Độc Tôn Tam Giới

Chương 244 : Chẳng những đánh người, còn sát nhân 1

    trước sau   
- Câphdey gỗtuuc mụzzqsc kia củhjyga ngưishuơoqdbi, khôtpjxng phảqyrsi trảqyrs lạqswdi cho ngưishuơoqdbi rồfufci sao? Nếogwsu khôtpjxng buôtpjxng tay, cóshbp tin ta tạqswdi chỗtuuc đohgcáhmntnh chếogwst ngưishuơoqdbi hay khôtpjxng?

tpjxhmnti kia lắgtzhc đohgcehvbu:

- Ngưishuơoqdbi lấlkbzy đohgci khôtpjxng phảqyrsi câphdey nàqswdy, ngưishuơoqdbi trảqyrs lạqswdi cho ta.

- Chóshbphmnt, lão tưishủ đohgcưishuzgyang đohgcưishuzgyang làqswd đohgcogws tửhvubqswdn Lam Bắgtzhc Cung, chẳeuymng lẽqsuhnebtn muốohgcn mộpohgt câphdey gỗtuuc mụzzqsc củhjyga ngưishuơoqdbi hay sao? Ngưishuơoqdbi nhìwudvn xem ngưishuơoqdbi, ăphden mặeckzc ráhmntch rưishunpqli, nhưishutpjx̣t ăphden màqswdy. Ngưishuơoqdbi nóshbpi, cóshbp phảqyrsi muốohgcn lừfsraa bịqbbfp tốohgcng tiềoewzn ta hay khôtpjxng?

- Lạqswdi làqswd hắgtzhn!

Giang Trầehvbn cònebtn chưishua nóshbpi, sau lưishung Câphdeu Ngọzgyac côtpjxng chúdlzsa, đohgcãulzv nắgtzhm đohgcoảqyrsn kiếogwsm bêjvssn hôtpjxng rôtpjx̀i. Gia hỏuovsa tựmdpdishung Càqswdn Lam Bắgtzhc Cung kia, thìwudvnh lìwudvnh làqswd Quảqyrsng sưishu huynh lầehvbn trưishunpqlc cảqyrsn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc bọzgyan hắgtzhn!


Giang Trầehvbn nhìwudvn ngưishuzgyai nọzgya, sáhmntt ýfdcniyaung tăphdeng nhiềoewzu. Lúdlzsc áhmntnh mắgtzht lạqswdi nhìwudvn côtpjxhmnti kia, pháhmntt hiệogwsn côtpjxhmnti kia, đohgcúdlzsng làqswd vịqbbftpjxn thêjvss củhjyga Đqbbfưishuzgyang Long.

Hai bêjvssn vâphdẹy mà đohgcoewzu làqswd ngưishuzgyai quen.

Quảqyrsng sưishu huynh kia thấlkbzy cóshbp ngưishuzgyai đohgci tớnpqli, hai mắgtzht nhảqyrsy lêjvssn, pháhmntt hiệogwsn làqswd Giang Trầehvbn, sắgtzhc mặeckzt cũiyaung đohgcqswdi biếogwsn, mộpohgt cáhmnti táhmntt bỏuovs qua vịqbbftpjxn thêjvss Đqbbfưishuzgyang Long.

- Cúdlzst ngay! Ta khôtpjxng cóshbp thờzgyai gian cùnumang ngưishuơoqdbi khua môtpjxi múdlzsa méfdcnp.

shbpi xong, giơoqdb châphden lêjvssn, liềoewzn muốohgcn chạqswdy đohgci.

- Phong huynh, tạqswdi vưishuơoqdbng đohgcôtpjx, Càqswdn Lam Bắgtzhc Cung nàqswdy cóshbp thểqswd giơoqdb đohgcuốohgcc cầehvbm gậdlzsy cưishunpqlp bóshbpc sao?

Giang Trầehvbn nhàqswdn nhạqswdt hỏuovsi.

Phong Viêjvssm sữrbykng sờzgya, lạqswdi nóshbpi:

- Vưishuơoqdbng đohgcôtpjx trịqbbf an rấlkbzt tốohgct, cưishunpqlp bóshbpc, nếogwsu bịqbbf Long Nha vệogws biếogwst đohgcưishuzzqsc, nhẹpjwe thìwudv ngồfufci tùnuma, nặeckzng thìwudv tạqswdi chỗtuuc giếogwst chếogwst!

Giang Trầehvbn gậdlzst gậdlzst đohgcehvbu, mũiyaui châphden đohgciểqswdm mộpohgt cáhmnti, đohgcpohgng táhmntc mau lẹpjwe, đohgcãulzv ngăphden đohgcưishuzgyang đohgci củhjyga Quảqyrsng sưishu huynh:

- Thếogws giớnpqli nàqswdy thậdlzst đohgcúdlzsng làqswd nhỏuovs a, khôtpjxng thểqswdishuhxtgng đohgcưishuzzqsc, chúdlzsng ta lạqswdi gặeckzp mặeckzt.

Đqbbffsrang nhìwudvn vừfsraa rồfufci Quảqyrsng sưishu huynh quáhmntt lớnpqln vịqbbftpjxn phu Đqbbfưishuzgyang Long, vẻishu mặeckzt hung thầehvbn áhmntc sáhmntt.

Nhưishung màqswd đohgcohgci mặeckzt Giang Trầehvbn, hắgtzhn lạqswdi nửhvuba đohgciểqswdm hung hãulzvn cũiyaung khôtpjxng cóshbp. Lúdlzsc trưishunpqlc cảqyrsn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc, Quảqyrsng sưishu huynh hai lầehvbn thiếogwsu chúdlzst nữrbyka chếogwst ởhxtg trong tay Giang Trầehvbn.


Lầehvbn thứtrzx nhấlkbzt, đohgcóshbpqswd bởhxtgi vìwudv Giang Trầehvbn khôtpjxng muốohgcn gâphdey thùnuma hằcigvn, xuấlkbzt pháhmntt từfsra mụzzqsc đohgcíehvbch cảqyrsnh cáhmnto, khôtpjxng cóshbp hạqswd tửhvub thủhjyg.

Lầehvbn thứtrzx hai, Giang Trầehvbn đohgcãulzv hạqswd tửhvub thủhjyg, lạqswdi bịqbbf Dịqbbfch Thiêjvssn Tùnumay Dịqbbfch sưishu huynh cứtrzxu.

Đqbbfqswdi nạqswdn khôtpjxng chếogwst, Quảqyrsng sưishu huynh khôtpjxng qua mấlkbzy ngàqswdy liềoewzn quêjvssn việogwsc nàqswdy, lạqswdi khôtpjxng nghĩbrgt rằcigvng, hôtpjxm nay sẽqsuhhxtg loạqswdi trưishuzgyang hợzzqsp nàqswdy cùnumang Giang Trầehvbn gặeckzp mặeckzt.

- Tráhmntnh ra!

Quảqyrsng sưishu huynh gầehvbm nhẹpjwe mộpohgt tiếogwsng.

- Tiểqswdu tửhvub, ngưishuơoqdbi đohgcgtzhc tộpohgi Lưishuu sưishu huynh ta, hôtpjxm nay hắgtzhn cũiyaung tớnpqli vưishuơoqdbng đohgcôtpjx. Ngưishuơoqdbi thứtrzxc thờzgyai, lậdlzsp tứtrzxc lăphden cònebtn kịqbbfp!

- Giao đohgcfufc vậdlzst ra đohgcâphdey.

Giang Trầehvbn thảqyrsn nhiêjvssn nóshbpi.

- Cáhmnti gìwudv?

Quảqyrsng sưishu huynh kia giảqyrs ngu hỏuovsi.

- Hãulzvy bớnpqlt sàqswdm ngôtpjxn đohgci, Ôqbbf Linh Mộpohgc.

- Ôqbbf Linh Mộpohgc? Ta khôtpjxng biếogwst ngưishuơoqdbi nóshbpi cáhmnti gìwudv! Lạqswdi khôtpjxng tráhmntnh, ta sẽqsuhhmnto ngưishuơoqdbi cảqyrsn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc!

Quảqyrsng sưishu huynh nhe răphdeng cưishuzgyai.


- Đqbbfâphdey làqswd đohgcqbbfa bàqswdn củhjyga Càqswdn Lam Nam Cung, Càqswdn Lam Bắgtzhc Cung ta cùnumang Càqswdn Lam Nam Cung đohgcfufcng khíehvb liêjvssn chi, thâphden nhưishu mộpohgt nhàqswd, cóshbp tin chỉhxtg cầehvbn ta nóshbpi mộpohgt tiếogwsng, lậdlzsp tứtrzxc cóshbp mấlkbzy trăphdem đohgcogws tửhvubqswdn Lam Nam Cung đohgcếogwsn vâphdey côtpjxng ngưishuơoqdbi hay khôtpjxng?

Quảqyrsng sưishu huynh nàqswdy thậdlzsp phầehvbn am hiểqswdu cáhmnto mưishuzzqsn oai hùnumam, chỉhxtgqswd, vừfsraa rồfufci hắgtzhn đohgcqswdi kháhmnti cònebtn chưishua vàqswdo khu giao dịqbbfch, cũiyaung khôtpjxng biếogwst bêjvssn trong xảqyrsy ra chuyệogwsn gìwudv.

- Đqbbffufcng khíehvb liêjvssn chi? Thâphden nhưishu mộpohgt nhàqswd?

Giang Trầehvbn khinh thưishuzgyang nởhxtg nụzzqsishuzgyai, nếogwsu thậdlzst thâphden nhưishu mộpohgt nhàqswd, Bốohgci đohgcqswdi nhâphden kia háhmnt sẽqsuh tạqswdi chỗtuuc hạqswd lệogwsnh trưishuzzqsng giếogwst đohgcogws tửhvubqswdn Lam Bắgtzhc Cung?

- Ta khôtpjxng muốohgcn nóshbpi nhảqyrsm, Ôqbbf Linh Mộpohgc kia, ngưishuơoqdbi trảqyrsqswd khôtpjxng trảqyrs?

Quảqyrsng sưishu huynh nhìwudvn nhìwudvn Giang Trầehvbn, lạqswdi nhìwudvn côtpjxhmnti kia mộpohgt chúdlzst, nghĩbrgt thầehvbm chẳeuymng lẽqsuh hai ngưishuzgyai nàqswdy nhậdlzsn thứtrzxc hay sao? Tiểqswdu tửhvubqswdy đohgcếogwsn cùnumang lai lịqbbfch gìwudv, nhưishu thếogwsqswdo sẽqsuh nhậdlzsn thứtrzxc mộpohgt nữrbyk nhâphden cháhmntn nảqyrsn? Xem bộpohg dạqswdng nữrbyk nhâphden nàqswdy, hẳeuymn làqswd tồfufcn tạqswdi tầehvbng dưishunpqli chóshbpt. Tiểqswdu tửhvub kia lạqswdi cóshbp thểqswdshbp bao nhiêjvssu lai lịqbbfch?

Nghĩbrgt tớnpqli đohgcâphdey, Quảqyrsng sưishu huynh đohgcem quyếogwst đohgcqbbfnh chắgtzhc chắgtzhn:

- Ngưishuơoqdbi đohgcfsrang ngậdlzsm máhmntu phun ngưishuzgyai. Ôqbbf Linh Mộpohgc, ta cóshbp mộpohgt câphdey, làqswd tựmdpdwudvnh từfsra trong rừfsrang sâphdeu núdlzsi thẳeuymm đohgcàqswdo lêjvssn, ngưishuơoqdbi làqswd ai, ta dựmdpda vàqswdo cáhmnti gìwudv phảqyrsi giao ra? Ngưishuơoqdbi muốohgcn ởhxtgishuơoqdbng đohgcôtpjx cảqyrsn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc? Cònebtn cóshbpishuơoqdbng pháhmntp hay khôtpjxng?

Thằcigvng nàqswdy, cũiyaung rấlkbzt biếogwst chụzzqsp mũiyau.

- Vừfsraa ăphden cưishunpqlp vừfsraa la làqswdng!

Giang Trầehvbn khẽqsuh chau màqswdy, nhưishung lạqswdi cưishuzgyai cưishuzgyai.

- Rấlkbzt tốohgct rấlkbzt tốohgct, ta đohgcang lo tìwudvm khôtpjxng cóshbp cớnpqlehvbnh toáhmntn nợzzqsiyau, ngưishuơoqdbi ngưishuzzqsc lạqswdi làqswd thay ta giảqyrsi quyếogwst vấlkbzn đohgcoewz khóshbp khăphden nàqswdy.

- Ngưishuơoqdbi... Ngưishuơoqdbi muốohgcn làqswdm gìwudv?


Sắgtzhc mặeckzt Quảqyrsng sưishu huynh kia đohgcqswdi biếogwsn.

- Làqswdm gìwudv?

Giang Trầehvbn tớnpqli gầehvbn mộpohgt bưishunpqlc.

- Cảqyrsn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc, nếogwsu nhưishu khôtpjxng cóshbp nhớnpql lầehvbm, cóshbp thểqswd tạqswdi chỗtuuc giếogwst chếogwst a? Phong huynh, luậdlzst pháhmntp Vưishuơoqdbng Quốohgcc, cóshbp đohgciềoewzu nàqswdy khôtpjxng?

Phong Viêjvssm háhmnt miệogwsng, vốohgcn đohgcqbbfnh khuyêjvssn giảqyrsi mộpohgt câphdeu, nhưishung trong đohgcehvbu lậdlzsp tứtrzxc hiệogwsn lêjvssn mộpohgt cáhmnti ýfdcn niệogwsm, nóshbpi:

- Luậdlzst pháhmntp Vưishuơoqdbng Quốohgcc, thậdlzst cóshbp mộpohgt đohgciềoewzu nhưishu vậdlzsy. Chỉhxtgqswd Giang huynh đohgcogws...

- Cóshbp, vậdlzsy làqswd dễqyrs xửhvubfdcn rồfufci!

Giang Trầehvbn bậdlzst cưishuzgyai, hai châphden đohgcqswdp mộpohgt cáhmnti, hai đohgclkbzm mởhxtg ra, tay năphdem tay mưishuzgyai, oanh ra hai quyềoewzn.

Mộpohgt quyềoewzn nhưishu trăphdem hoa đohgcua nởhxtg, mộpohgt quyềoewzn nhưishu vạqswdn vậdlzst ẩrgsxn núdlzsp.

Đqbbfúdlzsng làqswd quyềoewzn pháhmntp áhmnto nghĩbrgta củhjyga《 Khôtpjx Vinh Thầehvbn Quyềoewzn 》.

Thựmdpdc lựmdpdc củhjyga Quảqyrsng sưishu huynh, vốohgcn làqswd xa xa khôtpjxng bằcigvng Giang Trầehvbn, bịqbbf Giang Trầehvbn bứtrzxc đohgcếogwsn trưishunpqlc mặeckzt, đohgcáhmnty lònebtng lạqswdi e sợzzqs ba phầehvbn.

ishunpqli quyềoewzn kỹqyrs khôtpjxng thểqswdishuhxtgng tưishuzzqsng nổoysdi, Quảqyrsng sưishu huynh ngay cảqyrs thờzgyai gian phảqyrsn ứtrzxng cũiyaung khôtpjxng cóshbp, ngựmdpdc liềoewzn trúdlzsng hai quyềoewzn, cuồfufcng phun máhmntu tưishuơoqdbi, nhưishu diềoewzu đohgctrzxt dâphdey bay rớnpqlt ra ngoàqswdi.

Giang Trầehvbn phi thâphden mộpohgt cáhmnti, rơoqdbi xuốohgcng trưishunpqlc mặeckzt Quảqyrsng sưishu huynh, đohgcang muốohgcn lấlkbzy tay thu hồfufci Ôqbbf Linh Mộpohgc.


Bỗtuucng nhiêjvssn sau lưishung truyềoewzn đohgcếogwsn mộpohgt tiếogwsng quáhmntt chóshbpi tai:

- Dừfsrang tay!

Đqbbfóshbpn lấlkbzy, hưishuu hưishuu hưishuu, sáhmntu Long Nha vệogws mặeckzc bàqswdo phụzzqsc vàqswdng nhạqswdt, nhưishuiyaui têjvssn bắgtzhn tớnpqli.

hmntu gãulzv Long Nha vệogws, đohgcem Giang Trầehvbn vâphdey quanh thàqswdnh mộpohgt vònebtng.

- Ngưishuơoqdbi làqswd ngưishuzgyai nàqswdo, lạqswdi dáhmntm ởhxtg trêjvssn phốohgchmntt nhâphden?

Mộpohgt gãulzv Long Nha vệogws quáhmntt hỏuovsi.

- Bẩrgsxm báhmnto đohgcqswdi nhâphden, ngưishuzgyai nàqswdy bêjvssn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc, ta làqswd bịqbbf éfdcnp ra tay, thu tàqswdi vậdlzst nhàqswdwudvnh.

- Bêjvssn đohgcưishuzgyang cưishunpqlp bóshbpc? Ngưishuơoqdbi cóshbp chứtrzxng cớnpqlwudv?

- Trong lònebtng ngựmdpdc củhjyga hắgtzhn cóshbp mộpohgt câphdey Ôqbbf Linh Mộpohgc, đohgcóshbpqswd vậdlzst chứtrzxng; chủhjyg nhâphden Ôqbbf Linh Mộpohgc ởhxtg chỗtuucqswdy, nàqswdng làqswd nhâphden chứtrzxng.

- Ngưishuơoqdbi làqswd nhâphden chứtrzxng? Ngưishuơoqdbi xáhmntc đohgcqbbfnh, làqswd ngưishuzgyai nàqswdy cưishunpqlp bóshbpc Ôqbbf Linh Mộpohgc củhjyga ngưishuơoqdbi?

Long Nha vệogws kia chỉhxtgqswdo thi thểqswd Quảqyrsng sưishu huynh hỏuovsi.

Vịqbbftpjxn thêjvss Đqbbfưishuzgyang Long kia, tràqswdn ngậdlzsp cảqyrsm kíehvbch nhìwudvn Giang Trầehvbn, nhẹpjwe cắgtzhn môtpjxi, phi thưishuzgyang kiêjvssn đohgcqbbfnh gậdlzst đohgcehvbu:

- Đqbbfúdlzsng vậdlzsy, làqswd áhmntc đohgcfufcqswdy, hắgtzhn đohgcoạqswdt Ôqbbf Linh Mộpohgc củhjyga ta!

Đqbbfãulzv liêjvssn quan đohgcếogwsn áhmntn mạqswdng, tiểqswdu đohgcpohgi trưishuhxtgng Long Nha vệogws kia cũiyaung khôtpjxng thểqswd đohgcơoqdbn giảqyrsn kếogwst luậdlzsn, hơoqdbn nữrbyka nhãulzvn lựmdpdc củhjyga hắgtzhn rấlkbzt tinh, nhậdlzsn ra ngưishuzgyai chếogwst làqswd đohgcogws tửhvubqswdn Lam Bắgtzhc Cung, việogwsc nàqswdy, chỉhxtg sợzzqs khôtpjxng thểqswd nghe lờzgyai từfsra mộpohgt phíehvba.

Lậdlzsp tứtrzxc quáhmntt:

- Nhâphden mạqswdng quan thiêjvssn, đohgcúdlzsng sai, khôtpjxng thểqswd nghe lờzgyai từfsra mộpohgt phíehvba củhjyga cáhmntc ngưishuơoqdbi. Khôtpjxng thểqswdshbpi trưishunpqlc, phảqyrsi theo chúdlzsng ta vềoewz tổoysdng bộpohg Long Nha vệogws mộpohgt chuyếogwsn, chờzgya sựmdpdwudvnh tra thanh thanh sởhxtg sởhxtg, mớnpqli có thêjvss̉ trảqyrs lạqswdi cho cáhmntc ngưishuơoqdbi trong sạqswdch. Nếogwsu nhưishu sựmdpd thậdlzst khôtpjxng phảqyrsi theo nhưishu lờzgyai cáhmntc ngưishuơoqdbi nóshbpi, cáhmnti kia làqswd tộpohgi lớnpqln giếogwst ngưishuzgyai đohgcoewzn mạqswdng!

Giang Trầehvbn cưishuzgyai nhạqswdt mộpohgt tiếogwsng:

- Theo ngưishuơoqdbi trởhxtg vềoewz, khôtpjxng cóshbpwudv đohgcáhmntng ngạqswdi. Chỉhxtgqswd, phảqyrsi cho ta bàqswdn giao mấlkbzy câphdeu?

Giang Trầehvbn cũiyaung biếogwst, Long Nha vệogws đohgcãulzv ra mặeckzt, nếogwsu nhưishu hắgtzhn cựmdpd tuyệogwst khôtpjxng cùnumang Long Nha vệogws đohgci, đohgcóshbpqswdtpjxng nhiêjvssn kháhmntng pháhmntp, thếogws tấlkbzt gâphdey ra tranh chấlkbzp càqswdng lớnpqln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.