Độc Tôn Tam Giới

Chương 24 : Lần thứ hai vẽ mặt 1

    trước sau   
Giang Trầaojjn vừawjba đnhgsi, mộduolt bêumjdn mong loạoomsi sựcryrxnxpnh nàdzfey pháaafft sinh. Đntuyáaaffng tiếbzvkc chíyupfnh làdzfe, nhữvbmeng ngưduolumjdi theo dõcryri kia, lạoomsi thủwcrjy chung khômjiwng dáaaffm đnhgsoạoomst. Cáaaffi nàdzfey đnhgswojh cho hắzwaan cảlvqhm thấymhxy cóaaff chúxhlot buồpiabn bựcryrc.

- Thựcryrc làdzfe mộduolt đnhgsáaaffm nháaafft gan!

Giang Trầaojjn lắzwaac đnhgsaojju, cũsuuwng khômjiwng thèbfokm đnhgswojh ýslyz nhữvbmeng việpiabc xen giữvbmea nàdzfey nữvbmea, thúxhloc ngựcryra hưduolrecwng Tùng Thạoomsch quáaaffn chạoomsy nhưduol bay, hắzwaan còdzfen cóaaff chíyupfnh sựcryr muốpniwn làdzfem.

Trong quáaaffn rưduolqkncu che giâlreću nàdzfeo đnhgsóaaffesmcduolơxkvqng đnhgsômjiw, Bạoomsch Hổyzor Hầaojju truyềwojhn nhâlrecn Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn, cùxkvqng vớrecwi Chu Tưduolrecwc Hầaojju truyềwojhn nhâlrecn Hồpiabng Thiêumjdn Đntuypiabng, hai ngưduolumjdi đnhgsang léumjdn léumjdn lúxhlot lúxhlot thưduolơxkvqng nghịumjd lấymhxy cáaaffi gìxnxp.

- Bạoomsch huynh, tiểwojhu tửtgcj kia rấymhxt càdzfen rỡtlyx a. Khômjiwng đnhgsem ta vàdzfe ngưduolơxkvqi đnhgswojhdzfeo mắzwaat chúxhlot nàdzfeo. Nhấymhxt làdzfe Bạoomsch huynh ngưduolơxkvqi, ngưduolơxkvqi vàdzfe hắzwaan cơxkvq hồpiabdzfe đnhgspiabng thờumjdi đnhgsếbzvkn, vâlrec̣y mà hắzwaan từawjb trong tay ngưduolơxkvqi cưduolrecwp đnhgsi Long Cốpniwt Chíyupfduolơxkvqng Thảlvqho, cóaaff thểwojh nhẫxkvqn nhưduolng khômjiwng thêumjd̉ nhục a?

Hồpiabng Thiêumjdn Đntuypiabng rõcryrdzfeng làdzfe kẻlvqh dốpniwi tráaaff, nóaaffi gầaojjn nóaaffi xa mang theo châlrecm ngòdzfei chi ýslyz rấymhxt rõcryrdzfeng.


- Hừawjb! Giang Trầaojjn, đnhgszwaac tộduoli Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn ta, ngưduolơxkvqi làdzfe muốpniwn chếbzvkt!

Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn đnhgsang nóaaffi, mộduolt gãqknc phụwdlj tráaaffch theo dõcryri vộduoli vàdzfeng báaaffo lạoomsi.

- Tiểwojhu Hầaojju gia, tiểwojhu tửtgcj kia chưduola cóaaff trởesmc vềwojh Giang Hãqkncn Hầaojju phủwcrj, tựcryra hồpiabdzfe đnhgsi Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn.

- Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn? Tiểwojhu tửtgcjdzfey vàdzfeo đnhgsóaaffdzfem gìxnxp? Chẳpiabng lẽgqoa hắzwaan còdzfen muốpniwn mua Linh Thạoomsch sao?

Hồpiabng Thiêumjdn Đntuypiabng cóaaff chúxhlot hồpiab nghi.

Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn nghe đnhgsưduolqkncc lờumjdi ấymhxy, lạoomsi lộduol ra dáaaffng tưduolơxkvqi cưduolumjdi:

- Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn sao? Ngưduolơxkvqi xáaaffc đnhgsumjdnh khômjiwng nhìxnxpn lầaojjm?

- Thuộduolc hạooms mộduolt mựcryrc theo dõcryri hắzwaan, sẽgqoa khômjiwng nhìxnxpn lầaojjm.

Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn vui sưduolrecwng nởesmc nụwdljduolumjdi:

- Giang Trầaojjn tiểwojhu tửtgcj, ngưduolơxkvqi đnhgsâlrecy làdzfe tựcryrduolrecwc lấymhxy nhụwdljc a. Lãqknco bảlvqhn Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn, làdzfe biểwojhu cữvbmeu củwcrja ta!

aaffi đnhgsếbzvkn đnhgsâlrecy, Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn đnhgszwaac ýslyzxkvqn:

- Hồpiabng huynh, đnhgsi, chúxhlong ta cùxkvqng đnhgsi xem náaaffo nhiệpiabt. Hung hărffgng nhụwdljc nhãqknc tiểwojhu tửtgcjdzfey thoáaaffng mộduolt pháaafft. Thuậxkvqn tiệpiabn đnhgsoạoomst Long Cốpniwt Chíyupfduolơxkvqng Thảlvqho kia!

xkvqi nàdzfey cáaaffch Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn cũsuuwng khômjiwng xa, hai ngưduolumjdi rấymhxt nhanh đnhgsi vàdzfeo Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn, từawjb cửtgcja sau tiếbzvkn vàdzfeo.


. . .

xkvqng Thạoomsch Quáaaffn làdzfe mộduolt cửtgcja hàdzfeng chuyêumjdn mômjiwn kinh doanh Linh Thạoomsch, dịumjd thạoomsch, quy mômjiw rấymhxt lớrecwn, làdzfe cửtgcja hiệpiabu lớrecwn nhấymhxt vưduolơxkvqng đnhgsômjiw.

Giang Trầaojjn đnhgsếbzvkn, tựcryr nhiêumjdn khômjiwng phảlvqhi làdzfexnxp xem thạoomsch thưduolesmcng thạoomsch, màdzfedzfe đnhgsếbzvkn đnhgsumjdnh chếbzvk vậxkvqt liệpiabu.

Tạoomsi Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn đnhgsi dạoomso cảlvqh buổyzori, kếbzvkt hợqkncp kinh nghiệpiabm kiếbzvkp trưduolrecwc, đnhgsãqknc tậxkvqp trung vàdzfeo mộduolt vậxkvqt liệpiabu đnhgsáaaff, đnhgsumjdnh xong giáaaff cảlvqh.

Đntuyang chờumjd trảlvqh tiềwojhn, bỗbrcfng nhiêumjdn lãqknco bảlvqhn Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn vộduoli vàdzfeng đnhgsi ra, cưduolumjdi nóaaffi:

- Vịumjd Tiểwojhu ca nàdzfey, quảlvqh thựcryrc khômjiwng khéumjdo. Ta cũsuuwng làdzfe vừawjba rồpiabi biếbzvkt đnhgsưduolqkncc, Ngọnhgsa Dưduolơxkvqng Thạoomsch ngưduolơxkvqi đnhgsumjdnh nàdzfey, ngàdzfey hômjiwm qua đnhgsãqknc bịumjd ngưduolumjdi mua rồpiabi.

- Ai mua rồpiabi? Trùxkvqng hợqkncp nhưduol vậxkvqy sao?

Giang Trầaojjn sữvbmeng sờumjd, còdzfen cóaaff sựcryrxnxpnh trùxkvqng hợqkncp nhưduol vậxkvqy?

- Đntuyưduolơxkvqng nhiêumjdn làdzfe bổyzorn thiếbzvku gia ta rồpiabi!

Phíyupfa sau mộduolt âlrecm thanh chóaaffi tai truyềwojhn ra, Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn nghêumjdnh ngang từawjb phíyupfa sau đnhgsi ra.

- Giang Trầaojjn, khômjiwng khéumjdo a. Ngọnhgsa Dưduolơxkvqng Thạoomsch nàdzfey, ta đnhgsumjdnh rồpiabi. Ngưduolơxkvqi muốpniwn sao? Đntuyem Long Cốpniwt Chíyupfduolơxkvqng Thảlvqho giao ra đnhgsâlrecy, bổyzorn thiếbzvku gia tâlrecm tìxnxpnh tốpniwt, cóaaff lẽgqoa sẽgqoalrecn nhărffǵc chuyểwojhn nhưduolqkncng cho ngưduolơxkvqi.

Giang Trầaojjn làdzfe ngưduolumjdi biếbzvkt chuyệpiabn, nhìxnxpn thấymhxy Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn, còdzfen cóaaff Hồpiabng Thiêumjdn Đntuypiabng giốpniwng nhưduolduolumjdi màdzfe khômjiwng phảlvqhi cưduolumjdi ởesmc sau lưduolng Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn, lạoomsi nhìxnxpn Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn lãqknco bảlvqhn, lậxkvqp tứrffgc liềwojhn minh bạoomsch.

Xem ra, Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn nàdzfey thậxkvqt đnhgsúxhlong làdzfe rảlvqhnh rỗbrcfi nhưduoĺc cả trưduoĺng, từawjbduolqkncc Sưduol Đntuyiệpiabn, mộduolt mựcryrc làdzfem đnhgsếbzvkn Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn, thậxkvqt đnhgsúxhlong làdzfexkvqng mìxnxpnh làdzfem lêumjdn a.


Chỉvbmedzfe, Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn lãqknco bảlvqhn nàdzfey, lạoomsi bịumjd mộduolt chưduol hầaojju chi tửtgcj áaaffp chếbzvk, ngưduolqkncc lạoomsi thậxkvqt làdzfe mấymhxt đnhgsi giáaaff trịumjd con ngưduolumjdi, đnhgswojh cho Giang Trầaojjn thoáaaffng cáaaffi xem nhẹtgcj hắzwaan.

- Thúxhlo vịumjd, thúxhlo vịumjd. Tốpniwng lãqknco bảlvqhn, tảlvqhng đnhgsáaaff kia, ngưduolơxkvqi xáaaffc đnhgsumjdnh khômjiwng báaaffn cho ta đnhgsúxhlong khômjiwng?

Giang Trầaojjn bấymhxt đnhgsduolng thanh sắzwaac, hỏoxjfi mộduolt câlrecu.

Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn quáaafft to:

- Giang Trầaojjn, đnhgsãqkncaaffi giao ra Long Cốpniwt Chíyupfduolơxkvqng Thảlvqho, tảlvqhng đnhgsáaaff kia thiếbzvku gia khômjiwng tranh vớrecwi ngưduolơxkvqi. Nếbzvku khômjiwng, Ngọnhgsa Dưduolơxkvqng Thạoomsch nàdzfey, ngưduolơxkvqi nghĩlinyxkvqng đnhgsawjbng nghĩliny.

- A? Nếbzvku ta khômjiwng giao thìxnxp sao?

Giang Trầaojjn cưduolumjdi nhạoomst nóaaffi.

- Ha ha ha, ngưduolơxkvqi cho rằmfswng bổyzorn thiếbzvku gia sẽgqoa đnhgswojh cho ngưduolơxkvqi sao? Ngọnhgsa Dưduolơxkvqng Thạoomsch nàdzfey, dùxkvq bổyzorn thiếbzvku gia mua vêumjd̀ kêumjd hầaojjm cầaojju, cũsuuwng sẽgqoa khômjiwng đnhgswojh cho ngưduolơxkvqi.

- Hầaojjm cầaojju nhàdzfeaaffc ngưduolơxkvqi thậxkvqt đnhgsúxhlong làdzfeaaff mặndfyt mũsuuwi. Nóaaffi nhưduol vậxkvqy, khômjiwng cóaaff thểwojhaaffi chuyệpiabn rồpiabi?

- Nóaaffi cáaaffi rắzwaam! Hoặndfyc làdzfe giao ra Long Cốpniwt Chíyupfduolơxkvqng Thảlvqho, hoặndfyc làdzfexhlot nhanh lêumjdn!

Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn đnhgsoomsi kháaaffi cũsuuwng biếbzvkt, muốpniwn Giang Trầaojjn giao ra Long Cốpniwt Chíyupfduolơxkvqng Thảlvqho, sợqkncdzfe khômjiwng thựcryrc tếbzvk.

Giang Trầaojjn cưduolumjdi ha ha, cũsuuwng khômjiwng chúxhlot phậxkvqt lòdzfeng. Hắzwaan mớrecwi chẳpiabng muốpniwn cùxkvqng loạoomsi ngu ngốpniwc nhưduol Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn nàdzfey lãqkncng phíyupf miệpiabng lưduoltlyxi, hơxkvqn nữvbmea cũsuuwng khômjiwng phảlvqhi bảlvqhn thâlrecn hắzwaan mua đnhgspiab.

Đntuyâlrecy làdzfe mua sắzwaam vìxnxpmjiwng chúxhloa, Giang Trầaojjn hắzwaan mớrecwi sẽgqoa khômjiwng đnhgsi tốpniwn nhiềwojhu nưduolrecwc miếbzvkng. Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn đnhgsãqknc muốpniwn cảlvqhn châlrecn vưduolơxkvqng thấymhxt, vậxkvqy đnhgswojh cho hắzwaan cảlvqhn đnhgsi.


- Tốpniwng lãqknco bảlvqhn, thoạoomst nhìxnxpn, ngưduolơxkvqi làdzfe ngưduolumjdi thômjiwng minh, nhưduolng xửtgcjslyz chuyệpiabn lạoomsi ngu xuẩxuswn a.

Giang Trầaojjn nhẹtgcj nhàdzfeng cưduolumjdi cưduolumjdi, lắzwaac đnhgsaojju than nhẹtgcj.

- Bâlrecy giờumjd ngưduolơxkvqi khômjiwng báaaffn cho ta, chỉvbme sợqknc đnhgsếbzvkn lúxhloc đnhgsóaaff khóaaffc báaaffn cho ta, cũsuuwng đnhgsãqknc muộduoln.

aaffi xong, Giang Trầaojjn nhìxnxpn cũsuuwng khômjiwng nhìxnxpn Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn cùxkvqng Hồpiabng Thiêumjdn Đntuypiabng, thảlvqhn nhiêumjdn đnhgsi ra ngoàdzfei.

Mớrecwi vừawjba đnhgsi tớrecwi đnhgsoomsi sảlvqhnh, bỗbrcfng nhiêumjdn mộduolt tiểwojhu nhịumjd vộduoli vãqknc đnhgsi tớrecwi, thầaojjn sắzwaac sợqkncqknci, ởesmcumjdn tai Tốpniwng lãqknco bảlvqhn nóaaffi nhỏoxjfdzfei câlrecu, sắzwaac mặndfyt tràdzfen đnhgsaojjy kiêumjdng kịumjd. Áaptfnh mắzwaat thậxkvqm chíyupf khômjiwng dáaaffm cùxkvqng Giang Trầaojjn tiếbzvkp xúxhloc.

Tốpniwng lãqknco bảlvqhn nghe xong, sắzwaac mặndfyt thoáaaffng mộduolt pháaafft trắzwaang bệpiabch, tựcryra nhưduol huyêumjd́t dịch toàdzfen thâlrecn bịumjdxhlot sạoomsch, mặndfyt mũsuuwi tràdzfen đnhgsaojjy lo lắzwaang, miệpiabng đnhgsărffǵng chát.

xkvq hồpiab mang theo khóaaffc nứrffgc nởesmcumjdu lêumjdn:

- Giang Tiểwojhu Hầaojju gia, dừawjbng bưduolrecwc, xin dừawjbng bưduolrecwc! Ngọnhgsa Dưduolơxkvqng Thạoomsch nàdzfey, làdzfe củwcrja ngưduolơxkvqi rômjiẁi. Tùxkvqng Thạoomsch Quáaaffn chúxhlong ta khômjiwng thu tiềwojhn củwcrja ngưduolơxkvqi, lậxkvqp tứrffgc đnhgsưduola đnhgsếbzvkn quýslyz phủwcrj cho ngàdzfei.

Tháaaffi đnhgsduol củwcrja Tốpniwng lãqknco bảlvqhn lậxkvqp tứrffgc pháaafft sinh chuyểwojhn biếbzvkn 180°, đnhgswojh cho Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn cùxkvqng Hồpiabng Thiêumjdn Đntuypiabng cảlvqhm thấymhxy giậxkvqt mìxnxpnh.

Nhấymhxt làdzfe Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn, bàdzfen châlrecn muốpniwn nhảlvqhy dựcryrng lêumjdn.

- Biểwojhu cữvbmeu, ngưduolơxkvqi cóaaff lầaojjm hay khômjiwng? Chúxhlong ta khômjiwng phảlvqhi đnhgsãqkncaaffi rõcryr sao?

Vẻlvqh mặndfyt Tốpniwng lãqknco bảlvqhn cầaojju xin:

- Ta nóaaffi tiểwojhu tổyzormjiwng, ngưduolơxkvqi đnhgsawjbng làdzfem khóaaff dễtyek biểwojhu cữvbmeu a. Cáaaffc ngưduolơxkvqi Thầaojjn Tiêumjdn đnhgsáaaffnh nhau, đnhgsawjbng đnhgswojh cho phàdzfem nhâlrecn chúxhlong ta kẹtgcjp ởesmc giữvbmea a.

Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn nổyzori giậxkvqn:

- Thầaojjn Tiêumjdn? Phi, Giang Trầaojjn hắzwaan tính là Thầaojjn Tiêumjdn gìxnxp chứrffg? Đntuyômjiwng Phưduolơxkvqng Vưduolơxkvqng Quốpniwc mộduolt trărffgm lẻlvqhaaffm lộduol chưduol hầaojju, Giang Hãqkncn Hầaojju hắzwaan còdzfen sắzwaap xếbzvkp khômjiwng lêumjdn thưduolqkncng đnhgspiabng! Biểwojhu cữvbmeu, ngưduolơxkvqi lạoomsi sợqknc hắzwaan?

Nếbzvku nhưduol khômjiwng phảlvqhi kiêumjdng kịumjdqknco ba chưduol hầaojju củwcrja Bạoomsch Chiếbzvkn Vâlrecn, Tốpniwng lãqknco bảlvqhn nhấymhxt đnhgsumjdnh sẽgqoamjiwng lêumjdn đnhgsáaaffnh mômjiẉt châlrec̀u, trưduolrecwc đnhgsáaaffnh hắzwaan ngay cảlvqh sinh hoạoomst cũsuuwng khômjiwng thểwojhdzfem, sau đnhgsóaaff lạoomsi hung hărffgng thóaaffa mạooms mấymhxy khẩxuswu.

Tiểwojhu tửtgcjdzfey, hoàdzfen toàdzfen làdzfe lừawjba bịumjdp a, đnhgsxuswy Tốpniwng mỗbrcf hắzwaan vàdzfeo chỗbrcf chếbzvkt a!

Tốpniwng lãqknco bảlvqhn cơxkvq hồpiabdzfe nhàdzfeo tớrecwi, ômjiwm đnhgsùxkvqi Giang Trầaojjn nóaaffi:

- Tiểwojhu Hầaojju gia, Tốpniwng mỗbrcf ta cóaaff mắzwaat khômjiwng tròdzfeng, van ngưduolơxkvqi, cầaojju ngưduolơxkvqi nhậxkvqn lấymhxy a! Ngọnhgsa Dưduolơxkvqng Thạoomsch nàdzfey, tíyupfnh lãqknco Tốpniwng ta hiếbzvku kíyupfnh ngàdzfei.

Bởesmci vìxnxpaaffi gọnhgsi làdzfexnxpm chỗbrcf khoan hồpiabng màdzfe đnhgsduolduolqkncng, Giang Trầaojjn vốpniwn cũsuuwng khômjiwng cóaaff ýslyz đnhgsumjdnh cùxkvqng mộduolt tiểwojhu lãqknco bảlvqhn so đnhgso quáaaff nhiềwojhu.

Hắzwaan cưduolumjdi cưduolumjdi nóaaffi:

- Tốpniwng lãqknco bảlvqhn, ngưduolơxkvqi nóaaffi nhưduol vậxkvqy, ngưduolqkncc lạoomsi lộduol ra ta làdzfe tiểwojhu nhâlrecn rômjiẁi. Ngưduolơxkvqi đnhgsãqkncaaff thàdzfenh ýslyz nhưduol vậxkvqy, tảlvqhng đnhgsáaaff kia ta miễtyekn miễtyekn cưduoltlyxng cưduoltlyxng thu a! Còdzfen giáaaff tiềwojhn, tựcryr nhiêumjdn sẽgqoaaaff ngưduolumjdi trảlvqh tiềwojhn. Sáaaffng sớrecwm hômjiwm sau, theo nhưduol đnhgsumjda chỉvbme đnhgsưduola qua cho ta làdzfe đnhgsưduolqkncc. Đntuyếbzvkn lúxhloc đnhgsóaaff ta sẽgqoa thômjiwng báaaffo cho ngưduolơxkvqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.