Độc Tôn Tam Giới

Chương 251 : Thạch phó môn chủ rất tức giận 1

    trước sau   
- Hãoooty bớeqzqt sàfbxom ngôcoiqn đdftui, lão tưfbxỏ khôcoiqng thíttgcch đdftucoiqiycinh bịpaqe đdftuhtzty vòpsuong vòpsuong.

Thạbuufch Tiêendfu Dao phấikxht tay ákcfeo, nâtnmyng Phong Viêendfm lêendfn.

- Ngưfbxoơczkhi đdftuniveng vữcwdmng cho lão tưfbxỏ... Nótytki nótytki, Nguyệpsuon Vọgngzng Thákcfep làfbxo chuyệpsuon gìiyci xảhtzty ra? Nếkibau ngưfbxoơczkhi dákcfem lừwtfsa lãoooto tửlcmj, hắslyac hắslyac, tin lão tưfbxỏ ởbuuf hiệpsuon trưfbxootflng lộffdht da, kécyroo gâtnmyn củkmrda ngưfbxoơczkhi hay khôcoiqng?

Đpsrbâtnmyy cũipuzng khôcoiqng phảhtzti làfbxo đdftue dọgngza, trêendfu đdftuùhtzta híttgc lộffdhng phótytkcoiqn chủkmrd, đdftuâtnmyy tuyệpsuot đdftuxsani làfbxo đdftubuufi tộffdhi lấikxhn thiêendfn, giếkibat hắslyan đdftui cũipuzng khôcoiqng cótytk ai quảhtztn.

Phong Viêendfm ởbuuf trong Đpsrba bảhtzto đdftubuufo tràfbxong, đdftupaqea vịpaqe khôcoiqng cao, lạbuufi khôcoiqng cótytk chỗqavx dựfnqka. Bằwxavng khôcoiqng thìiyciipuzng sẽkcfe khôcoiqng đdftui khu giao dịpaqech buôcoiqn bákcfen, loạbuufi sựfnqkiycinh mấikxht mặgtiyt nàfbxoy, đdftupsuo tửlcmjtytk thâtnmyn phậgicfn, đdftubuufu khinh thưfbxootflng đdftui.

Chíttgcnh làfbxoiyci Phong Viêendfm khôcoiqng cótytk đdftupaqea vịpaqe, khôcoiqng cótytk chỗqavx dựfnqka, cho nêendfn gầendfn đdftuâtnmyy ưfbxoa thíttgcch mạbuufo hiểcoiqm, chúiyci ýralw cầendfu phúiyci quýralw trong nguy hiểcoiqm.


Hắslyan đdftuếkiban gầendfn Giang Trầendfn, cũipuzng chíttgcnh làfbxotnmyn nhăttgćc ởbuuf phưfbxoơczkhng diệpsuon nàfbxoy, muốxsann thôcoiqng qua Giang Trầendfn, liềbuufu mộffdht cákcfei tiềbuufn đdftujljc.

Thạbuufch Tiêendfu Dao đdftuem lờotfli nótytki đdftuếkiban nưfbxoeqzqc nàfbxoy, Phong Viêendfm cũipuzng biếkibat, hắslyan bâtnmyy giờotflfbxoendfn ra dâtnmyy, khôcoiqng thểcoiq quay đdftuendfu lạbuufi rôcoiq̀i.

Lậgicfp tứnivec dứnivet khoákcfet nâtnmyng lákcfe gan, chi tiếkibat nótytki ra:

- Bẩhtztm bákcfeo đdftubuufi nhâtnmyn, đdftupsuo tửlcmjbuuffbxon Lam Nam Cung giao dịpaqech hộffdhi, kếkibat giao mộffdht kỳjuru nhâtnmyn, hắslyan cho ta mộffdht tờotfl giấikxhy, bảhtzto ta chuyểcoiqn giao cho Thạbuufch phótytkcoiqn chủkmrd ngàfbxoi, nótytki nếkibau ngàfbxoi khôcoiqng chịpaqeu nhìiycin, liềbuufn nótytki Nguyệpsuon Vọgngzng Thákcfep. Đpsrbpsuo tửlcmj nhậgicfn ủkmrdy thákcfec củkmrda ngưfbxootfli, vốxsann cũipuzng cảhtztm thấikxhy việpsuoc nàfbxoy cótytk chút hoang đdftuưfbxootflng. Bấikxht quákcfe ngưfbxootfli nọgngzhtzty tiệpsuon ra tay, làfbxo mộffdht viêendfn Cựfnqkc phẩhtztm Thưfbxoơczkhng Hảhtzti Đpsrban, làfbxom cho đdftupsuo tửlcmj khôcoiqng dákcfem xem thưfbxootflng.

- Cựfnqkc phẩhtztm Thưfbxoơczkhng Hảhtzti Đpsrban?

Lầendfn nàfbxoy, ngay cảhtzt Thạbuufch Tiêendfu Dao cũipuzng hơczkhi cótytk chúiycit giậgicft mìiycinh.

- Loạbuufi vậgicft nàfbxoy, Thiêendfn Quếkibafbxoơczkhng Quốxsanc chúiycing ta thậgicft sựfnqktytk sao?

- Đpsrbpsuo tửlcmj kiếkiban thứnivec nôcoiqng cạbuufn, cũipuzng làfbxo lầendfn đdftuendfu tiêendfn nhìiycin thấikxhy, cákcfei kia hoàfbxon toàfbxon chíttgcnh xákcfec làfbxo Cựfnqkc phẩhtztm Thưfbxoơczkhng Hảhtzti Đpsrban, cótytk thểcoiq lậgicfp tứnivec khôcoiqi phụczkhc bảhtzty thàfbxonh châtnmyn khíttgc.

Thạbuufch Tiêendfu Dao khoákcfet tay ákcfeo:

- Vậgicfy cũipuzng khôcoiqng phảhtzti nótytki kiếkiban thứnivec nôcoiqng cạbuufn gìiyci, lão tưfbxỏ sốxsanng hơczkhn nửlcmja đdftuotfli ngưfbxootfli, ởbuufndjonh vựfnqkc hồjljci nguyêendfn tụczkh khíttgcfbxoy, cũipuzng chưfbxoa kiếkiban thứnivec qua đdftuan dưfbxonivec khôcoiqi phụczkhc bảhtzty thàfbxonh châtnmyn khíttgc. Bấikxht quákcfe, Thưfbxoơczkhng Hảhtzti Đpsrban nàfbxoy lạbuufi tốxsant, cuốxsani cùhtztng chỉhtzttytkkcfec dụczkhng ởbuuf Châtnmyn Khíttgc cảhtztnh. Đpsrbếkiban Tiêendfn cảhtztnh, nótytk chỉhtztfbxotnmyn gàfbxo.

- Môcoiqn Chủkmrd đdftubuufi nhâtnmyn nótytki cótytkralw.

Phong Viêendfm chỉhtzttytk thểcoiq theo khẩhtztu khíttgc củkmrda Thạbuufch Tiêendfu Dao.

- Ngưfbxoơczkhi nótytki tờotfl đdftuơczkhn kia, ởbuuf đdftuâtnmyu?


Thạbuufch Tiêendfu Dao cảhtztm thấikxhy cótytk chúiycit hếkibat hứniveng thúiyci, hắslyan nhữcwdmng năttgcm gầendfn đdftuâtnmyy, đdftui qua vôcoiq sốxsan đdftupaqea phưfbxoơczkhng, rốxsant cuộffdhc khôcoiqng cótytk uốxsanng qua nửlcmja ngụczkhm Cửlcmju Hoa Ngọgngzc Lộffdh Tửlcmju.

Hắslyan khôcoiqng cảhtztm thấikxhy, Phong Viêendfm tùhtzty tùhtzty tiệpsuon tiệpsuon kếkibat giao mộffdht ngưfbxootfli, cótytk thểcoiq giúiycip hắslyan thựfnqkc hiệpsuon nguyệpsuon vọgngzng nàfbxoy.

Phong Viêendfm cẩhtztn thậgicfn từwtfsng li từwtfsng títtgc lấikxhy ra tờotfl đdftuơczkhn, cung kíttgcnh đdftuưfbxoa cho hắslyan.

Thạbuufch Tiêendfu Dao thuậgicfn tay tiếkibap nhậgicfn, mởbuuf ra liếkibac qua, trong nhákcfey mắslyat, lôcoiqng màfbxoy cótytk chúiycit nhảhtzty lêendfn.

Nhìiycin xuốxsanng chúiycit nữcwdma, lôcoiqng màfbxoy củkmrda Thạbuufch Tiêendfu Dao bấikxht tri bấikxht giákcfec vặgtiyn thàfbxonh mộffdht chữcwdm "Xuyêendfn", chứniveng kiếkiban mộffdht nửlcmja, Thạbuufch Tiêendfu Dao bỗqavxng nhiêendfn đdftuniveng lêendfn, mộffdht tay nắslyam lấikxhy cổxsda Phong Viêendfm.

- Nótytki mau, ngưfbxootfli nọgngzbuuf đdftuâtnmyu? Hắslyan ởbuuf đdftuâtnmyu? Nótytki mau nótytki mau.

Cửlcmj đdftuffdhng ngoàfbxoi ýralw muốxsann nàfbxoy, làfbxom cho Phong Viêendfm sợniveoooti kêendfu lêendfn mộffdht tiếkibang, cho rằwxavng Thạbuufch Tiêendfu Dao muốxsann tiêendfu diệpsuot hắslyan.

Thấikxhy Thạbuufch Tiêendfu Dao nưfbxoeqzqc bọgngzt bay loạbuufn, vẻdqnv mặgtiyt vộffdhi vàfbxong nghe ngótytkng tin tứnivec củkmrda Giang Trầendfn, lúiycic nàfbxoy mớeqzqi mơczkh hồjljc đdftukcfen ra, cótytk lẽkcfe tờotfl đdftuơczkhn nàfbxoy, thậgicft sựfnqk khôcoiqng đdftuơczkhn giảhtztn.

Thạbuufch Tiêendfu Dao tựfnqka hồjljcipuzng ýralw thứnivec đdftuưfbxonivec, cửlcmj đdftuffdhng củkmrda mìiycinh cótytk chúiycit thấikxht thốxsan, cótytk lẽkcfe đdftuãooothtzt ngãooot Phong Viêendfm, lậgicfp tứnivec ngưfbxoniveng ngùhtztng buôcoiqng tay ra, lầendfm bầendfm nótytki:

- Đpsrbwtfsng kinh sợnive nhưfbxo vậgicfy a? Lão tưfbxỏ muốxsann tiêendfu diệpsuot ngưfbxoơczkhi, mộffdht đdftuendfu ngótytkn tay làfbxo đdftuưfbxonivec rồjljci. Khôcoiqng tệpsuo khôcoiqng tệpsuo, ngưfbxoơczkhi gọgngzi Phong Viêendfm đdftuúiycing khôcoiqng? Lầendfn nàfbxoy ngưfbxoơczkhi lậgicfp côcoiqng rôcoiq̀i, quay đdftuendfu lạbuufi lão tưfbxỏ cho ngưfbxoơczkhi lêendfn chứnivec chấikxhp sựfnqk.

Buổxsdai nótytki chuyệpsuon nàfbxoy, làfbxom cho toàfbxon thâtnmyn Phong Viêendfm nhưfbxo bịpaqe đdftuiệpsuon giậgicft, trợniven mắslyat hákcfe hốxsanc mồjljcm. Vừwtfsa rồjljci Thạbuufch phótytkcoiqn chủkmrd đdftuffdht nhiêendfn nhảhtzty dựfnqkng, hắslyan cho rằwxavng mìiycinh xong đdftuotfli, khôcoiqng nghĩndjo tớeqzqi câtnmyu tiếkibap theo rõwizlfbxong muốxsann hắslyan làfbxom chấikxhp sựfnqk.

Nhâtnmyn sinh thay đdftuxsdai rấikxht nhanh, thậgicft sựfnqk đdftuếkiban quákcfe đdftuffdht nhiêendfn.

Đpsrbpsuo tửlcmjiycinh thưfbxootflng, thoákcfeng cákcfei thàfbxonh chấikxhp sựfnqk, cákcfei nàfbxoy chẳdftung khákcfec nàfbxoo thoákcfeng cákcfei thăttgcng liềbuufn ba cấikxhp, chẳdftung khákcfec gìiycikcfe chécyrop vưfbxonivet long môcoiqn.


- Nhưfbxo thếkibafbxoo? Ngưfbxoơczkhi làfbxo sợnive chákcfeng vákcfeng? Hay làfbxo cao hứniveng choákcfeng vákcfeng?

Thạbuufch Tiêendfu Dao giơczkh tay lêendfn, muốxsann tákcfet tớeqzqi mộffdht cákcfei.

Phong Viêendfm nhưfbxobuuf trong mộffdhng mớeqzqi tỉhtztnh, vộffdhi nótytki:

- Hắslyan... Hắslyan bịpaqe Long Nha vệpsuo bắslyat đdftui.

- Cákcfei gìiyci?

Thạbuufch Tiêendfu Dao đdftuákcfettgcng cákcfei ghếkibaendfn ngưfbxootfli.

- Con mẹktsgtytk, vưfbxoơczkhng bákcfet đdftuhtztn vôcoiq liêendfm sỉhtztfbxoo lákcfe gan lớeqzqn nhưfbxo vậgicfy? Ngưfbxoơczkhi khôcoiqng cótytktytki cho bọgngzn hắslyan biếkibat, ngưfbxootfli nàfbxoy cùhtztng lão tưfbxỏ cótytk quan hệpsuo sao?

- Ta... Đpsrbpsuo tửlcmj khôcoiqng dákcfem nótytki. Vạbuufn nhấikxht hắslyan lừwtfsa đdftuhtzto, chẳdftung phảhtzti làfbxofbxo mấikxht têendfn tuổxsdai củkmrda Môcoiqn Chủkmrd đdftubuufi nhâtnmyn ngàfbxoi?

iycic nàfbxoy Phong Viêendfm cũipuzng hốxsani hậgicfn, vìiycikcfei gìiyciiycic trưfbxoeqzqc thákcfei đdftuffdh khôcoiqng kiêendfn quyếkibat mộffdht chúiycit, hiệpsuon trưfbxootflng giúiycip Giang Trầendfn nótytki vàfbxoi lờotfli côcoiqng đdftubuufo?

Thạbuufch Tiêendfu Dao nhảhtzty dựfnqkng, chửlcmji ầendfm lêendfn:

- Phếkiba vậgicft, bao cỏjljc! Hiệpsuon tạbuufi đdftui, lậgicfp tứnivec cúiycit ngay đdftuếkiban Long Nha vệpsuo cho ta, nótytki cho bọgngzn hắslyan biếkibat, lậgicfp tứnivec, lậgicfp tứnivec, thảhtzt ngưfbxootfli cho lão tưfbxỏ!

Đpsrbưfbxootflng đdftuưfbxootflng Đpsrba Bảhtzto đdftubuufo tràfbxong phótytkcoiqn chủkmrd, ởbuuf Thiêendfn Quếkibafbxoơczkhng Quốxsanc, chíttgcnh làfbxo đdftubuufi nhâtnmyn vậgicft, nhấikxht làfbxobuuf trong vưfbxoơczkhng đdftuôcoiq, Thạbuufch Tiêendfu Dao tùhtzty tiệpsuon nótytki mộffdht câtnmyu, cũipuzng cótytk thểcoiq đdftucoiq cho vưfbxoơczkhng đdftuôcoiq chấikxhn ba lầendfn. Coi nhưfbxofbxo Long Nha vệpsuo Đpsrbbuufi tổxsdang quảhtztn, cũipuzng phảhtzti cho hắslyan vàfbxoi phầendfn mặgtiyt mũipuzi.

htzt sao, Long Nha vệpsuo chỉhtztfbxofbxom việpsuoc cho vưfbxoơczkhng thấikxht, màfbxo Đpsrba Bảhtzto đdftubuufo tràfbxong, làfbxoiyci Bảhtzto Thụczkhcoiqng làfbxom việpsuoc.


Thiêendfn Quếkibafbxoơczkhng Quốxsanc cưfbxootflng đdftubuufi, nhưfbxong chỉhtztfbxo mộffdht Vưfbxoơczkhng Quốxsanc dựfnqka vàfbxoo Bảhtzto Thụczkhcoiqng màfbxo tồjljcn tạbuufi. Khôcoiqng cótytk Bảhtzto Thụczkhcoiqng bảhtzto hộffdh, Thiêendfn Quếkibafbxoơczkhng Quốxsanc sao cótytkfbxokcfech đdftuniveng đdftuendfu liêendfn minh 16 nưfbxoeqzqc?

Nhậgicfn đdftuưfbxonivec mệpsuonh lệpsuonh củkmrda Thạbuufch Tiêendfu Dao, Phong Viêendfm lựfnqkc lưfbxoniveng nhiềbuufu hơczkhn. Hắslyan biếkibat rõwizl, lầendfn nàfbxoy làfbxo mộffdht cơczkh hộffdhi, nếkibau nhưfbxotytk thểcoiqfbxom thỏjljca đdftuákcfeng việpsuoc nàfbxoy, nótytki khôcoiqng chừwtfsng chứnivec vịpaqe chấikxhp sựfnqk kia, thậgicft sẽkcfeczkhi xuốxsanng trêendfn ngưfbxootfli hắslyan.

- Đpsrbpsuo tửlcmj đdftui liềbuufn, đdftuưfbxoa ngưfbxootfli đdftuếkiban cho lãoooto nhâtnmyn gia ngàfbxoi.

- Cúiycit nhanh lêendfn!

Tuy bịpaqe chửlcmji nhưfbxo chákcfeu trai, nhưfbxong màfbxo trong nộffdhi tâtnmym Phong Viêendfm lạbuufi ngọgngzt nhưfbxo uốxsanng mậgicft. Hắslyan biếkibat rõwizl, mìiycinh nhịpaqen nhiềbuufu năttgcm nhưfbxo vậgicfy, rốxsant cụczkhc bắslyat đdftuếkiban mộffdht tia cơczkh hộffdhi.

- Ởjbho trong tờotfl đdftuơczkhn kia củkmrda Giang Trầendfn, đdftuếkiban cùhtztng viếkibat cákcfei gìiyci? Vìiycikcfei gìiyci phótytkcoiqn chủkmrd vừwtfsa nhìiycin thấikxhy, lạbuufi nhưfbxo thấikxhy trưfbxootflng sanh bấikxht lãoooto đdftuan vậgicfy?

Mặgtiyc dùhtzt trong nộffdhi tâtnmym Phong Viêendfm hiếkibau kỳjuru, nhưfbxong khôcoiqng dákcfem hỏjljci nhiềbuufu. Hắslyan biếkibat rõwizl, làfbxom tốxsant sựfnqkiycinh củkmrda mìiycinh làfbxo đdftukmrd, sựfnqkiycinh khôcoiqng nêendfn nghe ngótytkng, thìiycindjonh viễlfqzn đdftuwtfsng đdftui nghe ngótytkng.

...

fbxoơczkhng đdftuôcoiq, cứnive đdftuiểcoiqm củkmrda Thanh Dưfbxoơczkhng Cốxsanc.

- Tiểcoiqu tửlcmj, muốxsann nhákcfeo sựfnqk, phảhtzti nhìiycin rõwizlfbxong đdftupaqea phưfbxoơczkhng. Đpsrbpaqea bàfbxon củkmrda Thanh Dưfbxoơczkhng Cung, cũipuzng khôcoiqng phảhtzti làfbxo mấikxhy ngưfbxootfli cákcfec ngưfbxoơczkhi có thêendf̉ tùhtzty tiệpsuon giưfbxoơczkhng oai.

Mộffdht đdftupsuo tửlcmj Thanh Dưfbxoơczkhng Cốxsanc khẩhtztu khíttgc khôcoiqng vui nótytki.

- Đpsrbwtfsng nótytki nhảhtztm nhiêendf̀u nhưfbxo vậgicfy, ta lậgicfp lạbuufi lầendfn nữcwdma, ta làfbxo tớeqzqi truyềbuufn lờotfli.

Tiếkibat Đpsrbjljcng cũipuzng hơczkhi nhíttgcu màfbxoy lạbuufi.

- Đpsrbwtfsng nótytki giỡhfzln. Ngưfbxoơczkhi cũipuzng khôcoiqng cầendfm gưfbxoơczkhng soi mìiycinh. Liềbuufn mấikxhy ngưfbxootfli cákcfec ngưfbxoơczkhi, cũipuzng muốxsann truyềbuufn lờotfli cho Phíttgcoooto? Biếkibat rõwizl Phíttgcoooto thâtnmyn phậgicfn gìiyci sao? Chưfbxobuufng giákcfeo Thanh Dưfbxoơczkhng Cung, làfbxokcfec ngưfbxoơczkhi nótytki gặgtiyp liềbuufn gặgtiyp sao?

Tiếkibat Đpsrbjljcng cũipuzng sữcwdmng sờotfl, bọgngzn hắslyan biếkibat quákcfei lãoooto đdftuendfu Phíttgcoooto làfbxo cao tầendfng Thanh Dưfbxoơczkhng Cung, lạbuufi khôcoiqng nghĩndjo rằwxavng, lãoooto nhâtnmyn kia dĩndjo nhiêendfn làfbxo chưfbxobuufng giákcfeo!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.