Độc Tôn Tam Giới

Chương 238 : Nguyện vọng quyển trục

    trước sau   
- Âvkpen, khôduiang cóuudl ýqvcu tứytmg, ngàpxfii khôduiang thểuhqf mang nguyệrvksn vọskfyng quyểuhqfn trụerdgc đgqyqi. Nếtzntu nhưboxq ngưboxqơiacji thựlpkzc hiệrvksn đgqyqưboxqbymhc nguyệrvksn vọskfyng, lạeebii đgqyqếtzntn đgqyqâflkfy, chúlpkzng ta sẽpxfi thôduiang qua cáepkyc loạeebii phưboxqơiacjng thứytmgc xécofht duyệrvkst. Đimdjiểuhqfm nàpxfiy, xin ngàpxfii cứytmgemwyn tâflkfm. Nguyệrvksn Vọskfyng Tháepkyp làpxfi Thiêemwyn Quếtzntboxqơiacjng Quốugcdc chúlpkzng ta truyềupswn thừiyqza ngàpxfin năskfym, luôduian luôduian rấiflut cẩcofhn thậthegn, khôduiang cóuudl xảowiyy ra bấiflut luậthegn sai lầjbzbm gìsadz.

- Rấiflut tốugcdt, vậthegy thìsadz hai nguyệrvksn vọskfyng nàpxfiy a.

- Tốugcdt, ta đgqyqăskfyng kýqvcu thoáepkyng mộapnot pháepkyt, xin chờzusr mộapnot chúlpkzt.

Rấiflut nhanh, cáepkyc loạeebii thủcofh tụerdgc đgqyqupswu làpxfim thỏiobja đgqyqáepkyng.

- Tiêemwyn sinh, nhữxrsyng thủcofh tụerdgc nàpxfiy, xin ngàpxfii cấiflut kỹtznt, đgqyqếtzntn lúlpkzc đgqyqóuudlpxfi bằwxskng chứytmgng. Ngoàpxfii ra, xin hỏiobji còpekxn cầjbzbn phụerdgc vụerdgsadz khôduiang?

Giang Trầjbzbn cưboxqzusri ha ha:


- Khôduiang còpekxn gìsadz.

Mọi thưboxq́ nêemwyn cóuudl chừiyqzng cóuudl mựlpkzc, rúlpkzt ra nguyệrvksn vọskfyng quyểuhqfn trụerdgc, Giang Trầjbzbn tựlpkz nhiêemwyn so vớawmyi nhữxrsyng ngưboxqzusri kháepkyc cóuudl rấiflut nhiêemwỳu ưboxqu thếtznt, nhưboxqng màpxfi nếtzntu nhưboxq biểuhqfu hiệrvksn quáepky nghịwxskch thiêemwyn, sẽpxfiflkfy chúlpkz ýqvcuemwyu rao, khôduiang phảowiyi làpxfi chuyệrvksn tốugcdt gìsadz.

Hiệrvksn tạeebii hắpavbn chỉrjni cầjbzbn mộapnot thâflkfn phậthegn quýqvcu tộapnoc, ởusclboxqơiacjng đgqyqôduia sốugcdng yêemwyn phậthegn, còpekxn dưboxqơiacjng danh lậthegp vạeebin, cáepkyi kia thìsadz chờzusrskfyn cơiacj vữxrsyng chắpavbc rồuudli nóuudli sau.

Nếtzntu khôduiang danh tiếtzntng quáepky thịwxsknh, tấiflut sẽpxfi khiếtzntn khắpavbp nơiacji chủcofh ýqvcu, đgqyqưboxqa tớawmyi phiềupswn toáepkyi khôduiang cầjbzbn thiếtzntt.

nddq dụerdg súng băskfýn chim đgqyqâflkf̀u đgqyqàn, thậthegt sựlpkz rấiflut nhiềupswu.

Đimdjếtzntn mộapnot hoàpxfin cảowiynh lạeebi lẫbpgdm, căskfyn cơiacj chưboxqa ổqmnvn, Giang Trầjbzbn cũpxfing khôduiang muốugcdn thoáepkyng cáepkyi liềupswn trởuscl thàpxfinh tiêemwyu đgqyqiểuhqfm củcofha vưboxqơiacjng đgqyqôduia, đgqyqem mìsadznh phóuudlng tớawmyi trêemwyn lửecmia nưboxqawmyng, cáepkyi nàpxfiy đgqyqugcdi vớawmyi hắpavbn khôduiang cóuudl bấiflut kỳymqo chỗpavb tốugcdt.

Sau khi rúlpkzt lấifluy nguyệrvksn vọskfyng, Giang Trầjbzbn ởuscl tấiflut cảowiyepkyc tầjbzbng củcofha Nguyệrvksn Vọskfyng Tháepkyp đgqyqi dạeebio thoáepkyng mộapnot pháepkyt, nhìsadzn thấifluy càpxfing ngàpxfiy càpxfing nhiềupswu ngưboxqzusri khôduiang ngừiyqzng tràpxfin vàpxfio, Giang Trầjbzbn quyếtzntt đgqyqwxsknh trưboxqawmyc ly khai nơiacji đgqyqâflkfy.

Thậthegt vấiflut vảowiy mớawmyi láepkych ra Nguyệrvksn Vọskfyng Tháepkyp, đgqyqi xuốugcdng dưboxqawmyi, hôduia hấiflup lấifluy khôduiang khínddq mớawmyi lạeebi, nghe mùuhqfi hoa quếtznt thơiacjm ngáepkyt, khôduiang khỏiobji thởusclpxfii:

- Khôduiang nghĩggex tớawmyi, quốugcdc gia nàpxfiy đgqyqugcdi vớawmyi Nguyệrvksn Vọskfyng Tháepkyp cuồuudlng nhiệrvkst nhưboxq thếtznt.

Nguyệrvksn Vọskfyng Tháepkyp truyềupswn thừiyqza ngàpxfin năskfym, kỳymqo thậthegt đgqyqãgkjy khôduiang đgqyqơiacjn thuầjbzbn làpxfi thựlpkzc hiệrvksn nguyệrvksn vọskfyng đgqyqơiacjn giảowiyn nhưboxq vậthegy. Trêemwyn thựlpkzc tếtznt, đgqyqâflkfy làpxfi mộapnot loạeebii truyềupswn thừiyqza, mộapnot loạeebii tâflkfm lýqvcuqvcu tháepkyc.

Tựlpkza nhưboxq đgqyqeebii bộapno phậthegn quốugcdc gia ăskfyn mừiyqzng năskfym mớawmyi vậthegy, đgqyqâflkfy làpxfi mộapnot loạeebii phong tụerdgc truyềupswn thừiyqza.

emwyn tớawmyi quốugcdc quâflkfn vưboxqơiacjng tửecmi, hạeebi đgqyqếtzntn dâflkfn chúlpkzng bìsadznh thưboxqzusrng, đgqyqupswu nguyệrvksn ýqvcu tham dựlpkz trong đgqyqóuudl. Đimdjâflkfy cũpxfing làpxfi nguyêemwyn nhâflkfn vìsadzepkyi gìsadz Nguyệrvksn Vọskfyng Tháepkyp mởuscl ra, hiệrvksn trưboxqzusrng sẽpxfi cuồuudlng nhiệrvkst nhưboxq vậthegy.

Trởuscl lạeebii kháepkych sạeebin, Giang Trầjbzbn tựlpkz giam mìsadznh ởuscl trong phòpekxng, lấifluy giấifluy búlpkzt, bắpavbt đgqyqjbzbu ghi ghi.


Trínddq nhớawmy trăskfym vạn năskfym kiếtzntp trưboxqawmyc củcofha hắpavbn, cơiacj hồuudl liêemwyn quan đgqyqếtzntn tấiflut cảowiyggexnh vựlpkzc, màpxfi cấiflut rưboxqbymhu chi đgqyqeebio, cũpxfing làpxfi loạeebii hắpavbn rấiflut cóuudl nghiêemwyn cứytmgu.

Bởuscli vìsadz, rấiflut nhiềupswu tu sĩggex, đgqyqupswu đgqyqugcdi vớawmyi rưboxqbymhu cảowiym thấifluy rấiflut hứytmgng thúlpkz. Tu sĩggex tuổqmnvi thọskfypxfii dằwxskng dặjbzbc, con đgqyqưboxqơiacj̀ng tu luyêemwỵn dàpxfii đgqyqwxskng đgqyqymqong, cóuudl đgqyqôduiai khi cũpxfing qua rấiflut khổqmnv.

boxqbymhu, đgqyqugcdi vớawmyi tu sĩggexpxfiuudli, tựlpkz nhiêemwyn làpxfi khôduiang thểuhqf thiếtzntu.

Uốugcdng rưboxqbymhu, phẩcofhm tửecmiu, thưboxqusclng rưboxqbymhu, thàpxfinh mộapnot loạeebii yêemwyu thínddqch đgqyqjbzbc thùuhqf củcofha rấiflut nhiềupswu tu sĩggex.

Mấifluu chốugcdt nhấiflut chínddqnh làpxfi, rấiflut nhiềupswu đgqyqan dưboxqbymhc đgqyqeebii sưboxq, đgqyqupswu ưboxqa thínddqch đgqyqem cấiflut rưboxqbymhu cùuhqfng đgqyqan dưboxqbymhc liêemwyn hệrvks chung mộapnot chỗpavb, đgqyqem hai loạeebii kỹtznt nghệrvks dung hợbymhp hoàpxfin mỹtznt.

Đimdjem Linh Dưboxqbymhc dung nhậthegp vàpxfio trong rưboxqbymhu, làpxfim cho rưboxqbymhu nhưboxqwkiong ra, đgqyqãgkjy có thêemwỷ đgqyqwkio thèugcdm, lạeebii cóuudl thểuhqf tạeebio thàpxfinh táepkyc dụerdgng nhưboxq đgqyqan dưboxqbymhc.

uudl phưboxqơiacjng diệrvksn nàpxfiy, kiếtzntp trưboxqawmyc Giang Trầjbzbn cũpxfing rấiflut cóuudl nghiêemwyn cứytmgu.

Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, cáepkyi têemwyn nàpxfiy, Giang Trầjbzbn khôduiang xa lạeebisadz. Trêemwyn thựlpkzc tếtznt, đgqyqâflkfy làpxfi mộapnot loạeebii rưboxqbymhu kiếtzntp trưboxqawmyc hắpavbn thưboxqzusrng xuyêemwyn chếtznt riêemwyng cho mìsadznh.

Chỉrjnipxfi, Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu kiếtzntp trưboxqawmyc, tựlpkz nhiêemwyn khôduiang phảowiyi phóuudlduian chủcofh Đimdja Bảowiyo đgqyqeebio tràpxfing kia cóuudlboxqepkych uốugcdng. Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu nàpxfiy, phâflkfn Phàpxfim phẩcofhm, Linh phẩcofhm, Tháepkynh phẩcofhm, Đimdjwxska Phẩcofhm, Thiêemwyn phẩcofhm.

Giang Trầjbzbn kiếtzntp trưboxqawmyc, đgqyqugcdi vớawmyi lịwxskch sửecmi củcofha Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, làpxfi rấiflut cóuudl nghiêemwyn cứytmgu. Cáepkyc loạeebii phẩcofhm cấiflup Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu đgqyqupswu cóuudl nghiêemwyn cứytmgu.

Hiệrvksn tạeebii hắpavbn hiếtzntu kỳymqo chínddqnh làpxfi, đgqyqếtzntn cùuhqfng phóuudlduian chủcofh Đimdja Bảowiyo đgqyqeebio tràpxfing kia, uốugcdng qua làpxfi Phàpxfim phẩcofhm? Hay làpxfi Linh phẩcofhm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu?

Lạeebii cao đgqyqưboxqơiacjng nhiêemwyn làpxfi khôduiang thểuhqfpxfio.

Giang Trầjbzbn hoàpxfii nghi, rấiflut cóuudl thểuhqfpxfi Linh phẩcofhm. Nếtzntu nhưboxq chỉrjnipxfi Phàpxfim phẩcofhm, phóuudlduian chủcofh kia khôduiang đgqyqếtzntn mứytmgc nhớawmygkjyi khôduiang quêemwyn. Dùuhqf sao cũpxfing làpxfi mộapnot phóuudlduian chủcofh, khôduiang khảowiyskfyng khôduiang cóuudl kiếtzntn thứytmgc nhưboxq vậthegy.


Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, kỳymqo thậthegt chínddqnh xáepkyc ra, hẳefkun làpxfi Ngọskfyc Lộapno Cửecmiu Hoa Tửecmiu. Hạeebich tâflkfm rưboxqbymhu nàpxfiy, làpxfi dung hợbymhp tinh hoa củcofha chínddqn loạeebii hoa, chếtznt ra mộapnot loạeebii hưboxqơiacjng vịwxsk cựlpkzc đgqyqthbgp, đgqyquhqf cho ngưboxqzusri nhậthegp hầjbzbu khóuudl quêemwyn.

Loạeebii rưboxqbymhu nàpxfiy, cóuudluhqfi thơiacjm đgqyqjbzbc biệrvkst, đgqyquhqf cho ngưboxqzusri uốugcdng mộapnot ngụerdgm liềupswn vĩggexnh viễiobjn khóuudl quêemwyn.

Phóuudlduian chủcofh kia miêemwyu tảowiy cảowiym giáepkyc, Giang Trầjbzbn cóuudl thểuhqfqvcu giảowiyi. Bởuscli vìsadz Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu vịwxsk, đgqyqínddqch thậthegt làpxfi phi thưboxqzusrng đgqyqjbzbc biệrvkst, đgqyquhqf cho ngưboxqzusri uốugcdng mộapnot ngụerdgm, làpxfi chung thâflkfn khóuudl quêemwyn.

Uốugcdng rưboxqbymhu chúlpkz ýqvcu mộapnot chữxrsy nghiệrvksn, Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu nàpxfiy, thựlpkzc rấiflut dễiobjpxfing đgqyquhqf cho ngưboxqzusri bấiflut tri bấiflut giáepkyc tưboxqusclng niệrvksm. Uốugcdng qua mộapnot lầjbzbn, sẽpxfi luôduian thưboxqơiacjng nhớawmy.

Nghĩggex đgqyqếtzntn, Đimdja Bảowiyo đgqyqeebio tràpxfing phóuudlduian chủcofh kia, nhấiflut đgqyqwxsknh làpxfi hảowiyo tửecmiu chi nhâflkfn, bằwxskng khôduiang thìsadzpxfing khôduiang bỏiobj mộapnot cáepkyi giáepky lớawmyn nhưboxq vậthegy, chỉrjni muốugcdn mộapnot ngụerdgm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu.

Giang Trầjbzbn từiyqz trong trínddq nhớawmy, viếtzntt ra côduiang thứytmgc Phàpxfim phẩcofhm cùuhqfng Linh phẩcofhm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu. Vềupsw phầjbzbn Tháepkynh phẩcofhm, tạeebim thờzusri còpekxn khôduiang dùuhqfng đgqyqưboxqbymhc.

Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, tàpxfii liệrvksu khôduiang dễiobjpxfing thu thậthegp.

uhqf thu thậthegp đgqyqếtzntn chínddqn loạeebii hoa, nếtzntu nhưboxq phụerdgpxfii khôduiang cóuudl, hơiacji chúlpkzt xung đgqyqapnot chủ tàpxfii liệrvksu, nhưboxq vậthegy rưboxqbymhu nàpxfiy chẳefkung kháepkyc nàpxfio bỏiobj đgqyqi.

Phàpxfim phẩcofhm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, cùuhqfng Linh phẩcofhm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, tàpxfii liệrvksu lạeebii vôduiauhqfng giốugcdng nhau.

Đimdjưboxqơiacjng nhiêemwyn, tàpxfii liệrvksu Phàpxfim phẩcofhm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, cũpxfing khôduiang phảowiyi loạeebii thựlpkzc vậthegt quýqvcu hiếtzntm, muốugcdn thu thậthegp, cũpxfing khôduiang tínddqnh khóuudl.

Ngưboxqbymhc lạeebii làpxfi Linh phẩcofhm Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, thu thậthegp chínddqn loạeebii chủ tàpxfii liệrvksu, liềupswn tốugcdn mộapnot índdqt khínddq lựlpkzc rôduiài. Màpxfi chọskfyn phụerdgpxfii, thìsadzpxfing cho thấifluy bảowiyn lĩggexnh.

Phụerdgpxfii Cửecmiu Hoa Ngọskfyc Lộapno Tửecmiu, làpxfisadzskfyng hưboxqơiacjng khínddq củcofha chínddqn loạeebii hoa, dung hợbymhp mùuhqfi thơiacjm chínddqn loạeebii hoa, đgqyquhqf cho hưboxqơiacjng khínddq củcofha chínddqn loạeebii hoa nàpxfiy cóuudl thểuhqf hoàpxfin mỹtznt dung hợbymhp vàpxfio trong mùuhqfi rưboxqbymhu, khôduiang đgqyqếtzntn mứytmgc cùuhqfng mùuhqfi rưboxqbymhu tróuudlc bong.

Mộapnot loạeebii hoa, câflkf̀n mộapnot loạeebii phụerdgpxfii phốugcdi hợbymhp. Nhưboxqng màpxfi lựlpkza chọskfyn mỗpavbi mộapnot loạeebii tàpxfii liệrvksu phụerdgepky, đgqyqupswu phảowiyi cựlpkzc kỳymqo thậthegn trọskfyng, tuyệrvkst đgqyqugcdi khôduiang thểuhqfuhqfng chủ tàpxfii kháepkyc pháepkyt sinh bấiflut luậthegn xung đgqyqapnot gìsadz.

epkyi nàpxfiy liềupswn khảowiyo nghiệrvksm bảowiyn lĩggexnh rôduiài.

Họskfyc vấiflun ởuscl trong nàpxfiy, rấiflut nhiềupswu cấiflut rưboxqbymhu sưboxq cảowiy đgqyqzusri cũpxfing đgqyqepkyn khôduiang ra, đgqyqâflkfy cũpxfing làpxfi nguyêemwyn nhâflkfn loạeebii rưboxqbymhu nàpxfiy truyềupswn thếtznt cựlpkzc nhỏiobj, cơiacj hồuudl khôduiang cóuudl.

Ngưboxqzusri bìsadznh thưboxqzusrng, nếtzntu nắpavbm giữxrsyduian nàpxfiy, liềupswn cóuudl thểuhqfpxfim cho tửecmiduian thếtznt thếtznt đgqyqeebii đgqyqeebii vĩggexnh hưboxqusclng phúlpkz quýqvcu.

Nguyệrvksn vọskfyng quyểuhqfn trụerdgc nàpxfiy, ngưboxqbymhc lạeebii làpxfi cho Giang Trầjbzbn linh cảowiym.

Trong thờzusri gian ngắpavbn, muốugcdn ởusclboxqơiacjng đgqyqôduia dừiyqzng châflkfn, cóuudl lẽpxfi cấiflut rưboxqbymhu chi đgqyqeebio, làpxfi mộapnot lựlpkza chọskfyn khôduiang tệrvks.

epkych kháepkyc, hoặjbzbc nhiềupswu hoặjbzbc índdqt đgqyqupswu cóuudl thểuhqf lẫbpgdn vàpxfio giữxrsya cáepkyc loạeebii đgqyqifluu tranh, cấiflut rưboxqbymhu chi đgqyqeebio, lạeebii tưboxqơiacjng đgqyqugcdi đgqyqơiacjn thuầjbzbn mộapnot chúlpkzt.

Thiêemwyn Quếtzntboxqơiacjng Quốugcdc tửecmiu phong rấiflut thịwxsknh, chỉrjni cầjbzbn làpxfi nam nhâflkfn, cơiacj bảowiyn đgqyqupswu uốugcdng rưboxqbymhu, hơiacjn nữxrsya làpxfi uốugcdng rấiflut nhiềupswu rưboxqbymhu. Thậthegm chínddq nữxrsy nhâflkfn, cũpxfing cóuudliacjn phâflkfn nửecmia biếtzntt uốugcdng.

lpkzc nàpxfiy, táepkym thâflkfn vệrvks trêemwyn cơiacj bảowiyn đgqyqupswu trởuscl vềupsw. Hoặjbzbc nhiềupswu hoặjbzbc índdqt, đgqyqupswu mang vềupsw mộapnot chúlpkzt tin tứytmgc hữxrsyu dụerdgng.

Nhìsadzn ra đgqyqưboxqbymhc, ngàpxfiy hôduiam nay bọskfyn hắpavbn vẫbpgdn làpxfi rấiflut dụerdgng côduiang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.