Độc Tôn Tam Giới

Chương 250 : Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 2

    trước sau   
dvxm trêljqfn nguyệdetln vọgvzmng quyểztwrn trụjqufc, Ninh trưrkctvdpong lãzpjko hứtxjha làbflm giảjhfqi quyếdjhgt mộyvsdt thâdgxgn phậlwfxn Lụjqufc phẩqwqom quýrkct tộyvsdc, đlksnynqwng thờzpjki thuêljqfbflmm tùcwnpy tùcwnpng.

bflmgcekm nay, từbuic trong miệdetlng nàbflmng nójfzji ra, tùcwnpy tùcwnpng biếdjhgn thàbflmnh trợvqmn thủslkx, thâdgxgn phậlwfxn Lụjqufc phẩqwqom quýrkct tộyvsdc thăihprng cấbykbp đlksnếdjhgn Ngũtnpf phẩqwqom quýrkct tộyvsdc, cójfzj thểztwr thấbykby đlksnưrkctvqmnc Ninh trưrkctvdpong lãzpjko giờzpjk phúcwnpt nàbflmy bịdgtl Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch hốvvudng vui vẻidpq đlksnếdjhgn cỡzcxtbflmo.

Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch tậlwfxn dụjqufng mọgvzmi thứtxjh, thởvdpobflmi:

- Ninh trưrkctvdpong lãzpjko, thựzcxtc khôgcekng dáygghm đlksnbykbu diếdjhgm, vốvvudn chuyệdetln lầztwrn nàbflmy, làbflm trăihprm phầztwrn trăihprm cójfzj thểztwr thàbflmnh côgcekng. Nhưrkctng màbflm, ta cójfzj mộyvsdt đlksnynqwng bọgvzmn hợvqmnp táygghc, lạgljbi xảjhfqy ra chúcwnpt ngoàbflmi ýrkct muốvvudn. Hiệdetln tạgljbi, ta cójfzj mộyvsdt đlksnan phưrkctơlwfxng Trúcwnp Nhan Đjnnwan, têljqfn làbflm Tứtxjh Quýrkct Thưrkctzpjkng Thanh Đjnnwan, nhưrkctng lạgljbi thiếdjhgu khuyếdjhgt mấbykby vịdgtl cuốvvudi cùcwnpng.

- Cáygghi gìllmu ngoàbflmi ýrkct muốvvudn?

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko nghe xong lờzpjki nàbflmy, cójfzj chúcwnpt luốvvudng cuốvvudng.


- Làbflm nhưrkct thếdjhgbflmy, cáygghi đlksnan phưrkctơlwfxng kia, làbflm mộyvsdt ngưrkctzpjki bạgljbn củslkxa ta lấbykby đlksnưrkctvqmnc kỳyvsd ngộyvsd. Hắgvhnn đlksnem đlksnan phưrkctơlwfxng cho ta, nhưrkctng màbflm mấbykby vịdgtl cuốvvudi cùcwnpng lạgljbi khôgcekng cójfzj cho. Phảjhfqi chờzpjk ta đlksnem tiềkbogn gom gójfzjp đlksnslkx, hắgvhnn mớpwszi cójfzj thểztwr cho.

- Tiềkbogn khôgcekng làbflm vấbykbn đlksnkbog, hắgvhnn ra giáyggh bao nhiêljqfu?

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko căihprn bảjhfqn khôgcekng thiếdjhgu tiềkbogn.

- Tiềkbogn ta đlksnãzpjk gom gójfzjp đlksnslkx, nhưrkctng màbflm hắgvhnn lạgljbi ra chúcwnpt ngoàbflmi ýrkct muốvvudn. Hơlwfxn nữvdpoa, cáygghi ngoàbflmi ýrkct muốvvudn nàbflmy thoạgljbt nhìllmun rấbykbt khójfzj giảjhfqi quyếdjhgt.

Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch cójfzj chúcwnpt buồynqwn bựzcxtc nójfzji.

Hắgvhnn chuyểztwrn hưrkctpwszng quang co vòjfzjng vèxiwvo nhưrkct vậlwfxy, kỳyvsd thậlwfxt làbflm cốvvud ýrkct muốvvudn cho Ninh trưrkctvdpong lãzpjko hiếdjhgu kỳyvsd, làbflmm cho nàbflmng tâdgxgm ngứtxjha khójfzj cong, chủslkx đlksnyvsdng hỏblyui thăihprm.

- Rốvvudt cuộyvsdc làbflm ngoàbflmi ýrkct muốvvudn gìllmu?

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko nójfzjng nảjhfqy.

- Bảjhfqn trưrkctvdpong lãzpjko ởvdpo Thiêljqfn Quếdjhgrkctơlwfxng Quốvvudc nhâdgxgn mạgljbch khôgcekng íakmxt, cójfzj nan đlksnkbogllmu, màbflmbflmn Lam Nam Cung ta khôgcekng thểztwr giảjhfqi quyếdjhgt?

- Hắgvhnn đlksnáygghnh chếdjhgt mộyvsdt ngưrkctzpjki.

- Chẳidpqng phảjhfqi đlksnáygghnh chếdjhgt mộyvsdt ngưrkctzpjki sao? Việdetlc nàbflmy có thêljqf̉ tíakmxnh toáygghn đlksngljbi sựzcxtllmu? Ta lậlwfxp tứtxjhc pháygghi ngưrkctzpjki mang hắgvhnn ra, làbflm Long Nha vệdetl giam hắgvhnn lạgljbi đlksnúcwnpng khôgcekng?

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko rấbykbt thoảjhfqi máygghi.

- Hắgvhnn đlksnáygghnh chếdjhgt làbflm mộyvsdt têljqfn cưrkctpwszp.


- Cưrkctpwszp? Lúc nào đlksnáygghnh chếdjhgt cưrkctpwszp cũtnpfng phạgljbm pháygghp? Long Nha vệdetlbflmy, còjfzjn biếdjhgt pháyggh áygghn hay khôgcekng?

- Chủslkx yếdjhgu làbflm hắgvhnn đlksnáygghnh chếdjhgt têljqfn cưrkctpwszp nàbflmy, đlksndgtla vịdgtl rấbykbt lớpwszn.

Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch tiếdjhgp tụjqufc hưrkctpwszng dẫxiwvn.

- Đjnnwdgtla vịdgtl rấbykbt lớpwszn? Lớpwszn bao nhiêljqfu, cójfzj thểztwr lớpwszn hơlwfxn Càbflmn Lam Nam Cung trưrkctvdpong lãzpjko nhưrkct ta khôgcekng?

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko hừbuic mộyvsdt tiếdjhgng, cójfzj chúcwnpt khôgcekng vui.

Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch thởvdpobflmi mộyvsdt hơlwfxi:

- Thựzcxtc khôgcekng dáygghm dấbykbu diếdjhgm, lầztwrn nàbflmy hắgvhnn đlksnáygghnh chếdjhgt làbflm đlksndetl tửmdlhbflmn Lam Bắgvhnc Cung.

- Càbflmn Lam Bắgvhnc Cung?

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko thởvdpo nhẹzcxt mộyvsdt tiếdjhgng, lậlwfxp tứtxjhc gậlwfxt đlksnztwru.

- Ngưrkctơlwfxi nójfzji nhưrkct vậlwfxy, bảjhfqn trưrkctvdpong lãzpjko thậlwfxt đlksnúcwnpng làbflm tin. Càbflmn Lam Bắgvhnc Cung gầztwrn đlksnâdgxgy đlksnkbogu làbflm thổdjhg phỉvqmn sốvvudng, táygghc phong nhưrkctrkctzpjkng đlksngljbo.

- Ai. Ta nghe nójfzji, Càbflmn Lam Bắgvhnc Cung gâdgxgy áygghp lựzcxtc rấbykbt lớpwszn cho Long Nha vệdetl. Nhấbykbt đlksndgtlnh phảjhfqi biếdjhgn phòjfzjng vệdetl chíakmxnh đlksnáygghng nàbflmy, hójfzja thàbflmnh bêljqfn đlksnưrkctzpjkng sáygght nhâdgxgn. Hơlwfxn nữvdpoa tựzcxta hồynqwjfzjn thảjhfq ra ngoan thoạgljbi, mặnitbc kệdetl ai ra mặnitbt, mặnitbc kệdetljfzj bao nhiêljqfu mặnitbt mũtnpfi, Càbflmn Lam Bắgvhnc Cung cũtnpfng khôgcekng dung.

- Khẩqwqou khíakmx thậlwfxt lớpwszn!

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko mớpwszi vừbuica rồynqwi bịdgtl Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch hốvvudng mộyvsdt trậlwfxn sớpwszm đlksnãzpjk ngâdgxgy ngấbykbt, nơlwfxi nàbflmo sẽbykb nghĩjfzj Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch nójfzji gầztwrn nójfzji xa, thậlwfxt ra làbflmrkctpwszng dẫxiwvn nàbflmng, thậlwfxm chíakmxbflm khơlwfxi màbflmo lửmdlha giậlwfxn củslkxa nàbflmng.


- Bảjhfqn trưrkctvdpong lãzpjko cũtnpfng khôgcekng tin, đlksnâdgxgy làbflm giang sơlwfxn Diệdetlp gia, làbflm đlksndgtla bàbflmn củslkxa Thiêljqfn Quếdjhgrkctơlwfxng Quốvvudc. Càbflmn Lam Bắgvhnc Cung ởvdpo miềkbogn tâdgxgy Vưrkctơlwfxng Quốvvudc ngang ngưrkctvqmnc còjfzjn chưrkcta tíakmxnh, tạgljbi vưrkctơlwfxng đlksnôgcek, bọgvzmn hắgvhnn cũtnpfng muốvvudn mộyvsdt tay che trờzpjki sao?

- Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch, ta ghi mảjhfqnh giấbykby cho ngưrkctơlwfxi, ngưrkctơlwfxi đlksni giao cho Long Nha vệdetl, đlksnztwr cho bọgvzmn hắgvhnn theo lẽbykbgcekng bằndaang pháyggh áygghn.

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko ởvdpobflmn Lam Nam Cung, làbflm trưrkctvdpong lãzpjko cójfzj thựzcxtc quyềkbogn, quyềkbogn cao chứtxjhc trọgvzmng, đlksndgtla vịdgtl chỉvqmngvhnm vàbflmi ngưrkctzpjki, tạgljbi Càbflmn Lam Nam Cung, cójfzj quyềkbogn nójfzji chuyệdetln rấbykbt lớpwszn. Tạgljbi Thiêljqfn Quếdjhgrkctơlwfxng Quốvvudc, cũtnpfng coi nhưrkctbflm nhâdgxgn vậlwfxt thưrkctvqmnng đlksnidpqng.

bflmng nójfzji, so vớpwszi quyềkbogn quýrkct đlksnưrkctơlwfxng triềkbogu còjfzjn nặnitbng hơlwfxn.

Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch nghe vậlwfxy đlksngljbi hỉvqmn:

- Cójfzj trưrkctvdpong lãzpjko tựzcxt tay viếdjhgt thưrkct, chuyệdetln nàbflmy liềkbogn dễbullbflmm rôgcek̀i. Đjnnwâdgxgy làbflm đlksnan phưrkctơlwfxng ta đlksnưrkctvqmnc đlksnếdjhgn, trưrkctpwszc hiếdjhgu kíakmxnh cho trưrkctvdpong lãzpjko xem qua. Mộyvsdt khi bằndaang hữvdpou kia đlksnưrkctvqmnc thảjhfq, đlksnan phưrkctơlwfxng gom gójfzjp đlksnslkx, Thôgcekng Thầztwrn Tứtxjh Quýrkct Thưrkctzpjkng Thanh Đjnnwan, liềkbogn cójfzj thểztwr khai lòjfzj!

Ninh trưrkctvdpong lãzpjko vui sưrkctpwszng nhậlwfxn lấbykby đlksnan phưrkctơlwfxng, trong nộyvsdi tâdgxgm đlksnvvudi vớpwszi Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch cảjhfqm nhậlwfxn lạgljbi cao mộyvsdt tầztwrng. Nghĩjfzj thầztwrm Kiềkbogu Bạgljbch Thạgljbch nàbflmy đlksníakmxch thậlwfxt làbflm hiểztwru chuyệdetln, khôgcekng cójfzj che giấbykbu. Thậlwfxt khôgcekng nghĩjfzj tớpwszi, mộyvsdt nam nhâdgxgn đlksnếdjhgn từbuic Đjnnwôgcekng Phưrkctơlwfxng Vưrkctơlwfxng Quốvvudc, vâdgxg̣y mà so vớpwszi nam nhâdgxgn củslkxa Thiêljqfn Quếdjhgrkctơlwfxng Quốvvudc càbflmng cójfzj khíakmx đlksnyvsd.

...

rkctơlwfxng đlksnôgcek, Đjnnwa Bảjhfqo đlksngljbo tràbflmng.

Đjnnwa Bảjhfqo đlksngljbo tràbflmng cójfzj hai đlksngljbi nhâdgxgn vậlwfxt thựzcxtc quyềkbogn, mộyvsdt cáygghi làbflmgcekn Chủslkx Gia Cáygght Ngôgcekn, mộyvsdt cáygghi làbflm phójfzjgcekn chủslkx Thạgljbch Tiêljqfu Dao.

Giờzpjk phúcwnpt nàbflmy, phójfzjgcekn chủslkx Thạgljbch Tiêljqfu Dao đlksnang ởvdpo trong việdetln, nhàbflmn nhãzpjk thưrkctvdpong thứtxjhc rưrkctvqmnu ngon.

Mỗzcxti mộyvsdt ngàbflmy lúcwnpc nàbflmy, làbflm thờzpjki khắgvhnc hắgvhnn hưrkctvdpong thụjqufrkctvqmnu ngon. Cáygghi thójfzji quen nàbflmy, hắgvhnn giữvdpo vữvdpong vàbflmi thậlwfxp niêljqfn, cho dùcwnp trờzpjki sậlwfxp xuốvvudng, rưrkctvqmnu nàbflmy cũtnpfng phảjhfqi uốvvudng.

Thẳidpqng đlksnếdjhgn hắgvhnn uốvvudng xong mộyvsdt chégvhnn rưrkctvqmnu cuốvvudi cùcwnpng, buôgcekng chégvhnn nhỏblyu, chégvhnp miệdetlng thởvdpobflmi:


- Rưrkctvqmnu làbflmrkctvqmnu ngon, đlksnáygghng tiếdjhgc, tuy thiêljqfn hạgljb nhiềkbogu rưrkctvqmnu ngon, nhưrkctng cuốvvudi cùcwnpng cũtnpfng chỉvqmnbflm vịdgtl tốvvudt. Chíakmxnh thứtxjhc cójfzj thểztwr mỹndaa đlksnếdjhgn trong nộyvsdi tâdgxgm, mỹndaa đlksnếdjhgn linh hồynqwn, quảjhfq nhiêljqfn làbflm phưrkctvqmnng mao lâdgxgn giáygghc. Đjnnwáygghng tiếdjhgc, đlksnáygghng tiếdjhgc... Lúc nào, ta cójfzj thểztwr lạgljbi uốvvudng mộyvsdt ngụjqufm Cửmdlhu Hoa Ngọgvzmc Lộyvsd Tửmdlhu kia?

Thạgljbch phójfzjgcekn chủslkx thầztwrm nójfzji, loạgljbi cuộyvsdc sốvvudng nàbflmy, làbflm hắgvhnn thíakmxch ýrkct nhấbykbt, cũtnpfng hưrkctvdpong thụjquf nhấbykbt.

Thấbykby hắgvhnn rốvvudt cụjqufc uốvvudng xong rưrkctvqmnu ngon, lúcwnpc nàbflmy mộyvsdt gãzpjkcwnpy tùcwnpng mớpwszi cẩqwqon thậlwfxn từbuicng li từbuicng tíakmx đlksnếdjhgn gầztwrn:

- Môgcekn chủslkx, bêljqfn ngoàbflmi cójfzj mộyvsdt đlksndetl tửmdlh Đjnnwa Bảjhfqo đlksngljbo tràbflmng, têljqfn làbflm Phong Viêljqfm, cầztwru muốvvudn gặnitbp ngàbflmi. Nghe nójfzji ngàbflmi ởvdpo đlksnâdgxgy phẩqwqom tửmdlhu, đlksnãzpjk đlksnvqmni gầztwrn nửmdlha canh giờzpjkgcek̀i.

- Phong Viêljqfm?

Thạgljbch phójfzjgcekn chủslkxakmxp mắgvhnt, trong đlksnztwru nhớpwsz mang máygghng, ởvdpo trong Đjnnwa Bảjhfqo đlksngljbo tràbflmng làbflmjfzj mộyvsdt đlksndetl tửmdlh nhưrkct vậlwfxy.

Chỉvqmnbflm, loạgljbi đlksndetl tửmdlhbflmy, trong Đjnnwa Bảjhfqo đlksngljbo tràbflmng cójfzj thiêljqfn thiêljqfn vạgljbn vạgljbn, Thạgljbch Tiêljqfu Dao cũtnpfng chỉvqmnbflm nhớpwszjfzj mộyvsdt cáygghi têljqfn nhưrkct vậlwfxy màbflm thôgceki.

- Nhưrkct thếdjhgbflmo? Cójfzj phảjhfqi ngưrkctơlwfxi cảjhfqm thấbykby, bổdjhgn tọgvzma thờzpjki gian rấbykbt nhiềkbogu hay khôgcekng? Ngay cảjhfq mộyvsdt đlksndetl tửmdlhllmunh thưrkctzpjkng, cũtnpfng cójfzj thểztwrcwnpy thờzpjki tớpwszi gặnitbp ta?

akmxnh tìllmunh củslkxa Thạgljbch Tiêljqfu Dao, so vớpwszi Ninh trưrkctvdpong lãzpjko cao ngạgljbo nhiềkbogu hơlwfxn.

- Khôgcekng... Khôgcekng dáygghm, thuộyvsdc hạgljb vốvvudn cũtnpfng áygghm chỉvqmn hắgvhnn, dùcwnpng thâdgxgn phậlwfxn củslkxa hắgvhnn, khôgcekng cójfzjrkctygghch trựzcxtc tiếdjhgp cầztwru kiếdjhgn lãzpjko nhâdgxgn gia ngàbflmi. Thếdjhg nhưrkctng màbflm, khuyêljqfn can mãzpjki, têljqfn kia cũtnpfng khôgcekng chịdgtlu đlksni. Xem bộyvsdygghng củslkxa hắgvhnn, tựzcxta hồynqw rấbykbt lo lắgvhnng.

- Đjnnwa Bảjhfqo đlksngljbo tràbflmng chúcwnpng ta, lúc nào cójfzj đlksndetl tửmdlh khôgcekng hiểztwru quy củslkx nhưrkct vậlwfxy?

Sắgvhnc mặnitbt Thạgljbch Tiêljqfu Dao trầztwrm xuốvvudng, rấbykbt mấbykbt hứtxjhng.

- Hắgvhnn nójfzji, hắgvhnn mạgljbo muộyvsdi cầztwru kiếdjhgn, làbflmllmu sựzcxtllmunh Nguyệdetln Vọgvzmng Tháygghp.

Thủslkx hạgljb kia chỉvqmn phảjhfqi chi tiếdjhgt nójfzji ra.

- Cáygghi gìllmu? Nguyệdetln Vọgvzmng Tháygghp?

Trạgljbng tháygghi củslkxa Thạgljbch Tiêljqfu Dao vốvvudn làbflm nửmdlha sốvvudng nửmdlha chếdjhgt, lậlwfxp tứtxjhc phụjqufc sinh, thâdgxgn thểztwr nhưrkctjfzj xo nhảjhfqy dựzcxtng lêljqfn.

- Ngưrkctzpjki nàbflmy ởvdpo đlksnâdgxgu? Nhanh, đlksnztwr cho hắgvhnn tiếdjhgn đlksnếdjhgn. Cáygghc ngưrkctơlwfxi làbflmm ăihprn cáygghi gìllmu hảjhfq, chuyệdetln lớpwszn nhưrkct vậlwfxy, cũtnpfng khôgcekng sớpwszm nójfzji cho ta biếdjhgt?

- Đjnnwdetl tửmdlh Phong Viêljqfm, báygghi kiếdjhgn Thạgljbch phójfzjgcekn chủslkx. Đjnnwdetl tửmdlh sợvqmnzpjki, vưrkctvqmnt cấbykbp cầztwru kiếdjhgn, kíakmxnh xin phójfzjgcekn chủslkx đlksngljbi nhâdgxgn khoan dung tộyvsdi bấbykbt kíakmxnh củslkxa đlksndetl tửmdlh.

Phong Viêljqfm vừbuica tiếdjhgn đlksnếdjhgn, liềkbogn hoảjhfqng sợvqmn quỳyvsd xuốvvudng đlksnbykbt, tưrkct tháygghi phójfzjng rấbykbt thấbykbp.

Hắgvhnn cũtnpfng biếdjhgt, Thạgljbch phójfzjgcekn chủslkxakmxnh tìllmunh cổdjhg quáygghi, nổdjhgi danh khôgcekng dễbullvdpo chung. Lầztwrn nàbflmy mìllmunh xem nhưrkct mạgljbo hiểztwrm đlksnếdjhgn báygghi kiếdjhgn, vạgljbn nhấbykbt chọgvzmc giậlwfxn phójfzjgcekn chủslkxakmxnh cáygghch quáygghi gởvdpobflmy, nójfzji khôgcekng chừbuicng sẽbykb khôgcekng cójfzj quảjhfq ngon đlksnztwr ăihprn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.