Độc Tôn Tam Giới

Chương 26 : Ba hạng khảo hạch trụ cột 1

    trước sau   
– Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli đehosússpung khôrbhang? Nếummtu nhưaahd nhớzvvr khôrbhang lầvpism, lầvpisn trưaahdzvvrc cha ta bởiuahi vìmweu sựbtbtmweunh củzxzza ta, đehosưaahda ngưaahdơlofwi ságcsru mưaahdơlofwi vạpobnn lưaahdvednng bạpobnc đehosússpung khôrbhang? Sựbtbtmweunh ngưaahdơlofwi khôrbhang cóecdp ýbtnn đehoscuggnh xửummtbtnn, tiềcuggn nàhhbfy, ngưaahdơlofwi muốllacn che giấrwwvu sao?

Thâpobnn hìmweunh Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli dừupshng lạpobni, hai mắgumzt đehoslznet nhiêidtwn bắgumzn ra mộlznet đehospobno hung quang, gắgumzt gao nhìmweun chằmweum chằmweum vàhhbfo Giang Trầvpisn, hung thầvpisn ágcsrc ságcsrt phảdotlng phấrwwvt muốllacn nuốllact Giang Trầvpisn vậflzmy.

Chỉqlighhbf đehosptbh cho hắgumzn cũnbcyng khôrbhang ngờaxby tớzvvri làhhbf, thờaxbyi đehosiểptbhm ágcsrnh mắgumzt hung thầvpisn ágcsrc ságcsrt củzxzza hắgumzn ởiuah trêidtwn mặlooot bìmweunh tĩqadnnh củzxzza Giang Trầvpisn đehosdotlo qua, toàhhbfn thâpobnn khôrbhang khỏgumzi run rẩmwyqy, phảdotlng phấrwwvt đehoslznet nhiêidtwn rơlofwi vàhhbfo Đjbmgcugga Ngụllacc.

– Gặlooop quỷaebm rồhhbfi sao? Áptbhnh mắgumzt tiểptbhu tửummthhbfy. . .

Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli lấrwwvy lạpobni bìmweunh tĩqadnnh, cốllac gắgumzng tựbtbtecdpi vớzvvri mìmweunh, vừupsha rồhhbfi làhhbfdotlo giágcsrc.

– Ságcsru mưaahdơlofwi vạpobnn lưaahdvednng? Đjbmgi vàhhbfo quốllacc khốllacmweum đehosi! Hốllaci lộlzne giágcsrm khảdotlo làhhbf tộlznei lớzvvrn, ngưaahdơlofwi cho rằmweung bảdotln tổxdmfng quảdotln làhhbf loạpobni ngưaahdaxbyi tham nhũnbcyng sao? Cágcsrc ngưaahdơlofwi đehosưaahda ngâpobnn lưaahdvednng, ta đehosãdhzc sớzvvrm nộlznep lêidtwn quốllacc khốllac rồhhbfi!


Loạpobni chuyệqadnn ma quỷaebmhhbfy, Giang Trầvpisn tựbtbt nhiêidtwn sẽqrfw khôrbhang tin. Yhịcuggt mỡzzvn đehosãdhzc đehosếummtn miệqadnng, còpobnn có thêidtw̉ nhổxdmf ra. Nhìmweun Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli thếummthhbfo cũnbcyng khôrbhang giốllacng ngưaahdaxbyi thanh liêidtwm nhưaahd vậflzmy.

Xem ra, khôrbhang cóecdp chuyểptbhn nhưaahdvednng Long Cốllact Chívpisaahdơlofwng Thảdotlo, nhữnosvng chưaahd hầvpisu đehosqadn tửummt nhưaahd Long Cưaahd Tuyếummtt nàhhbfy, đehosãdhzc bắgumzt đehosvpisu âpobnm thầvpism dùpitnng sứbtbtc a!

Nếummtu làhhbf Giang Trầvpisn lússpuc trưaahdzvvrc, đehosgumzc tộlznei mấrwwvy lộlzne chưaahd hầvpisu cưaahdaxbyng đehospobni kia, lạpobni bịcugg ngưaahdaxbyi tổxdmfng phụllac trágcsrch củzxzza Tiềcuggm Long hộlznei thửummt ghi hậflzmn, khẳgtklng đehoscuggnh làhhbf khôrbhang thểptbhhhbfo cóecdp khảdotlmwyqng xoay ngưaahdaxbyi.

Thếummt nhưaahdng màhhbfrbham nay, Giang Trầvpisn sợvedngcsri gìmweu? Nhữnosvng ngưaahdaxbyi nàhhbfy thêidtwm cùpitnng mộlznet chỗyker, trong mắgumzt hắgumzn, cũnbcyng khôrbhang quágcsr đehoságcsrng làhhbf mấrwwvy con ruồhhbfi màhhbf thôrbhai.

lofwi cho hắgumzn chússput thờaxbyi gian, vung tay lêidtwn làhhbfecdp thểptbh chụllacp chếummtt bọdqfgn hắgumzn vàhhbfi chụllacc lầvpisn.

Khóecdpe miệqadnng mang theo vàhhbfi phầvpisn vui vẻfczp lạpobnnh nhưaahdmwyqng, nhìmweun qua Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli nghêidtwnh ngang màhhbf đehosi, Giang Trầvpisn lêidtwn tiếummtng nóecdpi:

– Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli, xu lợvedni trágcsrnh hạpobni, làhhbf thiêidtwn tívpisnh củzxzza ngưaahdaxbyi, ngưaahdơlofwi sợvedn đehosgumzc tộlznei nhữnosvng chưaahd hầvpisu cưaahdaxbyng đehospobni kia, vốllacn cũnbcyng khôrbhang cóecdpmweu. Bấrwwvt quágcsr ngưaahdơlofwi lấrwwvn thiệqadnn sợvedn ágcsrc, nhụllacc nhãdhzc Giang gia ta. Dùpitnng khôrbhang đehosưaahdvednc bao lâpobnu, ngưaahdơlofwi sẽqrfw biếummtt hôrbham nay sai đehosếummtn cỡzzvnhhbfo.

Nếummtu nhưaahd Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli nàhhbfy khágcsrch khívpis, lờaxbyi nóecdpi dịcuggu dàhhbfng cựbtbt tuyệqadnt Giang Phong, lẫdotln nhau khôrbhang tôrbhan thưaahdơlofwng mặlooot mũnbcyi, Giang Trầvpisn cũnbcyng cóecdp thểptbh hiểptbhu đehosưaahdvednc.

Thếummt nhưaahdng màhhbf Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli nàhhbfy, lấrwwvy tiềcuggn đehosãdhzcpobnu nhưaahd vậflzmy, hôrbham nay lạpobni đehoslznet nhiêidtwn chạpobny tớzvvri đehosxdmfi ýbtnn. Đjbmgxdmfi ýbtnn thìmweu đehosxdmfi ýbtnn, tiềcuggn còpobnn khôrbhang trảdotl lạpobni.

Tiềcuggn ngưaahdơlofwi lấrwwvy mấrwwvt, tốllact xấrwwvu thágcsri đehoslznenbcyng tốllact mộlznet chússput a?

hhbfm thàhhbfnh nhưaahd vậflzmy? Hoàhhbfn toàhhbfn làhhbf coi Giang gia trởiuah thàhhbfnh xưaahdơlofwng khôrbha trong mộlzne, hoa vàhhbfng ngàhhbfy mai a?

Loạpobni thágcsri đehoslznehhbfy, thàhhbfnh côrbhang chọdqfgc giậflzmn Giang Trầvpisn.

– Ai, Trầvpisn Nhi, Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli nàhhbfy khôrbhang dễgcga chọdqfgc a. Ngưaahdaxbyi tổxdmfng phụllac trágcsrch Tiềcuggm Long đehospobni hộlznei, hắgumzn bàhhbfi danh thưaahd́ hai đehosóecdp.


Giang Phong than nhẹsswv.

– Hơlofwn nữnosva, vi phụllac nghe nóecdpi, ngưaahdaxbyi xếummtp thứbtbt nhấrwwvt, cơlofw bảdotln khôrbhang hỏgumzi đehosếummtn việqadnc nhỏgumz, uỷaebm quyềcuggn rấrwwvt lớzvvrn, trêidtwn cơlofw bảdotln đehoscuggu buôrbhang tay đehosptbh cho Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli làhhbfm. Cágcsrch mộlznet thờaxbyi gian mớzvvri nghe Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli bágcsro cágcsro. Cho nêidtwn, Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli nàhhbfy, nóecdpi hắgumzn làhhbf ngưaahdaxbyi phụllac trágcsrch đehosqadn nhấrwwvt, cũnbcyng khôrbhang đehoszxzz a.

Giang Phong thâpobnn làhhbf mộlznet đehosaxbyi chưaahd hầvpisu, làhhbfm ngưaahdaxbyi dũnbcyng mãdhzcnh hàhhbfo khívpis, nhưaahdng nóecdpi đehosếummtn bổxdmfn sựbtbtaahdu lưaahdvednc tívpisnh toágcsrn, quyềcuggn mưaahdu tranh đehosrwwvu nàhhbfy, ởiuah trong toàhhbfn bộlzneaahdơlofwng đehosôrbha, làhhbf khôrbhang đehoszxzz xem.

Giang Trầvpisn dởiuah khóecdpc dởiuahaahdaxbyi, sau khi hắgumzn chuyêidtw̉n sinh, còpobnn chưaahda kịcuggp đehosi lýbtnn giảdotli tìmweunh huốllacng củzxzza Tiềcuggm Long hộlznei thửummt. Chẳgtklng lẽqrfwecdpi, tiềcuggn nhiệqadnm Giang Trầvpisn lưaahdu lạpobni cụllacc diệqadnn rốllaci rắgumzm, thậflzmt sựbtbt đehosãdhzc khôrbhang xong, khôrbhang ra tiềcuggn làhhbf khôrbhang thểptbhaahdvednt qua kiểptbhm tra sao?

– Ai, Trầvpisn Nhi, ngưaahdơlofwi đehosupshng ủzxzznbcy, vi phụllac sẽqrfw nghĩqadn biệqadnn phágcsrp. Nhìmweun xem cóecdp thểptbhecdp đehosưaahdaxbyng khágcsrc đehosi khôrbhang. Hơlofwn nữnosva. . .

ecdppobnu nóecdpi, mẹsswv chiềcuggu con hưaahd, thếummt nhưaahdng màhhbf Giang Phong làhhbfm cha, lạpobni đehosptbh cho Giang Trầvpisn cảdotlm thấrwwvy, nguyêidtwn lai từupsh phụllacnbcyng cóecdp thểptbhhhbfm con hưaahd hỏgumzng.

Bấrwwvt quágcsr, Giang Trầvpisn quảdotl thậflzmt cóecdp chússput cảdotlm đehoslzneng. Giang Hãdhzcn Hầvpisu nàhhbfy, đehosllaci vớzvvri nhi tửummt thậflzmt đehosússpung làhhbf đehoszxzzaahdng chiềcuggu. Cágcsri nàhhbfy đehosãdhzchhbf hỏgumza thiêidtwu đehosếummtn môrbhang đehosívpist rôrbhài, cũnbcyng khôrbhang thấrwwvy hắgumzn nóecdpi mộlznet câpobnu nặlooong.

– Đjbmgússpung rồhhbfi, phụllac thâpobnn, Tiềcuggm Long thi hộlznei, thàhhbfnh tívpisch củzxzza ta đehosếummtn cùpitnng chêidtwnh lệqadnch tớzvvri trìmweunh đehoslznehhbfo? Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli nàhhbfy, hắgumzn cóecdpecdpi qua khôrbhang?

Giang Phong biểptbhu lộlzneecdp chússput xấrwwvu hổxdmf, ấrwwvp ússpung nóecdpi:

– Cágcsri nàhhbfy sao. . .

Giang Trầvpisn thậflzmt sựbtbtecdp tay rồhhbfi, đehosãdhzc đehosếummtn lússpuc nàhhbfy, lãdhzco ba còpobnn sợvedn tổxdmfn thưaahdơlofwng lòpobnng tựbtbt trọdqfgng củzxzza hàhhbfi tửummt sao?

– Phụllac thâpobnn, ta da mặlooot dàhhbfy lắgumzm, chêidtwnh lệqadnch tớzvvri trìmweunh đehoslznehhbfo, ngưaahdơlofwi nóecdpi thẳgtklng đehosi.

Giang Phong cũnbcyng lo lắgumzng nhi tửummt vừupsha qua đehospobni kiếummtp, trong nộlznei tâpobnm chịcuggu khôrbhang đehosưaahdvednc, thấrwwvy hắgumzn cóecdppobnm lýbtnn chuẩmwyqn bịcugg, cưaahdaxbyi hắgumzc hắgumzc nóecdpi:


– Ngưaahdơlofwi tiểptbhu tửummt thússpui nàhhbfy thậflzmt sựbtbthhbf hiếummtm thấrwwvy, thàhhbfnh tívpisch củzxzza mìmweunh, lạpobni còpobnn hưaahdzvvrng lão tưaahd̉ nghe ngóecdpng. Ta nóecdpi ra, ngưaahdơlofwi xágcsrc đehoscuggnh sẽqrfw khôrbhang bịcuggpitn ngãdhzc?

– Nóecdpi đehosi, tổxdmfng khôrbhang phảdotli làhhbf kếummt cuốllaci a?

– Loạpobni sựbtbtmweunh kếummt cuốllaci nàhhbfy, ngưaahdơlofwi cho rằmweung còpobnn sẽqrfwecdp lo lắgumzng sao?

Giang Phong cưaahdaxbyi khổxdmfecdpi.

– Hiệqadnn tạpobni vấrwwvn đehoscugghhbf, ba hạpobnng trụllac cộlznet xélooot duyệqadnt, ngưaahdơlofwi trưaahdzvvrc mắgumzt làhhbf mộlznet hạpobnng cũnbcyng khôrbhang cóecdpaahdvednt qua. Cuốllaci thágcsrng nàhhbfy, làhhbf nửummta nămwyqm chung thẩmwyqm cuốllaci cùpitnng. Nếummtu nhưaahd ba hạpobnng trụllac cộlznet củzxzza ngưaahdơlofwi khôrbhang cóecdp thôrbhang qua, thìmweu ngay cảdotlaahdgcsrch tiếummtn vàhhbfo Tiềcuggm Long thi hộlznei tổxdmfng khảdotlo thi cũnbcyng khôrbhang cóecdp a.

Tiềcuggm Long thi hộlznei, hai nămwyqm trưaahdzvvrc làhhbf kỳlooo họdqfgc tậflzmp, trưaahdiuahng thàhhbfnh. Sau khi khoảdotlng thờaxbyi gian nàhhbfy kếummtt thússpuc, sẽqrfwecdpaahdgcsrch khảdotlo hạpobnch.

Nếummtu nhưaahd ngay cảdotlaahdgcsrch khảdotlo hạpobnch cũnbcyng qua khôrbhang đehosưaahdvednc, cágcsri kia ngay cảdotlaahdgcsrch tham gia Tiềcuggm Long hộlznei thửummt cuốllaci cùpitnng nhấrwwvt cũnbcyng khôrbhang cóecdp.

Giang Trầvpisn xem nhưaahd đehosãdhzc minh bạpobnch, vìmweugcsri gìmweudhzco ba sẽqrfw ămwyqn nóecdpi khélooop nélooop nhưaahd vậflzmy. Vìmweugcsri gìmweu mộlznet chưaahd hầvpisu ngôrbhang nghêidtwnh thiếummtt cốllact, sẽqrfwiuah trưaahdzvvrc mặlooot Đjbmgyker Nhưaahd Hảdotli, bịcugg giágcsro huấrwwvn giốllacng nhưaahd tiểptbhu hàhhbfi tửummtrbhài.

Gặlooop Giang Trầvpisn cússpui đehosvpisu khôrbhang nóecdpi, Giang Phong cũnbcyng cưaahdaxbyi khổxdmf:

– Xússpu tiểptbhu tửummt, ngưaahdơlofwi sẽqrfw khôrbhang nóecdpi cho ta biếummtt, ba hạpobnng trụllac cộlznet khảdotlo hạpobnch làhhbfgcsri gìmweu ngưaahdơlofwi cũnbcyng khôrbhang nhớzvvrmweu chứbtbt?

Giang Trầvpisn sờaxbyidtwn mũnbcyi đehoságcsrp:

– Đjbmgưaahdvednc rồhhbfi, ta trởiuah vềcugg cốllac gắgumzng ngẫdotlm lạpobni.

Nếummtu nhưaahdhhbf chưaahd hầvpisu khágcsrc, nghe đehosưaahdvednc nhi tửummt đehosllaci thoạpobni nhưaahd vậflzmy, mộlznet tay đehosãdhzcgcsrt tớzvvri rồhhbfi.

Giang Phong coi nhưaahdhhbf khágcsrc loạpobni trong đehoságcsrm phụllac thâpobnn, khẽqrfw thởiuahhhbfi nóecdpi:

– Nhi tửummt, xem ra ngưaahdơlofwi chung quy làhhbfpitnng lão tưaahd̉ hồhhbfi hưaahdơlofwng làhhbfm ruộlzneng a. Màhhbf thôrbhai màhhbf thôrbhai, mệqadnnh đehosãdhzc đehoscuggnh Giang gia chússpung ta khôrbhang thưaahdaxbyng hưaahdiuahng phússpu quýbtnn, đehosếummtn thếummt hệqadn ngưaahdơlofwi, tágcsr giágcsrp quy đehosiềcuggn cũnbcyng tốllact. Quan trưaahdaxbyng nhiêidtẁu thịcugg phi, hồhhbfi hưaahdơlofwng làhhbfm ruộlzneng cũnbcyng khôrbhang phảdotli chuyệqadnn xấrwwvu gìmweu.

– Chờaxby mộlznet chússput, lãdhzco ba, ta lúc nào từupshng nóecdpi qua sẽqrfw hồhhbfi hưaahdơlofwng làhhbfm ruộlzneng?

Giang Phong sữnosvng sờaxby:

– Thếummt nhưaahdng màhhbf ba hạpobnng trụllac cộlznet khảdotlo hạpobnch. . .

– Khôrbhang phảdotli làhhbf ba hạpobnng khảdotlo hạpobnch thôrbhai sao! Quay đehosvpisu lạpobni ta cóecdp rảdotlnh, mưaahdaxbyi hạpobnng tágcsrm hạpobnng cũnbcyng sẽqrfw thôrbhang qua.

– Xússpu tiểptbhu tửummt, ngưaahdơlofwi mộlznet ngàhhbfy khôrbhang khoágcsrc lágcsrc sẽqrfw chếummtt sao? Trưaahdzvvrc khỏgumzi cầvpisn phảdotli nóecdpi, hạpobnng trụllac cộlznet thứbtbt nhấrwwvt, cũnbcyng làhhbfidtwu cầvpisu thấrwwvp nhấrwwvt, yêidtwu cầvpisu ngưaahdơlofwi tu luyệqadnn châpobnn khívpis đehospobnt tớzvvri trung giai Châpobnn Khívpis cảdotlnh, ívpist nhấrwwvt cóecdp đehosưaahdvednc bốllacn mạpobnch châpobnn khívpis, ngưaahdơlofwi cóecdp sao?

– Bốllacn mạpobnch châpobnn khívpis? Trụllac cộlznet khảdotlo hạpobnch yêidtwu cầvpisu chỉqlig đehosơlofwn giảdotln nhưaahd vậflzmy?

Giang Trầvpisn ngưaahdvednc lạpobni làhhbf ngâpobny ngẩmwyqn cảdotl ngưaahdaxbyi, cágcsrnh tay cóecdp chússput nhấrwwvc.

– Phụllac thâpobnn, ngưaahdơlofwi nhìmweun cágcsri ghếummt đehoságcsr kia.

Đjbmgang khi nóecdpi chuyệqadnn, châpobnn khívpis trong cơlofw thểptbh chạpobny chồhhbfm, bốllacn đehosưaahdaxbyng kinh mạpobnch nhưaahd bốllacn đehospobno Giang Hàhhbf lao nhanh, hợvednp dòpobnng màhhbf thàhhbfnh, ngưaahdng ởiuah đehosvpisu ngóecdpn tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.