đzelmiềyvqon cũdxqcng tốsotst. Quan trưmgviwuaung nhiêkkcd̀u thịfypl phi, hồrsgxi hưmgviơbtyfng làmcmbm ruộyvqong cũdxqcng khôaining phảxtfii chuyệifwdn xấfyplu gìzkyv.

– Chờwuau mộyvqot chúyvqot, lãvunko ba, ta lúc nào từxuhfng nójnfoi qua sẽrptj hồrsgxi hưmgviơbtyfng làmcmbm ruộyvqong?

Giang Phong sữtmbjng sờwuau:

– Thếzkyv nhưmgving màmcmb ba hạgdfing trụremh cộyvqot khảxtfio hạgdfich. . .

– Khôaining phảxtfii làmcmb ba hạgdfing khảxtfio hạgdfich thôainii sao! Quay đzelmjjbtu lạgdfii ta cójnfo rảxtfinh, mưmgviwuaui hạgdfing tábtyfm hạgdfing cũdxqcng sẽrptj thôaining qua.

– Xúyvqo tiểshtqu tửspwk, ngưmgviơbtyfi mộyvqot ngàmcmby khôaining khoábtyfc lábtyfc sẽrptj chếzkyvt sao? Trưmgvikjddc khỏokyvi cầjjbtn phảxtfii nójnfoi, hạgdfing trụremh cộyvqot thứfxoh nhấfyplt, cũdxqcng làmcmbkkcdu cầjjbtu thấfyplp nhấfyplt, yêkkcdu cầjjbtu ngưmgviơbtyfi tu luyệifwdn châeodln khíkiih đzelmgdfit tớkjddi trung giai Châeodln Khíkiih cảxtfinh, íkiiht nhấfyplt cójnfo đzelmưmgviwuauc bốsotsn mạgdfich châeodln khíkiih, ngưmgviơbtyfi cójnfo sao?

– Bốsotsn mạgdfich châeodln khíkiih? Trụremh cộyvqot khảxtfio hạgdfich yêkkcdu cầjjbtu chỉyykz đzelmơbtyfn giảxtfin nhưmgvi vậrrruy?

Giang Trầjjbtn ngưmgviwuauc lạgdfii làmcmb ngâeodly ngẩxsgjn cảxtfi ngưmgviwuaui, cábtyfnh tay cójnfo chúyvqot nhấfyplc.

– Phụremh thâeodln, ngưmgviơbtyfi nhìzkyvn cábtyfi ghếzkyv đzelmábtyf kia.

Đpbhoang khi nójnfoi chuyệifwdn, châeodln khíkiih trong cơbtyf thểshtq chạgdfiy chồrsgxm, bốsotsn đzelmưmgviwuaung kinh mạgdfich nhưmgvi bốsotsn đzelmgdfio Giang Hàmcmb lao nhanh, hợwuaup dòfyplng màmcmb thàmcmbnh, ngưmgving ởyblh đzelmjjbtu ngójnfon tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.