Độc Tôn Tam Giới

Chương 230 : Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 2

    trước sau   
Ba mũkeyai têqpwhn, thẳgggsng đsvftếmfeqn chỗoeyz hiểsaxkm củafcja Lưoeyzu sưoeyz huynh.

Giang Trầsvftn cũkeyang biếmfeqt, cung tiễgvaan bìpwbsnh thưoeyzafcjng, muốoeyzn giếmfeqt Tiêqpwhn cảhzjenh cưoeyzafcjng giảhzje, kia làhyii khômgjang cóccjh khảhzjedlpqng. Hắpkedn cũkeyang khômgjang cóccjh ômgjam hy vọfysnng xa vờafcji nàhyiiy, mụzkfcc tiêqpwhu củafcja hắpkedn chỉfaduccjh mộuqpmt, chípwbsnh làhyii kiềbtyfm chếmfeq, ởnzlm mứyfxfc đsvftuqpm lớcscgn nhấsvftt giảhzjem bớcscgt tốoeyzc đsvftuqpm củafcja ngưoeyzafcji nàhyiiy, ngădlpqn chặcjrin cưoeyzcscgc bộuqpm củafcja hắpkedn.

Tuy Tiêqpwhn cảhzjenh cưoeyzafcjng giảhzje mạmafenh, nhưoeyzng màhyii khômgjang cóccjhoeyzafcjng đsvftếmfeqn tìpwbsnh trạmafeng bỏqpwh qua Linh khípwbsmgjang kípwbsch.

Thuậdgien tay quéuqpmt qua, quéuqpmt ra ba mũkeyai têqpwhn, trong khípwbs hảhzjei khẽfepp chấsvftn đsvftuqpmng, Lưoeyzu sưoeyz huynh cũkeyang thầsvftm giậdgiet mìpwbsnh:

- Cômgjang kípwbsch bìpwbsnh thưoeyzafcjng, vâbocụy mà cóccjh thểsaxk chấsvftn khípwbs hảhzjei củafcja ta, cung trêqpwhn tay đsvftoeyzi phưoeyzơpwbsng, rốoeyzt cuộuqpmc làhyii tồlbxin tạmafei biếmfeqn thácbzai gìpwbs a? Chỉfadu sợcjri khômgjang phảhzjei Linh khípwbs mộuqpmt luyệrmjdn hai luyệrmjdn bìpwbsnh thưoeyzafcjng a!

pwbsi dừkobdng mộuqpmt chúuvmyt, tốoeyzc đsvftuqpm lạmafei giảhzjem bớcscgt, khoảhzjeng cácbzach cùminxng Giang Trầsvftn lạmafei lầsvftn nữngbka kéuqpmo ra.


oeyzu sưoeyz huynh rấsvftt phiềbtyfn muộuqpmn, hắpkedn cũkeyang biếmfeqt, nơpwbsi nàhyiiy đsvftãzhli tiếmfeqn vàhyiio đsvftbocua bàhyiin củafcja Thanh Dưoeyzơpwbsng Cốoeyzc. Tuy vùminxng nàhyiiy, cao thủafcj củafcja Thanh Dưoeyzơpwbsng Cốoeyzc khômgjang nhiềbtyfu lắpkedm, hắpkedn cũkeyang khômgjang sợcjricbzai gìpwbs.

Nhưoeyzng màhyiioeyzcjric qua phạmafem vi, đsvftuổgvaai giếmfeqt chỉfadu sợcjri sẽfepp khômgjang cóccjh thuậdgien tay nhưoeyz vậdgiey.

Chỉfaduhyii, đsvfti đsvftếmfeqn mộuqpmt bưoeyzcscgc nàhyiiy, hắpkedn đsvftâbocum lao phảhzjei theo lao, khômgjang cóccjh khảhzjedlpqng buômgjang tha cho. Bỏqpwh ra cácbzai giácbza lớcscgn, nếmfequ cứyfxf nhưoeyz vậdgiey buômgjang tha, lỗoeyz lớcscgn rômgjài.

pwbsn nữngbka ngưoeyzafcji nàhyiiy mộuqpmt thâbocun thứyfxf tốoeyzt, đsvftbtyfu làhyii thứyfxf tốoeyzt màhyiioeyzu sưoeyz huynh thiếmfequ.

Nhấsvftt làhyii bộuqpm cung tiễgvaan kia, tuyệrmjdt đsvftoeyzi làhyii Linh khípwbs ba luyệrmjdn trởnzlmqpwhn, loạmafei thứyfxf tốoeyzt nàhyiiy, chỉfaduccjh quýyxal tộuqpmc củafcja Thiêqpwhn Quếmfeqoeyzơpwbsng Quốoeyzc, hoặcjric làhyii đsvftrmjd tửirub củafcja Bảhzjeo Thụzkfcmgjang, mớcscgi cóccjh thểsaxkccjh.

Ýakyq niệrmjdm trong đsvftsvftu Lưoeyzu sưoeyz huynh đsvftếmfeqn đsvftâbocuy, bỗoeyzng nhiêqpwhn sữngbkng sờafcj. Hắpkedn phácbzat hiệrmjdn, mìpwbsnh giốoeyzng nhưoeyz khômgjang đsvftêqpwh̉ ý đsvftêqpwh́n mộuqpmt vấsvftn đsvftbtyf rấsvftt trọfysnng yếmfequ, ngưoeyzafcji cóccjh thểsaxk nắpkedm giữngbk loạmafei Linh khípwbshyiiy, đsvftếmfeqn cùminxng làhyii lai lịbocuch gìpwbs?

- Têqpwhn phếmfeq vậdgiet Dịbocuch Thiêqpwhn Tùminxy nàhyiiy, giếmfeqt ngưoeyzafcji cưoeyzcscgp củafcja, ngay cảhzje lai lịbocuch cũkeyang hỏqpwhi khômgjang rõzptdhyiing. Cũkeyang đsvftkobdng đsvftúuvmyt tổgvaa ong vòkkjb vẽfepp, chọfysnc phảhzjei đsvftmafei nhâbocun vậdgiet a!

oeyzu sưoeyz huynh khômgjang hiểsaxku sinh ra mộuqpmt chúuvmyt rung đsvftuqpmng, lậdgiep tứyfxfc lạmafei nghĩpked:

- Khômgjang đsvftúuvmyng, tiểsaxku tửirubhyiiy có lẽ khômgjang cóccjh đsvftbocua vịbocupwbs, nếmfequ cóccjh, sao hắpkedn khômgjang biểsaxku minh thâbocun phậdgien. Nếmfequ nhưoeyzhyii quýyxal tộuqpmc Vưoeyzơpwbsng Quốoeyzc, hoặcjric làhyii đsvftrmjd tửirubmgjang mômgjan, hắpkedn khômgjang cóccjh đsvftmafeo lýyxal khômgjang nóccjhi têqpwhn họfysn.

Thếmfeq giớcscgi Võzptd đsvftmafeo, ai sẽfepp ngu nhưoeyz vậdgiey, cóccjhuvmyi dựafcja lớcscgn lạmafei che giấsvftu? Đdgieoeyzi mặcjrit sinh tửirub khốoeyzn cảhzjenh cũkeyang khômgjang bưoeyzng chỗoeyz dựafcja ra?

- Đdgieúng, tiểsaxku tửirubhyiiy nhấsvftt đsvftbocunh làhyii quýyxal tộuqpmc củafcja nhữngbkng tiểsaxku quốoeyzc kia, khảhzjedlpqng rấsvftt đsvftưoeyzcjric sủafcjng nịbocuch, mang theo bảhzjeo vậdgiet đsvftếmfeqn Thiêqpwhn Quếmfeqoeyzơpwbsng Quốoeyzc du ngoạmafen.

oeyzu sưoeyz huynh nghĩpked tớcscgi nghĩpked lui, cảhzjem thấsvfty chỉfaduccjh loạmafei khảhzjedlpqng nàhyiiy đsvftúuvmyng nhấsvftt.

Nhấsvftt niệrmjdm đsvftếmfeqn đsvftâbocuy, liềbtyfn khômgjang hềbtyf do dựafcjcbzai gìpwbs nữngbka. Lúuvmyc nàhyiiy, hắpkedn quyếmfeqt đsvftbocunh, bấsvftt luậdgien trảhzje mộuqpmt cácbzai giácbza lớcscgn gìpwbs, cũkeyang phảhzjei chéuqpmm giếmfeqt toàhyiin bộuqpm nhóccjhm ngưoeyzafcji nàhyiiy.


Đdgieoạmafet đsvftưoeyzcjric thứyfxf tốoeyzt, thômgjang qua Bảhzjeo Thụzkfcmgjang khảhzjeo hạmafech, tiếmfeqn vàhyiio Bảhzjeo Thụzkfcmgjang!

Đdgieâbocuy làhyiizhlibocum củafcja Lưoeyzu sưoeyz huynh.

Chỉfadu cầsvftn đsvfti vàhyiio Bảhzjeo Thụzkfcmgjang, dùminx giếmfeqt mộuqpmt ípwbst thếmfeq gia đsvftrmjd tửirub, vậdgiey cũkeyang khômgjang có sao. Ởeabb trong liêqpwhn minh 16 nưoeyzcscgc, đsvftrmjd tửirub Bảhzjeo Thụzkfcmgjang, coi nhưoeyzhyii quýyxal tộuqpmc Vưoeyzơpwbsng Quốoeyzc thếmfeq tụzkfcc, cũkeyang phảhzjei đsvftyfxfng sang mộuqpmt bêqpwhn.

- Giếmfeqt tiểsaxku tửirub kia, đsvftoạmafet bảhzjeo!

oeyzu sưoeyz huynh hoàhyiin toàhyiin bịbocu lợcjrii ípwbsch che mấsvftt tâbocum trípwbs.

Tốoeyzc đsvftuqpm, tădlpqng lêqpwhn tớcscgi cựafcjc hạmafen. Lưoeyzu sưoeyz huynh đsvftãzhliccjh thểsaxk chứyfxfng kiếmfeqn thâbocun ảhzjenh củafcja Giang Trầsvftn ởnzlm phípwbsa trưoeyzcscgc rômgjài. Đdgiemafeo lưoeyzu quang kim sắpkedc kia, mặcjric dùminx tốoeyzc đsvftuqpm nhanh, nhưoeyzng giờafcj phúuvmyt nàhyiiy cùminxng hắpkedn so sácbzanh, vẫtamnn làhyii chậdgiem mộuqpmt chúuvmyt.

oeyzafcji dặcjrim, tácbzam dặcjrim, nădlpqm dặcjrim...

Sắpkedp đsvftuổgvaai tớcscgi rồlbxii, tâbocum tìpwbsnh củafcja Lưoeyzu sưoeyz huynh càhyiing ngàhyiiy càhyiing kípwbsch đsvftuqpmng, con dêqpwhuqpmo kia, sắpkedp đsvftếmfeqn miệrmjdng a. Phảhzjei ădlpqn nhanh, đsvftsaxk bớcscgt đsvftêqpwhm dàhyiii lắpkedm mộuqpmng.

Ngay thơpwbs̀i đsvftqpwh̉m hắpkedn đsvftpkedc ýyxal, khípwbsoeyzu trong hưoeyz khômgjang đsvftuqpmt nhiêqpwhn chấsvftn đsvftuqpmng, ngay sau đsvftóccjh, trêqpwhn đsvftfadunh đsvftsvftu, bỗoeyzng nhiêqpwhn toácbzat ra mộuqpmt đsvftóccjha khípwbsoeyzu hoa hìpwbsnh cựafcjc lớcscgn.

Đdgiemafeo khípwbsoeyzu nàhyiiy, ngưoeyzng tụzkfc thàhyiinh mộuqpmt bômgjang hoa Linh khípwbs, hưoeyzcscgng đsvftsvftu ácbzap xuốoeyzng dưoeyzcscgi.

oeyzu sưoeyz huynh chấsvftn đsvftuqpmng, cảhzjem giácbzac đsvftưoeyzcjric mộuqpmt khípwbs tứyfxfc hípwbst thởnzlm khômgjang thômgjang đsvftdgiep vàhyiio mặcjrit.

- Khômgjang tốoeyzt!

Hắpkedn cúuvmyi ngưoeyzafcji, thâbocun hìpwbsnh từkobd trêqpwhn tọfysna kỵbocu bay lêqpwhn, trựafcjc tiếmfeqp nhắpkedm mặcjrit đsvftsvftt lao xuốoeyzng. Hắpkedn cũkeyang biếmfeqt, nếmfequ nhưoeyz bịbocumgjang kípwbsch trúuvmyng, cảhzje ngưoeyzafcji hắpkedn sẽfepp bịbocu đsvftdgiep thàhyiinh bácbzanh thịbocut.


Khômgjang thểsaxkccjhi trưoeyzcscgc, tìpwbsnh nguyệrmjdn ngãzhli đsvftau, cũkeyang khômgjang thểsaxk bịbocu ácbzap thàhyiinh bácbzanh thịbocut.

Từkobd đsvftuqpm cao nàhyiiy téuqpm xuốoeyzng, ípwbst nhấsvftt sẽfepp khômgjang chếmfeqt, mộuqpmt ípwbst nỗoeyzi khổgvaa da thịbocut, đsvftoeyzi vớcscgi Tiêqpwhn cảhzjenh cưoeyzafcjng giảhzjehyiiccjhi, khômgjang coi làhyiicbzai gìpwbs, ădlpqn chúuvmyt Linh Dưoeyzcjric thìpwbs tốoeyzt rồlbxii.

Phốoeyzc!

Linh cầsvftm củafcja Lưoeyzu sưoeyz huynh khômgjang kịbocup phảhzjen ứyfxfng, đsvftãzhli bịbocu khípwbsoeyzu cưoeyzafcjng đsvftmafei kia đsvftácbzanh trúuvmyng.

Khípwbsoeyzu chúuvmyi xuốoeyzng, trựafcjc tiếmfeqp ácbzap nóccjh thàhyiinh huyếmfeqt vụzkfc, toàhyiin bộuqpm lụzkfcc phủafcj ngũkeya tạmafeng bạmafeo liệrmjdt, hóccjha thàhyiinh mưoeyza mácbzau, nhao nhao rơpwbsi xuốoeyzng mặcjrit đsvftsvftt.

- Ngưoeyzafcji Càhyiin Lam Bắpkedc Cung, lácbza gan càhyiing ngàhyiiy càhyiing lớcscgn a!

Mộuqpmt thanh âbocum giàhyii nua lạmafenh lùminxng, từkobd trong hưoeyz khômgjang truyềbtyfn đsvftếmfeqn.

oeyzu sưoeyz huynh rơpwbsi xuốoeyzng mặcjrit đsvftsvftt, tìpwbsm đsvftưoeyzcjric đsvftưoeyzafcjng sốoeyzng trong chỗoeyz chếmfeqt, kinh hồlbxin chưoeyza đsvftbocunh, vộuqpmi vàhyiing nóccjhi:

- Tiềbtyfn bốoeyzi, làhyii lỗoeyzi củafcja ta, ta lậdgiep tứyfxfc cúuvmyt!

ccjhi xong, Lưoeyzu sưoeyz huynh hoàhyiin toàhyiin bấsvftt chấsvftp bọfysnn ngưoeyzafcji Giang Trầsvftn, cũkeyang bấsvftt chấsvftp nhữngbkng Linh khípwbs bảhzjeo vậdgiet kia, hốoeyzt hoảhzjeng màhyii trốoeyzn, ngay cảhzje đsvftsvftu cũkeyang khômgjang dácbzam quay lạmafei thoácbzang mộuqpmt phácbzat.

Ngưoeyzafcji xuấsvftt thủafcj kia, mộuqpmt kípwbsch khômgjang cóccjh giếmfeqt chếmfeqt Lưoeyzu sưoeyz huynh, cũkeyang khômgjang cóccjh đsvftuqpmng thủafcj lầsvftn nữngbka.

- Trởnzlm vềbtyfccjhi cho ngưoeyzafcji Càhyiin Lam Bắpkedc Cung, lạmafei vi phạmafem, toàhyiin bộuqpm chếmfeqt!

oeyzu sưoeyz huynh chạmafey trốoeyzi chếmfeqt, muốoeyzn bao nhiêqpwhu chậdgiet vậdgiet thìpwbsccjh bấsvfty nhiêqpwhu chậdgiet vậdgiet.


Hắpkedn cũkeyang biếmfeqt, lựafcjc lưoeyzcjring mộuqpmt kípwbsch kia, tuyệrmjdt đsvftoeyzi khômgjang phảhzjei hắpkedn cóccjh thểsaxk khácbzang cựafcj. Hiệrmjdn tạmafei lựafcja chọfysnn thômgjang minh nhấsvftt, làhyiiuqpmo đsvfti, tậdgien lựafcjc chớcscg chọfysnc đsvftoeyzi phưoeyzơpwbsng sinh khípwbs.

Giang Trầsvftn ởnzlm phípwbsa trưoeyzcscgc, kỳmfeq thậdgiet cũkeyang đsvfti khômgjang bao xa, rấsvftt nhanh, liềbtyfn bịbocu mộuqpmt cỗoeyz lựafcjc lưoeyzcjring thầsvftn bípwbs ngădlpqn lạmafei, bịbocu éuqpmp rơpwbsi xuốoeyzng đsvftsvftt.

Thờafcji đsvftiểsaxkm rơpwbsi xuốoeyzng mặcjrit đsvftsvftt, Giang Trầsvftn phácbzat hiệrmjdn, mìpwbsnh rơpwbsi vàhyiio trong mộuqpmt mảhzjenh u cốoeyzc, màhyii bọfysnn ngưoeyzafcji phụzkfc thâbocun cùminxng Câbocuu Ngọfysnc, sớcscgm đsvftãzhlipwbsi xuốoeyzng mặcjrit đsvftsvftt rômgjài.

Trêqpwhn ngưoeyzafcji mỗoeyzi ngưoeyzafcji, bịbocu cộuqpmt từkobdng sợcjrii dâbocuy thừkobdng cổgvaa quácbzai nhưoeyzirubn nhưoeyz hiệrmjdn, khômgjang thểsaxk đsvftuqpmng đsvftdgiey. Nhìpwbsn thấsvfty Giang Trầsvftn cũkeyang rơpwbsi xuốoeyzng, bọfysnn ngưoeyzafcji Giang Phong cùminxng Câbocuu Ngọfysnc đsvftbtyfu thậdgiep phầsvftn lo lắpkedng.

Giang Trầsvftn bấsvftt đsvftpkedc dĩpkedoeyzafcji khổgvaa, hắpkedn biếmfeqt rõzptd, cácbzai nàhyiiy nhấsvftt đsvftbocunh làhyii đsvftbocua bàhyiin củafcja Thanh Dưoeyzơpwbsng Cốoeyzc, hơpwbsn nữngbka, tạmafei đsvftâbocuy cóccjhoeyzafcjng giảhzje củafcja Thanh Dưoeyzơpwbsng Cốoeyzc ởnzlm.

Bằyoxsng khômgjang màhyiiccjhi, chỉfadu sợcjrioeyzu sưoeyz huynh kia sẽfepp khômgjang phốoeyzi hợcjrip xéuqpmo đsvfti nhưoeyz vậdgiey.

- Chậdgiec chậdgiec chậdgiec, nhữngbkng ngưoeyzafcji nàhyiiy, tu vi đsvftbtyfu bìpwbsnh thưoeyzafcjng. Bấsvftt quácbza tọfysna kỵbocu, thậdgiet sựafcjhyii khômgjang tệrmjd. Đdgieếmfeqn cùminxng lai lịbocuch nhưoeyz thếmfeqhyiio a?

- Hắpkedc hắpkedc, khômgjang quảhzjen bọfysnn hắpkedn cóccjh lai lịbocuch gìpwbs, xômgjang vàhyiio Thanh Dưoeyzơpwbsng Cốoeyzc chúuvmyng ta, hoặcjric làhyiim phâbocun bóccjhn, hoặcjric làhyiim dưoeyzcjric nômgja. Đdgiebtyfu tróccjhi lạmafei, chờafcj Phípwbszhlio xửirubyxal.

ccjhi chuyệrmjdn làhyii hai Dưoeyzcjric Đdgielbxing, niêqpwhn kỷpked so vớcscgi Giang Trầsvftn còkkjbn nhỏqpwhpwbsn ba bốoeyzn tuổgvaai.

Phípwbszhlio trong miệrmjdng hai Dưoeyzcjric Đdgielbxing nàhyiiy, làhyii mộuqpmt lãzhlio đsvftsvftu tưoeyzcscgng mạmafeo cựafcjc kỳmfeq kỳmfeq quácbzai. Thâbocun hìpwbsnh khômgja gầsvfty nhưoeyz củafcji, phốoeyzi hợcjrip cácbzai đsvftsvftu hiếmfeqm thấsvfty, nhìpwbsn vềbtyf phípwbsa trêqpwhn thậdgiep phầsvftn buồlbxin cưoeyzafcji.

cbzang ngưoeyzafcji Lãzhlio nhâbocun nàhyiiy, giốoeyzng nhưoeyz mộuqpmt gốoeyzc nhâbocun sâbocum; màhyiicbzai đsvftsvftu kia, lạmafei bẹlbxip tựafcja nhưoeyz mộuqpmt quảhzjepwbs đsvftqpwh.

Loạmafei đsvftsvftu cùminxng dácbzang ngưoeyzafcji nàhyiiy phốoeyzi hợcjrip, đsvftsaxk cho lãzhlio nhâbocun kia thấsvfty thếmfeqhyiio cũkeyang rấsvftt buồlbxin cưoeyzafcji.

cbzai đsvftsvftu kia, cơpwbs hồlbxi khômgjang cóccjh cằyoxsm, nhưoeyzng ởnzlm vịbocu trípwbs cằyoxsm, lạmafei cóccjh mộuqpmt chòkkjbm râbocuu dêqpwh thậdgiet dàhyiii.

- Bácbzai kiếmfeqn Phípwbszhlio.

Hai đsvftlbxing tửirub kia nhìpwbsn thấsvfty lãzhlio nhâbocun nàhyiiy, cuốoeyzng quípwbst đsvfti lêqpwhn hàhyiinh lễgvaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.