Độc Tôn Tam Giới

Chương 256 : Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 1

    trước sau   
Mộgtaqt cảwmtbm giáhlcmc nguy cơpphv trưjapcmcxkc nay chưjapca từvlfung cótfbu, đpphvewuat ởrxyj trêdcckn đpphvifpfu Long Nha vệetpg.

Nhìqsppn thấomxsy bộgtaq dạshgsng Chu phótfbu tổgcunng quảwmtbn cùtfzqng Tềzlle phótfbu tổgcunng quảwmtbn đpphvzlleu muốskbln nótfbui lạshgsi thôqphgi, Thưjapcunuung Quan Dựlogpc khoáhlcmt tay chặewuan lạshgsi:

- Màwmtb thôqphgi, tạshgsm thờipwqi cáhlcmi gìqsppcsnkng đpphvvlfung nótfbui. Việetpgc nàwmtby đpphvãthgi xảwmtby ra, nhấomxst đpphvetpgnh cótfbu nguyêdcckn nhâquekn củetpga nótfbu. Chúeuzwng ta có thêdcck̉ làwmtbm, làwmtb đpphvúeuzwng bệetpgnh hốskblt thuốskblc, kéysdqo da mặewuat đpphvếqkeun hỏipxsi tìqsppnh huốskblng rôqphg̀i.

- Đqqmeúeuzwng vậtrlmy a, cho dùtfzq chếqkeut, cũcsnkng phảwmtbi chếqkeut rõeduiwmtbng.

- Chỉhlcmtfbu thểtzlh nhưjapc vậtrlmy.

Thưjapcunuung Quan Dựlogpc gậtrlmt gậtrlmt đpphvifpfu:


- Ta vàwmtb Phíkbitthgio coi nhưjapctfbu giao tìqsppnh, ta tựlogpqsppnh đpphvi báhlcmi phỏipxsng hắivvsn. Lãthgio Tềzlle, ngưjapcơpphvi đpphvi báhlcmi phỏipxsng Ninh trưjapcrxyjng lãthgio, nhớmcxk kỹyqyv, khôqphgng cầifpfn tậtrlmn lựlogpc khúeuzwm núeuzwm, nhưjapcng cũcsnkng khôqphgng nêdcckn bàwmtby giáhlcm đpphvtjju. Ízllet nhấomxst, phảwmtbi biếqkeut rõeduiwmtbng nguyêdcckn nhâquekn, nếqkeuu nhưjapcwmtb chúeuzwng ta sai, chúeuzwng ta gáhlcmnh chịetpgu. Nếqkeuu khôqphgng phảwmtbi chúeuzwng ta sai, vậtrlmy cũcsnkng khôqphgng cầifpfn phảwmtbi tậtrlmn lựlogpc nhâquekn nhưjapcunuung vìqspp lợunuui íkbitch toàwmtbn cụhlcmc. Minh bạshgsch chưjapca?

tfbui xong, áhlcmnh mắivvst củetpga Thưjapcunuung Quan Dựlogpc lạshgsi nhìqsppn Chu phótfbu tổgcunng quảwmtbn:

- Chu lãthgio, Thạshgsch Tiêdccku Dao tíkbitnh tìqsppnh kỳgwmf quáhlcmi, ngưjapcơpphvi phảwmtbi cẩpnzcn thậtrlmn mộgtaqt chúeuzwt.

Chu Khuêdcck gậtrlmt đpphvifpfu nótfbui:

- Ta mộgtaqt đpphvskblng tuổgcuni rôqphg̀i, sẽomxs khôqphgng chấomxsp nhặewuat vớmcxki hắivvsn. Nếqkeuu nhưjapcwmtb Long Nha vệetpg chúeuzwng ta sai, tráhlcmch nhiệetpgm nàwmtby chúeuzwng ta tớmcxki gánh. Nếqkeuu nhưjapc bọysdqn hắivvsn muốskbln liêdcckn thủetpg chètjyjn éysdqp chúeuzwng ta, Long Nha vệetpg ta, cũcsnkng khôqphgng phảwmtbi quảwmtb hồgcunng mềzllem mặewuac cho bọysdqn hắivvsn đpphvivvsn đpphvo!

- Tốskblt, việetpgc nàwmtby khôqphgng nêdcckn chậtrlmm trễejmp, chia nhau lêdcckn đpphvưjapcipwqng đpphvi!

Thưjapcunuung Quan Dựlogpc hạshgs lệetpgnh.

...

Tềzlle Thiêdcckn Nam đpphvxfqpng ởrxyj trưjapcmcxkc cửtzlha ra vàwmtbo tiểtzlhu việetpgn củetpga Ninh trưjapcrxyjng lãthgio, đpphvãthgi gầifpfn nửtzlha canh giờipwqqphg̀i, bêdcckn trong mớmcxki truyềzllen đpphvếqkeun tiếqkeung bưjapcmcxkc châquekn:

- Tềzlle phótfbu tổgcunng quảwmtbn, cho ngưjapcơpphvi đpphvunuui lâqueku. Vừvlfua rồgcuni trưjapcrxyjng lãthgio củetpga chúeuzwng ta đpphvang ngủetpg say, ai cũcsnkng khôqphgng dáhlcmm đpphvi quấomxsy nhiễejmpu nàwmtbng. Hiệetpgn tạshgsi tỉhlcmnh, nghe nótfbui Tềzlle phótfbu tổgcunng quảwmtbn ởrxyjdcckn ngoàwmtbi đpphvunuui gầifpfn nửtzlha canh giờipwq, rấomxst làwmtbvlfun khoăvlfun, hung hăvlfung mắivvsng chúeuzwng ta mộgtaqt trậtrlmn. Mau mờipwqi, mau mờipwqi.

qphgm nay, tuy Kiềzlleu Bạshgsch Thạshgsch còtrlmn khôqphgng cótfbu thựlogpc hiệetpgn nguyệetpgn vọysdqng củetpga Ninh trưjapcrxyjng lãthgio, nhưjapcng Ninh trưjapcrxyjng lãthgio đpphvãthgi coi hắivvsn trởrxyj thàwmtbnh trợunuu thủetpg đpphvivvsc lựlogpc nhấomxst đpphvếqkeun sửtzlh dụhlcmng rôqphg̀i.

Tềzlle Thiêdcckn Nam liếqkeuc nhìqsppn Kiềzlleu Bạshgsch Thạshgsch, tuy cảwmtbm thấomxsy ngưjapcipwqi nàwmtby lạshgs mặewuat, trưjapcmcxkc kia tựlogpa hồgcun chưjapca thấomxsy qua, nhưjapcng giờipwq phúeuzwt nàwmtby cũcsnkng bấomxst chấomxsp nhiềzlleu nhưjapc vậtrlmy rôqphg̀i.

- Tềzlle tổgcunng quảwmtbn, ngưjapcipwqi phíkbita dưjapcmcxki khôqphgng hiểtzlhu chuyệetpgn, đpphvtzlh ngưjapcơpphvi đpphvunuui lâqueku a.


Ninh trưjapcrxyjng lãthgio ngưjapcunuuc lạshgsi làwmtb rấomxst kháhlcmch khíkbit, tựlogpa hồgcun vừvlfua tỉhlcmnh ngủetpg, thanh âquekm còtrlmn cótfbu chúeuzwt lưjapcipwqi biếqkeung.

- Nótfbui gìqspp vậtrlmy chứxfqp. Ninh trưjapcrxyjng lãthgio mỹyqyv nhâquekn xuâquekn ngủetpg, lãthgio Tềzlle ta cũcsnkng khôqphgng đpphvàwmtbnh lòtrlmng quấomxsy rầifpfy, nhiễejmpu thanh mộgtaqng củetpga ngưjapcipwqi, làwmtb khôqphgng tốskblt.

- Hìqsppqspp, Tềzlle tổgcunng quảwmtbn vẫejmpn làwmtb biếqkeut săvlfun sótfbuc ngưjapcipwqi nhưjapc vậtrlmy.

wmtbn tay trắivvsng nõeduin thon dàwmtbi củetpga Ninh trưjapcrxyjng lãthgio khuấomxsy đpphvgtaqng lấomxsy quạshgst lụhlcma trong tay, vừvlfua cưjapcipwqi vừvlfua nótfbui.

- Ninh trưjapcrxyjng lãthgio, lãthgio Tềzlle ta cũcsnkng làwmtbqphg sựlogp khôqphgng lêdcckn đpphviệetpgn tam bảwmtbo. Ta cảwmtb gan hỏipxsi mộgtaqt câqueku, cótfbu phảwmtbi lãthgio Tềzlle ta, cótfbu chỗejmpwmtbo đpphvivvsc tộgtaqi Càwmtbn Lam Nam Cung hay khôqphgng?

- Đqqmeivvsc tộgtaqi? Đqqmeâqueky làwmtbqspp sao nótfbui?

Ninh trưjapcrxyjng lãthgio nhưjapc ngưjapcipwqi vôqphg tộgtaqi trợunuun mắivvst.

- Tềzlle tổgcunng quảwmtbn cùtfzqng ta giao tìqsppnh nhiềzlleu năvlfum nhưjapc vậtrlmy, xửtzlh sựlogpwmtbm ngưjapcipwqi, vẫejmpn luôqphgn làwmtb mẫejmpu mựlogpc củetpga ta đpphvâqueky nàwmtby.

- Cáhlcmi nàwmtby...

Tềzlle Thiêdcckn Nam cótfbu chúeuzwt buồgcunn bựlogpc.

- Thếqkeu nhưjapcng màwmtb, đpphváhlcmm hàwmtbng hótfbua kia, chúeuzwng ta thậtrlmt sựlogp nhu cầifpfu cấomxsp báhlcmch a. Còtrlmn cótfbu tiềzllen nợunuu, ngàwmtby mai trảwmtb hếqkeut, thậtrlmt làwmtb...

Ninh trưjapcrxyjng lãthgio lắivvsc đpphvifpfu:

- Chuyệetpgn nàwmtby, ta lạshgsi lựlogpc bấomxst tòtrlmng tâquekm.


Gặewuap Ninh trưjapcrxyjng lãthgio thoáhlcmng cáhlcmi liềzllen trởrxyj mặewuat, Tềzlle Thiêdcckn Nam minh bạshgsch, nhấomxst đpphvetpgnh làwmtbtfbu chỗejmpwmtbo chọysdqc giậtrlmn bàwmtbqphgwmtby rôqphg̀i.

- Ninh trưjapcrxyjng lãthgio, lãthgio Tềzlle ta làwmtbm ngưjapcipwqi, ngưjapcơpphvi cũcsnkng biếqkeut. Ngưjapcơpphvi cho ta mộgtaqt câqueku minh bạshgsch, cótfbu phảwmtbi ta ởrxyj đpphvetpga phưjapcơpphvng nàwmtbo đpphvivvsc tộgtaqi hay khôqphgng, nếqkeuu phảwmtbi, lãthgio Tềzlle ta nguyệetpgn ýavuj chịetpgu đpphvòtrlmn nhậtrlmn tộgtaqi. Dùtfzq khôqphgng thàwmtbnh mua báhlcmn, nhâquekn nghĩeuzwa vẫejmpn còtrlmn a. Lãthgio Tềzlle ta luôqphgn rấomxst khâquekm phụhlcmc Ninh trưjapcrxyjng lãthgio.

- Thậtrlmt sựlogp phảwmtbi nótfbui rõedui?

Ninh trưjapcrxyjng lãthgio nhàwmtbn nhạshgst hỏipxsi.

- Xin Trữdcck trưjapcrxyjng lãthgio cho cáhlcmi thuyếqkeut pháhlcmp minh bạshgsch.

- Tềzlle tổgcunng quảwmtbn, mớmcxki vừvlfua rồgcuni ngưjapcơpphvi nótfbui đpphvúng, mua báhlcmn khôqphgng xảwmtb nhâquekn nghĩeuzwa còtrlmn. Nhưjapcng màwmtb, ta pháhlcmt giáhlcmc, Long Nha vệetpghlcmc ngưjapcơpphvi căvlfun bảwmtbn khôqphgng nótfbui nhâquekn nghĩeuzwa gìqspp. Ta cótfbu mộgtaqt ngưjapcipwqi bạshgsn, trêdcckn đpphvưjapcipwqng bịetpg ngưjapcipwqi đpphvoạshgst cưjapcmcxkp, phảwmtbn kíkbitch ngộgtaqhlcmt đpphvskbli phưjapcơpphvng. Bịetpg Long Nha vệetpghlcmc ngưjapcơpphvi khôqphgng hỏipxsi xanh đpphvipxs trắivvsng đpphven nhốskblt vàwmtbo Hắivvsc Lao. Ta ghi thưjapc tay đpphvi đpphvòtrlmi ngưjapcipwqi, chẳiftzng nhữdcckng bịetpg ngưjapcipwqi xéysdq, còtrlmn nhụhlcmc nhãthgi ta mộgtaqt phen, nótfbui cáhlcmi gìqspp Long Nha vệetpg pháhlcm áhlcmn, ta chỉhlcmwmtb mộgtaqt Càwmtbn Lam Nam Cung trưjapcrxyjng lãthgio, khôqphgng cótfbujapchlcmch hỏipxsi đpphvếqkeun.

Ninh trưjapcrxyjng lãthgio càwmtbng nótfbui nóng tính càwmtbng lớmcxkn:

- Ta muốskbln hỏipxsi mộgtaqt câqueku, Long Nha vệetpghlcmc ngưjapcơpphvi pháhlcm áhlcmn, làwmtbwmtbm nhưjapc vậtrlmy sao? Phòtrlmng vệetpg chíkbitnh đpphváhlcmng, bịetpghlcmc ngưjapcơpphvi biếqkeun thàwmtbnh áhlcmn mạshgsng sáhlcmt nhâquekn, còtrlmn nhốskblt vàwmtbo Hắivvsc Lao. Tốskblt, ta vàwmtbhlcmc ngưjapcơpphvi đpphvãthgi phâquekn khôqphgng rõedui phảwmtbi tráhlcmi, hưjapcmcxkng cáhlcmc ngưjapcơpphvi cầifpfu tìqsppnh cũcsnkng khôqphgng dùtfzqng đpphvưjapcunuuc. Cứxfqp xửtzlhavuj a, chuyệetpgn nàwmtby, ta cótfbu thểtzlh bỏipxs qua. Long Nha vệetpghlcmc ngưjapcơpphvi, cũcsnkng đpphvvlfung đpphvếqkeun cầifpfu ta. Cùtfzqng lắivvsm thìqspp, vềzlle sau chúeuzwng ta đpphvshgsi lộgtaq chỉhlcm thiêdcckn, tấomxst cảwmtb đpphvi mộgtaqt bêdcckn!

- Cáhlcmi gìqspp?

Tềzlle Thiêdcckn Nam khôqphgng bìqsppnh tĩeuzwnh rôqphg̀i, mởrxyj to hai mắivvst.

- Còtrlmn cótfbu chuyệetpgn nhưjapc vậtrlmy?

Kiềzlleu Bạshgsch Thạshgsch ởrxyj mộgtaqt bêdcckn thêdcckm mắivvsm thêdcckm muốskbli:

- Chẳiftzng lẽomxs trưjapcrxyjng lãthgio nhàwmtb chúeuzwng ta, còtrlmn cótfbu thểtzlhqphg duyêdcckn vôqphg cớmcxk vu oan cáhlcmc ngưjapcơpphvi sao? Gia hỏipxsa họysdq Luậtrlmt kia, chẳiftzng nhữdcckng xéysdq thưjapc tay, còtrlmn mởrxyj miệetpgng nhụhlcmc nhãthgi trưjapcrxyjng lãthgio. Tềzlle tổgcunng quảwmtbn, đpphvgcuni lạshgsi đpphvetpg tửtzlhwmtbn Lam Nam Cung ta, nếqkeuu nhưjapc khôqphgng hiểtzlhu chuyệetpgn nhưjapc vậtrlmy, ngàwmtbi sẽomxs thoảwmtbi máhlcmi sao?


- Họysdq Luậtrlmt? Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm?

Đqqmegtaqt nhiêdcckn Tềzlle Thiêdcckn Nam nhớmcxk tớmcxki mộgtaqt ngưjapcipwqi, trong đpphvifpfu tựlogpa hồgcun đpphvãthgi minh bạshgsch cáhlcmi gìqspp. Nhắivvsc tớmcxki Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm, đpphvótfbuwmtb mộgtaqt kẻxvlm coi trờipwqi bằvegbng vung. Loạshgsi sựlogpqsppnh nàwmtby pháhlcmt sinh ởrxyj trêdcckn thâquekn nhữdcckng ngưjapcipwqi kháhlcmc, Tềzlle Thiêdcckn Nam cótfbu lẽomxstfbuwmtbi phầifpfn hoàwmtbi nghi. Nhưjapcng màwmtb pháhlcmt sinh ởrxyj trêdcckn ngưjapcipwqi Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm, hắivvsn lậtrlmp tứxfqpc tin bảwmtby táhlcmm phầifpfn.

Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm, ỷipwqwmtbo cậtrlmu mìqsppnh làwmtb Long Nha vệetpg Phótfbu tổgcunng quảwmtbn, ởrxyj Long Nha vệetpgwmtb nổgcuni danh hoàwmtbnh hàwmtbnh ngang ngưjapcunuuc.

- Ta khôqphgng biếqkeut hắivvsn têdcckn gọysdqi làwmtbqspp, chỉhlcm biếqkeut Long Nha vệetpg gọysdqi hắivvsn làwmtb Luậtrlmt đpphvôqphg thốskblng. Hắivvsn gọysdqi Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm sao? Quảwmtb nhiêdcckn làwmtb ngưjapcipwqi cũcsnkng nhưjapcdcckn, hoàwmtbnh hàwmtbnh khôqphgng sợunuu a.

Kiềzlleu Bạshgsch Thạshgsch nótfbui mótfbuc.

Tềzlle Thiêdcckn Nam cótfbu chúeuzwt ngồgcuni khôqphgng yêdcckn, chuyệetpgn nàwmtby nếqkeuu quảwmtb thậtrlmt nhưjapc đpphvskbli phưjapcơpphvng nótfbui, vậtrlmy Long Nha vệetpg bọysdqn họysdq quáhlcm thấomxst lễejmp.

Từvlfu pháhlcmp lýavuj đpphvếqkeun xem, phòtrlmng vệetpg chíkbitnh đpphváhlcmng sáhlcmt nhâquekn, làwmtb khôqphgng cầifpfn đpphvwmtbm đpphvưjapcơpphvng bấomxst luậtrlmn lỗejmpi gìqspp.

Phòtrlmng vệetpg chíkbitnh đpphváhlcmng bịetpg biếqkeun thàwmtbnh áhlcmn mạshgsng sáhlcmt nhâquekn, néysdqm vàwmtbo Hắivvsc Lao, bảwmtbn thâquekn cáhlcmi nàwmtby làwmtb sai lầifpfm lớmcxkn rôqphg̀i.

Ninh trưjapcrxyjng lãthgio đpphvưjapca thưjapc tay, Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm kia chẳiftzng nhữdcckng xéysdq bỏipxs, còtrlmn nótfbui năvlfung lỗejmpthging! Cáhlcmi nàwmtby đpphvvlfung nótfbui Ninh trưjapcrxyjng lãthgio làwmtb nữdcck nhâquekn, trờipwqi sinh tâquekm nhãthgin nhỏipxs, dùtfzq đpphvgcuni lạshgsi Tềzlle Thiêdcckn Nam hắivvsn, đpphvewuat mìqsppnh vàwmtbo hoàwmtbn cảwmtbnh ngưjapcipwqi kháhlcmc suy nghĩeuzw mộgtaqt chúeuzwt, chỉhlcm sợunuucsnkng nuốskblt khôqphgng trôqphgi cơpphvn tứxfqpc nàwmtby.

Mộgtaqt trưjapcrxyjng lãthgio, bịetpg ngưjapcipwqi nhụhlcmc nhãthgi, cáhlcmi nàwmtby cũcsnkng khôqphgng tráhlcmch đpphvưjapcunuuc ngưjapcipwqi ta tứxfqpc giậtrlmn nhưjapc vậtrlmy.

- Ninh trưjapcrxyjng lãthgio, chuyệetpgn nàwmtby, ta lậtrlmp tứxfqpc trởrxyj vềzlle thăvlfum dòtrlm xửtzlhavuj. Nếqkeuu Luậtrlmt Vôqphg Kỵvqxm kia quảwmtb thậtrlmt vôqphg liêdcckm sỉhlcm nhưjapc thếqkeu, việetpgc nàwmtby, Đqqmeshgsi tổgcunng quảwmtbn khẳiftzng đpphvetpgnh cótfbu mộgtaqt lờipwqi nhắivvsn nhủetpg. Xin cho ta nửtzlha ngàwmtby thờipwqi gian, nhưjapc thếqkeuwmtbo?

Ninh trưjapcrxyjng lãthgio ngọysdqc thủetpg đpphvtrlmp miệetpgng nhẹvqxm nhẹvqxm:

- Ngủetpg mộgtaqt láhlcmt, sao vẫejmpn cảwmtbm thấomxsy cótfbu chúeuzwt mệetpgt mỏipxsi nhỉhlcm.

Tềzlle Thiêdcckn Nam vộgtaqi vàwmtbng đpphvxfqpng lêdcckn:

- Lãthgio Tềzllehlcmo lui trưjapcmcxkc, việetpgc nàwmtby, trong vòtrlmng mộgtaqt ngàwmtby, tấomxst sẽomxs cho Ninh trưjapcrxyjng lãthgio mộgtaqt câqueku trảwmtb lờipwqi thuyếqkeut phụhlcmc.

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.