Độc Tôn Tam Giới

Chương 257 : Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 2

    trước sau   
Đheura Bảiiapo đingycbrdo tràanalng, trong sâmolhn Thạcbrdch Tiêxtipu Dao.

- Lãygvmo Chu, nếwmsbu khôflczng phảiiapi nhìygvmn ngưdqmhơpuqpi mộcsust bóadbo to niêxtipn kỷxtip, hôflczm nay rưdqmhmolhu nàanaly, ta sẽdqij khôflczng uốjccwng.

Thạcbrdch Tiêxtipu Dao mộcsust bụznvang tứvdghc giậcsusn, oáuokmn hậcsusn nóadboi ra.

Chu Khuêxtip chỉcbrdadbo thểjagfdqmhsydsi làanalm làanalnh:

- Thạcbrdch lãygvmo đingynaol, đingyếwmsbn cùmlvtng làanal chuyệnaoln gìygvm, khiếwmsbn ngưdqmhơpuqpi nóng tính lớfmpfn nhưdqmh vậcsusy? Ta vàanal ngưdqmhơpuqpi hai nhàanal, mộcsust mựquvtc hợmolhp táuokmc vôflczmlvtng vui sưdqmhfmpfng. Vìygvmuokmi gìygvm...

- Vìygvmuokmi gìygvm?
Thạcbrdch Tiêxtipu Dao cưdqmhsydsi lạcbrdnh nóadboi.

- Lãygvmo Chu, ngưdqmhơpuqpi cũfmpfng sốjccwng lớfmpfn nhưdqmh vậcsusy rôflcz̀i. Nếwmsbu nhưdqmh đingynaol tửsyds Đheura Bảiiapo đingycbrdo tràanalng ta, bỗktldng nhiêxtipn đingyáuokmnh mặvlest củoxpba ngưdqmhơpuqpi, trong lòxpntng ngưdqmhơpuqpi sẽdqij nghĩajvg nhưdqmh thếwmsbanalo?

- Đheuráuokmnh mặvlest?

Vẻmlvt mặvlest Chu Khuêxtip mờsyds mịquvtt.

- Chớfmpfmlvtng ta giảiiap ngu. Long Nha vệnaoluokmc ngưdqmhơpuqpi cóadbobfhung lựquvtc a, chưdqmhtmsmng quảiiapn binh quyềakbrn, hoàanalnh hàanalnh khôflczng sợmolh, Thiêxtipn Vưdqmhơpuqpng lãygvmo tửsydsfmpfng khôflczng đingyjagfanalo mắnpmqt. Muốjccwn bắnpmqt ai thìygvm bắnpmqt ai, muốjccwn giếwmsbt ai liềakbrn giếwmsbt ai, bảiiapn áuokmn muốjccwn pháuokmn nhưdqmh thếwmsbanalo liềakbrn pháuokmn nhưdqmh thếwmsb đingyóadbo, khôflczng hổsydsanal thếwmsb lựquvtc cưdqmhsydsng quyềakbrn nhấeeikt Thiêxtipn Quếwmsbdqmhơpuqpng Quốjccwc!

Chu Khuêxtipanalng nghe càanalng làanal mồofwxflczi lạcbrdnh ứvdgha ra, Thạcbrdch Tiêxtipu Dao nàanaly nóadboi mộcsust đingyjccwng lớfmpfn, kỳdgda thậcsust đingyakbru làanal châmolhm chọygvmc khiêxtipu khíeeikch. Cáuokmi nàanaly cho thấeeiky cáuokmi gìygvm? Cho thấeeiky trong bụznvang ngưdqmhsydsi ta cựquvtc kỳdgda tứvdghc giậcsusn.

- Thạcbrdch lãygvmo đingynaol, ngưdqmhơpuqpi cũfmpfng đingyofwxng quanh co lòxpntng vòxpntng nữnanxa. Sáuokmt nhâmolhn bấeeikt quáuokm đingydqiju chỉcbrda xuốjccwng đingyeeikt. Ngưdqmhơpuqpi xem lầdqijn nàanaly lãygvmo ca ta đingyếwmsbn, cũfmpfng rấeeikt cóadbo thàanalnh ýznva, muốjccwn làanalm rõuhlhygvmnh huốjccwng. Cóadbo phảiiapi bọygvmn thủoxpb hạcbrd khôflczng hiểjagfu chuyệnaoln, chọygvmc giậcsusn ngưdqmhơpuqpi rồofwxi hay khôflczng? Ngưdqmhơpuqpi nóadboi cho ta biếwmsbt, sau khi trởtmsm vềakbr, nêxtipn đingyáuokmnh nêxtipn phạcbrdt, ta sẽdqij khôflczng dung túpeamng.

- Đheuráuokmnh? Phạcbrdt? Ta làanalm sao dáuokmm? Sựquvtygvmnh Long Nha vệnaoluokmc ngưdqmhơpuqpi, ta làanalm sao dáuokmm hỏttgpi đingyếwmsbn? Làanalm sao dáuokmm can thiệnaolp? Đheurofwxng quay đingydqiju lạcbrdi ngưdqmhsydsi ta cũfmpfng néwtefm lãygvmo gia hỏttgpa ta vàanalo Hắnpmqc Lao a.

Thạcbrdch Tiêxtipu Dao khoa trưdqmhơpuqpng nóadboi.

Chu Khuêxtip đingycbrdi kháuokmi xem nhưdqmh nghe ra chúpeamt ýznva tứvdghflcz̀i, xem ra, làanal ngưdqmhsydsi phíeeika dưdqmhfmpfi xửsydsznva chuyệnaoln hồofwx đingyofwx, triệnaolt đingyjagf chọygvmc giậcsusn Thạcbrdch Tiêxtipu Dao.

- Thạcbrdch lãygvmo đingynaol, ngưdqmhơpuqpi cho cáuokmi minh bạcbrdch đingyi, làanalxtipn hỗktldn đingyiiapn nàanalo đingynpmqc tộcsusi ngưdqmhơpuqpi, quay đingydqiju lạcbrdi ta xáuokmch hắnpmqn đingyếwmsbn trưdqmhfmpfc mặvlest ngưdqmhơpuqpi, nếwmsbu nhưdqmhanal lỗktldi củoxpba hắnpmqn, ngưdqmhơpuqpi muốjccwn đingyáuokmnh muốjccwn giếwmsbt, tựquvt nhiêxtipn sao cũfmpfng đingyưdqmhmolhc.

- Muốjccwn đingyáuokmnh muốjccwn giếwmsbt? Lãygvmo Chu, ngưdqmhơpuqpi cho rằwuoing ta làanal Long Nha vệnaoluokmc ngưdqmhơpuqpi? Ta cũfmpfng khôflczng cóadbo uy phong nhưdqmh vậcsusy. Ta pháuokmi ngưdqmhsydsi, thiếwmsbu chúpeamt nữnanxa bịquvt Long Nha vệnaoluokmc ngưdqmhơpuqpi đingyáuokmnh kìygvma.

Đheurofwxng nhìygvmn Thạcbrdch Tiêxtipu Dao đingyjccwi vớfmpfi thủoxpb hạcbrd đingycsusng mộcsust chúpeamt lạcbrdi đingyáuokmnh chửsydsi, nhưdqmhng kỳdgda thậcsust cũfmpfng cựquvtc kỳdgda bao che khuyếwmsbt đingyiểjagfm. Phong Viêxtipm làanal hắnpmqn pháuokmi đingyi, đingycbrdi biểjagfu chíeeiknh làanal Thạcbrdch Tiêxtipu Dao hắnpmqn.


Phong Viêxtipm thiếwmsbu chúpeamt nữnanxa bịquvt Luậcsust Vôflcz Kỵpdmj đingyáuokmnh, cáuokmi nàanaly khôflczng thểjagf nghi ngờsydsanal đingyáuokmnh mặvlest Thạcbrdch Tiêxtipu Dao hắnpmqn.

- Chu tổsydsng quảiiapn, ta vốjccwn làanal tiểjagfu bốjccwi, khôflczng cóadbodqmhuokmch lêxtipn tiếwmsbng. Nhưdqmhng màanal, Luậcsust Vôflcz Kỵpdmj củoxpba Long Nha vệnaoluokmc ngưdqmhơpuqpi, thậcsust sựquvtanalpuqpi quáuokm đingyáuokmng. Pháuokm áuokmn khôflczng giảng chứvdghng cớfmpf, muốjccwn đingyem phòxpntng vệnaol chíeeiknh đingyáuokmng biếwmsbn thàanalnh bêxtipn đingyưdqmhsydsng giếwmsbt ngưdqmhsydsi. Ta làanal ngưdqmhsydsi chứvdghng kiếwmsbn, coi nhưdqmhanal nhâmolhn chứvdghng a, phụznvang lệnaolnh môflczn chủoxpb đingycbrdi nhâmolhn, đingyi tìygvmm hắnpmqn phâmolhn trầdqijn, thiếwmsbu chúpeamt nữnanxa còxpntn bịquvt hắnpmqn đingyáuokmnh.

Phong Viêxtipm tứvdghc giậcsusn bấeeikt bìygvmnh, tiếwmsbp tụznvac nóadboi:

- Ngưdqmhơpuqpi muốjccwn đingyáuokmnh ta, ta mộcsust đingynaol tửsyds nho nhỏttgp, đingyáuokmnh thìygvmfmpfng thôflczi. Thếwmsb nhưdqmhng màanal, hắnpmqn lạcbrdi nóadboi năbfhung lỗktldygvmng, nóadboi cáuokmi gìygvm Long Nha vệnaol pháuokm áuokmn, khôflczng phảiiapi ai muốjccwn can thiệnaolp liềakbrn can thiệnaolp. Cáuokmi kia ýznvaanal, môflczn chủoxpb đingycbrdi nhâmolhn nhàanal ta, cũfmpfng khôflczng thểjagfygvmm hắnpmqn lýznva luậcsusn? Hắnpmqn xửsydsznva oan giảiiap sai áuokmn, liêxtipn quan đingyếwmsbn bằwuoing hữnanxu củoxpba môflczn chủoxpb đingycbrdi nhâmolhn, chẳpuqpng lẽdqijfmpfng khôflczng thểjagf hỏttgpi đingyếwmsbn mộcsust chúpeamt?

Chu Khuêxtip cuốjccwi cùmlvtng cũfmpfng minh bạcbrdch đingyếwmsbn chỗktld mấeeiku chốjccwt… Luậcsust Vôflcz Kỵpdmj!

Nghe đingyưdqmhmolhc ba chữnanx kia, trong nộcsusi tâmolhm Chu Khuêxtip liềakbrn tin hơpuqpn phâmolhn nửsydsa. Mộcsust tay giơpuqp chéwtefn rưdqmhmolhu lêxtipn:

- Thạcbrdch lãygvmo đingynaol, chéwtefn rưdqmhmolhu nàanaly, ta tựquvt phạcbrdt, trưdqmhfmpfc hưdqmhfmpfng ngưdqmhơpuqpi bồofwxi tộcsusi. Ta lậcsusp tứvdghc trởtmsm vềakbr đingyjccwc tra chuyệnaoln nàanaly, nếwmsbu sựquvtygvmnh nhưdqmh vịquvt tiểjagfu huynh đingynaolanaly nóadboi, lãygvmo phu tuyệnaolt đingyjccwi sẽdqij khôflczng ngồofwxi im khôflczng lýznva tớfmpfi! Long Nha vệnaol ta, cũfmpfng tuyệnaolt đingyjccwi sẽdqij cho ngưdqmhơpuqpi mộcsust câmolhu trảiiap lờsydsi thoảiiapygvmn!

Việnaolc nàanaly, nóadboi lớfmpfn khôflczng lớfmpfn, nóadboi nhỏttgp khôflczng nhỏttgp. Kỳdgda thậcsust Thạcbrdch Tiêxtipu Dao vẫjzlln rấeeikt cho mặvlest mũfmpfi. Chu Khuêxtipfmpfng khôflczng dáuokmm dừofwxng lạcbrdi, hắnpmqn biếwmsbt rõuhlh, Luậcsust Vôflcz Kỵpdmjanal gia hỏttgpa coi trờsydsi bằwuoing vung, vạcbrdn nhấeeikt đingyem sai áuokmn chứvdghng thựquvtc, giếwmsbt chếwmsbt ngưdqmhsydsi kia, sựquvtygvmnh liềakbrn triệnaolt đingyjagf náo lớfmpfn. Đheurếwmsbn lúpeamc đingyóadbo muốjccwn cùmlvtng Đheura Bảiiapo đingycbrdo tràanalng hoàanal giảiiapi, chỉcbrd sợmolh khôflczng cóadbo khảiiapbfhung.

...

Tềakbr Thiêxtipn Nam cùmlvtng Chu Khuêxtip, coi nhưdqmhanal may mắnpmqn. Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc, đingyãygvmi ngộcsus so vớfmpfi bọygvmn hắnpmqn càanalng thảiiapm. Phíeeikygvmo đingydqiju cổsyds quáuokmi, tíeeiknh tìygvmnh so vớfmpfi Thạcbrdch Tiêxtipu Dao còxpntn thốjccwi, ngay cảiiap cửsydsa cũfmpfng khôflczng cóadbo đingyjagf cho hắnpmqn vàanalo. Chỉcbrd bảiiapo thủoxpb hạcbrdwtefm cho hắnpmqn mộcsust câmolhu:

- Nếwmsbu nhưdqmh Giang Trầdqijn thiếwmsbu mộcsust sợmolhi lôflczng, hắnpmqn nhấeeikt đingyquvtnh sẽdqij cho Long Nha vệnaol mấeeikt mộcsust vạcbrdn cáuokmi đingydqiju!

- Giang Trầdqijn?

Gầdqijn đingyâmolhy Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc chỉcbrd qua hỏttgpi đingycbrdi sựquvt, đingyjccwi vớfmpfi cáuokmi têxtipn Giang Trầdqijn nàanaly, lạcbrdi khôflczng cóadbouhlhanalng nhưdqmh bọygvmn thủoxpb hạcbrd.


mlvt sao, Giang Trầdqijn hiệnaoln tạcbrdi vớfmpfi hắnpmqn màanaladboi, cấeeikp bậcsusc còxpntn thấeeikp mộcsust tíeeik, còxpntn chưdqmha tớfmpfi cấeeikp đingycsus hắnpmqn hỏttgpi đingyếwmsbn.

- Giang Trầdqijn? Cáuokmi têxtipn nàanaly tựquvta hồofwxadbo chúpeamt quen thuộcsusc. Chẳpuqpng lẽdqijanal thâmolhn thíeeikch củoxpba Phíeeikygvmo đingydqiju, hay làanaluokmi gìygvm? Khôflczng tốjccwt, chẳpuqpng lẽdqij thủoxpb hạcbrd củoxpba ta, bắnpmqt Giang Trầdqijn nàanaly lạcbrdi? Hơpuqpn nữnanxa...

Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc nhấeeikt niệnaolm đingyếwmsbn đingyâmolhy, cũfmpfng cóadbo chúpeamt íeeikt nóadbong nảiiapy rồofwxi.

Long Nha vệnaol, ba tổsydsng quảiiapn lạcbrdi mộcsust lầdqijn nữnanxa tềakbr tựquvtu.

Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc khôflczng nóadboi cáuokmi gìygvm, nhưdqmhng màanal, Chu Khuêxtipmlvtng Tềakbr Thiêxtipn Nam, cơpuqp hồofwxanal khôflczng cóadbo sai biệnaolt, hoàanaln toàanaln làanal trong hoàanaln cảiiapnh bấeeikt đingyofwxng cùmlvtng mộcsust phiêxtipn bảiiapn.

puqpn nữnanxa, hạcbrdch tâmolhm mâmolhu thuẫjzlln, đingyakbru trựquvtc chỉcbrd Long Nha vệnaol Luậcsust Vôflcz Kỵpdmj.

- Đheurcbrdi tổsydsng quảiiapn, Luậcsust Vôflcz Kỵpdmjanal cháuokmu ngoạcbrdi trai củoxpba Dưdqmhơpuqpng Phóadbo tổsydsng quảiiapn, gầdqijn đingyâmolhy danh tiếwmsbng khôflczng tốjccwt thếwmsbanalo. Ninh trưdqmhtmsmng lãygvmo cùmlvtng Thạcbrdch phóadboflczn chủoxpb đingyakbru vìygvmmlvtng mộcsust ngưdqmhsydsi màanal tứvdghc giậcsusn, đingyakbru nóadboi hắnpmqn vặvlesn vẹrqyko sựquvt thậcsust, đingyem phòxpntng vệnaol chíeeiknh đingyáuokmng làanalm thàanalnh sáuokmt nhâmolhn áuokmn. Chẳpuqpng nhữnanxng xéwtef thưdqmh tay củoxpba Ninh trưdqmhtmsmng lãygvmo, còxpntn kéwtefm chúpeamt nữnanxa đingyáuokmnh ngưdqmhsydsi Thạcbrdch phóadboflczn chủoxpb pháuokmi tớfmpfi. Ngưdqmhơpuqpi nóadboi mộcsust chúpeamt, Luậcsust Vôflcz Kỵpdmjanaly, cóadbo phảiiapi coi trờsydsi bằwuoing vung hay khôflczng?

Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc giờsyds phúpeamt nàanaly, rốjccwt cụznvac hiểjagfu đingyưdqmhmolhc, vìygvmuokmi gìygvm Phíeeikygvmo sẽdqij tứvdghc giậcsusn nhưdqmh vậcsusy. Đheursydsi lạcbrdi Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc hắnpmqn, ngưdqmhsydsi mộcsust nhàanal bịquvt ngưdqmhsydsi khôflczng hiểjagfu thấeeiku bắnpmqt, còxpntn đingyáuokmnh vàanalo Hắnpmqc Lao, hắnpmqn đingyofwxng dạcbrdng sẽdqij sinh khíeeik, chỉcbrd sợmolhxpntn tứvdghc giậcsusn nghiêxtipm trọygvmng hơpuqpn.

- Cáuokmc ngưdqmhơpuqpi cóadbo biếwmsbt, ngưdqmhsydsi Luậcsust Vôflcz Kỵpdmjanaly bắnpmqt làanal ai khôflczng?

Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc thăbfhum dòxpnt hỏttgpi.

- Khôflczng rõuhlhanalng lắnpmqm, Ninh trưdqmhtmsmng lãygvmo nóadboi làanal bằwuoing hữnanxu củoxpba nàanalng.

- Thạcbrdch Tiêxtipu Dao tựquvta hồofwxfmpfng nóadboi làanal bằwuoing hữnanxu củoxpba hắnpmqn. Ngưdqmhmolhc lạcbrdi chưdqmha nóadboi têxtipn gọygvmi làanalygvm.

Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc thởtmsmanali:

- Ngưdqmhsydsi nàanaly têxtipn làanal Giang Trầdqijn.

- Giang Trầdqijn?

Hai Phóadbo tổsydsng quảiiapn cũfmpfng làanal hai mặvlest nhìygvmn nhau, bọygvmn hắnpmqn đingyquvta vịquvt cao, rấeeikt íeeikt hỏttgpi đingyếwmsbn tụznvac sựquvt, đingyjccwi vớfmpfi danh tựquvt Giang Trầdqijn, đingyofwxng dạcbrdng làanal khôflczng cóadbodqmhu ýznva qua.

- Giang Trầdqijn nàanaly làanal ai? Nhưdqmh thếwmsbanalo Tứvdgh đingycbrdi đingycbrdo tràanalng cóadbo ba nhàanal đingyakbru đingyếwmsbn bảiiapo vệnaol hắnpmqn?

Bỗktldng nhiêxtipn Tềakbr Thiêxtipn Nam biếwmsbn sắnpmqc.

- Khôflczng phảiiapi làanal đingynaol tửsyds Bảiiapo Thụznvaflczng chứvdgh?

Thưdqmhmolhng Quan Dựquvtc nghe đingyưdqmhmolhc ba chữnanx "Bảiiapo Thụznvaflczng", cũfmpfng đingycsust nhiêxtipn thấeeikt sắnpmqc:

- Nếwmsbu làanal nhưdqmh thếwmsb, Luậcsust Vôflcz Kỵpdmjanaly thậcsust sựquvtmolhy đingycbrdi họygvma rồofwxi!

Ngay lúpeamc nàanaly, bọygvmn thủoxpb hạcbrduokmo lạcbrdi:

- Mấeeiky vịquvt tổsydsng quảiiapn, mấeeiky đingycsusi viêxtipn Long Nha vệnaolpeamc ban đingydqiju trêxtipn đingyưdqmhsydsng pháuokm áuokmn, đingyãygvm mang đingyếwmsbn.

- Đheurjagf cho bọygvmn hắnpmqn tiếwmsbn vàanalo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.