Độc Tôn Tam Giới

Chương 254 : Long Nha vệ rung động lắc lư 1

    trước sau   
Ninh trưhjrejpozng lãpjylo ngựdezec phậcsszp phồtdbsng, mặshupt màgxcty giậcsszn dỗonrai, ngọujqhc chưhjrejpozng hung hăupkcng vỗonraelien mặshupt ghếikni:

- Súrbjoc sinh nàgxcty, dựdezea vàgxcto cậcsszu củkxwda hắvnuhn, liềsbojn coi trờvnuhi bằonrang vung. Bảpdven trưhjrejpozng lãpjylo chúrbjo ýagrw lễnidc tiếiknit, cùnidcng hắvnuhn ghi phong thưhjre, làgxct đtzwxmtst mắvnuht hắvnuhn. Hắvnuhn đtzwxãpjyl khôgucsng tájmijn thưhjrejpozng, rưhjrevnuhu mờvnuhi khôgucsng uốrbjong, vậcsszy thìohzg chờvnuh bảpdven trưhjrejpozng lãpjylo đtzwxếiknin “cầsboju” hăupkćn a!

kkysi xong, Ninh trưhjrejpozng lãpjylo cao giọujqhng quájmijt:

- Xuâbnubn Lan, lậcsszp tứkxwdc truyềsbojn lệonranh xuốrbjong, nókkysi cho ngưhjrevnuhi phíshupa dưhjrekkysi. Đkpaeájmijm trang bịgxct kia củkxwda Long Nha vệonra, tạupkcm thờvnuhi khôgucsng cho bọujqhn hắvnuhn vậcsszn qua. Còzwchn cókkys, mấkkysy lầsbojn trưhjrekkysc bọujqhn hắvnuhn khôgucsng cókkys thanh toájmijn xong, đtzwxmtst cho bọujqhn hắvnuhn trưhjrekkysc buổqevbi trưhjrea ngàgxcty mai, toàgxctn bộezsx thanh toájmijn.

- Vâbnubng.

Ninh trưhjrejpozng lãpjylo hiểmtstn nhiêelien làgxct rấkkyst tứkxwdc giậcsszn:


- Súrbjoc sinh họujqh Luậcsszt nàgxcty, lạupkci dájmijm coi rẻtzwx bảpdven trưhjrejpozng lãpjylo, quảpdve thựdezec đtzwxájmijng giậcsszn! Ta ngưhjrevnuhc lạupkci muốrbjon nhìohzgn, vưhjreơuzzang đtzwxôgucsgxcty, bọujqhn hắvnuhn thậcsszt sựdeze muốrbjon mộezsxt tay che trờvnuhi sao?

Kiềsboju Bạupkcch Thạupkcch bềsboj bộezsxn khuyêelien nhủkxwd:

- Bớkkyst giậcsszn, bớkkyst giậcsszn. Trưhjrejpozng lãpjylo ngàgxcti vạupkcn kim chi thểmtst, khôgucsng nêelien chấkkysp nhặshupt súrbjoc sinh vôgucs tri kia.

- Ngưhjreơuzzai nókkysi rấkkyst đtzwxúrbjong, ta ghi thưhjre cho bọujqhn hắvnuhn, tiêelien lễnidc hậcsszu binh, súrbjoc sinh nàgxcty cho mặshupt khôgucsng biếiknit xấkkysu hổqevb. Tốrbjot, bảpdven trưhjrejpozng lãpjylo liềsbojn ngồtdbsi ởjpoz chỗonragxcty, chờvnuh bọujqhn hắvnuhn đtzwxếiknin cầsboju ngưhjrevnuhc lạupkci ta!

...

Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng, trong việonran củkxwda Thạupkcch Tiêelieu Dao.

- Cájmiji gìohzg?

Thạupkcch Tiêelieu Dao cho làgxct lỗonra tai mìohzgnh nghe lầsbojm.

- Ngưhjreơuzzai lậcsszp lạupkci lầsbojn nữoqkka!

Phong Viêeliem vẻtzwx mặshupt khókkys coi:

- Môgucsn Chủkxwd đtzwxupkci nhâbnubn, Luậcsszt đtzwxôgucs thốrbjong kia, uy phong thậcsszt to, chẳhrybng nhữoqkkng khôgucsng cho ngàgxcti mặshupt mũyrjsi, còzwchn nókkysi Long Nha vệonra phájmij ájmijn, ngàgxcti nókkysi đtzwxòzwchi ngưhjrevnuhi liềsbojn đtzwxòzwchi ngưhjrevnuhi sao? Hắvnuhn phájmij ájmijn, khôgucsng phảpdvei ai cũyrjsng cókkys thểmtst can thiệonrap. Đkpaeonra tửcvou tứkxwdc giậcsszn, cùnidcng hắvnuhn lý luậcsszn vàgxcti câbnubu, hắvnuhn trựdezec tiếiknip cho ngưhjrevnuhi néazrgm đtzwxonra tửcvou ra. Quảpdve thựdezec vôgucs lễnidc, khôgucsng đtzwxem lãpjylo nhâbnubn gia ngàgxcti đtzwxmtstgxcto mắvnuht chúrbjot nàgxcto.

- Hỗonran đtzwxpdven, súrbjoc sinh!

Thạupkcch Tiêelieu Dao mộezsxt quyềsbojn nệonran xuốrbjong, mộezsxt cájmiji ụkxwd đtzwxájmij lậcsszp tứkxwdc hókkysa thàgxctnh bộezsxt mịgxctn.


- Súrbjoc sinh họujqh Luậcsszt nàgxcty, chẳhrybng lẽrxxfgxct chájmiju ngoạupkci trai củkxwda Dưhjreơuzzang lãpjylo đtzwxsboju kia? Rấkkyst tốrbjot, rấkkyst tốrbjot. Dưhjreơuzzang lãpjylo đtzwxsboju hắvnuhn cũyrjsng khôgucsng dájmijm dùnidcng khẩoqkku khíshupgxcty nókkysi chuyệonran vớkkysi ta, chẳhrybng lẽrxxf trêelien đtzwxsboju súrbjoc sinh nàgxcty mọujqhc sừkjvwng?

Phong Viêeliem phiềsbojn muộezsxn nókkysi:

- Hắvnuhn vàgxct ngưhjrevnuhi Càgxctn Lam Bắvnuhc Cung giao tìohzgnh tốrbjot, đtzwxâbnuby làgxctohzggxctn Lam Bắvnuhc Cung xuấkkyst khíshup. Làgxct quan bájmijo tưhjre thùnidc.

Thạupkcch Tiêelieu Dao nghiếiknin răupkcng nghiếiknin lợvnuhi:

- Lão tưhjrẻ mớkkysi chẳhrybng muốrbjon quảpdven hắvnuhn làgxct quan bájmijo tưhjre thùnidc, hay làgxct theo lẽrxxfgucsng bằonrang phájmij ájmijn. Ai khôgucsng cho lão tưhjrẻ mặshupt mũyrjsi, lão tưhjrẻ liềsbojn đtzwxmtst cho hắvnuhn khôgucsng thoảpdvei májmiji.

shupnh cájmijch củkxwda Thạupkcch Tiêelieu Dao cao ngạupkco kỳnidc quájmiji, mộezsxt khi bịgxct chọujqhc giậcsszn, cájmiji nóng tính kia khôgucsng phảpdvei ngưhjrevnuhi bìohzgnh thưhjrevnuhng cókkys thểmtst thừkjvwa nhậcsszn!

- Phong Viêeliem, ngưhjreơuzzai cầsbojm danh thiếiknip củkxwda ta đtzwxi Long Nha vệonra, bájmiji phỏyaping nhâbnubn vậcsszt sốrbjo hai Long Nha vệonra Chu phókkys tổqevbng quảpdven thoájmijng mộezsxt phájmijt. Nókkysi cho hắvnuhn biếiknit, Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng ta cùnidcng Long Nha vệonra bọujqhn họujqh hợvnuhp tájmijc, tạupkcm dừkjvwng ba năupkcm. Bọujqhn hắvnuhn ủkxwdy thájmijc hếiknit thảpdvey nghiệonrap vụkxwd, toàgxctn bộezsx hoàgxctn trảpdve cho bọujqhn hắvnuhn.

Long Nha vệonra, nuôgucsi trăupkcm vạupkcn đtzwxupkci quâbnubn, chi tiêelieu thậcsszt lớkkysn. Bổqevbng lộezsxc Vưhjreơuzzang Quốrbjoc, cókkys thểmtst cho Long Nha vệonra binh hùnidcng tưhjrekkysng mạupkcnh, nhưhjreng rấkkyst khókkys đtzwxmtst cho mỗonrai ngưhjrevnuhi Long Nha vệonra đtzwxsboju phájmijt tàgxcti.

Nhưhjreng màgxct, Long Nha vệonrayrjsng cókkys con đtzwxưhjrevnuhng phájmijt tàgxcti củkxwda mìohzgnh. Long Nha vệonra phájmij ájmijn, tấkkyst cảpdve thu hoạupkcch, đtzwxsboju khôgucsng cầsbojn nộezsxp lêelien quốrbjoc khốrbjo, màgxctgxctkxwdy thájmijc Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng, hoặshupc bájmijn ra, hoặshupc đtzwxkkysu giájmij.

Thu nhậcsszp nàgxcty, so vớkkysi Vưhjreơuzzang Quốrbjoc chi, cấkkysp phájmijt càgxctng thêeliem phong phúrbjo, làgxctgxcti nguyêelien chíshupnh thứkxwdc, cũyrjsng làgxct tiểmtstu kim khốrbjo củkxwda Long Nha vệonra.

Nếikniu cuộezsxc làm ăupkcn nàgxcty dừkjvwng lạupkci, Long Nha vệonra từkjvw trêelien xuốrbjong dưhjrekkysi, cũyrjsng chỉbopwkkys thểmtst dựdezea vàgxcto bổqevbng lộezsxc củkxwda Vưhjreơuzzang Quốrbjoc sốrbjong, khôgucsng thểmtsthjrejpozng thụkxwd đtzwxếiknin phúrbjoc lợvnuhi củkxwda tiểmtstu kim khốrbjo.

gxct phúrbjoc lợvnuhi củkxwda tiểmtstu kim khốrbjogxcty, cơuzza hồtdbsgxct quy tắvnuhc ngầsbojm củkxwda Long Nha vệonragucs̀i. Mộezsxt khi tiểmtstu kim khốrbjogxcty khôgucsng còzwchn, toàgxctn bộezsx hệonra thốrbjong củkxwda Long Nha vệonra khôgucsng loạupkcn mớkkysi làgxct lạupkc.

Khôgucsng thểmtst khôgucsng nókkysi, chiêelieu thứkxwdc ấkkysy củkxwda Thạupkcch Tiêelieu Dao, so vớkkysi Ninh trưhjrejpozng lãpjylo kia ájmijc hơuzzan, tuyệonrat hơuzzan.


Nếikniu nhưhjrekkysi Ninh trưhjrejpozng lãpjylo làgxctm việonrac còzwchn lưhjreu lạupkci mộezsxt đtzwxưhjrevnuhng, vậcsszy mộezsxt khi Thạupkcch Tiêelieu Dao làgxctm, liềsbojn làgxct Hỗonran Thếikni Ma Vưhjreơuzzang, thiêelien đtzwxupkci tai họujqha cũyrjsng dájmijm xôgucsng.

Huốrbjong chi, hắvnuhn cókkys quyềsbojn hạupkcn nàgxcty, cũyrjsng cókkyshjrejmijch nàgxcty. Hắvnuhn quyếiknit đtzwxgxctnh, coi nhưhjregxct Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng Môgucsn Chủkxwd Gia Cájmijt Ngôgucsn, cũyrjsng sẽrxxf khôgucsng nókkysi cájmiji gìohzg.

nidc sao, thểmtst diệonran củkxwda mộezsxt phókkysgucsn chủkxwd, quan hệonra đtzwxếiknin thanh danh củkxwda Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng. Ai đtzwxájmijnh mặshupt phókkysgucsn chủkxwd, liềsbojn nhưhjre đtzwxájmijnh biểmtstn chữoqkkgxctng củkxwda Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng. Khôgucsng đtzwxájmijnh trảpdve, vậcsszy thìohzg chờvnuh tựdeze hủkxwdy chiêelieu bàgxcti.

...

Long Nha vệonra, làgxct mộezsxt chi quâbnubn đtzwxezsxi quyềsbojn thếikni lớkkysn nhấkkyst, thựdezec lựdezec mạupkcnh nhấkkyst Thiêelien Quếiknihjreơuzzang Quốrbjoc.

Bọujqhn hắvnuhn nắvnuhm rấkkyst nhiềsboju quyềsbojn lựdezec, bảpdveo hộezsxhjreơuzzang thấkkyst, thủkxwd vệonrahjreơuzzang đtzwxôgucs, bảpdveo vệonrahjreơuzzang quyềsbojn, đtzwxtdbsng thờvnuhi còzwchn phụkxwd trájmijch trinh thájmijm, tra xéazrgt, trịgxct an...

kkys thểmtstkkysi, tạupkci Thiêelien Quếiknihjreơuzzang Quốrbjoc, chỉbopw cầsbojn cơuzza quan liêelien quan đtzwxếiknin vũyrjs lựdezec, sẽrxxf khôgucsng cókkys Long Nha vệonra khôgucsng thểmtst nhúrbjong tay.

uzzan nữoqkka, Long Nha vệonra khôgucsng quy bấkkyst luậcsszn nghàgxctnh nàgxcto quảpdven hạupkct, chỉbopw nghe lệonranh quốrbjoc quâbnubn. Chỉbopwkkys quốrbjoc quâbnubn mớkkysi cókkys thểmtst ra lệonranh cho Long Nha vệonra Đkpaeupkci tổqevbng quảpdven.

Nhữoqkkng ngưhjrevnuhi khájmijc, coi nhưhjregxcthjreơuzzang tửcvou củkxwda quốrbjoc quâbnubn, cũyrjsng tuyệonrat đtzwxrbjoi khôgucsng đtzwxưhjrevnuhc.

Bởjpozi vậcsszy cókkys thểmtst thấkkysy đtzwxưhjrevnuhc, quyềsbojn lựdezec củkxwda Long Nha vệonra lớkkysn đtzwxếiknin cỡjmijgxcto.

Đkpaeưhjreơuzzang nhiêelien, quyềsbojn lựdezec lớkkysn, cũyrjsng chỉbopwgxct nhằonram vàgxcto cájmijc ngàgxctnh củkxwda Vưhjreơuzzang Quốrbjoc màgxctkkysi. Quyềsbojn lựdezec lớkkysn, cũyrjsng khôgucsng cókkys nghĩdezea làgxct bọujqhn hắvnuhn cókkys thểmtst mộezsxt tay che trờvnuhi, cũyrjsng khôgucsng cókkys nghĩdezea làgxct bọujqhn hắvnuhn mọujqhi sựdeze khôgucsng cầsboju ngưhjrevnuhi.

shup dụkxwd nhưhjre Tứkxwd đtzwxupkci đtzwxupkco tràgxctng, mặshupc dùnidcgxct Long Nha vệonra, cũyrjsng khôgucsng dájmijm đtzwxơuzzan giảpdven đtzwxvnuhc tộezsxi.

Tứkxwd đtzwxupkci đtzwxupkco tràgxctng, làgxct thếikni lựdezec củkxwda Bảpdveo Thụkxwdgucsng, trựdezec tiếiknip nghe lệonranh Bảpdveo Thụkxwdgucsng. Đkpaekjvwng nókkysi Long Nha vệonra, ngay cảpdve quốrbjoc quâbnubn bệonra hạupkc, bíshup mậcsszt cũyrjsng phảpdvei cho Tứkxwd đtzwxupkci đtzwxupkco tràgxctng mặshupt mũyrjsi.

Đkpaevnuhc tộezsxi Tứkxwd đtzwxupkci đtzwxupkco tràgxctng, căupkcn cơuzzahjreơuzzang Quốrbjoc cũyrjsng cókkys thểmtst dao đtzwxezsxng.

Long Nha vệonragxcty, cókkys mộezsxt Đkpaeupkci tổqevbng quảpdven, làgxctbnubm phúrbjoc củkxwda đtzwxưhjreơuzzang triềsboju quốrbjoc quâbnubn, họujqhazrgp Thưhjrevnuhng Quan, têelien làgxct Thưhjrevnuhng Quan Dựdezec.

Thưhjrevnuhng Quan Dựdezec nàgxcty ru rúrbjo trong nhàgxct, tuy quyềsbojn thếikni ngậcsszp trờvnuhi, nhưhjreng bìohzgnh thưhjrevnuhng cơuzza hồtdbsgxct khôgucsng lộezsx diệonran. Rấkkyst nhiềsboju sựdezeohzgnh, đtzwxsboju giao cho ba Phókkys tổqevbng quảpdven đtzwxi quảpdven lýagrw.

Nhưhjreng màgxct, giờvnuh khắvnuhc nàgxcty, Long Nha vệonra bốrbjon Đkpaeupkci tổqevbng quảpdven, ngưhjrevnuhc lạupkci tềsboj tựdezeu ba cájmiji.

Thưhjrevnuhng Quan Dựdezec phong đtzwxezsx nhẹujqh nhàgxctng, thoạupkct nhìohzgn ưhjrekkysc chừkjvwng bốrbjon mưhjreơuzzai tuổqevbi, tókkysc mai cókkys chúrbjot bạupkcc, càgxctng phụkxwd trợvnuh ra hắvnuhn vữoqkkng vàgxctng thàgxctnh thụkxwdc.

Mộezsxt đtzwxôgucsi mắvnuht nhưhjre rồtdbsng nhưhjre hổqevb, lộezsx ra hàgxcto quang vưhjrevnuht qua tầsbojm thưhjrevnuhng, cho ngưhjrevnuhi mộezsxt loạupkci cảpdvem giájmijc tinh lựdezec mưhjrevnuhi phầsbojn.

Thâbnubn thểmtst củkxwda hắvnuhn cókkys chúrbjot nghiêelieng vềsboj phíshupa trưhjrekkysc, kiêelien nhẫkpaen nghe hai Phókkys tổqevbng quảpdven khájmijc phàgxctn nàgxctn.

- Đkpaeupkci tổqevbng quảpdven, khôgucsng phảpdvei ta bấkkyst lựdezec, màgxctgxct thậcsszt khôgucsng biếiknit Càgxctn Lam Nam Cung đtzwxezsxt nhiêelien nổqevbi đtzwxelien cájmiji gìohzg, chúrbjong ta mua đtzwxájmijm trang kia bịgxct, đtzwxãpjyl sớkkysm nókkysi nửcvoua thájmijng đtzwxưhjrea đtzwxếiknin. Nhưhjreng màgxct đtzwxezsxt nhiêelien, bọujqhn hắvnuhn nókkysi tạupkcm thờvnuhi khôgucsng cókkys thờvnuhi gian giao hàgxctng. Hơuzzan nữoqkka, còzwchn bảpdveo chúrbjong ta buổqevbi trưhjrea ngàgxcty mai, đtzwxem tiềsbojn nợvnuh trưhjrekkysc kia thanh toájmijn.

Phàgxctn nàgxctn chuyệonran nàgxcty, làgxct mộezsxt trung niêelien nhâbnubn thấkkysp béazrgo ụkxwdc ịgxctch, đtzwxúrbjong làgxct mộezsxt trong Long Nha vệonra tứkxwd Đkpaeupkci tổqevbng quảpdven, Phókkys tổqevbng quảpdven bàgxcti danh thứkxwd ba, gọujqhi Tềsboj Thiêelien Nam, ởjpoz trong Long Nha vệonra, làgxct nhâbnubn vậcsszt thứkxwdhjre khôgucsng hềsboj tranh luậcsszn.

Đkpaeupkci tổqevbng quảpdven Thưhjrevnuhng Quan Dựdezec mỉbopwm cưhjrevnuhi, buôgucsng chéazrgn tràgxct trong tay nókkysi:

- Lãpjylo Tềsboj, cókkys phảpdvei cùnidcng Càgxctn Lam Nam Cung câbnubu thôgucsng cókkys vấkkysn đtzwxsbojohzg hay khôgucsng? Cájmiji tiềsbojn nợvnuh kia, khôgucsng phảpdvei nókkysi tốrbjot rồtdbsi, chờvnuh chúrbjong ta bájmijn ra đtzwxtdbs vậcsszt ởjpoz Đkpaea Bảpdveo đtzwxupkco tràgxctng, lạupkci trảpdve cho bọujqhn hắvnuhn sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.