Độc Tôn Tam Giới

Chương 235 : Nan đề định cư vương đô mới 2

    trước sau   
Diệcocrp Dung cóuhnt chút hổlpvg thẹfhmmn, hắplyxn làrtzzm mộlkxvt vưmkawơfvafng tửhzpi, nhưmkawng ởfvic rấplyxt nhiềnpylu sựotmhtmgunh, vưmkawơfvafng tửhzpi củmwqha Thiêhlfqn Quếbtycmkawơfvafng Quốmdguc, cũbecvng khôlmuang cóuhnt bao nhiêhlfqu khôlmuang gian làrtzzm việcocrc thiêhlfqn tưmkaw.

fvafn nữbtyca, trọcdmgng yếbtycu hơfvafn chíjtbinh làrtzz, quốmdguc quâbtycn khảlmuao ságxpwt tấplyxt cảlmua con trai, phưmkawơfvafng diệcocrn nàrtzzy cũbecvng ởfvic trong phạvhttm vi khảlmuao ságxpwt. Nếbtycu nhưmkaw mộlkxvt vưmkawơfvafng tửhzpi, đmxojlkxvng mộlkxvt chúhzpit lạvhtti đmxojyqdhp vàrtzzo cờohsi hiệcocru hoàrtzzng thấplyxt, làrtzzm đmxojmifxc thùsobu, làrtzzm việcocrc thiêhlfqn tưmkaw, khẳtmgung đmxojmkawnh sẽfeda mấplyxt đmxojiểrwxam ởfvic trong nộlkxvi tâbtycm quốmdguc quâbtycn.

Ngưmkawdxicc lạvhtti làrtzz Giang Trầpgjan, lạvhtti vôlmuasobung tiêhlfqu ságxpwi.

Tuy đmxoji vàrtzzo Thiêhlfqn Quếbtycmkawơfvafng Quốmdguc đmxojãzreoi ngộlkxvtmgunh thưmkawohsing, cùsobung Hắplyxc Nguyệcocrt Quốmdguc cùsobung Đnqycôlmuang Phưmkawơfvafng Vưmkawơfvafng Quốmdguc đmxojohsing ýkhkn đmxojãzreoi ngộlkxv vi cựotmhc nhâbtycn thầpgjan, hoàrtzzn toàrtzzn làrtzzgxpwch biệcocrt mộlkxvt trờohsii.

Nhưmkawng màrtzz, Giang Trầpgjan càrtzzng ưmkawa thíjtbich loạvhtti cảlmuam giágxpwc nàrtzzy.

Loạvhtti khiêhlfqu chiếbtycn mớlkrvi nàrtzzy, làrtzzm cho Giang Trầpgjan càrtzzng cóuhnt nhiệcocrt tìtmgunh. Hơfvafn nữbtyca, hắplyxn khôlmuang cho rằlpvgng, mìtmgunh sẽfedafvicmkawơfvafng đmxojôlmua, ngay cảlmua thâbtycn phậyqdhn quýkhkn tộlkxvc cũbecvng lấplyxy khôlmuang đmxojưmkawdxicc.


Đnqycêhlfqm đmxojóuhnt, ởfvicmkawlkrvi Diệcocrp Dung an bàrtzzi, bọcdmgn hắplyxn vàrtzzo ởfvic mộlkxvt khágxpwch sạvhttn hoàrtzzn cảlmuanh rấplyxt tốmdgut, đmxojưmkawohsing đmxoji mệcocrt nhọcdmgc, có thêhlfq̉ an an ổlpvgn ổlpvgn nghỉdxic ngơfvafi, mộlkxvt đmxojêhlfqm nàrtzzy cũbecvng tíjtbinh toágxpwn qua bìtmgunh tĩochxnh.

Vừdxica rạvhttng ságxpwng ngàrtzzy thứugnx hai, Giang Trầpgjan liềnpyln gọcdmgi tágxpwm thâbtycn vệcocr tớlkrvi, phâbtycn phốmdgui cho bọcdmgn hắplyxn mộlkxvt íjtbit nhiệcocrm vụajta, đmxojrwxa bọcdmgn hắplyxn đmxoji thu thậyqdhp cágxpwc loạvhtti tìtmgunh bágxpwo ởfvicmkawơfvafng đmxojôlmua. Víjtbi dụajta nhưmkawfvaf cấplyxu gìtmgu, cầpgjan tưmkawgxpwch gìtmgu, cóuhnt thểrwxauhnt đmxojưmkawdxicc thâbtycn phậyqdhn quýkhkn tộlkxvc cấplyxp gìtmgu.

Nhữbtycng sựotmhtmgunh vụajtan vặmifxt nàrtzzy, Giang Trầpgjan tựotmh nhiêhlfqn khôlmuang muốmdgun đmxojíjtbich thâbtycn đmxoji làrtzzm.

Phágxpwi thuộlkxvc hạvhtt đmxoji làrtzzm, cũbecvng làrtzz khảlmuao ságxpwt năpgjang lựotmhc làrtzzm việcocrc, rèjogyn luyệcocrn bọcdmgn hắplyxn.

ajmmn Giang Trầpgjan, thìtmgu mang Câbtycu Ngọcdmgc cùsobung Kiềnpylu Bạvhttch Thạvhttch, án lâbtyćy đmxojmkawa chỉdxic củmwqha Đnqycưmkawohsing Long cho, ýkhkn đmxojmkawnh đmxoji nhàrtzz Đnqycưmkawohsing Long mộlkxvt chuyếbtycn.

Đnqycưmkawohsing Long nhờohsi bọcdmgn hắplyxn mang đmxojohsi vậyqdht, tuy Giang Trầpgjan khôlmuang biếbtyct làrtzzgxpwi gìtmgu, nhưmkawng từdxic khẩhzpiu khíjtbi củmwqha Đnqycưmkawohsing Long cóuhnt thểrwxa phágxpwn đmxojgxpwn, thứugnxrtzzy đmxojmdgui vớlkrvi nhàrtzz Đnqycưmkawohsing Long, phi thưmkawohsing trọcdmgng yếbtycu.

Nhàrtzz củmwqha Đnqycưmkawohsing Long, ởfvic khu vựotmhc dâbtycn nghèjogyo củmwqha Tâbtycy Bắplyxc vưmkawơfvafng đmxojôlmua, đmxoji khắplyxp hang cùsobung ngõrojg hẻplyxm, Giang Trầpgjan thậyqdht vấplyxt vảlmua mớlkrvi tìtmgum đmxojưmkawdxicc cágxpwi hẻplyxm nhỏhzpirtzzy.

Ngõrojg nhỏhzpilmuasobung bẩhzpin, làrtzzm cho Câbtycu Ngọcdmgc làrtzz nữbtyc tửhzpi xuấplyxt thâbtycn vưmkawơfvafng thấplyxt, cũbecvng hơfvafi cóuhnt chúhzpit khôlmuang thíjtbich ứugnxng.

Bấplyxt quágxpwrtzzng chứugnxng kiếbtycn vẻplyx mặmifxt Giang Trầpgjan lạvhttnh nhạvhttt, cũbecvng đmxoji thửhzpirtzzi bưmkawlkrvc, bưmkawlkrvc châbtycn đmxojvhttp xuốmdgung, cũbecvng khôlmuang thấplyxy đmxojưmkawdxicc hẻplyxm nhỏhzpirtzzy ôlmua uếbtyc cỡmmjzrtzzo.

Nhàrtzz củmwqha Đnqycưmkawohsing Long, làrtzz mộlkxvt gian nhàrtzz trệcocrt, lộlkxv ra thậyqdhp phầpgjan cũbecvgxpwt, nhưmkawng màrtzz trong trong ngoàrtzzi ngoàrtzzi quékpeqt dọcdmgn thậyqdhp phầpgjan sạvhttch sẽfeda.

Ba ngưmkawohsii Giang Trầpgjan gõrojg cửhzpia, mởfvic cửhzpia làrtzz mộlkxvt thiếbtycu nữbtycmkawohsii bảlmuay mưmkawohsii tágxpwm tuổlpvgi. Thiếbtycu nữbtycrtzzy nhìtmgun thấplyxy ngưmkawohsii xa lạvhtt, khuôlmuan mặmifxt thanh túhzpifvafi cóuhnt chúhzpit hiệcocrn hồohsing.

Lắplyxp bắplyxp hỏhzpii:

- Ngưmkawơfvafi... Cágxpwc ngưmkawơfvafi... Tìtmgum ai?


- Đnqycâbtycy làrtzz nhàrtzz củmwqha Đnqycưmkawohsing Long sao?

Giang Trầpgjan cưmkawohsii hỏhzpii.

- Đnqycúhzping... Đnqycúhzping vậyqdhy, cágxpwc ngưmkawơfvafi làrtzz ai?

Thiếbtycu nữbtyc kia cóuhnt chúhzpit cảlmuanh giágxpwc.

Trong buồohsing lạvhtti truyềnpyln đmxojếbtycn mộlkxvt thanh âbtycm:

- Chịmkawbtycu, cóuhnt phảlmuai ca ca ta trởfvic lạvhtti hay khôlmuang? Cóuhnt phảlmuai ca ca mang thứugnx đmxojóuhnt tiễgrffn đmxojưmkawa trởfvic lạvhtti hay khôlmuang?

Thanh âbtycm nàrtzzy, nghe khôlmuang lớlkrvn, đmxojgxpwn chừdxicng cùsobung Giang Trầpgjan tuổlpvgi khôlmuang sai biệcocrt lắplyxm.

- Làrtzz Đnqycưmkawohsing Long phóuhnt thágxpwc chúhzping ta tớlkrvi, nơfvafi nàrtzzy cóuhnt đmxojohsi vậyqdht, hắplyxn nhờohsi chúhzping ta tiệcocrn thểrwxa đmxojưmkawa đmxojếbtycn. Cágxpwc ngưmkawơfvafi kiểrwxam lạvhtti mộlkxvt chúhzpit đmxoji.

Giang Trầpgjan đmxojem đmxojohsi vậyqdht đmxojưmkawa cho côlmuagxpwi kia.

lmuagxpwi kia mặmifxt đmxojhzpihlfqn, hai tay ởfvic trêhlfqn quầpgjan ágxpwo lau vàrtzzi cágxpwi, lúhzpic nàrtzzy mớlkrvi thòajmm tay tiếbtycp, đmxojhzpi mặmifxt đmxoji vàrtzzo trong phòajmmng.

Sau mộlkxvt lúhzpic lâbtycu, buồohsing trong truyềnpyln đmxojếbtycn mộlkxvt tiếbtycng kíjtbich đmxojlkxvng:

- Ha ha, thậyqdht làrtzz Ômdoe Linh Mộlkxvc, chịmkawbtycu, thậyqdht làrtzz Ômdoe Linh Mộlkxvc. Ha ha, nóuhnti nhưmkaw vậyqdhy, qua mấplyxy ngàrtzzy Càrtzzn Lam Nam Cung chữbtyca bệcocrnh từdxic thiệcocrn, ta liềnpyln cóuhntmkawgxpwch bágxpwo danh rôlmuài. Chịmkawbtycu, ta... vềnpyl sau ta cóuhnt thểrwxa đmxoji đmxojưmkawohsing bằlpvgng hai châbtycn rồohsii! Ca, ngưmkawơfvafi thựotmhc làrtzz hảlmuao đmxojvhtti ca củmwqha ta!

Ngưmkawohsii trẻplyx tuổlpvgi trong kia, xem ra rấplyxt kíjtbich đmxojlkxvng, phágxpwt ra tiếbtycng kêhlfqu to ngao ngao, tựotmha hồohsi bịmkaw đmxojèjogykpeqn thậyqdht lâbtycu, rốmdgut cụajtac ởfvic thờohsii khắplyxc nàrtzzy phóuhntng thíjtbich.


Thiếbtycu nữbtyc thôlmua y kia lạvhtti đmxoji ra, thanh âbtycm sợdxiczreoi:

- Cágxpwc ngưmkawơfvafi làrtzz bằlpvgng hữbtycu củmwqha Đnqycưmkawohsing Long sao? Mờohsii vàrtzzo uốmdgung chúhzpit nưmkawlkrvc a?

Giang Trầpgjan hưmkawlkrvng trong phòajmmng nhìtmgun nhìtmgun, xem ngưmkawohsii mộlkxvt nhàrtzzrtzzy sinh hoạvhttt, đmxojmwqh mộlkxvc mạvhttc a. Thoạvhttt nhìtmgun, đmxojiềnpylu kiệcocrn tựotmha hồohsi rấplyxt khôlmuang tốmdgut.

Giang Trầpgjan cũbecvng khôlmuang muốmdgun thêhlfqm phiềnpyln toágxpwi cho bọcdmgn hắplyxn, đmxojohsi vậyqdht đmxojãzreo đmxojưmkawa đmxojếbtycn, cũbecvng coi nhưmkaw hoàrtzzn thàrtzznh Đnqycưmkawohsing Long nhờohsi vảlmua.

- Nưmkawlkrvc liềnpyln khôlmuang cầpgjan, đmxojohsi vậyqdht đmxojãzreo đmxojưmkawa đmxojếbtycn, chúhzping ta liềnpyln cágxpwo từdxic.

lmuagxpwi kia nghe nóuhnti bọcdmgn hắplyxn khôlmuang vàrtzzo nhàrtzz, cũbecvng thởfvicrtzzi mộlkxvt hơfvafi. Hiểrwxan nhiêhlfqn, trong nhàrtzzkpeqm nhưmkaw vậyqdhy, nàrtzzng xem mấplyxy ngưmkawohsii nàrtzzy ăpgjan mặmifxc hẳtmgun làrtzz rấplyxt cao quýkhkn, cho nêhlfqn cũbecvng khôlmuang biếbtyct chiêhlfqu đmxojãzreoi nhóuhntm khágxpwch nhâbtycn nàrtzzy nhưmkaw thếbtycrtzzo.

- Cágxpwi kia... Cágxpwi kia, Đnqycưmkawohsing Long, hắplyxn cóuhnt khỏhzpie khôlmuang?

Thiếbtycu nữbtycrtzzy lấplyxy hếbtyct dũbecvng khíjtbi, hỏhzpii mộlkxvt câbtycu.

- Ha ha, rấplyxt tốmdgut, bấplyxt quágxpw hắplyxn gầpgjan đmxojâbtycy cóuhnt chút bềnpyl bộlkxvn, tựotmha hồohsi phảlmuai qua mộlkxvt hồohsii mớlkrvi cóuhnt thểrwxa trởfvic vềnpyl. Ngưmkawơfvafi làrtzzzreoo bàrtzz củmwqha hắplyxn? Ngưmkawdxicc lạvhtti khôlmuang nghĩochx tớlkrvi, thằlpvgng nàrtzzy vâbtyc̣y mà cóuhntzreoo bàrtzzlmuài, ha ha.

Giang Trầpgjan cưmkawohsii cưmkawohsii, khoágxpwt khoágxpwt tay liềnpyln đmxoji ra.

Ly khai nhàrtzz Đnqycưmkawohsing Long, Giang Trầpgjan cũbecvng khôlmuang vộlkxvi vềnpyl khágxpwch sạvhttn, màrtzzrtzz đmxoji bộlkxv trong vưmkawơfvafng đmxojôlmua. Vưmkawơfvafng đmxojôlmua rấplyxt lớlkrvn, muốmdgun đmxoji dạvhtto, khôlmuang cóuhntmkawohsii ngàrtzzy nửhzpia thágxpwng, căpgjan bảlmuan làrtzz đmxoji dạvhtto khôlmuang hếbtyct.

Mộlkxvt nhóuhntm ba ngưmkawohsii đmxojang đmxoji, bỗhlfqng nhiêhlfqn nhìtmgun thấplyxy trưmkawlkrvc mặmifxt cóuhnt hai ngưmkawohsii vộlkxvi vàrtzzng quẹfhmmo vàrtzzo mộlkxvt đmxojpgjau phốmdgu.

- Hắplyxc hắplyxc, nhanh lêhlfqn, nhanh lêhlfqn. Nghe nóuhnti Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp đmxojãzreo mởfvic ra. Lúhzpic nàrtzzy đmxojâbtycy, toàrtzzn bộlkxv Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp mởfvic ra mưmkawohsii mộlkxvt tầpgjang, còajmmn kékpeqm mấplyxy tầpgjang cuốmdgui cùsobung khôlmuang cóuhnt mởfvic ra. Đnqyci thửhzpi thờohsii vậyqdhn.

- Đnqycdxicng nóuhnti nhảlmuam, đmxoji thôlmuai!

- Móuhnta nóuhnt, lầpgjan nàrtzzy lão tưmkaw̉ liềnpylu mạvhttng, nhấplyxt đmxojmkawnh phảlmuai làrtzzm mộlkxvt cágxpwi nguyệcocrn vọcdmgng chíjtbin tầpgjang trởfvichlfqn, ta nghe nóuhnti, nguyệcocrn vọcdmgng ởfvic đmxojóuhnt, chỉdxic cầpgjan cóuhnt thểrwxa hỗhlfq trợdxic thựotmhc hiệcocrn, íjtbit nhấplyxt cóuhnt thểrwxa lấplyxy đmxojưmkawdxicc thâbtycn phậyqdhn quýkhkn tộlkxvc Lụajtac phẩhzpim!

- Thôlmuai đmxoji... Ngưmkawơfvafi đmxojdxicng cóuhnt nằlpvgm mộlkxvng. Loạvhtti nguyệcocrn vọcdmgng cấplyxp bậyqdhc nàrtzzy, ngưmkawơfvafi có thêhlfq̉ thựotmhc hiệcocrn, ngưmkawohsii ta còajmmn mang lêhlfqn Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp sao? Ngưmkawơfvafi giữbtyca ban ngàrtzzy nằlpvgm mộlkxvng làrtzzm gìtmgu a!

- Vậyqdhy cũbecvng khôlmuang nhấplyxt đmxojmkawnh. Chuyệcocrn năpgjam trưmkawlkrvc kia, cágxpwc ngưmkawơfvafi đmxojãzreo quêhlfqn sao? Giốmdgung nhưmkaw giang hồohsigxpwn khágxpwch củmwqha mộlkxvt tiểrwxau quốmdguc, đmxojếbtycn Thiêhlfqn Quếbtycmkawơfvafng Quốmdguc chúhzping ta lịmkawch lãzreom. Vừdxica vặmifxn đmxojajtang phảlmuai ngàrtzzy Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp mởfvic ra, hắplyxn từdxic thâbtycm sơfvafn cùsobung cốmdguc đmxojếbtycn, khôlmuang biếbtyct quy củmwqh củmwqha Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp, trựotmhc tiếbtycp xôlmuang mưmkawohsii mộlkxvt tầpgjang nguyệcocrn vọcdmgng, kếbtyct quảlmua ma xui quỷbird khiếbtycn, nguyệcocrn vọcdmgng kia vừdxica vặmifxn hắplyxn cóuhnt thểrwxa giảlmuai quyếbtyct. Ngưmkawohsii nọcdmg thoágxpwng cágxpwi phágxpwt đmxojvhttt, hiệcocrn tạvhtti hìtmgunh nhưmkawrtzz Ngũbecv phẩhzpim quýkhkn tộlkxvc a! Cágxpwi nàrtzzy thậyqdht đmxojúhzping làrtzz mộlkxvt đmxojêhlfqm phấplyxt nhanh, lậyqdhp tứugnxc cảlmuai biếbtycn vậyqdhn mệcocrnh, mộlkxvt bưmkawlkrvc lêhlfqn mâbtycy a.

- Loạvhtti chuyệcocrn nàrtzzy, mộlkxvt trăpgjam năpgjam khảlmuapgjang chỉdxic đmxojajtang mộlkxvt lầpgjan a. Ta vẫxdcun làrtzz thựotmhc tếbtyc mộlkxvt chúhzpit, hi vọcdmgng cóuhnt thểrwxahzpit thăpgjam đmxojưmkawdxicc mộlkxvt nguyệcocrn vọcdmgng cóuhnt thểrwxartzzm cho ta lờohsii íjtbit tiềnpyln làrtzz đmxojưmkawdxicc rồohsii.

Ba ngưmkawohsii Giang Trầpgjan, nghe đmxojưmkawdxicc ba chữbtyc "Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp" kia, lạvhtti nghe nhữbtycng ngưmkawohsii nàrtzzy nghịmkaw luậyqdhn nhao nhao, bộlkxv dạvhttng tựotmha hồohsi rấplyxt thúhzpi vịmkaw.

- Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp, Thiêhlfqn Quếbtycmkawơfvafng Quốmdguc nàrtzzy bịmkawp bợdxicm thậyqdht đmxojúhzping làrtzz nhiêhlfq̀u, nếbtycu khôlmuang, ta cũbecvng chơfvafi mộlkxvt chúhzpit?

sobu sao khôlmuang cóuhnt việcocrc gìtmgu, Giang Trầpgjan cũbecvng muốmdgun đmxoji xem Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp kia, rốmdgut cuộlkxvc làrtzztmgunh huốmdgung nhưmkaw thếbtycrtzzo, nghe giốmdgung nhưmkaw rấplyxt cóuhnt ýkhkn tứugnx.

Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp, tọcdmga lạvhttc ởfvicbtycy khu củmwqha vưmkawơfvafng đmxojôlmua Thiêhlfqn Quếbtycmkawơfvafng Quốmdguc. Khốmdgui khu vựotmhc nàrtzzy, vẫxdcun luôlmuan làrtzz khu vựotmhc nágxpwo nhiệcocrt nhấplyxt vưmkawơfvafng đmxojôlmua.

Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp, hoàrtzzn toàrtzzn chíjtbinh xágxpwc làrtzz mộlkxvt tòajmma thágxpwp, làrtzz mộlkxvt trong nhữbtycng Thágxpwnh Đnqycmkawa củmwqha Thiêhlfqn Quếbtycmkawơfvafng Quốmdguc.

rtzzng năpgjam lúhzpic nàrtzzy, Nguyệcocrn Vọcdmgng Thágxpwp nàrtzzy đmxojnpylu rấplyxt nágxpwo nhiệcocrt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.