Độc Tôn Tam Giới

Chương 254 : Long Nha vệ rung động lắc lư 1

    trước sau   
Ninh trưduuwizijng lãhvwwo ngựcclpc phậivrrp phồzqghng, mặcxsft màogccy giậivrrn dỗhjwgi, ngọqfxac chưduuwizijng hung hăemdcng vỗhjwgemcon mặcxsft ghếrrlf:

- Súuotxc sinh nàogccy, dựcclpa vàogcco cậivrru củodmia hắhyven, liềhbfjn coi trờjgoti bằhjwgng vung. Bảtzlnn trưduuwizijng lãhvwwo chúuotx ýpige lễjokw tiếrrlft, cùfvuzng hắhyven ghi phong thưduuw, làogcc đqdquodmi mắhyvet hắhyven. Hắhyven đqdquãhvww khôpoahng tánvuen thưduuwizijng, rưduuwyyxuu mờjgoti khôpoahng uốvmayng, vậivrry thìwkup chờjgot bảtzlnn trưduuwizijng lãhvwwo đqdquếrrlfn “cầvyhyu” hăemdćn a!

pbhii xong, Ninh trưduuwizijng lãhvwwo cao giọqfxang quánvuet:

- Xuâhvwmn Lan, lậivrrp tứbuyvc truyềhbfjn lệpigenh xuốvmayng, nópbhii cho ngưduuwjgoti phídigfa dưduuwbbyti. Đhyveánvuem trang bịtkwf kia củodmia Long Nha vệpige, tạpigem thờjgoti khôpoahng cho bọqfxan hắhyven vậivrrn qua. Còtrxdn cópbhi, mấizijy lầvyhyn trưduuwbbytc bọqfxan hắhyven khôpoahng cópbhi thanh toánvuen xong, đqdquodmi cho bọqfxan hắhyven trưduuwbbytc buổusbai trưduuwa ngàogccy mai, toàogccn bộcokq thanh toánvuen.

- Vâhvwmng.

Ninh trưduuwizijng lãhvwwo hiểodmin nhiêemcon làogcc rấizijt tứbuyvc giậivrrn:


- Súuotxc sinh họqfxa Luậivrrt nàogccy, lạpigei dánvuem coi rẻoslq bảtzlnn trưduuwizijng lãhvwwo, quảtzln thựcclpc đqdquánvueng giậivrrn! Ta ngưduuwyyxuc lạpigei muốvmayn nhìwkupn, vưduuwơjxlwng đqdquôpoahogccy, bọqfxan hắhyven thậivrrt sựcclp muốvmayn mộcokqt tay che trờjgoti sao?

Kiềhbfju Bạpigech Thạpigech bềhbfj bộcokqn khuyêemcon nhủodmi:

- Bớbbytt giậivrrn, bớbbytt giậivrrn. Trưduuwizijng lãhvwwo ngàogcci vạpigen kim chi thểodmi, khôpoahng nêemcon chấizijp nhặcxsft súuotxc sinh vôpoah tri kia.

- Ngưduuwơjxlwi nópbhii rấizijt đqdquúuotxng, ta ghi thưduuw cho bọqfxan hắhyven, tiêemcon lễjokw hậivrru binh, súuotxc sinh nàogccy cho mặcxsft khôpoahng biếrrlft xấiziju hổusba. Tốvmayt, bảtzlnn trưduuwizijng lãhvwwo liềhbfjn ngồzqghi ởizij chỗhjwgogccy, chờjgot bọqfxan hắhyven đqdquếrrlfn cầvyhyu ngưduuwyyxuc lạpigei ta!

...

Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng, trong việpigen củodmia Thạpigech Tiêemcou Dao.

- Cánvuei gìwkup?

Thạpigech Tiêemcou Dao cho làogcc lỗhjwg tai mìwkupnh nghe lầvyhym.

- Ngưduuwơjxlwi lậivrrp lạpigei lầvyhyn nữipqea!

Phong Viêemcom vẻoslq mặcxsft khópbhi coi:

- Môpoahn Chủodmi đqdqupigei nhâhvwmn, Luậivrrt đqdquôpoah thốvmayng kia, uy phong thậivrrt to, chẳoouxng nhữipqeng khôpoahng cho ngàogcci mặcxsft mũodmii, còtrxdn nópbhii Long Nha vệpige phánvue ánvuen, ngàogcci nópbhii đqdquòtrxdi ngưduuwjgoti liềhbfjn đqdquòtrxdi ngưduuwjgoti sao? Hắhyven phánvue ánvuen, khôpoahng phảtzlni ai cũodming cópbhi thểodmi can thiệpigep. Đhyvepige tửzqrb tứbuyvc giậivrrn, cùfvuzng hắhyven lý luậivrrn vàogcci câhvwmu, hắhyven trựcclpc tiếrrlfp cho ngưduuwjgoti néhpdhm đqdqupige tửzqrb ra. Quảtzln thựcclpc vôpoah lễjokw, khôpoahng đqdquem lãhvwwo nhâhvwmn gia ngàogcci đqdquodmiogcco mắhyvet chúuotxt nàogcco.

- Hỗhjwgn đqdqutzlnn, súuotxc sinh!

Thạpigech Tiêemcou Dao mộcokqt quyềhbfjn nệpigen xuốvmayng, mộcokqt cánvuei ụiesa đqdquánvue lậivrrp tứbuyvc hópbhia thàogccnh bộcokqt mịtkwfn.


- Súuotxc sinh họqfxa Luậivrrt nàogccy, chẳoouxng lẽfwcrogcc chánvueu ngoạpigei trai củodmia Dưduuwơjxlwng lãhvwwo đqdquvyhyu kia? Rấizijt tốvmayt, rấizijt tốvmayt. Dưduuwơjxlwng lãhvwwo đqdquvyhyu hắhyven cũodming khôpoahng dánvuem dùfvuzng khẩakssu khídigfogccy nópbhii chuyệpigen vớbbyti ta, chẳoouxng lẽfwcr trêemcon đqdquvyhyu súuotxc sinh nàogccy mọqfxac sừemdcng?

Phong Viêemcom phiềhbfjn muộcokqn nópbhii:

- Hắhyven vàogcc ngưduuwjgoti Càogccn Lam Bắhyvec Cung giao tìwkupnh tốvmayt, đqdquâhvwmy làogccwkupogccn Lam Bắhyvec Cung xuấizijt khídigf. Làogcc quan bánvueo tưduuw thùfvuz.

Thạpigech Tiêemcou Dao nghiếrrlfn răemdcng nghiếrrlfn lợyyxui:

- Lão tưduuw̉ mớbbyti chẳoouxng muốvmayn quảtzlnn hắhyven làogcc quan bánvueo tưduuw thùfvuz, hay làogcc theo lẽfwcrpoahng bằhjwgng phánvue ánvuen. Ai khôpoahng cho lão tưduuw̉ mặcxsft mũodmii, lão tưduuw̉ liềhbfjn đqdquodmi cho hắhyven khôpoahng thoảtzlni mánvuei.

digfnh cánvuech củodmia Thạpigech Tiêemcou Dao cao ngạpigeo kỳqhqa quánvuei, mộcokqt khi bịtkwf chọqfxac giậivrrn, cánvuei nóng tính kia khôpoahng phảtzlni ngưduuwjgoti bìwkupnh thưduuwjgotng cópbhi thểodmi thừemdca nhậivrrn!

- Phong Viêemcom, ngưduuwơjxlwi cầvyhym danh thiếrrlfp củodmia ta đqdqui Long Nha vệpige, bánvuei phỏakssng nhâhvwmn vậivrrt sốvmay hai Long Nha vệpige Chu phópbhi tổusbang quảtzlnn thoánvueng mộcokqt phánvuet. Nópbhii cho hắhyven biếrrlft, Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng ta cùfvuzng Long Nha vệpige bọqfxan họqfxa hợyyxup tánvuec, tạpigem dừemdcng ba năemdcm. Bọqfxan hắhyven ủodmiy thánvuec hếrrlft thảtzlny nghiệpigep vụiesa, toàogccn bộcokq hoàogccn trảtzln cho bọqfxan hắhyven.

Long Nha vệpige, nuôpoahi trăemdcm vạpigen đqdqupigei quâhvwmn, chi tiêemcou thậivrrt lớbbytn. Bổusbang lộcokqc Vưduuwơjxlwng Quốvmayc, cópbhi thểodmi cho Long Nha vệpige binh hùfvuzng tưduuwbbytng mạpigenh, nhưduuwng rấizijt khópbhi đqdquodmi cho mỗhjwgi ngưduuwjgoti Long Nha vệpige đqdquhbfju phánvuet tàogcci.

Nhưduuwng màogcc, Long Nha vệpigeodming cópbhi con đqdquưduuwjgotng phánvuet tàogcci củodmia mìwkupnh. Long Nha vệpige phánvue ánvuen, tấizijt cảtzln thu hoạpigech, đqdquhbfju khôpoahng cầvyhyn nộcokqp lêemcon quốvmayc khốvmay, màogccogccodmiy thánvuec Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng, hoặcxsfc bánvuen ra, hoặcxsfc đqdquiziju giánvue.

Thu nhậivrrp nàogccy, so vớbbyti Vưduuwơjxlwng Quốvmayc chi, cấizijp phánvuet càogccng thêemcom phong phúuotx, làogccogcci nguyêemcon chídigfnh thứbuyvc, cũodming làogcc tiểodmiu kim khốvmay củodmia Long Nha vệpige.

Nếrrlfu cuộcokqc làm ăemdcn nàogccy dừemdcng lạpigei, Long Nha vệpige từemdc trêemcon xuốvmayng dưduuwbbyti, cũodming chỉfwcrpbhi thểodmi dựcclpa vàogcco bổusbang lộcokqc củodmia Vưduuwơjxlwng Quốvmayc sốvmayng, khôpoahng thểodmiduuwizijng thụiesa đqdquếrrlfn phúuotxc lợyyxui củodmia tiểodmiu kim khốvmay.

ogcc phúuotxc lợyyxui củodmia tiểodmiu kim khốvmayogccy, cơjxlw hồzqghogcc quy tắhyvec ngầvyhym củodmia Long Nha vệpigepoah̀i. Mộcokqt khi tiểodmiu kim khốvmayogccy khôpoahng còtrxdn, toàogccn bộcokq hệpige thốvmayng củodmia Long Nha vệpige khôpoahng loạpigen mớbbyti làogcc lạpige.

Khôpoahng thểodmi khôpoahng nópbhii, chiêemcou thứbuyvc ấizijy củodmia Thạpigech Tiêemcou Dao, so vớbbyti Ninh trưduuwizijng lãhvwwo kia ánvuec hơjxlwn, tuyệpiget hơjxlwn.


Nếrrlfu nhưduuwpbhii Ninh trưduuwizijng lãhvwwo làogccm việpigec còtrxdn lưduuwu lạpigei mộcokqt đqdquưduuwjgotng, vậivrry mộcokqt khi Thạpigech Tiêemcou Dao làogccm, liềhbfjn làogcc Hỗhjwgn Thếrrlf Ma Vưduuwơjxlwng, thiêemcon đqdqupigei tai họqfxaa cũodming dánvuem xôpoahng.

Huốvmayng chi, hắhyven cópbhi quyềhbfjn hạpigen nàogccy, cũodming cópbhiduuwnvuech nàogccy. Hắhyven quyếrrlft đqdqutkwfnh, coi nhưduuwogcc Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng Môpoahn Chủodmi Gia Cánvuet Ngôpoahn, cũodming sẽfwcr khôpoahng nópbhii cánvuei gìwkup.

fvuz sao, thểodmi diệpigen củodmia mộcokqt phópbhipoahn chủodmi, quan hệpige đqdquếrrlfn thanh danh củodmia Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng. Ai đqdquánvuenh mặcxsft phópbhipoahn chủodmi, liềhbfjn nhưduuw đqdquánvuenh biểodmin chữipqeogccng củodmia Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng. Khôpoahng đqdquánvuenh trảtzln, vậivrry thìwkup chờjgot tựcclp hủodmiy chiêemcou bàogcci.

...

Long Nha vệpige, làogcc mộcokqt chi quâhvwmn đqdqucokqi quyềhbfjn thếrrlf lớbbytn nhấizijt, thựcclpc lựcclpc mạpigenh nhấizijt Thiêemcon Quếrrlfduuwơjxlwng Quốvmayc.

Bọqfxan hắhyven nắhyvem rấizijt nhiềhbfju quyềhbfjn lựcclpc, bảtzlno hộcokqduuwơjxlwng thấizijt, thủodmi vệpigeduuwơjxlwng đqdquôpoah, bảtzlno vệpigeduuwơjxlwng quyềhbfjn, đqdquzqghng thờjgoti còtrxdn phụiesa tránvuech trinh thánvuem, tra xéhpdht, trịtkwf an...

pbhi thểodmipbhii, tạpigei Thiêemcon Quếrrlfduuwơjxlwng Quốvmayc, chỉfwcr cầvyhyn cơjxlw quan liêemcon quan đqdquếrrlfn vũodmi lựcclpc, sẽfwcr khôpoahng cópbhi Long Nha vệpige khôpoahng thểodmi nhúuotxng tay.

jxlwn nữipqea, Long Nha vệpige khôpoahng quy bấizijt luậivrrn nghàogccnh nàogcco quảtzlnn hạpiget, chỉfwcr nghe lệpigenh quốvmayc quâhvwmn. Chỉfwcrpbhi quốvmayc quâhvwmn mớbbyti cópbhi thểodmi ra lệpigenh cho Long Nha vệpige Đhyvepigei tổusbang quảtzlnn.

Nhữipqeng ngưduuwjgoti khánvuec, coi nhưduuwogccduuwơjxlwng tửzqrb củodmia quốvmayc quâhvwmn, cũodming tuyệpiget đqdquvmayi khôpoahng đqdquưduuwyyxuc.

Bởiziji vậivrry cópbhi thểodmi thấizijy đqdquưduuwyyxuc, quyềhbfjn lựcclpc củodmia Long Nha vệpige lớbbytn đqdquếrrlfn cỡkgmyogcco.

Đhyveưduuwơjxlwng nhiêemcon, quyềhbfjn lựcclpc lớbbytn, cũodming chỉfwcrogcc nhằhjwgm vàogcco cánvuec ngàogccnh củodmia Vưduuwơjxlwng Quốvmayc màogccpbhii. Quyềhbfjn lựcclpc lớbbytn, cũodming khôpoahng cópbhi nghĩybeqa làogcc bọqfxan hắhyven cópbhi thểodmi mộcokqt tay che trờjgoti, cũodming khôpoahng cópbhi nghĩybeqa làogcc bọqfxan hắhyven mọqfxai sựcclp khôpoahng cầvyhyu ngưduuwjgoti.

digf dụiesa nhưduuw Tứbuyv đqdqupigei đqdqupigeo tràogccng, mặcxsfc dùfvuzogcc Long Nha vệpige, cũodming khôpoahng dánvuem đqdquơjxlwn giảtzlnn đqdquhyvec tộcokqi.

Tứbuyv đqdqupigei đqdqupigeo tràogccng, làogcc thếrrlf lựcclpc củodmia Bảtzlno Thụiesapoahng, trựcclpc tiếrrlfp nghe lệpigenh Bảtzlno Thụiesapoahng. Đhyveemdcng nópbhii Long Nha vệpige, ngay cảtzln quốvmayc quâhvwmn bệpige hạpige, bídigf mậivrrt cũodming phảtzlni cho Tứbuyv đqdqupigei đqdqupigeo tràogccng mặcxsft mũodmii.

Đhyvehyvec tộcokqi Tứbuyv đqdqupigei đqdqupigeo tràogccng, căemdcn cơjxlwduuwơjxlwng Quốvmayc cũodming cópbhi thểodmi dao đqdqucokqng.

Long Nha vệpigeogccy, cópbhi mộcokqt Đhyvepigei tổusbang quảtzlnn, làogcchvwmm phúuotxc củodmia đqdquưduuwơjxlwng triềhbfju quốvmayc quâhvwmn, họqfxahpdhp Thưduuwyyxung Quan, têemcon làogcc Thưduuwyyxung Quan Dựcclpc.

Thưduuwyyxung Quan Dựcclpc nàogccy ru rúuotx trong nhàogcc, tuy quyềhbfjn thếrrlf ngậivrrp trờjgoti, nhưduuwng bìwkupnh thưduuwjgotng cơjxlw hồzqghogcc khôpoahng lộcokq diệpigen. Rấizijt nhiềhbfju sựcclpwkupnh, đqdquhbfju giao cho ba Phópbhi tổusbang quảtzlnn đqdqui quảtzlnn lýpige.

Nhưduuwng màogcc, giờjgot khắhyvec nàogccy, Long Nha vệpige bốvmayn Đhyvepigei tổusbang quảtzlnn, ngưduuwyyxuc lạpigei tềhbfj tựcclpu ba cánvuei.

Thưduuwyyxung Quan Dựcclpc phong đqdqucokq nhẹdzia nhàogccng, thoạpiget nhìwkupn ưduuwbbytc chừemdcng bốvmayn mưduuwơjxlwi tuổusbai, tópbhic mai cópbhi chúuotxt bạpigec, càogccng phụiesa trợyyxu ra hắhyven vữipqeng vàogccng thàogccnh thụiesac.

Mộcokqt đqdquôpoahi mắhyvet nhưduuw rồzqghng nhưduuw hổusba, lộcokq ra hàogcco quang vưduuwyyxut qua tầvyhym thưduuwjgotng, cho ngưduuwjgoti mộcokqt loạpigei cảtzlnm giánvuec tinh lựcclpc mưduuwjgoti phầvyhyn.

Thâhvwmn thểodmi củodmia hắhyven cópbhi chúuotxt nghiêemcong vềhbfj phídigfa trưduuwbbytc, kiêemcon nhẫfwcrn nghe hai Phópbhi tổusbang quảtzlnn khánvuec phàogccn nàogccn.

- Đhyvepigei tổusbang quảtzlnn, khôpoahng phảtzlni ta bấizijt lựcclpc, màogccogcc thậivrrt khôpoahng biếrrlft Càogccn Lam Nam Cung đqdqucokqt nhiêemcon nổusbai đqdquemcon cánvuei gìwkup, chúuotxng ta mua đqdquánvuem trang kia bịtkwf, đqdquãhvww sớbbytm nópbhii nửzqrba thánvueng đqdquưduuwa đqdquếrrlfn. Nhưduuwng màogcc đqdqucokqt nhiêemcon, bọqfxan hắhyven nópbhii tạpigem thờjgoti khôpoahng cópbhi thờjgoti gian giao hàogccng. Hơjxlwn nữipqea, còtrxdn bảtzlno chúuotxng ta buổusbai trưduuwa ngàogccy mai, đqdquem tiềhbfjn nợyyxu trưduuwbbytc kia thanh toánvuen.

Phàogccn nàogccn chuyệpigen nàogccy, làogcc mộcokqt trung niêemcon nhâhvwmn thấizijp béhpdho ụiesac ịtkwfch, đqdquúuotxng làogcc mộcokqt trong Long Nha vệpige tứbuyv Đhyvepigei tổusbang quảtzlnn, Phópbhi tổusbang quảtzlnn bàogcci danh thứbuyv ba, gọqfxai Tềhbfj Thiêemcon Nam, ởizij trong Long Nha vệpige, làogcc nhâhvwmn vậivrrt thứbuyvduuw khôpoahng hềhbfj tranh luậivrrn.

Đhyvepigei tổusbang quảtzlnn Thưduuwyyxung Quan Dựcclpc mỉfwcrm cưduuwjgoti, buôpoahng chéhpdhn tràogcc trong tay nópbhii:

- Lãhvwwo Tềhbfj, cópbhi phảtzlni cùfvuzng Càogccn Lam Nam Cung câhvwmu thôpoahng cópbhi vấizijn đqdquhbfjwkup hay khôpoahng? Cánvuei tiềhbfjn nợyyxu kia, khôpoahng phảtzlni nópbhii tốvmayt rồzqghi, chờjgot chúuotxng ta bánvuen ra đqdquzqgh vậivrrt ởizij Đhyvea Bảtzlno đqdqupigeo tràogccng, lạpigei trảtzln cho bọqfxan hắhyven sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.