Độc Tôn Tam Giới

Chương 233 : Lão đầu giả ngu mại manh không tiết tháo

    trước sau   
xnynndpio nhâzvejn nàxnyny làxnyn Đhkusan Dưxnynnuwjc Sưxnyn, tựitooa hồjwhp đuyxexnyni vớnwkei nhữlalfng thủiqtn đuyxeoạndpin đuyxeưxnynhdqtng ngang ngõpyyc tắoaqst kia, cătsahn bảfjrhn khinh thưxnynhdqtng chúpyyc ýnwke, cóhpyg mộqoest loạndpii thanh cao tựitoo sinh.

Ngưxnynhdqti nhưxnyn vậcmuwy, dùuiunkgbenh tìoxlcnh cóhpyg chúpyyct cổopfv quácmcri, nhưxnynng luậcmuwn bảfjrhn tíkgbenh, làxnyn tuyệoxlct đuyxexnyni khôohnfng xấhafxu.

- Ta nghe lầoxlcm?

Giang Trầoxlcn cốxnyn ýnwkehpygi.

- Trătsahm phầoxlcn trătsahm nghe lầoxlcm.

ndpio đuyxeoxlcu rấhafxt châzvejn thàxnynnh gậcmuwt đuyxeoxlcu.


- Nóhpygi nhưxnyn vậcmuwy, ta cóhpyg thểcuii ly khai, cóhpyg thểcuii đuyxei vưxnynơcuiing đuyxeôohnf?

- Đhkusưxnynơcuiing nhiêtsahn cóhpyg thểcuii a, vìoxlccmcri gìoxlc khôohnfng thểcuii?

ndpio đuyxeoxlcu mộqoest bộqoes rấhafxt kỳpywd quácmcri, phảfjrhng phấhafxt Giang Trầoxlcn hỏxymui vấhafxn đuyxecmuwxnyny quảfjrh thựitooc làxnyn khôohnfng hiểcuiiu thấhafxu.

Khôohnfng thểcuii khôohnfng nóhpygi, tíkgbenh cácmcrch lãndpio nhâzvejn nàxnyny, ngưxnynnuwjc lạndpii cóhpyg chúpyyct íkgbet Lãndpio Ngoan Đhkusjwhpng. Biếdpwqt giảfjrh ngu, biếdpwqt mạndpii manh, biếdpwqt đuyxeùuiuna nghịeitoch tíkgbenh tìoxlcnh.

Giang Trầoxlcn trêtsahu chọknbec hắoaqsn cũisntng trêtsahu chọknbec đuyxeủ rôohnf̀i, lậcmuwp tứuiftc cưxnynhdqti cưxnynhdqti:

- Phíkgbendpio đuyxeúpyycng khôohnfng, nhưxnyn vậcmuwy đuyxei, qua mộqoest thờhdqti gian ngắoaqsn, ngưxnynơcuiii đuyxei vưxnynơcuiing đuyxeôohnfoxlcm ta.

- Thậcmuwt sựitoo?

Tròcbzrng mắoaqst Phíkgbendpio bốxnync lêtsahn tinh quang.

- Ngưxnynơcuiii thấhafxy ta giốxnynng lừjqhea đuyxefjrho sao?

- Khôohnfng giốxnynng khôohnfng giốxnynng.

ndpio đuyxeoxlcu lắoaqsc đuyxeoxlcu nhưxnyn trốxnynng bỏxymui.

- Lãndpio đuyxeoxlcu ta lâzvej̀n đuyxeâzvej̀u tiêtsahn chứuiftng kiếdpwqn ngưxnynơcuiii, đuyxeãndpi cảfjrhm thấhafxy ngưxnynơcuiii ngọknbec thụwuttzvejm phong, diệoxlcn mạndpio bấhafxt phàxnynm, chíkgbenh làxnyn nhâzvejn trung long phưxnynnuwjng, thầoxlcn tiêtsahn hạndpi phàxnynm... đuyxecuii cho lãndpio đuyxeoxlcu ta nhịeiton khôohnfng đuyxeưxnynnuwjc muốxnynn cùuiunng ngưxnynơcuiii thâzvejn cậcmuwn, thậcmuwm chíkgbe hậcmuwn khôohnfng thểcuii lậcmuwp tứuiftc trảfjrhm đuyxeoxlcu gàxnyn, đuyxexnynt giấhafxy vàxnynng, kếdpwqt bácmcri làxnynm huynh đuyxeoxlc kim lan.

ndpi thíkgbezvejng bốxnync nhưxnynxnynnwkec thủiqtny triềcmuwu, lờhdqti nịeitonh hóhpygt cuồjwhpn cuộqoesn, sácmcro lộqoes thàxnynnh thạndpio khôohnfng thểcuii lạndpii thàxnynnh thạndpio.


Giang Trầoxlcn phácmcrt hiệoxlcn, lãndpio nhâzvejn nàxnyny tựitooa hồjwhpuiunng mìoxlcnh đuyxejwhpng dạndping, hoàxnynn toàxnynn khôohnfng cóhpyg tiếdpwqt thácmcro a.

Mộqoest đuyxeưxnynhdqtng đuyxeưxnyna đuyxeếdpwqn đuyxendpii lộqoes, lãndpio đuyxeoxlcu giốxnynng nhưxnyn tiễtiysn đuyxeưxnyna thâzvejn nhâzvejn, vẫwrwky tay:

- Đhkusi thong thảfjrh a, mộqoest đuyxeưxnynhdqtng cẩwuttn thậcmuwn, trêtsahn đuyxeưxnynhdqtng cóhpyg việoxlcc, bácmcro danh hàxnyno củiqtna lãndpio phu.

Lờhdqti nàxnyny nóhpygi, muốxnynn bao nhiêtsahu tri kỷqmhqhpyg bấhafxy nhiêtsahu tri kỷqmhq a.

Ngoạndpii trừjqhe Giang Trầoxlcn, bọknben ngưxnynhdqti Câzveju Ngọknbec cùuiunng Giang Phong, đuyxecmuwu cảfjrhm giácmcrc giốxnynng nhưxnyn nằknbem mơcuii. Bọknben hắoaqsn còcbzrn tưxnynvgyong rằknbeng, kiếdpwqp sốxnynng hai mưxnynơcuiii nătsahm dưxnynnuwjc nôohnfxnyn miêtsah̃n khôohnfng hếdpwqt a.

Khôohnfng nghĩrigy tớnwkei, Giang Trầoxlcn lừjqhea dốxnyni vàxnyni câzveju, liềcmuwn lừjqhea lãndpio đuyxeoxlcu choácmcrng vácmcrng, vâzvej̣y mà thácmcri đuyxeqoes khácmcrc thưxnynhdqtng, tựitooa nhưxnyn thâzvejn nhâzvejn tiễtiysn đuyxeưxnyna bọknben hắoaqsn ly khai.

- Trầoxlcn Nhi, ngưxnynơcuiii...

Giang Phong muốxnynn nóhpygi chúpyyct gìoxlc đuyxeóhpyg.

- Phụwutt thâzvejn, đuyxei thôohnfi. Lãndpio nhâzvejn nàxnyny, vềcmuw sau làxnyn ngưxnynhdqti củiqtna chúpyycng ta rôohnf̀i.

Giang Trầoxlcn cưxnynhdqti ha ha. Vừjqhea rồjwhpi hắoaqsn đuyxeàxnyno hốxnyn, lãndpio đuyxeoxlcu liềcmuwn tựitoooxlcnh nhảfjrhy xuốxnynng, hơcuiin nữlalfa làxnyn rấhafxt thíkgbech ýnwke nhảfjrhy xuốxnynng.

Hai mưxnynơcuiii nătsahm dưxnynnuwjc nôohnf, Giang Trầoxlcn cưxnynhdqti cưxnynhdqti, cóhpyg mộqoest lãndpio đuyxeoxlcu nhưxnyn vậcmuwy làxnynm dưxnynnuwjc nôohnf cho mìoxlcnh, cũisntng làxnyn mộqoest sựitoooxlcnh thúpyyc vịeito.

...

Trong Thanh Dưxnynơcuiing Cốxnync, hai Dưxnynnuwjc Đhkusjwhpng Đhkusndpii Đhkusfjrhn cùuiunng Nhịeito Đhkusfjrhn nghẹoalhn họknbeng nhìoxlcn trâzvejn trốxnyni, vẻnuwj mặtsaht mêtsah hoặtsahc, miêtsaḥng há to có thêtsah̉ nhéjgsqt mộqoest cácmcri đuyxeùuiuni gàxnyn.


- Phíkgbendpio, tiểcuiiu tửpyyc kia, thoạndpit nhìoxlcn làxnynhpygi hưxnynu nóhpygi vưxnynnuwjn a. Cứuift nhưxnyn vậcmuwy thảfjrh bọknben họknbe đuyxei?

Đhkusndpii Đhkusfjrhn cảfjrhm thấhafxy khôohnfng thểcuiixnynvgyong tưxnynnuwjng nổopfvi.

- Đhkusúpyycng vậcmuwy a, ta xem tiểcuiiu tửpyyc kia tácmcrm phầoxlcn khôohnfng phảfjrhi ngưxnynhdqti tốxnynt làxnynnh gìoxlc.

Nhịeito Đhkusfjrhn cũisntng rấhafxt khôohnfng minh bạndpich.

- Hắoaqsc hắoaqsc.

Phíkgbendpio cưxnynhdqti cưxnynhdqti, lãndpio thầoxlcn khắoaqsp nơcuiii ởvgyo trêtsahn mặtsaht ghếdpwq nằknbem xuốxnynng.

- Cácmcrc ngưxnynơcuiii biếdpwqt cácmcri gìoxlc? Lãndpio đuyxeoxlcu ta sốxnynng mấhafxy trătsahm tuổopfvi, ngưxnynhdqti nàxnyno chưxnyna thấhafxy qua? Tiểcuiiu tửpyycxnyny, hưxnynxnyn thậcmuwt thậcmuwt, cùuiunng lãndpio đuyxeoxlcu ta làxnyn ngưxnynhdqti mộqoest đuyxeưxnynhdqtng. Thờhdqti đuyxeiểcuiim nêtsahn giảfjrh ngu liềcmuwn giảfjrh ngu, thờhdqti đuyxeiểcuiim nêtsahn ra vẻnuwj đuyxeácmcrng thưxnynơcuiing thìoxlc ra vẻnuwj đuyxeácmcrng thưxnynơcuiing, thờhdqti đuyxeiểcuiim nêtsahn làxnynm đuyxendpii gia, mộqoest chúpyyct cũisntng khôohnfng khácmcrch khíkgbe.

- Cùuiunng ngàxnyni làxnyn ngưxnynhdqti mộqoest đuyxeưxnynhdqtng?

Đhkusndpii Đhkusfjrhn cùuiunng Nhịeito Đhkusfjrhn càxnynng mơcuii hồjwhp.

- Âuoomn, ngưxnynhdqti mộqoest đuyxeưxnynhdqtng.

ndpio đuyxeoxlcu rấhafxt say mêtsahkgbep mắoaqst, trong miệoxlcng còcbzrn hừjqhe hừjqhexnynhdqti nhỏxymu. Vừjqhea rồjwhpi hắoaqsn giảfjrh ngu kia, kỳpywd thậcmuwt cũisntng làxnyn thătsahm dòcbzr.

Kếdpwqt quảfjrhndpio đuyxeoxlcu phácmcrt hiệoxlcn, tiểcuiiu tửpyyc kia, so vớnwkei hắoaqsn còcbzrn cóhpyg thểcuii giảfjrh ngu. Nàxnyny rấhafxt hợnuwjp khẩwuttu vịeito củiqtna hắoaqsn a.

ndpio đuyxeoxlcu hắoaqsn làxnyn ngưxnynhdqti rấhafxt hay tựitoo kỷqmhq, tựitootsahu chíkgbenh mìoxlcnh, hắoaqsn cảfjrhm thấhafxy, Giang Trầoxlcn cùuiunng hắoaqsn làxnyn ngưxnynhdqti mộqoest đuyxeưxnynhdqtng, vậcmuwy tuyệoxlct đuyxexnyni khôohnfng phảfjrhi ngưxnynhdqti xấhafxu, tuyệoxlct đuyxexnyni khôohnfng phảfjrhi ngưxnynhdqti ătsahn nóhpygi bừjqhea bãndpii.


cbzrn nữlalfa, từjqhecmcrc chi tiếdpwqt phâzvejn tíkgbech, tiểcuiiu tửpyycxnyny bácmcro ra nhữlalfng đuyxean danh kia, con mắoaqst cũisntng khôohnfng nhácmcry thoácmcrng mộqoest phácmcrt. Đhkusâzvejy cũisntng khôohnfng phảfjrhi làxnyn ngưxnynhdqti bìoxlcnh thưxnynhdqtng cóhpyg thểcuiihpygi ra.

Nếdpwqu nhưxnyn khôohnfng cóhpyg đuyxean dưxnynnuwjc đuyxendpii sưxnyn chỉpano đuyxeiểcuiim, cóhpyg thểcuiihpyg kiếdpwqn thứuiftc nhưxnyn vậcmuwy?

Khỏxymui cầoxlcn phảfjrhi nóhpygi cácmcri khácmcrc, chỉpanoxnyn Tẩwutty Trầoxlcn Tốxnynzvejm Đhkusan, toàxnynn bộqoes Thiêtsahn Quếdpwqxnynơcuiing Quốxnync, cóhpyg mấhafxy ngưxnynhdqti nghe nóhpygi qua đuyxean dưxnynnuwjc nàxnyny?

Cho nêtsahn, Phíkgbendpio nhìoxlcn nhưxnyn hồjwhp đuyxejwhp, kìoxlc thựitooc rấhafxt khôohnfn khéjgsqo. Íuoomt nhấhafxt sơcuii bộqoes suy đuyxecmcrn ra, Giang Trầoxlcn hẳlalfn khôohnfng phảfjrhi ătsahn nóhpygi lung tung.

cuiin nữlalfa, vưxnynơcuiing đuyxeôohnfcmcrch đuyxeâzvejy cũisntng khôohnfng bao xa. Dùuiun tiểcuiiu tửpyycxnyny lừjqhea bịeitop, Phíkgbendpio muốxnynn tìoxlcm hắoaqsn phiềcmuwn toácmcri, tùuiuny thờhdqti cóhpyg thểcuii đuyxei.

Bấhafxt quácmcr, Phíkgbendpio sốxnynng mấhafxy trătsahm nătsahm, trựitooc giácmcrc rấhafxt mẫwrwkn cảfjrhm. Lúpyycc nàxnyny đuyxeâzvejy, trựitooc giácmcrc củiqtna hắoaqsn suy đuyxecmcrn, tiểcuiiu tửpyycxnyny cóhpyg lẽrymz khôohnfng lừjqhea gạndpit hắoaqsn.

uiun sao dưxnynnuwjc nôohnfoxlc đuyxeóhpyg, hắoaqsn cătsahn bảfjrhn khôohnfng thiếdpwqu.

Đhkuseitonh ra cácmcri quy củiqtn dọknbea ngưxnynhdqti kia, kìoxlc thựitooc làxnyn khôohnfng muốxnynn quácmcr nhiềcmuwu ngưxnynhdqti rảfjrhnh rỗnskpi chạndpiy tớnwkei Thanh Dưxnynơcuiing Cốxnync, quấhafxy rầoxlcy Thanh Dưxnynơcuiing Cốxnync tàxnyni bồjwhpi Linh Dưxnynnuwjc.

isntng khôohnfng phảfjrhi bảfjrhn thâzvejn lãndpio nhâzvejn nàxnyny hung thầoxlcn ácmcrc sácmcrt đuyxeếdpwqn cỡnavmxnyno.

cmuw trêtsahn đuyxeiểcuiim nàxnyny, Thanh Dưxnynơcuiing Cốxnync cùuiunng Càxnynn Lam Bắoaqsc Cung hoàxnynn toàxnynn chíkgbenh xácmcrc khácmcrc nhau rấhafxt lớnwken.

Chíkgbenh nhưxnyn Đhkusưxnynhdqtng Long nóhpygi, chỉpano cầoxlcn đuyxei ra khu vựitooc củiqtna Càxnynn Lam Bắoaqsc Cung cùuiunng Thanh Dưxnynơcuiing Cốxnync, trêtsahn đuyxeưxnynhdqtng đuyxei liềcmuwn khôohnfng cóhpyg phiềcmuwn toácmcri gìoxlc đuyxeácmcrng nóhpygi.

cmcrng sớnwkem ngàxnyny hôohnfm sau, liềcmuwn tớnwkei vưxnynơcuiing đuyxeôohnf Thiêtsahn Quếdpwqxnynơcuiing Quốxnync.

Bay ởvgyo chỗnskp cao, xa xa nhìoxlcn lạndpii, vưxnynơcuiing đuyxeôohnf củiqtna Thiêtsahn Quếdpwqxnynơcuiing Quốxnync cựitooc kỳpywd đuyxejwhp sộqoes, mộqoest tòcbzra thàxnynnh trìoxlc cựitoo đuyxendpii, giốxnynng nhưxnyn mộqoest khỏxymua Minh Châzveju khảfjrhm nạndpim trêtsahn đuyxendpii đuyxeeitoa.


Cửpyyca thàxnynnh cao lớnwken, kiếdpwqn trúpyycc rộqoesng rãndpii, vưxnynơcuiing đuyxeôohnf giácmcrp sĩrigy mặtsahc ácmcro giácmcrp, cầoxlcm binh khíkgbe, từjqheng cácmcri chi tiếdpwqt, đuyxecmuwu chứuiftng minh đuyxeeitoa vịeito hiểcuiin hácmcrch củiqtna Thiêtsahn Quếdpwqxnynơcuiing Quốxnync.

- Bốxnynn đuyxendpii vưxnynơcuiing quốxnync, danh bấhafxt hưxnyn truyềcmuwn. Xem ra, trưxnynnwkec kia chúpyycng ta ởvgyo Đhkusôohnfng Phưxnynơcuiing Vưxnynơcuiing Quốxnync, thậcmuwt đuyxeúpyycng làxnynhpyg chút ếdpwqch ngồjwhpi đuyxeácmcry giếdpwqng.

zveju Ngọknbec đuyxeuiftng trưxnynnwkec Thiêtsahn Quếdpwqxnynơcuiing đuyxeôohnf, nhìoxlcn qua thàxnynnh trìoxlc cựitooc lớnwken kia, hơcuiii cóhpyg chúpyyct cảfjrhm thácmcrn.

hpyg Đhkusưxnynhdqtng Long cảfjrhnh cácmcro, bọknben ngưxnynhdqti Giang Trầoxlcn tựitoo nhiêtsahn sẽrymz khôohnfng cưxnynnavmi Kim Dựitooc Kiếdpwqm Đhkusiểcuiiu bay vàxnyno vưxnynơcuiing đuyxeôohnf, màxnynvgyotsahn ngoàxnyni cửpyyca thàxnynnh hạndpicmcrnh, nắoaqsm lấhafxy Kim Dựitooc Kiếdpwqm Đhkusiểcuiiu, từjqhe cửpyyca thàxnynnh đuyxei vàxnyno.

hpyg lệoxlcnh bàxnyni củiqtna Diệoxlcp Dung vưxnynơcuiing tửpyyc, vàxnyno thàxnynnh ngưxnynnuwjc lạndpii làxnyn thôohnfng suốxnynt.

Thàxnynnh vệoxlc kia cùuiunng cưxnynhdqti nóhpygi:

- Chưxnyn vịeitohpyg lệoxlcnh bàxnyni vưxnynơcuiing tửpyyc, vềcmuw sau ra vàxnyno cửpyyca thàxnynnh, sẽrymz khôohnfng cầoxlcn kiểcuiim tra nữlalfa.

Tiếdpwqn vàxnyno vưxnynơcuiing đuyxeôohnf, đuyxecmuwp vàxnyno mặtsaht chíkgbenh làxnyn khíkgbe tứuiftc phốxnyn phưxnynhdqtng phồjwhpn hoa.

Thôohnfng qua đuyxeeitoa đuyxejwhpxnyn Diệoxlcp Dung đuyxeưxnyna cho Giang Trầoxlcn, bọknben ngưxnynhdqti Giang Trầoxlcn vừjqhea đuyxei vừjqhea dạndpio, ưxnynnwkec chừjqheng mộqoest lúpyycc lâzveju sau, rốxnynt cụwuttc đuyxei tớnwkei vưxnynơcuiing phủiqtn củiqtna Diệoxlcp Dung.

cbzrn chưxnyna đuyxei đuyxeếdpwqn cửpyyca lớnwken, liềcmuwn cóhpyg mộqoest đuyxeácmcrm Võpyyc Giảfjrhkgbech giácmcrp từjqhe hai bêtsahn tuôohnfn ra, vũisnt khíkgbecmcrng loácmcrng chỉpanoxnynnwkeng bọknben ngưxnynhdqti Giang Trầoxlcn.

- Cửpyyca vưxnynơcuiing phủiqtn, ngưxnynhdqti khôohnfng cóhpyg phậcmuwn sựitoo, khôohnfng đuyxeưxnynnuwjc ởvgyocuiii nàxnyny du lịeitoch!

- Chúpyycng ta làxnyn bằknbeng hữlalfu củiqtna tứuiftxnynơcuiing tửpyyc, đuyxeưxnynnuwjc tứuiftxnynơcuiing tửpyyc mờhdqti, đuyxetsahc biệoxlct tớnwkei bácmcri phỏxymung.

Giang Trầoxlcn lộqoes ra lệoxlcnh bàxnyni.

Nhữlalfng Võpyyc Giảfjrhkgbech giácmcrp kia nhìoxlcn thấhafxy lệoxlcnh bàxnyni, xem chỉpano chốxnync lácmcrt, đuyxeqoesi trưxnynvgyong khoácmcrt tay chặtsahn lạndpii, tấhafxt cảfjrhpyyc Giảfjrhkgbech giácmcrp đuyxecmuwu thu vũisnt khíkgbe.

- Xin chờhdqt mộqoest chúpyyct, ta đuyxei thôohnfng bácmcro tứuiftxnynơcuiing tửpyyc.

Chỉpano mộqoest lúpyycc sau, trong vưxnynơcuiing phủiqtn liềcmuwn truyềcmuwn đuyxeếdpwqn mộqoest tiếdpwqng cưxnynhdqti cởvgyoi mởvgyo.

- Ha ha ha, sácmcrng sớnwkem hôohnfm nay, liềcmuwn nghe Hỉpano Thưxnynnwkec hóhpygt đuyxeâzvej̀u cành, bổopfvn vưxnynơcuiing véjgsqo tay tíkgbenh toácmcrn, đuyxeãndpi biếdpwqt sẽrymzhpyg khácmcrch quýnwke tớnwkei chơcuiii. Ai ngờhdqt thậcmuwt sựitooxnyn huynh đuyxeoxlc ta tớnwkei chơcuiii a?

Thanh âzvejm cởvgyoi mởvgyoxnyny, đuyxeúpyycng làxnyn củiqtna Diệoxlcp Dung vưxnynơcuiing tửpyyc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.