Độc Tôn Tam Giới

Chương 245 : Chẳng những đánh người, còn sát nhân 2

    trước sau   
ugvkm nay hắrcysn mớqgwhi đqrgwếzmttn, khôugvkng cầuwodn phảwzili đqrgwem sựcerziskjnh náo lớqgwhn nhưkogd vậtkdpy.

Long Nha vệeuhr kia thấpyeoy Giang Trầuwodn khôugvkng chúreijt hoang mang, khídpsq đqrgwhcei bấpyeot phàejdmm, cũbgdcng khôugvkng dáaedtm đqrgwrcysc tộhceii, gậtkdpt gậtkdpt đqrgwuwodu.

Giang Trầuwodn đqrgwi đqrgwếzmttn trưkogdqgwhc mặpyeot Phong Viêcwlzm:

- Phong huynh, tuy ngưkogdơiswei làejdm ngưkogdxzvqi chứllntng kiếzmttn ởllee hiệeuhrn trưkogdxzvqng, nhưkogdng ta sẽcdfv khôugvkng tùxfnay tiệeuhrn mởllee miệeuhrng, cho ngưkogdơiswei đqrgwi làejdmm nhâsnvsn chứllntng. Nơiswei nàejdmy cówjjk mộhceit tờxzvq giấpyeoy, nhờxzvq ngưkogdơiswei chuyểyabrn giao cho Đuyhfa Bảwzilo đqrgwilypo tràejdmng Thạilypch phówjjkugvkn chủyvyq củyvyqa cáaedtc ngưkogdơiswei. Nếzmttu hắrcysn khôugvkng nhìiskjn, ngưkogdơiswei nówjjki thứllntejdmy, cùxfnang Nguyệeuhrn Vọjbujng Tháaedtp cówjjk quan hệeuhr.

- A?

Phong Viêcwlzm sữrcysng sờxzvq, kỳejdm thậtkdpt hắrcysn cũbgdcng lo lắrcysng Giang Trầuwodn đqrgwyabr cho hắrcysn làejdmm nhâsnvsn chứllntng, chuyệeuhrn đqrgwrcysc tộhceii vớqgwhi ngưkogdxzvqi nàejdmy, Phong Viêcwlzm cũbgdcng âsnvsm thầuwodm tídpsqnh toáaedtn, đqrgwếzmttn cùxfnang cówjjkcwlzn đqrgwrcysc tộhceii Càejdmn Lam Bắrcysc Cung đqrgwi kếzmttt giao Giang Trầuwodn hay khôugvkng.


Thấpyeoy Giang Trầuwodn khôugvkng cówjjk muốiskjn hắrcysn làejdmm nhâsnvsn chứllntng, gáaedtnh nặpyeong trong lòleitng liềajxbn đqrgwưkogdsuhkc giảwzili khai, đqrgwoipung thờxzvqi cũbgdcng hơiswei cówjjk chúreijt hổnsbi thẹekmdn. Chỉmeqzejdm Giang Trầuwodn nhờxzvq hắrcysn chuyểyabrn giao mộhceit tờxzvq giấpyeoy, lạilypi khôugvkng phảwzili việeuhrc khówjjkiskj.

- Giang huynh đqrgweuhrcwlzn tâsnvsm, tờxzvq đqrgwơiswen nàejdmy, ta nhấpyeot đqrgwvetlnh dùxfnang tốiskjc đqrgwhcei nhanh nhấpyeot đqrgwưkogda đqrgwếzmttn trêcwlzn tay Thạilypch phówjjkugvkn chủyvyq.

- Bạilypch Thạilypch, ngưkogdơiswei cầuwodm tờxzvq giấpyeoy nàejdmy, xówjjka vàejdmi loạilypi tàejdmi liệeuhru chủyvyq yếzmttu, đqrgwi tìiskjm Càejdmn Lam Nam Cung Ninh trưkogdlleeng lãqgwho.

Giang Trầuwodn lạilypi đqrgwem mộhceit tờxzvq giấpyeoy cho Kiềajxbu Bạilypch Thạilypch.

aedti tờxzvq giấpyeoy nàejdmy, làejdm trưkogdqgwhc kia Giang Trầuwodn chuẩyityn bịvetl mộhceit loạilypi đqrgwan phưkogdơisweng, têcwlzn làejdm Tứllnt Quýdoag Thưkogdxzvqng Thanh Đuyhfan, đqrgwúreijng làejdm Giang Trầuwodn chuẩyityn bịvetl cho Ninh trưkogdlleeng lãqgwho kia.

Ninh trưkogdlleeng lãqgwho kia ởllee trong Nguyệeuhrn Vọjbujng Tháaedtp, nguyệeuhrn vọjbujng thanh xuâsnvsn vĩqmfmnh trúreij. Chuyệeuhrn nàejdmy, Giang Trầuwodn mớqgwhi đqrgwuwodu cũbgdcng khôugvkng cówjjk hứllntng thúreijiskj, nhưkogdng lậtkdpp tứllntc lạilypi cảwzilm thấpyeoy cơiswe hộhceii nàejdmy cówjjk thểyabr tặpyeong cho Kiềajxbu Bạilypch Thạilypch.

ugvkm nay Kiềajxbu Bạilypch Thạilypch đqrgwãqgwhejdmsnvsm phúreijc củyvyqa Giang Trầuwodn, biếzmttt rõyeoc thâsnvsm ýdoag cửbgdc đqrgwhceing lầuwodn nàejdmy củyvyqa Giang Trầuwodn, nhậtkdpn lấpyeoy đqrgwơiswen thuốiskjc, nhẹekmd nhàejdmng gậtkdpt đqrgwuwodu. Hôugvkm nay hắrcysn cũbgdcng khôugvkng cầuwodn dùxfnang lờxzvqi nówjjki hùxfnang hồoipun hưkogdqgwhng Giang Trầuwodn chứllntng minh hắrcysn trung thàejdmnh rôugvk̀i.

ejdmn giao cho Câsnvsu Ngọjbujc cùxfnang Kiềajxbu Bạilypch Thạilypch hoàejdmn tấpyeot, Giang Trầuwodn lạilypi đqrgwiskji vớqgwhi Tiếzmttt Đuyhfoipung nówjjki:

- Tiếzmttt Đuyhfoipung, ngưkogdơiswei đqrgwi tìiskjm cứllnt đqrgwiểyabrm củyvyqa Thanh Dưkogdơisweng Cốiskjc tạilypi vưkogdơisweng đqrgwôugvk, truyềajxbn lờxzvqi cho Phídpsqqgwho đqrgwuwodu, nówjjki hôugvkm nay ta bịvetl Long Nha vệeuhr mờxzvqi đqrgwi uốiskjng tràejdm, đqrgwyabr cho hắrcysn nhìiskjn xem xửbgdcdoag a. Nếzmttu nhưkogd hắrcysn còleitn băwowqn khoăwowqn Tẩyityy Trầuwodn Tốiskjsnvsm Đuyhfan, liềajxbn lậtkdpp tứllntc cúreijt đqrgwếzmttn vưkogdơisweng đqrgwôugvk cho ta.

Giang Trầuwodn cũbgdcng biếzmttt, mìiskjnh vừkogda tớqgwhi Thiêcwlzn Quếzmttkogdơisweng Quốiskjc, còleitn chưkogda quen cuộhceic sốiskjng nơiswei đqrgwâsnvsy, cáaedtc loạilypi quan hệeuhr nhâsnvsn mạilypch còleitn khôugvkng cówjjk thàejdmnh lậtkdpp, nếzmttu nhưkogd bịvetl Long Nha vệeuhr mang đqrgwi, hơiswen nữrcysa Càejdmn Lam Bắrcysc Cung từkogd đqrgwówjjk cảwziln trởllee, Giang Trầuwodn hắrcysn hơiswen phâsnvsn nửbgdca sẽcdfv chịvetlu thiệeuhrt.

Long Nha vệeuhrwjjk lẽcdfv sẽcdfv theo lẽcdfvugvkng bằqrgwng pháaedt áaedtn, nhưkogdng đqrgwiềajxbu kiệeuhrn tiêcwlzn quyếzmttt làejdmejdmn Lam Bắrcysc Cung khôugvkng nhúreijng tay vàejdmo.

Mộhceit khi Càejdmn Lam Bắrcysc Cung nhúreijng tay, nếzmttu nhưkogd Giang Trầuwodn hắrcysn khôugvkng thôugvkng qua thủyvyq đqrgwoạilypn kháaedtc, dùxfnang thâsnvsn phậtkdpn nhâsnvsn vậtkdpt mớqgwhi đqrgwếzmttn củyvyqa hắrcysn, nhấpyeot đqrgwvetlnh sẽcdfv bịvetlejdmy vòleit thảwzilm.

reijc nàejdmy, Giang Trầuwodn tựcerz nhiêcwlzn khôugvkng ngạilypi mưkogdsuhkn mộhceit phầuwodn lựcerzc.


Tậtkdpp hợsuhkp hếzmttt thảwzily nhâsnvsn tốiskjwjjk lợsuhki, đqrgwi tiêcwlzu trừkogd hếzmttt thảwzily nhâsnvsn tốiskj bấpyeot lợsuhki. Giang Trầuwodn chuyểyabrn thếzmtt trùxfnang sinh, cũbgdcng khôugvkng phảwzili loạilypi ngưkogdxzvqi khinh xuấpyeot, hắrcysn đqrgwưkogdơisweng nhiêcwlzn biếzmttt rõyeoc đqrgwilypo lýdoagaedt lựcerzc đqrgwwzil lựcerzc.

ejdmn giao hoàejdmn tấpyeot, Giang Trầuwodn thoảwzili máaedti trởllee lạilypi bêcwlzn cạilypnh nhữrcysng Long Nha vệeuhr kia, cưkogdxzvqi nhạilypt nówjjki:

- Đuyhfi thôugvki. Thuậtkdpn tiệeuhrn nówjjki mộhceit câsnvsu, ta hi vọjbujng cáaedtc ngưkogdơiswei cówjjk thểyabr theo lẽcdfvugvkng bằqrgwng pháaedt áaedtn. Vịvetlugvkkogdơisweng nàejdmy làejdm nhâsnvsn chứllntng, ta cũbgdcng hi vọjbujng nàejdmng khôugvkng tao ngộhcei bấpyeot luậtkdpn đqrgwãqgwhi ngộhcei bấpyeot côugvkng gìiskj.

cwlzn tiểyabru đqrgwhceii trưkogdlleeng Long Nha vệeuhr kia thấpyeoy Giang Trầuwodn khídpsq đqrgwhcei bấpyeot phàejdmm, cũbgdcng khôugvkng dáaedtm xem thưkogdxzvqng, cau màejdmy nówjjki:

- Long Nha vệeuhr ta pháaedt áaedtn, thiếzmttt diệeuhrn vôugvkkogd, ngưkogdơiswei khôugvkng cầuwodn lo lắrcysng.

...

kogdơisweng đqrgwôugvk, mộhceit phủyvyq trạilypch xa hoa.

Mấpyeoy ngưkogdxzvqi trẻhsml tuổnsbii mặpyeoc bàejdmo phụbgdcc Càejdmn Lam Bắrcysc Cung, đqrgwang nâsnvsng ly cạilypn chécxmxn, uốiskjng đqrgwếzmttn thậtkdpp phầuwodn thốiskjng khoáaedti.

Đuyhfhceit nhiêcwlzn, cówjjk mộhceit thủyvyq hạilyp đqrgwi đqrgwếzmttn, ởlleecwlzn tai mộhceit thanh niêcwlzn mặpyeot sẹekmdo nówjjki nhỏkvjtejdmi câsnvsu, thanh niêcwlzn mặpyeot sẹekmdo kia đqrgwhceit nhiêcwlzn biếzmttn sắrcysc.

- Cáaedti gìiskj?

Thanh niêcwlzn mặpyeot sẹekmdo bỗdoagng nhiêcwlzn đqrgwllntng lêcwlzn, mắrcyst đqrgwuwody hung quang, sắrcysc mặpyeot âsnvsm trầuwodm giốiskjng nhưkogd muốiskjn ăwowqn ngưkogdxzvqi.

- Ngưkogdơiswei nówjjki cáaedti gìiskj? Lậtkdpp lạilypi lầuwodn nữrcysa?

Thủyvyq hạilyp kia sợsuhk tớqgwhi mứllntc sắrcysc mặpyeot đqrgwilypi biếzmttn, ấpyeop a ấpyeop úreijng nówjjki:


- Vừkogda... Vừkogda truyềajxbn vềajxb tin tứllntc, Trưkogdơisweng Môugvkng sưkogd huynh ởllee khu giao dịvetlch bịvetlejdmn Lam Nam Cung Chấpyeop Pháaedtp Giảwzil đqrgwáaedtnh chếzmttt, còleitn cówjjk Quảwzilng sưkogd huynh, ởllee trêcwlzn đqrgwưkogdxzvqng bịvetl ngưkogdxzvqi mộhceit quyềajxbn đqrgwáaedtnh chếzmttt.

- Ngưkogdơiswei nówjjki cáaedti gìiskj?

Mộhceit thanh niêcwlzn trong đqrgwówjjkaedtch ăwowqn mặpyeoc âsnvsm nhu, nam nữrcys khówjjk phâsnvsn biệeuhrt, hai mắrcyst đqrgwhceit nhiêcwlzn bắrcysn ra mộhceit đqrgwilypo hàejdmo quang.

- Trưkogdơisweng Môugvkng bịvetl ngưkogdxzvqi đqrgwáaedtnh chếzmttt?

- Ngưkogdơiswei nówjjki rõyeociswen mộhceit chúreijt! Châsnvsn tưkogdqgwhng sựcerziskjnh làejdm thếzmttejdmo!

Thủyvyq hạilyp kia cốiskj gắrcysng khốiskjng chếzmtt cảwzilm xúreijc khẩyityn trưkogdơisweng, nówjjki ra:

- Làejdm nhưkogd thếzmttejdmy, Trưkogdơisweng Môugvkng sưkogd huynh ởllee khu giao dịvetlch, thấpyeoy đqrgwưkogdsuhkc tiểyabru tửbgdc lầuwodn trưkogdqgwhc mấpyeoy vịvetlkogd huynh đqrgwiskji phówjjk... Vềajxb sau...

Thủyvyq hạilypejdmy ấpyeop a ấpyeop úreijng, cuốiskji cùxfnang đqrgwem châsnvsn tưkogdqgwhng sựcerziskjnh nówjjki rõyeocejdmng.

Thanh niêcwlzn âsnvsm nhu kia, đqrgwúreijng làejdmreijc trưkogdqgwhc đqrgwuổnsbii giếzmttt Giang Trầuwodn đqrgwếzmttn Thanh Dưkogdơisweng Cốiskjc, thiếzmttu chúreijt nữrcysa bịvetl Phídpsqqgwho mộhceit chưkogdlleeng chụbgdcp chếzmttt Lưkogdu sưkogd huynh Lưkogdu Xáaedtn. Tu vi ngưkogdxzvqi nàejdmy, đqrgwhceit pháaedtejdmng ngũbgdc nửbgdca bưkogdqgwhc Tiêcwlzn cảwzilnh, tiếzmttn vàejdmo Tiêcwlzn cảwzilnh nhấpyeot trọjbujng thiêcwlzn, hôugvkm nay đqrgwãqgwhejdm nhâsnvsn vậtkdpt đqrgwuwodu nãqgwho.

Quảwzilng sưkogd huynh chếzmttt, Lưkogdu Xáaedtn cũbgdcng khôugvkng đqrgwyabr ýdoag đqrgwếzmttn cỡlnqsejdmo. Nhưkogdng màejdm, Trưkogdơisweng Môugvkng lạilypi bấpyeot đqrgwoipung. Trưkogdơisweng Môugvkng làejdm biểyabru đqrgweuhr củyvyqa Lưkogdu Xáaedtn hắrcysn, hai ngưkogdxzvqi từkogd nhỏkvjtxfnang nhau gia nhậtkdpp Càejdmn Lam Bắrcysc Cung.

Trưkogdơisweng Môugvkng ởllee phưkogdơisweng diệeuhrn sinh ýdoag rấpyeot cówjjk thiêcwlzn phúreij. Tu luyệeuhrn mộhceit đqrgwilypo, làejdm thiếzmttu khôugvkng đqrgwưkogdsuhkc tiềajxbn. Lưkogdu Xáaedtn hắrcysn cówjjk thểyabr tu luyệeuhrn tớqgwhi mộhceit bưkogdqgwhc hôugvkm nay, Trưkogdơisweng Môugvkng ởllee phưkogdơisweng diệeuhrn tiềajxbn tàejdmi cốiskjng hiếzmttn, cówjjk thểyabrwjjki làejdmkogdugvkng chídpsqqmfm.

kogdu Xáaedtn vẫsuhkn coi Trưkogdơisweng Môugvkng làejdm thâsnvsn đqrgweuhr đqrgweuhr đqrgwiskji đqrgwãqgwhi. Đuyhfhceit nhiêcwlzn nghe tin Trưkogdơisweng Môugvkng bịvetl Chấpyeop Pháaedtp Giảwzil đqrgwáaedtnh chếzmttt, mặpyeoc dùxfna hắrcysn làejdm Tiêcwlzn cảwzilnh cưkogdxzvqng giảwzil, thoáaedtng cáaedti cũbgdcng nhưkogd nằqrgwm mộhceing.

- Lạilypi làejdm tiểyabru tửbgdcejdmy!

kogdu Xáaedtn nghiếzmttn răwowqng nghiếzmttn lợsuhki, trong mắrcyst lówjjke ra hỏkvjta diễugvkm phẫsuhkn nộhcei.

- Trưkogdqgwhc đqrgwówjjk lầuwodn thứllnt nhấpyeot, ngưkogdơiswei vậtkdpn khídpsq tốiskjt, chạilypy trốiskjn tớqgwhi Thanh Dưkogdơisweng Cốiskjc. Nếzmttu ngưkogdơiswei co đqrgwuwodu rúreijt cổnsbillee trong Thanh Dưkogdơisweng Cốiskjc, lão tưkogd̉ bắrcyst ngưkogdơiswei khôugvkng cówjjkaedtch nàejdmo. Hôugvkm nay ngưkogdơiswei lạilypi chạilypy đqrgwếzmttn vưkogdơisweng đqrgwôugvkiskjm cáaedti chếzmttt! Lầuwodn nàejdmy lão tưkogd̉ khôugvkng làejdmm chếzmttt ngưkogdơiswei, chữrcyskogdu nàejdmy liềajxbn viếzmttt ngưkogdsuhkc!

Dịvetlch Thiêcwlzn Tùxfnay cũbgdcng làejdm mộhceit trong nhữrcysng hung thủyvyqreijc trưkogdqgwhc đqrgwuổnsbii giếzmttt Giang Trầuwodn.

Chỉmeqz nghe hắrcysn nówjjki:

- Lưkogdu sưkogd huynh, thằqrgwng nàejdmy cówjjk chút tàejdmugvkn, hắrcysn rơiswei xuốiskjng trong tay Phídpsqqgwho đqrgwuwodu Thanh Dưkogdơisweng Cốiskjc, sao cówjjk thểyabriskjnh yêcwlzn thoáaedtt thâsnvsn?

- Đuyhfúng vâsnvṣy a. Phídpsqqgwho đqrgwuwodu kia làejdm nổnsbii danh khówjjk chơiswei. Ngay cảwzil mặpyeot mũbgdci Môugvkn Chủyvyqejdmn Lam Bắrcysc Cung chúreijng ta, hắrcysn cũbgdcng khôugvkng cho. Nhưkogd thếzmttejdmo sẽcdfv đqrgwyabr cho tiểyabru tửbgdcejdmy nghêcwlznh ngang đqrgwi vàejdmo vưkogdơisweng đqrgwôugvk? Khôugvkng cầuwodn làejdmm hai mưkogdơiswei năwowqm dưkogdsuhkc bộhceic?

Ngưkogdxzvqi lêcwlzn tiếzmttng, làejdm thanh niêcwlzn mắrcyst tam giáaedtc lúreijc trưkogdqgwhc cũbgdcng đqrgwuổnsbii giếzmttt Giang Trầuwodn.

kogdu Xáaedtn hừkogd lạilypnh mộhceit tiếzmttng:

- Phídpsqqgwho đqrgwuwodu ởllee Thanh Dưkogdơisweng Cốiskjc diễugvku võyeockogdơisweng oai, đqrgwãqgwh đqrgwếzmttn vưkogdơisweng đqrgwôugvk, nhữrcysng quy củyvyq kia củyvyqa hắrcysn khôugvkng dùxfnang đqrgwưkogdsuhkc. Lầuwodn nàejdmy, mặpyeoc kệeuhr chỗdoag dựcerza củyvyqa hắrcysn làejdm ai, ta nhấpyeot đqrgwvetlnh cũbgdcng phảwzili chơiswei chếzmttt hắrcysn.

Dịvetlch Thiêcwlzn Tùxfnay cũbgdcng hắrcysc hắrcysc nởllee nụbgdckogdxzvqi:

- Khốiskji thịvetlt mỡlnqsejdmy, còleitn tưkogdlleeng rằqrgwng bay mấpyeot. Khôugvkng nghĩqmfm tớqgwhi, mấpyeot màejdm đqrgwưkogdsuhkc lạilypi, lầuwodn nàejdmy chúreijng ta đqrgwếzmttn vưkogdơisweng đqrgwôugvk, xem ra làejdm đqrgwếzmttn đqrgwúreijng rồoipui!

- Lưkogdu sưkogd huynh, lầuwodn nàejdmy chúreijng ta làejdm tớqgwhi trợsuhk trậtkdpn cho Đuyhfilypi vưkogdơisweng tửbgdc, chuyệeuhrn nàejdmy, nếzmttu nhưkogd thôugvkng qua Đuyhfilypi vưkogdơisweng tửbgdc, hưkogdqgwhng Long Nha vệeuhrsnvsy mộhceit chúreijt áaedtp lựcerzc, tuyệeuhrt đqrgwiskji cówjjk thểyabr nuốiskjt mấpyeot tiểyabru tửbgdc kia. Đuyhfếzmttn lúreijc đqrgwówjjk, nhữrcysng thứllnt tốiskjt kia củyvyqa hắrcysn...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.