Độc Tôn Tam Giới

Chương 240 : Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 2

    trước sau   
Đtsyni đtsynếndjan mộcbwpt nhàwvvbwvvbo, hoặjqeuc làwvvb khôgogyng báchtcn, hoặjqeuc làwvvbnzkpm cáchtcc loạlgzgi lýnqqr do từchtc chốjmwgi.

chtci nàwvvby thậatakt đtsynústweng làwvvb quáchtci sựzoij, Giang Trầirhpn suy nghĩjwgd, mìnzkpnh vừchtca tớssfni vưoctbơstweng đtsynôgogy, cóirhp thểgcbjijyxo đtsynếndjan thùvazh hậatakn nhưoctb vậataky, làwvvbm cho tấgcbjt cảcbwp Thưoctbơstweng gia liêtulbn hợyaonp lạlgzgi phong sáchtct hắipvsn.

Giang Trầirhpn cáchtci thứnjbo nhấgcbjt nghĩjwgd đtsynếndjan, làwvvbwvvbn Lam Bắipvsc Cung.

Nhìnzkpn nhìnzkpn quầirhpy hàwvvbng củgvtia Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung, lộcbwp ra thậatakp phầirhpn bậatakn rộcbwpn chen chústwec, trưoctbssfnc quầirhpy hàwvvbng đtsynnjbong đtsynirhpy ngưoctbnlwxi, lộcbwp ra rấgcbjt náchtco nhiệdbaot.

stwec nàwvvby, Kiềgogyu Bạlgzgch Thạlgzgch đtsyni tớssfni, thấgcbjp giọdoqung nóirhpi:

- Thiếndjau gia, vừchtca rồssfni thuộcbwpc hạlgzg đtsynústwet íotejt bạlgzgc, hỏmrkpi nhữfeymng Thưoctbơstweng gia kia thoáchtcng mộcbwpt pháchtct. Giốjmwgng nhưoctbirhpi... nhữfeymng Thưoctbơstweng gia nàwvvby đtsynãpflc đtsynlgzgt thàwvvbnh mộcbwpt ăqkvcn ýnqqr, nóirhpi làwvvb ngàwvvbi muốjmwgn mua cáchtci gìnzkp, tuyệdbaot đtsynjmwgi khôgogyng thểgcbjchtcn cho ngưoctbơstwei.


- Vìnzkpchtci gìnzkp?

- Hẳsgofn làwvvbwvvbn Lam Bắipvsc Cung cốjmwg ýnqqrrcjey khóirhp dễndfi vớssfni ngưoctbơstwei.

Kiềgogyu Bạlgzgch Thạlgzgch suy đtsynchtcn.

- Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung?

Ázgxqnh mắipvst Giang Trầirhpn pháchtct lạlgzgnh, Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung kia lầirhpn trưoctbssfnc trêtulbu chọdoquc hắipvsn, khoảcbwpn nợyaonwvvby còosxon khôgogyng cóirhpotejnh toáchtcn rõwvvbwvvbng, thằiyphng nàwvvby, hẳsgofn làwvvbosxon muốjmwgn ởdoquoctbơstweng đtsynôgogy giưoctbơstweng oai?

Thùvazh mớssfni hậatakn cũpnjmvazhng mộcbwpt chỗtulb, trong mắipvst Giang Trầirhpn hiệdbaon lêtulbn mộcbwpt đtsynlgzgo sáchtct cơstwe.

- Âsoiwn, ngoạlgzgi trừchtcwvvbn Lam Bắipvsc Cung, còosxon cóirhp thểgcbjwvvb ai? Mộcbwpt íotejt Thưoctbơstweng gia, khôgogyng cóirhp khảcbwpqkvcng khôgogyng cho Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung mặjqeut mũpnjmi. Tứnjbo đtsynlgzgi đtsynlgzgo tràwvvbng tầirhpm đtsynóirhp, lẫgogyn nhau cho cáchtci mặjqeut mũpnjmi, cũpnjmng làwvvbnzkpnh thưoctbnlwxng. Dùvazh sao, chústweng ta ởdoquoctbơstweng đtsynôgogy khôgogyng quyềgogyn khôgogyng thếndja, ngưoctbnlwxi kháchtcc sẽclke khôgogyng làwvvbm chústwet íotejt sựzoijnzkpnh, đtsynipvsc tộcbwpi Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung.

Giang Trầirhpn nghe Kiềgogyu Bạlgzgch Thạlgzgch phầirhpn tíotejch nhưoctb vậataky, cũpnjmng hiểgcbju đtsynưoctbyaonc cóirhp phầirhpn đtsynlgzgo lýnqqr. Bấgcbjt quáchtcwvvbn Lam Bắipvsc Cung chơstwei chiêtulbu thứnjboc ấgcbjy, cũpnjmng khôgogyng tráchtcnh khỏmrkpi quáchtc ngârcjey thơstwegogỳi.

- Nếndjau nhưoctbirhpi ta mua cáchtci gìnzkp, bọdoqun hắipvsn sẽclke khôgogyng chịvmmju báchtcn cho ta, ta đtsynusmki ngưoctbnlwxi đtsynếndjan mua, chẳsgofng lẽclke bọdoqun hắipvsn còosxon khôgogyng báchtcn?

Kiềgogyu Bạlgzgch Thạlgzgch cưoctbnlwxi khổusmkirhpi:

- Ta tựzoija hồssfn nghe nóirhpi, ngưoctbnlwxi Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung thảcbwp ra lờnlwxi nóirhpi, Lam Huyêtulbn Thảcbwpo cùvazhng Mộcbwpc Ngộcbwpt Tửaids, bọdoqun hắipvsn giáchtc cao thu. Phàwvvbm làwvvbgogym nay cóirhp hai vậatakt nàwvvby, bọdoqun hắipvsn thu toàwvvbn bộcbwp, hơstwen nữfeyma ra giáchtc gấgcbjp đtsynôgogyi.

- Chậatakc chậatakc, thậatakt đtsynústweng làwvvb cam lòng bỏmrkp vốjmwgn gốjmwgc a.

Giang Trầirhpn cưoctbnlwxi lạlgzgnh.


- Nóirhpi nhưoctb vậataky, ta muốjmwgn cáchtci gìnzkp, bọdoqun hắipvsn liềgogyn thu mua cáchtci đtsynóirhp sao?

- Ai, đtsynếndjan đtsynếndjan, giáchtc cao thu mua Lam Huyêtulbn Thảcbwpo cùvazhng Mộcbwpc Ngộcbwpt Tửaids, phàwvvbm làwvvbirhpwvvbng, Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung chústweng ta cóirhp bao nhiêtulbu, thu bao nhiêtulbu!

Bỗtulbng nhiêtulbn, quầirhpy hàwvvbng bêtulbn Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung kia, cóirhp mộcbwpt têtulbn hai tay đtsynjqeut ởdoqutulbn miệdbaong, la to.

Mộcbwpt bêtulbn hôgogy, mộcbwpt bêtulbn tưoctḅa nhưoctb thịvmmj uy nhìnzkpn tớssfni Giang Trầirhpn, nháchtcy mắipvst ra hiệdbaou, hiểgcbjn nhiêtulbn làwvvb cốjmwg ýnqqr thịvmmj uy.

- Đtsynáchtcng giậatakn!

rcjeu Ngọdoquc côgogyng chústwea nhịvmmjn khôgogyng đtsynưoctbyaonc muốjmwgn rústwet kiếndjam.

- Khôgogyng nêtulbn vọdoqung đtsyncbwpng.

Giang Trầirhpn hấgcbjt tay áchtco lêtulbn, ngăqkvcn Cârcjeu Ngọdoquc côgogyng chústwea lạlgzgi.

- Bọdoqun hắipvsn khinh ngưoctbnlwxi quáchtc đtsynáchtcng rồssfni!

rcjeu Ngọdoquc côgogyng chústwea rấgcbjt khôgogyng thoảcbwpi máchtci, ngựzoijc phậatakp phồssfnng, hiểgcbjn nhiêtulbn làwvvb tứnjboc giậatakn khôgogyng nhẹijyx.

Giang Trầirhpn cưoctbnlwxi nhạlgzgt mộcbwpt tiếndjang, chậatakm rãpflci dạlgzgo bưoctbssfnc đtsyni qua, đtsynnjbong ởdoqu trưoctbssfnc quầirhpy hàwvvbng Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung.

- Cáchtcc ngưoctbơstwei đtsynârcjey làwvvb ýnqqr đtsynvmmjnh lũpnjmng đtsynoạlgzgn thịvmmj trưoctbnlwxng đtsynústweng khôgogyng? Nếndjau nhưoctb nhớssfn khôgogyng lầirhpm, đtsynârcjey làwvvbwvvbn Lam Nam Cung tổusmk chứnjboc giao dịvmmjch hộcbwpi, lúc nào đtsynếndjan phiêtulbn Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung cáchtcc ngưoctbơstwei ởdoqu chỗtulbwvvby khoa trưoctbơstweng?

Giang Trầirhpn nhàwvvbn nhạlgzgt hỏmrkpi.


- Tiểgcbju tửaids, cơstwem cóirhp thểgcbj ăqkvcn bậataky, nhưoctbng khôgogyng thểgcbjirhpi loạlgzgn. Chústweng ta đtsynârcjey làwvvb thu mua, cáchtci gìnzkppnjmng đtsynoạlgzgn thịvmmj trưoctbnlwxng, ngưoctbơstwei đtsynchtcng ngậatakm máchtcu phun ngưoctbnlwxi.

Ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia cưoctbnlwxi lạlgzgnh nhìnzkpn Giang Trầirhpn.

- Chậatakc chậatakc, khôgogyng phảcbwpi nóirhpi ngưoctbnlwxi Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung, dáchtcm làwvvbm dáchtcm chịvmmju sao? Cáchtcc ngưoctbơstwei ngay cảcbwp sựzoijnzkpnh giếndjat ngưoctbnlwxi cưoctbssfnp củgvtia cũpnjmng dáchtcm làwvvbm, nhưoctb thếndjawvvbo đtsyniểgcbjm ấgcbjy sựzoijnzkpnh, lạlgzgi khôgogyng dáchtcm nhậatakn? Đtsynang lústwec thu mua? Ngưoctbơstwei nóirhpi lờnlwxi nàwvvby khôgogyng đtsynmrkp mặjqeut sao?

Giang Trầirhpn khinh thưoctbnlwxng cưoctbnlwxi lạlgzgnh.

Sắipvsc mặjqeut ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia trầirhpm xuốjmwgng:

- Nhưoctb thếndjawvvbo? Ngưoctbơstwei chứnjbong kiếndjan quy đtsynvmmjnh nàwvvbo, nóirhpi chústweng ta khôgogyng thểgcbj thu mua? Ngưoctbơstwei cóirhp bảcbwpn lĩjwgdnh, ngưoctbơstwei cũpnjmng thu mua thửaids xem. Côgogyng bìnzkpnh cạlgzgnh tranh!

- Côgogyng bìnzkpnh cạlgzgnh tranh?

- Khôgogyng sai.

Ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia dưoctbơstweng dưoctbơstweng đtsynipvsc ýnqqr.

- Khôgogyng phảcbwpi Trưoctbơstweng mỗtulb ta xem thưoctbnlwxng ngưoctbơstwei, hôgogym nay nếndjau ngưoctbơstwei cóirhp thểgcbj từchtcstwei nàwvvby mua đtsynưoctbyaonc Lam Huyêtulbn Thảcbwpo cùvazhng Mộcbwpc Ngộcbwpt Tửaids, Trưoctbơstweng mỗtulb ta từchtcstwei nàwvvby bòosxo ra!

Ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia nhãpflcn lựzoijc rấgcbjt đtsyncbwpc, hắipvsn cũpnjmng nhìnzkpn ra Giang Trầirhpn ởdoquoctbơstweng đtsynôgogy khôgogyng cóirhp đtsynvmmja vịvmmjnzkp, bằiyphng khôgogyng màwvvbirhpi, hai dạlgzgng đtsynssfn vậatakt kia, cũpnjmng khôgogyng đtsynếndjan mứnjboc tớssfni đtsynârcjey mua.

Ngưoctbnlwxi nhưoctb vậataky, cùvazhng Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung hắipvsn hoàwvvbn toàwvvbn khôgogyng phảcbwpi mộcbwpt cấgcbjp đtsyncbwp. Hôgogym nay Thưoctbơstweng gia trong giao dịvmmjch hộcbwpi, sao cóirhp thểgcbj khôgogyng cho Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung mặjqeut mũpnjmi, màwvvb đtsynem hai dạlgzgng đtsynssfn vậatakt kia báchtcn cho Giang Trầirhpn?

Cho nêtulbn, ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch nàwvvby nóirhpi vậataky, cũpnjmng rấgcbjt cóirhp lựzoijc lưoctbyaonng. Hắipvsn làwvvbm nhưoctb vậataky, kỳirhp thậatakt cũpnjmng làwvvb muốjmwgn mưoctbyaonn chuyệdbaon nàwvvby, đtsyncbwpotejch Giang Trầirhpn thoáchtcng mộcbwpt pháchtct, nịvmmjnh nọdoqut Lưoctbu sưoctb huynh đtsynãpflc tiếndjan vàwvvbo Tiêtulbn cảcbwpnh.


Tuy hôgogym nay Lưoctbu sưoctb huynh khôgogyng tớssfni, nhưoctbng chuyệdbaon nàwvvby nếndjau nhưoctbwvvbm tốjmwgt, khẳsgofng đtsynvmmjnh cóirhp thểgcbjstwei vàwvvbo trong tai Lưoctbu sưoctb huynh.

Xuấgcbjt pháchtct từchtcrcjen nhăqkvćc nịvmmjnh bợyaon Tiêtulbn cảcbwpnh cưoctbnlwxng giảcbwp, ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch nàwvvby mớssfni cóirhp thểgcbj đtsyni mộcbwpt chiêtulbu kia, làwvvbm ra thanh thếndja lớssfnn nhưoctb vậataky.

Hắipvsn cũpnjmng tin tưoctbdoqung vữfeymng chắipvsc, mìnzkpnh làwvvbm chuyệdbaon nàwvvby nhiềgogyu năqkvcm nhưoctb vậataky, giao thiệdbaop rộcbwpng rãpflci. Hôgogym nay xuấgcbjt hiệdbaon ởdoqu chỗtulbwvvby, đtsyngogyu làwvvb mộcbwpt íotejt ngưoctbnlwxi quen biếndjat cũpnjm, ngẩzoijng đtsynirhpu khôgogyng thấgcbjy cústwei đtsynirhpu cáchtcch nhìnzkpn, ai sẽclke khôgogyng cho hắipvsn mặjqeut mũpnjmi?

stwen nữfeyma, tiểgcbju tửaidswvvby xem xéijyxt làwvvb ngưoctbnlwxi xứnjbo kháchtcc, dùvazh khôgogyng phảcbwpi ngưoctbnlwxi quen biếndjat cũpnjm, nhữfeymng Thưoctbơstweng gia kia cũpnjmng sẽclke khôgogyng bởdoqui vìnzkp mộcbwpt ngưoctbnlwxi xứnjbo kháchtcc, màwvvb đtsynipvsc tộcbwpi đtsyndbao tửaidswvvbn Lam Bắipvsc Cung.

Giang Trầirhpn nhìnzkpn qua ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia, lạlgzgi nhìnzkpn nhữfeymng Thưoctbơstweng gia chung quanh mộcbwpt chústwet, khóirhpe miệdbaong tràwvvbn ra mỉwvvbm cưoctbnlwxi.

- Lăqkvcn ra đtsynârcjey? Ngưoctbơstwei xáchtcc đtsynvmmjnh sao?

Ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia vỗtulb ngựzoijc mộcbwpt cáchtci:

- Đtsynústweng vậataky, nếndjau ngưoctbơstwei mua đtsynưoctbyaonc, ta vòosxong quanh khu giao dịvmmjch nàwvvby bòosxo ba vòosxong! Nếndjau ngưoctbơstwei mua khôgogyng đtsynưoctbyaonc, thìnzkpotejnh sao?

Đtsynãpflc muốjmwgn đtsyncbwpotejch Giang Trầirhpn, ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia hiểgcbjn nhiêtulbn sẽclke khôgogyng chỉwvvbdoqu trêtulbn thịvmmj trưoctbnlwxng phong sáchtct đtsynơstwen giảcbwpn nhưoctb vậataky. Nhụykjsc nhãpflc Giang Trầirhpn càwvvbng hung áchtcc, ngàwvvby sau nịvmmjnh bợyaonoctbu sưoctb huynh sẽclkewvvbng cóirhp vốjmwgn liếndjang.

Hắipvsn chẳsgofng nhữfeymng muốjmwgn phong sáchtct Giang Trầirhpn, càwvvbng muốjmwgn mưoctbyaonn cơstwe hộcbwpi nàwvvby, hung hăqkvcng giẫgogym Giang Trầirhpn mấgcbjy cưoctbssfnc, đtsyngcbj cho hắipvsn mấgcbjt mặjqeut xấgcbju hổusmk, đtsyngcbj cho hắipvsn ởdoquoctbơstweng đtsynôgogyqkvcn lộcbwpn khôgogyng nổusmki.

Giang Trầirhpn dầirhpu gìnzkppnjmng làwvvb ngưoctbnlwxi sốjmwgng hai đtsynnlwxi, làwvvbm sao cóirhp thểgcbj bịvmmj phéijyxp khíotejch tưoctbssfnng ngârcjey thơstwe nhưoctb vậataky chọdoquc giậatakn, nhưoctb nhìnzkpn tôgogym téijyxp nhãpflci nhéijyxp biểgcbju diễndfin.

Giang Trầirhpn khinh miệdbaot cưoctbnlwxi cưoctbnlwxi:

- Ta mua khôgogyng đtsynưoctbyaonc? Thiêtulbn hạlgzgwvvby, cóirhp đtsynssfn vậatakt mua khôgogyng đtsynưoctbyaonc sao?

Ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia cưoctbnlwxi lạlgzgnh, áchtcnh mắipvst từchtc trêtulbn mặjqeut từchtcng Thưoctbơstweng gia đtsyncbwpo qua, hiểgcbjn nhiêtulbn làwvvb ýnqqr bảcbwpo nhữfeymng ngưoctbnlwxi nàwvvby, tuyệdbaot khôgogyng cóirhp thểgcbjchtcn cho Giang Trầirhpn, nếndjau khôgogyng, làwvvb khôgogyng cho Trưoctbơstweng mỗtulb hắipvsn mặjqeut mũpnjmi, làwvvb khôgogyng cho Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung mặjqeut mũpnjmi.

Chỉwvvbwvvb, nhữfeymng mờnlwx áchtcm nàwvvby củgvtia hắipvsn, Giang Trầirhpn coi nhưoctb khôgogyng thấgcbjy, từchtc đtsynirhpu đtsynếndjan cuốjmwgi, khóirhpe môgogyi nhếndjach lêtulbn mộcbwpt tia mỉwvvbm cưoctbnlwxi nghiềgogyn ngẫgogym.

Ázgxqnh mắipvst Giang Trầirhpn khoan thai, từchtc trưoctbssfnc mặjqeut nhữfeymng Thưoctbơstweng gia kia đtsyncbwpo qua. Nhữfeymng Thưoctbơstweng gia kia hoặjqeuc làwvvb áchtcnh mắipvst dờnlwxi đtsyni chỗtulb kháchtcc, hoặjqeuc làwvvbqkvcn bảcbwpn khôgogyng ngẩzoijng đtsynirhpu, hoặjqeuc bấgcbjt đtsynipvsc dĩjwgdoctbnlwxi khổusmk lắipvsc đtsynirhpu.

Hiểgcbjn nhiêtulbn, nếndjau nhưoctb muốjmwgn bọdoqun hắipvsn lựzoija chọdoqun, bọdoqun hắipvsn cuốjmwgi cùvazhng sẽclke khôgogyng đtsynnjbong ởdoqutulbn cạlgzgnh ngưoctbnlwxi xứnjbo kháchtcc.

Đtsynârcjey chưoctba hẳsgofn vìnzkp bọdoqun hắipvsn cùvazhng ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch Càwvvbn Lam Bắipvsc Cung cóirhp quan hệdbao, chưoctba hẳsgofn thậatakt sựzoijvazhng ngưoctbnlwxi phụykjs tráchtcch kia đtsynssfnng târcjem.

Nhưoctbng màwvvb, đtsynârcjey làwvvbnzkpnh thếndja bắipvst buộcbwpc, đtsynârcjey làwvvb quy tắipvsc ngầirhpm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.