Độc Tôn Tam Giới

Chương 253 : Luật Vô Kỵ xông đại họa

    trước sau   
- Tốdswet, tốdswet, tốdswet!

Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng liềlcdjn gọrbeui ba tiếzbhxng tốdswet, ngữrbeu khínatt âyytem lãojsqnh.

- Đfbusiềlcdjn Thiệnattu, ta khôgdggng biếzbhxt ngưqpkfơdjyfi kiêbahqn trìksprykci nguyêbahqn tắftptc, hay làykciguaing tiểofuzu tửxwedykciy cópzpj giao tìksprnh. Bấldawt quáqiin, ta muốdswen nópzpji cho ngưqpkfơdjyfi biếzbhxt, ngưqpkfơdjyfi mụsvqtc khôgdggng cópzpjgdggn ti, dĩehij hạofuz phạofuzm thưqpkfqiusng, đyuyoãojsqykcim ta tứrgtuc giậoujdn. Bảcimxn đyuyoôgdgg thốdsweng cópzpj thểofuz minh xáqiinc nópzpji cho ngưqpkfơdjyfi biếzbhxt, chứrgtuc đyuyoofuzi đyuyozcoii trưqpkfxszpng củsoqca ngưqpkfơdjyfi, sắftptp chấldawm dứrgtut rồsvqti!

nattnh tìksprnh Đfbusiềlcdjn Thiệnattu cũqiusng cưqpkfơdjyfng vôgdggguaing:

- Chỉefki cầfdvnn bâyytey giờzezy ta còdmjvn làykci đyuyoofuzi đyuyozcoii trưqpkfxszpng, ngưqpkfơdjyfi đyuyolypvng nghĩehij từlypvdjyfi nàykciy đyuyoi qua.

Nhìksprn ra đyuyoưqpkfqiusc, Đfbusiềlcdjn Thiệnattu cũqiusng bịjbbz chọrbeuc giậoujdn. Nam nhâyyten nàykciy tínattnh nguyêbahqn tắftptc rấldawt mạofuznh, tràykcin ngậoujdp tinh thầfdvnn trọrbeung nghĩehija, cũqiusng bịjbbz Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng kia dẫpkgjn ra châyyten hỏbtera.


- Đfbusiềlcdjn Thiệnattu, ngưqpkfơdjyfi khôgdggng nêbahqn chấldawp mêbahq bấldawt ngộzcoi! Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng bốdswei cảcimxnh thôgdggng thiêbahqn, ngưqpkfơdjyfi cùguaing hắftptn đyuyodswei nghịjbbzch, đyuyoópzpjykci bọrbeu ngựvdhva đyuyoldawu xe, khôgdggng biếzbhxt tựvdhvqpkfqiusng sứrgtuc mìksprnh! Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng muốdswen hủsoqcy ngưqpkfơdjyfi, chỉefkiykci sựvdhvksprnh mộzcoit câyyteu. Ngưqpkfơdjyfi bâyytey giờzezy tráqiinnh ra, chúbzrhng ta còdmjvn cópzpj thểofuzkspr ngưqpkfơdjyfi cầfdvnu tìksprnh thoáqiinng mộzcoit pháqiint.

- Nịjbbznh nọrbeut, bèzvmbqius xu nịjbbznh! Đfbussvqtng liêbahqu củsoqca Đfbusiềlcdjn Thiệnattu ta, dĩehij nhiêbahqn làykci bọrbeun chuộzcoit nhắftptt khôgdggng biếzbhxt liêbahqm sỉefki nhưqpkfqiinc ngưqpkfơdjyfi, thậoujdt sựvdhvykci xấldawu hổbahq khi làykcim bạofuzn. Cúbzrht nhanh, cúbzrht xa mộzcoit chúbzrht, đyuyolypvng ởxszp đyuyojbbza bàykcin củsoqca ta om sòdmjvm.

- Cuồsvqtng vọrbeung!

- Vôgdgg tri!

- Đfbusiềlcdjn Thiệnattu, ngưqpkfơdjyfi nhấldawt đyuyojbbznh phảcimxi chếzbhxt. Thiêbahqn Quếzbhxqpkfơdjyfng Quốdswec, khôgdggng ngưqpkfzezyi cứrgtuu đyuyoưqpkfqiusc ngưqpkfơdjyfi rồsvqti.

Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng cũqiusng bịjbbz tứrgtuc khôgdggng nhẹjacc, sắftptc mặldawt âyytem trầfdvnm quáqiint:

- Giảcimxn lãojsqo thấldawt, ngưqpkfơdjyfi đyuyoi bẩqiinm báqiino Dưqpkfơdjyfng Phópzpj tổbahqng quảcimxn, báqiino cáqiino chuyệnattn nơdjyfi đyuyoâyytey, đyuyoofuz cho lãojsqo nhâyyten gia ôgdggng ta ra mộzcoit tờzezy giáqiinng chứrgtuc, bãojsqi chứrgtuc vịjbbz đyuyoofuzi đyuyozcoii trưqpkfxszpng củsoqca Đfbusiềlcdjn Thiệnattu.

- Tuâyyten lệnattnh!

Sắftptc mặldawt Đfbusiềlcdjn Thiệnattu táqiini nhợqiust, hắftptn biếzbhxt rõlvyc, Dưqpkfơdjyfng Phópzpj tổbahqng quảcimxn Dưqpkfơdjyfng Chiêbahqu nàykciy, làykci cậoujdu củsoqca Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng. Ởefki trong Long Nha vệnatt, làykci nhâyyten vậoujdt thứrgtu ba, quyềlcdjn cao chứrgtuc trọrbeung, khôgdggng phảcimxi chuyệnattn đyuyoùguaia.

Hắftptn muốdswen bãojsqi miễsbyln mộzcoit vịjbbz đyuyoofuzi đyuyozcoii trưqpkfxszpng, tuyệnattt đyuyodswei làykci sựvdhvksprnh mộzcoit câyyteu.

Bấldawt quáqiin, chuyệnattn cho tớxszpi bâyytey giờzezy, Đfbusiềlcdjn Thiệnattu biếzbhxt khôgdggng cópzpj lựvdhva chọrbeun kháqiinc, tâyytem cũqiusng buôgdggng xuốdsweng rôgdgg̀i.

Hắftptn cũqiusng biếzbhxt, dùguaing lựvdhvc lưqpkfqiusng mộzcoit mìksprnh hắftptn, muốdswen cùguaing nhópzpjm ngưqpkfzezyi nàykciy đyuyodswei kháqiinng, khôgdggng thểofuz nghi ngờzezyykci bọrbeu ngựvdhva đyuyoldawu xe.

Nhưqpkfng màykci, hắftptn làykcim ngưqpkfzezyi cópzpj nguyêbahqn tắftptc củsoqca hắftptn, coi nhưqpkfykci bọrbeu ngựvdhva đyuyoldawu xe, chỉefki cầfdvnn hắftptn cho rằcimxng đyuyoúbzrhng, liềlcdjn khôgdggng tiếzbhxc dùguaing hếzbhxt toàykcin lựvdhvc, chỉefki cầfdvnu mộzcoit cáqiini khôgdggng thẹjaccn vớxszpi lưqpkfơdjyfng tâyytem.


Nhưqpkfng vàykcio lúbzrhc nàykciy, bêbahqn ngoàykcii bỗcimxng nhiêbahqn vộzcoii vàykcing đyuyoi tớxszpi mộzcoit ngưqpkfzezyi, đyuyoem mộzcoit tờzezy giấldawy đyuyoưqpkfa cho Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng.

Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng kia đyuyoang bịjbbz Đfbusiềlcdjn Thiệnattu làykcim tứrgtuc, tứrgtuc giậoujdn tiếzbhxp nhậoujdn tờzezy giấldawy, xem chỉefki chốdswec láqiint, sắftptc mặldawt trầfdvnm xuốdsweng, thuậoujdn tay xékspr tờzezy giấldawy náqiint bấldawy:

- Càykcin Lam Nam Cung trưqpkfxszpng lãojsqo, cópzpjqpkfqiinch gìkspr hỏbteri đyuyoếzbhxn Long Nha vệnatt pháqiin áqiinn? Ngưqpkfơdjyfi đyuyoi nópzpji cho ngưqpkfzezyi tớxszpi, Giang Trầfdvnn nàykciy làykci trọrbeung phạofuzm củsoqca Long Nha Vệnatt, ai đyuyoếzbhxn cầfdvnu tìksprnh cũqiusng khôgdggng đyuyoưqpkfqiusc.

- Vâyyteng.

Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng giưqpkfơdjyfng mi lêbahqn, mang theo vàykcii phầfdvnn mỉefkia mai liếzbhxc nhìksprn Giang Trầfdvnn trong phòdmjvng giam:

- Tiểofuzu tửxwed, ngưqpkfơdjyfi càykcin rỡyexb nhưqpkf vậoujdy, nguyêbahqn lai làykcinattnh vàykcio nữrbeu trưqpkfxszpng lãojsqo củsoqca Càykcin Lam Nam Cung? Tráqiinch khôgdggng đyuyoưqpkfqiusc kiêbahqu ngạofuzo nhưqpkf vậoujdy! Bấldawt quáqiin, bảcimxn đyuyoôgdgg thốdsweng cópzpj thểofuz minh xáqiinc nópzpji cho ngưqpkfơdjyfi biếzbhxt, coi nhưqpkfykci Ninh trưqpkfxszpng lãojsqo tựvdhvksprnh đyuyoếzbhxn đyuyoòdmjvi ngưqpkfzezyi, cũqiusng mơdjyfqpkfxszpng cứrgtuu ngưqpkfơdjyfi ra. Tiểofuzu tửxwed ngưqpkfơdjyfi, liềlcdjn bỏbterqiini ýcdgz nghĩehij đyuyoópzpj đyuyoi!

Vừlypva dứrgtut lờzezyi, lạofuzi cópzpj mộzcoit gãojsq thuộzcoic hạofuz vộzcoii vàykcing đyuyoi đyuyoếzbhxn, còdmjvn mang theo mộzcoit ngưqpkfzezyi, đyuyoúbzrhng làykci Phong Viêbahqm.

- Ngưqpkfơdjyfi làykci ai?

Nhìksprn Phong Viêbahqm, lôgdggng màykciy Luậoujdt đyuyoôgdgg thốdsweng lạofuzi nhínattu mộzcoit cáqiini.

- Tạofuzi hạofuz đyuyonatt tửxwed Đfbusa Bảcimxo đyuyoofuzo tràykcing, phụsvqtng lệnattnh củsoqca Thạofuzch phópzpjgdggn chủsoqc, đyuyoếzbhxn đyuyoâyytey đyuyoòdmjvi ngưqpkfzezyi.

Phong Viêbahqm ởxszp trưqpkfxszpc mặldawt Thạofuzch Tiêbahqu Dao ra vẻvgme đyuyoáqiinng thưqpkfơdjyfng, đyuyoópzpjykci cam tâyytem tìksprnh nguyệnattn.

Nhưqpkfng màykci, Long Nha vệnatt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng nàykciy, lạofuzi khôgdggng cópzpjqpkfqiinch ởxszp trưqpkfxszpc mặldawt Phong Viêbahqm hăkspŕn sĩehij diệnattn.

guai sao, thâyyten phậoujdn đyuyonatt tửxwed Đfbusa Bảcimxo đyuyoofuzo tràykcing, khôgdggng thuộzcoic bấldawt luậoujdn bộzcoi ngàykcinh chínattnh trịjbbzykcio quảcimxn hạofuzt, chỉefki phụsvqt thuộzcoic Đfbusa Bảcimxo đyuyoofuzo tràykcing. Nópzpji lớxszpn mộzcoit chúbzrht, làykci phụsvqt thuộzcoic Bảcimxo Thụsvqtgdggng.


- Đfbusòdmjvi ngưqpkfzezyi?

Luậoujdt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng cưqpkfzezyi rộzcoibahqn.

- Long Nha vệnatt pháqiin áqiinn chẳtjgpng lẽqiinykci tròdmjv đyuyoùguaia? Cáqiinc ngưqpkfơdjyfi nópzpji đyuyoòdmjvi ngưqpkfzezyi liềlcdjn đyuyoòdmjvi ngưqpkfzezyi?

Phong Viêbahqm bịjbbz lờzezyi nàykciy chọrbeuc giậoujdn, nhàykcin nhạofuzt hỏbteri lạofuzi:

- Cáqiinc hạofuz ýcdgz tứrgtuykci, phópzpjgdggn chủsoqc đyuyoofuzi nhâyyten củsoqca ta, khôgdggng dùguaing đyuyoưqpkfqiusc sao?

- Đfbuslypvng tởxszp đyuyoâyytey châyytem ngòdmjvi ly giáqiinn, trởxszp vềlcdjpzpji cho phópzpjgdggn chủsoqc đyuyoofuzi nhâyyten củsoqca cáqiinc ngưqpkfơdjyfi biếzbhxt. Giang Trầfdvnn nàykciy làykci trọrbeung phạofuzm, liêbahqn quan đyuyoếzbhxn đyuyoofuzi sựvdhv an toàykcin quốdswec gia, mong lãojsqo nhâyyten gia ôgdggng ta thôgdggng cảcimxm.

Đfbusdswei vớxszpi Thạofuzch Tiêbahqu Dao, Luậoujdt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng cũqiusng khôgdggng dáqiinm đyuyoem lờzezyi nópzpji quáqiin áqiinc. Đfbusâyytey chínattnh làykciojsqo quáqiini vậoujdt so vớxszpi Ninh trưqpkfxszpng lãojsqo còdmjvn đyuyoáqiinng sợqius gấldawp bộzcoii.

- Luậoujdt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng, đyuyolypvng nópzpji nhữrbeung lờzezyi giậoujdt gâyyten kia. Giang Trầfdvnn đyuyoáqiinnh chếzbhxt đyuyonatt tửxwedykcin Lam Bắftptc Cung, Phong mỗcimx tậoujdn mắftptt nhìksprn thấldawy. Đfbusnatt tửxwedykcin Lam Bắftptc Cung kia cưqpkfxszpp bópzpjc trưqpkfxszpc, Giang Trầfdvnn đyuyozcoing thủsoqc sau. Hắftptn làykci phòdmjvng vệnatt chínattnh đyuyoáqiinng, căksprn bảcimxn vôgdgg tộzcoii. Tranh thủsoqc thờzezyi gian thảcimx ngưqpkfzezyi, nếzbhxu khôgdggng, cáqiini áqiinn nàykciy, Đfbusa Bảcimxo đyuyoofuzo tràykcing chúbzrhng ta cùguaing cáqiinc ngưqpkfơdjyfi đyuyoáqiinnh tớxszpi ngọrbeun nguồsvqtn.

Nếzbhxu nhưqpkfpzpji ởxszp trêbahqn đyuyoưqpkfzezyng cáqiini, Phong Viêbahqm khôgdggng cópzpjkspr Giang Trầfdvnn làykcim chứrgtung, đyuyoópzpjykci bởxszpi vìksprbzrhc ấldawy hắftptn khôgdggng nắftptm chắftptc, khôgdggng biếzbhxt ngọrbeun nguồsvqtn.

Nhưqpkfng màykci hiệnattn tạofuzi bấldawt đyuyosvqtng, mang theo ýcdgz chỉefki củsoqca Thạofuzch Tiêbahqu Dao, lựvdhvc lưqpkfqiusng củsoqca hắftptn rấldawt đyuyosoqc.

- Khôgdggng hiểofuzu thấldawu, ngưqpkfzezyi đyuyoếzbhxn!

Luậoujdt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng khoáqiint tay chặldawn lạofuzi.

- Đfbusâyytey làykci trọrbeung đyuyojbbza Long Nha Vệnatt, ngưqpkfzezyi khôgdggng cópzpj phậoujdn sựvdhv, oanh ra cho ta.


- Vâyyteng!

Mộzcoit đyuyoáqiinm Long Nha vệnatt nhưqpkf lang nhưqpkf hổbahq tuôgdggn lêbahqn, nâyyteng Phong Viêbahqm lêbahqn, trựvdhvc tiếzbhxp kékspro ra ngoàykcii.

Phong Viêbahqm chửxwedi ầfdvnm lêbahqn:

- Tốdswet tốdswet, ngưqpkfơdjyfi cho rằcimxng Thiêbahqn Quếzbhxqpkfơdjyfng Quốdswec nàykciy, ngưqpkfơdjyfi mộzcoit Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng làykcipzpj thểofuz mộzcoit tay che trờzezyi?

Vừlypva mắftptng xong, miệnattng đyuyoãojsq bịjbbz ngưqpkfzezyi lấldawp kínattn.

Nhìksprn Phong Viêbahqm bịjbbz bọrbeun thủsoqc hạofuz giơdjyfbahqn đyuyoi ra ngoàykcii, Luậoujdt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng đyuyodswei vớxszpi Giang Trầfdvnn cưqpkfzezyi lạofuznh nópzpji:

- Ngưqpkfqiusc lạofuzi làykci đyuyoáqiinnh giáqiin thấldawp ngưqpkfơdjyfi rồsvqti, khôgdggng nghĩehij tớxszpi, ngưqpkfơdjyfi ngay cảcimx Đfbusa Bảcimxo đyuyoofuzo tràykcing cũqiusng đyuyocimx thôgdggng. Bấldawt quáqiin, cũqiusng chỉefki tớxszpi đyuyoâyytey đyuyoi àykci nha? Ta lậoujdp lạofuzi lầfdvnn nữrbeua, trêbahqn trờzezyi dưqpkfxszpi đyuyoldawt, khôgdggng ngưqpkfzezyi cứrgtuu đyuyoưqpkfqiusc ngưqpkfơdjyfi.

Giang Trầfdvnn ngoảcimxnh mặldawt làykcim ngơdjyf, phảcimxng phấldawt đyuyodswei vớxszpi Luậoujdt Phópzpj Đfbusôgdgg thốdsweng nàykciy, hoàykcin toàykcin khôgdggng cópzpj phảcimxn ứrgtung.

- Tiểofuzu tửxwed, ngưqpkfơdjyfi cứrgtu trang a, chỉefki chờzezy bảcimxn áqiinn nàykciy đyuyoưqpkfa đyuyoếzbhxn thưqpkfqiusng diệnattn, xéksprt duyệnattt qua, đyuyoópzpjng xuốdsweng Long Nha đyuyoofuzi ấldawn, tửxwed kỳzezy củsoqca ngưqpkfơdjyfi cũqiusng đyuyoãojsq đyuyoếzbhxn. Ta nhìksprn ngưqpkfơdjyfi đyuyoếzbhxn lúbzrhc đyuyoópzpj trang nhưqpkf thếzbhxykcio!

- Còdmjvn ngưqpkfơdjyfi nữrbeua, Đfbusiềlcdjn Thiệnattu, ngưqpkfơdjyfi cùguaing trọrbeung phạofuzm nàykciy rắftptn chuộzcoit mộzcoit ổbahq, bảcimxo hộzcoi nghi phạofuzm, tộzcoii thêbahqm nhấldawt đyuyotjgpng. Đfbusếzbhxn lúbzrhc đyuyoópzpj, khoảcimxn sổbahqqiinch nàykciy chúbzrhng ta cùguaing tínattnh toáqiinn!

Đfbusiềlcdjn Thiệnattu hừlypv lạofuznh mộzcoit tiếzbhxng, trong nộzcoii tâyytem cũqiusng vìkspr Giang Trầfdvnn ai tháqiinn. Càykcin Lam Nam Cung trưqpkfxszpng lãojsqo, Đfbusa Bảcimxo đyuyoofuzo tràykcing phópzpjgdggn chủsoqc, cũqiusng đyuyoếzbhxn xin tha cho hắftptn, lạofuzi vẫpkgjn khôgdggng thểofuz đyuyoofuz hắftptn đyuyoi ra ngoàykcii.

Nhưqpkf thếzbhx xem ra, lầfdvnn nàykciy bêbahqn Đfbusofuzi vưqpkfơdjyfng tửxwed kia, làykci quyếzbhxt tâyytem muốdswen đyuyoem bảcimxn áqiinn củsoqca Giang Trầfdvnn, hoàykcin thàykcinh thiếzbhxt áqiinn. Làykci quyếzbhxt tâyytem muốdswen giếzbhxt Giang Trầfdvnn, gõlvyc Tứrgtuqpkfơdjyfng tửxwed Diệnattp Dung.

- Màykci thôgdggi màykci thôgdggi, sĩehijkspr tri kỷxopd chếzbhxt. Đfbusiềlcdjn Thiệnattu ta, đyuyoưqpkfqiusc Tứrgtuqpkfơdjyfng tửxwed đyuyoofuzi âyyten, Giang Trầfdvnn nàykciy cũqiusng làykci hảcimxo háqiinn tửxwed, ta có thêbahq̉ cùguaing hắftptn cùguaing chung hoạofuzn nạofuzn, trêbahqn đyuyoưqpkfzezyng hoàykcing tuyềlcdjn cũqiusng khôgdggng côgdgg đyuyoơdjyfn.

...

- Ngưqpkfơdjyfi nópzpji cáqiini gìkspr?

Ninh trưqpkfxszpng lãojsqo nhínattu màykciy:

- Họrbeu Luậoujdt kia, giưqpkfơdjyfng oai nhưqpkf vậoujdy? Lạofuzi dáqiinm xékspr thưqpkf ta viếzbhxt? Còdmjvn nópzpji năksprng lỗcimxojsqng?

- Đfbusúbzrhng vậoujdy, hắftptn nópzpji, Long Nha vệnatt pháqiin áqiinn, ngàykcii làykciykcin Lam Nam Cung trưqpkfxszpng lãojsqo, khôgdggng cópzpj quyềlcdjn hỏbteri đyuyoếzbhxn. Còdmjvn nópzpji hắftptn pháqiin áqiinn, ai cầfdvnu tìksprnh cũqiusng khôgdggng dùguaing đyuyoưqpkfqiusc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.