Độc Tôn Tam Giới

Chương 249 : Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 1

    trước sau   
mjgvi đertoóertong quânbuon củfzvqa Càfuswn Lam Nam Cung tạqbjti vưwhbfơmjgvng đertoôemdl, bêegjrn ngoàfuswi mộgfxtt gian phòfosvng, mộgfxtt nữrghc đertosmrr tửddgm đertowpwrng ởyqfz ngoàfuswi cửddgma, cung kílwhrnh nóertoi:

- Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo, bêegjrn ngoàfuswi cóerto mộgfxtt nam tửddgm chừwebjng ba mưwhbfơmjgvi tuổfuswi, yêegjru cầiplwu gặferxp ngàfuswi.

- Nam nhânbuon?

egjrn trong truyềyqfzn đertoếkrgon mộgfxtt thanh ânbuom mềyqfzm mạqbjti đertoátmcmng yêegjru, lạqbjti hơmjgvi cóerto chúnumgt lưwhbfezhvi biếkrgong.

- Làfusw ai?

- Đzlutsmrr tửddgm átmcmnh mắwebjt vụgxwxng vềyqfz, nhậdukcn khôemdlng ra. Xem ra, tựhjrja hồswar khôemdlng phảatkbi quyềyqfzn quýsrqhwhbfơmjgvng Quốjxhxc.


- Hắwebjn cóertoertoi vìuimstmcmi gìuims cầiplwu kiếkrgon ta khôemdlng?

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo lạqbjti hỏzchgi.

- Cóerto, giốjxhxng nhưwhbfertoi cùxfgyng Nguyệsmrrn Vọcglvng Thátmcmp cóerto quan hệsmrr. Bấfiujt quátmcm cụgxwx thểuimsfusw chuyệsmrrn gìuims, hắwebjn lạqbjti khôemdlng cóertoertoi tỉemdl mỉemdl. Chỉemdl bảatkbo đertosmrr tửddgm mau chóertong thôemdlng tri, chậdukcm sợcglv hỏzchgng việsmrrc.

- Nguyệsmrrn Vọcglvng Thátmcmp?

Thanh ânbuom củfzvqa Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo kia vốjxhxn làfusw lạqbjtnh nhạqbjtt, bỗyqpwng nhiêegjrn trởyqfzegjrn cóerto chúnumgt khôemdlng bìuimsnh tĩnumgnh.

- Ngưwhbfơmjgvi xátmcmc đertovcchnh khôemdlng cóerto nghe lầiplwm?

- Đzlutsmrr tửddgm nghe rấfiujt rõmqesfuswng, hắwebjn hoàfuswn toàfuswn chílwhrnh xátmcmc nóertoi tớadtai Nguyệsmrrn Vọcglvng Thátmcmp.

- Nhanh, đertouims cho hắwebjn tiếkrgon đertoếkrgon. Còfosvn cóerto, trong lúnumgc ta tiếkrgop khátmcmch, ai cũgfxtng khôemdlng đertoưwhbfcglvc quấfiujy rầiplwy ta!

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo thay đertofuswi lưwhbfezhvi biếkrgong lúnumgc trưwhbfadtac, vộgfxti phânbuon phóertoertoi.

- Vânbuong.

Đzlutsmrr tửddgm kia cóerto chúnumgt khôemdlng hiểuimsu ra sao, vìuimstmcmi gìuims vừwebja nhắwebjc tớadtai Nguyệsmrrn Vọcglvng Thátmcmp, Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo tựhjrja nhưwhbf thay đertofuswi mộgfxtt ngưwhbfezhvi vậdukcy?

Sau mộgfxtt lúnumgc lânbuou, bêegjrn ngoàfuswi đertoìuimsnh việsmrrn truyềyqfzn đertoếkrgon tiếkrgong bưwhbfadtac chânbuon, mộgfxtt thanh ânbuom mưwhbfezhvi phầiplwn từwebjlwhrnh nóertoi:

- Ngưwhbfezhvi ngoạqbjti lai Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch, cầiplwu kiếkrgon Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo.


- Vàfuswo đertoi.

Thanh ânbuom lưwhbfezhvi biếkrgong truyềyqfzn đertoếkrgon, làfuswm cho toàfuswn thânbuon Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch hơmjgvi đertogfxtng mộgfxtt chúnumgt, khôemdlng tựhjrj chủfzvq đertoưwhbfcglvc cóerto chúnumgt ílwhrt phảatkbn ứwpwrng xấfiuju hổfusw.

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch lấfiujy lạqbjti bìuimsnh tĩnumgnh, lúnumgc nàfuswy mớadtai đertoxknky cửddgma vàfuswo, đertodukcp vàfuswo mặferxt chílwhrnh làfusw mộgfxtt mùxfgyi thơmjgvm thấfiujm vàfuswo ruộgfxtt gan, đertouims cho ngưwhbfezhvi cóerto mộgfxtt loạqbjti cảatkbm giátmcmc ngộgfxt nhậdukcp khuêegjr phòfosvng.

Giưwhbfơmjgvng mắwebjt nhìuimsn lêegjrn, cảatkb gian phòfosvng bốjxhx trílwhr hấfiujp dẫkhrvn, thậdukct giốjxhxng nhưwhbf khuêegjr phòfosvng củfzvqa tiểuimsu thưwhbf khuêegjrtmcmc, trong đertojpezp đertolwhr quýsrqh giátmcm, lạqbjti mang theo vàfuswi phầiplwn đertoátmcmng yêegjru củfzvqa nữrghc nhi gia.

Nếkrgou khôemdlng phảatkbi tậdukcn mắwebjt nhìuimsn thấfiujy, Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch thựhjrjc khóerto tin tưwhbfyqfzng, đertoânbuoy làfusw gian phòfosvng củfzvqa mộgfxtt nữrghc trưwhbfyqfzng lãferxo trung niêegjrn.

- Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch? Hìuimsuims, chẳevjdng lẽlwhr ta gầiplwn đertoânbuoy cóerto chút côemdl lậdukcu quảatkbrlcin? Thiêegjrn Quếkrgowhbfơmjgvng Quốjxhxc chúnumgng ta, lạqbjti ra mộgfxtt thanh niêegjrn tàfuswi tuấfiujn củfzvqa đertoan dưwhbfcglvc giớadtai?

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch hơmjgvn ba mưwhbfơmjgvi tuổfuswi, bịvcch đertovcchnh giátmcm thanh niêegjrn tàfuswi tuấfiujn, cũgfxtng khôemdlng tílwhrnh quátmcm phậdukcn.

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch chắwebjp tay, cưwhbfezhvi ha ha nóertoi:

- Khôemdlng dátmcmm nhậdukcn, khôemdlng dátmcmm nhậdukcn. Ngưwhbfcglvc lạqbjti làfusw Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo, sắwebjc nưwhbfadtac hưwhbfơmjgvng trờezhvi, ởyqfz Thiêegjrn Quếkrgowhbfơmjgvng Quốjxhxc cóerto tiếkrgong thầiplwn thoạqbjti bấfiujt lãferxo, tuy Kiềyqfzu mỗyqpwyqfz Đzlutôemdlng Phưwhbfơmjgvng Vưwhbfơmjgvng Quốjxhxc, cũgfxtng mộgfxt danh đertoãferxnbuou.

tmcmi gọcglvi làfusw "thầiplwn thoạqbjti bấfiujt lãferxo", tựhjrj nhiêegjrn làfusw vuốjxhxt môemdlng ngựhjrja.

Nhưwhbfng bốjxhxn chữrghcferx thílwhrnbuong bốjxhxc nàfuswy, lạqbjti đertoátmcmnh rấfiujt hay, đertoátmcmnh đertoúnumgng chỗyqpw hiểuimsm, lấfiujy đertoưwhbfcglvc hiệsmrru quảatkb cựhjrjc tốjxhxt.

Quảatkb nhiêegjrn, nghe xong lờezhvi nàfuswy, trong lòfosvng Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo kia vui vẻadta, trêegjrn khuôemdln mặferxt khôemdlng phânbuon biệsmrrt ra tuổfuswi, tátmcmch ra dátmcmng tưwhbfơmjgvi cưwhbfezhvi giốjxhxng nhưwhbfxfgya xuânbuon.

- Thầiplwn thoạqbjti bấfiujt lãferxo? Ai nóertoi a, sao ta chưwhbfa từwebjng nghe qua?
Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo cưwhbfezhvi cưwhbfezhvi, đertoôemdli mắwebjt cóerto chứwpwra mịvcch hoặferxc tựhjrj nhiêegjrn, lưwhbfu quang chấfiujn đertogfxtng, phảatkbng phấfiujt tùxfgyy thờezhvi muốjxhxn chảatkby ra nưwhbfadtac.

- Ồqfbo? Vânbuọy mà Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo chưwhbfa từwebjng nghe qua? Cátmcmi nàfuswy cũgfxtng khóerto trátmcmch, trưwhbfyqfzng lãferxo ngàfuswi làfusw cao nhânbuon, khôemdlng màfuswng danh lợcglvi, tânbuom tílwhrnh siêegjru nhiêegjrn, đertoãferx khôemdlng quan tânbuom ngoạqbjti giớadtai chêegjr khen rôemdl̀i.

Lạqbjti mộgfxtt trậdukcn mãferx thílwhrnbuong bốjxhxc, nụgxwxwhbfezhvi trêegjrn mặferxt Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo, càfuswng thêegjrm khôemdlng che đertodukcy.

- Ha ha ha lạqbjtc...

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo nởyqfz nụgxwxwhbfezhvi.

- Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch đertoúnumgng khôemdlng? Ngưwhbfơmjgvi ngưwhbfezhvi nàfuswy, thậdukct biếkrgot nóertoi chuyệsmrrn. Ngưwhbfơmjgvi mớadtai vừwebja nóertoi ngưwhbfơmjgvi tớadtai từwebj Đzlutôemdlng Phưwhbfơmjgvng Vưwhbfơmjgvng Quốjxhxc?

- Đzlutúnumgng vậdukcy.

- Đzlutôemdlng Phưwhbfơmjgvng Vưwhbfơmjgvng Quốjxhxc cátmcmch nơmjgvi nàfuswy rấfiujt xa, sao ngưwhbfơmjgvi lạqbjti đertoếkrgon Thiêegjrn Quếkrgowhbfơmjgvng Quốjxhxc?

- Nếkrgou nhưwhbfertoi, ta mộgfxt danh màfusw đertoếkrgon, trưwhbfyqfzng lãferxo khẳevjdng đertovcchnh khôemdlng tin a? Ngàfuswi khảatkbrlcing khôemdlng biếkrgot, ởyqfz trong giớadtai quýsrqh tộgfxtc Đzlutôemdlng Phưwhbfơmjgvng Vưwhbfơmjgvng Quốjxhxc chúnumgng ta, bílwhr mậdukct đertoyqfzu cóerto bứwpwrc họcglva củfzvqa Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo. Ởyqrk trong giớadtai quýsrqh tộgfxtc, dùxfgyng cấfiujt chứwpwra bứwpwrc họcglva củfzvqa ngàfuswi làfuswm vẻadta vang. Mặferxc dùxfgy ta cóertonbuom cấfiujt chứwpwra, nhưwhbfng bấfiujt đertowebjc dĩnumguims trong vílwhr tiềyqfzn rỗyqpwng tuếkrgoch, khôemdlng cóerto lựhjrjc cùxfgyng nhữrghcng đertoqbjti quýsrqh tộgfxtc kia tranh đertooạqbjtt, trong nộgfxti tânbuom rấfiujt tiếkrgoc nuốjxhxi. Bấfiujt quátmcm, lầiplwn nàfuswy cóerto thểuims đertoưwhbfcglvc trưwhbfyqfzng lãferxo ngàfuswi tựhjrjuimsnh tiếkrgop kiếkrgon, sau khi trởyqfz vềyqfz, còfosvn cóerto chuyệsmrrn nóertoi khoátmcmc rôemdl̀i.

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch nóertoi đertoếkrgon đertoânbuoy, lộgfxt ra thậdukcp phầiplwn "chấfiujt phátmcmc" gãferxi gãferxi đertoiplwu, hắwebjc hắwebjc cưwhbfezhvi ngânbuoy ngôemdl.

Khôemdlng thểuims khôemdlng nóertoi, nữrghc nhânbuon nghe khôemdlng đertoưwhbfcglvc nhấfiujt, làfusw nam nhânbuon nóertoi dốjxhxi. Màfusw Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch nóertoi dốjxhxi, càfuswng làfuswertoi đertoếkrgon tiêegjru chuẩxknkn giảatkb thàfuswnh thậdukct, càfuswng khiếkrgon Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo khôemdlng thểuims khôemdlng tin.

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo thiêegjrn sinh lệsmrr mỹvpdb, hơmjgvn nữrghca cựhjrjc kỳvpdb tựhjrj kỷadta. Cộgfxtng thêegjrm tưwhbf sắwebjc củfzvqa nàfuswng khôemdlng tầiplwm thưwhbfezhvng, hơmjgvn nữrghca giỏzchgi vềyqfztmcmch ărlcin mặferxc, qua tuổfuswi bốjxhxn mưwhbfơmjgvi, nhìuimsn vềyqfz phílwhra trêegjrn hoàfuswn toàfuswn chílwhrnh xátmcmc nhưwhbfmjgvn hai mưwhbfơmjgvi tuổfuswi.

Đzlutânbuoy cũgfxtng làfusw vốjxhxn liếkrgong nàfuswng mộgfxtt mựhjrjc vẫkhrvn lấfiujy làfuswm ngạqbjto.


Vốjxhxn còfosvn muốjxhxn nghe ngóertong, nhìuimsn xem ngưwhbfezhvi ngoạqbjti lai kia cóerto ýsrqh đertoswaruims đertoếkrgon. Khôemdlng nghĩnumg tớadtai, bịvcch Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch trêegjru chọcglvc nhưwhbf vậdukcy, Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo cưwhbfezhvi đertoếkrgon run rẩxknky hếkrgot cảatkb ngưwhbfezhvi, muốjxhxn rụgxwxt rètkjrgfxtng rụgxwxt rètkjr khôemdlng đertoưwhbfcglvc.

Cốjxhx gắwebjng dừwebjng vui vẻadta, vỗyqpw vỗyqpw ngựhjrjc:

- Đzlutưwhbfcglvc rồswari, Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch, bảatkbn trưwhbfyqfzng lãferxo thừwebja nhậdukcn, ta cóerto chút thưwhbfyqfzng thứwpwrc ngưwhbfơmjgvi rồswari. Ngưwhbfơmjgvi nóertoi ngưwhbfơmjgvi làfuswuims Nguyệsmrrn Vọcglvng Thátmcmp màfusw đertoếkrgon?

- Phảatkbi.

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch mộgfxtt chúnumgt cũgfxtng khôemdlng phủfzvq nhậdukcn.

- Ta làfuswuims thựhjrjc hiệsmrrn nguyệsmrrn vọcglvng củfzvqa Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo màfusw đertoếkrgon.

- Cátmcmi gìuims?

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo càfuswng thêegjrm khôemdlng rụgxwxt rètkjr, đertowpwrng lêegjrn, đertoôemdli chânbuon ngọcglvc trầiplwn trụgxwxi, liềyqfzn hưwhbfadtang Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch đertoi tớadtai.

- Ngưwhbfơmjgvi cóerto thểuims thựhjrjc hiệsmrrn nguyệsmrrn vọcglvng củfzvqa ta? Ngưwhbfơmjgvi biếkrgot ta xin làfusw nguyệsmrrn vọcglvng gìuims sao?

- Biếkrgot rõmqes! Ngàfuswi hi vọcglvng thanh xuânbuon vĩnumgnh trúnumg, tưwhbfơmjgvng lai ba mưwhbfơmjgvi nărlcim, bảatkbo trìuims dung nhan khôemdlng giàfusw.

- Ngưwhbfơmjgvi... Ngưwhbfơmjgvi thậdukct sựhjrjerto biệsmrrn phátmcmp?

Con mắwebjt Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo mởyqfz to, trong đertoôemdli mắwebjt tràfuswn đertoiplwy nhiệsmrrt tìuimsnh cùxfgyng chờezhv mong, vẻadta mặferxt lo đertoưwhbfcglvc lo mấfiujt, phảatkbng phấfiujt sợcglv Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch nóertoi ra đertoátmcmp átmcmn phủfzvq nhậdukcn.

- Nếkrgou nhưwhbf khôemdlng cóertotmcmch, ta sao dátmcmm đertoêegjŕn nhà?

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch cưwhbfezhvi nóertoi.

- Thếkrgo nhưwhbfng màfusw, tạqbjti sao…

Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch khoátmcmt tay chặferxn lạqbjti:

- Khôemdlng cóerto nhiềyqfzu lýsrqh do nhưwhbf vậdukcy. Đzlutôemdlng Phưwhbfơmjgvng Vưwhbfơmjgvng Quốjxhxc chúnumgng ta cóertonbuou nóertoi, nóertoi làfusw nữrghc nhânbuon phụgxwx trátmcmch xinh đertojpezp nhưwhbf hoa, nam nhânbuon phụgxwx trátmcmch kiếkrgom tiềyqfzn nuôemdli gia đertoìuimsnh. Nữrghc nhânbuon trờezhvi sinh vìuims mỹvpdbfusw đertoếkrgon, truy cầiplwu xinh đertojpezp làfusw thiêegjrn tílwhrnh củfzvqa nữrghc nhânbuon, cũgfxtng làfusw trátmcmch nhiệsmrrm củfzvqa nữrghc nhânbuon. Màfusw nam nhânbuon, thìuims phảatkbi nghĩnumg tấfiujt cảatkb biệsmrrn phátmcmp, che chởyqfz nữrghc nhânbuon xinh đertojpezp. Cátmcmi nàfuswy làfusw thiêegjrn chứwpwrc củfzvqa nam nhânbuon.

- Chátmcmn ghéwhbft!

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo lúc nào nghe qua ngôemdln luậdukcn mớadtai lạqbjt nhưwhbf vậdukcy, trong bụgxwxng nởyqfz hoa, đertoswarng thờezhvi đertojxhxi vớadtai Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch cũgfxtng tràfuswn ngậdukcp tòfosvfosv, nhưwhbfng màfusw trong miệsmrrng lạqbjti giảatkb vờezhv giậdukcn.

- Khôemdlng cho phéwhbfp ngưwhbfơmjgvi ba hoa, nóertoi tựhjrja nhưwhbf chúnumgng ta làfusw mộgfxtt đertoôemdli vậdukcy.

- Hắwebjc hắwebjc, làfusw ta nóertoi sai rôemdl̀i. Bấfiujt quátmcm, có thêegjr̉ vìuims Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo thựhjrjc hiệsmrrn nguyệsmrrn vọcglvng, làfusw nguyệsmrrn vọcglvng lớadtan nhấfiujt củfzvqa nam nhânbuon trong thiêegjrn hạqbjt a?

Ninh trưwhbfyqfzng lãferxo bịvcch lờezhvi nàfuswy chọcglvc cho cưwhbfezhvi khôemdlng ngậdukcm miệsmrrng đertoưwhbfcglvc, hoàfuswn toàfuswn khôemdlng đertouims ýsrqhuimsnh tưwhbfcglvng thụgxwxc nữrghc, mởyqfz cờezhv trong bụgxwxng, còfosvn kéwhbfm hoa chânbuon múnumga tay vui sưwhbfadtang rôemdl̀i.

- Ừozeq, Kiềyqfzu Bạqbjtch Thạqbjtch, bảatkbn trưwhbfyqfzng lãferxo phátmcmt hiệsmrrn, ta càfuswng ngàfuswy càfuswng thưwhbfyqfzng thứwpwrc ngưwhbfơmjgvi. Bảatkbn trưwhbfyqfzng lãferxo quyếkrgot đertovcchnh, mặferxc kệsmrr ngưwhbfơmjgvi cóerto thểuims giúnumgp ta thựhjrjc hiệsmrrn nguyệsmrrn vọcglvng kia hay khôemdlng, ta cũgfxtng thuêegjr ngưwhbfơmjgvi làfuswm trợcglv thủfzvq củfzvqa ta. Hơmjgvn nữrghca, bảatkbn trưwhbfyqfzng lãferxo sẽlwhr hếkrgot sứwpwrc giúnumgp ngưwhbfơmjgvi giảatkbi quyếkrgot mộgfxtt thânbuon phậdukcn Ngũgfxt phẩxknkm quýsrqh tộgfxtc. Ngưwhbfơmjgvi ngưwhbfezhvi nàfuswy, quảatkb thựhjrjc rấfiujt cóerto ýsrqh tứwpwr!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.