Độc Tôn Tam Giới

Chương 236 : Nguyện vọng tháp 1

    trước sau   
Nhấnitat làwjzp tếzclqt Trung thu, Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep cơkbxb hồecbjvqmg thểvnhfvqmgi làwjzp ngưwtxyvqmgi ta tấnitap nậurwop. Thiêdecbn Quếzclqwtxyơkbxbng Quốukmhc, câdaaey quếzclq chífjaonh làwjzp quốukmhc thụesir củqoifa bọpwljn hắgfqan.

wjzpdaaey quếzclq, từfxhd trưwtxyvnhfc đrilfếzclqn nay cùygrpng tếzclqt Trung thu cóvqmg rấnitat nhiềdaaeu quan hệnita.

Xung quanh Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy, trồecbjng đrilfdaaey câdaaey quếzclq, lúqoifc nàwjzpy, hoa quếzclq đrilfãellb nởbboh, tảjbthn ra mùygrpi thơkbxbm ngámheet, mưwtxyvqmgi dặvnhfm phiêdecbu hưwtxyơkbxbng.

Tếzclqt Trung thu sắgfqap tớvnhfi rồecbji, trưwtxyvnhfc trưwtxyvnhfc sau sau ífjaot nhấnitat nửaagka thámheeng, làwjzp thờvqmgi gian Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep námheeo nhiệnitat nhấnitat.

Thôomaqng qua hỏuxpwi han, Giang Trầdaaen mớvnhfi biếzclqt đrilfưwtxymheec Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy làwjzp chuyệnitan gìuami xảjbthy ra.

Nguyêdecbn lai, Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy làwjzp mộfjaot loạkqqhi nghi thứxgujc màwjzp Thiêdecbn Quếzclqwtxyơkbxbng Quốukmhc truyềdaaen thừfxhda ngàwjzpn năalvrm. Lêdecbn tớvnhfi Hoàwjzpng gia, dưwtxyvnhfi đrilfếzclqn dâdaaen nghègfqao, nếzclqu cóvqmg nguyệnitan vọpwljng gìuami khôomaqng giảjbthi quyếzclqt đrilfưwtxymheec, liềdaaen cóvqmg thểvnhf đrilfvnhfwjzpo Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep.


Từfxhdng cámheei nguyệnitan vọpwljng, đrilfdaaeu hứxguja mộfjaot phầdaaen thùygrp lao.

Nếzclqu cóvqmg ngưwtxyvqmgi cóvqmg thểvnhf hỗdvku trợmhee thựwpfbc hiệnitan nguyệnitan vọpwljng nàwjzpy, liềdaaen cóvqmg thểvnhf đrilfkqqht đrilfưwtxymheec thùygrp lao. Đjbqcưwtxyơkbxbng nhiêdecbn, từfxhdng nguyệnitan vọpwljng đrilfvnhfwjzpo, đrilfdaaeu trảjbthi qua xépypmt duyệnitat nghiêdecbm khắgfqac, bảjbtho đrilfjbthm cóvqmg thểvnhf trảjbth thùygrp lao tưwtxyơkbxbng ứxgujng.

wjzp Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, trêdecbn cơkbxb bảjbthn mỗdvkui thámheeng đrilfdaaeu mởbboh mộfjaot lầdaaen.

Nhưwtxyng màwjzp, thámheeng Trung thu nàwjzpy, Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep sẽuami liêdecbn tụesirc mởbboh nửaagka thámheeng, hơkbxbn nữpwlja đrilfzzufng cấnitap mởbboh ra, phi thưwtxyvqmgng cao.

Toàwjzpn bộfjao Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, tổrilfng cộfjaong cóvqmgwtxyvqmgi sámheeu tầdaaeng.

Thờvqmgi gian, xem thámheeng màwjzp đrilfwpsanh, sốukmh tầdaaeng mởbboh ra, đrilfdaaeu làwjzpmheeu tầdaaeng dưwtxyvnhfi, lạkqqhi cao mộfjaot chúqoift làwjzpmheem tầdaaeng dưwtxyvnhfi.

Thámheeng lễmpvl mừfxhdng năalvrm mớvnhfi, sẽuami phóvqmgng tớvnhfi tầdaaeng mưwtxyvqmgi, thậurwom chífjao tầdaaeng mưwtxyvqmgi hai.

wjzp thámheeng Trung thu nàwjzpy, mỗdvkui mộfjaot ngàwjzpy đrilfdaaeu mởbboh ra, thấnitap nhấnitat mưwtxyvqmgi tầdaaeng. Cũysrbng có khả năalvrng mưwtxyvqmgi mộfjaot tầdaaeng, mưwtxyvqmgi hai tầdaaeng, thậurwom chífjao rấnitat cao.

Thậurwom chífjao, ngàwjzpy Trung thu, tầdaaeng mưwtxyvqmgi sámheeu cũysrbng cóvqmg thểvnhf mởbboh ra.

Đjbqcưwtxyơkbxbng nhiêdecbn, tầdaaeng mưwtxyvqmgi sámheeu khôomaqng cóvqmg ngưwtxyvqmgi đrilfi lêdecbn qua, đrilfếzclqn cùygrpng tầdaaeng mưwtxyvqmgi sámheeu cóvqmg quyểvnhfn trụesirc nguyệnitan vọpwljng hay khôomaqng, ai cũysrbng khôomaqng rõzumwwjzpng lắgfqam.

Mặvnhfc dùygrpvqmg, đrilfóvqmgysrbng làwjzp nguyệnitan vọpwljng Thôomaqng Thiêdecbn, trêdecbn cơkbxb bảjbthn khôomaqng cóvqmg ngưwtxyvqmgi nàwjzpo cóvqmg thểvnhf giảjbthi quyếzclqt. Đjbqcếzclqn loạkqqhi cấnitap đrilffjao đrilfóvqmg, cơkbxb bảjbthn đrilfdaaeu làwjzp ýtmvo nghĩzzufa biểvnhfu tưwtxymheeng.

Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, ngưwtxyơkbxbi muốukmhn đrilfưwtxya ra nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc, câdaaèn giao nộfjaop phífjao tổrilfn, nhưwtxyng màwjzpmheei phífjao tổrilfn nàwjzpy khôomaqng nhiềdaaeu lắgfqam, cóvqmg thểvnhf mỗdvkui ngàwjzpy tớvnhfi giao, khôomaqng hạkqqhn chếzclq.

Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, ngưwtxyơkbxbi muốukmhn rúqoift nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc, vậurwoy thìuami phảjbthi đrilfmheei ngàwjzpy Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep mởbboh ra rôomaq̀i.


Nhưwtxyomaqm nay, Trung thu gầdaaen tớvnhfi, ngàwjzpy ngàwjzpy mởbboh ra, thậurwop phầdaaen námheeo nhiệnitat.

Đjbqcưwtxyơkbxbng nhiêdecbn, khôomaqng phảjbthi ai cũysrbng cóvqmg thểvnhfqoift nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc. Rúqoift nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc, đrilfóvqmgysrbng phảjbthi giao nộfjaop phífjao. Hơkbxbn nữpwlja, sốukmhwtxymheeng giao nộfjaop, so vớvnhfi đrilfưwtxya ra nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc cao hơkbxbn nhiềdaaeu lắgfqam.

Tiếzclqn vàwjzpo tầdaaeng thứxguj nhấnitat, giao nộfjaop mưwtxyvqmgi lưwtxymheeng bạkqqhc.

Tầdaaeng thứxguj hai, giao nộfjaop hai mưwtxyơkbxbi lưwtxymheeng bạkqqhc.

Tầdaaeng thứxguj ba, giao nộfjaop năalvrm mưwtxyơkbxbi lưwtxymheeng bạkqqhc.

Tầdaaeng thứxgujwtxy, giao nộfjaop mộfjaot trăalvrm lưwtxymheeng bạkqqhc.

Tầdaaeng thứxgujalvrm...

Đjbqcếzclqn tầdaaeng thứxguj 10, phảjbthi giao nộfjaop mộfjaot vạkqqhn lưwtxymheeng bạkqqhc!

Lạkqqhi hưwtxyvnhfng lêdecbn, còdysen rấnitat cao.

Khôomaqng thểvnhf khôomaqng nóvqmgi, Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy phi thưwtxyvqmgng thúqoif vịwpsa, cũysrbng phi thưwtxyvqmgng đrilfgfqat đrilfuxpw.

- Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy, rốukmht cuộfjaoc làwjzp ai nghĩzzuf ra nhỉkscd, đrilfâdaaey quảjbth thựwpfbc làwjzp đrilfdecbn cuồecbjng vơkbxbpypmt củqoifa cảjbthi a.

Kiềdaaeu Bạkqqhch Thạkqqhch támheen thưwtxybbohng.

Xem Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy, ngưwtxyvqmgi ta tấnitap nậurwop, ngưwtxyvqmgi muốukmhn đrilfi rúqoift nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc, đrilfếzclqm khôomaqng hếzclqt. Nhưwtxy vậurwoy xem ra, mởbboh ra mộfjaot ngàwjzpy, thu nhậurwop quảjbth thựwpfbc làwjzp kinh ngưwtxyvqmgi.


Kiềdaaeu Bạkqqhch Thạkqqhch vẫdecbn cảjbthm thấnitay Dưwtxymheec Sưwtxy Đjbqciệnitan rấnitat biếzclqt kiếzclqm tiềdaaen, thếzclq nhưwtxyng màwjzp Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy, càwjzpng biếzclqt kiếzclqm tiềdaaen. Hơkbxbn nữpwlja tiềdaaen nàwjzpy, kiếzclqm rấnitat dễmpvlwjzpng.

Đjbqckqqhi môomaqn vừfxhda mởbboh ra, ngưwtxyvqmgi ta liềdaaen hôomaqwjzpo muốukmhn đrilfi vàwjzpo trong, muốukmhn đrilfem tiềdaaen đrilfưwtxya cho ngưwtxyơkbxbi.

- Thiếzclqu gia, chúqoifng ta chơkbxbi khôomaqng?

Kiềdaaeu Bạkqqhch Thạkqqhch cảjbthm thấnitay, sưwtxyomaqn tâdaaem tífjaonh thiếzclqu niêdecbn, có lẽ đrilfukmhi vớvnhfi cámheei nàwjzpy cảjbthm thấnitay hứxgujng thúqoif.

- Đjbqci, đrilfi lêdecbn xem mộfjaot chúqoift.

Giang Trầdaaen muốukmhn chơkbxbi, tựwpfb nhiêdecbn sẽuami khôomaqng xem xépypmt nguyệnitan vọpwljng tầdaaeng mưwtxyvqmgi trởbboh xuốukmhng. Trựwpfbc tiếzclqp hưwtxyvnhfng trêdecbn đrilfi, mộfjaot đrilfưwtxyvqmgng đrilfi vàwjzpo tầdaaeng thứxguj 10 Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep.

Tầdaaeng thứxguj 10 Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, mộfjaot vạkqqhn lưwtxymheeng bạkqqhc cóvqmg thểvnhfqoift ra mộfjaot lầdaaen nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc.

Nếzclqu nhưwtxyqoift ra nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc khôomaqng cámheech nàwjzpo hoàwjzpn thàwjzpnh, mộfjaot vạkqqhn lưwtxymheeng bạkqqhc cũysrbng sẽuami khôomaqng trảjbth lạkqqhi.

Đjbqcưwtxyơkbxbng nhiêdecbn, mộfjaot khi nguyệnitan vọpwljng nàwjzpy cóvqmg thểvnhf thựwpfbc hiệnitan, nhưwtxy vậurwoy hồecbji bámheeo, ífjaot nhấnitat cũysrbng làwjzp gấnitap trăalvrm lầdaaen nghìuamin lầdaaen phífjao tổrilfn, thậurwom chífjao thêdecbm nữpwlja.

Khôomaqng thểvnhf khôomaqng nóvqmgi, Thiêdecbn Quếzclqwtxyơkbxbng Quốukmhc nàwjzpy kẻesirvqmg tiềdaaen rấnitat nhiềdaaeu, mặvnhfc dùygrp đrilfãellb đrilfếzclqn tầdaaeng thứxguj 10 Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, nhâdaaen sốukmh vẫdecbn khôomaqng ífjaot.

Vạkqqhn lưwtxymheeng vạkqqhn lưwtxymheeng ngâdaaen phiếzclqu, khôomaqng ngừfxhdng đrilfưwtxya tớvnhfi.

vqmg ífjaot ngưwtxyvqmgi thậurwom chífjao vung tiềdaaen nhưwtxymheec, trựwpfbc tiếzclqp népypmm mấnitay chụesirc vạkqqhn lưwtxymheeng, mua xuôomaq́ng mộfjaot đrilfukmhng nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc, sau đrilfóvqmg tiếzclqn vàwjzpo trong góvqmgc, từfxhdng bưwtxyvnhfc từfxhdng bưwtxyvnhfc xem xépypmt.

Loạkqqhi ngưwtxyvqmgi nàwjzpy, đrilfdaaeu làwjzp đrilfkqqhi cổrilf giớvnhfi kinh doanh.


Loạkqqhi ngưwtxyvqmgi nàwjzpy, bọpwljn hắgfqan cóvqmg tiềdaaen, nhưwtxyng màwjzp đrilfwpsaa vịwpsaellb hộfjaoi khôomaqng cao, khôomaqng chiếzclqm đrilfưwtxymheec cảjbthm giámheec nhậurwon đrilfecbjng gìuami, ởbboh trong vưwtxyơkbxbng đrilfôomaq hỗdvkun khôomaqng đrilfếzclqn tầdaaeng trêdecbn, khôomaqng tiếzclqn vàwjzpo đrilfưwtxymheec vòdyseng tròdysen quýtmvo tộfjaoc.

Bọpwljn hắgfqan đrilfếzclqn Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, thuầdaaen túqoify làwjzpuamim vậurwon may, muốukmhn tìuamim mộfjaot chúqoift cóvqmg đrilfkqqhi nhâdaaen vậurwot nàwjzpo ởbboh chỗdvkuwjzpy đrilfưwtxya ra nguyệnitan vọpwljng, bọpwljn hắgfqan cóvqmg thểvnhf hỗdvku trợmhee thựwpfbc hiệnitan hay khôomaqng.

Đjbqcưwtxyơkbxbng nhiêdecbn, loạkqqhi xámheec suấnitat nàwjzpy rấnitat thấnitap, nguyệnitan vọpwljng cấnitap bậurwoc càwjzpng cao, đrilffjao khóvqmg thựwpfbc hiệnitan lạkqqhi càwjzpng lớvnhfn. Nếzclqu ngay cảjbth quan lạkqqhi quyềdaaen quýtmvo khôomaqng giảjbthi quyếzclqt đrilfưwtxymheec, nhữpwljng cựwpfb cổrilf giớvnhfi kinh doanh nàwjzpy, chỉkscd sợmheeysrbng khôomaqng cóvqmg khảjbthalvrng thựwpfbc hiệnitan.

Giang Trầdaaen ởbboh cửaagka ra vàwjzpo tầdaaeng thứxguj 10 Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep xem chốukmhc lámheet, ngẩeghlng đrilfdaaeu hưwtxyvnhfng lêdecbn nhìuamin nhìuamin:

- Hôomaqm nay cao nhấnitat mởbboh ra đrilfếzclqn tầdaaeng thứxguj mấnitay?

- Ngàwjzpi khỏuxpwe, hôomaqm nay Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep cao nhấnitat mởbboh ra mưwtxyvqmgi hai tầdaaeng.

Giang Trầdaaen gậurwot gậurwot đrilfdaaeu:

- Đjbqci, chúqoifng ta đrilfi tầdaaeng mưwtxyvqmgi hai xem mộfjaot chúqoift.

Giang Trầdaaen khôomaqng thiếzclqu tiềdaaen, cùygrpng Dưwtxymheec Sưwtxy Đjbqciệnitan hợmheep támheec tuy thờvqmgi gian rấnitat ngắgfqan, nhưwtxyng màwjzp đrilfvnhf cho hắgfqan tífjaoch lũysrby rấnitat nhiềdaaeu tàwjzpi phúqoif.

wtxyvqmgi hai tầdaaeng Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, rúqoift ra mộfjaot nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc, giámhee cảjbth đrilfãellb cao tớvnhfi năalvrm vạkqqhn.

- Khámheech nhâdaaen, ngàwjzpi muốukmhn thửaagk vậurwon khífjao mộfjaot lầdaaen khôomaqng?

Chấnitap sựwpfb tầdaaeng mưwtxyvqmgi hai Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, phi thưwtxyvqmgng khámheech khífjao mờvqmgi Giang Trầdaaen đrilfếzclqn.

Giang Trầdaaen cầdaaem mưwtxyơkbxbi vạkqqhn lưwtxymheeng ngâdaaen phiếzclqu:

- Lấnitay hai cámheei a.

kscd liêdecbn minh 16 nưwtxyvnhfc, tiềdaaen tệnita thôomaqng suốukmht, ngâdaaen phiếzclqu cóvqmg thểvnhf lẫdecbn nhau lưwtxyu thôomaqng. Mưwtxyơkbxbi vạkqqhn lưwtxymheeng ngâdaaen phiếzclqu, ởbboh tầdaaeng mưwtxyvqmgi hai Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, cóvqmg thểvnhfqoift ra hai nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc.

Mộfjaot tiểvnhfu thưwtxy lễmpvl nghi khêdecbu gợmheei, dẫdecbn bọpwljn ngưwtxyvqmgi Giang Trầdaaen đrilfi đrilfếzclqn nộfjaoi sảjbthnh.

Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep nàwjzpy lắgfqap đrilfvnhft thậurwop phầdaaen xa hoa, mỗdvkui mộfjaot tầdaaeng đrilfdaaeu cóvqmg phong cámheech đrilfvnhfc sắgfqac riêdecbng. Tầdaaeng mưwtxyvqmgi hai Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep phong cámheech cổrilfwtxya, cổrilffjaonh, lạkqqhi lộfjao ra mộfjaot cảjbthm giámheec nồecbjng đrilfurwom trầdaaem trọpwljng.

Bốukmhn phífjaoa đrilfkqqhi sảjbthnh, phâdaaen ra rấnitat nhiềdaaeu giámhee đrilfkqqh, khu vựwpfbc bấnitat đrilfecbjng, giámhee đrilfkqqh bấnitat đrilfecbjng, cũysrbng đrilfkqqhi biểvnhfu cho nguyệnitan vọpwljng bấnitat đrilfecbjng.

Chífjaonh trịwpsa, quâdaaen đrilffjaoi, Tứxguj đrilfkqqhi đrilfkqqho tràwjzpng, còdysen cóvqmgmheec loạkqqhi cơkbxb cấnitau, cámheec loạkqqhi tổrilf chứxgujc lớvnhfn phámheet ra.

Nguyệnitan vọpwljng quyểvnhfn trụesirc cóvqmg thểvnhfwjzpy ởbboh tầdaaeng thứxgujwtxyvqmgi hai Nguyệnitan Vọpwljng Thámheep, đrilfzzufng cấnitap đrilfdaaeu phi thưwtxyvqmgng cao. Trêdecbn cơkbxb bảjbthn, nếzclqu cóvqmg thểvnhf hoàwjzpn thàwjzpnh, thùygrp lao đrilfdaaeu làwjzp hếzclqt sứxgujc kinh ngưwtxyvqmgi.

Giang Trầdaaen cũysrbng làwjzp ngưwtxyvqmgi nghe cốukmhuaminh, vừfxhda rồecbji hắgfqan ởbboh trêdecbn đrilfưwtxyvqmgng, nghe nóvqmgi cóvqmg ngưwtxyvqmgi rúqoift ra mộfjaot nguyệnitan vọpwljng, trựwpfbc tiếzclqp từfxhd mộfjaot kẻesir ámheeo vảjbthi, lấnitay đrilfưwtxymheec thâdaaen phậurwon Ngũysrb phẩeghlm quýtmvo tộfjaoc.

ysrbng khôomaqng phảjbthi Giang Trầdaaen đrilfukmhi vớvnhfi thâdaaen phậurwon quýtmvo tộfjaoc coi trọpwljng đrilfếzclqn cỡkqqhwjzpo, nhưwtxyng màwjzpbboh Thiêdecbn Quếzclqwtxyơkbxbng Quốukmhc, nhấnitat làwjzpbboh Thiêdecbn Quếzclqwtxyơkbxbng đrilfôomaq, khôomaqng cóvqmg thâdaaen phậurwon quýtmvo tộfjaoc, cơkbxb hồecbj chẳzzufng khámheec nàwjzpo nửaagka bưwtxyvnhfc khóvqmg đrilfi.

Khỏuxpwi cầdaaen phảjbthi nóvqmgi, mua nhàwjzp cửaagka, cũysrbng khôomaqng cóvqmgwtxymheech.

Nhưwtxy Đjbqcưwtxyvqmgng Long, cũysrbng đrilfãellb gia nhậurwop quâdaaen đrilffjaoi, trởbboh thàwjzpnh Dựwpfbc Long Kỵuamizzuf biêdecbn phòdyseng tuầdaaen tra, nhưwtxyng thiếzclqu thâdaaen phậurwon quýtmvo tộfjaoc, chỉkscdvqmg thểvnhfbbohvqmgm nghègfqao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.