Độc Tôn Tam Giới

Chương 231 : Cơ hội Giang Trần trang bức tới 1

    trước sau   
- Ngưshhybmmvi Càyfhhn Lam Bắgwfpc Cung, thậktwqt sựdqboyfhhyfhhng ngàyfhhy càyfhhng làyfhhm càyfhhn.

Phíoytifmhco kia tứjplzc giậktwqn nókhiki:

- Lạkhiki dáevlgm đefzkếarxvn đefzkjplza bàyfhhn Thanh Dưshhyơvhdfng Cốvbpcc ta giưshhyơvhdfng oai.

- Phíoytifmhco bớshhyt giậktwqn, nghĩofvy đefzkếarxvn nhữdqbong ngu xuẩshhyn kia, cho rằiqrvng Phíoytifmhco ởcsxe trong Đktwqkhiko Cung củhceua Thanh Dưshhyơvhdfng Cốvbpcc, khôxrxqng xuấgdzst hiệbgran ởcsxe chỗrguxyfhhy, cho nêjdnzn mớshhyi dáevlgm làyfhhm càyfhhn.

- Âspebn, giảxfsyi thíoytich nhưshhy vậktwqy coi nhưshhy hợwahlp lýbmmv. Bấgdzst quáevlg bọtbegn hắgwfpn dáevlgm đefzkếarxvn đefzkjplza bàyfhhn Thanh Dưshhyơvhdfng Cốvbpcc ta giưshhyơvhdfng oai, nókhiki rõolttfmhco đefzkcmrpu ta xưshhya nay vẫwqzvn làyfhh quáevlg nhâfjyan từhqyn a.

Thanh Dưshhyơvhdfng Cốvbpcc cũfjyang làyfhh mộzvbat trong nhữdqbong đefzkkhiko tràyfhhng củhceua Bảxfsyo Thụvlafxrxqng tạkhiki Thiêjdnzn Quếarxvshhyơvhdfng Quốvbpcc, cùyqnong Càyfhhn Lam Bắgwfpc Cung bìkzeynh khởcsxei bìkzeynh tọtbega, lạkhiki nókhiki tiếarxvp, kỳdvqr thậktwqt còkmvfn làyfhh quan hệbgra đefzkxvtung môxrxqn.


Đktwqôxrxqi mắgwfpt Lãfmhco nhâfjyan nàyfhhy đefzkxfsyo qua, ởcsxe trêjdnzn thâfjyan bọtbegn ngưshhybmmvi Giang Trầcmrpn ngắgwfpm tớshhyi ngắgwfpm lui:

- Cáevlgc ngưshhyơvhdfi làyfhh ngưshhybmmvi nàyfhho, ngưshhybmmvi Càyfhhn Lam Bắgwfpc Cung, tạkhiki sao phảxfsyi truy giếarxvt cáevlgc ngưshhyơvhdfi?

Giang Trầcmrpn biếarxvt rõoltt thựdqboc lựdqboc lãfmhco nhâfjyan nàyfhhy cưshhybmmvng đefzkkhiki, mộzvbat chiêjdnzu cókhik thểaxpu trấgdzsn áevlgp Lưshhyu sưshhy huynh, đefzkevlgn chừhqynng tu vi sẽvlaf khôxrxqng kézkfum Sởcsxe Tinh Háevlgn củhceua Tửyqnoshhyơvhdfng Tôxrxqng.

- Tiềdspqn bốvbpci, chúwqzvng ta thậktwqt sựdqboyfhh oan uổcmrpng, hảxfsyo hảxfsyo chạkhiky đefzki, lạkhiki khôxrxqng biếarxvt nhữdqbong ngưshhybmmvi Càyfhhn Lam Bắgwfpc Cung nàyfhhy nổcmrpi đefzkjdnzn cáevlgi gìkzey, lạkhiki mộzvbat mựdqboc đefzkuổcmrpi giếarxvt chúwqzvng ta.

Phíoytifmhco khặvynyc khặvynyc cưshhybmmvi quáevlgi dịjplz:

- Cáevlgi kia còkmvfn khôxrxqng đefzkơvhdfn giảxfsyn? Ngưshhybmmvi Càyfhhn Lam Bắgwfpc Cung cựdqboc kỳdvqr tham lam, loạkhiki linh cầcmrpm nàyfhhy củhceua cáevlgc ngưshhyơvhdfi, so vớshhyi Thanh Dựdqboc Long củhceua bọtbegn hắgwfpn còkmvfn cao, bọtbegn hắgwfpn khôxrxqng đefzktkjb mắgwfpt mớshhyi làyfhh lạkhik.

- Nguyêjdnzn lai làyfhh nhưshhy vậktwqy, tiềdspqn bốvbpci chỉgwfp đefzkiểaxpum, đefzkaxpu cho ta rộzvbang mởcsxe trong sáevlgng a.

Giang Trầcmrpn cũfjyang làyfhh gặvynyp ngưshhybmmvi tiếarxvng ngưshhybmmvi nókhiki, gặvynyp quỷpcfhkhiki chuyệbgran ma quỷpcfh.

Thấgdzsy lãfmhco nhâfjyan nàyfhhy tựdqboa hồxvtu so vớshhyi ngưshhybmmvi Càyfhhn Lam Bắgwfpc Cung dễshhykhiki chuyệbgran hơvhdfn, ngữdqbo khíoyti liềdspqn theo đefzkvbpci phưshhyơvhdfng mộzvbat chúwqzvt.

- Bớshhyt vuốvbpct môxrxqng ngựdqboa đefzki. Tuy lãfmhco đefzkcmrpu ta khôxrxqng thíoytich giếarxvt ngưshhybmmvi cưshhyshhyp củhceua, nhưshhyng màyfhhevlgc ngưshhyơvhdfi chạkhiky đefzkếarxvn đefzkjplza bàyfhhn củhceua ta, nhấgdzst đefzkjplznh phảxfsyi nghiêjdnzm trịjplz.

- Tiềdspqn bốvbpci, chúwqzvng ta khôxrxqng phảxfsyi cốvbpc ýbmmv, ngưshhybmmvi xem...

- Nókhiki nhảxfsym, nếarxvu ngưshhyơvhdfi cốvbpc ýbmmv, lãfmhco đefzkcmrpu ta trựdqboc tiếarxvp chặvynyt cáevlgc ngưshhyơvhdfi làyfhhm phâfjyan bókhikn hoa rôxrxq̀i. Nhưshhy vậktwqy, ta cũfjyang khôxrxqng khi dễshhyevlgc ngưshhyơvhdfi. Hai mưshhyơvhdfi năxrxqm, làyfhhm dưshhywahlc nôxrxq hai mưshhyơvhdfi năxrxqm, cáevlgc ngưshhyơvhdfi cókhik thểaxpu từhqyn Thanh Dưshhyơvhdfng Cốvbpcc đefzki ra.

Phíoytifmhco nàyfhhy khoáevlgt tay chặvynyn lạkhiki, mộzvbat bộzvba khẩshhyu khíoyti giảxfsyi quyếarxvt việbgrac chung.


Vẻbmmv mặvynyt Giang Trầcmrpn đefzkau khổcmrp, Thanh Dưshhyơvhdfng Cốvbpcc nàyfhhy diễshhyn xuấgdzst, quảxfsy nhiêjdnzn cùyqnong Đktwqưshhybmmvng Long nókhiki giốvbpcng nhưshhy đefzkúwqzvc, sáevlgt nhâfjyan ngưshhywahlc lạkhiki khôxrxqng cókhik, chỉgwfpyfhhm dưshhywahlc nôxrxq hai mưshhyơvhdfi năxrxqm!

Đktwqhqynng nókhiki hai mưshhyơvhdfi năxrxqm, dùyqno hai năxrxqm, Giang Trầcmrpn cũfjyang khôxrxqng làyfhhm nổcmrpi.

vhdfn nữdqboa, phíoytia trưshhyshhyc còkmvfn cùyqnong Đktwqưshhybmmvng Long vỗrgux ngựdqboc đefzkáevlgp ứjplzng, nhấgdzst đefzkjplznh mang vậktwqt đefzkưshhya vềdspq, đefzkhqynng nókhiki hai mưshhyơvhdfi năxrxqm, bảxfsyy ngàyfhhy thờbmmvi gian vừhqyna qua, đefzkókhikfjyang làyfhh thấgdzst tíoytin vớshhyi ngưshhybmmvi rôxrxq̀i.

Chỉgwfpkhik đefzkiềdspqu, nhìkzeyn xem tưshhy thếarxv củhceua Phíoytifmhco, tựdqboa hồxvtufjyang khôxrxqng phảxfsyi tùyqnoy tiệbgran nókhiki chơvhdfi.

kzeynh thếarxv so ngưshhybmmvi cưshhybmmvng a.

- Tiểaxpuu tửyqno, ta nhìkzeyn vẻbmmv mặvynyt ngưshhyơvhdfi nhưshhy quỷpcfh thàyfhhnh tinh, cũfjyang đefzkhqynng tíoytinh toáevlgn nhỏtkjb nhặvynyt. Hai mưshhyơvhdfi năxrxqm, thiếarxvu mộzvbat ngàyfhhy cũfjyang khôxrxqng đefzkưshhywahlc. Nếarxvu dáevlgm chạkhiky trốvbpcn, hắgwfpc hắgwfpc! Đktwqkhiki Đktwqxfsyn, Nhịjplz Đktwqxfsyn, nókhiki cho bọtbegn hắgwfpn biếarxvt quy củhceu.

- Chạkhiky trốvbpcn bắgwfpt trởcsxe lạkhiki, trựdqboc tiếarxvp chặvynyt làyfhhm phâfjyan bókhikn hoa.

Hai đefzkxvtung tửyqno trăxrxqm miệbgrang mộzvbat lờbmmvi nókhiki.

Giang Trầcmrpn mặvynyt mũfjyai tràyfhhn đefzkcmrpy hắgwfpc tuyếarxvn, tốvbpct xấgdzsu kiếarxvp trưshhyshhyc ta cũfjyang làyfhh đefzkan dưshhywahlc đefzkkhiki sưshhykhik mộzvbat khôxrxqng hai Chưshhy Thiêjdnzn, vâfjyạy mà làyfhhm dưshhywahlc nôxrxq cho lãfmhco giàyfhh họtbegm hẹdvqrm nàyfhhy, sỉgwfp nhụvlafc a.

- Đktwqưshhywahlc rồxvtui, tiềdspqn bốvbpci, làyfhhm dưshhywahlc nôxrxq thìkzeyshhywahlc nôxrxq, khôxrxqng biếarxvt ngưshhyơvhdfi phâfjyan chúwqzvng ta làyfhhm chuyệbgran gìkzey?

- Làyfhhm chuyệbgran gìkzey?

fmhco đefzkcmrpu liếarxvc mắgwfpt.

- Ngưshhyơvhdfi mộzvbat ngưshhybmmvi ngoàyfhhi nghềdspq, thàyfhhnh thàyfhhnh thậktwqt thậktwqt từhqynevlgnh nưshhyshhyc bắgwfpt đefzkcmrpu đefzki. Mỗrguxi ngàyfhhy năxrxqm canh giờbmmv họtbegc tậktwqp tri thứjplzc Linh Dưshhywahlc. Ba tháevlgng sau, lạkhiki đefzki họtbegc phâfjyan biệbgrat dưshhywahlc.


- Gáevlgnh nưshhyshhyc?

Giang Trầcmrpn thiếarxvu chúwqzvt nữdqboa pháevlgt táevlgc.

- Nhưshhy thếarxvyfhho? Khôxrxqng muốvbpcn làyfhhm?

fmhco đefzkcmrpu cưshhybmmvi hắgwfpc hắgwfpc.

- Vậktwqy thìkzeyevlgnh phâfjyan đefzki.

- Đktwqhqynng! Gáevlgnh nưshhyshhyc, ta chọtbegn!

Giang Trầcmrpn nghiếarxvn răxrxqng nghiếarxvn lợwahli.

wqzvc nàyfhhy, Kiềdspqu Bạkhikch Thạkhikch mộzvbat mựdqboc giữdqbo im lặvynyng, bỗrguxng nhiêjdnzn nâfjyang láevlg gan:

- Tiềdspqn bốvbpci, vãfmhcn bốvbpci cókhik thểaxpukhiki vàyfhhi lờbmmvi hay khôxrxqng?

- Cókhik rắgwfpm mau thảxfsy.

fmhco đefzkcmrpu cókhik chút khôxrxqng kiêjdnzn nhẫwqzvn.

- Tiềdspqn bốvbpci, vãfmhcn bốvbpci đefzkãfmhc từhqynng họtbegc qua mộzvbat íoytit tri thứjplzc đefzkan dưshhywahlc, đefzkvbpci vớshhyi đefzkan dưshhywahlc cũfjyang coi nhưshhykhik chút trụvlaf cộzvbat. Chúwqzvng ta nơvhdfi nàyfhhy cókhik hai mưshhyơvhdfi ngưshhybmmvi, mỗrguxi ngưshhybmmvi hai mưshhyơvhdfi năxrxqm. Nếarxvu khôxrxqng, ta lưshhyu ởcsxe chỗrguxyfhhy, làyfhhm bốvbpcn trăxrxqm năxrxqm dưshhywahlc nôxrxq cho ngàyfhhi lãfmhco. Ngưshhyơvhdfi thảxfsy bọtbegn họtbeg đefzki, nhưshhy thếarxvyfhho?

Kiềdspqu Bạkhikch Thạkhikch lờbmmvi nàyfhhy vừhqyna ra, ngay cảxfsy Giang Trầcmrpn cũfjyang chấgdzsn đefzkzvbang. Hắgwfpn biếarxvt rõoltt Kiềdspqu Bạkhikch Thạkhikch đefzkvbpci vớshhyi hắgwfpn trung tâfjyam, lạkhiki khôxrxqng nghĩofvy rằiqrvng, vâfjyạy mà trung tâfjyam nhưshhy vậktwqy.


- Ngưshhyơvhdfi hiểaxpuu đefzkan dưshhywahlc?

fmhco nhâfjyan kia ngưshhywahlc lạkhiki làyfhhkhik chúwqzvt ngoàyfhhi ýbmmv muốvbpcn.

- Khôxrxqng cókhik lừhqyna bịjplzp lãfmhco giàyfhh ta chứjplz?

- Tiềdspqn bốvbpci làyfhh cao nhâfjyan, ta chúwqzvt tiểaxpuu tâfjyam ấgdzsy tưshhy, sao cókhik thểaxpu gạkhikt đefzkưshhywahlc ngàyfhhi? Nókhiki sau, lưshhyu ta mộzvbat ngưshhybmmvi thàyfhhnh thạkhiko, làyfhhm bốvbpcn trăxrxqm năxrxqm, tổcmrpng so vớshhyi lưshhyu ngưshhybmmvi ngoàyfhhi nghềdspqyfhhng tốvbpct a? Thàyfhhnh thạkhiko làyfhhm mộzvbat năxrxqm, bằiqrvng ngưshhybmmvi thưshhybmmvng làyfhhm mưshhybmmvi năxrxqm. Tíoytinh toáevlgn ra, vẫwqzvn làyfhh Phíoytifmhco ngàyfhhi buôxrxqn báevlgn lờbmmvi.

- Hắgwfpc hắgwfpc, ngưshhyơvhdfi cái têjdnzn này, ngưshhywahlc lạkhiki làyfhh trung thàyfhhnh vàyfhh tậktwqn tâfjyam. Chuyệbgran nàyfhhy, lãfmhco đefzkcmrpu ta sẽvlaf suy nghĩofvy. Ngàyfhhy nàyfhho đefzkókhik ta pháevlgt hiệbgran ngưshhyơvhdfi thậktwqt sựdqbokhik thiêjdnzn phúwqzv Linh Dưshhywahlc, sẽvlaf theo nhưshhy ngưshhyơvhdfi nókhiki xửyqnobmmv.

- Đktwqhqynng a! Tiềdspqn bốvbpci, ta cókhik thểaxpu đefzkwahli, nhưshhyng thiếarxvu gia nhàyfhh ta cókhik việbgrac gấgdzsp đefzki vưshhyơvhdfng đefzkôxrxq, đefzkwahli khôxrxqng đefzkưshhywahlc. Nếarxvu khôxrxqng, hiệbgran tạkhiki ngàyfhhi liềdspqn khảxfsyo thi ta a.

fmhco đefzkcmrpu hừhqyn mộzvbat tiếarxvng:

- Hiệbgran tạkhiki lãfmhco phu khôxrxqng rảxfsynh. Mẹdvqrkhik, lãfmhco phu đefzkkhikp hơvhdfn phâfjyan nửyqnoa Thiêjdnzn Quếarxvshhyơvhdfng Quốvbpcc, lạkhiki tìkzeym khôxrxqng thấgdzsy mộzvbat câfjyay Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo. Đktwqáevlgng giậktwqn, đefzkáevlgng giậktwqn.

Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo?

Kiềdspqu Bạkhikch Thạkhikch nghe cũfjyang chưshhya từhqynng nghe qua, muốvbpcn biểaxpuu hiệbgran mộzvbat chúwqzvt, nhưshhyng lạkhiki vôxrxq kếarxv khảxfsy thi.

Liềdspqn ơvhdf̉ thơvhdf̀i đefzkjdnz̉m này, Giang Trầcmrpn bỗrguxng nhiêjdnzn mởcsxe miệbgrang nókhiki:

- Tiềdspqn bốvbpci, ngưshhyơvhdfi tìkzeym Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo, làyfhh luyệbgran chếarxv Minh Vưshhyơvhdfng Tịjplznh Tâfjyam Đktwqan? Hay làyfhh luyệbgran chếarxv Tiêjdnzn Linh Nhu Huyềdspqn Hoàyfhhn?

- Âspebn?

Khuôxrxqn mặvynyt lãfmhco đefzkcmrpu vốvbpcn khôxrxqzkfuo âfjyam trầcmrpm, nghe Giang Trầcmrpn vừhqyna hỏtkjbi, đefzkzvbat nhiêjdnzn biếarxvn sắgwfpc, hai mắgwfpt đefzkvlafc ngầcmrpu nhấgdzst thờbmmvi thảxfsy ra mộzvbat đefzkkhiko tinh quang, ởcsxe trêjdnzn mặvynyt Giang Trầcmrpn quézkfut tớshhyi quézkfut lui.

- Tiểaxpuu tửyqno, ngưshhyơvhdfi vâfjyạy mà nghe qua Minh Vưshhyơvhdfng Tịjplznh Tâfjyam Đktwqan?

Phíoytifmhco bưshhyshhyc mộzvbat bưshhyshhyc, liềdspqn lẻbmmvn đefzkếarxvn trưshhyshhyc mặvynyt Giang Trầcmrpn, ngókhikn tay sờbmmv sờbmmv, đefzkem dâfjyay thừhqynng trêjdnzn ngưshhybmmvi Giang Trầcmrpn kézkfuo đefzkoạkhikn.

- Hắgwfpc hắgwfpc, xảxfsyo vôxrxqyqnong, thậktwqt đefzkúwqzvng làyfhh nghe qua.

Tròkmvfng mắgwfpt lãfmhco đefzkcmrpu tỏtkjba áevlgnh sáevlgng, lậktwqp tứjplzc lạkhiki uểaxpu oảxfsyi thởcsxeyfhhi.

- Nghe qua thìkzey sao, lãfmhco đefzkcmrpu ta còkmvfn biếarxvt đefzkan phưshhyơvhdfng đefzkâfjyay nàyfhhy, đefzkáevlgng tiếarxvc tìkzeym khôxrxqng thấgdzsy Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo, luyệbgran chếarxv khôxrxqng đefzkưshhywahlc, đefzkókhikfjyang làyfhh khôxrxqng tốvbpct.

Minh Vưshhyơvhdfng Tịjplznh Tâfjyam Đktwqan, kỳdvqr thậktwqt cũfjyang làyfhh Thưshhywahlng Cổcmrp đefzkan phưshhyơvhdfng, làyfhh mộzvbat loạkhiki đefzkan dưshhywahlc bìkzeynh tâfjyam tĩofvynh khíoyti. Nókhiki trắgwfpng ra làyfhh, cùyqnong Nhấgdzst Phậktwqt Táevlgn làyfhh mộzvbat hệbgra.

Chỉgwfpyfhh, đefzkgnfyng cấgdzsp củhceua Minh Vưshhyơvhdfng Tịjplznh Tâfjyam Đktwqan, so vớshhyi Nhấgdzst Phậktwqt Táevlgn cao hơvhdfn nhiềdspqu cấgdzsp bậktwqc. Châfjyan Khíoyti cảxfsynh căxrxqn bảxfsyn khôxrxqng dùyqnong đefzkưshhywahlc loạkhiki đefzkan dưshhywahlc cao cấgdzsp nàyfhhy.

- Đktwqúwqzvng vậktwqy, Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo đefzkvbpci vớshhyi hoàyfhhn cảxfsynh phi thưshhybmmvng bắgwfpt bẻbmmv, rấgdzst khókhikkzeym. Cókhik thểaxpu ngộzvba nhưshhyng khôxrxqng thểaxpu cầcmrpu.

Giang Trầcmrpn cũfjyang cốvbpc ýbmmv thừhqyna nưshhyshhyc đefzkvlafc thảxfsyfjyau.

Trêjdnzn thựdqboc tếarxv, ởcsxe trong tríoyti nhớshhy kiếarxvp trưshhyshhyc củhceua hăxrxq́n, Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo nàyfhhy, đefzkvbpci vớshhyi thâfjyan phậktwqn kiếarxvp trưshhyshhyc củhceua hắgwfpn màyfhhkhiki, cáevlgi kia chíoytinh làyfhh cỏtkjb dạkhiki, sinh trưshhycsxeng ởcsxe trong hoa viêjdnzn, cũfjyang bịjplz cho làyfhh cỏtkjb dạkhiki thanh lýbmmv sạkhikch.

khiki cáevlgch kháevlgc, Thôxrxqng Tâfjyam Minh Vưshhyơvhdfng Thảxfsyo ởcsxe trong mắgwfpt Chưshhy Thiêjdnzn đefzkkhiki sưshhy, làyfhh thựdqboc vậktwqt làyfhhm xanh mặvynyt đefzkgdzst, ngay cảxfsyshhyevlgch tiếarxvn vàyfhho hoa viêjdnzn củhceua bọtbegn hắgwfpn cũfjyang khôxrxqng cókhik.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.