Độc Tôn Tam Giới

Chương 257 : Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 2

    trước sau   
Đoczia Bảzymno đkvxcxbgmo tràldnkng, trong sâhuusn Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao.

- Lãzvpco Chu, nếmqfbu khôvwpkng phảzymni nhìllzin ngưptodơulnui mộlvmgt bózook to niêvjwxn kỷlvmg, hôvwpkm nay rưptodzvpcu nàldnky, ta sẽqjcd khôvwpkng uốetyrng.

Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao mộlvmgt bụulnung tứcernc giậnuqhn, oásknun hậnuqhn nózooki ra.

Chu Khuêvjwx chỉaspozook thểprmjptodjwlai làldnkm làldnknh:

- Thạxbgmch lãzvpco đkvxcintw, đkvxcếmqfbn cùfgrlng làldnk chuyệintwn gìllzi, khiếmqfbn ngưptodơulnui nóng tính lớiqljn nhưptod vậnuqhy? Ta vàldnk ngưptodơulnui hai nhàldnk, mộlvmgt mựfqzgc hợzvpcp tásknuc vôvwpkfgrlng vui sưptodiqljng. Vìllzisknui gìllzi...

- Vìllzisknui gìllzi?
Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao cưptodjwlai lạxbgmnh nózooki.

- Lãzvpco Chu, ngưptodơulnui cũszvhng sốetyrng lớiqljn nhưptod vậnuqhy rôvwpk̀i. Nếmqfbu nhưptod đkvxcintw tửakmh Đoczia Bảzymno đkvxcxbgmo tràldnkng ta, bỗoczing nhiêvjwxn đkvxcásknunh mặifvjt củxqfwa ngưptodơulnui, trong lòfqzgng ngưptodơulnui sẽqjcd nghĩylod nhưptod thếmqfbldnko?

- Đocziásknunh mặifvjt?

Vẻifvj mặifvjt Chu Khuêvjwx mờjwla mịqncmt.

- Chớiqljfgrlng ta giảzymn ngu. Long Nha vệintwsknuc ngưptodơulnui cózooknuqhng lựfqzgc a, chưptodnuqhng quảzymnn binh quyềptntn, hoàldnknh hàldnknh khôvwpkng sợzvpc, Thiêvjwxn Vưptodơulnung lãzvpco tửakmhszvhng khôvwpkng đkvxcprmjldnko mắakmht. Muốetyrn bắakmht ai thìllzi bắakmht ai, muốetyrn giếmqfbt ai liềptntn giếmqfbt ai, bảzymnn ásknun muốetyrn phásknun nhưptod thếmqfbldnko liềptntn phásknun nhưptod thếmqfb đkvxcózook, khôvwpkng hổxiunldnk thếmqfb lựfqzgc cưptodjwlang quyềptntn nhấvjwxt Thiêvjwxn Quếmqfbptodơulnung Quốetyrc!

Chu Khuêvjwxldnkng nghe càldnkng làldnk mồetyrvwpki lạxbgmnh ứcerna ra, Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao nàldnky nózooki mộlvmgt đkvxcetyrng lớiqljn, kỳhkel thậnuqht đkvxcptntu làldnk châhuusm chọiqljc khiêvjwxu khíprmjch. Cásknui nàldnky cho thấvjwxy cásknui gìllzi? Cho thấvjwxy trong bụulnung ngưptodjwlai ta cựfqzgc kỳhkel tứcernc giậnuqhn.

- Thạxbgmch lãzvpco đkvxcintw, ngưptodơulnui cũszvhng đkvxckvpjng quanh co lòfqzgng vòfqzgng nữgjtha. Sásknut nhâhuusn bấvjwxt quásknu đkvxccchnu chỉaspoa xuốetyrng đkvxcvjwxt. Ngưptodơulnui xem lầcchnn nàldnky lãzvpco ca ta đkvxcếmqfbn, cũszvhng rấvjwxt cózook thàldnknh ýevgy, muốetyrn làldnkm rõlvmgllzinh huốetyrng. Cózook phảzymni bọiqljn thủxqfw hạxbgm khôvwpkng hiểprmju chuyệintwn, chọiqljc giậnuqhn ngưptodơulnui rồetyri hay khôvwpkng? Ngưptodơulnui nózooki cho ta biếmqfbt, sau khi trởnuqh vềptnt, nêvjwxn đkvxcásknunh nêvjwxn phạxbgmt, ta sẽqjcd khôvwpkng dung túiixcng.

- Đocziásknunh? Phạxbgmt? Ta làldnkm sao dásknum? Sựfqzgllzinh Long Nha vệintwsknuc ngưptodơulnui, ta làldnkm sao dásknum hỏskrvi đkvxcếmqfbn? Làldnkm sao dásknum can thiệintwp? Đoczikvpjng quay đkvxccchnu lạxbgmi ngưptodjwlai ta cũszvhng néylodm lãzvpco gia hỏskrva ta vàldnko Hắakmhc Lao a.

Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao khoa trưptodơulnung nózooki.

Chu Khuêvjwx đkvxcxbgmi khásknui xem nhưptod nghe ra chúiixct ýevgy tứcernvwpk̀i, xem ra, làldnk ngưptodjwlai phíprmja dưptodiqlji xửakmhevgy chuyệintwn hồetyr đkvxcetyr, triệintwt đkvxcprmj chọiqljc giậnuqhn Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao.

- Thạxbgmch lãzvpco đkvxcintw, ngưptodơulnui cho cásknui minh bạxbgmch đkvxci, làldnkvjwxn hỗoczin đkvxczymnn nàldnko đkvxcakmhc tộlvmgi ngưptodơulnui, quay đkvxccchnu lạxbgmi ta xásknuch hắakmhn đkvxcếmqfbn trưptodiqljc mặifvjt ngưptodơulnui, nếmqfbu nhưptodldnk lỗoczii củxqfwa hắakmhn, ngưptodơulnui muốetyrn đkvxcásknunh muốetyrn giếmqfbt, tựfqzg nhiêvjwxn sao cũszvhng đkvxcưptodzvpcc.

- Muốetyrn đkvxcásknunh muốetyrn giếmqfbt? Lãzvpco Chu, ngưptodơulnui cho rằlqnkng ta làldnk Long Nha vệintwsknuc ngưptodơulnui? Ta cũszvhng khôvwpkng cózook uy phong nhưptod vậnuqhy. Ta phásknui ngưptodjwlai, thiếmqfbu chúiixct nữgjtha bịqncm Long Nha vệintwsknuc ngưptodơulnui đkvxcásknunh kìllzia.

Đoczikvpjng nhìllzin Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao đkvxcetyri vớiqlji thủxqfw hạxbgm đkvxclvmgng mộlvmgt chúiixct lạxbgmi đkvxcásknunh chửakmhi, nhưptodng kỳhkel thậnuqht cũszvhng cựfqzgc kỳhkel bao che khuyếmqfbt đkvxciểprmjm. Phong Viêvjwxm làldnk hắakmhn phásknui đkvxci, đkvxcxbgmi biểprmju chíprmjnh làldnk Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao hắakmhn.


Phong Viêvjwxm thiếmqfbu chúiixct nữgjtha bịqncm Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzi đkvxcásknunh, cásknui nàldnky khôvwpkng thểprmj nghi ngờjwlaldnk đkvxcásknunh mặifvjt Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao hắakmhn.

- Chu tổxiunng quảzymnn, ta vốetyrn làldnk tiểprmju bốetyri, khôvwpkng cózookptodsknuch lêvjwxn tiếmqfbng. Nhưptodng màldnk, Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzi củxqfwa Long Nha vệintwsknuc ngưptodơulnui, thậnuqht sựfqzgldnkulnui quásknu đkvxcásknung. Phásknu ásknun khôvwpkng giảng chứcernng cớiqlj, muốetyrn đkvxcem phòfqzgng vệintw chíprmjnh đkvxcásknung biếmqfbn thàldnknh bêvjwxn đkvxcưptodjwlang giếmqfbt ngưptodjwlai. Ta làldnk ngưptodjwlai chứcernng kiếmqfbn, coi nhưptodldnk nhâhuusn chứcernng a, phụulnung lệintwnh môvwpkn chủxqfw đkvxcxbgmi nhâhuusn, đkvxci tìllzim hắakmhn phâhuusn trầcchnn, thiếmqfbu chúiixct nữgjtha còfqzgn bịqncm hắakmhn đkvxcásknunh.

Phong Viêvjwxm tứcernc giậnuqhn bấvjwxt bìllzinh, tiếmqfbp tụulnuc nózooki:

- Ngưptodơulnui muốetyrn đkvxcásknunh ta, ta mộlvmgt đkvxcintw tửakmh nho nhỏskrv, đkvxcásknunh thìllziszvhng thôvwpki. Thếmqfb nhưptodng màldnk, hắakmhn lạxbgmi nózooki nănuqhng lỗoczizvpcng, nózooki cásknui gìllzi Long Nha vệintw phásknu ásknun, khôvwpkng phảzymni ai muốetyrn can thiệintwp liềptntn can thiệintwp. Cásknui kia ýevgyldnk, môvwpkn chủxqfw đkvxcxbgmi nhâhuusn nhàldnk ta, cũszvhng khôvwpkng thểprmjllzim hắakmhn lýevgy luậnuqhn? Hắakmhn xửakmhevgy oan giảzymn sai ásknun, liêvjwxn quan đkvxcếmqfbn bằlqnkng hữgjthu củxqfwa môvwpkn chủxqfw đkvxcxbgmi nhâhuusn, chẳqjcdng lẽqjcdszvhng khôvwpkng thểprmj hỏskrvi đkvxcếmqfbn mộlvmgt chúiixct?

Chu Khuêvjwx cuốetyri cùfgrlng cũszvhng minh bạxbgmch đkvxcếmqfbn chỗoczi mấvjwxu chốetyrt… Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzi!

Nghe đkvxcưptodzvpcc ba chữgjth kia, trong nộlvmgi tâhuusm Chu Khuêvjwx liềptntn tin hơulnun phâhuusn nửakmha. Mộlvmgt tay giơulnu chéylodn rưptodzvpcu lêvjwxn:

- Thạxbgmch lãzvpco đkvxcintw, chéylodn rưptodzvpcu nàldnky, ta tựfqzg phạxbgmt, trưptodiqljc hưptodiqljng ngưptodơulnui bồetyri tộlvmgi. Ta lậnuqhp tứcernc trởnuqh vềptnt đkvxcetyrc tra chuyệintwn nàldnky, nếmqfbu sựfqzgllzinh nhưptod vịqncm tiểprmju huynh đkvxcintwldnky nózooki, lãzvpco phu tuyệintwt đkvxcetyri sẽqjcd khôvwpkng ngồetyri im khôvwpkng lýevgy tớiqlji! Long Nha vệintw ta, cũszvhng tuyệintwt đkvxcetyri sẽqjcd cho ngưptodơulnui mộlvmgt câhuusu trảzymn lờjwlai thoảzymnzvpcn!

Việintwc nàldnky, nózooki lớiqljn khôvwpkng lớiqljn, nózooki nhỏskrv khôvwpkng nhỏskrv. Kỳhkel thậnuqht Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao vẫzymnn rấvjwxt cho mặifvjt mũszvhi. Chu Khuêvjwxszvhng khôvwpkng dásknum dừkvpjng lạxbgmi, hắakmhn biếmqfbt rõlvmg, Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzildnk gia hỏskrva coi trờjwlai bằlqnkng vung, vạxbgmn nhấvjwxt đkvxcem sai ásknun chứcernng thựfqzgc, giếmqfbt chếmqfbt ngưptodjwlai kia, sựfqzgllzinh liềptntn triệintwt đkvxcprmj náo lớiqljn. Đocziếmqfbn lúiixcc đkvxcózook muốetyrn cùfgrlng Đoczia Bảzymno đkvxcxbgmo tràldnkng hoàldnk giảzymni, chỉaspo sợzvpc khôvwpkng cózook khảzymnnuqhng.

...

Tềptnt Thiêvjwxn Nam cùfgrlng Chu Khuêvjwx, coi nhưptodldnk may mắakmhn. Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc, đkvxcãzvpci ngộlvmg so vớiqlji bọiqljn hắakmhn càldnkng thảzymnm. Phíprmjzvpco đkvxccchnu cổxiun quásknui, típrmjnh tìllzinh so vớiqlji Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao còfqzgn thốetyri, ngay cảzymn cửakmha cũszvhng khôvwpkng cózook đkvxcprmj cho hắakmhn vàldnko. Chỉaspo bảzymno thủxqfw hạxbgmylodm cho hắakmhn mộlvmgt câhuusu:

- Nếmqfbu nhưptod Giang Trầcchnn thiếmqfbu mộlvmgt sợzvpci lôvwpkng, hắakmhn nhấvjwxt đkvxcqncmnh sẽqjcd cho Long Nha vệintw mấvjwxt mộlvmgt vạxbgmn cásknui đkvxccchnu!

- Giang Trầcchnn?

Gầcchnn đkvxcâhuusy Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc chỉaspo qua hỏskrvi đkvxcxbgmi sựfqzg, đkvxcetyri vớiqlji cásknui têvjwxn Giang Trầcchnn nàldnky, lạxbgmi khôvwpkng cózooklvmgldnkng nhưptod bọiqljn thủxqfw hạxbgm.


fgrl sao, Giang Trầcchnn hiệintwn tạxbgmi vớiqlji hắakmhn màldnkzooki, cấvjwxp bậnuqhc còfqzgn thấvjwxp mộlvmgt típrmj, còfqzgn chưptoda tớiqlji cấvjwxp đkvxclvmg hắakmhn hỏskrvi đkvxcếmqfbn.

- Giang Trầcchnn? Cásknui têvjwxn nàldnky tựfqzga hồetyrzook chúiixct quen thuộlvmgc. Chẳqjcdng lẽqjcdldnk thâhuusn thíprmjch củxqfwa Phíprmjzvpco đkvxccchnu, hay làldnksknui gìllzi? Khôvwpkng tốetyrt, chẳqjcdng lẽqjcd thủxqfw hạxbgm củxqfwa ta, bắakmht Giang Trầcchnn nàldnky lạxbgmi? Hơulnun nữgjtha...

Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc nhấvjwxt niệintwm đkvxcếmqfbn đkvxcâhuusy, cũszvhng cózook chúiixct íprmjt nózookng nảzymny rồetyri.

Long Nha vệintw, ba tổxiunng quảzymnn lạxbgmi mộlvmgt lầcchnn nữgjtha tềptnt tựfqzgu.

Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc khôvwpkng nózooki cásknui gìllzi, nhưptodng màldnk, Chu Khuêvjwxfgrlng Tềptnt Thiêvjwxn Nam, cơulnu hồetyrldnk khôvwpkng cózook sai biệintwt, hoàldnkn toàldnkn làldnk trong hoàldnkn cảzymnnh bấvjwxt đkvxcetyrng cùfgrlng mộlvmgt phiêvjwxn bảzymnn.

ulnun nữgjtha, hạxbgmch tâhuusm mâhuusu thuẫzymnn, đkvxcptntu trựfqzgc chỉaspo Long Nha vệintw Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzi.

- Đoczixbgmi tổxiunng quảzymnn, Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzildnk chásknuu ngoạxbgmi trai củxqfwa Dưptodơulnung Phózook tổxiunng quảzymnn, gầcchnn đkvxcâhuusy danh tiếmqfbng khôvwpkng tốetyrt thếmqfbldnko. Ninh trưptodnuqhng lãzvpco cùfgrlng Thạxbgmch phózookvwpkn chủxqfw đkvxcptntu vìllzifgrlng mộlvmgt ngưptodjwlai màldnk tứcernc giậnuqhn, đkvxcptntu nózooki hắakmhn vặifvjn vẹiqdlo sựfqzg thậnuqht, đkvxcem phòfqzgng vệintw chíprmjnh đkvxcásknung làldnkm thàldnknh sásknut nhâhuusn ásknun. Chẳqjcdng nhữgjthng xéylod thưptod tay củxqfwa Ninh trưptodnuqhng lãzvpco, còfqzgn kéylodm chúiixct nữgjtha đkvxcásknunh ngưptodjwlai Thạxbgmch phózookvwpkn chủxqfw phásknui tớiqlji. Ngưptodơulnui nózooki mộlvmgt chúiixct, Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzildnky, cózook phảzymni coi trờjwlai bằlqnkng vung hay khôvwpkng?

Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc giờjwla phúiixct nàldnky, rốetyrt cụulnuc hiểprmju đkvxcưptodzvpcc, vìllzisknui gìllzi Phíprmjzvpco sẽqjcd tứcernc giậnuqhn nhưptod vậnuqhy. Đoczixiuni lạxbgmi Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc hắakmhn, ngưptodjwlai mộlvmgt nhàldnk bịqncm ngưptodjwlai khôvwpkng hiểprmju thấvjwxu bắakmht, còfqzgn đkvxcásknunh vàldnko Hắakmhc Lao, hắakmhn đkvxcetyrng dạxbgmng sẽqjcd sinh khíprmj, chỉaspo sợzvpcfqzgn tứcernc giậnuqhn nghiêvjwxm trọiqljng hơulnun.

- Cásknuc ngưptodơulnui cózook biếmqfbt, ngưptodjwlai Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzildnky bắakmht làldnk ai khôvwpkng?

Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc thănuqhm dòfqzg hỏskrvi.

- Khôvwpkng rõlvmgldnkng lắakmhm, Ninh trưptodnuqhng lãzvpco nózooki làldnk bằlqnkng hữgjthu củxqfwa nàldnkng.

- Thạxbgmch Tiêvjwxu Dao tựfqzga hồetyrszvhng nózooki làldnk bằlqnkng hữgjthu củxqfwa hắakmhn. Ngưptodzvpcc lạxbgmi chưptoda nózooki têvjwxn gọiqlji làldnkllzi.

Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc thởnuqhldnki:

- Ngưptodjwlai nàldnky têvjwxn làldnk Giang Trầcchnn.

- Giang Trầcchnn?

Hai Phózook tổxiunng quảzymnn cũszvhng làldnk hai mặifvjt nhìllzin nhau, bọiqljn hắakmhn đkvxcqncma vịqncm cao, rấvjwxt íprmjt hỏskrvi đkvxcếmqfbn tụulnuc sựfqzg, đkvxcetyri vớiqlji danh tựfqzg Giang Trầcchnn, đkvxcetyrng dạxbgmng làldnk khôvwpkng cózookptodu ýevgy qua.

- Giang Trầcchnn nàldnky làldnk ai? Nhưptod thếmqfbldnko Tứcern đkvxcxbgmi đkvxcxbgmo tràldnkng cózook ba nhàldnk đkvxcptntu đkvxcếmqfbn bảzymno vệintw hắakmhn?

Bỗoczing nhiêvjwxn Tềptnt Thiêvjwxn Nam biếmqfbn sắakmhc.

- Khôvwpkng phảzymni làldnk đkvxcintw tửakmh Bảzymno Thụulnuvwpkng chứcern?

Thưptodzvpcng Quan Dựfqzgc nghe đkvxcưptodzvpcc ba chữgjth "Bảzymno Thụulnuvwpkng", cũszvhng đkvxclvmgt nhiêvjwxn thấvjwxt sắakmhc:

- Nếmqfbu làldnk nhưptod thếmqfb, Luậnuqht Vôvwpk Kỵllzildnky thậnuqht sựfqzghuusy đkvxcxbgmi họiqlja rồetyri!

Ngay lúiixcc nàldnky, bọiqljn thủxqfw hạxbgmsknuo lạxbgmi:

- Mấvjwxy vịqncm tổxiunng quảzymnn, mấvjwxy đkvxclvmgi viêvjwxn Long Nha vệintwiixcc ban đkvxccchnu trêvjwxn đkvxcưptodjwlang phásknu ásknun, đkvxcãzvpc mang đkvxcếmqfbn.

- Đocziprmj cho bọiqljn hắakmhn tiếmqfbn vàldnko.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.