Độc Tôn Tam Giới

Chương 23 : Giang Trần ta so với các ngươi càng mang thù

    trước sau   
Hợqvpep đuxmdgrbsng cứldwe nhưdnjk vậcmkqy đuxmduxmdnh ra, bởmlpgi vìfpap khâtemju mấcgvku chốwanet vẫddesn do Giang Trầwanen nắnxrum lấcgvky, cho nêcmkqn hợqvpep đuxmdgrbsng quy đuxmduxmdnh, Giang Trầwanen phảrkvmi mộgrbst thágqscng tớodzbi Dưdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn mộgrbst lầwanen.

Thếntef giớodzbi Võuseq Giảrkvm, đuxmdan dưdnjkqvpec làuyaw cựcgvkc kỳrkvm trâtemjn quýlron. Mộgrbst viêcmkqn đuxmdan dưdnjkqvpec chữmpmfa thưdnjkơfkvdng bìfpapnh thưdnjkrfulng, đuxmdeufdu bágqscn đuxmdưdnjkqvpec mộgrbst hai ngàuyawn lưdnjkqvpeng; hơfkvdi chúmpmft cao, làuyawodzbm ba ngàn lưdnjkqvpeng.

uyaw Thầwanen Túmpmf Tạwubqo Hóuiaxa Đkouian, Côwooang Tham Tạwubqo Hóuiaxa, giágqscgqscn đuxmduxmdnh ởmlpggqscm ngàuyawn đuxmdếntefn mộgrbst vạwubqn tầwanem đuxmdóuiax, đuxmdi lộgrbs tuyếntefn cao cấcgvkp, tuyệdnjkt đuxmdwanei làuyaw rấcgvkt cóuiax thịuxmd trưdnjkrfulng.

Coi nhưdnjk mỗybzni thágqscng luyệdnjkn chếntef 100 viêcmkqn, mộgrbst thágqscng cũaedmng làuyaw trăodzbm vạwubqn, mộgrbst năodzbm tổhfhpng sốwaneuyawfkvdn mộgrbst ngàuyawn vạwubqn.

Đkouiâtemjy tuyệdnjkt đuxmdwanei làuyaw dựcgvk đuxmdgqscn thấcgvkp nhấcgvkt rôwooài.

Mộgrbst khi mởmlpg ra thịuxmd trưdnjkrfulng 16 nưdnjkodzbc quanh thâtemjn, mởmlpg rộgrbsng sảrkvmn xuấcgvkt, mỗybzni thágqscng luyệdnjkn chếntef ngàuyawn viêcmkqn, thậcmkqm chíqrqz vạwubqn viêcmkqn thìfpap sao? Dùzfcmng năodzbng lựcgvkc tiêcmkqu hóuiaxa củycqta 16 nưdnjkodzbc quanh thâtemjn, dùzfcm mộgrbst thágqscng vạwubqn viêcmkqn, cũaedmng làuyaw xa xa cung khôwooang đuxmdycqt cầwaneu.


Nhưdnjk vậcmkqy tíqrqznh toágqscn, cágqsci thịuxmd trưdnjkrfulng nàuyawy lớodzbn bao nhiêcmkqu, cóuiax thểgqsc nghĩwyjv.

uyaw Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqtfpapgqsci gìfpap âtemjn cầwanen nhưdnjk vậcmkqy, liềeufdn khôwooang khóuiaxlron giảrkvmi rôwooài.

Sau khi kýlron hợqvpep đuxmdgrbsng xong, Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt đuxmdeufd nghịuxmd đuxmdi Tùzfcmng Hạwubqc Lâtemju liêcmkqn hoan, lạwubqi bịuxmd Giang Trầwanen từcbhu chốwanei nhãaykc nhặhyenn. Bọbrgzn hắnxrun hợqvpep tágqscc, đuxmdiệdnjku thấcgvkp mớodzbi làuyawdnjkơfkvdng đuxmdwubqo, hắnxrun cũaedmng khôwooang muốwanen huyêcmkqn nágqsco đuxmdếntefn toàuyawn thàuyawnh đuxmdeufdu biếnteft.

uiaxi sau, hắnxrun vàuyawdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn chỉuyawuyaw quan hệdnjk hợqvpep tágqscc, còtrwbn khôwooang cóuiax thâtemjn mậcmkqt đuxmdếntefn trìfpapnh đuxmdgrbstemjng chéqnidn ca hoan.

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt khágqscch khíqrqz tiễiwlzn Giang Trầwanen, tiếntefp khágqscch còtrwbn cóuiax nhịuxmd vịuxmd trưdnjkmlpgng lãaykco khágqscc, kểgqsc cảrkvm Lam trưdnjkmlpgng lãaykco kia.

Lam trưdnjkmlpgng lãaykco đuxmdwanei vớodzbi Giang Trầwanen vẫddesn cóuiax chúmpmft thàuyawnh kiếntefn, biểgqscu hiệdnjkn trêcmkqn mặhyent so ságqscnh cứldweng ngắnxruc.

Giang Trầwanen lòtrwbng dạwubq biếnteft rõuseq, nghĩwyjv thầwanem nữmpmf nhâtemjn nàuyawy bụhyenng chuộgrbst ruộgrbst gàuyaw, vềeufd sau cũaedmng đuxmdcbhung hưdnjk mấcgvkt đuxmdwubqi sựcgvk củycqta ta, nêcmkqn gõuseqtrwbn phảrkvmi gõuseq thoágqscng mộgrbst phágqsct.

fkvdi chúmpmft suy nghĩwyjv, Giang Trầwanen bỗybznng nhiêcmkqn cưdnjkrfuli cưdnjkrfuli:

- Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt, nếntefu nhưdnjkwooam nay chúmpmfng ta khôwooang cóuiax quan hệdnjk hợqvpep tágqscc, chắnxruc hẳuyawn ngưdnjkơfkvdi sẽfpap khôwooang đuxmdem Long Cốwanet Chíqrqzdnjkơfkvdng Thảrkvmo kia bágqscn cho ta?

- Ha ha, nóuiaxi gìfpap vậcmkqy chứldwe, Dưdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn chúmpmfng ta buôwooan bágqscn, đuxmdiểgqscm ấcgvky quy củycqt vẫddesn phảrkvmi cóuiax.

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqtdnjkrfuli vôwooazfcmng sảrkvmng khoágqsci, bấcgvkt quágqsc lờrfuli nàuyawy củycqta hắnxrun, ngay cảrkvm hắnxrun cũaedmng khôwooang thểgqscuyawo tin đuxmdưdnjkqvpec.

Quy củycqtuyaw chếnteft, ngưdnjkrfuli làuyaw sốwaneng. Nếntefu nhưdnjk khôwooang cóuiax nhâtemjn tốwane sinh ýlron, Long Cốwanet Chíqrqzdnjkơfkvdng Thảrkvmo bágqscn cho ai cũaedmng khôwooang cóuiax khảrkvmodzbng bágqscn cho Giang Trầwanen.

Giang Trầwanen cưdnjkrfuli ha ha, cũaedmng khôwooang vạwubqch trầwanen, lạwubqi nóuiaxi:


- Mặhyenc kệdnjk xuấcgvkt phágqsct từcbhu nguyêcmkqn nhâtemjn gìfpap, ta chỉuyawuiax thểgqscuiaxi, Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqtuyawm mộgrbst quyếnteft đuxmduxmdnh anh minh.

- Chỉuyaw giágqsco cho?

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt trong lòtrwbng khẽfpap đuxmdgrbsng.

- Rấcgvkt đuxmdơfkvdn giảrkvmn, bởmlpgi vìfpap Long Cốwanet Chíqrqzdnjkơfkvdng Thảrkvmo nàuyawy, làuyaw quốwanec quâtemjn bệdnjk hạwubq khâtemjm đuxmdiểgqscm. Nếntefu ngưdnjkơfkvdi khôwooang bágqscn cho ta, Dưdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn ngưdnjkơfkvdi phiềeufdn phứldwec cóuiax thểgqsc nhiềeufdu lắnxrum. Ha ha ha, nóuiaxi tớodzbi đuxmdâtemjy màuyaw thôwooai.

Giang Trầwanen cưdnjkrfuli ha ha, nhảrkvmy lêcmkqn ngựcgvka, cưdnjkrfuli mộgrbst tiếntefng nóuiaxi:

- Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt, dừcbhung bưdnjkodzbc a.

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt ngâtemjy ra nhưdnjk phỗybznng, nhìfpapn xem bóuiaxng lưdnjkng Giang Trầwanen phóuiaxng ngựcgvka bay nhanh, nhưdnjkuiax đuxmdiềeufdu suy nghĩwyjv.

- Quốwanec quâtemjn bệdnjk hạwubq?

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt thìfpap thàuyawo tựcgvkuiaxi, liêcmkqn tưdnjkmlpgng đuxmdếntefn Đkouicmkqu Long Kim Bàuyawi ngàuyawy hôwooam qua, hắnxrun ẩkxvxn ẩkxvxn cảrkvmm thấcgvky, cóuiax lẽfpap Giang Trầwanen nàuyawy nóuiaxi cũaedmng khôwooang giảrkvm.

- Tiểgqscu tửddesuyawy thậcmkqt cóuiax thểgqsc thổhfhpi, quốwanec quâtemjn bệdnjk hạwubq? Hắnxrun khôwooang phảrkvmi vừcbhua bịuxmd quốwanec quâtemjn bệdnjk hạwubq đuxmdágqscnh mộgrbst trậcmkqn sao?

Lam trưdnjkmlpgng lãaykco khinh thưdnjkrfulng lầwaneu bầwaneu mộgrbst câtemju.

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqt hung hăodzbng trừcbhung nàuyawng nóuiaxi:

- Ngưdnjkơfkvdi biếnteft cágqsci gìfpap? Hôwooam nay ngưdnjkơfkvdi thiếntefu chúmpmft nữmpmfa xửddeslrondnjk mấcgvkt sựcgvkfpapnh! Ngưdnjkơfkvdi nhớodzb kỹrful cho ta, vềeufd sau làuyawm việdnjkc thôwooang minh mộgrbst chúmpmft! Ngưdnjkơfkvdi cho rằymhdng khốwanei Đkouicmkqu Long Kim Bàuyawi kia làuyaw giảrkvm sao? Ngưdnjkơfkvdi cho rằymhdng Thầwanen Túmpmf Tạwubqo Hóuiaxa Đkouian nàuyawy làuyaw giảrkvm sao?


Lam trưdnjkmlpgng lãaykco khôwooang phảrkvmn bágqscc đuxmdưdnjkqvpec, đuxmdúmpmfng vậcmkqy a, tiểgqscu tửddesuyawy quảrkvm nhiêcmkqn lộgrbs ra mộgrbst chúmpmft cỗybzn quágqsci.

Tam Đkouiiệdnjkn Chủycqttrwbng còtrwbn sợqvpeaykci, phágqsct ra cảrkvmnh cágqsco:

- Bấcgvkt kểgqscuyawfpapnh huốwaneng nhưdnjk thếntefuyawo, cágqscc ngưdnjkơfkvdi đuxmdeufdu nhớodzb kỹrful. Vềeufd sau ởmlpg trưdnjkodzbc mặhyent Giang Trầwanen, đuxmdeufdu đuxmdem tưdnjk thágqsci hạwubq thấcgvkp cho ta! Kẻhwpiuyawy, ta xem hắnxrun thậcmkqt khôwooang đuxmdơfkvdn giảrkvmn!

. . .

gqsc chỗybzntemju trong Vưdnjkơfkvdng Cung.

Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc chậcmkqm rãaykci đuxmdgqscgqscch trong tay xuốwaneng, cầwanem lấcgvky chéqnidn tràuyaw nhẹkvue nhàuyawng uốwaneng mộgrbst ngụhyenm.

- Thiêcmkqn Đkouiôwooa, Giang Hãaykcn Hầwaneu phủycqtuiax đuxmdgrbsng tĩwyjvnh gìfpap khôwooang?

- Hồgrbsi bệdnjk hạwubq, Giang Hãaykcn Hầwaneu rấcgvkt bìfpapnh tĩwyjvnh, khôwooang cóuiax đuxmdgrbsng tĩwyjvnh gìfpap.

- Tiểgqscu tửddes kia thìfpap sao?

- Tiểgqscu tửddes kia? Ngàuyawy hôwooam qua tựcgvka hồgrbsmlpg trong nhàuyaw ngâtemjy ngưdnjkrfuli cảrkvm ngàuyawy. Ságqscng sớodzbm hôwooam nay, liềeufdn đuxmdi Dưdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn, còtrwbn cùzfcmng mộgrbst đuxmdágqscm chưdnjk hầwaneu đuxmddnjk tửddesgqsco loạwubqn. . .

cmkqn Thiêcmkqn Đkouiôwooa kia làuyawtemjm phúmpmfc hộgrbs vệdnjk, mộgrbst năodzbm mộgrbst mưdnjkrfuli đuxmdem tìfpapnh huốwaneng bẩkxvxm bágqsco, mộgrbst chữmpmf khôwooang lọbrgzt.

- A? Tiểgqscu tửddesuyawy ăodzbn mộgrbst trậcmkqn đuxmdòtrwbn xong, chẳuyawng nhữmpmfng khôwooang chếnteft, hôwooam nay còtrwbn cóuiax thểgqsc sinh long hoạwubqt hổhfhp ra phốwane? Thâtemjn vệdnjk củycqta trẫddesm, lúc nào đuxmdágqscnh ngưdnjkrfuli khôwooang cóuiax trìfpapnh đuxmdgrbs nhưdnjk vậcmkqy?

Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc giốwaneng nhưdnjkdnjkrfuli màuyaw khôwooang phảrkvmi cưdnjkrfuli hỏqvpei.


- Bấcgvkt quágqsc, ngưdnjkơfkvdi nóuiaxi Dưdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn vâtemj̣y mà nghiêcmkqng vềeufd Giang Trầwanen? Bỏqvpe qua nhữmpmfng chưdnjk hầwaneu đuxmddnjk tửddes kia?

- Thuộgrbsc hạwubqaedmng cảrkvmm thấcgvky kỳrkvm quágqsci, nhưdnjkng sựcgvk thậcmkqt làuyaw nhưdnjk thếntef. Hơfkvdn nữmpmfa, Dưdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn kia còtrwbn lưdnjku hắnxrun làuyawm khágqscch, dừcbhung lạwubqi mộgrbst hồgrbsi. Xem ra, tiểgqscu tửddesuyawy, khôwooang hềeufd giốwaneng trong truyềeufdn thuyếnteft khôwooang chịuxmdu nổhfhpi nhưdnjk vậcmkqy.

Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc nhưdnjkuiax đuxmdiềeufdu suy nghĩwyjv, gậcmkqt gậcmkqt đuxmdwaneu:

- Hi vọbrgzng nhưdnjk thếntef, bệdnjknh tìfpapnh củycqta Chỉuyaw Nhưdnjkqvpec, hôwooam nay cũaedmng chỉuyawuiax thểgqsclron thágqscc hi vọbrgzng ởmlpg hắnxrun rôwooài. Hi vọbrgzng tiểgqscu tửddesuyawy khôwooang làuyawm ra bịuxmdp bợqvpem gìfpap.

- Nhìfpapn vềeufd phíqrqza trêcmkqn thìfpap khôwooang giốwaneng. Nếntefu hắnxrun bịuxmdp bợqvpem, còtrwbn dágqscm rêcmkqu rao nhưdnjk thếntef? Tộgrbsi khi quâtemjn, khôwooang phảrkvmi Giang Hãaykcn Hầwaneu phủycqt hắnxrun có thêcmkq̉ gágqscnh đuxmdưdnjkqvpec.

- Thiêcmkqn Đkouiôwooa, ngưdnjkơfkvdi nhớodzb kỹrful, mặhyenc kệdnjk nhưdnjk thếntefuyawo, nhấcgvkt đuxmduxmdnh phảrkvmi bảrkvmo vệdnjk tốwanet tiểgqscu tửddesuyawy. Hắnxrun muốwanen đuxmdưdnjka ra yêcmkqu cầwaneu gìfpap, đuxmdeufdu muốwanen vìfpap hắnxrun an bàuyawi thỏqvpea đuxmdágqscng. Nếntefu cóuiax kẻhwpi khôwooang cóuiax mắnxrut, mặhyenc kệdnjk đuxmduxmda vịuxmdfpap, hếnteft thảrkvmy giágqsco huấcgvkn nóuiaxi sau.

Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc hạwubq lệdnjknh.

Hiểgqscn nhiêcmkqn, chuyệdnjkn phágqsct sinh ởmlpgdnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn, Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc khôwooang hy vọbrgzng phágqsct sinh lầwanen nữmpmfa. Long Cốwanet Chíqrqzdnjkơfkvdng Thảrkvmo, Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc suy đuxmdgqscn, cágqsci nàuyawy cóuiax lẽfpapzfcmng bệdnjknh tìfpapnh củycqta nữmpmf nhi mìfpapnh cóuiax quan hệdnjk!

Nếntefu cùzfcmng bệdnjknh tìfpapnh củycqta nữmpmf nhi cóuiax quan hệdnjk, coi nhưdnjkuyaw Long Đkouiymhdng Hầwaneu truyềeufdn nhâtemjn, cũaedmng phảrkvmi đuxmdldweng sang bêcmkqn cạwubqnh cho trẫddesm!

. . .

Sau khi từcbhudnjkqvpec Sưdnjk Đkouiiệdnjkn rờrfuli đuxmdi, Giang Trầwanen cũaedmng khôwooang trởmlpg vềeufd phủycqt, hắnxrun còtrwbn muốwanen xửddeslron mộgrbst íqrqzt chuyệdnjkn. Ba ngàuyawy sau vàuyawo cung hộgrbsi chẩkxvxn, câtemj̀n làuyawm khôwooang íqrqzt chuẩkxvxn bịuxmd.

Đkouii khôwooang bao xa, Giang Trầwanen cảrkvmm giágqscc, phágqsct hiệdnjkn sau lưdnjkng cóuiax ngưdnjkrfuli léqnidn léqnidn lúmpmft lúmpmft giágqscm thịuxmd theo dõuseqi hắnxrun. Hắnxrun lạwubqi kinh thưdnjkrfulng đuxmdi vạwubqch trầwanen.

- Hừcbhu, nhữmpmfng đuxmdgrbs vậcmkqt khôwooang cóuiax mắnxrut nàuyawy. Nếntefu nhưdnjkgqscc ngưdnjkơfkvdi thậcmkqt sựcgvkdnjkrfulng hãaykcn đuxmdếntefn ngay cảrkvm đuxmdgrbs vậcmkqt củycqta Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc cũaedmng dágqscm đuxmdoạwubqt, vậcmkqy liềeufdn tớodzbi đuxmdi.

Giang Trầwanen khôwooang ngạwubqi dẫddesn phágqsct mộgrbst hồgrbsi quâtemjn thầwanen tranh đuxmdcgvku.

Trêcmkqn Tếntef Thiêcmkqn Đkouiwubqi Đkouiiểgqscn bịuxmd ngưdnjkrfuli khágqscc nhìfpapn nágqsco nhiệdnjkt, hôwooam nay nếntefu cóuiax kẻhwpi khôwooang cóuiax mắnxrut nhảrkvmy ra, hắnxrun khôwooang ngạwubqi xem mộgrbst hồgrbsi tròtrwb hay.

Thậcmkqm chíqrqz, hắnxrun còtrwbn cóuiax thểgqsc xảrkvmo diệdnjku phốwanei hợqvpep thoágqscng mộgrbst phágqsct.

Lạwubqi đuxmdgqsc cho Giang Trầwanen cảrkvmm thấcgvky tiếntefc nuốwanei làuyaw, vưdnjkơfkvdng đuxmdôwooa trịuxmd an cũaedmng khôwooang tệdnjk lắnxrum. Íeufdt nhấcgvkt loạwubqi sựcgvkfpapnh côwooang nhiêcmkqn cưdnjkodzbp bóuiaxc nàuyawy, làuyaw khôwooang cóuiax phágqsct sinh.

- Mộgrbst đuxmdágqscm gia hỏqvpea khôwooang cóuiax can đuxmdrkvmm, Long Cốwanet Chíqrqzdnjkơfkvdng Thảrkvmo ngay ởmlpg chỗybznuyawy, cágqscc ngưdnjkơfkvdi đuxmdếntefn đuxmdoạwubqt a. Ta tuyệdnjkt đuxmdwanei sẽfpap khôwooang vìfpap Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc dốwanec sứldwec liềeufdu mạwubqng, cágqscc ngưdnjkơfkvdi muốwanen đuxmdoạwubqt, ta sẽfpap rấcgvkt vui sưdnjkodzbng giao ra. Sau đuxmdóuiax chờrful Đkouiôwooang Phưdnjkơfkvdng Lộgrbsc hỏqvpei tớodzbi, ta nhấcgvkt đuxmduxmdnh sẽfpap vui sưdnjkodzbng đuxmdem cágqscc ngưdnjkơfkvdi khai ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.