Độc Tôn Tam Giới

Chương 242 : Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 2

    trước sau   
ynezc nàfvjqy, khóamho coi nhấhnfst phảrbmgi kểgtim tớrbmgi ngưjrsieeegi phụxxtc tráfvoqch Càfvjqn Lam Bắtgxyc Cung rôfvjq̀i, sắtgxyc mặytjst đzqewen nhưjrsi bịytjs ngưjrsieeegi giộamhoi mựjmmhc nưjrsirbmgc.

Nguyêizfmn mộamhot đzqewáfvoqm lâthgam trậtgxyn quay giáfvoqo, đzqewfhvcu tranh nhau cưjrsirbmgp lấhnfsy đzqewan dưjrsiclxrc, hậtgxyn khôfvjqng thểgtim moi tim mìipownh ra biểgtimu thịytjs.

Đlnodâthgay làfvjqfvoqi gìipow?

fvoqi nàfvjqy làfvjq đzqewáfvoqnh mặytjst đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung hắtgxyn! Mộamhot chúynezt tìipownh cảrbmgm cũtgxyng khôfvjqng lưjrsiu!

Bấhnfst quáfvoq hắtgxyn cũtgxyng tinh tưjrsieeegng, cũtgxyng khóamho tráfvoqch nhữzyypng ngưjrsieeegi nàfvjqy thấhnfst thốgazh nhưjrsi thếmwgz. Nếmwgzu nhưjrsi sựjmmhipownh đzqewvnygi lạcmvki ngưjrsieeegi kháfvoqc, hắtgxyn khẳwmnsng đzqewytjsnh cũtgxyng làfvjqm nhưjrsi vậtgxyy.

Cựjmmhc phẩeeegm Thưjrsiơplsrng Hảrbmgi Đlnodan, ai cóamho thểgtim cựjmmh tuyệmhwlt?


Nhìipown thấhnfsy khôfvjqng khízceb hiệmhwln trưjrsieeegng càfvjqng ngàfvjqy càfvjqng cuồtpqzng nhiệmhwlt, trêizfmn mặytjst thằuauong nàfvjqy nóamhong ráfvoqt, đzqewang muốgazhn thừlggca dịytjsp mọfmaki ngưjrsieeegi khôfvjqng cóamho chúynez ýdymb tớrbmgi hắtgxyn, vụxxtcng trộamhom chạcmvky đzqewi, đzqewgtim khỏjfhgi mấhnfst mặytjst xấhnfsu hổvnyg.

Phảrbmgi biếmwgzt rằuauong, vừlggca rồtpqzi hắtgxyn thảrbmg ra khoáfvoqc láfvoqc, nếmwgzu Giang Trầcsrfn có thêizfm̉ ởytjs chỗmkccfvjqy mua đzqewưjrsiclxrc Lam Huyêizfmn Thảrbmgo cùjfhgng Mộamhoc Ngộamhot Tửrnjx, hắtgxyn liềfhvcn vòfhvcng quanh khu giao dịytjsch bòfhvc ba vòfhvcng!

fvjqm nay dưjrsirbmgi tìipownh thếmwgzfvjqy, đzqewlggcng nóamhoi mua, miễhkbxn phízceb đzqewưjrsia tặytjsng cũtgxyng cóamho mộamhot đzqewgazhng lớrbmgn ngưjrsieeegi nhàfvjqo tớrbmgi. Lúynezc nàfvjqy, hắtgxyn xem nhưjrsivycbm mặytjst đzqewi rồtpqzi.

- Ồeisn? Trưjrsiơplsrng huynh, ngưjrsiơplsri muốgazhn đzqewi đzqewâthgau?

Đlnodáfvoqng tiếmwgzc, thờeeegi đzqewiểgtimm gia hỏjfhga nàfvjqy chạcmvky tớrbmgi nửrnjxa đzqewưjrsieeegng, mộamhot âthgam thanh chóamhoi tai truyềfhvcn đzqewếmwgzn.

Thậtgxym chízcebamho ngưjrsieeegi mậtgxyt báfvoqo!

Đlnodmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung nàfvjqy, quảrbmg thựjmmhc hậtgxyn khôfvjqng thểgtim chui vàfvjqo kẽizfm đzqewhnfst, cảrbmg ngưjrsieeegi khóamho chịytjsu cưjrsiơplsrng ngay tạcmvki chỗmkcc, đzqewi cũtgxyng khôfvjqng đzqewưjrsiclxrc, thốgazhi cũtgxyng khôfvjqng xong.

fvoqi biểgtimu lộamho kia, tựjmmha nhưjrsi bịytjs ngưjrsieeegi tạcmvkt mộamhot chậtgxyu nưjrsirbmgc tiểgtimu, muốgazhn bao nhiêizfmu chậtgxyt vậtgxyt cóamho bấhnfsy nhiêizfmu chậtgxyt vậtgxyt.

- Ta... Ta muốgazhn đzqewi nhàfvjqzceb.

Ngưjrsieeegi phụxxtc tráfvoqch họfmak Trưjrsiơplsrng kia đzqewau khổvnyg, vẻlpbq mặytjst khóamho chịytjsu nổvnygi.

fvoqi cớrbmgfvjqy, dẫuprtn tớrbmgi toàfvjqn trưjrsieeegng châthgam chọfmakc cưjrsieeegi nhạcmvko. Lúynezc nàfvjqy, quy tắtgxyc ngầcsrfm đzqewãzqew bịytjs đzqewáfvoqnh vỡfrhb, mọfmaki ngưjrsieeegi cũtgxyng khôfvjqng cóamhoipow cốgazh kỵcsrf rồtpqzi.

Giang Trầcsrfn cưjrsieeegi cưjrsieeegi:

- Tựjmmha hồtpqz vừlggca rồtpqzi ngưjrsiơplsri nóamhoi hùjfhgng hồtpqzn, khôfvjqng cóamhofvoqc dụxxtcng a. Ta thậtgxyt đzqewúynezng làfvjq cho rằuauong, Càfvjqn Lam Bắtgxyc Cung ngưjrsiơplsri có thêizfm̉ lũtgxyng đzqewoạcmvkn thịytjs trưjrsieeegng đzqewâthgay nàfvjqy. Xem ra, vẫuprtn làfvjqfvoqo mưjrsiclxrn oai hùjfhgm a!


- Ngưjrsiơplsri... Tiểgtimu tửrnjx, ngưjrsiơplsri đzqewlggcng hung hălggcng càn quâthgáy!

- Đlnodếmwgzn cùjfhgng ai khoa trưjrsiơplsrng? Mớrbmgi vừlggca rồtpqzi làfvjq ai ởytjs đzqewuauong kia hung hălggcng càn quâthgáy? Nóamhoi chúynezng ta nếmwgzu ởytjs chỗmkccfvjqy mua đzqewưjrsiclxrc hai vậtgxyt kia, liềfhvcn vòfhvcng quanh nơplsri nàfvjqy bòfhvc ba vòfhvcng?

thgau Ngọfmakc nhịytjsn khôfvjqng đzqewưjrsiclxrc tiếmwgzn lêizfmn mộamhot bưjrsirbmgc, chốgazhng nạcmvknh nũtgxyng nịytjsu nóamhoi:

- Hiệmhwln tạcmvki, làfvjq tựjmmh ngưjrsiơplsri bòfhvc ba vòfhvcng? Hay làfvjq ta tìipowm dâthgay thừlggcng kévycbo ngưjrsiơplsri lălggcn ba vòfhvcng?

- Ta...

Vớrbmgi tưjrsifvoqch đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung, ngưjrsieeegi phụxxtc tráfvoqch họfmak Trưjrsiơplsrng nàfvjqy vẫuprtn làfvjq lầcsrfn đzqewcsrfu mấhnfst mặytjst lớrbmgn nhưjrsi vậtgxyy, khổvnyg bứhjmvc hưjrsirbmgng bốgazhn phízceba pháfvoqt ra tízcebn hiệmhwlu xin giúynezp đzqewfrhb, hi vọfmakng ngưjrsieeegi chung quanh hỗmkcc trợclxr giảrbmgi vâthgay.

Thếmwgz nhưjrsing màfvjqynezc nàfvjqy, ai sẽizfm giúynezp hắtgxyn giảrbmgi vâthgay?

Mọfmaki ngưjrsieeegi ởytjs chỗmkccfvjqy bàfvjqy quầcsrfy hàfvjqng buôfvjqn báfvoqn, lẫuprtn nhau chỉytjsfvjqplsr giao màfvjq thôfvjqi, giúynezp hắtgxyn khi dễhkbx ngưjrsieeegi xứhjmv kháfvoqc thoáfvoqng mộamhot pháfvoqt cóamho lẽizfmamho thểgtim. Nhưjrsing biếmwgzt rõclxt ngưjrsieeegi xứhjmv kháfvoqc chẳwmnsng nhữzyypng khôfvjqng thểgtim khi dễhkbx, còfhvcn phảrbmgi nịytjsnh bợclxr, lúynezc nàfvjqy ai còfhvcn giúynezp hắtgxyn nóamhoi chuyệmhwln ngưjrsieeegi đzqewóamhofvjqzqewo tàfvjqn.

jrsieeegng ngãzqew mọfmaki ngưjrsieeegi đzqeweeegy, tìipownh hìipownh nàfvjqy, tuy khôfvjqng cóamho ngưjrsieeegi chủzcuc đzqewamhong đzqewi ra đzqeweeegy, nhưjrsing màfvjq biểgtimu lộamho trêizfmn mặytjst, rõclxtfvjqng làfvjq xem náfvoqo nhiệmhwlt, cùjfhgng tưjrsieeegng ngãzqew mọfmaki ngưjrsieeegi đzqeweeegy cũtgxyng khôfvjqng kháfvoqc nhau bao nhiêizfmu rôfvjq̀i.

- Màfvjq thôfvjqi màfvjq thôfvjqi, đzqewfhvcu làfvjq mộamhot đzqewáfvoqm thấhnfsy lợclxri quêizfmn nghĩwjoma, khôfvjqng giảrbmgng nghĩwjoma khízceb. Đlnodmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung ta, cậtgxyn kềfhvcfvoqi chếmwgzt cũtgxyng khôfvjqng chịytjsu nhụxxtcc.

Thằuauong nàfvjqy ngạcmvknh cổvnyg, dứhjmvt khoáfvoqt đzqewùjfhga nghịytjsch vôfvjq lạcmvki, đzqewgazhi vớrbmgi Giang Trầcsrfn kêizfmu gàfvjqo:

- Hoặytjsc làfvjq ngưjrsiơplsri mộamhot đzqewao chévycbm ta! Muốgazhn đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung ta khúynezm núynezm, đzqewóamhofvjqplsrjrsiytjsng!

- Mấhnfst mặytjst xấhnfsu hổvnyg!


Ngay thờeeegi đzqewiểgtimm toàfvjqn trưjrsieeegng đzqewfhvcu đzqewgazhi vớrbmgi đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung vôfvjq lạcmvki cảrbmgm giáfvoqc im lặytjsng, bỗmkccng nhiêizfmn mộamhot thanh âthgam khiểgtimn tráfvoqch từlggc đzqewuauong xa truyềfhvcn đzqewếmwgzn.

Đlnodóamhon lấhnfsy, liềfhvcn cóamho mộamhot trung niêizfmn nhâthgan hạcmvknh sắtgxyc trưjrsieeegng bàfvjqo sảrbmgi bưjrsirbmgc đzqewi ra.

Nhìipown ngưjrsieeegi nọfmak, tấhnfst cảrbmg thếmwgz lựjmmhc lớrbmgn trong khu giao dịytjsch, áfvoqnh mắtgxyt đzqewfhvcu mang theo vàfvjqi phầcsrfn kízcebnh sợclxr, càfvjqng cóamho mấhnfsy cáfvoqi cóamho chúynezt hảrbmgizfm nhìipown đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung.

Bọfmakn họfmak đzqewfhvcu biếmwgzt, thằuauong nàfvjqy muốgazhn xui xẻlpbqo.

Hạcmvknh sắtgxyc trưjrsieeegng bàfvjqo, đzqewâthgay chízcebnh làfvjq chấhnfsp sựjmmhfvjqn Lam Nam Cung, hơplsrn nữzyypa trêizfmn ngựjmmhc vịytjs chấhnfsp sựjmmh đzqewcmvki nhâthgan nàfvjqy, còfhvcn vẽizfm ba thanh đzqewoảrbmgn đzqewao, rõclxtfvjqng cho thấhnfsy chấhnfsp sựjmmh chưjrsiytjsng quảrbmgn hìipownh phạcmvkt, cóamho thểgtimamhoi làfvjq quyềfhvcn cao chứhjmvc trọfmakng.

Đlnodmhwl tửrnjxfvjqn Lam Nam Cung kia, vộamhoi vàfvjqng bưjrsirbmgc lêizfmn nghêizfmnh đzqewóamhon, mang theo khẩeeegu khízceb nịytjsnh nọfmakt nóamhoi:

- Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan, ngàfvjqi tớrbmgi rồtpqzi!

Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan mặytjst khôfvjqng biểgtimu tìipownh, áfvoqnh mắtgxyt lạcmvknh lùjfhgng bắtgxyn vềfhvc phízceba têizfmn đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung kia:

- Mộamhot mựjmmhc nghe nóamhoi Càfvjqn Lam Bắtgxyc Cung ởytjs miềfhvcn tâthgay Vưjrsiơplsrng Quốgazhc làfvjqm mưjrsia làfvjqm gióamho, khôfvjqng ai bìipow nổvnygi. Xem ra nghe đzqewtpqzn khôfvjqng giảrbmg. Tạcmvki vưjrsiơplsrng đzqewôfvjq, dưjrsirbmgi châthgan thiêizfmn tửrnjx, Càfvjqn Lam Nam Cung ta tổvnyg chứhjmvc thịytjsnh hộamhoi, cũtgxyng dáfvoqm quấhnfsy rốgazhi, láfvoq gan khôfvjqng nhỏjfhg!

- Ta... Ta...

izfmn đzqewmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung kia sắtgxyc mặytjst xáfvoqm ngoévycbt, sợclxr tớrbmgi mứhjmvc hai châthgan run lêizfmn, cơplsr hồtpqz muốgazhn khóamhoc.

- Ngưjrsieeegi đzqewâthgau!

Sắtgxyc mặytjst Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan trầcsrfm xuốgazhng.


Lậtgxyp tứhjmvc cóamho mấhnfsy đzqewmhwl tửrnjx chấhnfsp pháfvoqp nhưjrsi lang nhưjrsi hổvnyg từlggc phízceba sau lao lêizfmn.

- Mang xuốgazhng, trưjrsiclxrng đzqewáfvoqnh 100. Đlnodáfvoqnh chếmwgzt kévycbo ra ngoàfvjqi cho chóamho ălggcn, khôfvjqng cóamho đzqewáfvoqnh chếmwgzt thìipow đzqewgtim cho bọfmakn hắtgxyn lậtgxyp tứhjmvc cúynezt ra vưjrsiơplsrng đzqewôfvjq! Vềfhvc sau Càfvjqn Lam Nam Cung ta tổvnyg chứhjmvc thịytjsnh hộamhoi, nhìipown thấhnfsy bọfmakn họfmak nữzyypa, giếmwgzt khôfvjqng tha!

Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan nàfvjqy lãzqewnh khốgazhc hạcmvk lệmhwlnh.

- A! Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan, đzqewlggcng đzqewáfvoqnh, đzqewlggcng đzqewáfvoqnh!

Đlnodmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung kia bềfhvc bộamhon khóamhoc cầcsrfu.

- Ta làfvjq cháfvoqu ngoạcmvki trai củzcuca Càfvjqn Lam Bắtgxyc Cung Hôfvjq Diêizfmn trưjrsiytjsng lãzqewo, ngàfvjqi đzqewáfvoqnh ta...

- Thêizfmm 100!

Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan biểgtimu lộamho đzqeweeeg đzqewuprtn.

- Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan, ngưjrsiơplsri... ngưjrsiơplsri đzqewâthgay làfvjq cậtgxyy giàfvjqizfmn mặytjst a!

Đlnodmhwl tửrnjxfvjqn Lam Bắtgxyc Cung kia hévycbt rầcsrfm lêizfmn, thêizfmm 100 roi, cộamhong lạcmvki chízcebnh làfvjq 200 roi, đzqewáfvoqnh khôfvjqng chếmwgzt cũtgxyng tàfvjqn phếmwgz a.

Khuôfvjqn mặytjst Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan lộamho ra mộamhot tia cưjrsieeegi lạcmvknh, vung tay lêizfmn:

- Kévycbo ra ngoàfvjqi, đzqewáfvoqnh tớrbmgi chếmwgzt mớrbmgi thôfvjqi!

waipjrsirbmgi tiếmwgzng kêizfmu thảrbmgm thiếmwgzt, têizfmn đzqewmhwl tửrnjxjfhgng Giang Trầcsrfn khiêizfmu chiếmwgzn kia, còfhvcn cóamho mấhnfsy tùjfhgy tùjfhgng, đzqewfhvcu bịytjsvycbo ra ngoàfvjqi.

Áeeegnh mắtgxyt Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan làfvjqnh lạcmvknh, quévycbt lưjrsiclxrt toàfvjqn trưjrsieeegng:

- Nhớrbmg kỹzyyp, Càfvjqn Lam Nam Cung tổvnyg chứhjmvc thịytjsnh hộamhoi, ai ởytjs chỗmkccfvjqy quấhnfsy rốgazhi, sẽizfm phảrbmgi trảrbmg giáfvoq thậtgxyt nhiềfhvcu!

- Khôfvjqng quảrbmgn cáfvoqc ngưjrsiơplsri đzqewytjsa vịytjsamho bao nhiêizfmu, sau lưjrsing cóamho chỗmkcc dựjmmha gìipow. Bốgazhi mỗmkcc ta làfvjqfvjqn Lam Nam Cung Chấhnfsp Pháfvoqp Giảrbmg, lấhnfsy chỗmkcc dựjmmha đzqewếmwgzn uy hiếmwgzp ta? Khôfvjqng dùjfhgng đzqewưjrsiclxrc!

Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan nàfvjqy thủzcuc đzqewoạcmvkn lôfvjqi đzqewìipownh, đzqewgtim cho ngưjrsieeegi kiếmwgzn thứhjmvc hắtgxyn thiếmwgzt diệmhwln vôfvjqjrsijfhgng lãzqewnh khốgazhc vôfvjqipownh.

Nguyêizfmn vốgazhn cóamho chúynezt gia hỏjfhga khôfvjqng thàfvjqnh thậtgxyt, cũtgxyng cẩeeegn thậtgxyn từlggcng li từlggcng tízceb.

Áeeegnh mắtgxyt củzcuca Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan rơplsri vàfvjqo trêizfmn ngưjrsieeegi Giang Trầcsrfn, cóamho chúynezt gậtgxyt đzqewcsrfu:

- Ngưjrsieeegi trẻlpbq tuổvnygi, chuyệmhwln ngàfvjqy hôfvjqm nay, tráfvoqch nhiệmhwlm khôfvjqng ởytjs ngưjrsiơplsri. Ta họfmak Bốgazhi, nếmwgzu nhưjrsi ngưjrsiơplsri ởytjsplsri nàfvjqy gặytjsp đzqewưjrsiclxrc nan đzqewfhvcipow, ngưjrsiơplsri cóamho thểgtim trựjmmhc tiếmwgzp hưjrsirbmgng ta báfvoqo cáfvoqo. Ta đzqewcmvki biểgtimu Càfvjqn Lam Nam Cung, vìipow chuyệmhwln vừlggca rồtpqzi hưjrsirbmgng ngưjrsiơplsri xin lỗmkcci.

Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan nàfvjqy thiếmwgzt diệmhwln vôfvjqjrsi, vâthgạy mà hưjrsirbmgng Giang Trầcsrfn xin lỗmkcci, đzqewiềfhvcu nàfvjqy cũtgxyng làfvjqm cho Giang Trầcsrfn hơplsri cóamho chúynezt ngoàfvjqi ýdymb muốgazhn.

- Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan nóamhoi quáfvoq lờeeegi, loạcmvki con sâthgau làfvjqm rầcsrfu nồtpqzi canh nàfvjqy vẫuprtn làfvjq rấhnfst ízcebt. Ngưjrsiclxrc lạcmvki làfvjq Bốgazhi đzqewcmvki nhâthgan thiếmwgzt diệmhwln vôfvjqjrsi, đzqewgtim cho ta thậtgxyp phầcsrfn bộamhoi phụxxtcc.

- Khôfvjqng cóamho quy củzcuc, khôfvjqng đzqewytjsnh càfvjqn khôfvjqn. Danh dựjmmh củzcuca Càfvjqn Lam Nam Cung ta còfhvcn ởytjs đzqewóamho, háfvoq có thêizfm̉ bởytjsi vìipow mộamhot ízcebt thếmwgz hệmhwl đzqewcmvko chízcebch, liềfhvcn hưjrsi mấhnfst thanh danh?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.