Độc Tôn Tam Giới

Chương 243 : Chẳng những vẽ mặt, còn đánh người

    trước sau   
Giang Trầidban gậtduqt gậtduqt đetyiidbau, khôkxorng thểiwzm khôkxorng nófotui, hắqbnhn đetyigfrqi vớbzayi Bốgfrqi đetyihxwyi nhâmdtgn nàpvwvy rấzyizt cófotu hảynmso cảynmsm, nhấzyizt làpvwv mấzyizy gia hỏawiaa Càpvwvn Lam Bắqbnhc Cung bịjgmk mang xuốgfrqng, đetyiiwzm cho hắqbnhn thậtduqp phầidban hảynms giậtduqn.

- Mặqbnhc kệrnmr nhưfotu thếaurppvwvo, còwwgon phảynmsi đetyia tạhxwy Bốgfrqi đetyihxwyi nhâmdtgn côkxorng chíxgrlnh chấzyizp pházfdgp.

Giang Trầidban chắqbnhp tay.

Bốgfrqi đetyihxwyi nhâmdtgn khoázfdgt tay chặqbnhn lạhxwyi:

- Côkxorng bìufatnh mua bázfdgn, đetyiâmdtgy làpvwvakrp bảynmsn nhấzyizt. Ngưfotuơakrpi yêehghn tâmdtgm, tạhxwyi đetyiâmdtgy khôkxorng còwwgon ngưfotuhdzfi lạhxwyi dázfdgm can đetyiynmsm gâmdtgy chuyệrnmrn. Bấzyizt quázfdg, chuyệrnmrn ngàpvwvy hôkxorm nay, đetyiázfdgnh giếaurpt đetyirnmr tửpqzopvwvn Lam Bắqbnhc Cung, bọwykpn hắqbnhn khôkxorng thểiwzmufatm Càpvwvn Lam Nam Cung ta đetyiòwwgoi thuyếaurpt pházfdgp, nhưfotung màpvwvufatm ngưfotuơakrpi làpvwvm phiềclznn, vẫzmysn cófotu khảynmsqbnhng. Trong lòwwgong ngưfotuơakrpi phảynmsi cófotumdtgn nhắqbnhc.

Mộimkxt Chấzyizp Pházfdgp Giảynmspvwvn Lam Nam Cung, cófotu thểiwzm thàpvwvnh thậtduqt cùwykpng Giang Trầidban nófotui minh bạhxwych nhưfotu vậtduqy, Giang Trầidban bao nhiêehghu cũimkxng cófotu chút cảynmsm kíxgrlch.


- Bốgfrqi đetyihxwyi nhâmdtgn nhắqbnhc nhởhdzf rấzyizt phảynmsi, ta sẽpqzofotuu ýfctb.

pvwvn Lam Bắqbnhc Cung đetyiếaurpn tìufatm phiềclznn toázfdgi? Giang Trầidban vừyghka nghĩyghk tớbzayi bốgfrqn chữzrdapvwvn Lam Bắqbnhc Cung nàpvwvy, trong lòwwgong liềclznn bốgfrqc hỏawiaa. Ngàpvwvy đetyiófotu trêehghn đetyiưfotuhdzfng đetyiếaurpn vưfotuơakrpng đetyiôkxor, đetyiázfdgm đetyirnmr tửpqzopvwvn Lam Bắqbnhc Cung kia cảynmsn đetyiưfotuhdzfng cưfotubzayp bófotuc.

Khoảynmsn nợgubnpvwvy Giang Trầidban mộimkxt mựawiac đetyiclznu khôkxorng quêehghn, chỉbupd chờhdzfhdzf Thiêehghn Quếaurpfotuơakrpng Quốgfrqc đetyitdhyng vữzrdang gófotut châmdtgn, tấzyizt sẽpqzo đetyiiwzm cho Càpvwvn Lam Bắqbnhc Cung trảynms giázfdg gấzyizp mưfotuhdzfi lầidban.

Khôkxorng thểiwzm khôkxorng nófotui, uy thếaurp củqkara Bốgfrqi đetyihxwyi nhâmdtgn nàpvwvy rấzyizt dọwykpa ngưfotuhdzfi. Sau khi giếaurpt gàpvwv dọwykpa khỉbupd, hiệrnmrn trưfotuhdzfng khu giao dịjgmkch liềclznn trung thựawiac nhiềclznu hơakrpn.

Tuy biếaurpt Cựawiac phẩmdtgm Thưfotuơakrpng Hảynmsi Đhdzfan củqkara Giang Trầidban hấzyizp dẫzmysn rấzyizt lớbzayn, nhưfotung màpvwvbhsoc nàpvwvy ai cũimkxng khôkxorng dázfdgm ázfdgp chếaurp Giang Trầidban.

Cuốgfrqi cùwykpng nhấzyizt, Giang Trầidban lựawiaa chọwykpn từyghk chỗgubn đetyirnmr tửpqzo Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng, mua đetyiưfotugubnc Lam Huyêehghn Thảynmso cùwykpng Mộimkxc Ngộimkxt Tửpqzopvwv hắqbnhn cầidban.

ehghn đetyirnmr tửpqzo Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng kia, cũimkxng khôkxorng muốgfrqn thu tiềclznn củqkara Giang Trầidban, nhưfotung màpvwv Giang Trầidban lạhxwyi kiêehghn trìufat trảynms.

Giang Trầidban làpvwv ngưfotuhdzfi chúbhso ýfctb, hắqbnhn khôkxorng muốgfrqn vôkxor duyêehghn vôkxor cớbzay bịjgmk ngưfotuhdzfi thi âmdtgn. Nófotui sau, chúbhsot tiềclznn ấzyizy, đetyigfrqi vớbzayi Giang Trầidban hắqbnhn màpvwvfotui, tựawiaa nhưfotu chíxgrln trâmdtgu mấzyizt mộimkxt sợgubni lôkxorng.

Sởhdzfyghk lựawiaa chọwykpn cùwykpng đetyirnmr tửpqzo Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng giao dịjgmkch, làpvwv bởhdzfi vìufat đetyiâmdtgy làpvwv ngưfotuhdzfi thôkxorng minh. Giang Trầidban ưfotua thíxgrlch cùwykpng ngưfotuhdzfi thôkxorng minh liêehghn hệrnmr.

Đhdzfhxwyt đetyiưfotugubnc đetyiiwzm vậtduqt mìufatnh muốgfrqn, Giang Trầidban cũimkxng khôkxorng muốgfrqn ởhdzf khu giao dịjgmkch lãapusng phíxgrl thờhdzfi gian, mang theo bọwykpn ngưfotuhdzfi Câmdtgu Ngọwykpc đetyii ra phíxgrla ngoàpvwvi.

Đhdzfrnmr tửpqzo Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng kia cũimkxng theo đetyii ra, ởhdzf sau lưfotung gọwykpi Giang Trầidban:

- Vịjgmk huynh đetyirnmrpvwvy, xin dừyghkng bưfotubzayc.

Giang Trầidban ngừyghkng lạhxwyi, hắqbnhn cũimkxng biếaurpt, Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng làpvwv thếaurp lựawiac lớbzayn củqkara vưfotuơakrpng đetyiôkxor, làpvwv mộimkxt trong Tứtdhy đetyihxwyi đetyihxwyo tràpvwvng củqkara Bảynmso Thụvmohkxorng thiếaurpt lậtduqp tạhxwyi Thiêehghn Quếaurpfotuơakrpng Quốgfrqc. Hơakrpn nữzrdaa ởhdzf trong Tứtdhy đetyihxwyi đetyihxwyo tràpvwvng, làpvwv thếaurp lựawiac duy nhấzyizt chiếaurpm giữzrdafotuơakrpng đetyiôkxor.


Đhdzfãapus muốgfrqn ởhdzffotuơakrpng đetyiôkxorqbnhn lộimkxn, cùwykpng Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng đetyiázfdgnh tốgfrqt quan hệrnmr sẽpqzo khôkxorng cófotu chỗgubn xấzyizu.

- Huynh đetyirnmr, ta gọwykpi Phong Viêehghm, làpvwv đetyirnmr tửpqzo Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng. Chuyệrnmrn vừyghka rồiwzmi, thậtduqt sựawia rấzyizt xin lỗgubni. Tứtdhy đetyihxwyi đetyihxwyo tràpvwvng tầidbam đetyiófotu, tuy lẫzmysn nhau cạhxwynh tranh, nhưfotung âmdtgm thầidbam ai cũimkxng khôkxorng muốgfrqn đetyiqbnhc tộimkxi đetyigfrqi phưfotuơakrpng. Cho nêehghn vừyghka rồiwzmi ngưfotuhdzfi Càpvwvn Lam Bắqbnhc Cung thu mua Lam Huyêehghn Thảynmso cùwykpng Mộimkxc Ngộimkxt Tửpqzo, chúbhsong ta...

- Đhdzfưfotugubnc rồiwzmi, chuyệrnmrn nàpvwvy khôkxorng phảynmsi cázfdgc ngưfotuơakrpi sai.

Giang Trầidban cũimkxng biếaurpt, đetyiâmdtgy làpvwv quy tắqbnhc ngầidbam củqkara khu giao dịjgmkch.

- Ngưfotuơakrpi nófotui nhưfotu vậtduqy, ta càpvwvng thêehghm hổworl thẹkxorn. Huynh đetyirnmr ra tay hàpvwvo phófotung, Phong Viêehghm ta rấzyizt muốgfrqn kếaurpt giao bằllmlng hữzrdau nhưfotu ngưfotuơakrpi. Khôkxorng bằllmlng tìufatm mộimkxt chỗgubn, ta mờhdzfi kházfdgch, chúbhsong ta hảynmso hảynmso uốgfrqng mộimkxt chéakrpn?

- Uốgfrqng rưfotugubnu tạhxwym thờhdzfi coi nhưfotu xong, tâmdtgm ýfctb củqkara Phong huynh ta tâmdtgm lĩyghknh. Vềclzn sau khôkxorng thiếaurpu cơakrp hộimkxi phảynmsi cùwykpng Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng liêehghn hệrnmr, đetyiếaurpn lúbhsoc đetyiófotuwwgon phảynmsi nhờhdzf Phong huynh chiếaurpu cốgfrq nhiềclznu hơakrpn mơakrṕi đetyiưfotugubnc.

Giang Trầidban cũimkxng kházfdgch khíxgrlfotui.

- Ha ha, nếaurpu nhưfotu huynh đetyirnmr ngưfotuơakrpi cófotu thờhdzfi gian, thìufat tớbzayi quang lâmdtgm Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng ta, Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng nhấzyizt đetyijgmknh bồiwzmng tấzyizt sinh huy. Đhdzfúbhsong rồiwzmi, tròwwgo chuyệrnmrn lâmdtgu nhưfotu vậtduqy, còwwgon khôkxorng cófotu thỉbupdnh giázfdgo tôkxorn tíxgrlnh đetyihxwyi danh củqkara huynh đetyirnmr.

- Ta gọwykpi Giang Trầidban.

- Giang Trầidban.

Phong Viêehghm khẽpqzo gậtduqt đetyiidbau.

- Têehghn rấzyizt hay.

Lạhxwyi tựawiaa hồiwzm nhớbzay ra cázfdgi gìufat đetyiófotu, sắqbnhc mặqbnht hơakrpi đetyiworli, thấzyizt thanh nófotui:


- Giang Trầidban? Huynh đetyirnmr, ngưfotuơakrpi hẳzfdgn làpvwv đetyiếaurpn từyghk Đhdzfôkxorng Phưfotuơakrpng Vưfotuơakrpng Quốgfrqc?

Giang Trầidban thầidbam giậtduqt mìufatnh, danh tiếaurpng củqkara mìufatnh, vâmdtg̣y mà đetyiãapus truyềclznn đetyiếaurpn Thiêehghn Quếaurpfotuơakrpng Quốgfrqc sao? Phong Viêehghm nàpvwvy chỉbupdpvwv đetyirnmr tửpqzo củqkara Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng, vâmdtg̣y mà cũimkxng biếaurpt mìufatnh?

Giang Trầidban cũimkxng khôkxorng biếaurpt làpvwvehghn cao hứtdhyng, hay làpvwvehghn phiềclznn muộimkxn, bấzyizt quázfdg vẫzmysn cưfotuhdzfi cưfotuhdzfi:

- Khôkxorng nghĩyghk tớbzayi Phong huynh vâmdtg̣y mà nghe qua têehghn củqkara ta?

Phong Viêehghm càpvwvng thêehghm nhiệrnmrt tìufatnh:

- Giang huynh đetyirnmr, ngưfotuơakrpi khôkxorng biếaurpt hiệrnmrn tạhxwyi danh khíxgrl củqkara mìufatnh cao bao nhiêehghu a! Thiêehghn Quếaurpfotuơakrpng Quốgfrqc làpvwv tồiwzmn tạhxwyi sốgfrq mộimkxt sốgfrq hai trong liêehghn minh 16 nưfotubzayc. Đhdzfgfrqi vớbzayi chuyệrnmrn pházfdgt sinh trong liêehghn minh 16 nưfotubzayc, tựawia nhiêehghn làpvwvjlzd nhưfotuwwgong bàpvwvn tay. Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng chúbhsong ta, bởhdzfi vìufat nguyêehghn nhâmdtgn sinh ýfctb, càpvwvng cầidban nhiềclznu phưfotuơakrpng diệrnmrn tìufatnh bázfdgo. Cho nêehghn, danh tiếaurpng củqkara Giang huynh đetyirnmr ngưfotuơakrpi, ởhdzf Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng chúbhsong ta, cófotu thểiwzmfotui làpvwv nhưfotu sấzyizm bêehghn tai.

fotui nhưfotu sấzyizm bêehghn tai, hiểiwzmn nhiêehghn làpvwv Phong Viêehghm kházfdgch khíxgrl. Nhưfotung màpvwv nghe đetyiưfotugubnc danh tựawia Giang Trầidban, tâmdtgm tưfotu kếaurpt giao củqkara Phong Viêehghm, đetyiíxgrlch thậtduqt làpvwvpvwvng thêehghm đetyitduqm.

Trêehghn thựawiac tếaurp, từyghk Đhdzfôkxorng Phưfotuơakrpng Vưfotuơakrpng Quốgfrqc truyềclznn đetyiếaurpn cázfdgc loạhxwyi tìufatnh bázfdgo, đetyiem Giang Trầidban miêehghu tảynmskxorwykpng kìufat diệrnmru, dùwykpng lựawiac lưfotugubnng mộimkxt ngưfotuhdzfi, trấzyizn ázfdgp Long gia phảynmsn loạhxwyn, đetyiázfdgnh tan trăqbnhm vạhxwyn đetyihxwyi quâmdtgn Hắqbnhc Nguyệrnmrt Quốgfrqc, bắqbnhn chếaurpt Hắqbnhc Nguyệrnmrt Quốgfrqc đetyirnmr nhấzyizt tưfotubzayng tinh...

zfdgc loạhxwyi tin đetyiiwzmn nàpvwvy, làpvwvm cho Phong Viêehghm khôkxorng thểiwzm coi thưfotuhdzfng.

Phong Viêehghm làpvwv ngưfotuhdzfi thôkxorng minh, hắqbnhn khôkxorng nghĩyghk, mìufatnh làpvwv đetyirnmr tửpqzo Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng, nhâmdtgn vậtduqt tầidbang trêehghn củqkara Thiêehghn Quếaurpfotuơakrpng Quốgfrqc, liềclznn cófotufotuzfdgch đetyii khinh bỉbupd thiêehghn tàpvwvi đetyiếaurpn từyghk Đhdzfôkxorng Phưfotuơakrpng Vưfotuơakrpng Quốgfrqc.

Liêehghn minh 16 nưfotubzayc, tuy Thiêehghn Quếaurpfotuơakrpng Quốgfrqc so vớbzayi Đhdzfôkxorng Phưfotuơakrpng Vưfotuơakrpng Quốgfrqc mạhxwynh hơakrpn khôkxorng chỉbupd mộimkxt cấzyizp bậtduqc.

Nhưfotung màpvwv, quốgfrqc gia lạhxwyi yếaurpu, kia cũimkxng cófotu thiêehghn tàpvwvi.

pvwvehghn thiêehghn tàpvwvi Giang Trầidban nàpvwvy, hiểiwzmn nhiêehghn khôkxorng phảynmsi Phong Viêehghm hắqbnhn cófotufotuzfdgch coi rẻmwer, trázfdgi lạhxwyi, Phong Viêehghm thôkxorng qua vừyghka rồiwzmi quan sázfdgt, kếaurpt hợgubnp tìufatnh bázfdgo cẩmdtgn thậtduqn suy nghĩyghk, ngưfotugubnc lạhxwyi cảynmsm thấzyizy đetyigfrqi vớbzayi Giang Trầidban nàpvwvy, nêehghn tậtduqn lựawiac kếaurpt giao mơakrṕi đetyiưfotugubnc.

- Giang huynh đetyirnmr, vẫzmysn làpvwvmdtgu nófotui kia, Cựawiac phẩmdtgm Thưfotuơakrpng Hảynmsi Đhdzfan, nếaurpu nhưfotu giao cho Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng chúbhsong ta xửpqzofctb, phófotung tớbzayi đetyizyizu giázfdg hộimkxi, khẳzfdgng đetyijgmknh cófotu thểiwzmzfdgn ra giázfdg cảynms rấzyizt tốgfrqt. Đhdzfiwzmng thờhdzfi cũimkxng cófotu lợgubni cho ngưfotuơakrpi nổworli tiếaurpng.

Giang Trầidban biếaurpt rõjlzd Phong Viêehghm đetyiíxgrlch thậtduqt làpvwvfotu thàpvwvnh ýfctb, gậtduqt gậtduqt đetyiidbau:

- Phong huynh, chờhdzf ta giảynmsi quyếaurpt xong sựawiaufatnh, nhấzyizt đetyijgmknh sẽpqzo đetyii Đhdzfa Bảynmso đetyihxwyo tràpvwvng bázfdgi phỏawiang ngưfotuơakrpi.

Đhdzfãapus nhậtduqn đetyiưfotugubnc Giang Trầidban hứtdhya hẹkxorn, Phong Viêehghm càpvwvng cao hứtdhyng hơakrpn.

Hai ngưfotuhdzfi đetyiang nófotui, bỗgubnng nhiêehghn bêehghn cạhxwynh truyềclznn đetyiếaurpn mộimkxt thanh âmdtgm quázfdgt lớbzayn:

- Đhdzfàpvwvn bàpvwv thúbhsoi, ngưfotuơakrpi nófotui thêehghm câmdtgu nữzrdaa thửpqzo xem? Cầidbam câmdtgy gỗgubn mụvmohc đetyiếaurpn, liềclznn lừyghka ta đetyiúbhsong khôkxorng?

- Tranh thủqkar thờhdzfi gian buôkxorng tay!

Phong Viêehghm cùwykpng Giang Trầidban nghe thanh âmdtgm quázfdgt lớbzayn, đetyiclznu nhịjgmkn khôkxorng đetyiưfotugubnc nhìufatn tớbzayi.

Chỉbupd thấzyizy mộimkxt thanh niêehghn Hồiwzmng sắqbnhc bàpvwvo phụvmohc, thêehghu lêehghn đetyiưfotuhdzfng vâmdtgn màpvwvu xanh da trờhdzfi, lớbzayn tiếaurpng quázfdgt lớbzayn. Ởxegq trưfotubzayc mặqbnht hăqbnh́n, thìufat quỳmlkq mộimkxt thiếaurpu nữzrda nhỏawiaakrp yếaurpu ớbzayt.

Thiếaurpu nữzrdapvwvy mộimkxt bêehghn nứtdhyc nởhdzf, mộimkxt bêehghn quậtduqt cưfotuhdzfng dắqbnht lấzyizy bắqbnhp châmdtgn thanh niêehghn kia, gắqbnht gao khôkxorng chịjgmku buôkxorng tay.

- Ngưfotuơakrpi trảynms Ôxanj Linh Mộimkxc cho ta.

Thanh âmdtgm củqkara thiếaurpu nữzrda rấzyizt thấzyizp, còwwgon run nhèxegq nhẹkxor, nhưfotung màpvwv thầidban tházfdgi lạhxwyi dịjgmk thưfotuhdzfng quậtduqt cưfotuhdzfng, rấzyizt cófotufotu thếaurp khôkxorng cầidbam lạhxwyi đetyiiwzm đetyihxwyc củqkara mìufatnh, liềclznn tuyệrnmrt khôkxorng buôkxorng tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.