Độc Tôn Tam Giới

Chương 259 : Luật Vô Kỵ quỳ 1

    trước sau   
Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik đdgdqvwexi hỉbimx, cầyfmgm nóhpte trong tay:

- Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu, mởcted mắzhbut chóhpte củeeeka ngưbimxơsozei ra nhìzgnun rõefgvxraang, bãdviki miễmxstn lệgjhmnh ởcted đdgdqâdmwwy. Từbfoh nay vềvdzv sau, ngưbimxơsozei khôrybbng còjdenn làxraa Long Nha vệgjhm đdgdqvwexi đdgdqpozai trưbimxctedng. Buôrybbng quâdmwwn hàxraam đdgdqvwexi đdgdqpozai trưbimxctedng, cởctedi chếkxms phụcjqkc Long Nha vệgjhm, thúsraxc thủeeek chịiqtju tróhptei!

Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu ngửbdcia mặdnzet lêrvqln trờmxsti thédxzpt dàxraai:

- Ôbdcing trờmxsti, sao ngưbimxơsozei bấnnvrt côrybbng, đdgdqblch cho tiểblchu nhâdmwwn bựttqic nàxraay đdgdqzhbuc chípbqa! Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu ta thiếkxmst cốossst boong boong, hôrybbm nay lạvwexi bịiqtj tiểblchu nhâdmwwn nhụcjqkc nhãdvik!

Ngưbimxfozqc lạvwexi làxraa Giang Trầyfmgn, nhàxraan nhạvwext khuyêrvqln nhủeeek:

- Đblsjiềvdzvn đdgdqpozai trưbimxmxstng, Thiêrvqln Đblsjvwexo sádfnong tỏtiwj, thắzhbung bạvwexi cũnvhjng khôrybbng ởcted nhấnnvrt thờmxsti. Ngưbimxơsozei tớscxni, ta vàxraa ngưbimxơsozei cùdnsrng tiếkxmsn thốosssi.


Kỳluoz thậobqgt, Hắzhbuc Lao nàxraay, căfozqn bảmayan khôrybbng tróhptei đdgdqưbimxfozqc Giang Trầyfmgn.

dnsrng tu vi củeeeka Giang Trầyfmgn giờmxst phúsraxt nàxraay, mặdnzec dùdnsr gặdnzep đdgdqưbimxfozqc Tiêrvqln cảmayanh nhấnnvrt trọtcisng thiêrvqln Lưbimxu Xádfnon, cũnvhjng cóhpte chỗpoza trốosssng quầyfmgn nhau.

Nhữiqtjng Long Nha vệgjhmxraay, tuy làxraa hổlsnr lang quâdmwwn, nhưbimxng cuốosssi cùdnsrng cũnvhjng chỉbimxxraa Châdmwwn Khípbqa cảmayanh.

Thậobqgt muốosssn trởcted mặdnzet, hắzhbun cóhptedfnom phầyfmgn nắzhbum chắzhbuc phádfnojdenng vâdmwwy đdgdqi ra ngoàxraai.

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvikbimxmxsti lạvwexnh liêrvqln tụcjqkc:

- Còjdenn muốosssn làxraam khôrybb́n thúsrax đdgdqnnvru, vùdnsrng vẫadccy giãdviky chếkxmst sao? Giang Trầyfmgn, ngưbimxơsozei biếkxmst khôrybbng? Ta hưbimxctedng thụcjqk nhấnnvrt, làxraa thưbimxctedng thứpqppc bộpoza dạvwexng con mồctedi vùdnsrng vẫadccy giãdviky chếkxmst.

Giang Trầyfmgn cưbimxmxsti ha hảmaya:

- Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik, cóhpte phảmayai vùdnsrng vẫadccy giãdviky chếkxmst hay khôrybbng ta khôrybbng rõefgvxraang lắzhbum. Nhưbimxng màxraa, cóhpte mộpozat đdgdqiểblchm làxraa khẳromzng đdgdqiqtjnh, Giang Trầyfmgn ta, chắzhbuc chắzhbun sẽfozq khôrybbng chếkxmst sớscxnm hơsozen ngưbimxơsozei.

- Nóhptei chuyệgjhmn hoang đdgdqưbimxmxstng viểblchn vôrybbng!

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik dữiqtj tợfozqn cưbimxmxsti mộpozat tiếkxmsng, đdgdqpozat nhiêrvqln hédxzpt lớscxnn:

- Trọtcisng phạvwexm Giang Trầyfmgn, ýkmzz đdgdqctedbimxfozqt ngụcjqkc, giếkxmst chếkxmst bấnnvrt luậobqgn tộpozai!

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvikxraa ngoan nhâdmwwn, hắzhbun muốosssn Giang Trầyfmgn chếkxmst, thậobqgm chípbqa đdgdqãdvik đdgdqfozqi khôrybbng kịiqtjp xédxzpt duyệgjhmt, hiệgjhmn tạvwexi hắzhbun muốosssn Giang Trầyfmgn chếkxmst.

Nhưbimx vậobqgy, vưbimxfozqt ngụcjqkc, tựttqi nhiêrvqln làxraadfnoi cớscxn tốossst nhấnnvrt.


Đblsjádfnonh chếkxmst phạvwexm nhâdmwwn vưbimxfozqt ngụcjqkc, hợfozqp tìzgnunh hợfozqp lýkmzz, khôrybbng chêrvqlxraao đdgdqâdmwwu đdgdqưbimxfozqc. Loạvwexi sựttqizgnunh nàxraay, Luậobqgt Vôrybb Kỵdvikxraaxraam quen thuộpozac, hoàxraan toàxraan khôrybbng cóhpte bấnnvrt kỳluozdmwwm lýkmzzdfnonh nặdnzeng.

- Giếkxmst!

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik mang đdgdqếkxmsn Long Nha vệgjhm, nhưbimx hổlsnr lang xôrybbng lêrvqln.

- Dừbfohng tay!

gjhm thờmxsti khắzhbuc nghìzgnun câdmwwn treo sợfozqi tóhptec, bêrvqln ngoàxraai Hắzhbuc Lao, truyềvdzvn đdgdqếkxmsn mộpozat tiếkxmsng gầyfmgm gừbfoh tứpqppc giậobqgn:

- Đblsjvdzvu dừbfohng tay cho lão tưbimx̉! Cádfnoc ngưbimxơsozei nhữiqtjng thứpqpp khốosssn kiếkxmsp nàxraay, muốosssn chếkxmst sao?

Thanh âdmwwm nàxraay nhưbimx sấnnvrm sédxzpt giữiqtja trờmxsti quang, vang vọtcisng toàxraan bộpoza Hắzhbuc Lao, chấnnvrn tấnnvrt cảmaya Long Nha vệgjhmxraang nhĩgjhm ôrybbng ôrybbng, thiêrvqln dao đdgdqpozang đdgdqiqtja, dưbimxscxni châdmwwn cơsoze hồcted đdgdqpqppng khôrybbng vữiqtjng, lung lay sắzhbup đdgdqlsnr, binh khípbqa trong tay cũnvhjng muốosssn rơsozei xuốosssng.

Sau mộpozat khắzhbuc, nhâdmwwn vậobqgt sốosss hai Long Nha vệgjhm Chu Khuêrvql Chu phóhpte tổlsnrng quảmayan, mang theo rấnnvrt nhiềvdzvu tinh nhuệgjhm, hùdnsrng hổlsnr vọtcist lêrvqln.

Chu Khuêrvql nhìzgnun thấnnvry hiệgjhmn trưbimxmxstng cũnvhjng khôrybbng cóhpte tràxraang diệgjhmn huyếkxmst nhụcjqkc bay tứpqpp tung, tâdmwwm thoádfnong cádfnoi vềvdzv tớscxni trong lồctedng ngựttqic.

Khádfno tốossst, khôrybbng cóhptedmwwy thàxraanh đdgdqvwexi họtcisa. Đblsjâdmwwy hếkxmst thảmayay, còjdenn kịiqtjp bổlsnr cứpqppu!

Chứpqppng kiếkxmsn Chu Khuêrvql đdgdqfozqng đdgdqfozqng sádfnot khípbqa xuấnnvrt hiệgjhmn, Luậobqgt Vôrybb Kỵdviksozei cóhpte chúsraxt ngoàxraai ýkmzz muốosssn:

- Chu phóhpte tổlsnrng quảmayan, sao lãdviko nhâdmwwn gia ngàxraai tớscxni đdgdqâdmwwy?

Hiệgjhmn tạvwexi Chu Khuêrvqlnvhjng hậobqgn khôrybbng thểblchbimxơsozei sốosssng chụcjqkp chếkxmst Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik, nhìzgnun cũnvhjng khôrybbng nhìzgnun Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik, quádfnot:


- Tấnnvrt cảmaya mọtcisi ngưbimxmxsti, bỏtiwjnvhj khípbqa xuốosssng. Nếkxmsu khôrybbng, coi làxraa phảmayan tặdnzec củeeeka Long Nha vệgjhm xửbdcikmzz!

Vớscxni tưbimxdfnoch mộpozat trong Long Nha vệgjhm bốosssn Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan, Chu Khuêrvqlxraa đdgdqgjhm nhấnnvrt Phóhpte tổlsnrng quảmayan, nhưbimxng màxraa hắzhbun chỉbimx đdgdqblch ýkmzz kinh tếkxmsxraai chípbqanh, rấnnvrt ípbqat hỏtiwji đdgdqếkxmsn đdgdqvwexi sựttqi củeeeka Long Nha vệgjhm, làxraam cho hắzhbun ởcted trong Long Nha vệgjhm, khôrybbng cóhpte uy danh quádfno lớscxnn.

Cho nêrvqln, hạvwex đdgdqvwext mệgjhmnh lệgjhmnh, đdgdqpozai ngũnvhjrvqln Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik kia, nguyêrvqln mộpozat đdgdqádfnom hai mặdnzet nhìzgnun nhau, đdgdqvdzvu đdgdqctedng loạvwext nhìzgnun vềvdzv phípbqaa Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik.

dfno biếkxmst, hàxraanh đdgdqpozang nàxraay, lạvwexi phádfno hủeeeky tựttqirybbn củeeeka Chu Khuêrvql. Hắzhbun làxraa Long Nha vệgjhm Nhịiqtj đdgdqưbimxơsozeng gia a, hạvwex đdgdqvwext mộpozat mệgjhmnh lệgjhmnh, vâdmwẉy mà khôrybbng ai lậobqgp tứpqppc chấnnvrp hàxraanh.

Xem ra, lãdviko hổlsnrdneqn núsraxp lâdmwwu rồctedi, ngay cảmaya đdgdqádfnom Long Nha vệgjhmxraay cũnvhjng khôrybbng đdgdqem hắzhbun đdgdqblchxraao mắzhbut, coi hắzhbun trởcted thàxraanh con mèkkxro bệgjhmnh rồctedi!

Vẻftva mặdnzet Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik kinh ngạvwexc hỏtiwji:

- Chu phóhpte tổlsnrng quảmayan, đdgdqếkxmsn cùdnsrng phádfnot sinh chuyệgjhmn gìzgnu, lạvwexi đdgdqblch cho lãdviko nhâdmwwn gia ngàxraai đdgdqpozang can qua lớscxnn nhưbimx vậobqgy?

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik mộpozat mựttqic ởcted chỗpozaxraay trêrvqlu đdgdqùdnsra bọtcisn ngưbimxmxsti Giang Trầyfmgn, trọtcisn vẹhpten mấnnvry canh giờmxst khôrybbng ly khai Hắzhbuc Lao, nàxraao biếkxmst đdgdqưbimxfozqc ngoạvwexi giớscxni xảmayay ra chuyệgjhmn gìzgnu?

sozen nữiqtja, Càxraan Lam Nam Cung, Đblsja Bảmayao đdgdqvwexo tràxraang cùdnsrng vớscxni Thanh Dưbimxơsozeng Cốosssc giậobqgn dữiqtj, đdgdqvdzvu làxraapbqa mậobqgt vậobqgn dụcjqkng quan hệgjhm, khôrybbng cóhpte gióhpteng trốosssng khua chiêrvqlng, cho nêrvqln, Luậobqgt Vôrybb Kỵdvikfozqn bảmayan khôrybbng cóhpte đdgdqvwext đdgdqưbimxfozqc bấnnvrt cứpqpp tin tứpqppc gìzgnu.

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik khôrybbng hỏtiwji khádfno tốossst, hàxraanh đdgdqpozang nàxraay củeeeka hắzhbun, ởcted trong mắzhbut Chu Khuêrvql, lạvwexi thàxraanh mạvwexo phạvwexm lớscxnn nhấnnvrt.

- Đblsjvwexi Long Nha Lệgjhmnh ởcted đdgdqâdmwwy, ngưbimxmxsti khôrybbng quỳluoz, giếkxmst khôrybbng tha!

Lầyfmgn nàxraay Chu Khuêrvql mang đdgdqếkxmsn, làxraa tinh nhuệgjhm chípbqanh thứpqppc củeeeka Long Nha vệgjhm, so vớscxni nhâdmwwn mãdvik Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik mang đdgdqếkxmsn, càxraang cưbimxmxstng đdgdqvwexi hơsozen, càxraang thêrvqlm hạvwexch tâdmwwm.

Vừbfoha nhìzgnun thấnnvry Đblsjvwexi Long Nha Lệgjhmnh, tấnnvrt cảmaya mọtcisi ngưbimxmxsti choádfnong vádfnong. cảmaya ngưbimxmxsti Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik lậobqgp tứpqppc hóhptea đdgdqádfno. Chỉbimx nghe phípbqaa sau "loảmayang xoảmayang lang", "loảmayang xoảmayang lang" loạvwexn hưbimxctedng, đdgdqpozai ngũnvhj Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik mang đdgdqếkxmsn, nguyêrvqln mộpozat đdgdqádfnom phủeeek phụcjqkc trêrvqln mặdnzet đdgdqnnvrt.


Gặdnzep Đblsjvwexi Long Nha Lệgjhmnh, nhưbimx Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan tựttqizgnunh giádfnodmwwm.

gjhm trong Long Nha vệgjhm, Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan, cádfnoi kia chípbqanh làxraa thiêrvqln! Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan, khốosssng chếkxms lấnnvry quyềvdzvn sanh sádfnot củeeeka bấnnvrt luậobqgn kẻftvaxraao trong Long Nha vệgjhm.

Đblsjvwexi Long Nha Lệgjhmnh, làxraa đdgdqcted đdgdqfozqng củeeeka Long Nha vệgjhm. Tựttqia nhưbimx phàxraam nhâdmwwn nhìzgnun thấnnvry thầyfmgn phậobqgt, ýkmzz niệgjhmm thứpqpp nhấnnvrt trong đdgdqyfmgu làxraa phụcjqkc tùdnsrng, ýkmzz niệgjhmm thứpqpp hai trong đdgdqyfmgu vẫadccn làxraa phụcjqkc tùdnsrng!

- Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik, thấnnvry Đblsjvwexi Long Nha Lệgjhmnh, ngưbimxơsozei còjdenn khôrybbng quỳluoz xuốosssng? Chẳromzng lẽfozq thựttqic muốosssn tạvwexo phảmayan?

Sau lưbimxng Chu Khuêrvql, truyềvdzvn đdgdqếkxmsn mộpozat tiếkxmsng quádfnot chóhptei tai, đdgdqóhpten lấnnvry, làxraa từbfohng thanh âdmwwm đdgdqao kiếkxmsm ra khỏtiwji vỏtiwj.

Cảmaya ngưbimxmxsti Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik phádfnot mộpozang, bấnnvrt quádfnojdenn tồctedn tạvwexi mộpozat chúsraxt lýkmzz trípbqa, làxraam cho hắzhbun khôrybbng tựttqi chủeeek đdgdqưbimxfozqc hai châdmwwn khẽfozq cong, quỳluoz xuốosssng.

Phụcjqkc tùdnsrng Đblsjvwexi Long Nha Lệgjhmnh, đdgdqâdmwwy cơsoze hồctedxraa trưbimxscxnc khi từbfohng Long Nha vệgjhm nhậobqgp ngũnvhj, nhấnnvrt đdgdqiqtjnh phảmayai họtcisc tậobqgp đdgdqiềvdzvu quâdmwwn quy thứpqpp nhấnnvrt.

- Ai làxraa Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu?

Chu Khuêrvql quádfnot hỏtiwji.

Phípbqaa sau Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu đdgdqpqppng lêrvqln:

- Thuộpozac hạvwex Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu, bádfnoi kiếkxmsn Chu phóhpte tổlsnrng quảmayan.

Chu Khuêrvql rấnnvrt làxraa vui mừbfohng, gậobqgt đdgdqyfmgu khen ngợfozqi:

- Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu, chuyệgjhmn nơsozei đdgdqâdmwwy, Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan đdgdqãdvik biếkxmst rõefgv. Ngưbimxơsozei cóhpte thểblch kiêrvqln trìzgnuzgnunh, khôrybbng hưbimxscxnng tàxraa khípbqa thỏtiwja hiệgjhmp, rấnnvrt tốossst, rấnnvrt tốossst.

Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu ngay từbfoh đdgdqyfmgu cũnvhjng khôrybbng hiểblchu ra sao, khôrybbng cóhpte minh bạvwexch đdgdqếkxmsn cùdnsrng xảmayay ra chuyệgjhmn gìzgnu. Nghe Chu Khuêrvqlhptei nhưbimx vậobqgy, mớscxni giậobqgt mìzgnunh hiểblchu đdgdqưbimxfozqc, cảmayam tìzgnunh chuyệgjhmn nàxraay, đdgdqãdvik kinh đdgdqpozang đdgdqếkxmsn Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan.

xraa Chu phóhpte tổlsnrng quảmayan đdgdqfozqng đdgdqfozqng sádfnot khípbqa đdgdqếkxmsn, làxraa tớscxni bìzgnunh đdgdqiqtjnh trậobqgt tựttqi! Làxraa tớscxni ngăfozqn cảmayan Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik đdgdqi ngưbimxfozqc lạvwexi, làxraa tớscxni cho Giang Trầyfmgn chỗpoza dựttqia!

Bịiqtj Chu Khuêrvql khoa trưbimxơsozeng nhưbimx vậobqgy, trong nộpozai tâdmwwm Đblsjiềvdzvn Thiệgjhmu đdgdqau xóhptet, chỉbimx cảmayam thấnnvry vừbfoha rồctedi tao ngộpoza khuấnnvrt nhụcjqkc, coi nhưbimxxraa đdgdqádfnong giádfnorybb̀i.

- Chu phóhpte tổlsnrng quảmayan, thuộpozac hạvwexrybbfozqng, làxraam cũnvhjng chỉbimxxraa việgjhmc nằfozqm trong phậobqgn sựttqi. Nếkxmsu khôrybbng cóhptedviko nhâdmwwn gia ngàxraai kịiqtjp thờmxsti đdgdquổlsnri tớscxni, hậobqgu quảmaya chỉbimx sợfozq thiếkxmst tưbimxctedng khôrybbng chịiqtju nổlsnri!

Chu Khuêrvql gậobqgt gậobqgt đdgdqyfmgu:

- Đblsji, mởcted cửbdcia ra. Lãdviko phu muốosssn đdgdqípbqach thâdmwwn hưbimxscxnng Giang Trầyfmgn tiểblchu huynh đdgdqgjhm nhậobqgn lỗpozai.

Lờmxsti nàxraay vừbfoha nóhptei ra, Luậobqgt Vôrybb Kỵdvikdnsrng đdgdqmayang đdgdqcted, trong nộpozai tâdmwwm nguộpozai lạvwexnh mộpozat nửbdcia. Chu Khuêrvqlbimxng hôrybb Giang Trầyfmgn làxraa tiểblchu huynh đdgdqgjhm, đdgdqiềvdzvu nàxraay đdgdqvwexi biểblchu cádfnoi gìzgnu?

Đblsjvwexi biểblchu cho hưbimxscxnng gióhpte thay đdgdqlsnri, đdgdqvwexi biểblchu cho Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan muốosssn đdgdqípbqach thâdmwwn bảmayao hộpoza Giang Trầyfmgn rồctedi!

Luậobqgt Vôrybb Kỵdvik quyềvdzvn thếkxms lạvwexi lớscxnn, chỗpoza dựttqia cưbimxmxstng thịiqtjnh trởcted lạvwexi, có thêrvql̉ mạvwexnh qua Đblsjvwexi tổlsnrng quảmayan sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.