Độc Tôn Tam Giới

Chương 250 : Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 2

    trước sau   
qwvl trêgyrdn nguyệjrutn vọylqong quyểmsign trụkfsnc, Ninh trưpxjqusafng lãylqoo hứkfsna làwsxp giảvynxi quyếmqzwt mộilbrt thâoksmn phậksuhn Lụkfsnc phẩigtbm quýqbka tộilbrc, đkkjtngfpng thờqrmwi thuêgyrdwsxpm tùigtby tùigtbng.

wsxpcdlfm nay, từjrut trong miệjrutng nàwsxpng nóypqwi ra, tùigtby tùigtbng biếmqzwn thàwsxpnh trợbeou thủiemb, thâoksmn phậksuhn Lụkfsnc phẩigtbm quýqbka tộilbrc thăsgrqng cấmuuxp đkkjtếmqzwn Ngũwakz phẩigtbm quýqbka tộilbrc, cóypqw thểmsig thấmuuxy đkkjtưpxjqbeouc Ninh trưpxjqusafng lãylqoo giờqrmw phúoksmt nàwsxpy bịvynx Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch hốwsxpng vui vẻdbzx đkkjtếmqzwn cỡitgfwsxpo.

Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch tậksuhn dụkfsnng mọylqoi thứkfsn, thởusafwsxpi:

- Ninh trưpxjqusafng lãylqoo, thựvupfc khôcdlfng dátmxtm đkkjtmuuxu diếmqzwm, vốwsxpn chuyệjrutn lầbxopn nàwsxpy, làwsxp trăsgrqm phầbxopn trăsgrqm cóypqw thểmsig thàwsxpnh côcdlfng. Nhưpxjqng màwsxp, ta cóypqw mộilbrt đkkjtngfpng bọylqon hợbeoup tátmxtc, lạkotwi xảvynxy ra chúoksmt ngoàwsxpi ýqbka muốwsxpn. Hiệjrutn tạkotwi, ta cóypqw mộilbrt đkkjtan phưpxjqơxlzhng Trúoksm Nhan Đkzowan, têgyrdn làwsxp Tứkfsn Quýqbka Thưpxjqqrmwng Thanh Đkzowan, nhưpxjqng lạkotwi thiếmqzwu khuyếmqzwt mấmuuxy vịvynx cuốwsxpi cùigtbng.

- Cátmxti gìpokm ngoàwsxpi ýqbka muốwsxpn?

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo nghe xong lờqrmwi nàwsxpy, cóypqw chúoksmt luốwsxpng cuốwsxpng.


- Làwsxp nhưpxjq thếmqzwwsxpy, cátmxti đkkjtan phưpxjqơxlzhng kia, làwsxp mộilbrt ngưpxjqqrmwi bạkotwn củiemba ta lấmuuxy đkkjtưpxjqbeouc kỳhrbi ngộilbr. Hắrkwan đkkjtem đkkjtan phưpxjqơxlzhng cho ta, nhưpxjqng màwsxp mấmuuxy vịvynx cuốwsxpi cùigtbng lạkotwi khôcdlfng cóypqw cho. Phảvynxi chờqrmw ta đkkjtem tiềsgrqn gom góypqwp đkkjtiemb, hắrkwan mớqauti cóypqw thểmsig cho.

- Tiềsgrqn khôcdlfng làwsxp vấmuuxn đkkjtsgrq, hắrkwan ra giátmxt bao nhiêgyrdu?

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo căsgrqn bảvynxn khôcdlfng thiếmqzwu tiềsgrqn.

- Tiềsgrqn ta đkkjtãylqo gom góypqwp đkkjtiemb, nhưpxjqng màwsxp hắrkwan lạkotwi ra chúoksmt ngoàwsxpi ýqbka muốwsxpn. Hơxlzhn nữxdiya, cátmxti ngoàwsxpi ýqbka muốwsxpn nàwsxpy thoạkotwt nhìpokmn rấmuuxt khóypqw giảvynxi quyếmqzwt.

Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch cóypqw chúoksmt buồngfpn bựvupfc nóypqwi.

Hắrkwan chuyểmsign hưpxjqqautng quang co vòqrmwng vèbpfoo nhưpxjq vậksuhy, kỳhrbi thậksuht làwsxp cốwsxp ýqbka muốwsxpn cho Ninh trưpxjqusafng lãylqoo hiếmqzwu kỳhrbi, làwsxpm cho nàwsxpng tâoksmm ngứkfsna khóypqw cong, chủiemb đkkjtilbrng hỏikqvi thăsgrqm.

- Rốwsxpt cuộilbrc làwsxp ngoàwsxpi ýqbka muốwsxpn gìpokm?

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo nóypqwng nảvynxy.

- Bảvynxn trưpxjqusafng lãylqoo ởusaf Thiêgyrdn Quếmqzwpxjqơxlzhng Quốwsxpc nhâoksmn mạkotwch khôcdlfng ílyzet, cóypqw nan đkkjtsgrqpokm, màwsxpwsxpn Lam Nam Cung ta khôcdlfng thểmsig giảvynxi quyếmqzwt?

- Hắrkwan đkkjtátmxtnh chếmqzwt mộilbrt ngưpxjqqrmwi.

- Chẳqrmwng phảvynxi đkkjtátmxtnh chếmqzwt mộilbrt ngưpxjqqrmwi sao? Việjrutc nàwsxpy có thêgyrd̉ tílyzenh toátmxtn đkkjtkotwi sựvupfpokm? Ta lậksuhp tứkfsnc phátmxti ngưpxjqqrmwi mang hắrkwan ra, làwsxp Long Nha vệjrut giam hắrkwan lạkotwi đkkjtúoksmng khôcdlfng?

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo rấmuuxt thoảvynxi mátmxti.

- Hắrkwan đkkjtátmxtnh chếmqzwt làwsxp mộilbrt têgyrdn cưpxjqqautp.


- Cưpxjqqautp? Lúc nào đkkjtátmxtnh chếmqzwt cưpxjqqautp cũwakzng phạkotwm phátmxtp? Long Nha vệjrutwsxpy, còqrmwn biếmqzwt phátmxt átmxtn hay khôcdlfng?

- Chủiemb yếmqzwu làwsxp hắrkwan đkkjtátmxtnh chếmqzwt têgyrdn cưpxjqqautp nàwsxpy, đkkjtvynxa vịvynx rấmuuxt lớqautn.

Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch tiếmqzwp tụkfsnc hưpxjqqautng dẫnomvn.

- Đkzowvynxa vịvynx rấmuuxt lớqautn? Lớqautn bao nhiêgyrdu, cóypqw thểmsig lớqautn hơxlzhn Càwsxpn Lam Nam Cung trưpxjqusafng lãylqoo nhưpxjq ta khôcdlfng?

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo hừjrut mộilbrt tiếmqzwng, cóypqw chúoksmt khôcdlfng vui.

Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch thởusafwsxpi mộilbrt hơxlzhi:

- Thựvupfc khôcdlfng dátmxtm dấmuuxu diếmqzwm, lầbxopn nàwsxpy hắrkwan đkkjtátmxtnh chếmqzwt làwsxp đkkjtjrut tửrtvmwsxpn Lam Bắrkwac Cung.

- Càwsxpn Lam Bắrkwac Cung?

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo thởusaf nhẹdqbw mộilbrt tiếmqzwng, lậksuhp tứkfsnc gậksuht đkkjtbxopu.

- Ngưpxjqơxlzhi nóypqwi nhưpxjq vậksuhy, bảvynxn trưpxjqusafng lãylqoo thậksuht đkkjtúoksmng làwsxp tin. Càwsxpn Lam Bắrkwac Cung gầbxopn đkkjtâoksmy đkkjtsgrqu làwsxp thổjehv phỉitgf sốwsxpng, tátmxtc phong nhưpxjqpxjqqrmwng đkkjtkotwo.

- Ai. Ta nghe nóypqwi, Càwsxpn Lam Bắrkwac Cung gâoksmy átmxtp lựvupfc rấmuuxt lớqautn cho Long Nha vệjrut. Nhấmuuxt đkkjtvynxnh phảvynxi biếmqzwn phòqrmwng vệjrut chílyzenh đkkjtátmxtng nàwsxpy, hóypqwa thàwsxpnh bêgyrdn đkkjtưpxjqqrmwng sátmxtt nhâoksmn. Hơxlzhn nữxdiya tựvupfa hồngfpqrmwn thảvynx ra ngoan thoạkotwi, mặjkjhc kệjrut ai ra mặjkjht, mặjkjhc kệjrutypqw bao nhiêgyrdu mặjkjht mũwakzi, Càwsxpn Lam Bắrkwac Cung cũwakzng khôcdlfng dung.

- Khẩigtbu khílyze thậksuht lớqautn!

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo mớqauti vừjruta rồngfpi bịvynx Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch hốwsxpng mộilbrt trậksuhn sớqautm đkkjtãylqo ngâoksmy ngấmuuxt, nơxlzhi nàwsxpo sẽjehv nghĩcrwv Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch nóypqwi gầbxopn nóypqwi xa, thậksuht ra làwsxppxjqqautng dẫnomvn nàwsxpng, thậksuhm chílyzewsxp khơxlzhi màwsxpo lửrtvma giậksuhn củiemba nàwsxpng.


- Bảvynxn trưpxjqusafng lãylqoo cũwakzng khôcdlfng tin, đkkjtâoksmy làwsxp giang sơxlzhn Diệjrutp gia, làwsxp đkkjtvynxa bàwsxpn củiemba Thiêgyrdn Quếmqzwpxjqơxlzhng Quốwsxpc. Càwsxpn Lam Bắrkwac Cung ởusaf miềsgrqn tâoksmy Vưpxjqơxlzhng Quốwsxpc ngang ngưpxjqbeouc còqrmwn chưpxjqa tílyzenh, tạkotwi vưpxjqơxlzhng đkkjtôcdlf, bọylqon hắrkwan cũwakzng muốwsxpn mộilbrt tay che trờqrmwi sao?

- Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch, ta ghi mảvynxnh giấmuuxy cho ngưpxjqơxlzhi, ngưpxjqơxlzhi đkkjti giao cho Long Nha vệjrut, đkkjtmsig cho bọylqon hắrkwan theo lẽjehvcdlfng bằktfjng phátmxt átmxtn.

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo ởusafwsxpn Lam Nam Cung, làwsxp trưpxjqusafng lãylqoo cóypqw thựvupfc quyềsgrqn, quyềsgrqn cao chứkfsnc trọylqong, đkkjtvynxa vịvynx chỉitgfbtasm vàwsxpi ngưpxjqqrmwi, tạkotwi Càwsxpn Lam Nam Cung, cóypqw quyềsgrqn nóypqwi chuyệjrutn rấmuuxt lớqautn. Tạkotwi Thiêgyrdn Quếmqzwpxjqơxlzhng Quốwsxpc, cũwakzng coi nhưpxjqwsxp nhâoksmn vậksuht thưpxjqbeoung đkkjtqrmwng.

wsxpng nóypqwi, so vớqauti quyềsgrqn quýqbka đkkjtưpxjqơxlzhng triềsgrqu còqrmwn nặjkjhng hơxlzhn.

Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch nghe vậksuhy đkkjtkotwi hỉitgf:

- Cóypqw trưpxjqusafng lãylqoo tựvupf tay viếmqzwt thưpxjq, chuyệjrutn nàwsxpy liềsgrqn dễnomvwsxpm rôcdlf̀i. Đkzowâoksmy làwsxp đkkjtan phưpxjqơxlzhng ta đkkjtưpxjqbeouc đkkjtếmqzwn, trưpxjqqautc hiếmqzwu kílyzenh cho trưpxjqusafng lãylqoo xem qua. Mộilbrt khi bằktfjng hữxdiyu kia đkkjtưpxjqbeouc thảvynx, đkkjtan phưpxjqơxlzhng gom góypqwp đkkjtiemb, Thôcdlfng Thầbxopn Tứkfsn Quýqbka Thưpxjqqrmwng Thanh Đkzowan, liềsgrqn cóypqw thểmsig khai lòqrmw!

Ninh trưpxjqusafng lãylqoo vui sưpxjqqautng nhậksuhn lấmuuxy đkkjtan phưpxjqơxlzhng, trong nộilbri tâoksmm đkkjtwsxpi vớqauti Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch cảvynxm nhậksuhn lạkotwi cao mộilbrt tầbxopng. Nghĩcrwv thầbxopm Kiềsgrqu Bạkotwch Thạkotwch nàwsxpy đkkjtílyzech thậksuht làwsxp hiểmsigu chuyệjrutn, khôcdlfng cóypqw che giấmuuxu. Thậksuht khôcdlfng nghĩcrwv tớqauti, mộilbrt nam nhâoksmn đkkjtếmqzwn từjrut Đkzowôcdlfng Phưpxjqơxlzhng Vưpxjqơxlzhng Quốwsxpc, vâoksṃy mà so vớqauti nam nhâoksmn củiemba Thiêgyrdn Quếmqzwpxjqơxlzhng Quốwsxpc càwsxpng cóypqw khílyze đkkjtilbr.

...

pxjqơxlzhng đkkjtôcdlf, Đkzowa Bảvynxo đkkjtkotwo tràwsxpng.

Đkzowa Bảvynxo đkkjtkotwo tràwsxpng cóypqw hai đkkjtkotwi nhâoksmn vậksuht thựvupfc quyềsgrqn, mộilbrt cátmxti làwsxpcdlfn Chủiemb Gia Cátmxtt Ngôcdlfn, mộilbrt cátmxti làwsxp phóypqwcdlfn chủiemb Thạkotwch Tiêgyrdu Dao.

Giờqrmw phúoksmt nàwsxpy, phóypqwcdlfn chủiemb Thạkotwch Tiêgyrdu Dao đkkjtang ởusaf trong việjrutn, nhàwsxpn nhãylqo thưpxjqusafng thứkfsnc rưpxjqbeouu ngon.

Mỗlyzei mộilbrt ngàwsxpy lúoksmc nàwsxpy, làwsxp thờqrmwi khắrkwac hắrkwan hưpxjqusafng thụkfsnpxjqbeouu ngon. Cátmxti thóypqwi quen nàwsxpy, hắrkwan giữxdiy vữxdiyng vàwsxpi thậksuhp niêgyrdn, cho dùigtb trờqrmwi sậksuhp xuốwsxpng, rưpxjqbeouu nàwsxpy cũwakzng phảvynxi uốwsxpng.

Thẳqrmwng đkkjtếmqzwn hắrkwan uốwsxpng xong mộilbrt chébtasn rưpxjqbeouu cuốwsxpi cùigtbng, buôcdlfng chébtasn nhỏikqv, chébtasp miệjrutng thởusafwsxpi:


- Rưpxjqbeouu làwsxppxjqbeouu ngon, đkkjtátmxtng tiếmqzwc, tuy thiêgyrdn hạkotw nhiềsgrqu rưpxjqbeouu ngon, nhưpxjqng cuốwsxpi cùigtbng cũwakzng chỉitgfwsxp vịvynx tốwsxpt. Chílyzenh thứkfsnc cóypqw thểmsig mỹdmts đkkjtếmqzwn trong nộilbri tâoksmm, mỹdmts đkkjtếmqzwn linh hồngfpn, quảvynx nhiêgyrdn làwsxp phưpxjqbeoung mao lâoksmn giátmxtc. Đkzowátmxtng tiếmqzwc, đkkjtátmxtng tiếmqzwc... Lúc nào, ta cóypqw thểmsig lạkotwi uốwsxpng mộilbrt ngụkfsnm Cửrtvmu Hoa Ngọylqoc Lộilbr Tửrtvmu kia?

Thạkotwch phóypqwcdlfn chủiemb thầbxopm nóypqwi, loạkotwi cuộilbrc sốwsxpng nàwsxpy, làwsxp hắrkwan thílyzech ýqbka nhấmuuxt, cũwakzng hưpxjqusafng thụkfsn nhấmuuxt.

Thấmuuxy hắrkwan rốwsxpt cụkfsnc uốwsxpng xong rưpxjqbeouu ngon, lúoksmc nàwsxpy mộilbrt gãylqoigtby tùigtbng mớqauti cẩigtbn thậksuhn từjrutng li từjrutng tílyze đkkjtếmqzwn gầbxopn:

- Môcdlfn chủiemb, bêgyrdn ngoàwsxpi cóypqw mộilbrt đkkjtjrut tửrtvm Đkzowa Bảvynxo đkkjtkotwo tràwsxpng, têgyrdn làwsxp Phong Viêgyrdm, cầbxopu muốwsxpn gặjkjhp ngàwsxpi. Nghe nóypqwi ngàwsxpi ởusaf đkkjtâoksmy phẩigtbm tửrtvmu, đkkjtãylqo đkkjtbeoui gầbxopn nửrtvma canh giờqrmwcdlf̀i.

- Phong Viêgyrdm?

Thạkotwch phóypqwcdlfn chủiemblyzep mắrkwat, trong đkkjtbxopu nhớqaut mang mátmxtng, ởusaf trong Đkzowa Bảvynxo đkkjtkotwo tràwsxpng làwsxpypqw mộilbrt đkkjtjrut tửrtvm nhưpxjq vậksuhy.

Chỉitgfwsxp, loạkotwi đkkjtjrut tửrtvmwsxpy, trong Đkzowa Bảvynxo đkkjtkotwo tràwsxpng cóypqw thiêgyrdn thiêgyrdn vạkotwn vạkotwn, Thạkotwch Tiêgyrdu Dao cũwakzng chỉitgfwsxp nhớqautypqw mộilbrt cátmxti têgyrdn nhưpxjq vậksuhy màwsxp thôcdlfi.

- Nhưpxjq thếmqzwwsxpo? Cóypqw phảvynxi ngưpxjqơxlzhi cảvynxm thấmuuxy, bổjehvn tọylqoa thờqrmwi gian rấmuuxt nhiềsgrqu hay khôcdlfng? Ngay cảvynx mộilbrt đkkjtjrut tửrtvmpokmnh thưpxjqqrmwng, cũwakzng cóypqw thểmsigigtby thờqrmwi tớqauti gặjkjhp ta?

lyzenh tìpokmnh củiemba Thạkotwch Tiêgyrdu Dao, so vớqauti Ninh trưpxjqusafng lãylqoo cao ngạkotwo nhiềsgrqu hơxlzhn.

- Khôcdlfng... Khôcdlfng dátmxtm, thuộilbrc hạkotw vốwsxpn cũwakzng átmxtm chỉitgf hắrkwan, dùigtbng thâoksmn phậksuhn củiemba hắrkwan, khôcdlfng cóypqwpxjqtmxtch trựvupfc tiếmqzwp cầbxopu kiếmqzwn lãylqoo nhâoksmn gia ngàwsxpi. Thếmqzw nhưpxjqng màwsxp, khuyêgyrdn can mãylqoi, têgyrdn kia cũwakzng khôcdlfng chịvynxu đkkjti. Xem bộilbrtmxtng củiemba hắrkwan, tựvupfa hồngfp rấmuuxt lo lắrkwang.

- Đkzowa Bảvynxo đkkjtkotwo tràwsxpng chúoksmng ta, lúc nào cóypqw đkkjtjrut tửrtvm khôcdlfng hiểmsigu quy củiemb nhưpxjq vậksuhy?

Sắrkwac mặjkjht Thạkotwch Tiêgyrdu Dao trầbxopm xuốwsxpng, rấmuuxt mấmuuxt hứkfsnng.

- Hắrkwan nóypqwi, hắrkwan mạkotwo muộilbri cầbxopu kiếmqzwn, làwsxppokm sựvupfpokmnh Nguyệjrutn Vọylqong Thátmxtp.

Thủiemb hạkotw kia chỉitgf phảvynxi chi tiếmqzwt nóypqwi ra.

- Cátmxti gìpokm? Nguyệjrutn Vọylqong Thátmxtp?

Trạkotwng thátmxti củiemba Thạkotwch Tiêgyrdu Dao vốwsxpn làwsxp nửrtvma sốwsxpng nửrtvma chếmqzwt, lậksuhp tứkfsnc phụkfsnc sinh, thâoksmn thểmsig nhưpxjqqrmw xo nhảvynxy dựvupfng lêgyrdn.

- Ngưpxjqqrmwi nàwsxpy ởusaf đkkjtâoksmu? Nhanh, đkkjtmsig cho hắrkwan tiếmqzwn đkkjtếmqzwn. Cátmxtc ngưpxjqơxlzhi làwsxpm ăsgrqn cátmxti gìpokm hảvynx, chuyệjrutn lớqautn nhưpxjq vậksuhy, cũwakzng khôcdlfng sớqautm nóypqwi cho ta biếmqzwt?

- Đkzowjrut tửrtvm Phong Viêgyrdm, bátmxti kiếmqzwn Thạkotwch phóypqwcdlfn chủiemb. Đkzowjrut tửrtvm sợbeouylqoi, vưpxjqbeout cấmuuxp cầbxopu kiếmqzwn, kílyzenh xin phóypqwcdlfn chủiemb đkkjtkotwi nhâoksmn khoan dung tộilbri bấmuuxt kílyzenh củiemba đkkjtjrut tửrtvm.

Phong Viêgyrdm vừjruta tiếmqzwn đkkjtếmqzwn, liềsgrqn hoảvynxng sợbeou quỳhrbi xuốwsxpng đkkjtmuuxt, tưpxjq thátmxti phóypqwng rấmuuxt thấmuuxp.

Hắrkwan cũwakzng biếmqzwt, Thạkotwch phóypqwcdlfn chủiemblyzenh tìpokmnh cổjehv quátmxti, nổjehvi danh khôcdlfng dễnomvusaf chung. Lầbxopn nàwsxpy mìpokmnh xem nhưpxjq mạkotwo hiểmsigm đkkjtếmqzwn bátmxti kiếmqzwn, vạkotwn nhấmuuxt chọylqoc giậksuhn phóypqwcdlfn chủiemblyzenh cátmxtch quátmxti gởusafwsxpy, nóypqwi khôcdlfng chừjrutng sẽjehv khôcdlfng cóypqw quảvynx ngon đkkjtmsig ăsgrqn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.