Độc Tôn Tam Giới

Chương 244 : Chẳng những đánh người, còn sát nhân 1

    trước sau   
- Câyoidy gỗuoeo mụlweic kia củulcta ngưirbiơnaldi, khôiswzng phảeixwi trảeixw lạftoqi cho ngưirbiơnaldi rồulcti sao? Nếqrifu khôiswzng buôiswzng tay, cójmiz tin ta tạftoqi chỗuoeo đqmsjákaainh chếqrift ngưirbiơnaldi hay khôiswzng?

iswzkaaii kia lắujqic đqmsjbfhvu:

- Ngưirbiơnaldi lấglply đqmsji khôiswzng phảeixwi câyoidy nàqlhby, ngưirbiơnaldi trảeixw lạftoqi cho ta.

- Chójmizkaai, lão tưirbỉ đqmsjưirbifrxxng đqmsjưirbifrxxng làqlhb đqmsjxwer tửvowuqlhbn Lam Bắujqic Cung, chẳkybmng lẽulctvrnkn muốwgnwn mộsabit câyoidy gỗuoeo mụlweic củulcta ngưirbiơnaldi hay sao? Ngưirbiơnaldi nhìjdljn xem ngưirbiơnaldi, ăomhrn mặiovmc rákaaich rưirbiukogi, nhưirbiiswẓt ăomhrn màqlhby. Ngưirbiơnaldi nójmizi, cójmiz phảeixwi muốwgnwn lừlgxea bịmvepp tốwgnwng tiềzlxvn ta hay khôiswzng?

- Lạftoqi làqlhb hắujqin!

Giang Trầbfhvn còvrnkn chưirbia nójmizi, sau lưirbing Câyoidu Ngọnmqbc côiswzng chúcxyua, đqmsjãztdg nắujqim đqmsjoảeixwn kiếqrifm bêwhgin hôiswzng rôiswz̀i. Gia hỏzmjsa tựbwmzirbing Càqlhbn Lam Bắujqic Cung kia, thìjdljnh lìjdljnh làqlhb Quảeixwng sưirbi huynh lầbfhvn trưirbiukogc cảeixwn đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc bọnmqbn hắujqin!


Giang Trầbfhvn nhìjdljn ngưirbifrxxi nọnmqb, sákaait ýwgmvcxyung tăomhrng nhiềzlxvu. Lúcxyuc ákaainh mắujqit lạftoqi nhìjdljn côiswzkaaii kia, phákaait hiệxwern côiswzkaaii kia, đqmsjúcxyung làqlhb vịmvepiswzn thêwhgi củulcta Đgpbjưirbifrxxng Long.

Hai bêwhgin vâyoiḍy mà đqmsjzlxvu làqlhb ngưirbifrxxi quen.

Quảeixwng sưirbi huynh kia thấglply cójmiz ngưirbifrxxi đqmsji tớukogi, hai mắujqit nhảeixwy lêwhgin, phákaait hiệxwern làqlhb Giang Trầbfhvn, sắujqic mặiovmt cũcxyung đqmsjftoqi biếqrifn, mộsabit cákaaii tákaait bỏzmjs qua vịmvepiswzn thêwhgi Đgpbjưirbifrxxng Long.

- Cúcxyut ngay! Ta khôiswzng cójmiz thờfrxxi gian cùaimfng ngưirbiơnaldi khua môiswzi múcxyua méulctp.

jmizi xong, giơnald châyoidn lêwhgin, liềzlxvn muốwgnwn chạftoqy đqmsji.

- Phong huynh, tạftoqi vưirbiơnaldng đqmsjôiswz, Càqlhbn Lam Bắujqic Cung nàqlhby cójmiz thểqnsr giơnald đqmsjuốwgnwc cầbfhvm gậklohy cưirbiukogp bójmizc sao?

Giang Trầbfhvn nhàqlhbn nhạftoqt hỏzmjsi.

Phong Viêwhgim sữxwerng sờfrxx, lạftoqi nójmizi:

- Vưirbiơnaldng đqmsjôiswz trịmvep an rấglplt tốwgnwt, cưirbiukogp bójmizc, nếqrifu bịmvep Long Nha vệxwer biếqrift đqmsjưirbiaeqcc, nhẹwffl thìjdlj ngồulcti tùaimf, nặiovmng thìjdlj tạftoqi chỗuoeo giếqrift chếqrift!

Giang Trầbfhvn gậkloht gậkloht đqmsjbfhvu, mũcxyui châyoidn đqmsjiểqnsrm mộsabit cákaaii, đqmsjsabing tákaaic mau lẹwffl, đqmsjãztdg ngăomhrn đqmsjưirbifrxxng đqmsji củulcta Quảeixwng sưirbi huynh:

- Thếqrif giớukogi nàqlhby thậkloht đqmsjúcxyung làqlhb nhỏzmjs a, khôiswzng thểqnsrirbivapcng đqmsjưirbiaeqcc, chúcxyung ta lạftoqi gặiovmp mặiovmt.

Đgpbjlgxeng nhìjdljn vừlgxea rồulcti Quảeixwng sưirbi huynh quákaait lớukogn vịmvepiswzn phu Đgpbjưirbifrxxng Long, vẻgpbj mặiovmt hung thầbfhvn ákaaic sákaait.

Nhưirbing màqlhb đqmsjwgnwi mặiovmt Giang Trầbfhvn, hắujqin lạftoqi nửvowua đqmsjiểqnsrm hung hãztdgn cũcxyung khôiswzng cójmiz. Lúcxyuc trưirbiukogc cảeixwn đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc, Quảeixwng sưirbi huynh hai lầbfhvn thiếqrifu chúcxyut nữxwera chếqrift ởvapc trong tay Giang Trầbfhvn.


Lầbfhvn thứqrif nhấglplt, đqmsjójmizqlhb bởvapci vìjdlj Giang Trầbfhvn khôiswzng muốwgnwn gâyoidy thùaimf hằqlhbn, xuấglplt phákaait từlgxe mụlweic đqmsjíjdljch cảeixwnh cákaaio, khôiswzng cójmiz hạftoq tửvowu thủulct.

Lầbfhvn thứqrif hai, Giang Trầbfhvn đqmsjãztdg hạftoq tửvowu thủulct, lạftoqi bịmvep Dịmvepch Thiêwhgin Tùaimfy Dịmvepch sưirbi huynh cứqrifu.

Đgpbjftoqi nạftoqn khôiswzng chếqrift, Quảeixwng sưirbi huynh khôiswzng qua mấglply ngàqlhby liềzlxvn quêwhgin việxwerc nàqlhby, lạftoqi khôiswzng nghĩjhqi rằqlhbng, hôiswzm nay sẽulctvapc loạftoqi trưirbifrxxng hợaeqcp nàqlhby cùaimfng Giang Trầbfhvn gặiovmp mặiovmt.

- Trákaainh ra!

Quảeixwng sưirbi huynh gầbfhvm nhẹwffl mộsabit tiếqrifng.

- Tiểqnsru tửvowu, ngưirbiơnaldi đqmsjujqic tộsabii Lưirbiu sưirbi huynh ta, hôiswzm nay hắujqin cũcxyung tớukogi vưirbiơnaldng đqmsjôiswz. Ngưirbiơnaldi thứqrifc thờfrxxi, lậklohp tứqrifc lăomhrn còvrnkn kịmvepp!

- Giao đqmsjulct vậkloht ra đqmsjâyoidy.

Giang Trầbfhvn thảeixwn nhiêwhgin nójmizi.

- Cákaaii gìjdlj?

Quảeixwng sưirbi huynh kia giảeixw ngu hỏzmjsi.

- Hãztdgy bớukogt sàqlhbm ngôiswzn đqmsji, Ôiovm Linh Mộsabic.

- Ôiovm Linh Mộsabic? Ta khôiswzng biếqrift ngưirbiơnaldi nójmizi cákaaii gìjdlj! Lạftoqi khôiswzng trákaainh, ta sẽulctkaaio ngưirbiơnaldi cảeixwn đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc!

Quảeixwng sưirbi huynh nhe răomhrng cưirbifrxxi.


- Đgpbjâyoidy làqlhb đqmsjmvepa bàqlhbn củulcta Càqlhbn Lam Nam Cung, Càqlhbn Lam Bắujqic Cung ta cùaimfng Càqlhbn Lam Nam Cung đqmsjulctng khíjdlj liêwhgin chi, thâyoidn nhưirbi mộsabit nhàqlhb, cójmiz tin chỉsifp cầbfhvn ta nójmizi mộsabit tiếqrifng, lậklohp tứqrifc cójmiz mấglply trăomhrm đqmsjxwer tửvowuqlhbn Lam Nam Cung đqmsjếqrifn vâyoidy côiswzng ngưirbiơnaldi hay khôiswzng?

Quảeixwng sưirbi huynh nàqlhby thậklohp phầbfhvn am hiểqnsru cákaaio mưirbiaeqcn oai hùaimfm, chỉsifpqlhb, vừlgxea rồulcti hắujqin đqmsjftoqi khákaaii còvrnkn chưirbia vàqlhbo khu giao dịmvepch, cũcxyung khôiswzng biếqrift bêwhgin trong xảeixwy ra chuyệxwern gìjdlj.

- Đgpbjulctng khíjdlj liêwhgin chi? Thâyoidn nhưirbi mộsabit nhàqlhb?

Giang Trầbfhvn khinh thưirbifrxxng nởvapc nụlweiirbifrxxi, nếqrifu thậkloht thâyoidn nhưirbi mộsabit nhàqlhb, Bốwgnwi đqmsjftoqi nhâyoidn kia hákaai sẽulct tạftoqi chỗuoeo hạftoq lệxwernh trưirbiaeqcng giếqrift đqmsjxwer tửvowuqlhbn Lam Bắujqic Cung?

- Ta khôiswzng muốwgnwn nójmizi nhảeixwm, Ôiovm Linh Mộsabic kia, ngưirbiơnaldi trảeixwqlhb khôiswzng trảeixw?

Quảeixwng sưirbi huynh nhìjdljn nhìjdljn Giang Trầbfhvn, lạftoqi nhìjdljn côiswzkaaii kia mộsabit chúcxyut, nghĩjhqi thầbfhvm chẳkybmng lẽulct hai ngưirbifrxxi nàqlhby nhậklohn thứqrifc hay sao? Tiểqnsru tửvowuqlhby đqmsjếqrifn cùaimfng lai lịmvepch gìjdlj, nhưirbi thếqrifqlhbo sẽulct nhậklohn thứqrifc mộsabit nữxwer nhâyoidn chákaain nảeixwn? Xem bộsabi dạftoqng nữxwer nhâyoidn nàqlhby, hẳkybmn làqlhb tồulctn tạftoqi tầbfhvng dưirbiukogi chójmizt. Tiểqnsru tửvowu kia lạftoqi cójmiz thểqnsrjmiz bao nhiêwhgiu lai lịmvepch?

Nghĩjhqi tớukogi đqmsjâyoidy, Quảeixwng sưirbi huynh đqmsjem quyếqrift đqmsjmvepnh chắujqic chắujqin:

- Ngưirbiơnaldi đqmsjlgxeng ngậklohm mákaaiu phun ngưirbifrxxi. Ôiovm Linh Mộsabic, ta cójmiz mộsabit câyoidy, làqlhb tựbwmzjdljnh từlgxe trong rừlgxeng sâyoidu núcxyui thẳkybmm đqmsjàqlhbo lêwhgin, ngưirbiơnaldi làqlhb ai, ta dựbwmza vàqlhbo cákaaii gìjdlj phảeixwi giao ra? Ngưirbiơnaldi muốwgnwn ởvapcirbiơnaldng đqmsjôiswz cảeixwn đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc? Còvrnkn cójmizirbiơnaldng phákaaip hay khôiswzng?

Thằqlhbng nàqlhby, cũcxyung rấglplt biếqrift chụlweip mũcxyu.

- Vừlgxea ăomhrn cưirbiukogp vừlgxea la làqlhbng!

Giang Trầbfhvn khẽulct chau màqlhby, nhưirbing lạftoqi cưirbifrxxi cưirbifrxxi.

- Rấglplt tốwgnwt rấglplt tốwgnwt, ta đqmsjang lo tìjdljm khôiswzng cójmiz cớukogjdljnh toákaain nợaeqccxyu, ngưirbiơnaldi ngưirbiaeqcc lạftoqi làqlhb thay ta giảeixwi quyếqrift vấglpln đqmsjzlxv khójmiz khăomhrn nàqlhby.

- Ngưirbiơnaldi... Ngưirbiơnaldi muốwgnwn làqlhbm gìjdlj?


Sắujqic mặiovmt Quảeixwng sưirbi huynh kia đqmsjftoqi biếqrifn.

- Làqlhbm gìjdlj?

Giang Trầbfhvn tớukogi gầbfhvn mộsabit bưirbiukogc.

- Cảeixwn đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc, nếqrifu nhưirbi khôiswzng cójmiz nhớukog lầbfhvm, cójmiz thểqnsr tạftoqi chỗuoeo giếqrift chếqrift a? Phong huynh, luậkloht phákaaip Vưirbiơnaldng Quốwgnwc, cójmiz đqmsjiềzlxvu nàqlhby khôiswzng?

Phong Viêwhgim hákaai miệxwerng, vốwgnwn đqmsjmvepnh khuyêwhgin giảeixwi mộsabit câyoidu, nhưirbing trong đqmsjbfhvu lậklohp tứqrifc hiệxwern lêwhgin mộsabit cákaaii ýwgmv niệxwerm, nójmizi:

- Luậkloht phákaaip Vưirbiơnaldng Quốwgnwc, thậkloht cójmiz mộsabit đqmsjiềzlxvu nhưirbi vậklohy. Chỉsifpqlhb Giang huynh đqmsjxwer...

- Cójmiz, vậklohy làqlhb dễfnis xửvowuwgmv rồulcti!

Giang Trầbfhvn bậkloht cưirbifrxxi, hai châyoidn đqmsjftoqp mộsabit cákaaii, hai đqmsjglplm mởvapc ra, tay năomhrm tay mưirbifrxxi, oanh ra hai quyềzlxvn.

Mộsabit quyềzlxvn nhưirbi trăomhrm hoa đqmsjua nởvapc, mộsabit quyềzlxvn nhưirbi vạftoqn vậkloht ẩftoqn núcxyup.

Đgpbjúcxyung làqlhb quyềzlxvn phákaaip ákaaio nghĩjhqia củulcta《 Khôiswz Vinh Thầbfhvn Quyềzlxvn 》.

Thựbwmzc lựbwmzc củulcta Quảeixwng sưirbi huynh, vốwgnwn làqlhb xa xa khôiswzng bằqlhbng Giang Trầbfhvn, bịmvep Giang Trầbfhvn bứqrifc đqmsjếqrifn trưirbiukogc mặiovmt, đqmsjákaaiy lòvrnkng lạftoqi e sợaeqc ba phầbfhvn.

irbiukogi quyềzlxvn kỹbwmz khôiswzng thểqnsrirbivapcng tưirbiaeqcng nổqwoyi, Quảeixwng sưirbi huynh ngay cảeixw thờfrxxi gian phảeixwn ứqrifng cũcxyung khôiswzng cójmiz, ngựbwmzc liềzlxvn trúcxyung hai quyềzlxvn, cuồulctng phun mákaaiu tưirbiơnaldi, nhưirbi diềzlxvu đqmsjqrift dâyoidy bay rớukogt ra ngoàqlhbi.

Giang Trầbfhvn phi thâyoidn mộsabit cákaaii, rơnaldi xuốwgnwng trưirbiukogc mặiovmt Quảeixwng sưirbi huynh, đqmsjang muốwgnwn lấglply tay thu hồulcti Ôiovm Linh Mộsabic.


Bỗuoeong nhiêwhgin sau lưirbing truyềzlxvn đqmsjếqrifn mộsabit tiếqrifng quákaait chójmizi tai:

- Dừlgxeng tay!

Đgpbjójmizn lấglply, hưirbiu hưirbiu hưirbiu, sákaaiu Long Nha vệxwer mặiovmc bàqlhbo phụlweic vàqlhbng nhạftoqt, nhưirbicxyui têwhgin bắujqin tớukogi.

kaaiu gãztdg Long Nha vệxwer, đqmsjem Giang Trầbfhvn vâyoidy quanh thàqlhbnh mộsabit vòvrnkng.

- Ngưirbiơnaldi làqlhb ngưirbifrxxi nàqlhbo, lạftoqi dákaaim ởvapc trêwhgin phốwgnwkaait nhâyoidn?

Mộsabit gãztdg Long Nha vệxwer quákaait hỏzmjsi.

- Bẩftoqm bákaaio đqmsjftoqi nhâyoidn, ngưirbifrxxi nàqlhby bêwhgin đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc, ta làqlhb bịmvep éulctp ra tay, thu tàqlhbi vậkloht nhàqlhbjdljnh.

- Bêwhgin đqmsjưirbifrxxng cưirbiukogp bójmizc? Ngưirbiơnaldi cójmiz chứqrifng cớukogjdlj?

- Trong lòvrnkng ngựbwmzc củulcta hắujqin cójmiz mộsabit câyoidy Ôiovm Linh Mộsabic, đqmsjójmizqlhb vậkloht chứqrifng; chủulct nhâyoidn Ôiovm Linh Mộsabic ởvapc chỗuoeoqlhby, nàqlhbng làqlhb nhâyoidn chứqrifng.

- Ngưirbiơnaldi làqlhb nhâyoidn chứqrifng? Ngưirbiơnaldi xákaaic đqmsjmvepnh, làqlhb ngưirbifrxxi nàqlhby cưirbiukogp bójmizc Ôiovm Linh Mộsabic củulcta ngưirbiơnaldi?

Long Nha vệxwer kia chỉsifpqlhbo thi thểqnsr Quảeixwng sưirbi huynh hỏzmjsi.

Vịmvepiswzn thêwhgi Đgpbjưirbifrxxng Long kia, tràqlhbn ngậklohp cảeixwm kíjdljch nhìjdljn Giang Trầbfhvn, nhẹwffl cắujqin môiswzi, phi thưirbifrxxng kiêwhgin đqmsjmvepnh gậkloht đqmsjbfhvu:

- Đgpbjúcxyung vậklohy, làqlhb ákaaic đqmsjulctqlhby, hắujqin đqmsjoạftoqt Ôiovm Linh Mộsabic củulcta ta!

Đgpbjãztdg liêwhgin quan đqmsjếqrifn ákaain mạftoqng, tiểqnsru đqmsjsabii trưirbivapcng Long Nha vệxwer kia cũcxyung khôiswzng thểqnsr đqmsjơnaldn giảeixwn kếqrift luậklohn, hơnaldn nữxwera nhãztdgn lựbwmzc củulcta hắujqin rấglplt tinh, nhậklohn ra ngưirbifrxxi chếqrift làqlhb đqmsjxwer tửvowuqlhbn Lam Bắujqic Cung, việxwerc nàqlhby, chỉsifp sợaeqc khôiswzng thểqnsr nghe lờfrxxi từlgxe mộsabit phíjdlja.

Lậklohp tứqrifc quákaait:

- Nhâyoidn mạftoqng quan thiêwhgin, đqmsjúcxyung sai, khôiswzng thểqnsr nghe lờfrxxi từlgxe mộsabit phíjdlja củulcta cákaaic ngưirbiơnaldi. Khôiswzng thểqnsrjmizi trưirbiukogc, phảeixwi theo chúcxyung ta vềzlxv tổqwoyng bộsabi Long Nha vệxwer mộsabit chuyếqrifn, chờfrxx sựbwmzjdljnh tra thanh thanh sởvapc sởvapc, mớukogi có thêwhgỉ trảeixw lạftoqi cho cákaaic ngưirbiơnaldi trong sạftoqch. Nếqrifu nhưirbi sựbwmz thậkloht khôiswzng phảeixwi theo nhưirbi lờfrxxi cákaaic ngưirbiơnaldi nójmizi, cákaaii kia làqlhb tộsabii lớukogn giếqrift ngưirbifrxxi đqmsjzlxvn mạftoqng!

Giang Trầbfhvn cưirbifrxxi nhạftoqt mộsabit tiếqrifng:

- Theo ngưirbiơnaldi trởvapc vềzlxv, khôiswzng cójmizjdlj đqmsjákaaing ngạftoqi. Chỉsifpqlhb, phảeixwi cho ta bàqlhbn giao mấglply câyoidu?

Giang Trầbfhvn cũcxyung biếqrift, Long Nha vệxwer đqmsjãztdg ra mặiovmt, nếqrifu nhưirbi hắujqin cựbwmz tuyệxwert khôiswzng cùaimfng Long Nha vệxwer đqmsji, đqmsjójmizqlhbiswzng nhiêwhgin khákaaing phákaaip, thếqrif tấglplt gâyoidy ra tranh chấglplp càqlhbng lớukogn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.