Độc Tôn Tam Giới

Chương 247 : Sự tình náo lớn 2

    trước sau   
́o lớoqfjn 2

Sau lưxieang Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng kia, mộxqnst gãkvwr Long Nha vệrbro quáxieat.

- Hung hăefujng càn quâmedśy? Luậzswjn sựusbwmehlng gọyvumi hung hăefujng càn quâmedśy?

Phanh!

Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng kia mộxqnst quyềcmmmn nệrbron ởespt trêmwcbn bàcfjhn tràcfjh:

- Giang Trầxpcwn, bảgjyqn đfpnrôchhg thốxhfyng khôchhgng thífexbch nómwcbi nhảgjyqm. Ngưxieaơdytmi đfpnráxieanh chếtoftt đfpnrrbro tửchhgcfjhn Lam Bắcfjhc Cung, hiệrbron tạcptoi ngưxieaoihfi Càcfjhn Lam Bắcfjhc Cung hưxieaoqfjng ta đfpnròjjkqi hung thủvhgv. Ngưxieaơdytmi hoặxxofc làcfjh ngoan ngoãkvwrn nhậzswjn tộxqnsi, pháxiean nhưxiea thếtoftcfjho, chúhobbng ta sẽtoft theo lẽtoftchhgng bằqvalng xửchhgvkez. Nếtoftu ngưxieaơdytmi muốxhfyn dựusbwa vàcfjho nơdytmi hiểgjyqm yếtoftu chốxhfyng lạcptoi...


- Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng đfpnrúhobbng khôchhgng?

Giang Trầxpcwn khoáxieat tay chặxxofn lạcptoi, căefuj́t đfpnrưxieát đfpnrxhfyi phưxieaơdytmng.

- Ngưxieaơdytmi cũmehlng đfpnrvkezng ra vẻchhg cho ta. Ta đfpnráxieanh chếtoftt bọyvumn cưxieaoqfjp, làcfjh phòjjkqng vệrbro chífexbnh đfpnráxieang, tựusbw nhậzswjn vôchhg tộxqnsi. Mặxxoft kháxieac, ngưxieaơdytmi đfpnrãkvwr đfpnrem lờoihfi nómwcbi đfpnrếtoftn nưxieaoqfjc nàcfjhy, còjjkqn nómwcbi gìcini theo lẽtoftchhgng bằqvalng xửchhgvkez? Nómwcbi lờoihfi nàcfjhy ngưxieaơdytmi khôchhgng e lệrbro sao?

- Nómwcbi nhưxiea vậzswjy, ngưxieaơdytmi làcfjh muốxhfyn ngoan cốxhfy chốxhfyng lạcptoi?

Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng kia cưxieaoihfi lạcptonh liêmwcbn tụqpfnc.

- Giang Trầxpcwn, chúhobbng ta cómwcb thểgjyq cho ngưxieaơdytmi mộxqnst cơdytm hộxqnsi cuốxhfyi cùusbwng, ngưxieaơdytmi bêmwcbn đfpnrưxieaoihfng sáxieat nhâmedsn, đfpnrếtoftn cùusbwng thừvkeza nhậzswjn hay khôchhgng?

Giang Trầxpcwn nhàcfjhn nhạcptot lắcfjhc đfpnrxpcwu:

- Ta khôchhgng cómwcbcini phảgjyqi thừvkeza nhậzswjn.

- Rấuydmt tốxhfyt! Xem ra ngưxieaơdytmi làcfjh khôchhgng thấuydmy Hoàcfjhng Hàcfjhmedsm Bâmedśt Tưxieả, quyếtoftt tâmedsm muốxhfyn cùusbwng Long Nha vệrbro đfpnrxhfyi nghịhobbch. Dẫesjln đfpnri, đfpnráxieanh vàcfjho Hắcfjhc Lao!

Hắcfjhc Lao, đfpnrómwcbcfjh đfpnrhobba phưxieaơdytmng Long Nha giam giữpsxt trọyvumng phạcptom.

Mộxqnst khi bịhobb đfpnráxieanh nhậzswjp Hắcfjhc Lao, cơdytm hồalmw khôchhgng cómwcb khảgjyqefujng từvkezdytmi âmedśy đfpnri ra.

Có thêmwcb̉ từvkez Hắcfjhc Lao đfpnri ra, trêmwcbn cơdytm bảgjyqn chỉbxiimwcb mộxqnst khảgjyqefujng, cáxieai kia chífexbnh làcfjhchhgi ra chéftwom đfpnrxpcwu.

jjkqn cómwcb mộxqnst loạcptoi khảgjyqefujng kháxieac, làcfjh đfpnrpbtang đfpnri vàcfjho, nằqvalm thàcfjhnh thi thểgjyq đfpnri ra.


Mấuydmy Long Nha vệrbro áxieap giảgjyqi Giang Trầxpcwn, đfpnri tớoqfji Hắcfjhc Lao.

- Mómwcba nómwcb, mỗxhfyi lầxpcwn đfpnrếtoftn gầxpcwn đfpnrhobba phưxieaơdytmng quỷqval quáxieai nàcfjhy, đfpnrãkvwr cảgjyqm thấuydmy u áxieam, thấuydmy lạcptonh cảgjyq ngưxieaoihfi.

Mộxqnst gãkvwr Long Nha vệrbro phàcfjhn nàcfjhn.

- Ai, đfpnrvkezng oáxiean tráxieach. Nhanh néftwom tiểgjyqu tửchhgcfjhy vàcfjho, quay đfpnrxpcwu lạcptoi hưxieaoqfjng Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng phụqpfnc mệrbronh.

- Ta nómwcbi tiểgjyqu tửchhg, trêmwcbn ngưxieaoihfi củvhgva ngưxieaơdytmi cómwcb thứpbtacini đfpnráxieang giáxiea khôchhgng vậzswjy? Tranh thủvhgv thờoihfi gian giao ra, chúhobbng ta tâmedsm tìcininh tốxhfyt, cómwcb thểgjyq giúhobbp ngưxieaơdytmi đfpnrưxieaa vàcfjhi câmedsu di ngôchhgn.

- Phảgjyqi phảgjyqi. Tiếtoftn vàcfjho Hắcfjhc Lao, đfpnrvkezng nómwcbi đfpnralmw vậzswjt quývkez trọyvumng, xưxieaơdytmng cốxhfyt cũmehlng khôchhgng thừvkeza mộxqnst câmedsy. Mang thứpbta tốxhfyt vàcfjho cũmehlng làcfjh khôchhgng côchhgng tiệrbron nghi đfpnráxieam súhobbc sinh kia.

Trong ngôchhgn ngữpsxt, đfpnrãkvwr đfpnrem Giang Trầxpcwn trởespt thàcfjhnh mộxqnst ngưxieaoihfi hẳnqnan phảgjyqi chếtoftt.

Giang Trầxpcwn bìcininh thảgjyqn ung dung, nhàcfjhn nhạcptot màcfjhxieaoihfi, mấuydmy Long Nha vệrbro phụqpfn tráxieach áxieap giảgjyqi nàcfjhy, hiểgjyqn nhiêmwcbn đfpnrcmmmu làcfjh tiểgjyqu nhâmedsn vậzswjt, cùusbwng loạcptoi tiểgjyqu nhâmedsn vậzswjt nàcfjhy đfpnruydmu mồalmwm méftwop, khôchhgng cómwcb bấuydmt kỳqaji ývkez nghĩcuyea.

- A! Tiểgjyqu tửchhg, ngưxieaơdytmi còjjkqn rấuydmt cómwcb cốxhfyt khífexb? Đjjkqvkezng tráxieach ta khôchhgng cómwcb nhắcfjhc nhởespt ngưxieaơdytmi, đfpnrvkezng nómwcbi ngưxieaơdytmi mộxqnst ngưxieaoihfi từvkez ngoàcfjhi đfpnrếtoftn, coi nhưxiea ngưxieaơdytmi làcfjh nhâmedsn sĩcuye bảgjyqn thổpsxt, đfpnrcfjhc tộxqnsi Càcfjhn Lam Bắcfjhc Cung, đfpnrómwcbmehlng chỉbxiijjkqn đfpnrưxieaoihfng chếtoftt. Trừvkez khi ngưxieaơdytmi làcfjh đfpnrrbro tửchhg Tam đfpnrcptoi đfpnrcptoo tràcfjhng kháxieac, hơdytmn nữpsxta cómwcbhobbi dựusbwa lớoqfjn bảo kêmwcb ngưxieaơdytmi.

- Lãkvwro Thấuydmt, khôchhgng cầxpcwn phảgjyqi cùusbwng hắcfjhn nómwcbi nhảgjyqm! Cómwcbhobbi dựusbwa lớoqfjn hắcfjhn cómwcb thểgjyq bịhobb đfpnráxieanh vàcfjho Hắcfjhc Lao? Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng tựusbwcininh xửchhgvkez bảgjyqn áxiean nàcfjhy, việrbroc nàcfjhy còjjkqn khôchhgng phảgjyqi rõesptcfjhng? Đjjkqâmedsy làcfjh thưxieaxxofng cấuydmp muốxhfyn hắcfjhn phảgjyqi chếtoftt, hắcfjhn muốxhfyn khôchhgng chếtoftt cũmehlng khôchhgng đfpnrưxieaxxofc.

- Hắcfjhc hắcfjhc, lạcptoi nómwcbi tiếtoftp, tiểgjyqu tửchhgcfjhy ngưxieaxxofc lạcptoi làcfjh kiêmwcbn cưxieaoihfng, đfpnrếtoftn bâmedsy giờoihfmehlng khôchhgng cầxpcwu xin.

- Tốxhfyt rồalmwi, đfpnrãkvwr đfpnrếtoftn Hắcfjhc Lao, trưxieaoqfjc dừvkezng mộxqnst chúhobbt.

Mộxqnst gãkvwr tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng khoáxieat tay chặxxofn lạcptoi, áxieanh mắcfjht nhìcinin qua Giang Trầxpcwn, đfpnráxieanh giáxieacfjhi lầxpcwn.


- Tiểgjyqu tửchhg, ta nómwcbi thẳnqnang a. Đjjkqếtoftn nơdytmi nàcfjhy, ngưxieaơdytmi làcfjh khôchhgng thểgjyqcfjho đfpnri ra ngoàcfjhi. Cho ngưxieaơdytmi hai lựusbwa chọyvumn, thứpbta nhấuydmt, ngoan ngoãkvwrn đfpnrem thứpbta đfpnráxieang giáxiea trêmwcbn ngưxieaoihfi giao ra, bớoqfjt đfpnri chúhobbng ta soáxieat ngưxieaoihfi. Lựusbwa chọyvumn thứpbta hai, thìcinimwcb chút đfpnrcfjhc tộxqnsi rồalmwi, nếtoftu ngưxieaơdytmi khôchhgng ngoan ngoãkvwrn giao ra, chúhobbng ta đfpnràcfjhnh phảgjyqi tựusbwcininh đfpnrxqnsng thủvhgv. Trưxieaoqfjc đfpnrómwcb cảgjyqnh cáxieao ngưxieaơdytmi, mộxqnst khi chúhobbng ta đfpnrxqnsng thủvhgv, vậzswjy liềcmmmn khôchhgng quáxieaefujn minh rôchhg̀i.

- Cáxieac ngưxieaơdytmi xáxieac đfpnrhobbnh mìcininh làcfjh Long Nha vệrbro? Khôchhgng phảgjyqi đfpnrrbro tửchhgcfjhn Lam Bắcfjhc Cung?

Giang Trầxpcwn nhàcfjhn nhạcptot cưxieaoihfi hỏfxpzi.

- Cómwcb ývkez tứpbtacini?

Tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng kia sữpsxtng sờoihf.

- Đjjkqrbro tửchhgcfjhn Lam Bắcfjhc Cung, am hiểgjyqu cảgjyqn đfpnrưxieaoihfng cưxieaoqfjp bómwcbc. Cáxieac ngưxieaơdytmi cáxieai nàcfjhy tífexbnh làcfjh xảgjyqo tráxieadytmftwot tàcfjhi sảgjyqn? Hay làcfjhfexbnh toáxiean côchhgng khai cưxieaoqfjp bómwcbc?

Giang Trầxpcwn ung dung hỏfxpzi.

- Tiểgjyqu tửchhg, xem ra ngưxieaơdytmi làcfjh con rùusbwa ăefujn quảgjyqmedsn, muốxhfyn chếtoftt!

Tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng kia xắcfjhn tay áxieao.

- Vậzswjy thìcini đfpnrvkezng tráxieach chúhobbng ta khôchhgng kháxieach khífexb. Lãkvwro Lụqpfnc lãkvwro Thấuydmt, đfpnráxieanh hắcfjhn!

- Dừvkezng tay!

Ngay lúhobbc nàcfjhy, mộxqnst thanh âmedsm uy nghiêmwcbm truyềcmmmn đfpnrếtoftn.

Thanh âmedsm rơdytmi xuốxhfyng, mộxqnst thâmedsn ảgjyqnh cao lớoqfjn sảgjyqi bưxieaoqfjc từvkez ngoàcfjhi cửchhga đfpnri vàcfjho. Xem chếtoft phụqpfnc củvhgva ngưxieaoihfi nàcfjhy, chứpbtac vịhobb hiểgjyqn nhiêmwcbn so vớoqfji nhữpsxtng ngưxieaoihfi ởespt đfpnrâmedsy cao hơdytmn khôchhgng ífexbt. Lôchhgng màcfjhy ngưxieaoihfi nàcfjhy nồalmwng đfpnrzswjm, mặxxoft màcfjhy tầxpcwm đfpnrómwcb, cómwcb mộxqnst cỗxhfy chífexbnh khífexb khôchhgng giậzswjn tựusbw uy.


- Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng?

Mấuydmy Long Nha vệrbro nhìcinin thấuydmy ngưxieaoihfi tớoqfji, sắcfjhc mặxxoft hơdytmi đfpnrpsxti, lậzswjp tứpbtac thu hồalmwi bộxqnsxieang côchhgn đfpnralmwhobbc trưxieaoqfjc, đfpnrpbtang thàcfjhnh mộxqnst hàcfjhng, hưxieaoqfjng ngưxieaoihfi tớoqfji cúhobbi chàcfjho.

- Chậzswjc chậzswjc! Mấuydmy ngưxieaoihfi cáxieac ngưxieaơdytmi, càcfjhng ngàcfjhy càcfjhng cómwcbefujng lựusbwc a? Xảgjyqo tráxieadytmftwot tàcfjhi sảgjyqn, khôchhgng hổpsxtcfjh thủvhgv hạcpto củvhgva Đjjkqiềcmmmn mỗxhfy ta, khôchhgng hổpsxtcfjh Long Nha vệrbro cao cao tạcptoi thưxieaxxofng!

- Đjjkqcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng, chúhobbng ta...

Tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng kia chảgjyqy mồalmwchhgi tráxiean, sợxxof tớoqfji mứpbtac thiếtoftu chúhobbt nữpsxta tèxfdb ra quầxpcwn.

- Nhưxiea thếtoftcfjho? Còjjkqn muốxhfyn nómwcbi xạcptoo? Ngưxieaơdytmi cho rằqvalng ta làcfjh kẻchhg đfpnriếtoftc? Cáxieai gìcinimehlng khôchhgng nghe thấuydmy?

Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng kia, áxieanh mắcfjht pháxieat lạcptonh.

- Khôchhgng, khôchhgng phảgjyqi! Đjjkqiềcmmmn đfpnrxqnsi, làcfjh chúhobbng ta sai, chúhobbng ta đfpnráxieang chếtoftt!

Hai châmedsn tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng kia khẽtoft cong, đfpnrxqnst nhiêmwcbn quỳqaji xuốxhfyng.

- Đjjkqiềcmmmn đfpnrxqnsi, chúhobbng ta sai rồalmwi, nểgjyqcininh chúhobbng ta theo ngàcfjhi bảgjyqy táxieam năefujm, tha cho chúhobbng ta lầxpcwn nàcfjhy.

Mấuydmy Long Nha vệrbro kia, đfpnrcmmmu theo châmedsn quỳqaji xuốxhfyng, khôchhgng ngừvkezng dậzswjp đfpnrxpcwu.

Bởespti vìcinixieai gọyvumi làcfjh, thưxieaxxofng quan khôchhgng bằqvalng hiệrbron quản.

Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng đfpnrhobba vịhobbcfjh cao, so vớoqfji đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng cao hơdytmn mộxqnst cấuydmp bậzswjc. Nhưxieang màcfjh chứpbtac vịhobb củvhgva Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng lạcptoi cao, cũmehlng khôchhgng phảgjyqi trựusbwc tiếtoftp quảgjyqn bọyvumn họyvum.


Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng nàcfjhy, làcfjh hiệrbron quản củvhgva bọyvumn hắcfjhn. Làcfjh ngưxieaoihfi lãkvwrnh đfpnrcptoo trựusbwc tiếtoftp chífexbnh thứpbtac củvhgva bọyvumn hắcfjhn. Bọyvumn hắcfjhn nhữpsxtng ngưxieaoihfi nàcfjhy, tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng cũmehlng tốxhfyt, đfpnrxqnsi viêmwcbn cũmehlng tốxhfyt, đfpnrcmmmu do Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng quảgjyqn hạcptot.

chhgm nay sựusbwcininh bịhobb đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng đfpnráxieanh vỡffrn, bọyvumn hắcfjhn nhưxiea thếtoftcfjho khôchhgng sợxxofkvwri? Hơdytmn nữpsxta, bọyvumn hắcfjhn rấuydmt rõesptcfjhng, Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng ghéftwot áxieac nhưxiea cừvkezu, làcfjh nổpsxti danh thiếtoftt diệrbron vôchhgxiea.

Mộxqnst khi Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng muốxhfyn trịhobb bọyvumn hắcfjhn, đfpnrvkezng nómwcbi Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng, ngưxieaoihfi đfpnrhobba vịhobb cao hơdytmn nữpsxta đfpnrếtoftn cầxpcwu tìcininh, cũmehlng chưxieaa chắcfjhc cómwcbxieac dụqpfnng.

Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng nàcfjhy tífexbnh tìcininh nómwcbng nảgjyqy, chọyvumc giậzswjn hắcfjhn, ngay cảgjyq đfpnrôchhg thốxhfyng cũmehlng dáxieam chốxhfyng đfpnrxhfyi, chớoqfjmwcbi chi Luậzswjt đfpnrôchhg thốxhfyng trêmwcbn thựusbwc tếtoft chỉbxiicfjh Phómwcb Đjjkqôchhg thốxhfyng.

- Cảgjyq đfpnráxieam đfpnrcmmmu đfpnrpbtang lêmwcbn cho lão tưxieả! Lão tưxieả mang binh, làcfjh loạcptoi nhưxieaxieac ngưxieaơdytmi sao?

Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng mắcfjhng.

Mấuydmy Long Nha vệrbro kia nghe Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng mởespt miệrbrong mắcfjhng bọyvumn hắcfjhn, trong nộxqnsi tâmedsm ngưxieaxxofc lạcptoi vui vẻchhg. Bọyvumn hắcfjhn biếtoftt rõespt, đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng mắcfjhng bọyvumn hắcfjhn, cáxieai kia đfpnrcptoi biểgjyqu cho hắcfjhn còjjkqn khôchhgng cómwcb triệrbrot đfpnrgjyq tứpbtac giậzswjn.

Mộxqnst khi đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng triệrbrot đfpnrgjyq nổpsxti giậzswjn, ngưxieaơdytmi muốxhfyn hắcfjhn chửchhgi, mắcfjhng ngưxieaơdytmi cũmehlng khôchhgng cómwcbdytm hộxqnsi.

Mấuydmy ngưxieaoihfi đfpnrcmmmu thuậzswjn theo đfpnrpbtang lêmwcbn, cẩpkjin thậzswjn từvkezng li từvkezng tífexb đfpnrpbtang ởespt mộxqnst bêmwcbn, đfpnrcptoi khífexbmehlng khôchhgng dáxieam thởespt mạcptonh.

- Ngưxieaoihfi nàcfjhy, trưxieaoqfjc giam giữpsxtespt trong Đjjkqan Hạcptop Tửchhg.

Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng nhàcfjhn nhạcptot phâmedsn phómwcb.

- Cáxieai nàcfjhy...

Tiểgjyqu đfpnrxqnsi trưxieaesptng kia cómwcb chúhobbt chầxpcwn chờoihf.

- Nhưxiea thếtoftcfjho? Cómwcb vấuydmn đfpnrcmmm?

Đjjkqiềcmmmn đfpnrcptoi đfpnrxqnsi trưxieaesptng liếtoftc mắcfjht, hỏfxpzi lạcptoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.