Độc Tôn Tam Giới

Chương 241 : Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 1

    trước sau   
Ngưabklohsri phụpfoq trásysjch Càbafhn Lam Bắoikdc Cung kia hiểeqdqn nhiêvznhn rấyuqrt hiêvznh̉u rõ đeqdqiểeqdqm nàbafhy, nhìyuqrn thấyuqry mọdegvi ngưabklohsri phảzldln ứeqkqng, trong nộhxcki tâoscvm càbafhng nắoikdm chắoikdc, thịsypm uy hưabkleabcng vềwkch phídoxda Giang Trầdegvn ngạsypmo mạsypmn cưabklohsri cưabklohsri.

sysji kia ýmnzz tứeqkq hiểeqdqn nhiêvznhn làbafhxwupi, thếzldlbafho, ngưabklơwdcdi ngưabkllilnc lạsypmi mua mộhxckt cásysji cho ta xem?

Giang Trầdegvn nhưabkl trưabkleabcc mâoscvy trôlilni nưabkleabcc chảzldly, mỉnesdm cưabklohsri cưabklohsri mộhxckt tiếzldlng, bỗrlmkng nhiêvznhn bưabkleabcc châoscvn cóxwup chúrqstt hưabkleabcng chídoxdnh giữhycda bưabkleabcc mộhxckt bưabkleabcc.

Tay giơwdcdvznhn, trong tay cầdegvm mộhxckt bìyuqrnh thuốppvbc, thanh âoscvm khôlilnng cao, khóxwupe miệrexhng mỉnesdm cưabklohsri, thảzldln nhiêvznhn nóxwupi:

- Ta nơwdcdi nàbafhy cóxwup mộhxckt viêvznhn Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan, chídoxdnh làbafh Cựaerfc phẩyuqrm, cóxwup thểeqdq lậnflfp tứeqkqc khôlilni phụpfoqc bảzldly thàbafhnh châoscvn khídoxd. Giásysj trịsypm viêvznhn thuốppvbc nàbafhy, khôlilnng cầdegvn ta nhiềwkchu lờohsri, dùftwrng viêvznhn thuốppvbc nàbafhy, đeqdqôliln̉i mưabklohsri gốppvbc Lam Huyêvznhn Thảzldlo cùftwrng hai mưabklơwdcdi gốppvbc Mộhxckc Ngộhxckt Tửhzqh. Tớeabci trưabkleabcc đeqdqưabkllilnc trưabkleabcc, quásysj thờohsri hạsypmn khôlilnng đeqdqlilni!

Nhữhycdng mờohsr ásysjm, tiểeqdqu xiếzldlc kia, cásysji gọdegvi làbafh Thưabklơwdcdng gia quy tắoikdc ngầdegvm, kỳzldl thậnflft đeqdqwkchu yếzldlu khôlilnng chịsypmu nổnlbii, căkmkwn bảzldln chỉnesdbafh mộhxckt ídoxdt gìyuqr đeqdqóxwup trêvznhn tìyuqrnh cảzldlm.


hzqh trưabkleabcc mặyrpat lợlilni ídoxdch tuyệrexht đeqdqppvbi, căkmkwn bảzldln khôlilnng cóxwup quy tắoikdc ngầdegvm đeqdqásysjnh khôlilnng phásysj. Huốppvbng chi, loạsypmi quy tắoikdc ngầdegvm nàbafhy, căkmkwn bảzldln làbafh khôlilnng cóxwup chúrqstt sứeqkqc lựaerfc.

Cựaerfc phẩyuqrm Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan, lậnflfp tứeqkqc khôlilni phụpfoqc bảzldly thàbafhnh châoscvn khídoxd!

Toàbafhn bộhxck liêvznhn minh 16 nưabkleabcc, lĩeqkqnh vựaerfc hồlsini nguyêvznhn tụpfoq khídoxdbafhy, ởvcpv trưabkleabcc khi Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan xuấyuqrt thếzldl, nhiềwkchu lắoikdm làbafh lậnflfp tứeqkqc khôlilni phụpfoqc bốppvbn thàbafhnh châoscvn khídoxd.

Ngẫlbhru nhiêvznhn sẽfhexxwup Luyệrexhn Đlilnan Sưabkl phásysjt huy vưabkllilnt xa ngưabklohsri thưabklohsrng, xuấyuqrt hiệrexhn đeqdqan dưabkllilnc khôlilni phụpfoqc năkmkwm thàbafhnh châoscvn khídoxd.

Nhưabklng màbafh, khôlilni phụpfoqc bảzldly thàbafhnh, đeqdqâoscvy quảzldl thựaerfc làbafhkmkwn sởvcpv vịsypmkmkwn!

Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan, kỳzldl thậnflft mấyuqry thásysjng trưabkleabcc ởvcpv Đlilnôlilnng Phưabklơwdcdng Vưabklơwdcdng Quốppvbc, Dưabkllilnc Sưabkl Đlilniệrexhn đeqdqãxwup sớeabcm sảzldln xuấyuqrt, nhưabklng màbafh sảzldln lưabkllilnng còkyyln khôlilnng tídoxdnh lớeabcn. Chảzldly vàbafho Thiêvznhn Quếzldlabklơwdcdng Quốppvbc, sốppvbabkllilnng ídoxdt đeqdqếzldln thưabklơwdcdng cảzldlm.

Nhưabklng màbafh, mộhxckt khi Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan chảzldly vàbafho, liềwkchn mang đeqdqếzldln chấyuqrn đeqdqhxckng thậnflft lớeabcn cho Thiêvznhn Quếzldlabklơwdcdng Quốppvbc, thịsypmnh hàbafhnh toàbafhn bộhxckxwup hộhxcki thưabkllilnng lưabklu Vưabklơwdcdng Quốppvbc, thậnflfm chídoxdbafh mộhxckt đeqdqan khóxwup cầdegvu.

sysji nàbafhy cũvznhng khóxwup trásysjch, dùftwr sao sảzldln lưabkllilnng củlbhra Dưabkllilnc Sưabkl Đlilniệrexhn, ởvcpv Đlilnôlilnng Phưabklơwdcdng Vưabklơwdcdng Quốppvbc tựaerf sảzldln tựaerf tiêvznhu cũvznhng khôlilnng đeqdqlbhr, đeqdqơwdcdn đeqdqyrpat hàbafhng nhiềwkchu vôliln sốppvb.

Chảzldly vàbafho liêvznhn minh 16 nưabkleabcc, cásysji kia thậnflft làbafh phi thưabklohsrng hiếzldlm.

Bởvcpvi vậnflfy, tạsypmi Thiêvznhn Quếzldlabklơwdcdng Quốppvbc, tuy Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan danh khídoxd rấyuqrt lớeabcn, nhưabklng màbafhxwup thểeqdq cấyuqrt chứeqkqa Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan, cóxwup thểeqdqxwupi làbafh ídoxdt càbafhng thêvznhm ídoxdt.

bafh Cựaerfc phẩyuqrm Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan lậnflfp tứeqkqc khôlilni phụpfoqc bảzldly thàbafhnh châoscvn khídoxd, càbafhng làbafh nghe cũvznhng chưabkla từyuqrng nghe qua.

Toàbafhn bộhxck khu giao dịsypmch, sau khi Giang Trầdegvn nóxwupi ra nhữhycdng lờohsri nàbafhy, đeqdqhxckt nhiêvznhn đeqdqwkchu yêvznhn lặyrpang, hiệrexhn trưabklohsrng yêvznhn lặyrpang giốppvbng nhưabkl chếzldlt.

Mỗrlmki ngưabklohsri, đeqdqwkchu phảzldlng phấyuqrt nhưabkl ăkmkwn ýmnzz ngậnflfm miệrexhng lạsypmi.


- Cựaerfc phẩyuqrm Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan? Lậnflfp tứeqkqc khôlilni phụpfoqc bảzldly thàbafhnh châoscvn khídoxd?

Rốppvbt cụpfoqc cóxwup ngưabklohsri đeqdqdegvu óxwupc quay tớeabci.

- Chỉnesd trao đeqdqnlbii mưabklohsri gốppvbc Lam Huyêvznhn Thảzldlo cùftwrng hai mưabklơwdcdi viêvznhn Mộhxckc Ngộhxckt Tửhzqh, cásysji nàbafhy... Đlilnâoscvy làbafh khôlilni hàbafhi sao?

- Khôlilnng thểeqdqbafho? Giásysj trịsypmabklohsri gốppvbc Lam Huyêvznhn Thảzldlo cùftwrng hai mưabklơwdcdi viêvznhn Mộhxckc Ngộhxckt Tửhzqh, ngay cảzldl mộhxckt viêvznhn Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan bìyuqrnh thưabklohsrng cũvznhng xa xa khôlilnng bằpbpxng? Cựaerfc phẩyuqrm, thậnflft khôlilnng cóxwup lầdegvm?

- Ngưabklohsri trẻbvdd tuổnlbii nàbafhy, sẽfhex khôlilnng bịsypm bứeqkqc đeqdqvznhn rồlsini, hồlsin ngôlilnn loạsypmn ngữhycd chứeqkq?

Lờohsri nóxwupi cóxwup thểeqdqxwupi lung tung, nhưabklng màbafh đeqdqan dưabkllilnc lạsypmi khôlilnng thểeqdq giảzldl vờohsr. Giang Trầdegvn cũvznhng khôlilnng nóxwupi bốppvbc nóxwupi phélilnt, khẽfhex đeqdqzldlo bìyuqrnh thuốppvbc, mộhxckt viêvznhn Cựaerfc phẩyuqrm Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan liềwkchn rơwdcdi xuốppvbng trong lòkyylng bàbafhn tay.

Đlilnan dưabkllilnc vừyuqra ra, ásysjnh mắoikdt mọdegvi ngưabklohsri, đeqdqwkchu thoásysjng mộhxckt phásysjt tậnflfp trung tớeabci.

Trong nhásysjy mắoikdt, hôliln hấyuqrp củlbhra tấyuqrt cảzldl mọdegvi ngưabklohsri đeqdqwkchu trởvcpvvznhn dồlsinn dậnflfp lêvznhn, ásysjnh mắoikdt cũvznhng trởvcpvvznhn cuồlsinng nhiệrexht.

Thậnflft làbafh Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan!

sysji màbafhu sắoikdc kia, cásysji khídoxd tứeqkqc kia, cásysji đeqdqhxck tinh khiếzldlt kia, cásysji vẻbvdd ngoàbafhi tràbafhn ngậnflfp linh khídoxd kia, tựaerfa nhưabkl mộhxckt viêvznhn đeqdqan dưabkllilnc cóxwupsysjnh mạsypmng, khiếzldln ngưabklohsri bừyuqrng bừyuqrng sinh cơwdcd.

Loạsypmi hấyuqrp dẫlbhrn nàbafhy, nhưabkl mộhxckt mỹsypm nữhycdsysjng ngưabklohsri uyểeqdqn chuyểeqdqn, trưabkleabcc sau lồlsini lõbvddm, chỉnesd mặyrpac mộhxckt tầdegvng lụpfoqa mỏpbpxng, phong quang nhưabklyuqrn nhưabkl hiệrexhn, đeqdqeqdq cho ngưabklohsri cơwdcd hồlsin khôlilnng cásysjch nàbafho khásysjng cựaerf, đeqdqeqdq cho ngưabklohsri kìyuqrm lòkyylng khôlilnng đeqdqưabkllilnc huyếzldlt mạsypmch sụpfoqc sôlilni.

Loạsypmi hấyuqrp dẫlbhrn nàbafhy, cóxwup thểeqdq cựaerf tuyệrexht sao?

yuqr mộhxckt cásysji gọdegvi làbafh mặyrpat mũvznhi? Cásysji gọdegvi làbafh quy tắoikdc ngầdegvm? Vìyuqr giúrqstp hỗrlmkn đeqdqzldln Càbafhn Lam Bắoikdc Cung đeqdqzldldoxdch ngưabklohsri xứeqkq khásysjc thoásysjng mộhxckt phásysjt?


Hiểeqdqn nhiêvznhn, cásysji nàbafhy quásysj hoang đeqdqưabklohsrng, buồlsinn cưabklohsri.

Tạsypmi thưabklơwdcdng nóxwupi thưabklơwdcdng, lợlilni ídoxdch vĩeqkqnh viễohsrn làbafh chídoxd thưabkllilnng.

- Huynh đeqdqrexh, ngưabklơwdcdi nóxwupi thậnflft sao? Ta, nguyệrexhn ýmnzz ra hai mưabklơwdcdi gốppvbc Lam Huyêvznhn Thảzldlo cùftwrng 50 viêvznhn Mộhxckc Ngộhxckt Tửhzqh trao đeqdqnlbii! Khôlilnng, ngưabklơwdcdi muốppvbn bao nhiêvznhu, cứeqkq mởvcpv miệrexhng, ta giúrqstp ngưabklơwdcdi nghĩeqkq biệrexhn phásysjp thu thậnflfp!

- Đlilnyuqrng nghe hắoikdn, đeqdqâoscvy làbafh đeqdqsypma bàbafhn Càbafhn Lam Nam Cung chúrqstng ta, ởvcpv chỗrlmkbafhy, khôlilnng cóxwup nhàbafhbafho hàbafhng tồlsinn nhiềwkchu nhưabkl chúrqstng ta, huynh đeqdqrexh, ngưabklơwdcdi muốppvbn bao nhiêvznhu, đeqdqwkchu dễohsrxwupi!

- Đlilnyuqrng a, cásysjc ngưabklơwdcdi nhữhycdng thứeqkq khôlilnng biếzldlt hổnlbi thẹoikdn nàbafhy? Ởhzqh trưabkleabcc mặyrpat đeqdqrexh tửhzqh Thanh Dưabklơwdcdng Cốppvbc chúrqstng ta thảzldlo luậnflfn Linh Dưabkllilnc? Cásysjc ngưabklơwdcdi khôlilnng e lệrexh sao? Lam Huyêvznhn Thảzldlo cùftwrng Mộhxckc Ngộhxckt Tửhzqh trong tay cásysjc ngưabklơwdcdi, phẩyuqrm chấyuqrt nhàbafhbafho cóxwup thểeqdq thắoikdng đeqdqưabkllilnc Thanh Dưabklơwdcdng Cốppvbc chúrqstng ta?

Thanh Dưabklơwdcdng Cốppvbc?

Giang Trầdegvn nhịsypmn khôlilnng đeqdqưabkllilnc hưabkleabcng ngưabklohsri nọdegv nhìyuqrn lạsypmi, đeqdqâoscvy làbafh mộhxckt trung niêvznhn nam tửhzqh, ăkmkwn mặyrpac nhưabkllilnng phu, thuộhxckc loạsypmi đeqdqyrpat ởvcpv trong đeqdqásysjm ngưabklohsri cũvznhng nhậnflfn khôlilnng ra kia.

Bấyuqrt quásysj ngưabklohsri kia giờohsr phúrqstt nàbafhy măkmkẉt mày hơwdcd́n hơwdcd̉, vẻbvdd mặyrpat tha thiếzldlt nhiệrexht tìyuqrnh. Chứeqkqng kiếzldln ásysjnh mắoikdt Giang Trầdegvn nhìyuqrn vềwkch phídoxda hắoikdn, càbafhng nịsypmnh nọdegvt cúrqsti đeqdqdegvu khom lưabklng, mộhxckt bộhxck thụpfoq sủlbhrng nhưabkllilnc kinh.

- Cásysji thằpbpxng nàbafhy, có lẽ khôlilnng biếzldlt ưabkleabcc đeqdqsypmnh củlbhra ta cùftwrng Phídoxdxwupo a? Bằpbpxng khôlilnng trưabkleabcc kia còkyyln dásysjm cùftwrng ngưabklohsri Càbafhn Lam Bắoikdc Cung liêvznhn hợlilnp, khôlilnng básysjn đeqdqlsin vậnflft cho ta?

Giờohsr phúrqstt nàbafhy Giang Trầdegvn cũvznhng khôlilnng so đeqdqo nhữhycdng chuyệrexhn nhỏpbpx nhặyrpat kia, màbafhabklohsri nhàbafhn nhạsypmt, khôlilnng nóxwupi cóxwup thểeqdq, cũvznhng khôlilnng nóxwupi khôlilnng thểeqdq, chỉnesdbafh nhìyuqrn xem đeqdqásysjm ngưabklohsri kia.

- Huynh đeqdqrexh, cứeqkq nhưabkl vậnflfy a! Cho Càbafhn Lam Nam Cung ta mộhxckt cásysji mặyrpat mũvznhi, vềwkch sau ngưabklơwdcdi muốppvbn Linh Dưabkllilnc gìyuqr, liềwkchn tớeabci tìyuqrm ta, bêvznhn ta hếzldlt thảzldly cho ngưabklơwdcdi 90% giásysj ưabklu đeqdqãxwupi.

- Vẫlbhrn làbafhoscvu nóxwupi kia, muốppvbn so Linh Dưabkllilnc, tạsypmi Thiêvznhn Quếzldlabklơwdcdng Quốppvbc, cásysjc ngưabklơwdcdi đeqdqwkchu đeqdqeqkqng sang bêvznhn cạsypmnh. Thanh Dưabklơwdcdng Cốppvbc làbafhm cásysji gìyuqr? Làbafhm đeqdqúrqstng làbafhbafhi bồlsini Linh Dưabkllilnc, đeqdqâoscvy làbafh sởvcpv trưabklohsrng củlbhra chúrqstng ta!

Trung niêvznhn Thanh Dưabklơwdcdng Cốppvbc kia vẻbvdd mặyrpat kiêvznhu ngạsypmo nóxwupi.

- Dừyuqrng! Nhìyuqrn ngưabklơwdcdi đeqdqoikdc chídoxd thàbafhnh cásysji dạsypmng gìyuqr rồlsini! Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng chúrqstng ta, vậnflft tốppvbt nàbafho chưabkla thấyuqry qua? Cásysjc ngưabklơwdcdi chỉnesdbafh đeqdqàbafho tạsypmo chúrqstt Linh Dưabkllilnc, lạsypmi dásysjm cùftwrng Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng chúrqstng ta so?

Mộhxckt gãxwup đeqdqrexh tửhzqh Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng, mởvcpv miệrexhng phảzldln kídoxdch, lậnflfp tứeqkqc đeqdqppvbi vớeabci Giang Trầdegvn mặyrpat mũvznhi tràbafhn đeqdqdegvy tưabklơwdcdi cưabklohsri.

- Vịsypm huynh đeqdqàbafhi nàbafhy, danh khídoxd củlbhra Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng ngưabklơwdcdi cũvznhng nghe qua. Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng chúrqstng ta, sinh ýmnzzbafhm vôlilnftwrng lớeabcn, thưabklvcpvng thứeqkqc cásysjc loạsypmi kỳzldl trâoscvn dịsypm bảzldlo, nhưabkl loạsypmi Cựaerfc phẩyuqrm Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan nàbafhy, ởvcpv Thiêvznhn Quếzldlabklơwdcdng Quốppvbc làbafh mộhxckt đeqdqan khóxwup cầdegvu. Ngưabklơwdcdi vìyuqr chúrqstt Lam Huyêvznhn Thảzldlo cùftwrng Mộhxckc Ngộhxckt Tửhzqh, khôlilnng cóxwup lợlilni a! Nếzldlu khôlilnng nhưabkl vậnflfy, nhữhycdng vậnflft nàbafhy, Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng ta miễohsrn phídoxd tặyrpang cho ngưabklơwdcdi, coi nhưabkl kếzldlt giao bằpbpxng hữhycdu.

- Yêvznhu cầdegvu củlbhra ta chỉnesdxwup mộhxckt, làbafh mua viêvznhn Cựaerfc phẩyuqrm Thưabklơwdcdng Hảzldli Đlilnan kia, nếzldlu nhưabkl phóxwupng tớeabci đeqdqyuqru giásysj hộhxcki mùftwra thu năkmkwm nay đeqdqyuqru giásysj, nóxwupi khôlilnng chừyuqrng có thêvznh̉ básysjn ra mộhxckt cásysji giásysj trêvznhn trờohsri! Ngưabklơwdcdi nhìyuqrn xem, nhưabkl vậnflfy ngưabklơwdcdi chẳpfoqng nhữhycdng khôlilnng lỗrlmk, còkyyln có thêvznh̉ kiếzldlm lớeabcn. Màbafh ta, cóxwup thểeqdqlilno cho Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng mộhxckt khásysjch quýmnzz, trêvznhn mặyrpat mũvznhi cũvznhng cóxwup quang, côlilnng trạsypmng cũvznhng dễohsr xem, thậnflft sựaerfbafh cảzldl hai cùftwrng cóxwup lợlilni!

Vịsypm đeqdqrexh tửhzqhbafhy, khôlilnng hổnlbibafh Đlilna Bảzldlo đeqdqsypmo tràbafhng đeqdqi ra, xem xélilnt làbafh ngưabklohsri trong nghềwkch buôlilnn básysjn rồlsini, lờohsri nóxwupi trậnflft tựaerf, hơwdcdn nữhycda tìyuqrnh lýmnzz đeqdqwkchu đeqdqlbhr, làbafhm cho Giang Trầdegvn cũvznhng nhịsypmn khôlilnng đeqdqưabkllilnc cóxwup chút đeqdqhxckng tâoscvm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.