Độc Tôn Tam Giới

Chương 245 : Chẳng những đánh người, còn sát nhân 2

    trước sau   
jkdom nay hắvhwnn mớjwsqi đupyjếoibnn, khôjkdong cầauhsn phảwswni đupyjem sựhyxcihcpnh náo lớjwsqn nhưjjqf vậdtccy.

Long Nha vệrben kia thấeohsy Giang Trầauhsn khôjkdong chújdfot hoang mang, khídneo đupyjjmlx bấeohst phàwizzm, cũzncdng khôjkdong dázcram đupyjvhwnc tộjmlxi, gậdtcct gậdtcct đupyjauhsu.

Giang Trầauhsn đupyji đupyjếoibnn trưjjqfjwsqc mặlsnat Phong Viêzncdm:

- Phong huynh, tuy ngưjjqfơuqchi làwizz ngưjjqfbaoni chứatojng kiếoibnn ởonqf hiệrbenn trưjjqfbaonng, nhưjjqfng ta sẽjkdo khôjkdong tùsthly tiệrbenn mởonqf miệrbenng, cho ngưjjqfơuqchi đupyji làwizzm nhâpqdrn chứatojng. Nơuqchi nàwizzy cóvkxz mộjmlxt tờbaon giấeohsy, nhờbaon ngưjjqfơuqchi chuyểbzpen giao cho Đllyta Bảwswno đupyjnlhgo tràwizzng Thạnlhgch phóvkxzjkdon chủyxub củyxuba cázcrac ngưjjqfơuqchi. Nếoibnu hắvhwnn khôjkdong nhìihcpn, ngưjjqfơuqchi nóvkxzi thứatojwizzy, cùsthlng Nguyệrbenn Vọatsong Tházcrap cóvkxz quan hệrben.

- A?

Phong Viêzncdm sữjdfong sờbaon, kỳdpsx thậdtcct hắvhwnn cũzncdng lo lắvhwnng Giang Trầauhsn đupyjbzpe cho hắvhwnn làwizzm nhâpqdrn chứatojng, chuyệrbenn đupyjvhwnc tộjmlxi vớjwsqi ngưjjqfbaoni nàwizzy, Phong Viêzncdm cũzncdng âpqdrm thầauhsm tídneonh toázcran, đupyjếoibnn cùsthlng cóvkxzzncdn đupyjvhwnc tộjmlxi Càwizzn Lam Bắvhwnc Cung đupyji kếoibnt giao Giang Trầauhsn hay khôjkdong.


Thấeohsy Giang Trầauhsn khôjkdong cóvkxz muốtivfn hắvhwnn làwizzm nhâpqdrn chứatojng, gázcranh nặlsnang trong lòwkrdng liềmbdan đupyjưjjqfyehdc giảwswni khai, đupyjrbenng thờbaoni cũzncdng hơuqchi cóvkxz chújdfot hổkvqd thẹfbtxn. Chỉoibnwizz Giang Trầauhsn nhờbaon hắvhwnn chuyểbzpen giao mộjmlxt tờbaon giấeohsy, lạnlhgi khôjkdong phảwswni việrbenc khóvkxzihcp.

- Giang huynh đupyjrbenzncdn tâpqdrm, tờbaon đupyjơuqchn nàwizzy, ta nhấeohst đupyjyehdnh dùsthlng tốtivfc đupyjjmlx nhanh nhấeohst đupyjưjjqfa đupyjếoibnn trêzncdn tay Thạnlhgch phóvkxzjkdon chủyxub.

- Bạnlhgch Thạnlhgch, ngưjjqfơuqchi cầauhsm tờbaon giấeohsy nàwizzy, xóvkxza vàwizzi loạnlhgi tàwizzi liệrbenu chủyxub yếoibnu, đupyji tìihcpm Càwizzn Lam Nam Cung Ninh trưjjqfonqfng lãtkdto.

Giang Trầauhsn lạnlhgi đupyjem mộjmlxt tờbaon giấeohsy cho Kiềmbdau Bạnlhgch Thạnlhgch.

zcrai tờbaon giấeohsy nàwizzy, làwizz trưjjqfjwsqc kia Giang Trầauhsn chuẩrigun bịyehd mộjmlxt loạnlhgi đupyjan phưjjqfơuqchng, têzncdn làwizz Tứatoj Quýcwmq Thưjjqfbaonng Thanh Đllytan, đupyjújdfong làwizz Giang Trầauhsn chuẩrigun bịyehd cho Ninh trưjjqfonqfng lãtkdto kia.

Ninh trưjjqfonqfng lãtkdto kia ởonqf trong Nguyệrbenn Vọatsong Tházcrap, nguyệrbenn vọatsong thanh xuâpqdrn vĩmbdanh trújdfo. Chuyệrbenn nàwizzy, Giang Trầauhsn mớjwsqi đupyjauhsu cũzncdng khôjkdong cóvkxz hứatojng thújdfoihcp, nhưjjqfng lậdtccp tứatojc lạnlhgi cảwswnm thấeohsy cơuqch hộjmlxi nàwizzy cóvkxz thểbzpe tặlsnang cho Kiềmbdau Bạnlhgch Thạnlhgch.

jkdom nay Kiềmbdau Bạnlhgch Thạnlhgch đupyjãtkdtwizzpqdrm phújdfoc củyxuba Giang Trầauhsn, biếoibnt rõdbej thâpqdrm ýcwmq cửyerg đupyjjmlxng lầauhsn nàwizzy củyxuba Giang Trầauhsn, nhậdtccn lấeohsy đupyjơuqchn thuốtivfc, nhẹfbtx nhàwizzng gậdtcct đupyjauhsu. Hôjkdom nay hắvhwnn cũzncdng khôjkdong cầauhsn dùsthlng lờbaoni nóvkxzi hùsthlng hồrbenn hưjjqfjwsqng Giang Trầauhsn chứatojng minh hắvhwnn trung thàwizznh rôjkdòi.

wizzn giao cho Câpqdru Ngọatsoc cùsthlng Kiềmbdau Bạnlhgch Thạnlhgch hoàwizzn tấeohst, Giang Trầauhsn lạnlhgi đupyjtivfi vớjwsqi Tiếoibnt Đllytrbenng nóvkxzi:

- Tiếoibnt Đllytrbenng, ngưjjqfơuqchi đupyji tìihcpm cứatoj đupyjiểbzpem củyxuba Thanh Dưjjqfơuqchng Cốtivfc tạnlhgi vưjjqfơuqchng đupyjôjkdo, truyềmbdan lờbaoni cho Phídneotkdto đupyjauhsu, nóvkxzi hôjkdom nay ta bịyehd Long Nha vệrben mờbaoni đupyji uốtivfng tràwizz, đupyjbzpe cho hắvhwnn nhìihcpn xem xửyergcwmq a. Nếoibnu nhưjjqf hắvhwnn còwkrdn băaoaxn khoăaoaxn Tẩriguy Trầauhsn Tốtivfpqdrm Đllytan, liềmbdan lậdtccp tứatojc cújdfot đupyjếoibnn vưjjqfơuqchng đupyjôjkdo cho ta.

Giang Trầauhsn cũzncdng biếoibnt, mìihcpnh vừdbeja tớjwsqi Thiêzncdn Quếoibnjjqfơuqchng Quốtivfc, còwkrdn chưjjqfa quen cuộjmlxc sốtivfng nơuqchi đupyjâpqdry, cázcrac loạnlhgi quan hệrben nhâpqdrn mạnlhgch còwkrdn khôjkdong cóvkxz thàwizznh lậdtccp, nếoibnu nhưjjqf bịyehd Long Nha vệrben mang đupyji, hơuqchn nữjdfoa Càwizzn Lam Bắvhwnc Cung từdbej đupyjóvkxz cảwswnn trởonqf, Giang Trầauhsn hắvhwnn hơuqchn phâpqdrn nửyerga sẽjkdo chịyehdu thiệrbent.

Long Nha vệrbenvkxz lẽjkdo sẽjkdo theo lẽjkdojkdong bằvhwnng pházcra ázcran, nhưjjqfng đupyjiềmbdau kiệrbenn tiêzncdn quyếoibnt làwizzwizzn Lam Bắvhwnc Cung khôjkdong nhújdfong tay vàwizzo.

Mộjmlxt khi Càwizzn Lam Bắvhwnc Cung nhújdfong tay, nếoibnu nhưjjqf Giang Trầauhsn hắvhwnn khôjkdong thôjkdong qua thủyxub đupyjoạnlhgn kházcrac, dùsthlng thâpqdrn phậdtccn nhâpqdrn vậdtcct mớjwsqi đupyjếoibnn củyxuba hắvhwnn, nhấeohst đupyjyehdnh sẽjkdo bịyehdwizzy vòwkrd thảwswnm.

jdfoc nàwizzy, Giang Trầauhsn tựhyxc nhiêzncdn khôjkdong ngạnlhgi mưjjqfyehdn mộjmlxt phầauhsn lựhyxcc.


Tậdtccp hợyehdp hếoibnt thảwswny nhâpqdrn tốtivfvkxz lợyehdi, đupyji tiêzncdu trừdbej hếoibnt thảwswny nhâpqdrn tốtivf bấeohst lợyehdi. Giang Trầauhsn chuyểbzpen thếoibn trùsthlng sinh, cũzncdng khôjkdong phảwswni loạnlhgi ngưjjqfbaoni khinh xuấeohst, hắvhwnn đupyjưjjqfơuqchng nhiêzncdn biếoibnt rõdbej đupyjnlhgo lýcwmqzcra lựhyxcc đupyjwswn lựhyxcc.

wizzn giao hoàwizzn tấeohst, Giang Trầauhsn thoảwswni mázcrai trởonqf lạnlhgi bêzncdn cạnlhgnh nhữjdfong Long Nha vệrben kia, cưjjqfbaoni nhạnlhgt nóvkxzi:

- Đllyti thôjkdoi. Thuậdtccn tiệrbenn nóvkxzi mộjmlxt câpqdru, ta hi vọatsong cázcrac ngưjjqfơuqchi cóvkxz thểbzpe theo lẽjkdojkdong bằvhwnng pházcra ázcran. Vịyehdjkdojjqfơuqchng nàwizzy làwizz nhâpqdrn chứatojng, ta cũzncdng hi vọatsong nàwizzng khôjkdong tao ngộjmlx bấeohst luậdtccn đupyjãtkdti ngộjmlx bấeohst côjkdong gìihcp.

zncdn tiểbzpeu đupyjjmlxi trưjjqfonqfng Long Nha vệrben kia thấeohsy Giang Trầauhsn khídneo đupyjjmlx bấeohst phàwizzm, cũzncdng khôjkdong dázcram xem thưjjqfbaonng, cau màwizzy nóvkxzi:

- Long Nha vệrben ta pházcra ázcran, thiếoibnt diệrbenn vôjkdojjqf, ngưjjqfơuqchi khôjkdong cầauhsn lo lắvhwnng.

...

jjqfơuqchng đupyjôjkdo, mộjmlxt phủyxub trạnlhgch xa hoa.

Mấeohsy ngưjjqfbaoni trẻlsna tuổkvqdi mặlsnac bàwizzo phụwkrdc Càwizzn Lam Bắvhwnc Cung, đupyjang nâpqdrng ly cạnlhgn chéoibnn, uốtivfng đupyjếoibnn thậdtccp phầauhsn thốtivfng khoázcrai.

Đllytjmlxt nhiêzncdn, cóvkxz mộjmlxt thủyxub hạnlhg đupyji đupyjếoibnn, ởonqfzncdn tai mộjmlxt thanh niêzncdn mặlsnat sẹfbtxo nóvkxzi nhỏyergwizzi câpqdru, thanh niêzncdn mặlsnat sẹfbtxo kia đupyjjmlxt nhiêzncdn biếoibnn sắvhwnc.

- Cázcrai gìihcp?

Thanh niêzncdn mặlsnat sẹfbtxo bỗtefcng nhiêzncdn đupyjatojng lêzncdn, mắvhwnt đupyjauhsy hung quang, sắvhwnc mặlsnat âpqdrm trầauhsm giốtivfng nhưjjqf muốtivfn ăaoaxn ngưjjqfbaoni.

- Ngưjjqfơuqchi nóvkxzi cázcrai gìihcp? Lậdtccp lạnlhgi lầauhsn nữjdfoa?

Thủyxub hạnlhg kia sợyehd tớjwsqi mứatojc sắvhwnc mặlsnat đupyjnlhgi biếoibnn, ấeohsp a ấeohsp újdfong nóvkxzi:


- Vừdbeja... Vừdbeja truyềmbdan vềmbda tin tứatojc, Trưjjqfơuqchng Môjkdong sưjjqf huynh ởonqf khu giao dịyehdch bịyehdwizzn Lam Nam Cung Chấeohsp Pházcrap Giảwswn đupyjázcranh chếoibnt, còwkrdn cóvkxz Quảwswnng sưjjqf huynh, ởonqf trêzncdn đupyjưjjqfbaonng bịyehd ngưjjqfbaoni mộjmlxt quyềmbdan đupyjázcranh chếoibnt.

- Ngưjjqfơuqchi nóvkxzi cázcrai gìihcp?

Mộjmlxt thanh niêzncdn trong đupyjóvkxzzcrach ăaoaxn mặlsnac âpqdrm nhu, nam nữjdfo khóvkxz phâpqdrn biệrbent, hai mắvhwnt đupyjjmlxt nhiêzncdn bắvhwnn ra mộjmlxt đupyjnlhgo hàwizzo quang.

- Trưjjqfơuqchng Môjkdong bịyehd ngưjjqfbaoni đupyjázcranh chếoibnt?

- Ngưjjqfơuqchi nóvkxzi rõdbejuqchn mộjmlxt chújdfot! Châpqdrn tưjjqfjwsqng sựhyxcihcpnh làwizz thếoibnwizzo!

Thủyxub hạnlhg kia cốtivf gắvhwnng khốtivfng chếoibn cảwswnm xújdfoc khẩrigun trưjjqfơuqchng, nóvkxzi ra:

- Làwizz nhưjjqf thếoibnwizzy, Trưjjqfơuqchng Môjkdong sưjjqf huynh ởonqf khu giao dịyehdch, thấeohsy đupyjưjjqfyehdc tiểbzpeu tửyerg lầauhsn trưjjqfjwsqc mấeohsy vịyehdjjqf huynh đupyjtivfi phóvkxz... Vềmbda sau...

Thủyxub hạnlhgwizzy ấeohsp a ấeohsp újdfong, cuốtivfi cùsthlng đupyjem châpqdrn tưjjqfjwsqng sựhyxcihcpnh nóvkxzi rõdbejwizzng.

Thanh niêzncdn âpqdrm nhu kia, đupyjújdfong làwizzjdfoc trưjjqfjwsqc đupyjuổkvqdi giếoibnt Giang Trầauhsn đupyjếoibnn Thanh Dưjjqfơuqchng Cốtivfc, thiếoibnu chújdfot nữjdfoa bịyehd Phídneotkdto mộjmlxt chưjjqfonqfng chụwkrdp chếoibnt Lưjjqfu sưjjqf huynh Lưjjqfu Xázcran. Tu vi ngưjjqfbaoni nàwizzy, đupyjjmlxt pházcrawizzng ngũzncd nửyerga bưjjqfjwsqc Tiêzncdn cảwswnnh, tiếoibnn vàwizzo Tiêzncdn cảwswnnh nhấeohst trọatsong thiêzncdn, hôjkdom nay đupyjãtkdtwizz nhâpqdrn vậdtcct đupyjauhsu nãtkdto.

Quảwswnng sưjjqf huynh chếoibnt, Lưjjqfu Xázcran cũzncdng khôjkdong đupyjbzpe ýcwmq đupyjếoibnn cỡjsqywizzo. Nhưjjqfng màwizz, Trưjjqfơuqchng Môjkdong lạnlhgi bấeohst đupyjrbenng. Trưjjqfơuqchng Môjkdong làwizz biểbzpeu đupyjrben củyxuba Lưjjqfu Xázcran hắvhwnn, hai ngưjjqfbaoni từdbej nhỏyergsthlng nhau gia nhậdtccp Càwizzn Lam Bắvhwnc Cung.

Trưjjqfơuqchng Môjkdong ởonqf phưjjqfơuqchng diệrbenn sinh ýcwmq rấeohst cóvkxz thiêzncdn phújdfo. Tu luyệrbenn mộjmlxt đupyjnlhgo, làwizz thiếoibnu khôjkdong đupyjưjjqfyehdc tiềmbdan. Lưjjqfu Xázcran hắvhwnn cóvkxz thểbzpe tu luyệrbenn tớjwsqi mộjmlxt bưjjqfjwsqc hôjkdom nay, Trưjjqfơuqchng Môjkdong ởonqf phưjjqfơuqchng diệrbenn tiềmbdan tàwizzi cốtivfng hiếoibnn, cóvkxz thểbzpevkxzi làwizzjjqfjkdong chídneombda.

jjqfu Xázcran vẫeyvun coi Trưjjqfơuqchng Môjkdong làwizz thâpqdrn đupyjrben đupyjrben đupyjtivfi đupyjãtkdti. Đllytjmlxt nhiêzncdn nghe tin Trưjjqfơuqchng Môjkdong bịyehd Chấeohsp Pházcrap Giảwswn đupyjázcranh chếoibnt, mặlsnac dùsthl hắvhwnn làwizz Tiêzncdn cảwswnnh cưjjqfbaonng giảwswn, thoázcrang cázcrai cũzncdng nhưjjqf nằvhwnm mộjmlxng.

- Lạnlhgi làwizz tiểbzpeu tửyergwizzy!

jjqfu Xázcran nghiếoibnn răaoaxng nghiếoibnn lợyehdi, trong mắvhwnt lóvkxze ra hỏyerga diễatojm phẫeyvun nộjmlx.

- Trưjjqfjwsqc đupyjóvkxz lầauhsn thứatoj nhấeohst, ngưjjqfơuqchi vậdtccn khídneo tốtivft, chạnlhgy trốtivfn tớjwsqi Thanh Dưjjqfơuqchng Cốtivfc. Nếoibnu ngưjjqfơuqchi co đupyjauhsu rújdfot cổkvqdonqf trong Thanh Dưjjqfơuqchng Cốtivfc, lão tưjjqf̉ bắvhwnt ngưjjqfơuqchi khôjkdong cóvkxzzcrach nàwizzo. Hôjkdom nay ngưjjqfơuqchi lạnlhgi chạnlhgy đupyjếoibnn vưjjqfơuqchng đupyjôjkdoihcpm cázcrai chếoibnt! Lầauhsn nàwizzy lão tưjjqf̉ khôjkdong làwizzm chếoibnt ngưjjqfơuqchi, chữjdfojjqfu nàwizzy liềmbdan viếoibnt ngưjjqfyehdc!

Dịyehdch Thiêzncdn Tùsthly cũzncdng làwizz mộjmlxt trong nhữjdfong hung thủyxubjdfoc trưjjqfjwsqc đupyjuổkvqdi giếoibnt Giang Trầauhsn.

Chỉoibn nghe hắvhwnn nóvkxzi:

- Lưjjqfu sưjjqf huynh, thằvhwnng nàwizzy cóvkxz chút tàwizzjkdon, hắvhwnn rơuqchi xuốtivfng trong tay Phídneotkdto đupyjauhsu Thanh Dưjjqfơuqchng Cốtivfc, sao cóvkxz thểbzpeihcpnh yêzncdn thoázcrat thâpqdrn?

- Đllytúng vâpqdṛy a. Phídneotkdto đupyjauhsu kia làwizz nổkvqdi danh khóvkxz chơuqchi. Ngay cảwswn mặlsnat mũzncdi Môjkdon Chủyxubwizzn Lam Bắvhwnc Cung chújdfong ta, hắvhwnn cũzncdng khôjkdong cho. Nhưjjqf thếoibnwizzo sẽjkdo đupyjbzpe cho tiểbzpeu tửyergwizzy nghêzncdnh ngang đupyji vàwizzo vưjjqfơuqchng đupyjôjkdo? Khôjkdong cầauhsn làwizzm hai mưjjqfơuqchi năaoaxm dưjjqfyehdc bộjmlxc?

Ngưjjqfbaoni lêzncdn tiếoibnng, làwizz thanh niêzncdn mắvhwnt tam giázcrac lújdfoc trưjjqfjwsqc cũzncdng đupyjuổkvqdi giếoibnt Giang Trầauhsn.

jjqfu Xázcran hừdbej lạnlhgnh mộjmlxt tiếoibnng:

- Phídneotkdto đupyjauhsu ởonqf Thanh Dưjjqfơuqchng Cốtivfc diễatoju võdbejjjqfơuqchng oai, đupyjãtkdt đupyjếoibnn vưjjqfơuqchng đupyjôjkdo, nhữjdfong quy củyxub kia củyxuba hắvhwnn khôjkdong dùsthlng đupyjưjjqfyehdc. Lầauhsn nàwizzy, mặlsnac kệrben chỗtefc dựhyxca củyxuba hắvhwnn làwizz ai, ta nhấeohst đupyjyehdnh cũzncdng phảwswni chơuqchi chếoibnt hắvhwnn.

Dịyehdch Thiêzncdn Tùsthly cũzncdng hắvhwnc hắvhwnc nởonqf nụwkrdjjqfbaoni:

- Khốtivfi thịyehdt mỡjsqywizzy, còwkrdn tưjjqfonqfng rằvhwnng bay mấeohst. Khôjkdong nghĩmbda tớjwsqi, mấeohst màwizz đupyjưjjqfyehdc lạnlhgi, lầauhsn nàwizzy chújdfong ta đupyjếoibnn vưjjqfơuqchng đupyjôjkdo, xem ra làwizz đupyjếoibnn đupyjújdfong rồrbeni!

- Lưjjqfu sưjjqf huynh, lầauhsn nàwizzy chújdfong ta làwizz tớjwsqi trợyehd trậdtccn cho Đllytnlhgi vưjjqfơuqchng tửyerg, chuyệrbenn nàwizzy, nếoibnu nhưjjqf thôjkdong qua Đllytnlhgi vưjjqfơuqchng tửyerg, hưjjqfjwsqng Long Nha vệrbenpqdry mộjmlxt chújdfot ázcrap lựhyxcc, tuyệrbent đupyjtivfi cóvkxz thểbzpe nuốtivft mấeohst tiểbzpeu tửyerg kia. Đllytếoibnn lújdfoc đupyjóvkxz, nhữjdfong thứatoj tốtivft kia củyxuba hắvhwnn...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.