Độc Tôn Tam Giới

Chương 239 : Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 1

    trước sau   
Đdsclưhcvtơpbcxng nhiêbdoln, Giang Trầorddn cũupoang biếdsclt, bọzrgdn hắleqen câwfuèn loạeitai rèorddn luyệcaltn nàzakqy, từnryq đqufjwplwa phưhcvtơpbcxng nhỏzbeq đqufji ra, đqufjếdscln đqufjwplwa phưhcvtơpbcxng nhưhcvt Thiêbdoln Quếdsclhcvtơpbcxng Quốexrbc, ngưhcvtơpbcxi khôorddng ra ngoàzakqi rèorddn luyệcaltn, làzakq khôorddng cósfrupbcxi sốexrbng yêbdoln ổfmbmn.

Tiếdsclp qua vàzakqi ngàzakqy, Giang Trầorddn lạeitai cắleqet cửntddmqpwm thâwfuen vệcalt, támqpwch ra đqufji mua cámqpwc loạeitai tàzakqi liệcaltu. Hắleqen lựogcea chọzrgdn đqufjxqvvu làzakq mộexrbt ípmiit Linh Dưhcvtdsclc phôordd́ trung đqufjnryqng, nhữleqeng Linh Dưhcvtdsclc phôordd́ cỡsfru lớitfbn kia, tậzlinn lựogcec trámqpwnh đqufji.

Ưkwcsitfbc chừnryqng bỏzbeq ra mộexrbt ngàzakqy thờcalti gian, trêbdoln cơpbcx bảwugan đqufjãecev mua đqufjorddy đqufjwugazakqi liệcaltu. Còtlydn cósfru hai loạeitai tàzakqi liệcaltu phụpbcxmqpw, thìikgi ngay cảwuga mộexrbt ípmiit cửntdda hàzakqng lớitfbn cũupoang mua khôorddng đqufjưhcvtdsclc.

Giang Trầorddn cảwugam thấjdvhy cósfru chút kỳjujo quámqpwi, nhắleqec tớitfbi tàzakqi liệcaltu phụpbcxmqpw, mặjvsoc dùchcgsfru chúrbhkt thưhcvta thớitfbt, nhưhcvtng cũupoang khôorddng quýzamr hiếdsclm đqufjếdscln mứzamrc ấjdvhy.

Sau khi nghe ngósfrung, mớitfbi biếdsclt đqufjưhcvtdsclc nhữleqeng tàzakqi liệcaltu nàzakqy khôorddng phảwugai làzakq khôorddng cósfru, màzakqzakq từnryqng cửntdda hàzakqng lớitfbn đqufjxqvvu ẩggnqn núrbhkp khôorddng bámqpwn.

Nguyêbdoln nhâwfuen rấjdvht đqufjơpbcxn giảwugan, qua mấjdvhy ngàzakqy Càzakqn Lam Nam Cung sẽcoygovzzhcvtơpbcxng đqufjôordd tổfmbm chứzamrc mộexrbt đqufjeitai hộexrbi, vìikgi đqufjibuu cho đqufjeitai hộexrbi thêbdolm phong phúrbhk, đqufjếdscln lúrbhkc đqufjósfruzakqn Lam Nam Cung sẽcoyg phámqpwi ra rấjdvht nhiềxqvvu Linh Dưhcvtdsclc Sưhcvt đqufjếdscln khámqpwm bệcaltnh tạeitai nhàzakq.


Ngoạeitai trừnryq loạeitai côorddng khai hộexrbi chẩggnqn nàzakqy ra, còtlydn cósfrumqpwc loạeitai giao dịwplwch hộexrbi, cámqpwc loạeitai Linh Dưhcvtdsclc triểibuun lãecevm hộexrbi.

Bởovzzi nhưhcvt vậzliny, rấjdvht nhiềxqvvu thứzamr tốexrbt, tựogce nhiêbdoln sẽcoyg khôorddng lấjdvhy ra bámqpwn, đqufjxqvvu muốexrbn giữleqe lạeitai ởovzz trêbdoln giao dịwplwch hộexrbi, trữleqezakqng đqufjorddu cơpbcxpmiich trữleqe, bámqpwn ra giámqpw tiềxqvvn cao.

zakqn Lam Nam Cung, vớitfbi tưhcvtmqpwch mộexrbt trong Tứzamr đqufjeitai đqufjeitao tràzakqng củwugaa Thiêbdoln Quếdsclhcvtơpbcxng Quốexrbc, danh khípmii rấjdvht lớitfbn. Ởoofychcgng Đdsclôorddng Nam Thiêbdoln Quếdsclhcvtơpbcxng Quốexrbc, lựogcec ảwuganh hưhcvtovzzng cơpbcx hồhclbordd đqufjwplwch.

So vớitfbi Càzakqn Lam Bắleqec Cung danh tiếdsclng bámqpw đqufjeitao màzakqsfrui, Càzakqn Lam Nam Cung lộexrb ra càzakqng cụpbcx thểibuu, càzakqng bìikginh dịwplw gầorddn gũupoai mộexrbt ípmiit.

Đdsclưhcvtơpbcxng nhiêbdoln, đqufjâwfuey cũupoang làzakqchcgng vịwplw trípmiisfru quan hệcalt.

hcvtơpbcxng đqufjôordd củwugaa Thiêbdoln Quếdsclhcvtơpbcxng Quốexrbc, ngay ởovzzchcgng Đdsclôorddng Nam, khốexrbi khu vựogcec nàzakqy, lựogcec lưhcvtdsclng củwugaa hoàzakqng thấjdvht mơpbcx́i làzakq hạeitach tâwfuem.

Nếdsclu nhưhcvtzakqn Lam Nam Cung kiêbdolu ngạeitao bámqpw đqufjeitao nhưhcvtzakqn Lam Bắleqec Cung, hiểibuun nhiêbdoln làzakq khôorddng đqufjưhcvtdsclc.

Mộexrbt Vưhcvtơpbcxng Quốexrbc, quyềxqvvn uy củwugaa hoàzakqng thấjdvht vẫrncvn làzakq đqufjcalt nhấjdvht vịwplw. Ởoofybdoln cạeitanh Hoàzakqng thấjdvht, Càzakqn Lam Nam Cung ngưhcvtơpbcxi khôorddng đqufjiệcaltu thấjdvhp, hoàzakqng thấjdvht hámqpwsfru thểibuu dung ngưhcvtơpbcxi?

bdoln cạeitanh giưhcvtcaltng hámqpw cho ngưhcvtcalti khámqpwc ngủwuga ngámqpwy?

Cho nêbdoln, cùchcgng Càzakqn Lam Bắleqec Cung hung hănspmng càn quâwfuéy hìikginh thàzakqnh đqufjexrbi lậzlinp hoàzakqn toàzakqn bấjdvht đqufjhclbng, danh tiếdsclng củwugaa Càzakqn Lam Nam Cung rấjdvht tốexrbt, cũupoang làzakq trong Tứzamr đqufjeitai đqufjeitao tràzakqng, đqufjưhcvtdsclc nhiềxqvvu ngưhcvtcalti nguyệcaltn ýzamrzakqo nhấjdvht.

Thanh Dưhcvtơpbcxng Cốexrbc Thanh Dưhcvtơpbcxng đqufjeitao tràzakqng, đqufjiệcaltu thấjdvhp khôorddng thểibuu lạeitai đqufjiệcaltu thấjdvhp, ngưhcvtcalti Thanh Dưhcvtơpbcxng đqufjeitao tràzakqng, cơpbcx hồhclb khôorddng vàzakqo đqufjcalti, cũupoang rấjdvht ípmiit đqufji ra kếdsclt giao ngưhcvtcalti trong thếdscl tụpbcxc.

Ngoạeitai trừnryq chiêbdolu nạeitap môorddn nhâwfuen đqufjcalt tửntdd ra, ípmiit cùchcgng ngoạeitai giớitfbi liêbdoln hệcalt.

Đdscla Bảwugao đqufjeitao tràzakqng, liêbdoln quan cámqpwc mặjvsot phổfmbm biếdscln nhấjdvht, lĩsfrunh vựogcec gìikgiupoang làzakqm, nhưhcvtng lạeitai càzakqng thiêbdoln vềxqvv buôorddn bámqpwn.


Đdscla Bảwugao đqufjeitao tràzakqng, nósfrui làzakq mộexrbt đqufjeitao tràzakqng, còtlydn khôorddng bằnryqng nósfrui làzakq Bảwugao Thụpbcxorddng ởovzzhcvtơpbcxng Quốexrbc thếdscl tụpbcxc thiếdsclt trípmii mộexrbt đqufjiểibuum buôorddn bámqpwn.

pbcxn nữleqea, lĩsfrunh vựogcec màzakq Đdscla Bảwugao đqufjeitao tràzakqng liêbdoln quan đqufjếdscln, phi thưhcvtcaltng rôordḍng.

Đdsclan dưhcvtdsclc, Linh Dưhcvtdsclc, Linh khípmii, côorddng phámqpwp, bípmii tịwplwch, phùchcg lụpbcxc, Linh thúrbhk...

mqpwc loạeitai lĩsfrunh vựogcec đqufjzamrng đqufjorddu, lĩsfrunh vựogcec ípmiit lưhcvtu ýzamr, cơpbcx hồhclb khôorddng cósfru sinh ýzamrzakq Đdscla Bảwugao đqufjeitao tràzakqng khôorddng làzakqm.

Thiếdsclu hai loạeitai phụpbcxzakqi kia, qua mấjdvhy ngàzakqy ởovzz đqufjeitai hộexrbi cósfru thểibuu mua đqufjưhcvtdsclc, Giang Trầorddn cũupoang khôorddng vộexrbi mấjdvhy ngàzakqy thờcalti gian.

Nhữleqeng thưhcvtơpbcxng gia kia khôorddng lấjdvhy ra bámqpwn, đqufjơpbcxn giảwugan làzakq muốexrbn tănspmng giámqpw cao. Tuy Giang Trầorddn cũupoang cósfru thểibuu ra giámqpw cao mua sắleqem, nhưhcvtng màzakqnspmn cứzamr nguyêbdoln tắleqec đqufjiệcaltu thấjdvhp, hắleqen cũupoang khôorddng muốexrbn ánh mănspḿt củwugaa ngưhcvtcalti ngoàzakqi chú ý.

chcg sao coi nhưhcvt mua đqufjưhcvtdsclc hai loạeitai phụpbcxzakqi kia, cũupoang khôorddng cósfru khảwuganspmng bắleqet đqufjorddu cấjdvht rưhcvtdsclu ngay.

chcg sao, cấjdvht rưhcvtdsclu còtlydn phảwugai cósfru tửntddu phưhcvtcaltng, còtlydn phảwugai cósfrumqpwc loạeitai khípmii cụpbcx.

Khípmii cụpbcx dễkclk xửntddzamr, nhưhcvtng tửntddu phưhcvtcaltng, thìikgi phảwugai phípmii chúrbhkt thờcalti gian rôordd̀i. Cũupoang may Thiêbdoln Quếdsclhcvtơpbcxng Quốexrbc tửntddu phong rấjdvht thịwplwnh, muốexrbn thuêbdol tửntddu phưhcvtcaltng còtlydn rấjdvht dễkclk.

Mấjdvhy ngàzakqy thờcalti gian, Giang Trầorddn phámqpwi thủwuga hạeita đqufji tìikgim hiểibuuu, rốexrbt cụpbcxc thỏzbeqa đqufjàzakqm mộexrbt tửntddu phưhcvtcaltng so sámqpwnh chámqpwn nảwugan, kýzamr mộexrbt hiệcaltp nghịwplw thuêbdol ngắleqen.

Mọzrgdi sựogce đqufjãecev chuẩggnqn bịwplw xong, Càzakqn Lam Nam Cung đqufjeitai hộexrbi cũupoang đqufjúrbhkng lúrbhkc tổfmbm chứzamrc.

mqpwng sớitfbm ngàzakqy hôorddm nay, Giang Trầorddn mang theo cámqpwc tùchcgy tùchcgng, đqufji tớitfbi đqufjwplwa phưhcvtơpbcxng tổfmbm chứzamrc.

Tứzamr đqufjeitai đqufjeitao tràzakqng, ngoạeitai trừnryq Đdscla Bảwugao đqufjeitao tràzakqng ởovzz trong vưhcvtơpbcxng đqufjôordd ra, hạeitach tâwfuem củwugaa ba đqufjeitao tràzakqng khámqpwc đqufjxqvvu khôorddng ởovzzhcvtơpbcxng đqufjôordd. Nhưhcvtng màzakq vớitfbi tưhcvtmqpwch thếdscl lựogcec lớitfbn củwugaa Vưhcvtơpbcxng Quốexrbc, bọzrgdn hắleqen ởovzzhcvtơpbcxng đqufjôordd đqufjxqvvu cósfru đqufjwplwa bàzakqn củwugaa mìikginh.


zakqn Lam Nam Cung cũupoang khôorddng ngoạeitai lệcalt.

Giang Trầorddn cho làzakqikginh tớitfbi rấjdvht sớitfbm, thờcalti đqufjiểibuum đqufjuổfmbmi tớitfbi, lạeitai phámqpwt hiệcaltn mìikginh khôorddng phảwugai sớitfbm nhấjdvht. Chờcalt thờcalti đqufjiểibuum bọzrgdn hắleqen đqufjuổfmbmi tớitfbi, hiệcaltn trưhcvtcaltng đqufjãecevsfru rấjdvht nhiềxqvvu ngưhcvtcalti.

mqpwc loạeitai quầorddy hàzakqng, cámqpwc loạeitai đqufjàzakqi giao dịwplwch, bốexrb trípmii phi thưhcvtcaltng phồhclbn hoa, phi thưhcvtcaltng námqpwo nhiệcaltt.

Mụpbcxc đqufjípmiich củwugaa Giang Trầorddn chuyếdscln nàzakqy, chípmiinh làzakq hai loạeitai tàzakqi liệcaltu phụpbcxmqpw.

Đdscli vàzakqo khu giao dịwplwch, từnryqng dãecevy quầorddy hàzakqng, làzakqm cho Giang Trầorddn khôorddng kịwplwp nhìikgin.

Khôorddng nghĩsfru Giang Trầorddn cũupoang biếdsclt, hai loạeitai phụpbcxzakqi kia, tưhcvtơpbcxng đqufjexrbi quýzamr hiếdsclm, quầorddy hàzakqng nhấjdvht đqufjwplwnh làzakq khôorddng cósfru, phảwugai ởovzz nhữleqeng thếdscl lựogcec lớitfbn kia mớitfbi cósfru.

Cho nêbdoln, hắleqen trựogcec tiếdsclp đqufji tớitfbi khu vựogcec nhữleqeng khámqpwch quýzamr kia.

Khu vựogcec khámqpwch quýzamr, cámqpwi kia đqufjxqvvu làzakq thếdscl lựogcec lớitfbn, đqufjeitai thưhcvtơpbcxng gia củwugaa Thiêbdoln Quếdsclhcvtơpbcxng Quốexrbc.

sfru thểibuuovzz khu vựogcec khámqpwch quýzamr mởovzz mộexrbt quầorddy hàzakqng, trêbdoln cơpbcx bảwugan đqufjxqvvu làzakq tồhclbn tạeitai phi thưhcvtcaltng ngưhcvtu bứzamrc.

zakqn Lam Nam Cung đqufjưhcvtơpbcxng nhiêbdoln khôorddng cầorddn phảwugai nósfrui, Tam đqufjeitai đqufjeitao tràzakqng khámqpwc, cũupoang đqufjxqvvu nhậzlinn đqufjưhcvtdsclc Càzakqn Lam Nam Cung mờcalti, đqufjếdscln khôorddng ípmiit ngưhcvtcalti.

Bọzrgdn ngưhcvtcalti Giang Trầorddn vừnryqa đqufji tớitfbi gầorddn khu khámqpwch quýzamr, lậzlinp tứzamrc cósfru mộexrbt đqufjôorddi mắleqet phámqpwt hiệcaltn Giang Trầorddn.

Ngưhcvtcalti nàzakqy, rõrsbvzakqng làzakq đqufjcalt tửntddzakqn Lam Bắleqec Cung, đqufjãecev từnryqng tham dựogce trậzlinn chiếdscln đqufjuổfmbmi giếdsclt Giang Trầorddn. Chỉqfgusfru đqufjiềxqvvu, ngưhcvtcalti nàzakqy chỉqfguzakq mộexrbt Châwfuen Khípmii cảwuganh, khôorddng dễkclkzakqm ngưhcvtcalti khámqpwc chúrbhk ýzamr.

Ngưhcvtcalti nàzakqy chứzamrng kiếdscln Giang Trầorddn, đqufjorddu cósfru chúrbhkt co rụpbcxt lạeitai, cúrbhki đqufjorddu xuốexrbng, đqufji đqufjếdscln bêbdoln cạeitanh ngưhcvtcalti phụpbcx trámqpwch Càzakqn Lam Bắleqec Cung, ởovzzbdoln tai ngưhcvtcalti kia nósfrui mấjdvhy câwfueu.


Ngưhcvtcalti phụpbcx trámqpwch kia ưhcvtitfbc chừnryqng hai mưhcvtơpbcxi tuổfmbmi, lớitfbn lêbdoln vẻzamr mặjvsot khôorddn khébrfno. Nghe đqufjưhcvtdsclc đqufjhclbng môorddn nósfrui, con mắleqet cósfru chúrbhkt hípmiip lạeitai, hữleqeu ýzamrordd ýzamr liếdsclc nhìikgin Giang Trầorddn.

Chỉqfguzakq vộexrbi vàzakqng thoámqpwng nhìikgin, liềxqvvn thu hồhclbi ámqpwnh mắleqet, hiểibuun nhiêbdoln cũupoang sợdscl đqufjámqpwnh rắleqen đqufjexrbng cỏzbeq.

Đdsclhclbng môorddn kia lạeitai nósfrui vàzakqi câwfueu, ngưhcvtcalti phụpbcx trámqpwch khẽcoyg gậzlint đqufjorddu, đqufjexrbi vớitfbi đqufjhclbng môorddn kia dặjvson dòtlydzakqi câwfueu, hiểibuun nhiêbdoln đqufjãecev bắleqet đqufjorddu uấjdvhn nhưhcvtsfrung âwfuem mưhcvtu.

Lựogcec chúrbhk ýzamr củwugaa Giang Trầorddn, hiểibuun nhiêbdoln khôorddng cósfruhcvtu ýzamr đqufjếdscln nhữleqeng thứzamrzakqy.

- Cósfru Lam Huyêbdoln Thảwugao cùchcgng Mộexrbc Ngộexrbt Tửntdd khôorddng?

- Khôorddng cósfru!

- Lãecevo bảwugan, Lam Huyêbdoln Thảwugao cùchcgng Mộexrbc Ngộexrbt Tửntddzakqy bámqpwn thếdsclzakqo?

- Ájbanch, đqufjâwfuey làzakqzakqng mẫrncvu, khôorddng bámqpwn.

- Huynh đqufjcalt, Lam Huyêbdoln Thảwugao cùchcgng Mộexrbc Ngộexrbt Tửntddzakqy giámqpw bao nhiêbdolu?

- Khôorddng cósfru ýzamr tứzamr, thứzamrzakqy bịwplw ngưhcvtcalti dựogce đqufjwplwnh rôordd̀i, khôorddng thểibuumqpwn!

- Lãecevo bảwugan...

- Khôorddng cósfru ýzamr tứzamr, tạeitai đqufjâwfuey khôorddng cósfru Lam Huyêbdoln Thảwugao cùchcgng Mộexrbc Ngộexrbt Tửntdd.

Thờcalti đqufjiểibuum Giang Trầorddn bắleqet đqufjorddu hỏzbeqi thănspmm mua phụpbcxzakqi, mớitfbi phámqpwt hiệcaltn sựogceikginh tựogcea hồhclbsfru chút quỷikgi dịwplw. Nếdsclu nhưhcvtsfrui hai ngàzakqy trưhcvtitfbc mua khôorddng đqufjưhcvtdsclc, còtlydn cósfru thểibuusfrui làzakq Thưhcvtơpbcxng gia đqufjexrbn hàzakqng khôorddng bámqpwn, muốexrbn ởovzzorddm nay bámqpwn giámqpw cao.

Nhưhcvtng màzakqorddm nay giao dịwplwch hộexrbi đqufjãecev bắleqet đqufjorddu, chẳnryqng lẽcoygtlydn muốexrbn tiếdsclp tụpbcxc nâwfueng giámqpw sao? Từnryqhcvta đqufjếdscln nay giốexrbng nhưhcvt khôorddng cósfruzakqm sinh ýzamr nhưhcvt vậzliny a.

rsbvzakqng đqufjhclb vậzlint bàzakqy ởovzzpbcxi kia, nhưhcvtng đqufjxqvvu lấjdvhy cớitfb khôorddng bámqpwn.

Nếdsclu nhưhcvtsfrui tấjdvht cảwuga mọzrgdi ngưhcvtcalti nhưhcvt vậzliny, đqufjâwfuey cũupoang thôorddi. Nhữleqeng ngưhcvtcalti khámqpwc mua bámqpwn cámqpwc loạeitai Linh Dưhcvtdsclc, đqufjxqvvu phi thưhcvtcaltng thuậzlinn lợdscli, tuy giámqpw cảwugapbcxi cao, nhưhcvtng khôorddng cósfru gặjvsop đqufjưhcvtdsclc tàzakqorddn nhưhcvt Giang Trầorddn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.