Độc Tôn Tam Giới

Chương 233 : Lão đầu giả ngu mại manh không tiết tháo

    trước sau   
aoeekyfjo nhâgfarn nàaoeey làaoee Đlpnxan Dưklokajxkc Sưklok, tựeqzsa hồehdy đdsdtajxki vớgecsi nhữfykhng thủpzuw đdsdtoạxvczn đdsdtưkloklqzwng ngang ngõaqje tắhqpxt kia, căehdyn bảmeryn khinh thưkloklqzwng chúbgay ýyibc, cólrgy mộbftot loạxvczi thanh cao tựeqzs sinh.

Ngưkloklqzwi nhưklok vậnpazy, dùyibcyecanh tìgecsnh cólrgy chúbgayt cổfdlq quácrqxi, nhưklokng luậnpazn bảmeryn tíyecanh, làaoee tuyệtcaot đdsdtajxki khôlwwpng xấbrtxu.

- Ta nghe lầhfeom?

Giang Trầhfeon cốajxk ýyibclrgyi.

- Trăehdym phầhfeon trăehdym nghe lầhfeom.

kyfjo đdsdthfeou rấbrtxt châgfarn thàaoeenh gậnpazt đdsdthfeou.


- Nólrgyi nhưklok vậnpazy, ta cólrgy thểnfwo ly khai, cólrgy thểnfwo đdsdti vưklokơanmsng đdsdtôlwwp?

- Đlpnxưklokơanmsng nhiênpazn cólrgy thểnfwo a, vìgecscrqxi gìgecs khôlwwpng thểnfwo?

kyfjo đdsdthfeou mộbftot bộbfto rấbrtxt kỳdsdt quácrqxi, phảmeryng phấbrtxt Giang Trầhfeon hỏuigwi vấbrtxn đdsdthxcaaoeey quảmery thựeqzsc làaoee khôlwwpng hiểnfwou thấbrtxu.

Khôlwwpng thểnfwo khôlwwpng nólrgyi, tíyecanh cácrqxch lãkyfjo nhâgfarn nàaoeey, ngưklokajxkc lạxvczi cólrgy chúbgayt íyecat Lãkyfjo Ngoan Đlpnxehdyng. Biếwqkqt giảmery ngu, biếwqkqt mạxvczi manh, biếwqkqt đdsdtùyibca nghịjlhech tíyecanh tìgecsnh.

Giang Trầhfeon trênpazu chọkazwc hắhqpxn cũyebyng trênpazu chọkazwc đdsdtủ rôlwwp̀i, lậnpazp tứleqac cưkloklqzwi cưkloklqzwi:

- Phíyecakyfjo đdsdtúbgayng khôlwwpng, nhưklok vậnpazy đdsdti, qua mộbftot thờlqzwi gian ngắhqpxn, ngưklokơanmsi đdsdti vưklokơanmsng đdsdtôlwwpgecsm ta.

- Thậnpazt sựeqzs?

Tròyhsang mắhqpxt Phíyecakyfjo bốajxkc lênpazn tinh quang.

- Ngưklokơanmsi thấbrtxy ta giốajxkng lừyecaa đdsdtmeryo sao?

- Khôlwwpng giốajxkng khôlwwpng giốajxkng.

kyfjo đdsdthfeou lắhqpxc đdsdthfeou nhưklok trốajxkng bỏuigwi.

- Lãkyfjo đdsdthfeou ta lâgfar̀n đdsdtâgfar̀u tiênpazn chứleqang kiếwqkqn ngưklokơanmsi, đdsdtãkyfj cảmerym thấbrtxy ngưklokơanmsi ngọkazwc thụnrrogfarm phong, diệtcaon mạxvczo bấbrtxt phàaoeem, chíyecanh làaoee nhâgfarn trung long phưklokajxkng, thầhfeon tiênpazn hạxvcz phàaoeem... đdsdtnfwo cho lãkyfjo đdsdthfeou ta nhịjlhen khôlwwpng đdsdtưklokajxkc muốajxkn cùyibcng ngưklokơanmsi thâgfarn cậnpazn, thậnpazm chíyeca hậnpazn khôlwwpng thểnfwo lậnpazp tứleqac trảmerym đdsdthfeou gàaoee, đdsdtajxkt giấbrtxy vàaoeeng, kếwqkqt bácrqxi làaoeem huynh đdsdttcao kim lan.

kyfj thíyecagfarng bốajxkc nhưklokklokgecsc thủpzuwy triềhxcau, lờlqzwi nịjlhenh hólrgyt cuồehdyn cuộbfton, sácrqxo lộbfto thàaoeenh thạxvczo khôlwwpng thểnfwo lạxvczi thàaoeenh thạxvczo.


Giang Trầhfeon phácrqxt hiệtcaon, lãkyfjo nhâgfarn nàaoeey tựeqzsa hồehdyyibcng mìgecsnh đdsdtehdyng dạxvczng, hoàaoeen toàaoeen khôlwwpng cólrgy tiếwqkqt thácrqxo a.

Mộbftot đdsdtưkloklqzwng đdsdtưkloka đdsdtếwqkqn đdsdtxvczi lộbfto, lãkyfjo đdsdthfeou giốajxkng nhưklok tiễrkmwn đdsdtưkloka thâgfarn nhâgfarn, vẫrkmwy tay:

- Đlpnxi thong thảmery a, mộbftot đdsdtưkloklqzwng cẩnfwon thậnpazn, trênpazn đdsdtưkloklqzwng cólrgy việtcaoc, bácrqxo danh hàaoeeo củpzuwa lãkyfjo phu.

Lờlqzwi nàaoeey nólrgyi, muốajxkn bao nhiênpazu tri kỷbdiolrgy bấbrtxy nhiênpazu tri kỷbdio a.

Ngoạxvczi trừyeca Giang Trầhfeon, bọkazwn ngưkloklqzwi Câgfaru Ngọkazwc cùyibcng Giang Phong, đdsdthxcau cảmerym giácrqxc giốajxkng nhưklok nằrkmwm mơanms. Bọkazwn hắhqpxn còyhsan tưkloknjwkng rằrkmwng, kiếwqkqp sốajxkng hai mưklokơanmsi năehdym dưklokajxkc nôlwwpaoee miênpaz̃n khôlwwpng hếwqkqt a.

Khôlwwpng nghĩjhfc tớgecsi, Giang Trầhfeon lừyecaa dốajxki vàaoeei câgfaru, liềhxcan lừyecaa lãkyfjo đdsdthfeou choácrqxng vácrqxng, vâgfaṛy mà thácrqxi đdsdtbfto khácrqxc thưkloklqzwng, tựeqzsa nhưklok thâgfarn nhâgfarn tiễrkmwn đdsdtưkloka bọkazwn hắhqpxn ly khai.

- Trầhfeon Nhi, ngưklokơanmsi...

Giang Phong muốajxkn nólrgyi chúbgayt gìgecs đdsdtólrgy.

- Phụnrro thâgfarn, đdsdti thôlwwpi. Lãkyfjo nhâgfarn nàaoeey, vềhxca sau làaoee ngưkloklqzwi củpzuwa chúbgayng ta rôlwwp̀i.

Giang Trầhfeon cưkloklqzwi ha ha. Vừyecaa rồehdyi hắhqpxn đdsdtàaoeeo hốajxk, lãkyfjo đdsdthfeou liềhxcan tựeqzsgecsnh nhảmeryy xuốajxkng, hơanmsn nữfykha làaoee rấbrtxt thíyecach ýyibc nhảmeryy xuốajxkng.

Hai mưklokơanmsi năehdym dưklokajxkc nôlwwp, Giang Trầhfeon cưkloklqzwi cưkloklqzwi, cólrgy mộbftot lãkyfjo đdsdthfeou nhưklok vậnpazy làaoeem dưklokajxkc nôlwwp cho mìgecsnh, cũyebyng làaoee mộbftot sựeqzsgecsnh thúbgay vịjlhe.

...

Trong Thanh Dưklokơanmsng Cốajxkc, hai Dưklokajxkc Đlpnxehdyng Đlpnxxvczi Đlpnxmeryn cùyibcng Nhịjlhe Đlpnxmeryn nghẹcrqxn họkazwng nhìgecsn trâgfarn trốajxki, vẻlqzw mặpmhwt mênpaz hoặpmhwc, miênpaẓng há to có thênpaz̉ nhéaqjet mộbftot cácrqxi đdsdtùyibci gàaoee.


- Phíyecakyfjo, tiểnfwou tửgvvw kia, thoạxvczt nhìgecsn làaoeelrgyi hưkloku nólrgyi vưklokajxkn a. Cứleqa nhưklok vậnpazy thảmery bọkazwn họkazw đdsdti?

Đlpnxxvczi Đlpnxmeryn cảmerym thấbrtxy khôlwwpng thểnfwokloknjwkng tưklokajxkng nổfdlqi.

- Đlpnxúbgayng vậnpazy a, ta xem tiểnfwou tửgvvw kia tácrqxm phầhfeon khôlwwpng phảmeryi ngưkloklqzwi tốajxkt làaoeenh gìgecs.

Nhịjlhe Đlpnxmeryn cũyebyng rấbrtxt khôlwwpng minh bạxvczch.

- Hắhqpxc hắhqpxc.

Phíyecakyfjo cưkloklqzwi cưkloklqzwi, lãkyfjo thầhfeon khắhqpxp nơanmsi ởnjwk trênpazn mặpmhwt ghếwqkq nằrkmwm xuốajxkng.

- Cácrqxc ngưklokơanmsi biếwqkqt cácrqxi gìgecs? Lãkyfjo đdsdthfeou ta sốajxkng mấbrtxy trăehdym tuổfdlqi, ngưkloklqzwi nàaoeeo chưkloka thấbrtxy qua? Tiểnfwou tửgvvwaoeey, hưklokklok thậnpazt thậnpazt, cùyibcng lãkyfjo đdsdthfeou ta làaoee ngưkloklqzwi mộbftot đdsdtưkloklqzwng. Thờlqzwi đdsdtiểnfwom nênpazn giảmery ngu liềhxcan giảmery ngu, thờlqzwi đdsdtiểnfwom nênpazn ra vẻlqzw đdsdtácrqxng thưklokơanmsng thìgecs ra vẻlqzw đdsdtácrqxng thưklokơanmsng, thờlqzwi đdsdtiểnfwom nênpazn làaoeem đdsdtxvczi gia, mộbftot chúbgayt cũyebyng khôlwwpng khácrqxch khíyeca.

- Cùyibcng ngàaoeei làaoee ngưkloklqzwi mộbftot đdsdtưkloklqzwng?

Đlpnxxvczi Đlpnxmeryn cùyibcng Nhịjlhe Đlpnxmeryn càaoeeng mơanms hồehdy.

- Âdsdtn, ngưkloklqzwi mộbftot đdsdtưkloklqzwng.

kyfjo đdsdthfeou rấbrtxt say mênpazyecap mắhqpxt, trong miệtcaong còyhsan hừyeca hừyecakloklqzwi nhỏuigw. Vừyecaa rồehdyi hắhqpxn giảmery ngu kia, kỳdsdt thậnpazt cũyebyng làaoee thăehdym dòyhsa.

Kếwqkqt quảmerykyfjo đdsdthfeou phácrqxt hiệtcaon, tiểnfwou tửgvvw kia, so vớgecsi hắhqpxn còyhsan cólrgy thểnfwo giảmery ngu. Nàaoeey rấbrtxt hợajxkp khẩnfwou vịjlhe củpzuwa hắhqpxn a.

kyfjo đdsdthfeou hắhqpxn làaoee ngưkloklqzwi rấbrtxt hay tựeqzs kỷbdio, tựeqzsnpazu chíyecanh mìgecsnh, hắhqpxn cảmerym thấbrtxy, Giang Trầhfeon cùyibcng hắhqpxn làaoee ngưkloklqzwi mộbftot đdsdtưkloklqzwng, vậnpazy tuyệtcaot đdsdtajxki khôlwwpng phảmeryi ngưkloklqzwi xấbrtxu, tuyệtcaot đdsdtajxki khôlwwpng phảmeryi ngưkloklqzwi ăehdyn nólrgyi bừyecaa bãkyfji.


yhsan nữfykha, từyecacrqxc chi tiếwqkqt phâgfarn tíyecach, tiểnfwou tửgvvwaoeey bácrqxo ra nhữfykhng đdsdtan danh kia, con mắhqpxt cũyebyng khôlwwpng nhácrqxy thoácrqxng mộbftot phácrqxt. Đlpnxâgfary cũyebyng khôlwwpng phảmeryi làaoee ngưkloklqzwi bìgecsnh thưkloklqzwng cólrgy thểnfwolrgyi ra.

Nếwqkqu nhưklok khôlwwpng cólrgy đdsdtan dưklokajxkc đdsdtxvczi sưklok chỉeqzs đdsdtiểnfwom, cólrgy thểnfwolrgy kiếwqkqn thứleqac nhưklok vậnpazy?

Khỏuigwi cầhfeon phảmeryi nólrgyi cácrqxi khácrqxc, chỉeqzsaoee Tẩnfwoy Trầhfeon Tốajxkgfarm Đlpnxan, toàaoeen bộbfto Thiênpazn Quếwqkqklokơanmsng Quốajxkc, cólrgy mấbrtxy ngưkloklqzwi nghe nólrgyi qua đdsdtan dưklokajxkc nàaoeey?

Cho nênpazn, Phíyecakyfjo nhìgecsn nhưklok hồehdy đdsdtehdy, kìgecs thựeqzsc rấbrtxt khôlwwpn khéaqjeo. Íckxtt nhấbrtxt sơanms bộbfto suy đdsdtcrqxn ra, Giang Trầhfeon hẳtdrln khôlwwpng phảmeryi ăehdyn nólrgyi lung tung.

anmsn nữfykha, vưklokơanmsng đdsdtôlwwpcrqxch đdsdtâgfary cũyebyng khôlwwpng bao xa. Dùyibc tiểnfwou tửgvvwaoeey lừyecaa bịjlhep, Phíyecakyfjo muốajxkn tìgecsm hắhqpxn phiềhxcan toácrqxi, tùyibcy thờlqzwi cólrgy thểnfwo đdsdti.

Bấbrtxt quácrqx, Phíyecakyfjo sốajxkng mấbrtxy trăehdym năehdym, trựeqzsc giácrqxc rấbrtxt mẫrkmwn cảmerym. Lúbgayc nàaoeey đdsdtâgfary, trựeqzsc giácrqxc củpzuwa hắhqpxn suy đdsdtcrqxn, tiểnfwou tửgvvwaoeey cólrgy lẽkhew khôlwwpng lừyecaa gạxvczt hắhqpxn.

yibc sao dưklokajxkc nôlwwpgecs đdsdtólrgy, hắhqpxn căehdyn bảmeryn khôlwwpng thiếwqkqu.

Đlpnxjlhenh ra cácrqxi quy củpzuw dọkazwa ngưkloklqzwi kia, kìgecs thựeqzsc làaoee khôlwwpng muốajxkn quácrqx nhiềhxcau ngưkloklqzwi rảmerynh rỗtcaoi chạxvczy tớgecsi Thanh Dưklokơanmsng Cốajxkc, quấbrtxy rầhfeoy Thanh Dưklokơanmsng Cốajxkc tàaoeei bồehdyi Linh Dưklokajxkc.

yebyng khôlwwpng phảmeryi bảmeryn thâgfarn lãkyfjo nhâgfarn nàaoeey hung thầhfeon ácrqxc sácrqxt đdsdtếwqkqn cỡbgayaoeeo.

ajke trênpazn đdsdtiểnfwom nàaoeey, Thanh Dưklokơanmsng Cốajxkc cùyibcng Càaoeen Lam Bắhqpxc Cung hoàaoeen toàaoeen chíyecanh xácrqxc khácrqxc nhau rấbrtxt lớgecsn.

Chíyecanh nhưklok Đlpnxưkloklqzwng Long nólrgyi, chỉeqzs cầhfeon đdsdti ra khu vựeqzsc củpzuwa Càaoeen Lam Bắhqpxc Cung cùyibcng Thanh Dưklokơanmsng Cốajxkc, trênpazn đdsdtưkloklqzwng đdsdti liềhxcan khôlwwpng cólrgy phiềhxcan toácrqxi gìgecs đdsdtácrqxng nólrgyi.

crqxng sớgecsm ngàaoeey hôlwwpm sau, liềhxcan tớgecsi vưklokơanmsng đdsdtôlwwp Thiênpazn Quếwqkqklokơanmsng Quốajxkc.

Bay ởnjwk chỗtcao cao, xa xa nhìgecsn lạxvczi, vưklokơanmsng đdsdtôlwwp củpzuwa Thiênpazn Quếwqkqklokơanmsng Quốajxkc cựeqzsc kỳdsdt đdsdtehdy sộbfto, mộbftot tòyhsaa thàaoeenh trìgecs cựeqzs đdsdtxvczi, giốajxkng nhưklok mộbftot khỏuigwa Minh Châgfaru khảmerym nạxvczm trênpazn đdsdtxvczi đdsdtjlhea.


Cửgvvwa thàaoeenh cao lớgecsn, kiếwqkqn trúbgayc rộbftong rãkyfji, vưklokơanmsng đdsdtôlwwp giácrqxp sĩjhfc mặpmhwc ácrqxo giácrqxp, cầhfeom binh khíyeca, từyecang cácrqxi chi tiếwqkqt, đdsdthxcau chứleqang minh đdsdtjlhea vịjlhe hiểnfwon hácrqxch củpzuwa Thiênpazn Quếwqkqklokơanmsng Quốajxkc.

- Bốajxkn đdsdtxvczi vưklokơanmsng quốajxkc, danh bấbrtxt hưklok truyềhxcan. Xem ra, trưklokgecsc kia chúbgayng ta ởnjwk Đlpnxôlwwpng Phưklokơanmsng Vưklokơanmsng Quốajxkc, thậnpazt đdsdtúbgayng làaoeelrgy chút ếwqkqch ngồehdyi đdsdtácrqxy giếwqkqng.

gfaru Ngọkazwc đdsdtleqang trưklokgecsc Thiênpazn Quếwqkqklokơanmsng đdsdtôlwwp, nhìgecsn qua thàaoeenh trìgecs cựeqzsc lớgecsn kia, hơanmsi cólrgy chúbgayt cảmerym thácrqxn.

lrgy Đlpnxưkloklqzwng Long cảmerynh cácrqxo, bọkazwn ngưkloklqzwi Giang Trầhfeon tựeqzs nhiênpazn sẽkhew khôlwwpng cưklokbgayi Kim Dựeqzsc Kiếwqkqm Đlpnxiểnfwou bay vàaoeeo vưklokơanmsng đdsdtôlwwp, màaoeenjwknpazn ngoàaoeei cửgvvwa thàaoeenh hạxvczcrqxnh, nắhqpxm lấbrtxy Kim Dựeqzsc Kiếwqkqm Đlpnxiểnfwou, từyeca cửgvvwa thàaoeenh đdsdti vàaoeeo.

lrgy lệtcaonh bàaoeei củpzuwa Diệtcaop Dung vưklokơanmsng tửgvvw, vàaoeeo thàaoeenh ngưklokajxkc lạxvczi làaoee thôlwwpng suốajxkt.

Thàaoeenh vệtcao kia cùyibcng cưkloklqzwi nólrgyi:

- Chưklok vịjlhelrgy lệtcaonh bàaoeei vưklokơanmsng tửgvvw, vềhxca sau ra vàaoeeo cửgvvwa thàaoeenh, sẽkhew khôlwwpng cầhfeon kiểnfwom tra nữfykha.

Tiếwqkqn vàaoeeo vưklokơanmsng đdsdtôlwwp, đdsdtnpazp vàaoeeo mặpmhwt chíyecanh làaoee khíyeca tứleqac phốajxk phưkloklqzwng phồehdyn hoa.

Thôlwwpng qua đdsdtjlhea đdsdtehdyaoee Diệtcaop Dung đdsdtưkloka cho Giang Trầhfeon, bọkazwn ngưkloklqzwi Giang Trầhfeon vừyecaa đdsdti vừyecaa dạxvczo, ưklokgecsc chừyecang mộbftot lúbgayc lâgfaru sau, rốajxkt cụnrroc đdsdti tớgecsi vưklokơanmsng phủpzuw củpzuwa Diệtcaop Dung.

yhsan chưkloka đdsdti đdsdtếwqkqn cửgvvwa lớgecsn, liềhxcan cólrgy mộbftot đdsdtácrqxm Võaqje Giảmeryyecach giácrqxp từyeca hai bênpazn tuôlwwpn ra, vũyeby khíyecacrqxng loácrqxng chỉeqzsklokgecsng bọkazwn ngưkloklqzwi Giang Trầhfeon.

- Cửgvvwa vưklokơanmsng phủpzuw, ngưkloklqzwi khôlwwpng cólrgy phậnpazn sựeqzs, khôlwwpng đdsdtưklokajxkc ởnjwkanmsi nàaoeey du lịjlhech!

- Chúbgayng ta làaoee bằrkmwng hữfykhu củpzuwa tứleqaklokơanmsng tửgvvw, đdsdtưklokajxkc tứleqaklokơanmsng tửgvvw mờlqzwi, đdsdtpmhwc biệtcaot tớgecsi bácrqxi phỏuigwng.

Giang Trầhfeon lộbfto ra lệtcaonh bàaoeei.

Nhữfykhng Võaqje Giảmeryyecach giácrqxp kia nhìgecsn thấbrtxy lệtcaonh bàaoeei, xem chỉeqzs chốajxkc lácrqxt, đdsdtbftoi trưkloknjwkng khoácrqxt tay chặpmhwn lạxvczi, tấbrtxt cảmeryaqje Giảmeryyecach giácrqxp đdsdthxcau thu vũyeby khíyeca.

- Xin chờlqzw mộbftot chúbgayt, ta đdsdti thôlwwpng bácrqxo tứleqaklokơanmsng tửgvvw.

Chỉeqzs mộbftot lúbgayc sau, trong vưklokơanmsng phủpzuw liềhxcan truyềhxcan đdsdtếwqkqn mộbftot tiếwqkqng cưkloklqzwi cởnjwki mởnjwk.

- Ha ha ha, sácrqxng sớgecsm hôlwwpm nay, liềhxcan nghe Hỉeqzs Thưklokgecsc hólrgyt đdsdtâgfar̀u cành, bổfdlqn vưklokơanmsng véaqjeo tay tíyecanh toácrqxn, đdsdtãkyfj biếwqkqt sẽkhewlrgy khácrqxch quýyibc tớgecsi chơanmsi. Ai ngờlqzw thậnpazt sựeqzsaoee huynh đdsdttcao ta tớgecsi chơanmsi a?

Thanh âgfarm cởnjwki mởnjwkaoeey, đdsdtúbgayng làaoee củpzuwa Diệtcaop Dung vưklokơanmsng tửgvvw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.