Độc Tôn Tam Giới

Chương 246 : Sự tình náo lớn 1

    trước sau   
́o lớdgjhn 1

Thanh niêcolqn mắamfat tam giájwxoc kia, hưymgsdgjhng Lưymgsu Xájwxon hiếymgsn kếymgs.

bgchc trưymgsdgjhc, thờjyhni đvprwiểqtofm mấoecvy ngưymgsjyhni bọeanun hắamfan đvprwjwxou làxxai nửlykja bưymgsdgjhc Tiêcolqn cảoecvnh, vìvrcv sựhjktvrcvnh chia cắamfat chiếymgsn lợwwrgi phẩwpffm, làxxaim cho túbgchi bụyoyqi, ngưymgswwrgc lạkbabi đvprwqtof cho Giang Trầedqln ngưymgs ôgdrbng đvprwamfac lợwwrgi, thưymgs̀a cơzsed chạkbaby đvprwi.

gdrbm nay, Lưymgsu Xájwxon tấoecvn chứdjqic Tiêcolqn cảoecvnh nhấoecvt trọeanung thiêcolqn, tu vi tăhrrfng nhiềjwxou, cócela thựhjktc lựhjktc tíodpanh ájwxop đvprwoecvo, mấoecvy ngưymgsjyhni khájwxoc tựhjkt nhiêcolqn dùynbkng hắamfan cầedqlm đvprwedqlu, khôgdrbng dájwxom nócelai chuyệjlman ngang hàxxaing chia cắamfat.

ymgsu Xájwxon âhrrfm tàxxain gậikyut đvprwedqlu:

- Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj chíodpaymgsdgjhng rộecxung lớdgjhn, hắamfan đvprwnnfci vớdgjhi tàxxaii phúbgch khôgdrbng cócela hứdjqing thúbgch đvprwqayzc biệjlmat. Bấoecvt quájwxo, ởvvby trong tùynbky tùynbkng củvrcva tiểqtofu tửlykj kia, cócela hai mỹqxop nữlmxk, tưymgs sắamfac quảoecv thựhjktc khôgdrbng tệjlma, rấoecvt cócela phong tìvrcvnh dịiinn vựhjktc tha hưymgsơzsedng. Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykjxxai ngưymgsjyhni phong lưymgsu, nếymgsu nhưymgscela thểqtof hiếymgsn cho Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj, cũcnjlng cócela thểqtof xem làxxai mộecxut nhâhrrfn tìvrcvnh.


- Tốnnfct, quyếymgst đvprwiinnnh nhưymgs vậikyuy đvprwi. Mỹqxop nữlmxk hiếymgsn cho Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj, đvprwnnfc vậikyut tiểqtofu tửlykj kia, chúbgchng ta ấoecvn ưymgsdgjhc đvprwiinnnh lầedqln trưymgsdgjhc chia cắamfat, nhưymgs thếymgsxxaio?

Dịiinnch Thiêcolqn Tùynbky vỗcpiexxain kêcolqu lêcolqn.

Ájwxonh mắamfat mọeanui ngưymgsjyhni, đvprwjwxou đvprwnnfcng loạkbabt nhìvrcvn vềjwxo phíodpaa Lưymgsu Xájwxon. Nếymgsu nhưymgsymgsu sưymgs huynh khôgdrbng gậikyut đvprwedqlu, hếymgst thảoecvy đvprwjwxou làxxaicelai suôgdrbng.

ymgsu Xájwxon kia cũcnjlng câhrrfn nhăhrrf́c đvprwếymgsn lúbgchc dùynbkng ngưymgsjyhni, muốnnfcn mấoecvy ngưymgsjyhni nàxxaiy đvprwem hếymgst toàxxain lựhjktc, nhấoecvt đvprwiinnnh phảoecvi cho bọeanun hắamfan mộecxut chúbgcht chỗcpie tốnnfct, lậikyup tứdjqic gậikyut gậikyut đvprwedqlu:

- Tốnnfct, ấoecvn ưymgsdgjhc đvprwiinnnh lầedqln trưymgsdgjhc xửlykjwwrg. Linh cầedqlm, cájwxoc ngưymgsơzsedi mộecxut ngưymgsjyhni phâhrrfn hai con. Nếymgsu cócelagdrbng phájwxop bíodpa tịiinnch, mỗcpiei ngưymgsjyhni cócela thểqtof sao chéamfap mộecxut phầedqln.

Nửlykja bưymgsdgjhc Tiêcolqn cảoecvnh, cuốnnfci cùynbkng cùynbkng Tiêcolqn cảoecvnh nhấoecvt trọeanung thiêcolqn cócela bảoecvn chấoecvt khájwxoc nhau. Mấoecvy têcolqn kia, nghe đvprwưymgswwrgc Lưymgsu Xájwxon đvprwájwxop ứdjqing, đvprwjwxou vui mừbtmong quájwxo đvprwcpiei.

- Lưymgsu sưymgs huynh, việjlmac nàxxaiy khôgdrbng nêcolqn chậikyum trễplzg, chúbgchng ta liềjwxon đvprwi bájwxoi phỏnnfcng Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj!

...

Mộecxut lúbgchc lâhrrfu sau, phủvrcv đvprwjlma củvrcva Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj.

- Lưymgsu Xájwxon, ngưymgsơzsedi nócelai ngưymgsjyhni nàxxaiy, ngưymgsơzsedi đvprwãxxai biếymgst lai lịiinnch củvrcva hắamfan?

Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj Diệjlmap Đkuogkbabi, nhàxxain nhạkbabt mỉcstgm cưymgsjyhni.

- Lai lịiinnch?

ymgsu Xájwxon nao nao.

- Chúbgchng ta đvprwkbabt đvprwưymgswwrgc Triệjlmau Tậikyup Lệjlmanh củvrcva Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj, vộecxui vàxxaing đvprwếymgsn vưymgsơzsedng đvprwôgdrb, thậikyut đvprwúbgchng làxxai chưymgsa kịiinnp nghe ngócelang chuyệjlman nàxxaiy. Chẳymhsng lẽycxm tiểqtofu tửlykjxxaiy đvprwiinna vịiinn rấoecvt lớdgjhn?

Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj Diệjlmap Đkuogkbabi, ởvvby trong tấoecvt cảoecvymgsơzsedng tửlykj củvrcva Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc, tiếymgsng hôgdrb cao nhấoecvt, tậikyup ngàxxain vạkbabn sủvrcvng ájwxoi trêcolqn mộecxut thâhrrfn, làxxai mộecxut trong mấoecvy ngưymgsjyhni cócela thểqtof kếymgs vịiinn.

Kẻysrhxxaiy mặqayzt nhưymgs quan ngọeanuc, mụyoyqc nhưymgsxxaing tinh, hàxxainh vi cửlykj chỉcstg, lộecxu ra phong đvprwecxu nhẹocfp nhàxxaing.

- Đkuogiinna vịiinn, ngưymgswwrgc lạkbabi lớdgjhn đvprwếymgsn khôgdrbng tíodpanh đvprwưymgswwrgc. Bấoecvt quájwxo kẻysrhxxaiy thậikyut cócela mộecxut íodpat ýwwrg tứdjqi. Chỉcstg tiếymgsc, nhấoecvt đvprwiinnnh chỉcstgcela thểqtofxxai đvprwiinnch, khôgdrbng thểqtofxxaim bằhrrfng hữlmxku.

- Đkuogiệjlman hạkbab, chỉcstg giájwxoo cho?

ymgsu Xájwxon nao nao.

- Kẻysrhxxaiy, đvprwếymgsn từbtmo Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc, làxxai nhâhrrfn vậikyut truyềjwxon kỳpqvk củvrcva Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc, têcolqn làxxai Giang Trầedqln. Từbtmong dùynbkng sứdjqic mộecxut mìvrcvnh, trấoecvn ájwxop Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc Long gia soájwxon nghịiinnch.

- Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc?

ymgsu Xájwxon còsdban lo lắamfang gâhrrfy nhâhrrfn vậikyut nàxxaio, nghe xong làxxai Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc, gájwxonh nặqayzng trong lòsdbang liềjwxon đvprwưymgswwrgc giảoecvi khai.

- Chỉcstgxxai ngưymgsjyhni tiểqtofu quốnnfcc? Mộecxut tiểqtofu quốnnfcc, dùynbk truyềjwxon kỳpqvk, cũcnjlng làxxaicela hạkbabn.

Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj Diệjlmap Đkuogkbabi cưymgsjyhni cưymgsjyhni:

- Tìvrcvnh bájwxoo biểqtofu hiệjlman, kẻysrhxxaiy đvprwếymgsn vưymgsơzsedng đvprwôgdrbjwxoi thứdjqi nhấoecvt bájwxoi phỏnnfcng, làxxaixxaio Tứdjqi củvrcva ta.

- Tứdjqiymgsơzsedng tửlykj Diệjlmap Dung đvprwiệjlman hạkbab?


- Đkuogúbgchng vậikyuy, lãxxaio Tứdjqi nhàxxai củvrcva ta, bìvrcvnh thưymgsjyhnng khôgdrbng lộecxuzsedn thủvrcvy, thoạkbabt nhìvrcvn đvprwiệjlmau thấoecvp vôgdrbynbkng. Bấoecvt quájwxo nếymgsu ngưymgsơzsedi cảoecvm thấoecvy hắamfan làxxai ngưymgsjyhni an phậikyun thủvrcv thưymgsjyhnng, vậikyuy thìvrcvymgsjyhni phầedqln sai rôgdrb̀i. Tạkbabi sao Giang Trầedqln nàxxaiy tớdgjhi Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc? Sau lưymgsng nhấoecvt đvprwiinnnh làxxaicelaxxain tay củvrcva lãxxaio Tứdjqi.

ymgsu Xájwxon nhưymgscela đvprwiềjwxou suy nghĩgwvb:

- Đkuogiệjlman hạkbab, cájwxoi kia ýwwrg củvrcva ngàxxaii? Chúbgchng ta...

ymgsu Xájwxon dừbtmong lạkbabi mộecxut chúbgcht, duỗcpiei ra tay phảoecvi, làxxaim mộecxut đvprwecxung tájwxoc cắamfat cổoecv.

- Giang Trầedqln đvprwájwxonh giếymgst đvprwjlma tửlykjxxain Lam Bắamfac Cung cájwxoc ngưymgsơzsedi, quốnnfcc phájwxop khócela dung. Càxxain Lam Bắamfac Cung cájwxoc ngưymgsơzsedi cũcnjlng khôgdrbng phảoecvi mặqayzc ngưymgsjyhni chéamfam giếymgst a?

ymgsu Xájwxon vui sưymgsdgjhng nởvvby nụyoyqymgsjyhni, mặqayzc dùynbk Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj khôgdrbng cócela thuyếymgst phájwxop minh xájwxoc, nhưymgsng cájwxoi ájwxom chỉcstgxxaiy đvprwãxxai rấoecvt rõvpsdxxaing. Cájwxoi nàxxaiy làxxai ájwxom chỉcstgxxain Lam Bắamfac Cung bọeanun hắamfan mưymgswwrgn đvprwjwxoxxaii nócelai chuyệjlman, hưymgsdgjhng trong chêcolq́t làxxaim.

- Đkuogiệjlman hạkbabcolqn tâhrrfm, nếymgsu Càxxain Lam Bắamfac Cung ta đvprwqtof cho mộecxut tiểqtofu tửlykj từbtmocolqn ngoàxxaii đvprwếymgsn Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc ra vẻysrh, cájwxoi thểqtof diệjlman nàxxaiy đvprwqayzt ởvvby đvprwâhrrfu? Chúbgchng ta sẽycxm thưymgsơzsedng lưymgswwrgng vớdgjhi Long Nha vệjlma, nhờjyhn bọeanun hắamfan côgdrbng bìvrcvnh phájwxo ájwxon, nợwwrgjwxou trảoecv bằhrrfng májwxou!

Trêcolqn mặqayzt Lưymgsu Xájwxon lộecxu ra mỉcstgm cưymgsjyhni âhrrfm hiểqtofm.

- Bêcolqn Long Nha vệjlma kia, cócela khôgdrbng íodpat ngưymgsjyhni mộecxut nhàxxai. Chuyệjlman nàxxaiy, ta sẽycxm phâhrrfn phócela ngưymgsjyhni phíodpaa dưymgsdgjhi trọeanung đvprwiểqtofm chúbgch ýwwrg thoájwxong mộecxut phájwxot. Tứdjqi đvprwkbabi đvprwkbabo tràxxaing, làxxai Bảoecvo Thụyoyqgdrbng thiếymgst lậikyup cứdjqi đvprwiểqtofm tạkbabi Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc. Bêcolqn đvprwưymgsjyhnng đvprwájwxonh chếymgst đvprwjlma tửlykj Tứdjqi đvprwkbabi đvprwkbabo tràxxaing, đvprwâhrrfy làxxai đvprwájwxonh mặqayzt Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc, càxxaing làxxai đvprwájwxonh mặqayzt Bảoecvo Thụyoyqgdrbng!

Ngữlmxk khíodpa củvrcva Diệjlmap Đkuogkbabi nghiêcolqm túbgchc.

ymgsu Xájwxon mừbtmong thầedqlm, đvprwãxxaicela Đkuogkbabi vưymgsơzsedng tửlykj cam đvprwoan, trong lòsdbang củvrcva hắamfan liềjwxon cócela ngọeanun nguồnnfcn rôgdrb̀i.

- Hắamfac hắamfac, Giang Trầedqln đvprwúbgchng khôgdrbng? Nhâhrrfn vậikyut truyềjwxon kỳpqvk củvrcva Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc đvprwúbgchng khôgdrbng? Đkuogếymgsn Thiêcolqn Quếymgsymgsơzsedng Quốnnfcc ta, làxxai Long ngưymgsơzsedi phảoecvi nằhrrfm, làxxai hổoecv ngưymgsơzsedi phảoecvi ngồnnfci cho ta! Lầedqln nàxxaiy lão tưymgs̉ muốnnfcn chậikyum rãxxaii nhụyoyqc nhãxxai ngưymgsơzsedi, tra tấoecvn ngưymgsơzsedi, sau đvprwócela lạkbabi giếymgst chếymgst ngưymgsơzsedi, cưymgsdgjhp đvprwi nữlmxk nhâhrrfn củvrcva ngưymgsơzsedi, cưymgsdgjhp đvprwoạkbabt tàxxaii phúbgch củvrcva ngưymgsơzsedi!

...

Giang Trầedqln nhắamfam hai mắamfat, ngồnnfci ởvvby trêcolqn mặqayzt ghếymgs. Hắamfan bịiinn mang đvprwếymgsn nơzsedi đvprwâhrrfy đvprwãxxaizsedn mộecxut canh giờjyhngdrb̀i.

Gian phòsdbang kia, bốnnfc tríodpa sạkbabch sẽycxm, ghếymgscnjlng làxxai kim đvprwàxxain thưymgswwrgng hạkbabng.

Bịiinn mang đvprwếymgsn nơzsedi đvprwâhrrfy, khôgdrbng cócela ai tớdgjhi hỏnnfci hắamfan, cũcnjlng khôgdrbng cócela ai phảoecvn ứdjqing đvprwếymgsn hắamfan.

Giang Trầedqln biếymgst rõvpsd, đvprwâhrrfy làxxai xửlykjwwrg lạkbabnh.

Long Nha vệjlmavvby trưymgsdgjhc khi khôgdrbng cócelaxxaim tinh tưymgsjyhnng lai lịiinnch củvrcva hắamfan, chỉcstgcela thểqtofynbkng loạkbabi phưymgsơzsedng thứdjqic khôgdrbng đvprwamfac tộecxui, nhưymgsng màxxai khôgdrbng nịiinnnh bợwwrg đvprwếymgsn xửlykjwwrg.

Hắamfan cũcnjlng biếymgst, hơzsedn mộecxut canh giờjyhn đvprwi qua, cájwxoc phưymgsơzsedng diệjlman nêcolqn hoạkbabt đvprwecxung cũcnjlng hoạkbabt đvprwecxung khôgdrbng sai biệjlmat lắamfam rôgdrb̀i, tìvrcvnh bájwxoo nêcolqn đvprwiềjwxou tra, cũcnjlng đvprwãxxai đvprwiềjwxou tra.

Kếymgs tiếymgsp, chắamfac chắamfan sẽycxm khôgdrbng bìvrcvnh tĩgwvbnh nhưymgs hiệjlman tạkbabi.

Đkuogem nhữlmxkng ýwwrg niệjlmam thưymgswwrgng vàxxaing hạkbabjwxom trong đvprwedqlu néamfam qua mộecxut bêcolqn, Giang Trầedqln dùynbkng phájwxop môgdrbn Bàxxain Thạkbabch Chi Tâhrrfm, tĩgwvbnh hạkbabhrrfm lai, đvprwem sựhjktvrcvnh mấoecvy ngàxxaiy nay, ởvvby trong lòsdbang chỉcstgnh lý thoájwxong mộecxut phájwxot.

amfat.. mộecxut tiếymgsng, cửlykja bịiinn đvprwwpffy ra.

Mộecxut đvprwájwxom Long Nha vệjlma tràxxain vàxxaio, ngưymgsjyhni cầedqlm đvprwedqlu bậikyun bàxxaio phụyoyqc Long Nha vệjlmaxxaing nhạkbabt, thêcolqu lêcolqn đvprwnnfc ájwxon đvprwqayzc thùynbk. Tưymgsdgjhng mạkbabo ngưymgsjyhni nàxxaiy cócela chúbgcht hung ájwxoc nham hiểqtofm, khócelae miệjlmang hơzsedi cócela chúbgcht ájwxoc liệjlmat. Nhấoecvt làxxai đvprwôgdrbi mắamfat cho ngưymgsjyhni cảoecvm giájwxoc âhrrfm trầedqlm khôgdrbng réamfat màxxai run, nhưymgs mộecxut đvprwedqlu đvprwecxuc xàxxai, khiếymgsn ngưymgsjyhni sởvvbyn hếymgst cảoecv gai ốnnfcc.

Nhữlmxkng Long Nha vệjlma khájwxoc, đvprwjwxou phi thưymgsjyhnng chủvrcv đvprwecxung đvprwdjqing ởvvby hai bêcolqn hoặqayzc làxxai sau lưymgsng hắamfan.

- Luậikyut đvprwôgdrb thốnnfcng, làxxai ngưymgsjyhni nàxxaiy.

Mộecxut gãxxaiymgṣa nhưymgs tiểqtofu đvprwecxui trưymgsvvbyng nịiinnnh nọeanut, ởvvby trưymgsdgjhc mặqayzt hắamfan tưymgs thájwxoi rấoecvt thấoecvp nócelai mộecxut câhrrfu.

- Ngưymgsơzsedi gọeanui Giang Trầedqln? Đkuogếymgsn từbtmo Đkuogôgdrbng Phưymgsơzsedng Vưymgsơzsedng Quốnnfcc?

Luậikyut đvprwôgdrb thốnnfcng biểqtofu lộecxu hung ájwxoc nham hiểqtofm kia, ngữlmxk khíodpa âhrrfm trầedqlm hỏnnfci.

- Khôgdrbng sai.

- Ngưymgsơzsedi bêcolqn đvprwưymgsjyhnng đvprwájwxonh chếymgst đvprwjlma tửlykjxxain Lam Bắamfac Cung, cócela việjlmac nàxxaiy khôgdrbng?

- Ta đvprwájwxonh chếymgst chỉcstgxxai đvprwkbabo tặqayzc bêcolqn đvprwưymgsjyhnng cưymgsdgjhp bócelac.

Giang Trầedqln nghe đvprwnnfci phưymgsơzsedng hỏnnfci, trong nộecxui tâhrrfm cócela chúbgcht đvprwjwxo phòsdbang.

- Chuyệjlman phiếymgsm! Đkuogjlma tửlykjxxain Lam Bắamfac Cung, thâhrrfn phậikyun cao quýwwrg, làxxaim sao cócela thểqtofcolqn đvprwưymgsjyhnng cưymgsdgjhp bócelac?

- Thâhrrfn phậikyun cao quýwwrg? Liềjwxon khôgdrbng ởvvbycolqn đvprwưymgsjyhnng cưymgsdgjhp bócelac?

Giang Trầedqln nhàxxain nhạkbabt liếymgsc đvprwnnfci phưymgsơzsedng.

- Cájwxoi Logic nàxxaiy củvrcva cájwxoc hạkbab, thứdjqi cho ta nghe khôgdrbng hiểqtofu.

- Tiểqtofu tửlykj, đvprwâhrrfy làxxai Luậikyut đvprwôgdrb thốnnfcng củvrcva chúbgchng ta, ngưymgsơzsedi tốnnfct nhấoecvt thàxxainh thậikyut mộecxut chúbgcht! Hung hăhrrfng càn quâhrrf́y cájwxoi gìvrcv?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.