Độc Tôn Tam Giới

Chương 237 : Nguyện vọng tháp 2

    trước sau   
juili nàtrnly làtrnl sựwmtv thậhihmt củhuqba Thiêrrsqn Quếmxrftozkơfnerng Quốpuaac.

huqb Giang Trầzscln xem vinh hoa phúfxyu quýngxn nhưtozk cặeqdin bãobml, nhưtozkng màtrnl khôdbryng cájuilch nàtrnlo lảkeddng trájuilnh hiệtyfon thựwmtvc nàtrnly.

trnl trong thờbgbvi gian ngắxcjzn, nhưtozk thếmxrftrnlo đocrki thu hoạlshich thâaskcn phậhihmn quýngxn tộkxjyc? Thâaskcn phậhihmn quýngxn tộkxjyc Cửlyxhu phẩddibm Bájuilt phẩddibm, quảkedd thựwmtvc quájuil thấtpayp, Giang Trầzscln cũyrlbng chưtozkiqrbng mắxcjzt.

Khôdbryng nóqbmai tam tứhihm phẩddibm, cũyrlbng nêrrsqn cóqbma mộkxjyt Ngũyrlb phẩddibm a? Dùhuqb Ngũyrlb phẩddibm cóqbma chút khóqbma, Lụfxyuc phẩddibm làtrnl lằybexn ranh thấtpayp nhấtpayt. Lạlshii thấtpayp, Giang Trầzscln khôdbryng cóqbmabryw hứhihmng thúfxyu.

Quâaskcn đocrkkxjyi quyểpafbn trụfxyuc, Giang Trầzscln làtrnl chắxcjzc chắxcjzn sẽuvnv khôdbryng đocrki rúfxyut. Hắxcjzn đocrkpuaai vớiqrbi tòehqhng quâaskcn làtrnl mộkxjyt chúfxyut hứhihmng thúfxyuyrlbng khôdbryng cóqbma. Nhưtozk loạlshii sựwmtvbrywnh khu đocrkkxjyng trăjexcm vạlshin đocrklshii quâaskcn Kiếmxrfm Đipusiểpafbu, đocrkpuaai khájuilng đocrklshii quâaskcn Hắxcjzc Nguyệtyfot Quốpuaac, mộkxjyt hai lầzscln, Giang Trầzscln đocrkãobml chájuiln ghétrnlt. Nóqbmai cho cùhuqbng, cájuili kia đocrkkrvbu làtrnlbrywnh thếmxrf bắxcjzt buộkxjyc.

Nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc Chíipusnh trịtueh, Giang Trầzscln tạlshim thờbgbvi cũyrlbng khôdbryng muốpuaan dâaskcy vàtrnlo.


Liêrrsqn quan đocrkếmxrfn quan trưtozkbgbvng tranh đocrktpayu, Giang Trầzscln ởdptu Đipusôdbryng Phưtozkơfnerng Vưtozkơfnerng Quốpuaac chơfneri chájuiln rôdbrỳi. Biếmxrft rõjfpa đocrkóqbmatrnldbryi khu, khiêrrsqn mộkxjyt phájuilt màtrnl đocrkkxjyng toàtrnln thâaskcn.

grfgm nhègrfgm nhúfxyung tay vàtrnlo, rấtpayt cóqbma thểpafb sẽuvnv dẫajshn lửlyxha thiêrrsqu thâaskcn. Tuy nóqbmai khôdbryng sợqioa, nhưtozkng màtrnl đocrkếmxrfn Thiêrrsqn Quếmxrftozkơfnerng Quốpuaac, đocrkâaskcy làtrnlbryw phájuilt triểpafbn, khôdbryng phảkeddi vìbrywaskcy chuyệtyfon.

ehqhn lạlshii, chỉmxtbqbma Tứhihm đocrklshii đocrklshio tràtrnlng, còehqhn cóqbma nhữtxbgng cơfner cấtpayu, tổqbma chứhihmc lớiqrbn kia rôdbrỳi.

Nhữtxbgng thếmxrf lựwmtvc nàtrnly, tuy nhìbrywn vềkrvb phíipusa trêrrsqn khôdbryng hiểpafbn hájuilch nhưtozk chíipusnh trịtueh quâaskcn đocrkkxjyi, nhưtozkng trêrrsqn thựwmtvc tếmxrf, lạlshii âaskcm thầzsclm khốpuaang chếmxrf mạlshich májuilu củhuqba toàtrnln bộkxjytozkơfnerng Quốpuaac.

Giang Trầzscln ởdptu phíipusa dưtozkiqrbi bồehqhi hồehqhi chốpuaac lájuilt, nhữtxbgng quyểpafbn trụfxyuc nguyệtyfon vọxbyong nàtrnly, cũyrlbng khôdbryng cóqbma ghi têrrsqn tuổqbmai. Bởdptui vậhihmy khôdbryng cóqbma khảkeddjexcng biếmxrft rõjfpa rốpuaat cuộkxjyc làtrnl ai tuyêrrsqn bốpuaa nguyệtyfon vọxbyong.

Giang Trầzscln thuậhihmn tay rúfxyut lấtpayy hai cájuili.

Mởdptu ra Nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc thứhihm nhấtpayt, nộkxjyi dung liềkrvbn đocrkpafb cho Giang Trầzscln cóqbma chúfxyut buồehqhn cưtozkbgbvi.

juili nàtrnly rõjfpatrnlng cho thấtpayy làtrnl mộkxjyt nữtxbg nhâaskcn tuyêrrsqn bốpuaa, nguyệtyfon vọxbyong làtrnl thanh xuâaskcn vĩxhzunh trúfxyu, hi vọxbyong tưtozkơfnerng lai ba mưtozkơfneri năjexcm, vĩxhzunh viễqbman bảkeddo trìbryw dung mạlshio hai ba mưtozkơfneri tuổqbmai.

Xem ngưtozkbgbvi tuyêrrsqn bốpuaa nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc, dĩxhzu nhiêrrsqn làtrnl mộkxjyt gãobml trưtozkdptung lãobmlo họxbyo Ninh củhuqba Càtrnln Lam Nam Cung.

Thùhuqb lao củhuqba nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc nàtrnly, quảkedd nhiêrrsqn hếmxrft sứhihmc kinh ngưtozkbgbvi, nếmxrfu nhưtozkqbma thểpafb thựwmtvc hiệtyfon đocrkưtozkqioac, cóqbma thểpafb trựwmtvc tiếmxrfp trởdptu thàtrnlnh tùhuqby tùhuqbng trưtozkdptung lãobmlo, đocrklshit đocrkưtozkqioac mộkxjyt thâaskcn phậhihmn Lụfxyuc phẩddibm quýngxn tộkxjyc.

Giang Trầzscln bấtpayt đocrkxcjzc dĩxhzu, năjexcm vạlshin lưtozkqioang kia, xem nhưtozktozkiqrbc dộkxjyi lájuildbryn rôdbrỳi. Thanh xuâaskcn vĩxhzunh trúfxyu, ngưtozkqioac lạlshii cũyrlbng khôdbryng phảkeddi làtrnl khôdbryng cóqbma biệtyfon phájuilp, đocrkan dưtozkqioac trúfxyu nhan, cũyrlbng khôdbryng thiếmxrfu.

Chỉmxtbtrnl Giang Trầzscln khôdbryng cóqbma hứhihmng thúfxyubryw mộkxjyt nữtxbg nhâaskcn nhàtrnlm chájuiln phíipusa nhiềkrvbu tâaskcm tưtozk nhưtozk vậhihmy. Đipusang muốpuaan đocrkem quyểpafbn trụfxyuc kia nétrnlm vàtrnlo, lạlshii thoájuilng nhìbrywn Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich bêrrsqn ngưtozkbgbvi.

Trêrrsqn tay cóqbma chúfxyut dừvfjgng lạlshii, đocrkem quyểpafbn trụfxyuc nétrnlm cho Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich:


- Bạlshich Thạlshich, cájuili nàtrnly cóqbma lẽuvnv thíipusch hợqioap ngưtozkơfneri.

Giang Trầzscln khôdbryng cóqbma thờbgbvi gian đocrki làtrnlm loạlshii đocrkan dưtozkqioac trúfxyu nhan kia, nhưtozkng màtrnl, Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich cóqbma thờbgbvi gian a.

Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich tiếmxrfp nhậhihmn xem xétrnlt, cũyrlbng cưtozkbgbvi khổqbma:

- Thiếmxrfu gia, ta đocrkpuaai vớiqrbi trúfxyu nhan mộkxjyt đocrklshio, dốpuaat đocrkeqdic cájuiln mai a. Hơfnern nữtxbga, làtrnlm tùhuqby tùhuqbng cho trưtozkdptung lãobmlo nàtrnly, nghĩxhzuyrlbng khôdbryng cầzscln nghĩxhzu, liềkrvbn biếmxrft nhấtpayt đocrktuehnh làtrnl mộkxjyt oájuiln phụfxyu cựwmtvc kỳxkrp tựwmtv kỷqtbb, thờbgbvi mãobmln kinh sớiqrbm, ta xem, hay làtrnl thôdbryi đocrki?

- Ha ha, tùhuqby tùhuqbng cóqbma thểpafb khôdbryng cầzscln, nhưtozkng thâaskcn phậhihmn Lụfxyuc phẩddibm quýngxn tộkxjyc, cájuili kia cũyrlbng khôdbryng tệtyfo a!

juilc thựwmtvc nhưtozk Giang Trầzscln nóqbmai, tùhuqby tùhuqbng trưtozkdptung lãobmlo gìbryw đocrkóqbma, hoàtrnln toàtrnln khôdbryng cóqbma ýngxn nghĩxhzua, nhấtpayt làtrnl loạlshii nữtxbg trưtozkdptung lãobmlo tựwmtv kỷqtbbtrnly, làtrnl rấtpayt khóqbma hầzsclu hạlshi.

Bấtpayt quájuil thâaskcn phậhihmn Lụfxyuc phẩddibm quýngxn tộkxjyc, ngưtozkqioac lạlshii làtrnl rấtpayt cóqbma lựwmtvc hấtpayp dẫajshn. Lầzscln nàtrnly ngưtozkbgbvi theo Giang Trầzscln tớiqrbi Thiêrrsqn Quếmxrftozkơfnerng Quốpuaac, cũyrlbng khôdbryng íipust.

yrlbng nêrrsqn dàtrnln xếmxrfp mộkxjyt chúfxyut.

Lấtpayy đocrkưtozkqioac thâaskcn phậhihmn quýngxn tộkxjyc càtrnlng nhiềkrvbu, tựwmtv nhiêrrsqn làtrnltrnlng tốpuaat.

Mấtpayu chốpuaat nhấtpayt làtrnl, tạlshim thờbgbvi phảkeddi trưtozkiqrbc bảkeddo đocrkkeddm mộkxjyt thâaskcn phậhihmn quýngxn tộkxjyc, ởdptu Thiêrrsqn Quếmxrftozkơfnerng đocrkôdbryqbma mộkxjyt cájuili nhàtrnl cho mìbrywnh sốpuaang yêrrsqn ổqbman.

Bằybexng khôdbryng thìbryw mỗtuehi ngàtrnly ởdptu trong khájuilch sạlshin, cájuili kia cũyrlbng khôdbryng phảkeddi biệtyfon phájuilp.

Mởdptu ra nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc thứhihm hai, Giang Trầzscln trong mộkxjyt thờbgbvi gian cũyrlbng ngâaskcy ngẩddibn cảkedd ngưtozkbgbvi.

Hắxcjzn vẫajshn cho làtrnl, nguyệtyfon vọxbyong ởdptu trong Nguyệtyfon Vọxbyong Thájuilp nàtrnly, đocrkãobml đocrkếmxrfn tầzsclng mưtozkbgbvi hai, có lẽ đocrkkrvbu làtrnl nguyệtyfon vọxbyong cao cấtpayp.


Kếmxrft quảkedd hắxcjzn phájuilt hiệtyfon, mìbrywnh quájuil ngâaskcy thơfner rồehqhi.

Liêrrsqn tụfxyuc rúfxyut hai nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc, đocrkkrvbu làtrnl cựwmtvc kỳxkrptrnlm.

juili thứhihm nhấtpayt làtrnl nữtxbg trưtozkdptung lãobmlo nàtrnlo đocrkóqbma củhuqba Càtrnln Lam Nam Cung muốpuaan dung nhan khôdbryng giàtrnl, tuyêrrsqn bốpuaa nguyệtyfon vọxbyong tựwmtv nhiêrrsqn làtrnl loạlshii nữtxbg nhâaskcn cựwmtvc kỳxkrp quyếmxrfn luyếmxrfn thanh xuâaskcn.

ehqhn nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc thứhihm hai, ngưtozkbgbvi tuyêrrsqn bốpuaa, dĩxhzu nhiêrrsqn làtrnl mộkxjyt tửlyxhu quỷqtbb.

Ngưtozkbgbvi nàtrnly từvfjgng ởdptu mộkxjyt đocrktueha phưtozkơfnerng uốpuaang qua mộkxjyt loạlshii rưtozkqioau, têrrsqn làtrnl Cửlyxhu Hoa Ngọxbyoc Lộkxjy Tửlyxhu, vềkrvb sau đocrki khắxcjzp thiêrrsqn sơfnern vạlshin thủhuqby, cũyrlbng khôdbryng còehqhn uốpuaang qua loạlshii rưtozkqioau nàtrnly nữtxbga.

tozk vịtuehtozkqioau nàtrnly, đocrkpafb cho hắxcjzn mộkxjyt mựwmtvc nhớiqrb kỹoacn, vàtrnli chụfxyuc năjexcm nay, cũyrlbng sắxcjzp trởdptu thàtrnlnh tâaskcm bệtyfonh rôdbrỳi.

Cho nêrrsqn, nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc nàtrnly làtrnl nếmxrfm mộkxjyt lầzscln "Cửlyxhu Hoa Ngọxbyoc Lộkxjy Tửlyxhu", giảkeddi nỗtuehi khổqbmatozkơfnerng tưtozk nhiềkrvbu năjexcm.

Nếmxrfu nhưtozk ai cóqbma thểpafb trợqioa giúfxyup hắxcjzn thựwmtvc hiệtyfon nguyệtyfon vọxbyong nàtrnly, cóqbma thểpafb đocrkếmxrfn Đipusa Bảkeddo đocrklshio tràtrnlng tìbrywm hắxcjzn, màtrnl thâaskcn phậhihmn ngưtozkbgbvi nàtrnly, rõjfpatrnlng làtrnl mộkxjyt phóqbmadbryn chủhuqb củhuqba Đipusa Bảkeddo đocrklshio tràtrnlng.

Hắxcjzn ưtozkng thuậhihmn thùhuqb lao, dĩxhzu nhiêrrsqn làtrnl mộkxjyt vịtueh tríipus cao tầzsclng trong đocrklshio tràtrnlng, cũyrlbng tặeqding cho thâaskcn phậhihmn Ngũyrlb phẩddibm quýngxn tộkxjyc. Hắxcjzn ra tay, so vớiqrbi nữtxbg trưtozkdptung lãobmlo củhuqba Càtrnln Lam Nam Cung còehqhn lớiqrbn hơfnern, còehqhn xa xỉmxtb.

Hai nguyệtyfon vọxbyong, mộkxjyt cájuili so vớiqrbi mộkxjyt cájuili càtrnlng làtrnlm cho Giang Trầzscln im lặeqding.

Nữtxbg nhâaskcn trờbgbvi sinh yêrrsqu mỹoacn, tửlyxhu quỷqtbb trờbgbvi sinh yêrrsqu rưtozkqioau.

- Cájuilnh rừvfjgng lớiqrbn, quảkedd nhiêrrsqn chim gìbrywyrlbng cóqbma. Ta còehqhn tưtozkdptung rằybexng Nguyệtyfon Vọxbyong Thájuilp nàtrnly đocrkãobml đocrkếmxrfn tầzsclng mưtozkbgbvi hai, có lẽ đocrkkrvbu làtrnl nguyệtyfon vọxbyong cao cấtpayp, ai, ta quájuil ngâaskcy thơfner rồehqhi.

Giang Trầzscln cảkeddm khájuili.


Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich cùhuqbng Câaskcu Ngọxbyoc nhìbrywn nhìbrywn nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc, cũyrlbng im lặeqding.

Đipusehqhng thờbgbvi bọxbyon hắxcjzn cũyrlbng phájuilt hiệtyfon, ởdptu Thiêrrsqn Quếmxrftozkơfnerng đocrkôdbry, ngưtozkbgbvi cóqbma quyềkrvbn thếmxrfhuqbng khôdbryng cóqbma quyềkrvbn thếmxrf, trạlshing thájuili sinh hoạlshit thậhihmt sựwmtvtrnl hoàtrnln toàtrnln bấtpayt đocrkehqhng.

qbma thểpafb tuyêrrsqn bốpuaa loạlshii nguyệtyfon vọxbyong nhàtrnlm chájuiln nàtrnly, khôdbryng thểpafb nghi ngờbgbvtrnl loạlshii ngưtozkbgbvi rấtpayt cóqbma quyềkrvbn thếmxrf. Trong tay khẳguwwng đocrktuehnh cóqbma rấtpayt nhiềkrvbu rấtpayt nhiềkrvbu tàtrnli nguyêrrsqn, khốpuaang chếmxrf quyềkrvbn lựwmtvc rấtpayt mạlshinh.

Bằybexng khôdbryng màtrnlqbmai, bọxbyon hắxcjzn sẽuvnv khôdbryng đocrkem vịtueh tríipus quýngxn tộkxjyc trong tay, đocrkeqdit ởdptu trêrrsqn nguyệtyfon vọxbyong nhàtrnlm chájuiln củhuqba cájuil nhâaskcn.

Tuy khôdbryng đocrkếmxrfn xa hoa trụfxyuy lạlshic gìbryw, nhưtozkng màtrnljuilch chơfneri củhuqba nhâaskcn sĩxhzu quyềkrvbn quýngxn, đocrkíipusch thậhihmt làtrnl cao đocrkoan mộkxjyt chúfxyut.

- Thiếmxrfu gia, nếmxrfu khôdbryng, ta lạlshii lấtpayy mấtpayy quyểpafbn nữtxbga?

Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich cũyrlbng làtrnl ngưtozkbgbvi khôdbryng thiếmxrfu tiềkrvbn.

- Đipusưtozkqioac rồehqhi, hai cájuili nàtrnly a.

Giang Trầzscln khoájuilt tay ájuilo, cũyrlbng may hai nguyệtyfon vọxbyong nàtrnly, đocrkkrvbu làtrnltozk nhâaskcn tuyêrrsqn bốpuaa, tổqbmang so vớiqrbi lẫajshn vàtrnlo trong quyềkrvbn thếmxrf đocrktpayu tranh còehqhn tốpuaat mộkxjyt íipust.

- Hai cájuili nàtrnly?

Kiềkrvbu Bạlshich Thạlshich hơfneri sữtxbgng sờbgbv.

- Thếmxrf nhưtozkng màtrnl chúfxyung ta...

- Khôdbryng phảkeddi làtrnl luyệtyfon đocrkan cùhuqbng cấtpayt rưtozkqioau sao, khôdbryng làtrnlm khóqbma đocrkưtozkqioac chúfxyung ta.

Giang Trầzscln cầzsclm hai quyểpafbn trụfxyuc, đocrki đocrkếmxrfn trưtozkiqrbc sâaskcn khấtpayu.

- Tiêrrsqn sinh, ngàtrnli khỏmxtbe, hâaskcn hạlshinh vìbryw ngàtrnli phụfxyuc vụfxyu.

Chiêrrsqu đocrkãobmli trưtozkiqrbc sâaskcn khấtpayu cũyrlbng khájuilch khíipus, nóqbmai chuyệtyfon rấtpayt mềkrvbm, nghe cựwmtvc kỳxkrp êrrsqm tai.

- Hai nguyệtyfon vọxbyong nàtrnly, ta đocrkkrvbu cóqbma thểpafb thựwmtvc hiệtyfon, khôdbryng biếmxrft cóqbma hạlshin chếmxrf thờbgbvi gian hay khôdbryng?

Giang Trầzscln hỏmxtbi.

- Ngàtrnli khỏmxtbe, nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc, trêrrsqn lýngxn luậhihmn làtrnl khôdbryng cóqbma hạlshin chếmxrf thờbgbvi gian. Nhưtozkng màtrnl, tựwmtv nhiêrrsqn làtrnltrnlng nhanh càtrnlng tốpuaat. Bởdptui vìbrywyrlbng có khả năjexcng nhữtxbgng ngưtozkbgbvi khájuilc cũyrlbng sẽuvnvfxyut trúfxyung nguyệtyfon vọxbyong nàtrnly, nhưtozk vậhihmy sẽuvnv tồehqhn tạlshii cạlshinh tranh. Tồehqhn tạlshii cạlshinh tranh, cájuili kia chíipusnh làtrnl ai thựwmtvc hiệtyfon trưtozkiqrbc, ngưtozkbgbvi đocrkóqbma đocrklshit đocrkưtozkqioac thùhuqb lao trưtozkiqrbc.

- Nóqbmai nhưtozk vậhihmy, nguyệtyfon vọxbyong quyểpafbn trụfxyuc nàtrnly khôdbryng thểpafb mang đocrki?

Giang Trầzscln gậhihmt gậhihmt đocrkzsclu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.