Độc Tôn Tam Giới

Chương 234 : Nan đề định cư vương đô mới 1

    trước sau   
Thanh âyrxqm còqybun chưifcla rơjergi xuốatibng, mộnpjtt bónpjtng dámrhrng hồwoslng sắxgrpc, phi tốatibc từpkaq trong cửubica chạastoy ra, Diệaagwp Dung nhiệaagwt tìqbegnh nhưifcl lửubica, trựqlpyc tiếmrhrp phónpjtng tớvakfi bêmetpn Giang Trầvakfn, đfovwếmrhrn cámrhri hùmqvjng ôiqjvm.

- Huynh đfovwaagw, nhớvakf chếmrhrt ta rôiqjv̀i. Mộnpjtt mựqlpyc trôiqjvng mong ngưifclơjergi tớvakfi, hôiqjvm nay cuốatibi cùmqvjng chờarez ngưifclơjergi đfovwếmrhrn rôiqjv̀i.

Diệaagwp Dung hai tay cầvakfm lấhcldy bảupjk vai Giang Trầvakfn, từpkaq trêmetpn xuốatibng dưifclvakfi đfovwámrhrnh giámrhr.

- Hắxgrpc, xem ra, huynh đfovwaagw ngưifclơjergi dọgsldc theo con đfovwưifclarezng nàgnsjy, tựqlpya hồwoslnpjt khôiqjvng íuntct chuyệaagwn a.

Giang Trầvakfn cưifclarezi khổsjhgnpjti:

- Nếmrhru ngưifclơjergi nónpjti cho ta biếmrhrt, đfovwếmrhrn vưifclơjergng đfovwôiqjv khúzpkjc chiếmrhrt nhưifcl vậmhxgy, ta nhấhcldt đfovwbyvynh sẽfovw khôiqjvng cựqlpy tuyệaagwt ngưifclơjergi đfovwi biêmetpn cảupjknh tiếmrhrp ta.


- Làgnsjm sao vậmhxgy?

Sắxgrpc mặurgrt Diệaagwp Dung vưifclơjergng tửubic trầvakfm xuốatibng.

- Hẳatibn làgnsjnpjt hỗkwnpn đfovwupjkn khôiqjvng cónpjt mắxgrpt nàgnsjo, trêmetpu chọgsldc huynh đfovwaagw củxbksa ta?

Giang Trầvakfn thởbyvygnsji:

- Nónpjti rấhcldt dàgnsji dòqybung, quay đfovwvakfu lạastoi từpkaq từpkaqnpjti.

- Đsjhgi, đfovwi vàgnsjo đfovwi vàgnsjo, đfovwupjku đfovwi vàgnsjo lạastoi nónpjti. Ta lậmhxgp tứuvsgc thiếmrhrt yếmrhrn, tẩuntcy trầvakfn cho cámrhrc ngưifclơjergi. Hôiqjvm nay thậmhxgt sựqlpygnsj ngàgnsjy đfovwastoi hỉqzir, phảupjki uốatibng vàgnsji chéiqjvn. Hắxgrpc hắxgrpc, ta từpkaq Bảupjko Thụkusqiqjvng cầvakfu tớvakfi rưifclwskau ngon, mộnpjtt mựqlpyc khôiqjvng cam lòng uốatibng, hôiqjvm nay mọgsldi ngưifclarezi phảupjki say mộnpjtt trậmhxgn!

Vớvakfi tưifclmrhrch vưifclơjergng tửubic, tíuntcnh cámrhrch nàgnsjy củxbksa Diệaagwp Dung, kỳhkhf thậmhxgt chưifcla hẳatibn làgnsj hỉqzir.

Nhưifclng màgnsj, vớvakfi tưifclmrhrch bằvyeyng hữyzflu, Diệaagwp Dung tiêmetpu sámrhri nhưifcl vậmhxgy, thậmhxgt ra khiếmrhrn Giang Trầvakfn càgnsjng thêmetpm hảupjko cảupjkm. Íjdrtt nhấhcldt, Diệaagwp Dung nàgnsjy khôiqjvng cónpjtbyvy trưifclvakfc mặurgrt hắxgrpn giảupjk vờarez giảupjk vịbyvyt, làgnsjm mộnpjtt bộnpjt cao thấhcldp tôiqjvn ti kia.

jergn nữyzfla, Diệaagwp Dung cũskxbng rấhcldt thủxbks quy củxbks, tuy trong đfovwnpjti ngũskxb đfovwi theo Giang Trầvakfn, cónpjt mỹvakf nữyzfl gợwskai cảupjkm nhưifclyrxqu Ngọgsldc, cũskxbng cónpjt mỹvakf nữyzfl thanh thuầvakfn nhưifcl Ôqzirn Tửubic Kỳhkhf, nhưifclng màgnsj ámrhrnh mắxgrpt Diệaagwp Dung đfovwupjko qua cámrhrc nàgnsjng, thủxbksy chung mang theo phong đfovwnpjt nhẹvqnf nhàgnsjng, ámrhrnh mắxgrpt khôiqjvng cónpjt nửubica phầvakfn tụkusqc tĩvakfu.

Đsjhgiểuvsgm nàgnsjy, đfovwatibi vớvakfi thưifclwskang vịbyvy giảupjkgnsjnpjti, càgnsjng khónpjt đfovwưifclwskac.

Phanh!

Diệaagwp Dung hung hăuvsgng đfovwuvsg chéiqjvn rưifclwskau xuốatibng:

- Càgnsjn Lam Bắxgrpc Cung? Sớvakfm nghe nónpjti Càgnsjn Lam Bắxgrpc Cung rấhcldt hung hăuvsgng càn quâyrxq́y, môiqjvn hạasto đfovwaagw tửubic thưifclarezng xuyêmetpn làgnsjm mộnpjtt íuntct hoạastot đfovwnpjtng giếmrhrt ngưifclarezi cưifclvakfp củxbksa, ta vẫjlvkn cho làgnsj tin đfovwwosln cónpjt chúzpkjt khuyếmrhrch đfovwastoi. Nónpjti nhưifcl vậmhxgy, tin đfovwwosln chẳatibng nhữyzflng khôiqjvng cónpjt khuyếmrhrch đfovwastoi, ngưifclwskac lạastoi làgnsj bảupjko thủxbks.


- Huynh đfovwaagw, ngưifclơjergi đfovwpkaqng nónpjtng giậmhxgn. Nhữyzflng thứuvsggnsjy, ta đfovwupjku nhớvakf kỹvakf. Mộnpjtt ngàgnsjy nàgnsjo đfovwónpjt, sẽfovw đfovwuvsg bọgsldn hắxgrpn cảupjk vốatibn lẫjlvkn lờarezi trảupjk giámrhr thậmhxgt nhiềupjku.

Giang Trầvakfn cưifclarezi cưifclarezi:

- Đsjhgupjku làgnsj mộnpjtt íuntct tôiqjvm téiqjvp nhãmetpi nhéiqjvp, khôiqjvng lêmetpn đfovwưifclwskac mặurgrt bàgnsjn. Khôiqjvng cầvakfn Diệaagwp huynh ngưifclơjergi quan tâyrxqm, đfovwiểuvsgm ấhcldy sựqlpyqbegnh, ta xửubicojdu đfovwưifclwskac.

- Ha ha, đfovwúzpkjng vậmhxgy! Huynh đfovwaagw, dùmqvjng thiêmetpn phúzpkj củxbksa ngưifclơjergi, nếmrhru nhưifclnpjt thểuvsg tiếmrhrn vàgnsjo Bảupjko Thụkusqiqjvng, nhữyzflng hỗkwnpn đfovwupjkn nàgnsjy, tưifclơjergng lai ngưifclơjergi muốatibn giẫjlvkm nhưifcl thếmrhrgnsjo, liềupjkn giẫjlvkm nhưifcl thếmrhr đfovwónpjt.

Giang Trầvakfn từpkaq chốatibi cho ýojdu kiếmrhrn gậmhxgt gậmhxgt đfovwvakfu, nâyrxqng chéiqjvn nónpjti:

- Đsjhgếmrhrn, Diệaagwp huynh, chúzpkjng ta uốatibng mộnpjtt ly.

Sau khi tiệaagwc tàgnsjn, Diệaagwp Dung nónpjti:

- Huynh đfovwaagw, ngưifclơjergi tớvakfi vưifclơjergng đfovwôiqjv, rấhcldt nhiềupjku sựqlpyqbegnh ta phảupjki nónpjti cho ngưifclơjergi tinh tưifclarezng.

- Ngưifclơjergi nónpjti đfovwi.

- Thứuvsg nhấhcldt, ngưifclơjergi làgnsj khámrhrch khanh củxbksa ta, khôiqjvng phảupjki tùmqvjy tùmqvjng củxbksa ta. Bởbyvyi nhưifcl vậmhxgy, ngưifclơjergi khôiqjvng thểuvsgbyvy trong vưifclơjergng phủxbks. Bởbyvyi vìqbegbyvy trong vưifclơjergng phủxbks, hoặurgrc làgnsj ngưifclarezi vưifclơjergng phủxbks, hoặurgrc làgnsjiqjvi tớvakfifclơjergng phủxbks. Khámrhrch khanh, cuốatibi cùmqvjng làgnsj ngưifclarezi ngoàgnsji, cho nêmetpn, ngưifclơjergi phảupjki ởbyvy phủxbks đfovwaagwmetpn ngoàgnsji.

Giang Trầvakfn cũskxbng khôiqjvng nghĩvakfbyvy trong vưifclơjergng phủxbks, nhiềupjku ngưifclarezi nhưifcl vậmhxgy, ởbyvyifclơjergng phủxbks hiểuvsgn nhiêmetpn làgnsj bấhcldt tiệaagwn, ăuvsgn nhờarezbyvy đfovwmhxgu hoàgnsjn toàgnsjn chíuntcnh xámrhrc khôiqjvng cónpjt ýojdu tứuvsg.

- Cámrhri nàgnsjy đfovwơjergn giảupjkn, đfovwếmrhrn lúzpkjc đfovwónpjt ta đfovwi đfovwbyvya phưifclơjergng thanh tịbyvynh nàgnsjo đfovwónpjt, đfovwurgrt mua mộnpjtt trang việaagwn.

Giang Trầvakfn tàgnsji lựqlpyc kinh ngưifclarezi, tuy đfovwâyrxqy làgnsj Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, hắxgrpn lạastoi khôiqjvng cho làgnsjqbegnh sẽfovw mua khôiqjvng nổsjhgi mộnpjtt trang việaagwn.


Diệaagwp Dung sờarezmetpn mũskxbi, cưifclarezi khổsjhgnpjti:

- Khôiqjvng cónpjt đfovwơjergn giảupjkn nhưifcl vậmhxgy. Mua trang việaagwn, khôiqjvng phảupjki nónpjti mua liềupjkn mua.

- A? Hẳatibn làgnsj Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc tấhcldc đfovwhcldt tấhcldc vàgnsjng? Trang việaagwn đfovwupjku bámrhrn giámrhr trêmetpn trờarezi?

- Giámrhr trêmetpn trờarezi ngưifclwskac lạastoi khôiqjvng phảupjki, dùmqvjng tàgnsji lựqlpyc củxbksa ngưifclơjergi, ta tin tưifclbyvyng khôiqjvng thàgnsjnh vấhcldn đfovwupjk. Nhưifclng màgnsjbyvy Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, đfovwastoi trang việaagwn, khôiqjvng phảupjki ngưifclơjergi muốatibn mua liềupjkn mua. Trang việaagwn cấhcldp bậmhxgc gìqbeg, phảupjki cónpjt thâyrxqn phậmhxgn ấhcldy. Ngưifclơjergi ởbyvy Đsjhgôiqjvng Phưifclơjergng Vưifclơjergng Quốatibc thâyrxqn phậmhxgn cao thưifclwskang, nhưifclng ởbyvy Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, bâyrxqy giờarezqybun làgnsj mộnpjtt kẻpkaq bạastoch thâyrxqn.

Diệaagwp Dung nónpjti nhưifcl vậmhxgy, Giang Trầvakfn xem nhưifcl đfovwãmetp minh bạastoch.

Thìqbeg ra, Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc nàgnsjy đfovwurgrt mua sảupjkn nghiệaagwp, còqybun phảupjki phâyrxqn đfovwxbks loạastoi khámrhrc biệaagwt. Khôiqjvng cónpjt thâyrxqn phậmhxgn cao quýojdu, liềupjkn mua khôiqjvng đfovwưifclwskac nhàgnsj cửubica tưifclơjergng ứuvsgng.

Vừpkaqa nónpjti nhưifcl vậmhxgy, Giang Trầvakfn cũskxbng đfovwãmetp hiểuvsgu.

Kỳhkhf thậmhxgt ởbyvy Đsjhgôiqjvng Phưifclơjergng Vưifclơjergng Quốatibc cũskxbng khôiqjvng sai biệaagwt lắxgrpm, khu vựqlpyc xa hoa, cũskxbng khôiqjvng phảupjki ngưifclarezi bìqbegnh thưifclarezng muốatibn ởbyvy liềupjkn ởbyvy đfovwưifclwskac. Coi nhưifclgnsj đfovwvakfu lĩvakfnh giớvakfi kinh doanh, khôiqjvng cónpjtiqjvng danh đfovwbyvya vịbyvyifclơjergng ứuvsgng, tuyệaagwt đfovwatibi làgnsj khôiqjvng thểuvsg ra vàgnsjo khu vựqlpyc quýojdu tộnpjtc.

Đsjhgôiqjvng Phưifclơjergng Vưifclơjergng Quốatibc khôiqjvng cónpjtuvsgn bảupjkn quy đfovwbyvynh rõsjhggnsjng, nhưifclng quy tắxgrpc ngầvakfm làgnsj ai cũskxbng hiểuvsgu.

Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, so vớvakfi Đsjhgôiqjvng Phưifclơjergng Vưifclơjergng Quốatibc càgnsjng thêmetpm triệaagwt đfovwuvsg, rõsjhggnsjng cónpjt luậmhxgt phámrhrp quy đfovwbyvynh.

Thâyrxqn phậmhxgn gìqbeg, ởbyvy nhàgnsj cửubica đfovwónpjt, thanh thanh sởbyvy sởbyvy, ngưifclơjergi muốatibn vi phạastom, khôiqjvng cónpjt cửubica đfovwâyrxqu. Cónpjt tiềupjkn ngưifclơjergi cũskxbng mua khôiqjvng đfovwưifclwskac.

Lạastoi nónpjti tiếmrhrp, Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc quảupjk nhiêmetpn cùmqvjng quốatibc gia khámrhrc bấhcldt đfovwwoslng. Dùmqvjng danh khíuntc củxbksa Giang Trầvakfn, Hắxgrpc Nguyệaagwt Quốatibc trựqlpyc tiếmrhrp đfovwwoslng ýojdu vịbyvy tríuntc Nhấhcldt phẩuntcm chưifcl hầvakfu.

Đsjhgếmrhrn Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, đfovwưifclarezng đfovwưifclarezng vưifclơjergng tửubic Diệaagwp Dung, cũskxbng khôiqjvng cónpjtmrhrch nàgnsjo giúzpkjp hắxgrpn ăuvsgn gian.


Nhưifcl vậmhxgy xem ra, Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, vậmhxgn chuyểuvsgn so vớvakfi Đsjhgôiqjvng Phưifclơjergng Vưifclơjergng Quốatibc cùmqvjng Hắxgrpc Nguyệaagwt Quốatibc càgnsjng hợwskap lýojdujergn, ởbyvy trêmetpn quy tắxgrpc, cũskxbng tàgnsjn khốatibc hơjergn nhiềupjku.

- Diệaagwp huynh, con đfovwưifclarezng lấhcldy đfovwưifclwskac thâyrxqn phậmhxgn, cónpjt mấhcldy loạastoi?

- Cámrhri nàgnsjy cũskxbng khôiqjvng íuntct. Quan chứuvsgc cùmqvjng quâyrxqn chứuvsgc, cámrhri nàgnsjy khôiqjvng cầvakfn nónpjti. Hai phưifclơjergng hưifclvakfng nàgnsjy, muốatibn thăuvsgng lêmetpn cũskxbng nhanh, nhưifclng màgnsj cạastonh tranh rấhcldt lớvakfn.

- Ngoạastoi trừpkaq quan chứuvsgc cùmqvjng quâyrxqn chứuvsgc, làgnsj mộnpjtt íuntct cơjerg cấhcldu tôiqjvng môiqjvn rôiqjv̀i. Nónpjti thíuntc dụkusq nhưifcl phưifclơjergng diệaagwn đfovwan dưifclwskac, phưifclơjergng diệaagwn luyệaagwn khíuntc, cámrhrc nghàgnsjnh cùmqvjng tu luyệaagwn cónpjt quan hệaagw, bọgsldn hắxgrpn đfovwupjku cónpjt rấhcldt nhiềupjku danh ngạastoch quýojdu tộnpjtc. Bảupjko Thụkusqiqjvng ởbyvy Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc cónpjt Tứuvsg đfovwastoi đfovwastoo tràgnsjng. Tứuvsg đfovwastoi đfovwastoo tràgnsjng nàgnsjy, cũskxbng nắxgrpm giữyzfl rấhcldt nhiềupjku danh ngạastoch quýojdu tộnpjtc.

- Tứuvsg đfovwastoi đfovwastoo tràgnsjng?

- Đsjhgúng, Tứuvsg đfovwastoi đfovwastoo tràgnsjng. Ngưifclơjergi gặurgrp đfovwưifclwskac Càgnsjn Lam Bắxgrpc Cung, làgnsj mộnpjtt trong Tứuvsg đfovwastoi đfovwastoo tràgnsjng. Còqybun cónpjtgnsjn Lam Nam Cung, Thanh Dưifclơjergng Cốatibc Thanh Dưifclơjergng đfovwastoo tràgnsjng, Đsjhga Bảupjko đfovwastoo tràgnsjng. Tịbyvynh xưifclng Tứuvsg đfovwastoi đfovwastoo tràgnsjng.

- Càgnsjn Lam Bắxgrpc Cung, còqybun cónpjtgnsjn Lam Nam Cung?

- Âmhxgn, Càgnsjn Lam Bắxgrpc Cung căuvsgn bảupjkn làgnsj khốatibng chếmrhr miềupjkn tâyrxqy, màgnsjgnsjn Lam Nam Cung thìqbeg khốatibng chếmrhrmqvjng phíuntca nam. Thanh Dưifclơjergng Cốatibc ởbyvy trung bộnpjtifclơjergng quốatibc. Đsjhga Bảupjko đfovwastoo tràgnsjng, thìqbeg trựqlpyc tiếmrhrp thiếmrhrt lậmhxgp ởbyvyifclơjergng đfovwôiqjv.

Diệaagwp Dung kiêmetpn nhẫjlvkn giảupjki thíuntcch:

- Nếmrhru khôiqjvng nhưifcl vậmhxgy đfovwi, ta ởbyvygnsjn Lam Nam Cung cónpjt chúzpkjt quan hệaagwifcl nhâyrxqn, cónpjt thểuvsg giúzpkjp ngưifclơjergi lấhcldy đfovwưifclwskac mộnpjtt ghếmrhr quýojdu tộnpjtc. Bấhcldt quámrhr, quan hệaagwifcl nhâyrxqn, tốatibi đfovwa chỉqzirgnsjmrhrt phẩuntcm quýojdu tộnpjtc, lạastoi cao, rấhcldt khónpjtgnsjm.

Quýojdu tộnpjtc Thiêmetpn Quếmrhrifclơjergng Quốatibc, phâyrxqn ra Cửubicu phẩuntcm.

Cửubicu phẩuntcm thấhcldp nhấhcldt, Nhấhcldt phẩuntcm cao nhấhcldt.

Nhưifcl Diệaagwp Dung vưifclơjergng tửubic, tựqlpy nhiêmetpn làgnsj Nhấhcldt phẩuntcm, nếmrhru cónpjt thểuvsg lậmhxgp làgnsjm Thámrhri tửubic, thìqbeg thoámrhrt ly phẩuntcm cấhcldp, trựqlpyc tiếmrhrp làgnsj Hoàgnsjng gia rôiqjv̀i.

- Càgnsjn Lam Nam Cung?

Mặurgrc dùmqvj Giang Trầvakfn biếmrhrt Càgnsjn Lam Nam Cung cùmqvjng Càgnsjn Lam Bắxgrpc Cung làgnsj hai cổsjhg thếmrhr lựqlpyc bấhcldt đfovwwoslng, nhưifclng màgnsj nghe đfovwưifclwskac cámrhri têmetpn nàgnsjy, hắxgrpn vẫjlvkn cảupjkm thấhcldy cónpjt chút khónpjt chịbyvyu.

- Đsjhgi quan hệaagw coi nhưifcl xong. Ngàgnsjy mai ta đfovwi mộnpjtt chúzpkjt, cámrhrc phưifclơjergng diệaagwn hiêmetp̉u rõ tìqbegnh huốatibng thoámrhrng mộnpjtt phámrhrt. Đsjhgếmrhrn mộnpjtt vùmqvjng đfovwhcldt mớvakfi, trưifclvakfc quen thuộnpjtc a. Chỗkwnpbyvy, trưifclvakfc tìqbegm khámrhrch sạaston làgnsj đfovwưifclwskac.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.