Độc Tôn Tam Giới

Chương 255 : Long Nha vệ rung động lắc lư 2

    trước sau   
Bảzxxan thâcffrn Long Nha vệutki khôludgng cóueok sảzxxan nghiệutkip gìgnij, cũvextng khôludgng cho kinh thưotleơrtvdng. Cho nêdocgn, nơrtvdi phátuktt ra kinh tếmuxi củkjbma bọropvn hắmiasn, ởnohq trìgnijnh đtpyywswk rấukbst lớdocgn, làcnht sinh ýtuktueokng Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng.

Bọropvn hắmiasn thu đtpyyưotlevtzzc cátuktc loạhvvci chiếmuxin lợvtzzi phẩhbqnm, tang vậdirmt, đtpyypuvju giao cho Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng bátuktn hộwswk.

Đkczyâcffry làcnhtrtvdi phátuktt ra thu nhậdirmp lớdocgn nhấukbst củkjbma Long Nha vệutki.

Tềpuvj Thiêdocgn Nam cưotlefgtci khổtawqueoki:

- Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan, ngàcnhti cũvextng biếmuxit, bêdocgn Càcnhtn Lam Nam Cung kia, gầcnhtn đtpyyâcffry buôludgn bátuktn đtpyypuvju khátuktch khátuktch khíamji khíamji, ta cũvextng trăvjxvm mốzxxai khôludgng cóueoktuktch giảzxxai, nhưotle thếmuxicnhto đtpyywswkt nhiêdocgn liềpuvjn thay đtpyytawqi? Ta cũvextng hoàcnhti nghi, khôludgng phảzxxai chúubcung ta ởnohq đtpyywmpda phưotleơrtvdng nàcnhto đtpyymiasc tộwswki bọropvn hắmiasn chứlhsg?

- Âaeczn, căvjxvn cứlhsg theo ta hiểptnxu rõnohq, Càcnhtn Lam Nam Cung, sẽsqxy khôludgng vôludg duyêdocgn vôludg cớdocg trởnohq mặdxogt. Lãtukto Tềpuvj, chuyệutkin nàcnhty, ngưotleơrtvdi cóueok thểptnxgnijm Ninh trưotlenohqng lãtukto câcffru thôludgng thoátuktng mộwswkt phátuktt. Nếmuxiu quảzxxa thậdirmt cóueoktukti gìgnij đtpyymiasc tộwswki, chúubcung ta nêdocgn nhậdirmn lỗkdkdi mộwswkt chúubcut, khôludgng cầcnhtn khíamji phátuktch chi tranh gìgnij.


- Tốzxxat, cóueok chỉoqsk thịwmpd củkjbma Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan ngưotleơrtvdi, nộwswki tâcffrm lãtukto Tềpuvj trong ta cũvextng cóueok ngọropvn nguồiptpn rôludg̀i.

Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc cưotlefgtci nhạhvvct mộwswkt tiếmuxing, átuktnh mắmiast chuyểptnxn hưotledocgng môludg̣t lãtukto giảzxxa đtpyycnhtu trọropvc khác:

- Chu tổtawqng quảzxxan, nhìgnijn sắmiasc mặdxogt ngưotleơrtvdi khôludgng tốzxxat lắmiasm, chẳgnijng lẽsqxyvextng xảzxxay ra chuyệutkin gìgnij?

tukto giảzxxa đtpyycnhtu trọropvc nàcnhty, thâcffrn phậdirmn so vớdocgi Tềpuvj Thiêdocgn Nam còvhhxn cao, nhâcffrn vậdirmt sốzxxa hai Long Nha vệutki Chu Khuêdocg, làcnht Phóueok tổtawqng quảzxxan quyềpuvjn lựmgqnc gầcnhtn vớdocgi Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc nhấukbst.

Từalbxotleng hôludg củkjbma Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc đtpyyzxxai vớdocgi hắmiasn đtpyyếmuxin xem, liềpuvjn biếmuxit rõnohq Chu Khuêdocgcnhty làcnht chữkjbmueokt củkjbma Long Nha vệutkitukto, ngay cảzxxa Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc đtpyyzxxai vớdocgi hắmiasn cũvextng ôludgm vàcnhti phầcnhtn kíamjinh ýtukt.

- Ai, Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan. Theo lýtukt thuyếmuxit, lãtukto Chu ta khôludgng nêdocgn tớdocgi hưotledocgng ngưotleơrtvdi tốzxxa khổtawq. Nhưotleng màcnht chuyệutkin nàcnhty, thậdirmt sựmgqncnht quátukt đtpyywswkt ngộwswkt, hơrtvdn nữkjbma quátukt nghiêdocgm trọropvng. Ta khôludgng thểptnx khôludgng đtpyyếmuxin tìgnijm ngưotleơrtvdi thưotleơrtvdng lưotlevtzzng đtpyyzxxai sátuktch.

Chu Khuêdocg mớdocgi mởnohq miệutking, liềpuvjn tốzxxa khổtawq rồiptpi.

- A? Chuyệutkin gìgnij?

Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc hơrtvdi cóueok chúubcut ngoàcnhti ýtukt muốzxxan.

- Ngay vừalbxa rồiptpi, ta nhậdirmn đtpyyưotlevtzzc bátukti thiếmuxip đtpyyếmuxin từalbx Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng, mộwswkt gãtukt đtpyyutki tửvomlueoki phụnwufng mệutkinh Thạhvvcch phóueokludgn chủkjbm, đtpyyếmuxin thôludgng tri lãtukto phu, Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng cùueokng chúubcung ta hợvtzzp tátuktc sinh ýtukt, tạhvvcm dừalbxng ba năvjxvm. Trưotledocgc kia ủkjbmy thátuktc hếmuxit thảzxxay nghiệutkip vụnwuf, trảzxxa lạhvvci cho chúubcung ta. Thậdirmt sựmgqncnht quátuktcnhtludgn, Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng luôludgn làcnht thấukbsy tiềpuvjn sátuktng mắmiast. Việutkic buôludgn bátuktn củkjbma chúubcung ta lớdocgn nhưotle vậdirmy, bọropvn hắmiasn lợvtzzi nhuậdirmn mộwswkt thàcnhtnh tiềpuvjn thuêdocg, chẳgnijng lẽsqxyvhhxn ngạhvvci íamjit?

- Đkczyâcffry khôludgng phảzxxai vấukbsn đtpyypuvj tiềpuvjn.

Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc vớdocgi tưotletuktch Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan, tâcffrm tưotle phi thưotlefgtcng nhạhvvcy cảzxxam, nhưotledocgng màcnhty.

- Việutkic nàcnhty, rấukbst kỳqjyl quátukti. Càcnhtn Lam Nam Cung vàcnht Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng, mộwswkt mựmgqnc cùueokng chúubcung ta hợvtzzp tátuktc vôludgueokng vui sưotledocgng. Nhưotle thếmuxicnhto trong vòvhhxng mộwswkt ngàcnhty, hai thếmuxi lựmgqnc lớdocgn đtpyyiptpng thờfgtci xuấukbst hiệutkin thay đtpyytawqi? Chu lãtukto, đtpyyutki tửvoml Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng kia, còvhhxn nóueoki cátukti gìgnij hay khôludgng?


- Khôludgng cóueok, chỉoqskueoki tạhvvcm dừalbxng hợvtzzp tátuktc, trảzxxa lạhvvci nghiệutkip vụnwuf. Lãtukto phu ngưotlevtzzc lạhvvci muốzxxan đtpyyuổtawqi theo hỏrwuvi, nhưotleng màcnht ngưotlefgtci ta khôludgng đtpyyptnx ýtukt, xoay ngưotlefgtci rờfgtci đtpyyi.

Ba Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan nguyêdocgn mộwswkt đtpyyátuktm biểptnxu lộwswk đtpyypuvju rấukbst ngưotleng trọropvng, bọropvn hắmiasn ýtukt thứlhsgc đtpyyưotlevtzzc, lúubcuc nàcnhty đtpyyâcffry, chỉoqsk sợvtzz khôludgng phảzxxai chuyệutkin ngoàcnhti ýtukt muốzxxan, nhấukbst đtpyywmpdnh làcnht Long Nha vệutki xảzxxay ra vấukbsn đtpyypuvj, đtpyymiasc tộwswki hai cựmgqn đtpyycnhtu kia rôludg̀i.

- Chu lãtukto, giảzxxai chuôludgng còvhhxn cầcnhtn ngưotlefgtci buộwswkc chuôludgng. Thạhvvcch Tiêdocgu Dao kia tíamjinh cátuktch kỳqjyl quátukti, làcnht con lừalbxa hoang. Ngưotleơrtvdi càcnhtng đtpyyzxxai nghịwmpdch, hắmiasn càcnhtng quậdirmt cưotlefgtcng. Ngưotleơrtvdi đtpyyi, theo tíamjinh tìgnijnh củkjbma hắmiasn, hỏrwuvi thăvjxvm mộwswkt chúubcut, đtpyyếmuxin cùueokng Long Nha vệutki chúubcung ta, ởnohq đtpyyâcffru thấukbst lễaecz? Khiếmuxin lãtukto nhâcffrn gia ôludgng ta sinh khíamji lớdocgn nhưotle vậdirmy?

Nếmuxiu nhưotlecnht thếmuxi lựmgqnc khátuktc, Long Nha vệutkivjxvn bảzxxan khôludgng cầcnhtn xem sắmiasc mặdxogt ngưotlefgtci ta.

Nhưotleng màcnht, bấukbst kểptnxcnhtcnhtn Lam Nam Cung, hay làcnht Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng, đtpyypuvju làcnht thếmuxi lựmgqnc củkjbma Bảzxxao Thụnwufludgng. Long Nha vệutki muốzxxan vung sắmiasc mặdxogt cho đtpyyzxxai phưotleơrtvdng xem? Khôludgng đtpyykjbmotletuktch!

Nhiềpuvju nhấukbst, lẫcnhtn nhau bìgnijnh khởnohqi bìgnijnh tọropva, khôludgng chịwmpdu nểptnx mặdxogt mũvexti.

Nhưotleng màcnht, đtpyyzxxai phưotleơrtvdng cóueok thểptnx khôludgng mua sổtawqtuktch củkjbma Long Nha vệutki; Long Nha vệutki bọropvn hắmiasn, lạhvvci khôludgng thểptnx khôludgng mua sổtawqtuktch củkjbma ngưotlefgtci ta a. Long Nha vệutki vậdirmn tátuktc, ởnohq trêdocgn trìgnijnh đtpyywswk rấukbst lớdocgn, đtpyypuvju khôludgng thểptnx ly khai Tứlhsg đtpyyhvvci đtpyyhvvco tràcnhtng ủkjbmng hộwswk.

Cho nêdocgn, dùueokotle thátukti thấukbsp mộwswkt chúubcut, cũvextng nhấukbst đtpyywmpdnh phảzxxai dọropvn dẹotlep.

Nhữkjbmng thứlhsg khátuktc khôludgng nóueoki, nếmuxiu nhưotleueokng Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng ngừalbxng hợvtzzp tátuktc, nhữkjbmng vậdirmt kia củkjbma bọropvn hắmiasn, khôludgng cóueok mộwswkt nhàcnhtcnhto cóueok thểptnx tiêdocgu hóueoka đtpyyưotlevtzzc.

Khôludgng cóueok Đkczya Bảzxxao đtpyyhvvco tràcnhtng, muốzxxan đtpyyem nhữkjbmng vậdirmt kia bátuktn đtpyyi, khôludgng cóueokvjxvm ba năvjxvm làcnht khóueokueok khảzxxavjxvng.

Thếmuxi nhưotleng màcnht, Long Nha vệutki sao chờfgtc đtpyyưotlevtzzc năvjxvm ba năvjxvm? Trưotledocgc khỏrwuvi cầcnhtn phảzxxai nóueoki, Càcnhtn Lam Nam Cung đtpyyòvhhxi nợvtzz, cũvextng đtpyyãtukt thúubcuc đtpyyếmuxin lửvomla chátukty lôludgng màcnhty rôludg̀i.

tukti nàcnhty thậdirmt sựmgqncnht phòvhhxng bịwmpd dộwswkt trờfgtci mưotlea cảzxxa đtpyyêdocgm.

Ba Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan đtpyyang thưotleơrtvdng lưotlevtzzng, bỗkdkdng nhiêdocgn bêdocgn ngoàcnhti đtpyyi tớdocgi mộwswkt ngưotlefgtci, làcnhtcffrm phúubcuc củkjbma Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc.


- Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan, đtpyyhvvci sựmgqn khôludgng ổtawqn! Vừalbxa rồiptpi Thanh Dưotleơrtvdng Cốzxxac Phíamjitukto nổtawqi giậdirmn đtpyyùueokng đtpyyùueokng đtpyyi vàcnhto trưotledocgc phủkjbm, thuộwswkc hạhvvc ngăvjxvn cảzxxan hắmiasn, nóueoki Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan ngàcnhti đtpyyang họropvp, mờfgtci hắmiasn chờfgtc mộwswkt látuktt. Khôludgng nghĩdirm tớdocgi Phíamjitukto khôludgng nóueoki hai lờfgtci, trựmgqnc tiếmuxip quăvjxvng cátukti mặdxogt lạhvvcnh cho thuộwswkc hạhvvc. Nóueoki Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan ủkjbmy thátuktc hắmiasn luyệutkin chếmuxi Vọropvng Nguyệutkit Đkczyan, bảzxxao Đkczyhvvci tổtawqng quảzxxan ngàcnhti mờfgtci cao minh khátuktc. Ngoàcnhti ra, hếmuxit thảzxxay đtpyyan dưotlevtzzc hợvtzzp tátuktc củkjbma chúubcung ta cùueokng Thanh Dưotleơrtvdng Cung, toàcnhtn bộwswk hủkjbmy bỏrwuv. Vềpuvj sau Long Nha vệutki chúubcung ta phátukt átuktn, đtpyyi ngang qua Thanh Dưotleơrtvdng Cốzxxac bọropvn hắmiasn, phảzxxai đtpyyi đtpyyưotlefgtcng vòvhhxng. Nếmuxiu khôludgng, trảo mộwswkt cátukti tíamjinh toátuktn mộwswkt cátukti, chung thâcffrn làcnhtm nôludg!

- Ngưotleơrtvdi nóueoki cátukti gìgnij?

Lầcnhtn nàcnhty, dùueok Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc vôludgueokng bìgnijnh tĩdirmnh, trong nhátukty mắmiast cũvextng khôludgng bìgnijnh tĩdirmnh nổtawqi rồiptpi.

- Phíamjitukto tớdocgi? Hắmiasn ởnohq đtpyyâcffru?

- Đkczyi... Đkczyi rồiptpi.

Thuộwswkc hạhvvc kia ấukbsp úubcung nóueoki.

- Đkczyiptp khốzxxan kiếmuxip, ngưotleơrtvdi khôludgng thểptnx trựmgqnc tiếmuxip đtpyyếmuxin thôludgng bátukto sao?

Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc rấukbst íamjit thấukbst thốzxxa mắmiasng chửvomli thuộwswkc hạhvvc, nhưotleng lúubcuc nàcnhty, hắmiasn phátukt lệutkiludg̀i.

- Ta... Thuộwswkc hạhvvcvextng nóueoki đtpyyi thôludgng bátukto, thếmuxi nhưotleng màcnht hắmiasn khôludgng cho thuộwswkc hạhvvcrtvd hộwswki a. Mắmiasng mộwswkt đtpyyzxxang lớdocgn lờfgtci khóueok nghe, nóueoki Long Nha vệutki chúubcung ta làcnht bạhvvcch nhãtuktn lang, vong âcffrn phụnwuf nghĩdirma, còvhhxn nóueoki...

- Im ngay.

Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc trừalbxng mắmiast liếmuxic hắmiasn mộwswkt cátukti.

- Ngưotleơrtvdi đtpyyi xuốzxxang trưotledocgc đtpyyi.

Thuộwswkc hạhvvc kia thấukbsy khôludgng khíamji hiệutkin trưotlefgtcng rấukbst khôludgng đtpyyúubcung, nàcnhto dátuktm dừalbxng lạhvvci, cuốzxxang quíamjit đtpyyi ra ngoàcnhti.

Sựmgqngnijnh liêdocgn tiếmuxip phátuktt sinh, quảzxxa thựmgqnc nhưotle từalbxng trọropvng quyềpuvjn, khôludgng ngừalbxng nệutkin tớdocgi Long Nha vệutki.

Trong hai mắmiast khôludgn khéxnyxo củkjbma Thưotlevtzzng Quan Dựmgqnc, giờfgtc phúubcut nàcnhty cũvextng hiệutkin đtpyycnhty vẻhamy ngưotleng trọropvng:

- Nhịwmpd vịwmpd, đtpyyãtukt nhìgnijn ra chưotlea? Đkczyâcffry làcnht giôludgng bãtukto sắmiasp đtpyyếmuxin a.

Tứlhsg đtpyyhvvci đtpyyhvvco tràcnhtng, trong khoảzxxang thờfgtci gian ngắmiasn, cóueok ba nhàcnht muốzxxan cùueokng bọropvn họropv trởnohq mặdxogt. Cátukti nàcnhty chứlhsgng minh cátukti gìgnij? Chứlhsgng minh Long Nha vệutki xảzxxay ra chuyệutkin lớdocgn, chọropvc đtpyyhvvci sựmgqn rồiptpi!

Hai gãtukt Phóueok tổtawqng quảzxxan khátuktc, cũvextng hai mặdxogt nhìgnijn nhau, biểptnxu lộwswk kinh nghi nóueoki khôludgng nêdocgn lờfgtci. Bọropvn họropv đtpyypuvju làcnht ngưotlefgtci rấukbst khôludgn khéxnyxo, nhưotle thếmuxicnhto nhìgnijn khôludgng ra, trong việutkic nàcnhty lộwswk ra cổtawq quátukti.

Nếmuxiu nhưotle mộwswkt nhàcnhtcnhto trong đtpyyóueokueokng bọropvn họropv trởnohq mặdxogt, cátukti kia cóueok thểptnxueoki làcnht ngoàcnhti ýtukt muốzxxan. Nhưotleng màcnht ba nhàcnhtrtvd hồiptpueokng mộwswkt thờfgtci gian trởnohq mặdxogt, cátukti kia ýtukt tứlhsg liềpuvjn rõnohq.

Coi nhưotlecnht Long Nha vệutki, đtpyyiptpng thờfgtci đtpyymiasc tộwswki ba nhàcnht trong Tứlhsg đtpyyhvvci đtpyyhvvco tràcnhtng, cátukti kia cũvextng khôludgng phảzxxai bọropvn hắmiasn có thêdocg̉ gátuktnh vátuktc đtpyyưotlevtzzc. Mộwswkt chúubcut khôludgng cẩhbqnn thậdirmn, thìgnijueok thểptnxludgng đtpyyhvvci họropva.

Nếmuxiu ba thếmuxi lựmgqnc nàcnhty liêdocgn hợvtzzp lạhvvci hạhvvc thủkjbm vớdocgi bọropvn họropv, coi nhưotlecnht Long Nha vệutki, vậdirmy cũvextng làcnht đtpyycnhtu ngưotlefgtci rơrtvdi xuốzxxang đtpyyukbst mộwswkt mảzxxang lớdocgn, thậdirmm chíamji, căvjxvn cơrtvdvextng bịwmpd ngưotlefgtci lậdirmt tung!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.