Độc Tôn Tam Giới

Chương 259 : Luật Vô Kỵ quỳ 1

    trước sau   
Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa đqkgpossui hỉuslb, cầicocm nóitoa trong tay:

- Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu, mởgate mắkrobt chóitoa củqdyia ngưwffmơeriji ra nhìcjcnn rõiqzjrnrbng, bãgwefi miễzrqvn lệhzctnh ởgate đqkgpâhpudy. Từwblf nay vềwffm sau, ngưwffmơeriji khôtlnzng còvxdzn làrnrb Long Nha vệhzct đqkgpossui đqkgpmfgai trưwffmgateng. Buôtlnzng quâhpudn hàrnrbm đqkgpossui đqkgpmfgai trưwffmgateng, cởgatei chếicoc phụcybyc Long Nha vệhzct, thúfeevc thủqdyi chịaavyu tróitoai!

Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu ngửwblfa mặvnbat lêojymn trờwcvfi thémblqt dàrnrbi:

- Ôkjnqng trờwcvfi, sao ngưwffmơeriji bấruxgt côtlnzng, đqkgphqrr cho tiểhqrru nhâhpudn bựwcvfc nàrnrby đqkgpkrobc chíuslb! Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu ta thiếicoct cốrsyvt boong boong, hôtlnzm nay lạossui bịaavy tiểhqrru nhâhpudn nhụcybyc nhãgwef!

Ngưwffmkmoic lạossui làrnrb Giang Trầicocn, nhàrnrbn nhạossut khuyêojymn nhủqdyi:

- Đmfgaiềwffmn đqkgpmfgai trưwffmwcvfng, Thiêojymn Đmfgaossuo sábwsrng tỏfser, thắkrobng bạossui cũitoang khôtlnzng ởgate nhấruxgt thờwcvfi. Ngưwffmơeriji tớfzddi, ta vàrnrb ngưwffmơeriji cùcjcnng tiếicocn thốrsyvi.


Kỳvtpy thậwcvft, Hắkrobc Lao nàrnrby, căoftin bảfkcyn khôtlnzng tróitoai đqkgpưwffmkmoic Giang Trầicocn.

cjcnng tu vi củqdyia Giang Trầicocn giờwcvf phúfeevt nàrnrby, mặvnbac dùcjcn gặvnbap đqkgpưwffmkmoic Tiêojymn cảfkcynh nhấruxgt trọvufwng thiêojymn Lưwffmu Xábwsrn, cũitoang cóitoa chỗiqzj trốrsyvng quầicocn nhau.

Nhữuippng Long Nha vệhzctrnrby, tuy làrnrb hổjgos lang quâhpudn, nhưwffmng cuốrsyvi cùcjcnng cũitoang chỉuslbrnrb Châhpudn Khíuslb cảfkcynh.

Thậwcvft muốrsyvn trởgate mặvnbat, hắkrobn cóitoabwsrm phầicocn nắkrobm chắkrobc phábwsrvxdzng vâhpudy đqkgpi ra ngoàrnrbi.

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxawffmwcvfi lạossunh liêojymn tụcybyc:

- Còvxdzn muốrsyvn làrnrbm khôtlnźn thúfeev đqkgpruxgu, vùcjcnng vẫmblqy giãgwefy chếicoct sao? Giang Trầicocn, ngưwffmơeriji biếicoct khôtlnzng? Ta hưwffmgateng thụcyby nhấruxgt, làrnrb thưwffmgateng thứadflc bộmfga dạossung con mồirpwi vùcjcnng vẫmblqy giãgwefy chếicoct.

Giang Trầicocn cưwffmwcvfi ha hảfkcy:

- Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa, cóitoa phảfkcyi vùcjcnng vẫmblqy giãgwefy chếicoct hay khôtlnzng ta khôtlnzng rõiqzjrnrbng lắkrobm. Nhưwffmng màrnrb, cóitoa mộmfgat đqkgpiểhqrrm làrnrb khẳvnbang đqkgpaavynh, Giang Trầicocn ta, chắkrobc chắkrobn sẽhfzs khôtlnzng chếicoct sớfzddm hơerijn ngưwffmơeriji.

- Nóitoai chuyệhzctn hoang đqkgpưwffmwcvfng viểhqrrn vôtlnzng!

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa dữuipp tợkmoin cưwffmwcvfi mộmfgat tiếicocng, đqkgpmfgat nhiêojymn hémblqt lớfzddn:

- Trọvufwng phạossum Giang Trầicocn, ýkrob đqkgpirpwwffmkmoit ngụcybyc, giếicoct chếicoct bấruxgt luậwcvfn tộmfgai!

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxarnrb ngoan nhâhpudn, hắkrobn muốrsyvn Giang Trầicocn chếicoct, thậwcvfm chíuslb đqkgpãgwef đqkgpkmoii khôtlnzng kịaavyp xémblqt duyệhzctt, hiệhzctn tạossui hắkrobn muốrsyvn Giang Trầicocn chếicoct.

Nhưwffm vậwcvfy, vưwffmkmoit ngụcybyc, tựwcvf nhiêojymn làrnrbbwsri cớfzdd tốrsyvt nhấruxgt.


Đmfgaábwsrnh chếicoct phạossum nhâhpudn vưwffmkmoit ngụcybyc, hợkmoip tìcjcnnh hợkmoip lýkrob, khôtlnzng chêojymrnrbo đqkgpâhpudu đqkgpưwffmkmoic. Loạossui sựwcvfcjcnnh nàrnrby, Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxarnrbrnrbm quen thuộmfgac, hoàrnrbn toàrnrbn khôtlnzng cóitoa bấruxgt kỳvtpyhpudm lýkrobbwsrnh nặvnbang.

- Giếicoct!

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa mang đqkgpếicocn Long Nha vệhzct, nhưwffm hổjgos lang xôtlnzng lêojymn.

- Dừwblfng tay!

ruxg thờwcvfi khắkrobc nghìcjcnn câhpudn treo sợkmoii tóitoac, bêojymn ngoàrnrbi Hắkrobc Lao, truyềwffmn đqkgpếicocn mộmfgat tiếicocng gầicocm gừwblf tứadflc giậwcvfn:

- Đmfgawffmu dừwblfng tay cho lão tưwffm̉! Cábwsrc ngưwffmơeriji nhữuippng thứadfl khốrsyvn kiếicocp nàrnrby, muốrsyvn chếicoct sao?

Thanh âhpudm nàrnrby nhưwffm sấruxgm sémblqt giữuippa trờwcvfi quang, vang vọvufwng toàrnrbn bộmfga Hắkrobc Lao, chấruxgn tấruxgt cảfkcy Long Nha vệhzctrnrbng nhĩlrcy ôtlnzng ôtlnzng, thiêojymn dao đqkgpmfgang đqkgpaavya, dưwffmfzddi châhpudn cơerij hồirpw đqkgpadflng khôtlnzng vữuippng, lung lay sắkrobp đqkgpjgos, binh khíuslb trong tay cũitoang muốrsyvn rơeriji xuốrsyvng.

Sau mộmfgat khắkrobc, nhâhpudn vậwcvft sốrsyv hai Long Nha vệhzct Chu Khuêojym Chu phóitoa tổjgosng quảfkcyn, mang theo rấruxgt nhiềwffmu tinh nhuệhzct, hùcjcnng hổjgos vọvufwt lêojymn.

Chu Khuêojym nhìcjcnn thấruxgy hiệhzctn trưwffmwcvfng cũitoang khôtlnzng cóitoa tràrnrbng diệhzctn huyếicoct nhụcybyc bay tứadfl tung, tâhpudm thoábwsrng cábwsri vềwffm tớfzddi trong lồirpwng ngựwcvfc.

Khábwsr tốrsyvt, khôtlnzng cóitoahpudy thàrnrbnh đqkgpossui họvufwa. Đmfgaâhpudy hếicoct thảfkcyy, còvxdzn kịaavyp bổjgos cứadflu!

Chứadflng kiếicocn Chu Khuêojym đqkgpcybyng đqkgpcybyng sábwsrt khíuslb xuấruxgt hiệhzctn, Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxaeriji cóitoa chúfeevt ngoàrnrbi ýkrob muốrsyvn:

- Chu phóitoa tổjgosng quảfkcyn, sao lãgwefo nhâhpudn gia ngàrnrbi tớfzddi đqkgpâhpudy?

Hiệhzctn tạossui Chu Khuêojymitoang hậwcvfn khôtlnzng thểhqrrwffmơeriji sốrsyvng chụcybyp chếicoct Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa, nhìcjcnn cũitoang khôtlnzng nhìcjcnn Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa, quábwsrt:


- Tấruxgt cảfkcy mọvufwi ngưwffmwcvfi, bỏfseritoa khíuslb xuốrsyvng. Nếicocu khôtlnzng, coi làrnrb phảfkcyn tặvnbac củqdyia Long Nha vệhzct xửwblfkrob!

Vớfzddi tưwffmbwsrch mộmfgat trong Long Nha vệhzct bốrsyvn Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn, Chu Khuêojymrnrb đqkgphzct nhấruxgt Phóitoa tổjgosng quảfkcyn, nhưwffmng màrnrb hắkrobn chỉuslb đqkgphqrr ýkrob kinh tếicocrnrbi chíuslbnh, rấruxgt íuslbt hỏfseri đqkgpếicocn đqkgpossui sựwcvf củqdyia Long Nha vệhzct, làrnrbm cho hắkrobn ởgate trong Long Nha vệhzct, khôtlnzng cóitoa uy danh quábwsr lớfzddn.

Cho nêojymn, hạossu đqkgpossut mệhzctnh lệhzctnh, đqkgpmfgai ngũitoaojymn Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa kia, nguyêojymn mộmfgat đqkgpábwsrm hai mặvnbat nhìcjcnn nhau, đqkgpwffmu đqkgpirpwng loạossut nhìcjcnn vềwffm phíuslba Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa.

bwsr biếicoct, hàrnrbnh đqkgpmfgang nàrnrby, lạossui phábwsr hủqdyiy tựwcvftlnzn củqdyia Chu Khuêojym. Hắkrobn làrnrb Long Nha vệhzct Nhịaavy đqkgpưwffmơerijng gia a, hạossu đqkgpossut mộmfgat mệhzctnh lệhzctnh, vâhpuḍy mà khôtlnzng ai lậwcvfp tứadflc chấruxgp hàrnrbnh.

Xem ra, lãgwefo hổjgosxhwgn núfeevp lâhpudu rồirpwi, ngay cảfkcy đqkgpábwsrm Long Nha vệhzctrnrby cũitoang khôtlnzng đqkgpem hắkrobn đqkgphqrrrnrbo mắkrobt, coi hắkrobn trởgate thàrnrbnh con mèsgfzo bệhzctnh rồirpwi!

Vẻgwef mặvnbat Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa kinh ngạossuc hỏfseri:

- Chu phóitoa tổjgosng quảfkcyn, đqkgpếicocn cùcjcnng phábwsrt sinh chuyệhzctn gìcjcn, lạossui đqkgphqrr cho lãgwefo nhâhpudn gia ngàrnrbi đqkgpmfgang can qua lớfzddn nhưwffm vậwcvfy?

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa mộmfgat mựwcvfc ởgate chỗiqzjrnrby trêojymu đqkgpùcjcna bọvufwn ngưwffmwcvfi Giang Trầicocn, trọvufwn vẹxhwgn mấruxgy canh giờwcvf khôtlnzng ly khai Hắkrobc Lao, nàrnrbo biếicoct đqkgpưwffmkmoic ngoạossui giớfzddi xảfkcyy ra chuyệhzctn gìcjcn?

erijn nữuippa, Càrnrbn Lam Nam Cung, Đmfgaa Bảfkcyo đqkgpossuo tràrnrbng cùcjcnng vớfzddi Thanh Dưwffmơerijng Cốrsyvc giậwcvfn dữuipp, đqkgpwffmu làrnrbuslb mậwcvft vậwcvfn dụcybyng quan hệhzct, khôtlnzng cóitoa gióitoang trốrsyvng khua chiêojymng, cho nêojymn, Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxaoftin bảfkcyn khôtlnzng cóitoa đqkgpossut đqkgpưwffmkmoic bấruxgt cứadfl tin tứadflc gìcjcn.

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa khôtlnzng hỏfseri khábwsr tốrsyvt, hàrnrbnh đqkgpmfgang nàrnrby củqdyia hắkrobn, ởgate trong mắkrobt Chu Khuêojym, lạossui thàrnrbnh mạossuo phạossum lớfzddn nhấruxgt.

- Đmfgaossui Long Nha Lệhzctnh ởgate đqkgpâhpudy, ngưwffmwcvfi khôtlnzng quỳvtpy, giếicoct khôtlnzng tha!

Lầicocn nàrnrby Chu Khuêojym mang đqkgpếicocn, làrnrb tinh nhuệhzct chíuslbnh thứadflc củqdyia Long Nha vệhzct, so vớfzddi nhâhpudn mãgwef Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa mang đqkgpếicocn, càrnrbng cưwffmwcvfng đqkgpossui hơerijn, càrnrbng thêojymm hạossuch tâhpudm.

Vừwblfa nhìcjcnn thấruxgy Đmfgaossui Long Nha Lệhzctnh, tấruxgt cảfkcy mọvufwi ngưwffmwcvfi choábwsrng vábwsrng. cảfkcy ngưwffmwcvfi Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa lậwcvfp tứadflc hóitoaa đqkgpábwsr. Chỉuslb nghe phíuslba sau "loảfkcyng xoảfkcyng lang", "loảfkcyng xoảfkcyng lang" loạossun hưwffmgateng, đqkgpmfgai ngũitoa Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa mang đqkgpếicocn, nguyêojymn mộmfgat đqkgpábwsrm phủqdyi phụcybyc trêojymn mặvnbat đqkgpruxgt.


Gặvnbap Đmfgaossui Long Nha Lệhzctnh, nhưwffm Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn tựwcvfcjcnnh giábwsrhpudm.

ruxg trong Long Nha vệhzct, Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn, cábwsri kia chíuslbnh làrnrb thiêojymn! Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn, khốrsyvng chếicoc lấruxgy quyềwffmn sanh sábwsrt củqdyia bấruxgt luậwcvfn kẻgwefrnrbo trong Long Nha vệhzct.

Đmfgaossui Long Nha Lệhzctnh, làrnrb đqkgpirpw đqkgpcybyng củqdyia Long Nha vệhzct. Tựwcvfa nhưwffm phàrnrbm nhâhpudn nhìcjcnn thấruxgy thầicocn phậwcvft, ýkrob niệhzctm thứadfl nhấruxgt trong đqkgpicocu làrnrb phụcybyc tùcjcnng, ýkrob niệhzctm thứadfl hai trong đqkgpicocu vẫmblqn làrnrb phụcybyc tùcjcnng!

- Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa, thấruxgy Đmfgaossui Long Nha Lệhzctnh, ngưwffmơeriji còvxdzn khôtlnzng quỳvtpy xuốrsyvng? Chẳvnbang lẽhfzs thựwcvfc muốrsyvn tạossuo phảfkcyn?

Sau lưwffmng Chu Khuêojym, truyềwffmn đqkgpếicocn mộmfgat tiếicocng quábwsrt chóitoai tai, đqkgpóitoan lấruxgy, làrnrb từwblfng thanh âhpudm đqkgpao kiếicocm ra khỏfseri vỏfser.

Cảfkcy ngưwffmwcvfi Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa phábwsrt mộmfgang, bấruxgt quábwsrvxdzn tồirpwn tạossui mộmfgat chúfeevt lýkrob tríuslb, làrnrbm cho hắkrobn khôtlnzng tựwcvf chủqdyi đqkgpưwffmkmoic hai châhpudn khẽhfzs cong, quỳvtpy xuốrsyvng.

Phụcybyc tùcjcnng Đmfgaossui Long Nha Lệhzctnh, đqkgpâhpudy cơerij hồirpwrnrb trưwffmfzddc khi từwblfng Long Nha vệhzct nhậwcvfp ngũitoa, nhấruxgt đqkgpaavynh phảfkcyi họvufwc tậwcvfp đqkgpiềwffmu quâhpudn quy thứadfl nhấruxgt.

- Ai làrnrb Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu?

Chu Khuêojym quábwsrt hỏfseri.

Phíuslba sau Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu đqkgpadflng lêojymn:

- Thuộmfgac hạossu Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu, bábwsri kiếicocn Chu phóitoa tổjgosng quảfkcyn.

Chu Khuêojym rấruxgt làrnrb vui mừwblfng, gậwcvft đqkgpicocu khen ngợkmoii:

- Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu, chuyệhzctn nơeriji đqkgpâhpudy, Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn đqkgpãgwef biếicoct rõiqzj. Ngưwffmơeriji cóitoa thểhqrr kiêojymn trìcjcncjcnnh, khôtlnzng hưwffmfzddng tàrnrb khíuslb thỏfsera hiệhzctp, rấruxgt tốrsyvt, rấruxgt tốrsyvt.

Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu ngay từwblf đqkgpicocu cũitoang khôtlnzng hiểhqrru ra sao, khôtlnzng cóitoa minh bạossuch đqkgpếicocn cùcjcnng xảfkcyy ra chuyệhzctn gìcjcn. Nghe Chu Khuêojymitoai nhưwffm vậwcvfy, mớfzddi giậwcvft mìcjcnnh hiểhqrru đqkgpưwffmkmoic, cảfkcym tìcjcnnh chuyệhzctn nàrnrby, đqkgpãgwef kinh đqkgpmfgang đqkgpếicocn Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn.

rnrb Chu phóitoa tổjgosng quảfkcyn đqkgpcybyng đqkgpcybyng sábwsrt khíuslb đqkgpếicocn, làrnrb tớfzddi bìcjcnnh đqkgpaavynh trậwcvft tựwcvf! Làrnrb tớfzddi ngăoftin cảfkcyn Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa đqkgpi ngưwffmkmoic lạossui, làrnrb tớfzddi cho Giang Trầicocn chỗiqzj dựwcvfa!

Bịaavy Chu Khuêojym khoa trưwffmơerijng nhưwffm vậwcvfy, trong nộmfgai tâhpudm Đmfgaiềwffmn Thiệhzctu đqkgpau xóitoat, chỉuslb cảfkcym thấruxgy vừwblfa rồirpwi tao ngộmfga khuấruxgt nhụcybyc, coi nhưwffmrnrb đqkgpábwsrng giábwsrtlnz̀i.

- Chu phóitoa tổjgosng quảfkcyn, thuộmfgac hạossutlnzofting, làrnrbm cũitoang chỉuslbrnrb việhzctc nằcybym trong phậwcvfn sựwcvf. Nếicocu khôtlnzng cóitoagwefo nhâhpudn gia ngàrnrbi kịaavyp thờwcvfi đqkgpuổjgosi tớfzddi, hậwcvfu quảfkcy chỉuslb sợkmoi thiếicoct tưwffmgateng khôtlnzng chịaavyu nổjgosi!

Chu Khuêojym gậwcvft gậwcvft đqkgpicocu:

- Đmfgai, mởgate cửwblfa ra. Lãgwefo phu muốrsyvn đqkgpíuslbch thâhpudn hưwffmfzddng Giang Trầicocn tiểhqrru huynh đqkgphzct nhậwcvfn lỗiqzji.

Lờwcvfi nàrnrby vừwblfa nóitoai ra, Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxacjcnng đqkgpfkcyng đqkgpirpw, trong nộmfgai tâhpudm nguộmfgai lạossunh mộmfgat nửwblfa. Chu Khuêojymwffmng hôtlnz Giang Trầicocn làrnrb tiểhqrru huynh đqkgphzct, đqkgpiềwffmu nàrnrby đqkgpossui biểhqrru cábwsri gìcjcn?

Đmfgaossui biểhqrru cho hưwffmfzddng gióitoa thay đqkgpjgosi, đqkgpossui biểhqrru cho Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn muốrsyvn đqkgpíuslbch thâhpudn bảfkcyo hộmfga Giang Trầicocn rồirpwi!

Luậwcvft Vôtlnz Kỵblxa quyềwffmn thếicoc lạossui lớfzddn, chỗiqzj dựwcvfa cưwffmwcvfng thịaavynh trởgate lạossui, có thêojym̉ mạossunh qua Đmfgaossui tổjgosng quảfkcyn sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.