Độc Tôn Tam Giới

Chương 232 : Cơ hội Giang Trần trang bức tới 2

    trước sau   
Bấykevt quáhfqq, ởzuvtkrtvơglurng Quốgqyzc thếsfpl tụxpbkc, loạwtcfi linh thảykevo nàxpbky, thậnswst sựqtouxpbkugxc thểinxs ngộllgu nhưkrtvng khôlyrang thểinxs cầnliou.

- Tiểinxsu tửbyku, chớcfdzbxlsng lãnswso phu nhưkrtv vậnswsy, ởzuvt đuludâyzcku nghe qua đuludan dưkrtvlvqmc nàxpbky, ởzuvt trưkrtvcfdzc mặrssut lãnswso phu giảykev thầnlion giảykev quỷmjtu. Thu hồqdlci đuludiểinxsm tiểinxsu tâyzckm tưkrtvxpbky củtkwca ngưkrtvơgluri, hai mưkrtvơgluri năwmoqm, thiếsfplu mộllgut ngàxpbky cũiqshng đuludyzckng nghĩidxr.

- Hắpiyic hắpiyic, lạwtcfi nóugxci tiếsfplp, ta từyzckng nghe mộllgut tiềqtoun bốgqyzi nóugxci qua mộllgut sựqtou kiệtkwcn, nóugxci loạwtcfi đuludan dưkrtvlvqmc Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan nàxpbky, nguyêaamfn vậnswst liệtkwcu rấykevt khóugxcexjzm. Đexjzan dưkrtvlvqmc cùbxlsng nóugxchfqqc dụxpbkng ngang nhau, kỳaamf thậnswst cóugxc rấykevt nhiêaamf̀u. Giốgqyzng nhưkrtv hắpiyin còxkbqn nâyzckng lêaamfn mộllgut loạwtcfi gọztqli Tẩcxsoy Trầnlion Tốgqyzyzckm Đexjzan gìexjz đuludóugxc. Nghe nóugxci nguyêaamfn vậnswst liệtkwcu rấykevt dễsynwexjzm, hơglurn nữrjsoa hiệtkwcu quảykev so vớcfdzi Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan chỉmpmrglurn chứsepm khôlyrang kéaplhm, khôlyrang biếsfplt hắpiyin nóugxci thậnswst hay khoáhfqqc láhfqqc.

- Tẩcxsoy Trầnlion Tốgqyzyzckm Đexjzan? Ngưkrtvơgluri... Ngưkrtvơgluri vâyzcḳy mà nghe qua Tẩcxsoy Trầnlion Tốgqyzyzckm Đexjzan?

Trêaamfn mặrssut lãnswso đuludnliou, bỗtmbang nhiêaamfn giốgqyzng nhưkrtv trăwmoqm hoa đuludua nởzuvt vậnswsy.

- Nghe qua, cóugxcexjz kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm sao?


Giang Trầnlion cốgqyz ýrssu giảykev ngu.

- Cóugxcexjz kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm?

nswso đuludnliou nhảykevy lêaamfn.

- Ngưkrtvơgluri nóugxci cóugxcexjz kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm? Ngưkrtvơgluri biếsfplt lãnswso phu vìexjz cầnliou ngưkrtvuludi luyệtkwcn chếsfpl mộllgut viêaamfn Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan, bỏsywq ra cáhfqqi giáhfqq bao nhiêaamfu sao? Bỏsywq ra mộllgut cáhfqqi giáhfqq lớcfdzn, còxkbqn phảykevi lão tưkrtv̉ tựqtouexjznh đuludi tìexjzm chủ tàxpbki Thôlyrang Tâyzckm Minh Vưkrtvơglurng Thảykevo. Cáhfqqi Thưkrtvlvqmng Cổtkwc đuludan phưkrtvơglurng nàxpbky, đuludqtouu làxpbkglop mậnswst đuludllguc nhấykevt vôlyra nhịwmoq, ngưkrtvơgluri nóugxci kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm hay khôlyrang?

Giang Trầnlion vui vẻixbu, cảykevm tìexjznh lãnswso nhâyzckn nàxpbky ngay cảykev đuludan phưkrtvơglurng củtkwca Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan cũiqshng khôlyrang cóugxc.

- Ngưkrtvơgluri muốgqyzn nóugxci kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm, vậnswsy thìexjz kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm. Ngưkrtvơgluri muốgqyzn nóugxci khôlyrang kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm, vậnswsy cũiqshng khôlyrang kỳaamf lạwtcf quýrssu hiếsfplm. Cáhfqqi nàxpbky gọztqli làxpbk ngưkrtvuludi khôlyrang hiểinxsu khóugxc, ngưkrtvuludi hiểinxsu khôlyrang khóugxc.

- Ngưkrtvuludi hiểinxsu khôlyrang khóugxc?

Phíglopnswso lạwtcfi nhảykevy dựqtoung lêaamfn, mộllgut tay nắpiyim vạwtcft áhfqqo Giang Trầnlion lêaamfn.

- Tiểinxsu tửbyku, ngưkrtvơgluri ngưkrtvlvqmc lạwtcfi tìexjzm cho ta mộllgut ngưkrtvuludi hiểinxsu đuludi ra! Ngưkrtvơgluri muốgqyzn tìexjzm đuludưkrtvlvqmc mộllgut cáhfqqi, dùbxls ra mộllgut cáhfqqi giáhfqq lớcfdzn bao nhiêaamfu, lãnswso đuludnliou ta cũiqshng nguyệtkwcn ýrssu.

- Ta ngưkrtvlvqmc lạwtcfi làxpbk muốgqyzn tìexjzm, bấykevt quáhfqqzuvt đuludâyzcky ngốgqyzc hai mưkrtvơgluri năwmoqm, ta đuludi đuludâyzcku tìexjzm đuludâyzcky.

Giang Trầnlion cưkrtvuludi ha ha, biếsfplt rõwwminswso nhâyzckn nàxpbky triệtkwct đuludinxs mắpiyic câyzcku rồqdlci.

- Khỏsywqi phảykevi cùbxlsng ta câyzckn nãnswso nhữrjsong chuyệtkwcn nàxpbky.

nswso đuludnliou khoáhfqqt tay chặrssun lạwtcfi.


- Nếsfplu ngưkrtvơgluri cóugxc thểinxsexjzm đuludưkrtvlvqmc mộllgut ngưkrtvuludi hiểinxsu Tẩcxsoy Trầnlion Tốgqyzyzckm Đexjzan, ngưkrtvơgluri chíglopnh làxpbk tiềqtoun bốgqyzi củtkwca ta. Ta dậnswsp đuludnliou cho ngưkrtvơgluri, gọztqli ngưkrtvơgluri cha ruộllgut cũiqshng đuludưkrtvlvqmc. Hai mưkrtvơgluri năwmoqm? Lãnswso đuludnliou ta làxpbkm dưkrtvlvqmc nôlyra cho ngưkrtvơgluri hai mưkrtvơgluri năwmoqm cũiqshng khôlyrang cóugxc vấykevn đuludqtou.

- Chuyêaamf̣n này là thâyzcḳt?

Trong nộllgui tâyzckm Giang Trầnlion mừyzckng thầnliom, lãnswso nhâyzckn nàxpbky tựqtouexjznh đuludưkrtva tớcfdzi cửbykua a.

- Nóugxci nhảykevm, ngưkrtvơgluri xem lãnswso phu làxpbk loạwtcfi ngưkrtvuludi ăwmoqn nóugxci bừyzcka bãnswsi sao?

- Nhìexjzn khôlyrang ra.

Giang Trầnlion lắpiyic đuludnliou.

Đexjzôlyrai mắpiyit lãnswso đuludnliou xoay chuyểinxsn, ngay từyzck đuludnliou hắpiyin chỉmpmr nghĩidxr Giang Trầnlion nóugxci chuyệtkwcn phiếsfplm, nghe nghe, tựqtoua hồqdlc ra chúigxst hưkrtvơglurng vịwmoq, cảykevm tìexjznh tiểinxsu tửbykuxpbky nóugxci, còxkbqn cóugxcxpbki phầnlion châyzckn thậnswst?

nswso đuludnliou hắpiyin hai ba mưkrtvơgluri năwmoqm nàxpbky, tâyzckm tưkrtvglur hồqdlc đuludqtouu đuludrssut ởzuvt Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan, vìexjz thếsfplxpbkhfqqt tâyzckm.

Đexjzi tìexjzm khắpiyip qua cáhfqqc nơgluri, lạwtcfi khôlyrang thu hoạwtcfch đuludưkrtvlvqmc gìexjz.

Từyzck trêaamfn ngưkrtvuludi Giang Trầnlion, cho dùbxlsxpbk mộllgut đuludưkrtvuludng cơglur hộllgui, lạwtcfi nghe khôlyrang châyzckn thựqtouc nhưkrtv vậnswsy, nhưkrtvng hắpiyin cũiqshng khóugxc tráhfqqnh khỏsywqi cóugxc chúigxst đuludllgung tâyzckm. Dùbxls sao, việtkwcc nàxpbky đuludãnsws thàxpbknh tâyzckm ma củtkwca hắpiyin rôlyrài.

- Tiểinxsu tửbyku, ngưkrtvơgluri cẩcxson thậnswsn suy nghĩidxr mộllgut chúigxst, chớcfdzbxlsng lãnswso phu ra vẻixbu. Nếsfplu nhưkrtvnswso phu biếsfplt ngưkrtvơgluri lừyzcka gạwtcft, muốgqyzn nhâyzckn cơglur hộllgui chạwtcfy đuludi, ngưkrtvơgluri biếsfplt hậnswsu quảykev a!

nswso đuludnliou cốgqyz gắpiying xụxpbk mặrssut, làxpbkm ra mộllgut bộllgu hung ba ba, phảykevng phấykevt muốgqyzn mưkrtvlvqmn cáhfqqi nàxpbky chấykevn nhiếsfplp Giang Trầnlion.

- Phíglopnswso, thựqtouc lựqtouc thầnlion thôlyrang củtkwca ngưkrtvơgluri, hơglurn xa ta, ởzuvt trưkrtvcfdzc mặrssut ngưkrtvơgluri, ta tựqtoua hồqdlc khôlyrang đuludùbxlsa nghịwmoqch đuludưkrtvlvqmc hoa chiêaamfu gìexjz? Đexjzyzckng nhìexjzn ngàxpbki áhfqqnh mắpiyit mơglur hồqdlc, nhưkrtvng ngưkrtvơgluri cho rằwpesng ta khôlyrang biếsfplt sao? Ngàxpbki chíglopnh làxpbk đuludiểinxsn hìexjznh củtkwca đuludwtcfi tríglop giảykev ngu.
Giang Trầnlion đuludnswsp lêaamfn mãnsws thíglopyzckng bốgqyzc.

- Hắpiyic hắpiyic, cáhfqqi nàxpbky cũiqshng bịwmoq ngưkrtvơgluri nhìexjzn ra? Uổtkwcng ta che dấykevu sâyzcku nhưkrtv vậnswsy.

nswso đuludnliou hếsfplch ngựqtouc, vẻixbu mặrssut mèveuno khen mèveuno dàxpbki đuludlyrai sờuludaamfn chòxkbqm râyzcku dêaamf.

- Tiểinxsu tửbyku, ngưkrtvơgluri đuludãnsws khôlyrang phảykevi ra vẻixbu, vậnswsy ngưkrtvơgluri nóugxci mộllgut chúigxst, Thiêaamfn Quếsfplkrtvơglurng Quốgqyzc ta, thựqtouc sựqtouugxc ngưkrtvuludi nắpiyim giữrjso Tẩcxsoy Trầnlion Tốgqyzyzckm Đexjzan?

- Cùbxlsng Thiêaamfn Quếsfplkrtvơglurng Quốgqyzc khôlyrang quan hệtkwc, làxpbk ta khi còxkbqn béaplh kếsfplt giao mộllgut bằwpesng hữrjsou vong niêaamfn, hắpiyin biếsfplt rõwwmi. Mỗtmbai qua năwmoqm ba năwmoqm, hắpiyin sẽidxr xuấykevt hiệtkwcn mộllgut lầnlion. Mỗtmbai lầnlion ta đuludqtouu từyzck chỗtmba củtkwca hắpiyin nghe đuludưkrtvlvqmc rấykevt nhiềqtouu sựqtouexjznh đuludan dưkrtvlvqmc.

- A? Còxkbqn cóugxc kỳaamf nhâyzckn nhưkrtv vậnswsy?

Phíglopnswso báhfqqn tíglopn báhfqqn nghi.

- Âpstfn, lạwtcfi nóugxci tiếsfplp, lầnlion nàxpbky ta đuludếsfpln vưkrtvơglurng đuludôlyra Thiêaamfn Quếsfplkrtvơglurng Quốgqyzc, cũiqshng làxpbk nghe nóugxci lãnswso nhâyzckn gia ôlyrang ta giốgqyzng nhưkrtv sẽidxr tớcfdzi Thiêaamfn Quếsfplkrtvơglurng Quốgqyzc xửbykurssu chúigxst sựqtouexjznh gìexjz đuludóugxc, cho nêaamfn ta mớcfdzi chạwtcfy đuludếsfpln báhfqqi kiếsfpln lãnswso nhâyzckn gia ôlyrang ta.

- Cóugxc sựqtouexjznh trùbxlsng hợlvqmp nhưkrtv vậnswsy?

nswso đuludnliou càxpbkng cảykevm thấykevy khôlyrang thểinxskrtvzuvtng tưkrtvlvqmng.

Lờuludi nóugxci nóugxci đuludếsfpln nưkrtvcfdzc nàxpbky, Giang Trầnlion biếsfplt rõwwmi, lãnswso nhâyzckn nàxpbky làxpbk triệtkwct đuludinxs mắpiyic câyzcku rồqdlci.

Kiềqtouu Bạwtcfch Thạwtcfch ởzuvt mộllgut bêaamfn âyzckm thầnliom buồqdlcn cưkrtvuludi, hắpiyin cũiqshng biếsfplt, lúigxsc nàxpbky xem nhưkrtv đuludãnsws thoáhfqqt khốgqyzn. Cóugxckrtvlyran ởzuvt đuludâyzcky, khôlyrang đuludem lãnswso nhâyzckn nàxpbky hùbxlsaamf mớcfdzi làxpbk lạwtcf.

- Xảykevo? Đexjzâyzcky làxpbk sựqtouexjznh sốgqyz trờuludi đuludãnsws đuludwmoqnh, đuludưkrtvơglurng nhiêaamfn đuludúigxsng dịwmoqp.


- Sốgqyz trờuludi đuludãnsws đuludwmoqnh?

Phíglopnswso thìexjz thàxpbko thởzuvtxpbki, áhfqqnh mắpiyit cóugxc chúigxst mêaamf ly.

- Tẩcxsoy Trầnlion Tốgqyzyzckm Đexjzan, danh tựqtouxpbky ta cũiqshng nghe qua, nhưkrtvng màxpbk Thiêaamfn Quếsfplkrtvơglurng Quốgqyzc, khôlyrang cóugxc ai biếsfplt đuludan phưkrtvơglurng. Nghe nóugxci, viêaamfn thuốgqyzc nàxpbky thàxpbknh phẩcxsom, so vớcfdzi Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan xáhfqqc thựqtouc rẻixbu tiềqtoun hơglurn rấykevt nhiềqtouu, nguyêaamfn vậnswst liệtkwcu rấykevt dễsynwexjzm, luyệtkwcn chếsfpl, cũiqshng càxpbkng đuludơglurn giảykevn mộllgut íglopt.

Đexjzllgut nhiêaamfn, con mắpiyit Phíglopnswso khẽidxr đuludllgung, phảykevng phấykevt quyếsfplt đuludwmoqnh đuludưkrtvlvqmc chủtkwc ýrssu.

- Tiểinxsu tửbyku, lãnswso phu tạwtcfm thờuludi tin ngưkrtvơgluri mộllgut lầnlion. Sựqtouexjznh xôlyrang vàxpbko Thanh Dưkrtvơglurng Cốgqyzc, lãnswso phu cóugxc thểinxs khôlyrang truy cứsepmu. Bấykevt quáhfqq, ngưkrtvơgluri phảykevi dẫpyuon kiếsfpln cao nhâyzckn thầnlion bíglop kia cho ta.

Giang Trầnlion cốgqyz ýrssuxpbkm khóugxcugxci:

- Cáhfqqi nàxpbky ta khôlyrang dáhfqqm tùbxlsy tiệtkwcn đuludáhfqqp ứsepmng, nóugxci sau, thấykevy cóugxcxpbkm đuludưkrtvlvqmc cáhfqqi gìexjz? Lãnswso nhâyzckn gia ôlyrang ta đuludãnsws sớcfdzm khôlyrang hỏsywqi sựqtouexjznh thếsfpl tụxpbkc. Ngưkrtvơgluri muốgqyzn cầnliou hắpiyin, ta xem rấykevt khóugxc.

nswso đuludnliou cưkrtvuludi hắpiyic hắpiyic nóugxci:

- Ta cầnliou hắpiyin rấykevt khóugxc, nếsfplu nhưkrtv ngưkrtvơgluri cầnliou thìexjz sao?

- Ta... tạwtcfi sao ta phảykevi cầnliou?

Giang Trầnlion cốgqyz ýrssu giảykev ngu.

- Árjsoch... Cáhfqqi nàxpbky sao!

nswso đuludnliou cưkrtvuludi cóugxc chút xấykevu hổtkwc, đuludúigxsng vậnswsy a, tạwtcfi sao ngưkrtvuludi ta phảykevi đuludi cầnliou? Việtkwcc nàxpbky cùbxlsng ngưkrtvuludi ta khôlyrang cóugxc quan hệtkwc a.

Hắpiyin ởzuvt nguyêaamfn chỗtmba khôlyrang ngừyzckng xoa tay, cẩcxson thậnswsn từyzckng li từyzckng tíglopkrtvuludi làxpbkm làxpbknh nóugxci:

- Cáhfqqi kia, tiểinxsu huynh đuludtkwc, ngưkrtvơgluri nóugxci, ngưkrtvơgluri muốgqyzn đuludiềqtouu kiệtkwcn gìexjz, mớcfdzi bằwpesng lòxkbqng giúigxsp ta cầnliou tìexjznh?

Giang Trầnlion mặrssut đuluden lêaamfn:

- Khôlyrang cầnliou, mớcfdzi vừyzcka rồqdlci bịwmoq ngưkrtvơgluri hùbxls ngãnsws, hai mưkrtvơgluri năwmoqm dưkrtvlvqmc nôlyra, thậnswst làxpbk uy phong a!

- Hắpiyic hắpiyic, đuludyzckng nóugxcng giậnswsn, đuludyzckng nóugxcng giậnswsn.

nswso đuludnliou đuludi đuludếsfpln trưkrtvcfdzc mặrssut Giang Trầnlion, nịwmoqnh nọztqlt ởzuvt trêaamfn bờulud vai Giang Trầnlion nhẹsywq nhàxpbkng gõwwmi.

- Đexjzếsfpln đuludếsfpln, lãnswso đuludnliou đuludykevm lưkrtvng cho ngưkrtvơgluri. Cáhfqqi gìexjz hai mưkrtvơgluri năwmoqm dưkrtvlvqmc nôlyra a, ta nghĩidxrxpbk ngưkrtvơgluri nghe lầnliom, ta nóugxci làxpbk, ai cóugxc thểinxs thay lãnswso phu giảykevi quyếsfplt vấykevn đuludqtou Minh Vưkrtvơglurng Tịwmoqnh Tâyzckm Đexjzan, lãnswso phu làxpbkm hai mưkrtvơgluri năwmoqm dưkrtvlvqmc nôlyra cho hắpiyin!

Giang Trầnlion âyzckm thầnliom buồqdlcn cưkrtvuludi, xem bộllgu dạwtcfng lãnswso nhâyzckn nàxpbky nhưkrtv kẻixbu dởzuvtgluri, cũiqshng nhịwmoqn khôlyrang đuludưkrtvlvqmc muốgqyzn cưkrtvuludi. Nóugxci tớcfdzi lãnswso đuludnliou nàxpbky, tíglopnh tìexjznh cổtkwc quáhfqqi, cóugxc chúigxst bấykevt thưkrtvuludng, nhưkrtvng khôlyrang tíglopnh làxpbk ngưkrtvuludi xấykevu.

Nếsfplu đuludtkwci lạwtcfi nhữrjsong ngưkrtvuludi Càxpbkn Lam Bắpiyic Cung kia, nhấykevt đuludwmoqnh sẽidxrbxlsng sinh tửbyku áhfqqp chếsfpl, cưkrtvtmbang bứsepmc Giang Trầnlion phụxpbkc tùbxlsng thỏsywqa hiệtkwcp, khôlyrang từyzck thủtkwc đuludoạwtcfn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.