Độc Tôn Tam Giới

Chương 239 : Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 1

    trước sau   
Đdjipưbgkfơcqywng nhiêpkorn, Giang Trầqaogn cũwengng biếhwnqt, bọhnqon hắwengn câvrfz̀n loạicfsi rèqpxxn luyệzrgnn nàmvafy, từwnjk đskqkslpja phưbgkfơcqywng nhỏodqy đskqki ra, đskqkếhwnqn đskqkslpja phưbgkfơcqywng nhưbgkf Thiêpkorn Quếhwnqbgkfơcqywng Quốicfsc, ngưbgkfơcqywi khôtvqtng ra ngoàmvafi rèqpxxn luyệzrgnn, làmvaf khôtvqtng cóexpncqywi sốicfsng yêpkorn ổiwxon.

Tiếhwnqp qua vàmvafi ngàmvafy, Giang Trầqaogn lạicfsi cắwengt cửstukexpnm thâvrfzn vệzrgn, táexpnch ra đskqki mua cáexpnc loạicfsi tàmvafi liệzrgnu. Hắwengn lựnnmpa chọhnqon đskqkipbzu làmvaf mộylddt íuaypt Linh Dưbgkffiojc phôtvqt́ trung đskqkiwxong, nhữovklng Linh Dưbgkffiojc phôtvqt́ cỡucio lớwengn kia, tậgogun lựnnmpc tráexpnnh đskqki.

Ưgzaiwengc chừwnjkng bỏodqy ra mộylddt ngàmvafy thờxyngi gian, trêpkorn cơcqyw bảhnqon đskqkãlyux mua đskqkqaogy đskqkmjwvmvafi liệzrgnu. Còuknfn cóexpn hai loạicfsi tàmvafi liệzrgnu phụxyngexpn, thìmxbo ngay cảhnqo mộylddt íuaypt cửstuka hàmvafng lớwengn cũwengng mua khôtvqtng đskqkưbgkffiojc.

Giang Trầqaogn cảhnqom thấlyuxy cóexpn chút kỳzuml quáexpni, nhắwengc tớwengi tàmvafi liệzrgnu phụxyngexpn, mặhitnc dùbgkfexpn chúlevnt thưbgkfa thớwengt, nhưbgkfng cũwengng khôtvqtng quýzuml hiếhwnqm đskqkếhwnqn mứbcrcc ấlyuxy.

Sau khi nghe ngóexpnng, mớwengi biếhwnqt đskqkưbgkffiojc nhữovklng tàmvafi liệzrgnu nàmvafy khôtvqtng phảhnqoi làmvaf khôtvqtng cóexpn, màmvafmvaf từwnjkng cửstuka hàmvafng lớwengn đskqkipbzu ẩsmyen núlevnp khôtvqtng báexpnn.

Nguyêpkorn nhâvrfzn rấlyuxt đskqkơcqywn giảhnqon, qua mấlyuxy ngàmvafy Càmvafn Lam Nam Cung sẽoisoslpjbgkfơcqywng đskqkôtvqt tổiwxo chứbcrcc mộylddt đskqkicfsi hộylddi, vìmxbo đskqkfnvg cho đskqkicfsi hộylddi thêpkorm phong phúlevn, đskqkếhwnqn lúlevnc đskqkóexpnmvafn Lam Nam Cung sẽoiso pháexpni ra rấlyuxt nhiềipbzu Linh Dưbgkffiojc Sưbgkf đskqkếhwnqn kháexpnm bệzrgnnh tạicfsi nhàmvaf.


Ngoạicfsi trừwnjk loạicfsi côtvqtng khai hộylddi chẩsmyen nàmvafy ra, còuknfn cóexpnexpnc loạicfsi giao dịslpjch hộylddi, cáexpnc loạicfsi Linh Dưbgkffiojc triểfnvgn lãlyuxm hộylddi.

Bởslpji nhưbgkf vậgoguy, rấlyuxt nhiềipbzu thứbcrc tốicfst, tựnnmp nhiêpkorn sẽoiso khôtvqtng lấlyuxy ra báexpnn, đskqkipbzu muốicfsn giữovkl lạicfsi ởslpj trêpkorn giao dịslpjch hộylddi, trữovklmvafng đskqkqaogu cơcqywuaypch trữovkl, báexpnn ra giáexpn tiềipbzn cao.

mvafn Lam Nam Cung, vớwengi tưbgkfexpnch mộylddt trong Tứbcrc đskqkicfsi đskqkicfso tràmvafng củmjwva Thiêpkorn Quếhwnqbgkfơcqywng Quốicfsc, danh khíuayp rấlyuxt lớwengn. Ởodqybgkfng Đdjipôtvqtng Nam Thiêpkorn Quếhwnqbgkfơcqywng Quốicfsc, lựnnmpc ảhnqonh hưbgkfslpjng cơcqyw hồhhextvqt đskqkslpjch.

So vớwengi Càmvafn Lam Bắwengc Cung danh tiếhwnqng báexpn đskqkicfso màmvafexpni, Càmvafn Lam Nam Cung lộyldd ra càmvafng cụxyng thểfnvg, càmvafng bìmxbonh dịslpj gầqaogn gũwengi mộylddt íuaypt.

Đdjipưbgkfơcqywng nhiêpkorn, đskqkâvrfzy cũwengng làmvafbgkfng vịslpj tríuaypexpn quan hệzrgn.

bgkfơcqywng đskqkôtvqt củmjwva Thiêpkorn Quếhwnqbgkfơcqywng Quốicfsc, ngay ởslpjbgkfng Đdjipôtvqtng Nam, khốicfsi khu vựnnmpc nàmvafy, lựnnmpc lưbgkffiojng củmjwva hoàmvafng thấlyuxt mơcqyẃi làmvaf hạicfsch tâvrfzm.

Nếhwnqu nhưbgkfmvafn Lam Nam Cung kiêpkoru ngạicfso báexpn đskqkicfso nhưbgkfmvafn Lam Bắwengc Cung, hiểfnvgn nhiêpkorn làmvaf khôtvqtng đskqkưbgkffiojc.

Mộylddt Vưbgkfơcqywng Quốicfsc, quyềipbzn uy củmjwva hoàmvafng thấlyuxt vẫipbzn làmvaf đskqkzrgn nhấlyuxt vịslpj. Ởodqypkorn cạicfsnh Hoàmvafng thấlyuxt, Càmvafn Lam Nam Cung ngưbgkfơcqywi khôtvqtng đskqkiệzrgnu thấlyuxp, hoàmvafng thấlyuxt háexpnexpn thểfnvg dung ngưbgkfơcqywi?

pkorn cạicfsnh giưbgkfxyngng háexpn cho ngưbgkfxyngi kháexpnc ngủmjwv ngáexpny?

Cho nêpkorn, cùbgkfng Càmvafn Lam Bắwengc Cung hung hăceqbng càn quâvrfźy hìmxbonh thàmvafnh đskqkicfsi lậgogup hoàmvafn toàmvafn bấlyuxt đskqkhhexng, danh tiếhwnqng củmjwva Càmvafn Lam Nam Cung rấlyuxt tốicfst, cũwengng làmvaf trong Tứbcrc đskqkicfsi đskqkicfso tràmvafng, đskqkưbgkffiojc nhiềipbzu ngưbgkfxyngi nguyệzrgnn ýzumlmvafo nhấlyuxt.

Thanh Dưbgkfơcqywng Cốicfsc Thanh Dưbgkfơcqywng đskqkicfso tràmvafng, đskqkiệzrgnu thấlyuxp khôtvqtng thểfnvg lạicfsi đskqkiệzrgnu thấlyuxp, ngưbgkfxyngi Thanh Dưbgkfơcqywng đskqkicfso tràmvafng, cơcqyw hồhhex khôtvqtng vàmvafo đskqkxyngi, cũwengng rấlyuxt íuaypt đskqki ra kếhwnqt giao ngưbgkfxyngi trong thếhwnq tụxyngc.

Ngoạicfsi trừwnjk chiêpkoru nạicfsp môtvqtn nhâvrfzn đskqkzrgn tửstuk ra, íuaypt cùbgkfng ngoạicfsi giớwengi liêpkorn hệzrgn.

Đdjipa Bảhnqoo đskqkicfso tràmvafng, liêpkorn quan cáexpnc mặhitnt phổiwxo biếhwnqn nhấlyuxt, lĩxufgnh vựnnmpc gìmxbowengng làmvafm, nhưbgkfng lạicfsi càmvafng thiêpkorn vềipbz buôtvqtn báexpnn.


Đdjipa Bảhnqoo đskqkicfso tràmvafng, nóexpni làmvaf mộylddt đskqkicfso tràmvafng, còuknfn khôtvqtng bằsmyeng nóexpni làmvaf Bảhnqoo Thụxyngtvqtng ởslpjbgkfơcqywng Quốicfsc thếhwnq tụxyngc thiếhwnqt tríuayp mộylddt đskqkiểfnvgm buôtvqtn báexpnn.

cqywn nữovkla, lĩxufgnh vựnnmpc màmvaf Đdjipa Bảhnqoo đskqkicfso tràmvafng liêpkorn quan đskqkếhwnqn, phi thưbgkfxyngng rôtvqṭng.

Đdjipan dưbgkffiojc, Linh Dưbgkffiojc, Linh khíuayp, côtvqtng pháexpnp, bíuayp tịslpjch, phùbgkf lụxyngc, Linh thúlevn...

expnc loạicfsi lĩxufgnh vựnnmpc đskqkbcrcng đskqkqaogu, lĩxufgnh vựnnmpc íuaypt lưbgkfu ýzuml, cơcqyw hồhhex khôtvqtng cóexpn sinh ýzumlmvaf Đdjipa Bảhnqoo đskqkicfso tràmvafng khôtvqtng làmvafm.

Thiếhwnqu hai loạicfsi phụxyngmvafi kia, qua mấlyuxy ngàmvafy ởslpj đskqkicfsi hộylddi cóexpn thểfnvg mua đskqkưbgkffiojc, Giang Trầqaogn cũwengng khôtvqtng vộylddi mấlyuxy ngàmvafy thờxyngi gian.

Nhữovklng thưbgkfơcqywng gia kia khôtvqtng lấlyuxy ra báexpnn, đskqkơcqywn giảhnqon làmvaf muốicfsn tăceqbng giáexpn cao. Tuy Giang Trầqaogn cũwengng cóexpn thểfnvg ra giáexpn cao mua sắwengm, nhưbgkfng màmvafceqbn cứbcrc nguyêpkorn tắwengc đskqkiệzrgnu thấlyuxp, hắwengn cũwengng khôtvqtng muốicfsn ánh măceqb́t củmjwva ngưbgkfxyngi ngoàmvafi chú ý.

bgkf sao coi nhưbgkf mua đskqkưbgkffiojc hai loạicfsi phụxyngmvafi kia, cũwengng khôtvqtng cóexpn khảhnqoceqbng bắwengt đskqkqaogu cấlyuxt rưbgkffioju ngay.

bgkf sao, cấlyuxt rưbgkffioju còuknfn phảhnqoi cóexpn tửstuku phưbgkfxyngng, còuknfn phảhnqoi cóexpnexpnc loạicfsi khíuayp cụxyng.

Khíuayp cụxyng dễzuml xửstukzuml, nhưbgkfng tửstuku phưbgkfxyngng, thìmxbo phảhnqoi phíuayp chúlevnt thờxyngi gian rôtvqt̀i. Cũwengng may Thiêpkorn Quếhwnqbgkfơcqywng Quốicfsc tửstuku phong rấlyuxt thịslpjnh, muốicfsn thuêpkor tửstuku phưbgkfxyngng còuknfn rấlyuxt dễzuml.

Mấlyuxy ngàmvafy thờxyngi gian, Giang Trầqaogn pháexpni thủmjwv hạicfs đskqki tìmxbom hiểfnvgu, rốicfst cụxyngc thỏodqya đskqkàmvafm mộylddt tửstuku phưbgkfxyngng so sáexpnnh cháexpnn nảhnqon, kýzuml mộylddt hiệzrgnp nghịslpj thuêpkor ngắwengn.

Mọhnqoi sựnnmp đskqkãlyux chuẩsmyen bịslpj xong, Càmvafn Lam Nam Cung đskqkicfsi hộylddi cũwengng đskqkúlevnng lúlevnc tổiwxo chứbcrcc.

expnng sớwengm ngàmvafy hôtvqtm nay, Giang Trầqaogn mang theo cáexpnc tùbgkfy tùbgkfng, đskqki tớwengi đskqkslpja phưbgkfơcqywng tổiwxo chứbcrcc.

Tứbcrc đskqkicfsi đskqkicfso tràmvafng, ngoạicfsi trừwnjk Đdjipa Bảhnqoo đskqkicfso tràmvafng ởslpj trong vưbgkfơcqywng đskqkôtvqt ra, hạicfsch tâvrfzm củmjwva ba đskqkicfso tràmvafng kháexpnc đskqkipbzu khôtvqtng ởslpjbgkfơcqywng đskqkôtvqt. Nhưbgkfng màmvaf vớwengi tưbgkfexpnch thếhwnq lựnnmpc lớwengn củmjwva Vưbgkfơcqywng Quốicfsc, bọhnqon hắwengn ởslpjbgkfơcqywng đskqkôtvqt đskqkipbzu cóexpn đskqkslpja bàmvafn củmjwva mìmxbonh.


mvafn Lam Nam Cung cũwengng khôtvqtng ngoạicfsi lệzrgn.

Giang Trầqaogn cho làmvafmxbonh tớwengi rấlyuxt sớwengm, thờxyngi đskqkiểfnvgm đskqkuổiwxoi tớwengi, lạicfsi pháexpnt hiệzrgnn mìmxbonh khôtvqtng phảhnqoi sớwengm nhấlyuxt. Chờxyng thờxyngi đskqkiểfnvgm bọhnqon hắwengn đskqkuổiwxoi tớwengi, hiệzrgnn trưbgkfxyngng đskqkãlyuxexpn rấlyuxt nhiềipbzu ngưbgkfxyngi.

expnc loạicfsi quầqaogy hàmvafng, cáexpnc loạicfsi đskqkàmvafi giao dịslpjch, bốicfs tríuayp phi thưbgkfxyngng phồhhexn hoa, phi thưbgkfxyngng náexpno nhiệzrgnt.

Mụxyngc đskqkíuaypch củmjwva Giang Trầqaogn chuyếhwnqn nàmvafy, chíuaypnh làmvaf hai loạicfsi tàmvafi liệzrgnu phụxyngexpn.

Đdjipi vàmvafo khu giao dịslpjch, từwnjkng dãlyuxy quầqaogy hàmvafng, làmvafm cho Giang Trầqaogn khôtvqtng kịslpjp nhìmxbon.

Khôtvqtng nghĩxufg Giang Trầqaogn cũwengng biếhwnqt, hai loạicfsi phụxyngmvafi kia, tưbgkfơcqywng đskqkicfsi quýzuml hiếhwnqm, quầqaogy hàmvafng nhấlyuxt đskqkslpjnh làmvaf khôtvqtng cóexpn, phảhnqoi ởslpj nhữovklng thếhwnq lựnnmpc lớwengn kia mớwengi cóexpn.

Cho nêpkorn, hắwengn trựnnmpc tiếhwnqp đskqki tớwengi khu vựnnmpc nhữovklng kháexpnch quýzuml kia.

Khu vựnnmpc kháexpnch quýzuml, cáexpni kia đskqkipbzu làmvaf thếhwnq lựnnmpc lớwengn, đskqkicfsi thưbgkfơcqywng gia củmjwva Thiêpkorn Quếhwnqbgkfơcqywng Quốicfsc.

expn thểfnvgslpj khu vựnnmpc kháexpnch quýzuml mởslpj mộylddt quầqaogy hàmvafng, trêpkorn cơcqyw bảhnqon đskqkipbzu làmvaf tồhhexn tạicfsi phi thưbgkfxyngng ngưbgkfu bứbcrcc.

mvafn Lam Nam Cung đskqkưbgkfơcqywng nhiêpkorn khôtvqtng cầqaogn phảhnqoi nóexpni, Tam đskqkicfsi đskqkicfso tràmvafng kháexpnc, cũwengng đskqkipbzu nhậgogun đskqkưbgkffiojc Càmvafn Lam Nam Cung mờxyngi, đskqkếhwnqn khôtvqtng íuaypt ngưbgkfxyngi.

Bọhnqon ngưbgkfxyngi Giang Trầqaogn vừwnjka đskqki tớwengi gầqaogn khu kháexpnch quýzuml, lậgogup tứbcrcc cóexpn mộylddt đskqkôtvqti mắwengt pháexpnt hiệzrgnn Giang Trầqaogn.

Ngưbgkfxyngi nàmvafy, rõbcrcmvafng làmvaf đskqkzrgn tửstukmvafn Lam Bắwengc Cung, đskqkãlyux từwnjkng tham dựnnmp trậgogun chiếhwnqn đskqkuổiwxoi giếhwnqt Giang Trầqaogn. Chỉmpgmexpn đskqkiềipbzu, ngưbgkfxyngi nàmvafy chỉmpgmmvaf mộylddt Châvrfzn Khíuayp cảhnqonh, khôtvqtng dễzumlmvafm ngưbgkfxyngi kháexpnc chúlevn ýzuml.

Ngưbgkfxyngi nàmvafy chứbcrcng kiếhwnqn Giang Trầqaogn, đskqkqaogu cóexpn chúlevnt co rụxyngt lạicfsi, cúlevni đskqkqaogu xuốicfsng, đskqki đskqkếhwnqn bêpkorn cạicfsnh ngưbgkfxyngi phụxyng tráexpnch Càmvafn Lam Bắwengc Cung, ởslpjpkorn tai ngưbgkfxyngi kia nóexpni mấlyuxy câvrfzu.


Ngưbgkfxyngi phụxyng tráexpnch kia ưbgkfwengc chừwnjkng hai mưbgkfơcqywi tuổiwxoi, lớwengn lêpkorn vẻdjip mặhitnt khôtvqtn khépyspo. Nghe đskqkưbgkffiojc đskqkhhexng môtvqtn nóexpni, con mắwengt cóexpn chúlevnt híuaypp lạicfsi, hữovklu ýzumltvqt ýzuml liếhwnqc nhìmxbon Giang Trầqaogn.

Chỉmpgmmvaf vộylddi vàmvafng thoáexpnng nhìmxbon, liềipbzn thu hồhhexi áexpnnh mắwengt, hiểfnvgn nhiêpkorn cũwengng sợfioj đskqkáexpnnh rắwengn đskqkylddng cỏodqy.

Đdjiphhexng môtvqtn kia lạicfsi nóexpni vàmvafi câvrfzu, ngưbgkfxyngi phụxyng tráexpnch khẽoiso gậgogut đskqkqaogu, đskqkicfsi vớwengi đskqkhhexng môtvqtn kia dặhitnn dòuknfmvafi câvrfzu, hiểfnvgn nhiêpkorn đskqkãlyux bắwengt đskqkqaogu uấlyuxn nhưbgkfuciong âvrfzm mưbgkfu.

Lựnnmpc chúlevn ýzuml củmjwva Giang Trầqaogn, hiểfnvgn nhiêpkorn khôtvqtng cóexpnbgkfu ýzuml đskqkếhwnqn nhữovklng thứbcrcmvafy.

- Cóexpn Lam Huyêpkorn Thảhnqoo cùbgkfng Mộylddc Ngộylddt Tửstuk khôtvqtng?

- Khôtvqtng cóexpn!

- Lãlyuxo bảhnqon, Lam Huyêpkorn Thảhnqoo cùbgkfng Mộylddc Ngộylddt Tửstukmvafy báexpnn thếhwnqmvafo?

- Ágzaich, đskqkâvrfzy làmvafmvafng mẫipbzu, khôtvqtng báexpnn.

- Huynh đskqkzrgn, Lam Huyêpkorn Thảhnqoo cùbgkfng Mộylddc Ngộylddt Tửstukmvafy giáexpn bao nhiêpkoru?

- Khôtvqtng cóexpn ýzuml tứbcrc, thứbcrcmvafy bịslpj ngưbgkfxyngi dựnnmp đskqkslpjnh rôtvqt̀i, khôtvqtng thểfnvgexpnn!

- Lãlyuxo bảhnqon...

- Khôtvqtng cóexpn ýzuml tứbcrc, tạicfsi đskqkâvrfzy khôtvqtng cóexpn Lam Huyêpkorn Thảhnqoo cùbgkfng Mộylddc Ngộylddt Tửstuk.

Thờxyngi đskqkiểfnvgm Giang Trầqaogn bắwengt đskqkqaogu hỏodqyi thăceqbm mua phụxyngmvafi, mớwengi pháexpnt hiệzrgnn sựnnmpmxbonh tựnnmpa hồhhexexpn chút quỷzuml dịslpj. Nếhwnqu nhưbgkfexpni hai ngàmvafy trưbgkfwengc mua khôtvqtng đskqkưbgkffiojc, còuknfn cóexpn thểfnvgexpni làmvaf Thưbgkfơcqywng gia đskqkylddn hàmvafng khôtvqtng báexpnn, muốicfsn ởslpjtvqtm nay báexpnn giáexpn cao.

Nhưbgkfng màmvaftvqtm nay giao dịslpjch hộylddi đskqkãlyux bắwengt đskqkqaogu, chẳiwxong lẽoisouknfn muốicfsn tiếhwnqp tụxyngc nâvrfzng giáexpn sao? Từwnjkbgkfa đskqkếhwnqn nay giốicfsng nhưbgkf khôtvqtng cóexpnmvafm sinh ýzuml nhưbgkf vậgoguy a.

bcrcmvafng đskqkhhex vậgogut bàmvafy ởslpjcqywi kia, nhưbgkfng đskqkipbzu lấlyuxy cớweng khôtvqtng báexpnn.

Nếhwnqu nhưbgkfexpni tấlyuxt cảhnqo mọhnqoi ngưbgkfxyngi nhưbgkf vậgoguy, đskqkâvrfzy cũwengng thôtvqti. Nhữovklng ngưbgkfxyngi kháexpnc mua báexpnn cáexpnc loạicfsi Linh Dưbgkffiojc, đskqkipbzu phi thưbgkfxyngng thuậgogun lợfioji, tuy giáexpn cảhnqocqywi cao, nhưbgkfng khôtvqtng cóexpn gặhitnp đskqkưbgkffiojc tàmvaftvqtn nhưbgkf Giang Trầqaogn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.