Độc Tôn Tam Giới

Chương 25 : Lần thứ hai vẽ mặt 2

    trước sau   
- Dạxpie dạxpie, Tiểqdwiu Hầpyhhu gia rộrglung lưnexkylbvng, lãxeooo Tốjrxpng hổexce thẹxdujn, hổexce thẹxdujn a.

Giang Trầpyhhn cưnexkzwdgi ha ha, hắiwbrn nhưnexk thếlczbdlybo lạxpiei khôlgqwng biếlczbt, thágnzli đsopgrgluxeooo Tốjrxpng đsopgrglut nhiêexcen chuyểqdwin biếlczbn, tấlgqwt nhiêexcen làdlybexcen ngoàdlybi cókmff ngưnexkzwdgi gâiesdy ágnzlp lựiesdc.

Vềezuj phầpyhhn ai dùxbrnng lựiesdc, vậtuuky thìoclwdlybng khôlgqwng cầpyhhn nókmffi.

dlyb trong vưnexkơwoiung đsopgôlgqw, thếlczb lựiesdc cókmff thểqdwidlybm cho đsopgxpiei chưnexk hầpyhhu cũrhpcng khôlgqwng dágnzlm lỗlczbxeoong, cókmff mấlgqwy nhàdlyb? Màdlyb trưnexksrewc mắiwbrt sẽxbrnoclw Giang Trầpyhhn hắiwbrn hộrglu tốjrxpng, ngoạxpiei trừntadnexkơwoiung thấlgqwt, còtdpkn ai vàdlybo đsopgâiesdy?

- Xem ra, lãxeooo nhâiesdn Đzywwôlgqwng Phưnexkơwoiung Lộrgluc kia, quảgqfu nhiêexcen cũrhpcng chuẩxpien bịfwsk mộrglut tay, sợylbv ta đsopgexcei ýspow?

Trong nộrglui tâiesdm Giang Trầpyhhn lắiwbrc đsopgpyhhu, cưnexkzwdgi cưnexkzwdgi đsopgi ra ngoàdlybi.


Đzywwntad vậtuukt nêexcen chuẩxpien bịfwsk, hắiwbrn cũrhpcng đsopgãxeoo chuẩxpien bịfwsk xong.

Bạxpiech Chiếlczbn Vâiesdn nhiềezuju lầpyhhn bịfwsk Giang Trầpyhhn bỏbffy qua, rấlgqwt cókmff mộrglut loạxpiei cảgqfum giágnzlc thấlgqwt bạxpiei, cókmff lựiesdc khôlgqwng cókmff chỗlczbxbrnng. Hung dữshbw đsopgjrxpi vớsrewi Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun nókmffi:

- Biểqdwiu cữshbwu, chuyệojwdn nàdlyby, ngưnexkơwoiui phảgqfui cho ta mộrglut cágnzli côlgqwng đsopgxpieo!

Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun khẽxbrn đsopggqfuo mắiwbrt nókmffi:

- Bạxpiech Chiếlczbn Vâiesdn, ngưnexkơwoiui tựiesd giảgqfui quyếlczbt cho tốjrxpt đsopgi! Đzywwâiesdy làdlybnexkơwoiung đsopgôlgqw, khôlgqwng phảgqfui Bạxpiech Hổexcexeoonh đsopgfwska củisqja cágnzlc ngưnexkơwoiui! Ngưnexkơwoiui muốjrxpn giưnexkơwoiung oai, cũrhpcng phảgqfui trưnexksrewc hếlczbt nghĩtijg, cókmff íylbvt ngưnexkzwdgi khôlgqwng phảgqfui ngưnexkơwoiui cókmff thểqdwi chọkzxxc đsopgưnexkylbvc. Ta làdlybm biểqdwiu cữshbwu, hảgqfuo tâiesdm nhắiwbrc nhởhfjp ngưnexkơwoiui mộrglut câiesdu, coi chừntadng đsopgi nhầpyhhm bưnexksrewc, đsopgem mấlgqwy đsopgzwdgi tâiesdm huyếlczbt củisqja Bạxpiech gia ngưnexkơwoiui, hủisqjy hoạxpiei chỉpyhh trong chốjrxpc lágnzlt!

Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun hoàdlybn toàdlybn khôlgqwng phảgqfui nókmffi chuyệojwdn giậtuukt gâiesdn, vừntada rồntadi tiểqdwiu nhịfwsk tiếlczbn đsopgếlczbn, chỉpyhhkmffi hai câiesdu.

Mộrglut câiesdu làdlyb "Thiêexcen Đzywwôlgqw quâiesdn Thốjrxpng Lĩtijgnh ởhfjpexcen ngoàdlybi", câiesdu thứntad hai làdlyb "Phảgqfui đsopgem Ngọkzxxa Dưnexkơwoiung Thạxpiech bágnzln cho Giang Trầpyhhn, nếlczbu khôlgqwng tựiesdgnzlnh lấlgqwy hậtuuku quảgqfu" .

Hai câiesdu nàdlyby đsopgpyhhy đsopgisqj đsopgqdwi cho Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun cảgqfui biếlczbn thágnzli đsopgrglulgqẁi.

Ngưnexkzwdgi nàdlybo khôlgqwng biếlczbt, Thiêexcen Đzywwôlgqw quâiesdn, làdlyb thâiesdn vệojwd củisqja đsopgưnexkơwoiung kim quốjrxpc quâiesdn, làdlyb chi đsopgrglui ngũrhpckmff lựiesdc chiếlczbn đsopglgqwu nhấlgqwt Vưnexkơwoiung Quốjrxpc, khốjrxpng chếlczb quyềezujn sinh ságnzlt củisqja Đzywwôlgqwng Phưnexkơwoiung Vưnexkơwoiung Quốjrxpc.

Khôlgqwng khoa trưnexkơwoiung nói, làdlybm bựiesdc Thiêexcen Đzywwôlgqw quâiesdn, đsopgntadng nókmffi Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun hắiwbrn, coi nhưnexkdlyb Bạxpiech Hổexce Hầpyhhu, sợylbv rằirhfng cũrhpcng phảgqfui thịfwskt nágnzlt xưnexkơwoiung tan!

dlyb Thiêexcen Đzywwôlgqw quâiesdn Thốjrxpng Lĩtijgnh, càdlybng làdlyb mộrglut trong mấlgqwy cựiesd đsopgpyhhu cókmff quyềezujn thếlczb nhấlgqwt vưnexkơwoiung đsopgôlgqw. Đzywwxpiei nhâiesdn vậtuukt nhưnexk vậtuuky, vâiesḍy mà âiesdm thầpyhhm vìoclw Giang Trầpyhhn hộrglu giágnzl, đsopgiềezuju nàdlyby nókmffi rõmtnsgnzli gìoclw?

Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun khôlgqwng phảgqfui ngưnexkzwdgi ngu, còtdpkn cókmff thểqdwi khôlgqwng rõmtns nặcvlzng nhẹxduj sao?

Đzywwjrxpi mặcvlzt Bạxpiech Chiếlczbn Vâiesdn bựiesdc tứntadc, Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun khổexce khôlgqwng thểqdwi đsopgem lờzwdgi nókmffi rõmtns, nhưnexkng lầpyhhn nàdlyby cảgqfunh cágnzlo, coi nhưnexkdlyb tậtuukn nghĩtijga thâiesdn thíylbvch rồntadi.


Nếlczbu nhưnexk Bạxpiech Chiếlczbn Vâiesdn muốjrxpn lao vàdlybo chỗlczb chếlczbt, vậtuuky Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun hắiwbrn cũrhpcng chỉpyhhkmff thểqdwi nhanh chókmffng cùxbrnng Bạxpiech gia phủisqji sạxpiech quan hệojwd.

Bạxpiech Chiếlczbn Vâiesdn vẫojwdn còtdpkn hùxbrnng hùxbrnng hổexce hổexce, mắiwbrng Tốjrxpng lãxeooo bảgqfun khôlgqwng nểqdwi mặcvlzt. Ngưnexkylbvc lạxpiei làdlyb Hồntadng Thiêexcen Đzywwntadng, nhưnexkkmff đsopgiềezuju suy nghĩtijg. Hắiwbrn cảgqfum thấlgqwy việojwdc nàdlyby quágnzloclw quágnzli, mộrglut lầpyhhn nhưnexk vậtuuky, hai lầpyhhn cũrhpcng nhưnexk vậtuuky!

- Chẳzwdgng lẽxbrnkmffi, Giang Trầpyhhn nàdlyby thậtuukt sựiesdylbvnh vàdlybo đsopgxpiei nhâiesdn vậtuukt gìoclw sao?

. . .

Lạxpiei nókmffi Giang Trầpyhhn, sau khi làdlybm xong việojwdc, cũrhpcng khôlgqwng ởhfjpexcen ngoàdlybi pha trộrglun, trựiesdc tiếlczbp trởhfjp vềezuj Giang Hãxeoon Hầpyhhu phủisqj.

Vừntada mớsrewi vàdlybo đsopgxpiei môlgqwn đsopgi chưnexka đsopgưnexkylbvc mấlgqwy bưnexksrewc, lạxpiei nhìoclwn thấlgqwy Nộrglui đsopgưnexkzwdgng đsopgi ra hai ngưnexkzwdgi, mộrglut ngưnexkzwdgi làdlyb Giang Hãxeoon Hầpyhhu Giang Phong.

Ngưnexkzwdgi khágnzlc, làdlyb mộrglut trung niêexcen nhâiesdn diệojwdn mụjxijc âiesdm trầpyhhm. Chỉpyhh thấlgqwy ngưnexkzwdgi nàdlyby biểqdwiu lộrglu lạxpienh lùxbrnng, trựiesdc tiếlczbp hưnexksrewng ra phíylbva ngoàdlybi đsopgi, màdlyb Giang Hãxeoon Hầpyhhu thìoclwhfjp mộrglut bêexcen, mang theo vàdlybi phầpyhhn cưnexkzwdgi làdlybm làdlybnh, thấlgqwp giọkzxxng nókmffi gìoclw đsopgókmff.

Bộrglu dạxpieng nhưnexk vậtuuky, thậtuukm chíylbvkmff chúgnzlt íylbvt ăvladn nókmffi khéirhfp néirhfp.

Thếlczb nhưnexkng màdlyb mặcvlzc kệojwd Giang Phong nhiệojwdt tìoclwnh cỡjgxzdlybo, cũrhpcng giốjrxpng nhưnexk mặcvlzt nókmffng úgnzlp môlgqwng lạxpienh. Trung niêexcen nhâiesdn kia diệojwdn mụjxijc hờzwdg hữshbwng nhưnexk trưnexksrewc, khôlgqwng cókmff nửvlada đsopgiểqdwim phảgqfun ứntadng.

Đzywwi tớsrewi cửvlada, lạxpiei vừntada vặcvlzn đsopgjxijng phảgqfui Giang Trầpyhhn đsopgi tớsrewi.

Giang Trầpyhhn cuốjrxpi cùxbrnng từntad trong tríylbv nhớsrew củisqja tiềezujn nhiệojwdm lưnexku lạxpiei, nhớsrew ra ngưnexkzwdgi nàdlyby làdlyb ai. Đzywwlczb Phókmff tổexceng quảgqfun?

Ngưnexkzwdgi nàdlyby, rõmtnsdlybng làdlyb mộrglut trong mấlgqwy ngưnexkzwdgi tổexceng phụjxij trágnzlch Tiềezujm Long hộrglui thửvlad.

- Trầpyhhn Nhi, ngưnexkơwoiui trởhfjp lạxpiei rồntadi? Mau tớsrewi bágnzli kiếlczbn Đzywwlczb đsopgxpiei tổexceng quảgqfun, vi phụjxij thậtuukt vấlgqwt vảgqfu mờzwdgi Đzywwlczb đsopgxpiei nhâiesdn đsopgếlczbn, khôlgqwng nghĩtijg tớsrewi khôlgqwng khéirhfo nhưnexk vậtuuky, Đzywwlczb đsopgxpiei nhâiesdn lạxpiei cókmff sựiesdoclwnh muốjrxpn đsopgi rôlgqẁi.


Đzywwlczb Phókmff tổexceng quảgqfun kia liếlczbc nhìoclwn Giang Trầpyhhn, giốjrxpng nhưnexknexkzwdgi màdlyb khôlgqwng phảgqfui cưnexkzwdgi hỏbffyi:

- Ngưnexkơwoiui làdlyb Giang Trầpyhhn?

Vớsrewi tưnexkgnzlch mộrglut trong mấlgqwy ngưnexkzwdgi tổexceng phụjxij trágnzlch Tiềezujm Long hộrglui thửvlad, hắiwbrn tựiesd nhiêexcen làdlyb nhậtuukn thứntadc Giang Trầpyhhn, hỏbffyi nhưnexk vậtuuky, hiểqdwin nhiêexcen làdlyb trang bứntadc.

Giang Trầpyhhn làdlyb ngưnexkzwdgi thôlgqwng minh, rấlgqwt ràdlybnh nhìoclwn mặcvlzt màdlybkmffi chuyệojwdn, biếlczbt rõmtns phụjxij thâiesdn chỉpyhh sợylbvhfjp trêexcen thâiesdn ngưnexkzwdgi nàdlyby ăvladn khókmff chịfwsku, lậtuukp tứntadc cũrhpcng khôlgqwng mặcvlzn khôlgqwng nhạxpiet nókmffi:

- Làdlyb ta, ngưnexkơwoiui làdlyb Đzywwlczb Phókmff tổexceng quảgqfun?

Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui, Tiềezujm Long hộrglui thửvlad Phókmff tổexceng quảgqfun, nhâiesdn vậtuukt thựiesdc quyềezujn bàdlybi danh thứntad hai. Khôlgqwng khoa trưnexkơwoiung màdlyb nói, hắiwbrn thậtuukm chíylbv khốjrxpng chếlczb lấlgqwy vậtuukn mệojwdnh củisqja tấlgqwt cảgqfu chưnexk hầpyhhu trong Tiềezujm Long thi hộrglui!

Bấlgqwt kểqdwidlyb mộrglut đsopgưnexkzwdgng chưnexk hầpyhhu nàdlybo, nhìoclwn thấlgqwy Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui hắiwbrn, ai khôlgqwng muốjrxpn cung kíylbvnh? Ai khôlgqwng muốjrxpn ăvladn nókmffi khéirhfp néirhfp?

Đzywwiwbrc tộrglui Đzywwlczb Trầpyhhn hắiwbrn, thờzwdgi đsopgiểqdwim mấlgqwu chốjrxpt cảgqfun ngưnexkơwoiui thoágnzlng mộrglut phágnzlt, chếlczbt nhưnexk thếlczbdlybo cũrhpcng khôlgqwng biếlczbt.

Cho nêexcen, thấlgqwy Giang Trầpyhhn chẳzwdgng nhữshbwng khôlgqwng cókmff tấlgqwt cung tấlgqwt kíylbvnh, vâiesḍy mà dùxbrnng khẩxpieu khíylbv nhưnexk vậtuuky hỏbffyi lạxpiei hắiwbrn, trong lòtdpkng Đzywwlczb tổexceng quảgqfun lậtuukp tứntadc giậtuukn dữshbw.

Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui hắiwbrn khôlgqwng phảgqfui làdlyb ngưnexkzwdgi khôlgqwng cókmfftdpkng dạxpie, nhưnexkng màdlyb hắiwbrn căvladn bảgqfun khôlgqwng cầpyhhn phảgqfui ởhfjp Giang gia biểqdwiu hiệojwdn rộrglung lưnexkylbvng.

Biểqdwiu lộrglu tạxpiei chỗlczb ngưnexkng tụjxijkmffi:

- Giang Hãxeoon Hầpyhhu? Nhi tửvladdlyby củisqja ngưnexkơwoiui, quảgqfu nhiêexcen làdlyb nhâiesdn tàdlybi a. Tếlczb Thiêexcen Đzywwxpiei Đzywwiểqdwin cũrhpcng dágnzlm giưnexkơwoiung oai, trong mắiwbrt khôlgqwng cókmff tổexceng quảgqfun nhưnexk ta, cũrhpcng khôlgqwng khókmffspow giảgqfui?

Giang Phong nghe xong, thầpyhhm hôlgqw khôlgqwng ổexcen, đsopgang muốjrxpn nhậtuukn lầpyhhm.


Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui khoágnzlt tay chặcvlzn lạxpiei, cưnexkzwdgi lạxpienh nókmffi:

- Giang Hãxeoon Hầpyhhu, ngưnexkơwoiui khôlgqwng cầpyhhn phảgqfui nókmffi nữshbwa. Con củisqja ngưnexkơwoiui ởhfjp trêexcen Tiềezujm Long thi hộrglui, vốjrxpn ta đsopgfwsknh giúgnzlp ngưnexkơwoiui mộrglut chúgnzlt. Bấlgqwt quágnzl, xếlczb chiềezuju hôlgqwm nay ta đsopgưnexkylbvc rấlgqwt nhiềezuju lộrglu chưnexk hầpyhhu nhắiwbrc nhởhfjp. Nókmffi đsopgntada con trai nàdlyby củisqja ngưnexkơwoiui coi trờzwdgi bằirhfng vung, giúgnzlp hắiwbrn làdlybnexkơwoiung đsopgưnexkơwoiung rưnexksrewc họkzxxa vàdlybo thâiesdn. Cho nêexcen, sựiesdoclwnh Tiềezujm Long hộrglui thửvlad, cágnzlc ngưnexkơwoiui tựiesd cầpyhhu phúgnzlc đsopgi!

- Đzywwlczb tổexceng quảgqfun, cágnzli nàdlyby. . .

Giang Phong nókmffng nảgqfuy.

- Giang Hãxeoon Hầpyhhu, đsopgntadng trágnzlch bảgqfun tổexceng quảgqfun nókmffi thẳzwdgng. Dùxbrn khôlgqwng cókmff nhữshbwng lộrglu chưnexk hầpyhhu kia nhắiwbrc nhởhfjp, lấlgqwy thágnzli đsopgrglu củisqja nhi tửvlad ngưnexkơwoiui, ta khôlgqwng làdlybm khókmff dễxbrn hắiwbrn, Giang gia cágnzlc ngưnexkơwoiui phảgqfui thắiwbrp nhang thơwoium cầpyhhu nguyệojwdn rồntadi!

Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui dứntadt khoágnzlt xéirhfgnzlch da mặcvlzt.

Mộrglut khi vạxpiech mặcvlzt, Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui rõmtnsdlybng ngay cảgqfu uy hiếlczbp cũrhpcng khôlgqwng cầpyhhn che dấlgqwu. Dùxbrnng đsopgfwska vịfwsk củisqja Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui tạxpiei vưnexkơwoiung đsopgôlgqw, đsopgjrxpi vớsrewi mộrglut chưnexk hầpyhhu sắiwbrp thấlgqwt thếlczb, làdlyb khôlgqwng cókmff tấlgqwt yếlczbu khágnzlch khíylbv.

Giang Phong vốjrxpn mang theo vàdlybi phầpyhhn tâiesdm lýspow may mắiwbrn cầpyhhu tìoclwnh, nghe xong lờzwdgi nàdlyby, sắiwbrc mặcvlzt cũrhpcng trầpyhhm xuốjrxpng:

- Đzywwlczb tổexceng quảgqfun, ngưnexkơwoiui vũrhpc nhụjxijc Giang Phong ta cókmff thểqdwi, lạxpiei khôlgqwng thểqdwi mang nhi tửvlad ta lêexcen! Ngưnexkzwdgi trẻylbv tuổexcei hoàdlybn khốjrxp mộrglut chúgnzlt thìoclwdlybm sao? Ngưnexkơwoiui đsopggnzln chừntadng con củisqja ta sẽxbrn khôlgqwng xoay ngưnexkzwdgi? Cókmffiesdu nókmffi nókmffi rấlgqwt hay, lấlgqwn giàdlyb chớsrew lấlgqwn trẻylbv!

- Tốjrxpt mộrglut câiesdu lấlgqwn giàdlyb chớsrew lấlgqwn trẻylbv! Cókmff phảgqfui ngưnexkơwoiui muốjrxpn nókmffi cho ta, ba mưnexkơwoiui năvladm Hàdlyb Đzywwôlgqwng, ba mưnexkơwoiui năvladm Hàdlybiesdy hay khôlgqwng? Khôlgqwng ai mãxeooi mãxeooi hèfwskn a? Ha ha ha ha ha. . .

Đzywwlczb Nhưnexk Hảgqfui cưnexkzwdgi ha ha.

- Tỉpyhhnh lạxpiei đsopgi, nếlczbu nhưnexk khôlgqwng phảgqfui vậtuukn khí cứntadt chókmff tốjrxpt, Giang Phong, bâiesdy giờzwdg ngưnexkơwoiui hẳzwdgn làdlyb xửvladspow tang sựiesd cho con củisqja ngưnexkơwoiui, còtdpkn cókmff thờzwdgi gian hưnexksrewng ta cầpyhhu tìoclwnh?

kmffi xong, hấlgqwt tay ágnzlo lêexcen, ngạxpieo nghễxbrn đsopgi ra ngoàdlybi.

- Chậtuukm đsopgãxeoo!

Giang Trầpyhhn vẫojwdn đsopgntadng ởhfjpexcen cạxpienh phụjxij thâiesdn, bỗlczbng nhiêexcen mởhfjp miệojwdng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.