Độc Tôn Tam Giới

Chương 236 : Nguyện vọng tháp 1

    trước sau   
Nhấgoxtt làbxpf tếjziit Trung thu, Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp cơsemm hồycxypslj thểlnzmpslji làbxpf ngưlbywsucdi ta tấgoxtp nậjziip. Thiêbxpfn Quếjziilbywơsemmng Quốgjwlc, câpxviy quếjzii chíjgfenh làbxpf quốgjwlc thụebyc củglmna bọxvkvn hắglmnn.

bxpfpxviy quếjzii, từwoxi trưlbywtdmbc đsemmếjziin nay cùohstng tếjziit Trung thu cópslj rấgoxtt nhiềuivpu quan hệvbik.

Xung quanh Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy, trồycxyng đsemmosyzy câpxviy quếjzii, lúrzqec nàbxpfy, hoa quếjzii đsemmãgjwl nởxvkv, tảmzqqn ra mùohsti thơsemmm ngáuivpt, mưlbywsucdi dặlknqm phiêbxpfu hưlbywơsemmng.

Tếjziit Trung thu sắglmnp tớtdmbi rồycxyi, trưlbywtdmbc trưlbywtdmbc sau sau íjgfet nhấgoxtt nửsucda tháuivpng, làbxpf thờsucdi gian Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp náuivpo nhiệvbikt nhấgoxtt.

Thôlneqng qua hỏnwdji han, Giang Trầosyzn mớtdmbi biếjziit đsemmưlbywohstc Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy làbxpf chuyệvbikn gìzxbe xảmzqqy ra.

Nguyêbxpfn lai, Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy làbxpf mộgebft loạedbgi nghi thứebycc màbxpf Thiêbxpfn Quếjziilbywơsemmng Quốgjwlc truyềuivpn thừwoxia ngàbxpfn nămzqqm. Lêbxpfn tớtdmbi Hoàbxpfng gia, dưlbywtdmbi đsemmếjziin dâpxvin nghèwzruo, nếjziiu cópslj nguyệvbikn vọxvkvng gìzxbe khôlneqng giảmzqqi quyếjziit đsemmưlbywohstc, liềuivpn cópslj thểlnzm đsemmlnzmbxpfo Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp.


Từwoxing cáuivpi nguyệvbikn vọxvkvng, đsemmuivpu hứebyca mộgebft phầosyzn thùohst lao.

Nếjziiu cópslj ngưlbywsucdi cópslj thểlnzm hỗkczo trợohst thựocjic hiệvbikn nguyệvbikn vọxvkvng nàbxpfy, liềuivpn cópslj thểlnzm đsemmedbgt đsemmưlbywohstc thùohst lao. Đjziiưlbywơsemmng nhiêbxpfn, từwoxing nguyệvbikn vọxvkvng đsemmlnzmbxpfo, đsemmuivpu trảmzqqi qua xésucdt duyệvbikt nghiêbxpfm khắglmnc, bảmzqqo đsemmmzqqm cópslj thểlnzm trảmzqq thùohst lao tưlbywơsemmng ứebycng.

bxpf Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, trêbxpfn cơsemm bảmzqqn mỗkczoi tháuivpng đsemmuivpu mởxvkv mộgebft lầosyzn.

Nhưlbywng màbxpf, tháuivpng Trung thu nàbxpfy, Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp sẽohst liêbxpfn tụebycc mởxvkv nửsucda tháuivpng, hơsemmn nữyshua đsemmokvzng cấgoxtp mởxvkv ra, phi thưlbywsucdng cao.

Toàbxpfn bộgebf Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, tổwoxing cộgebfng cópsljlbywsucdi sáuivpu tầosyzng.

Thờsucdi gian, xem tháuivpng màbxpf đsemmkycynh, sốgjwl tầosyzng mởxvkv ra, đsemmuivpu làbxpfuivpu tầosyzng dưlbywtdmbi, lạedbgi cao mộgebft chúrzqet làbxpfuivpm tầosyzng dưlbywtdmbi.

Tháuivpng lễxvkv mừwoxing nămzqqm mớtdmbi, sẽohst phópsljng tớtdmbi tầosyzng mưlbywsucdi, thậjziim chíjgfe tầosyzng mưlbywsucdi hai.

bxpf tháuivpng Trung thu nàbxpfy, mỗkczoi mộgebft ngàbxpfy đsemmuivpu mởxvkv ra, thấgoxtp nhấgoxtt mưlbywsucdi tầosyzng. Cũvbikng có khả nămzqqng mưlbywsucdi mộgebft tầosyzng, mưlbywsucdi hai tầosyzng, thậjziim chíjgfe rấgoxtt cao.

Thậjziim chíjgfe, ngàbxpfy Trung thu, tầosyzng mưlbywsucdi sáuivpu cũvbikng cópslj thểlnzm mởxvkv ra.

Đjziiưlbywơsemmng nhiêbxpfn, tầosyzng mưlbywsucdi sáuivpu khôlneqng cópslj ngưlbywsucdi đsemmi lêbxpfn qua, đsemmếjziin cùohstng tầosyzng mưlbywsucdi sáuivpu cópslj quyểlnzmn trụebycc nguyệvbikn vọxvkvng hay khôlneqng, ai cũvbikng khôlneqng rõtdskbxpfng lắglmnm.

Mặlknqc dùohstpslj, đsemmópsljvbikng làbxpf nguyệvbikn vọxvkvng Thôlneqng Thiêbxpfn, trêbxpfn cơsemm bảmzqqn khôlneqng cópslj ngưlbywsucdi nàbxpfo cópslj thểlnzm giảmzqqi quyếjziit. Đjziiếjziin loạedbgi cấgoxtp đsemmgebf đsemmópslj, cơsemm bảmzqqn đsemmuivpu làbxpf ýqkxm nghĩwwrna biểlnzmu tưlbywohstng.

Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, ngưlbywơsemmi muốgjwln đsemmưlbywa ra nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc, câpxvìn giao nộgebfp phíjgfe tổwoxin, nhưlbywng màbxpfuivpi phíjgfe tổwoxin nàbxpfy khôlneqng nhiềuivpu lắglmnm, cópslj thểlnzm mỗkczoi ngàbxpfy tớtdmbi giao, khôlneqng hạedbgn chếjzii.

Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, ngưlbywơsemmi muốgjwln rúrzqet nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc, vậjziiy thìzxbe phảmzqqi đsemmohsti ngàbxpfy Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp mởxvkv ra rôlneq̀i.


Nhưlbywlneqm nay, Trung thu gầosyzn tớtdmbi, ngàbxpfy ngàbxpfy mởxvkv ra, thậjziip phầosyzn náuivpo nhiệvbikt.

Đjziiưlbywơsemmng nhiêbxpfn, khôlneqng phảmzqqi ai cũvbikng cópslj thểlnzmrzqet nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc. Rúrzqet nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc, đsemmópsljvbikng phảmzqqi giao nộgebfp phíjgfe. Hơsemmn nữyshua, sốgjwllbywohstng giao nộgebfp, so vớtdmbi đsemmưlbywa ra nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc cao hơsemmn nhiềuivpu lắglmnm.

Tiếjziin vàbxpfo tầosyzng thứebyc nhấgoxtt, giao nộgebfp mưlbywsucdi lưlbywohstng bạedbgc.

Tầosyzng thứebyc hai, giao nộgebfp hai mưlbywơsemmi lưlbywohstng bạedbgc.

Tầosyzng thứebyc ba, giao nộgebfp nămzqqm mưlbywơsemmi lưlbywohstng bạedbgc.

Tầosyzng thứebyclbyw, giao nộgebfp mộgebft trămzqqm lưlbywohstng bạedbgc.

Tầosyzng thứebycmzqqm...

Đjziiếjziin tầosyzng thứebyc 10, phảmzqqi giao nộgebfp mộgebft vạedbgn lưlbywohstng bạedbgc!

Lạedbgi hưlbywtdmbng lêbxpfn, còpxvin rấgoxtt cao.

Khôlneqng thểlnzm khôlneqng nópslji, Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy phi thưlbywsucdng thúrzqe vịkycy, cũvbikng phi thưlbywsucdng đsemmglmnt đsemmnwdj.

- Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy, rốgjwlt cuộgebfc làbxpf ai nghĩwwrn ra nhỉfzqh, đsemmâpxviy quảmzqq thựocjic làbxpf đsemmbxpfn cuồycxyng vơsemmsucdt củglmna cảmzqqi a.

Kiềuivpu Bạedbgch Thạedbgch táuivpn thưlbywxvkvng.

Xem Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy, ngưlbywsucdi ta tấgoxtp nậjziip, ngưlbywsucdi muốgjwln đsemmi rúrzqet nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc, đsemmếjziim khôlneqng hếjziit. Nhưlbyw vậjziiy xem ra, mởxvkv ra mộgebft ngàbxpfy, thu nhậjziip quảmzqq thựocjic làbxpf kinh ngưlbywsucdi.


Kiềuivpu Bạedbgch Thạedbgch vẫpxvin cảmzqqm thấgoxty Dưlbywohstc Sưlbyw Đjziiiệvbikn rấgoxtt biếjziit kiếjziim tiềuivpn, thếjzii nhưlbywng màbxpf Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy, càbxpfng biếjziit kiếjziim tiềuivpn. Hơsemmn nữyshua tiềuivpn nàbxpfy, kiếjziim rấgoxtt dễxvkvbxpfng.

Đjziiedbgi môlneqn vừwoxia mởxvkv ra, ngưlbywsucdi ta liềuivpn hôlneqbxpfo muốgjwln đsemmi vàbxpfo trong, muốgjwln đsemmem tiềuivpn đsemmưlbywa cho ngưlbywơsemmi.

- Thiếjziiu gia, chúrzqeng ta chơsemmi khôlneqng?

Kiềuivpu Bạedbgch Thạedbgch cảmzqqm thấgoxty, sưlbywlneqn tâpxvim tíjgfenh thiếjziiu niêbxpfn, có lẽ đsemmgjwli vớtdmbi cáuivpi nàbxpfy cảmzqqm thấgoxty hứebycng thúrzqe.

- Đjziii, đsemmi lêbxpfn xem mộgebft chúrzqet.

Giang Trầosyzn muốgjwln chơsemmi, tựocji nhiêbxpfn sẽohst khôlneqng xem xésucdt nguyệvbikn vọxvkvng tầosyzng mưlbywsucdi trởxvkv xuốgjwlng. Trựocjic tiếjziip hưlbywtdmbng trêbxpfn đsemmi, mộgebft đsemmưlbywsucdng đsemmi vàbxpfo tầosyzng thứebyc 10 Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp.

Tầosyzng thứebyc 10 Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, mộgebft vạedbgn lưlbywohstng bạedbgc cópslj thểlnzmrzqet ra mộgebft lầosyzn nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc.

Nếjziiu nhưlbywrzqet ra nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc khôlneqng cáuivpch nàbxpfo hoàbxpfn thàbxpfnh, mộgebft vạedbgn lưlbywohstng bạedbgc cũvbikng sẽohst khôlneqng trảmzqq lạedbgi.

Đjziiưlbywơsemmng nhiêbxpfn, mộgebft khi nguyệvbikn vọxvkvng nàbxpfy cópslj thểlnzm thựocjic hiệvbikn, nhưlbyw vậjziiy hồycxyi báuivpo, íjgfet nhấgoxtt cũvbikng làbxpf gấgoxtp trămzqqm lầosyzn nghìzxben lầosyzn phíjgfe tổwoxin, thậjziim chíjgfe thêbxpfm nữyshua.

Khôlneqng thểlnzm khôlneqng nópslji, Thiêbxpfn Quếjziilbywơsemmng Quốgjwlc nàbxpfy kẻzrtzpslj tiềuivpn rấgoxtt nhiềuivpu, mặlknqc dùohst đsemmãgjwl đsemmếjziin tầosyzng thứebyc 10 Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, nhâpxvin sốgjwl vẫpxvin khôlneqng íjgfet.

Vạedbgn lưlbywohstng vạedbgn lưlbywohstng ngâpxvin phiếjziiu, khôlneqng ngừwoxing đsemmưlbywa tớtdmbi.

pslj íjgfet ngưlbywsucdi thậjziim chíjgfe vung tiềuivpn nhưlbywuivpc, trựocjic tiếjziip nésucdm mấgoxty chụebycc vạedbgn lưlbywohstng, mua xuôlneq́ng mộgebft đsemmgjwlng nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc, sau đsemmópslj tiếjziin vàbxpfo trong gópsljc, từwoxing bưlbywtdmbc từwoxing bưlbywtdmbc xem xésucdt.

Loạedbgi ngưlbywsucdi nàbxpfy, đsemmuivpu làbxpf đsemmedbgi cổwoxi giớtdmbi kinh doanh.


Loạedbgi ngưlbywsucdi nàbxpfy, bọxvkvn hắglmnn cópslj tiềuivpn, nhưlbywng màbxpf đsemmkycya vịkycygjwl hộgebfi khôlneqng cao, khôlneqng chiếjziim đsemmưlbywohstc cảmzqqm giáuivpc nhậjziin đsemmycxyng gìzxbe, ởxvkv trong vưlbywơsemmng đsemmôlneq hỗkczon khôlneqng đsemmếjziin tầosyzng trêbxpfn, khôlneqng tiếjziin vàbxpfo đsemmưlbywohstc vòpxving tròpxvin quýqkxm tộgebfc.

Bọxvkvn hắglmnn đsemmếjziin Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, thuầosyzn túrzqey làbxpfzxbem vậjziin may, muốgjwln tìzxbem mộgebft chúrzqet cópslj đsemmedbgi nhâpxvin vậjziit nàbxpfo ởxvkv chỗkczobxpfy đsemmưlbywa ra nguyệvbikn vọxvkvng, bọxvkvn hắglmnn cópslj thểlnzm hỗkczo trợohst thựocjic hiệvbikn hay khôlneqng.

Đjziiưlbywơsemmng nhiêbxpfn, loạedbgi xáuivpc suấgoxtt nàbxpfy rấgoxtt thấgoxtp, nguyệvbikn vọxvkvng cấgoxtp bậjziic càbxpfng cao, đsemmgebf khópslj thựocjic hiệvbikn lạedbgi càbxpfng lớtdmbn. Nếjziiu ngay cảmzqq quan lạedbgi quyềuivpn quýqkxm khôlneqng giảmzqqi quyếjziit đsemmưlbywohstc, nhữyshung cựocji cổwoxi giớtdmbi kinh doanh nàbxpfy, chỉfzqh sợohstvbikng khôlneqng cópslj khảmzqqmzqqng thựocjic hiệvbikn.

Giang Trầosyzn ởxvkv cửsucda ra vàbxpfo tầosyzng thứebyc 10 Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp xem chốgjwlc láuivpt, ngẩjbtnng đsemmosyzu hưlbywtdmbng lêbxpfn nhìzxben nhìzxben:

- Hôlneqm nay cao nhấgoxtt mởxvkv ra đsemmếjziin tầosyzng thứebyc mấgoxty?

- Ngàbxpfi khỏnwdje, hôlneqm nay Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp cao nhấgoxtt mởxvkv ra mưlbywsucdi hai tầosyzng.

Giang Trầosyzn gậjziit gậjziit đsemmosyzu:

- Đjziii, chúrzqeng ta đsemmi tầosyzng mưlbywsucdi hai xem mộgebft chúrzqet.

Giang Trầosyzn khôlneqng thiếjziiu tiềuivpn, cùohstng Dưlbywohstc Sưlbyw Đjziiiệvbikn hợohstp táuivpc tuy thờsucdi gian rấgoxtt ngắglmnn, nhưlbywng màbxpf đsemmlnzm cho hắglmnn tíjgfech lũvbiky rấgoxtt nhiềuivpu tàbxpfi phúrzqe.

lbywsucdi hai tầosyzng Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, rúrzqet ra mộgebft nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc, giáuivp cảmzqq đsemmãgjwl cao tớtdmbi nămzqqm vạedbgn.

- Kháuivpch nhâpxvin, ngàbxpfi muốgjwln thửsucd vậjziin khíjgfe mộgebft lầosyzn khôlneqng?

Chấgoxtp sựocji tầosyzng mưlbywsucdi hai Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, phi thưlbywsucdng kháuivpch khíjgfe mờsucdi Giang Trầosyzn đsemmếjziin.

Giang Trầosyzn cầosyzm mưlbywơsemmi vạedbgn lưlbywohstng ngâpxvin phiếjziiu:

- Lấgoxty hai cáuivpi a.

elyl liêbxpfn minh 16 nưlbywtdmbc, tiềuivpn tệvbik thôlneqng suốgjwlt, ngâpxvin phiếjziiu cópslj thểlnzm lẫpxvin nhau lưlbywu thôlneqng. Mưlbywơsemmi vạedbgn lưlbywohstng ngâpxvin phiếjziiu, ởxvkv tầosyzng mưlbywsucdi hai Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, cópslj thểlnzmrzqet ra hai nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc.

Mộgebft tiểlnzmu thưlbyw lễxvkv nghi khêbxpfu gợohsti, dẫpxvin bọxvkvn ngưlbywsucdi Giang Trầosyzn đsemmi đsemmếjziin nộgebfi sảmzqqnh.

Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp nàbxpfy lắglmnp đsemmlknqt thậjziip phầosyzn xa hoa, mỗkczoi mộgebft tầosyzng đsemmuivpu cópslj phong cáuivpch đsemmlknqc sắglmnc riêbxpfng. Tầosyzng mưlbywsucdi hai Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp phong cáuivpch cổwoxilbywa, cổwoxijgfenh, lạedbgi lộgebf ra mộgebft cảmzqqm giáuivpc nồycxyng đsemmjziim trầosyzm trọxvkvng.

Bốgjwln phíjgfea đsemmedbgi sảmzqqnh, phâpxvin ra rấgoxtt nhiềuivpu giáuivp đsemmosyz, khu vựocjic bấgoxtt đsemmycxyng, giáuivp đsemmosyz bấgoxtt đsemmycxyng, cũvbikng đsemmedbgi biểlnzmu cho nguyệvbikn vọxvkvng bấgoxtt đsemmycxyng.

Chíjgfenh trịkycy, quâpxvin đsemmgebfi, Tứebyc đsemmedbgi đsemmedbgo tràbxpfng, còpxvin cópsljuivpc loạedbgi cơsemm cấgoxtu, cáuivpc loạedbgi tổwoxi chứebycc lớtdmbn pháuivpt ra.

Nguyệvbikn vọxvkvng quyểlnzmn trụebycc cópslj thểlnzmbxpfy ởxvkv tầosyzng thứebyclbywsucdi hai Nguyệvbikn Vọxvkvng Tháuivpp, đsemmokvzng cấgoxtp đsemmuivpu phi thưlbywsucdng cao. Trêbxpfn cơsemm bảmzqqn, nếjziiu cópslj thểlnzm hoàbxpfn thàbxpfnh, thùohst lao đsemmuivpu làbxpf hếjziit sứebycc kinh ngưlbywsucdi.

Giang Trầosyzn cũvbikng làbxpf ngưlbywsucdi nghe cốgjwlzxbenh, vừwoxia rồycxyi hắglmnn ởxvkv trêbxpfn đsemmưlbywsucdng, nghe nópslji cópslj ngưlbywsucdi rúrzqet ra mộgebft nguyệvbikn vọxvkvng, trựocjic tiếjziip từwoxi mộgebft kẻzrtz áuivpo vảmzqqi, lấgoxty đsemmưlbywohstc thâpxvin phậjziin Ngũvbik phẩjbtnm quýqkxm tộgebfc.

vbikng khôlneqng phảmzqqi Giang Trầosyzn đsemmgjwli vớtdmbi thâpxvin phậjziin quýqkxm tộgebfc coi trọxvkvng đsemmếjziin cỡosyzbxpfo, nhưlbywng màbxpfxvkv Thiêbxpfn Quếjziilbywơsemmng Quốgjwlc, nhấgoxtt làbxpfxvkv Thiêbxpfn Quếjziilbywơsemmng đsemmôlneq, khôlneqng cópslj thâpxvin phậjziin quýqkxm tộgebfc, cơsemm hồycxy chẳokvzng kháuivpc nàbxpfo nửsucda bưlbywtdmbc khópslj đsemmi.

Khỏnwdji cầosyzn phảmzqqi nópslji, mua nhàbxpf cửsucda, cũvbikng khôlneqng cópsljlbywuivpch.

Nhưlbyw Đjziiưlbywsucdng Long, cũvbikng đsemmãgjwl gia nhậjziip quâpxvin đsemmgebfi, trởxvkv thàbxpfnh Dựocjic Long Kỵscqkwwrn biêbxpfn phòpxving tuầosyzn tra, nhưlbywng thiếjziiu thâpxvin phậjziin quýqkxm tộgebfc, chỉfzqhpslj thểlnzmxvkvpsljm nghèwzruo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.