Độc Tôn Tam Giới

Chương 229 : Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 1

    trước sau   
Đmvexưuusojefyng Long dặrvtdn dòbhsi hai đsedueohza phưuusoơnfyyng nguy hiểonpbm, mộemagt cámxhoi làmebameban Lam Bắitbac Cung, mộemagt cámxhoi làmeba Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac. Giang Trầdujon ngưuusogezmc lạphusi làmeba muốgjaan trámxhonh đsedui.

Thếiegs nhưuusong màmeba cuốgjaai cùmejing lạphusi phámxhot hiệitban, hắitban vâpmoḅy mà mộemagt cámxhoi cũbqhsng trámxhonh khôepkxng thoámxhot. Vốgjaan làmebamejing đseduitba tửwloymeban Lam Bắitbac Cung khôepkxng hẹggdun màmeba gặrvtdp, bịeohz ngưuusojefyi theo dõunmsi.

Hiệitban tạphusi thậcmwdt vấytiwt vảvthacmwdm đseduưuusogezmc mộemagt lộemag tuyếiegsn đseduàmebao thoámxhot, vâpmoḅy mà vừbhsia vặrvtdn đsedujxkpng vàmebao đsedueohza bàmeban củjefya Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac.

mebanh trìcmwdnh Thiêjxpkn Quếiegsuusoơnfyyng Quốgjaac nàmebay, thậcmwdt đseduúzwcpng làmeba khôepkxng bớmxhot lo a.

Bấytiwt quámxho, Giang Trầdujon lúzwcpc nàmebay, cũbqhsng sẽihhm khôepkxng nghe chuyệitban ma quỷbhsi củjefya Lưuusou sưuuso huynh kia. Càmeban Lam Bắitbac Cung làmebam sựnetjcmwdnh giếiegst ngưuusojefyi cưuusomxhop củjefya, xem bộemagmxhong làmeba khôepkxng íemjct.

uusou lạphusi đsedujrnv vậcmwdt, thảvtha bọmxhon họmxho đsedui? Loạphusi chuyệitban ma quỷbhsimebay, lừbhsia gạphust tiểonpbu hàmebai tửwloy ba tuổrozqi còbhsin khôepkxng sai biệitbat lắitbam, Giang Trầdujon làmebam sao cótwgl thểonpb tin hắitban?


bhsin nữbhsia, Giang Trầdujon hámxhotwgl thểonpbuusou đsedujrnv vậcmwdt lạphusi?

Từbhsi Đmvexưuusojefyng Long giảvthang giảvthai, ngưuusojefyi Càmeban Lam Bắitbac Cung, căftexn bảvthan làmeba khôepkxng nótwgli đseduphuso lýsybm, làmeba thổrozq phỉxcct sốgjaang.

meba Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac, nghe nótwgli khôepkxng sámxhot nhâpmobn, chỉxcct bắitbat ngưuusojefyi làmebam dưuusogezmc nôepkx, làmebam mưuusojefyi năftexm, hai mưuusoơnfyyi năftexm liềcvqbn thảvtha.

mebam dưuusogezmc nôepkx, so vớmxhoi bịeohz giếiegst ngưuusojefyi cưuusomxhop củjefya càmebang tốgjaat a.

Lạphusi nótwgli tiếiegsp, tìcmwdnh nguyệitban đsedujxkpng phảvthai ngưuusojefyi Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac, cũbqhsng khôepkxng thểonpbnfyyi xuốgjaang trong tay Càmeban Lam Bắitbac Cung.

- Còbhsin cótwgl mộemagt trăftexm dặrvtdm, cámxhoc ngưuusoơnfyyi tiếiegsn thêjxpkm nữbhsia, làmeba đsedueohza bàmeban củjefya Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac. Nếiegsu cámxhoc ngưuusoơnfyyi muốgjaan bịeohz chégezmm thàmebanh thịeohzt vụjxkpn làmebam phâpmobn bótwgln, thìcmwd buôepkxng tha đsedujrnv vậcmwdt a?

- Chấytiwp mêjxpk bấytiwt ngộemag, hẳtoczn phảvthai chếiegst khôepkxng thểonpb nghi ngờjefy.

uusou sưuuso huynh kia thấytiwy bọmxhon ngưuusojefyi Giang Trầdujon mắitbat đseduiếiegsc tai ngơnfyy, cũbqhsng cótwgl chúzwcpt íemjct đseduemagng khíemjcepkx̀i.

Lậcmwdp tứvyebc lấytiwy ra mộemagt viêjxpkn thuốgjaac, négezmm vàmebao trong miệitbang tọmxhoa kỵnneh quámxhot:

- Chạphusy nưuusomxhoc rúzwcpt, cầdujon phảvthai ngăftexn bọmxhon hắitban lạphusi, đsedubhsing cho bọmxhon hắitban tiếiegsn vàmebao đsedueohza bàmeban Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac!

Chỉxcctmeba, hắitban cótwgl đseduan dưuusogezmc, bọmxhon ngưuusojefyi Giang Trầdujon cũbqhsng cótwgl đseduan dưuusogezmc. Tốgjaac đseduemag củjefya Thanh Dựnetjc Kiếiegsm Đmvexiểonpbu, so vớmxhoi tọmxhoa kỵnneh củjefya hắitban nhanh hơnfyyn nhiềcvqbu lắitbam.

meba hắitban làmeba Linh Đmvexphuso cưuusojefyng giảvtha, thủjefy đseduoạphusn khốgjaang chếiegs linh cầdujom cao hơnfyyn mộemagt íemjct, bởwtvii vậcmwdy trêjxpkn tốgjaac đseduemagmeba lựnetjc lưuusogezmng ngang nhau.

Mau nữbhsia, sẽihhm tổrozqn thưuusoơnfyyng khíemjc huyếiegst củjefya linh cầdujom.


Linh cầdujom nàmebay đseduphust đseduưuusogezmc mệitbanh lệitbanh củjefya chủjefy nhâpmobn, biếiegst rõunms đseduâpmoby làmeba muốgjaan nótwgl vậcmwdn dụjxkpng tinh huyếiegst thúzwcpc dụjxkpc tốgjaac đseduemag, ăftexn vàmebao đseduan dưuusogezmc, lậcmwdp tứvyebc thiêjxpku đsedugjaat tinh huyếiegst tăftexng tốgjaac đseduemagjxpkn.

Thoámxhong cámxhoi, tốgjaac đseduemag liềcvqbn tăftexng lêjxpkn gầdujon gấytiwp đseduôepkxi!

uusou, hưuusou, hưuusou!

Giang Trầdujon giậcmwdt mìcmwdnh, nghe tiếiegsng xégezm giótwgl kia, tốgjaac đseduemag củjefya đsedugjaai phưuusoơnfyyng, vâpmoḅy mà thoámxhong cámxhoi tăftexng lêjxpkn gấytiwp đseduôepkxi! Truy lâpmobu nhưuuso vậcmwdy, lạphusi vẫbqhsn cótwgl khôepkxng gian tăftexng lêjxpkn tốgjaac đseduemag?

Giang Trầdujon cũbqhsng khôepkxng kịeohzp nghĩiegs nhiềcvqbu, lúzwcpc nàmebay, Kim Dựnetjc Kiếiegsm Đmvexiểonpbu củjefya bọmxhon hắitban đseduãlgjkmeba tốgjaac đseduemag cựnetjc hạphusn, căftexn bảvthan khôepkxng cótwgl khảvthaftexng tăftexng lêjxpkn tốgjaac đseduemag.

Nhìcmwdn loạphusi tốgjaac đseduemagmebay củjefya đsedugjaai phưuusoơnfyyng, hơnfyyn mưuusojefyi dặrvtdm, đsedumxhon chừbhsing rấytiwt nhanh sẽihhmuusogezmt qua.

- Đmvexbhsing do dựnetj, tiếiegsp tụjxkpc chạphusy vềcvqb trưuusomxhoc. Vạphusn nhấytiwt đseduuổrozqi theo, ta đseduếiegsn kégezmo hắitban mộemagt hồjrnvi.

Giang Trầdujon khôepkxng cótwgl biệitban phámxhop khámxhoc, chỉxccttwgl thểonpb lậcmwdp lạphusi chiêjxpku cũbqhs. May làmeba ơnfyỷ thơnfyỳi đsedujxpk̉m này, Lưuusou sưuuso huynh kia mộemagt ngưuusojefyi đseduuổrozqi theo, mấytiwy cámxhoi khámxhoc còbhsin cámxhoch rấytiwt xa.

Chỉxcct cầdujon làmeba mộemagt mìcmwdnh Lưuusou sưuuso huynh, tuy Giang Trầdujon khôepkxng thắitbang đseduưuusogezmc, nhưuusong kiềcvqbm chếiegs mộemagt lámxhot, còbhsin khôepkxng cótwgl vấytiwn đseducvqb.

nfyyn nữbhsia, hắitban cũbqhsng hoàmebai nghi, đsedugjaai phưuusoơnfyyng nhấytiwt đsedueohznh dùmejing bíemjc thuậcmwdt gìcmwd đseduótwgl, bằqubkng khôepkxng thìcmwdtwgl khôepkxng gian tăftexng tốgjaac đseduemagjxpkn, đsedugjaai phưuusoơnfyyng đseduãlgjk sớmxhom tăftexng tốgjaac rôepkx̀i.

Sao sẽihhmwtvi trong lộemag trìcmwdnh cuốgjaai cùmejing, mớmxhoi tăftexng tốgjaac đseduemag?

- Đmvexgjaai phưuusoơnfyyng tăftexng tốgjaac, nhấytiwt đsedueohznh phảvthai trảvtha mộemagt cámxhoi giámxho lớmxhon. Bằqubkng khôepkxng thìcmwd sẽihhm khôepkxng chờjefy tớmxhoi bâpmoby giờjefy!

Giang Trầdujon nghĩiegs vậcmwdy, trong nộemagi tâpmobm hơnfyyi cótwgl chúzwcpt lựnetjc lưuusogezmng.


Phảvthai trảvtha giámxho thậcmwdt nhiềcvqbu mớmxhoi tăftexng lêjxpkn tốgjaac đseduemag, tấytiwt nhiêjxpkn khôepkxng cótwgl khảvthaftexng tiếiegsp tụjxkpc quámxhopmobu. Tựnetja nhưuuso khoảvthang cámxhoch ngắitban chạphusy nưuusomxhoc rúzwcpt, tốgjaac đseduemagtwgl thểonpb đseduếiegsn cựnetjc hạphusn, nhưuusong màmeba tuyệitbat đsedugjaai khôepkxng kégezmo đseduưuusogezmc bao lâpmobu.

Mộemagt trăftexm dặrvtdm, dưuusomxhoi tìcmwdnh huốgjaang dốgjaac hếiegst tốgjaac đseduemag tiếiegsn vềcvqb phíemjca trưuusomxhoc, kỳetbb thậcmwdt căftexn bảvthan dùmejing khôepkxng đseduưuusogezmc bao lâpmobu.

Trảvthai qua Giang Trầdujon bấytiwm đsedugjaat ngótwgln tay, khôepkxng sai biệitbat lắitbam giờjefy phúzwcpt nàmebay có lẽ đseduãlgjk tiếiegsn nhậcmwdp đsedueohza bàmeban củjefya Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac. Trêjxpkn thựnetjc tếiegs, đsedueohza bàmeban củjefya Thanh Dưuusoơnfyyng Cốgjaac cùmejing Càmeban Lam Bắitbac Cung làmeba bấytiwt khảvthapmobm phạphusm.

Chỉxcctmeba, đseduitba tửwloymeban Lam Bắitbac Cung gầdujon đseduâpmoby bámxho đseduphuso, bọmxhon hắitban đseduãlgjk sớmxhom vi phạphusm rấytiwt lâpmobu.

mebazwcpc nàmebay, Lưuusou sưuuso huynh thúzwcpc dụjxkpc linh cầdujom, rốgjaat cụjxkpc cũbqhsng giếiegst đseduếiegsn trong phạphusm vi năftexm dặrvtdm. Đmvexemagt nhiêjxpkn Giang Trầdujon dừbhsing lạphusi, Đmvexphusi Vũbqhs cung trong tay, xa xa chỉxcctuusomxhong Lưuusou sưuuso huynh.

Nhãlgjkn lựnetjc củjefya Giang Trầdujon hếiegst sứvyebc lợgezmi hạphusi, kiếiegsn thứvyebc rấytiwt rộemagng. Thấytiwy tọmxhoa kỵnneh củjefya Lưuusou sưuuso huynh kia, hốgjaac mắitbat muốgjaan sụjxkpp đsedurozq xuốgjaang, liềcvqbn biếiegst rõunms tọmxhoa kỵnnehmebay vừbhsia rồjrnvi khẳtoczng đsedueohznh vậcmwdn dụjxkpng bíemjc kỹwtvicmwd đseduótwgl, tổrozqn thưuusoơnfyyng tinh huyếiegst bảvthan thâpmobn, bịeohz thưuusoơnfyyng căftexn nguyêjxpkn.

- Đmvexitba tửwloymeban Lam Bắitbac Cung, quảvtha nhiêjxpkn làmeba khôepkxng từbhsi thủjefy đseduoạphusn. Vìcmwd lợgezmi íemjcch cámxho nhâpmobn, đsedugjaai vớmxhoi linh cầdujom củjefya mìcmwdnh cũbqhsng ámxhoc nhưuuso vậcmwdy. Nhữbhsing ngưuusojefyi nàmebay, quảvtha nhiêjxpkn làmeba lợgezmi íemjcch chíemjc thưuusogezmng, khôepkxng cótwgl mộemagt chúzwcpt tìcmwdnh cảvtham nhâpmobn loạphusi.

Giang Trầdujon nhìcmwdn thấytiwy cảvthanh nàmebay, đsedugjaai vớmxhoi Lưuusou sưuuso huynh nhiềcvqbu thêjxpkm vàmebai phầdujon chámxhon ghégezmt cùmejing xem thưuusojefyng.

Rấytiwt nhiềcvqbu tu sĩiegs, đsedugjaai đseduãlgjki đsedueohzch nhâpmobn tàmeban nhẫbqhsn, nhưuusong màmeba đsedugjaai đseduãlgjki đsedujrnvng bạphusn củjefya mìcmwdnh, víemjc dụjxkp nhưuuso tọmxhoa kỵnneh, đseducvqbu làmeba phi thưuusojefyng tốgjaat.

cmwd lợgezmi íemjcch, ngay cảvtha tọmxhoa kỵnnehbqhsng cótwgl thểonpb hi sinh, đseduâpmoby tuyệitbat đsedugjaai làmeba thếiegs hệitba bịeohz lợgezmi íemjcch hun tâpmobm, làmeba loạphusi lãlgjknh khốgjaac vôepkxcmwdnh.

Loạphusi ngưuusojefyi nàmebay, mặrvtdc dùmeji hắitban hứvyeba cámxhoi gìcmwd, cũbqhsng tuyệitbat đsedugjaai khôepkxng thểonpb tin, vìcmwd sau đseduótwgl tấytiwt sẽihhm trởwtvi mặrvtdt.

- Trốgjaan a, nhưuuso thếiegsmebao khôepkxng trốgjaan?

uusou sưuuso huynh kia truy lâpmobu nhưuuso vậcmwdy, cũbqhsng vôepkxmejing căftexm tứvyebc.


- Khôepkxng tiếiegsc hi sinh mámxhou huyếiegst linh cầdujom đseduếiegsn đseducvqb thăftexng tốgjaac đseduemag, đseduitba tửwloymeban Lam Bắitbac Cung cámxhoc ngưuusoơnfyyi, thậcmwdt đseduúzwcpng làmeba mộemagt mặrvtdt hàmebang a.

Giang Trầdujon châpmobm chọmxhoc khiêjxpku khíemjcch.

- Muốgjaan chọmxhoc giậcmwdn ta?

uusou sưuuso huynh khinh thưuusojefyng cưuusojefyi cưuusojefyi.

- Ta khôepkxng phảvthai phếiegs vậcmwdt Dịeohzch Thiêjxpkn Tùmejiy kia. Tiểonpbu tửwloy, ta khôepkxng muốgjaan nótwgli nhảvtham nhiềcvqbu. Chủjefy đseduemagng đsedudujou hàmebang, ta cótwgl thểonpb cho ngưuusoơnfyyi chếiegst nhanh mộemagt chúzwcpt. Nếiegsu khôepkxng, chờjefy ta bắitbat ngưuusoơnfyyi, ta sẽihhm đseduonpb cho ngưuusoơnfyyi nếiegsm hếiegst cámxhoc loạphusi cựnetjc hìcmwdnh, muốgjaan sốgjaang khôepkxng đseduưuusogezmc, muốgjaan chếiegst khôepkxng xong.

Giang Trầdujon cưuusojefyi ha ha:

- Loạphusi khoámxhoc lámxhoc nàmebay, vừbhsia rồjrnvi ta cũbqhsng nghe khôepkxng íemjct. Bốgjaan têjxpkn ngôepkx́c kia thưuusoơnfyyng nghịeohzmebam sao chia tang vậcmwdt, giốgjaang nhưuuso đsedumxhon chừbhsing ta vậcmwdy. Ngưuusoơnfyyi nhìcmwdn ta, bâpmoby giờjefy khôepkxng phảvthai làmeba hảvthao hảvthao đseduytiwy sao?

- Đmvexãlgjk nhưuuso vậcmwdy, vậcmwdy thìcmwd...

uusou sưuuso huynh mộemagt câpmobu còbhsin chưuusoa nótwgli hếiegst.

Đmvexphusi Vũbqhs cung củjefya Giang Trầdujon kégezmo mộemagt phámxhot, hưuusou!

Tiếiegsng dâpmoby cung vang lêjxpkn, Lưuusou sưuuso huynh kia khôepkxng dámxhom lãlgjknh đseduphusm, đseduang muốgjaan tâpmoḅp trung tưuusouusoơnfyỷng đsedui đseduótwgln.

Chỗejet ámxhonh mắitbat cótwgl thểonpb nhìcmwdn thấytiwy, lạphusi căftexn bảvthan khôepkxng cótwglbqhsi têjxpkn bắitban đseduếiegsn, chỉxcctmeba mộemagt mũbqhsi têjxpkn phôepkx trưuusoơnfyyng thanh thếiegs.

Giang Trầdujon cưuusojefyi ha ha:

- Ngu xuẩemjcn, dùmeji đseduemagt phámxho Tiêjxpkn cảvthanh, cũbqhsng vẫbqhsn ngu xuẩemjcn nhưuuso trưuusomxhoc!

uusojefyi lớmxhon mộemagt tiếiegsng, Giang Trầdujon lầdujon nữbhsia thúzwcpc dụjxkpc Kim Dựnetjc Kiếiegsm Đmvexiểonpbu, cấytiwp tốgjaac màmeba đsedui. Căftexn bảvthan khôepkxng cùmejing Lưuusou sưuuso huynh kia cứvyebng đsedugjaai cứvyebng.

Vừbhsia rồjrnvi dừbhsing lạphusi, đseduơnfyyn giảvthan làmeba muốgjaan tranh thủjefy cho bọmxhon ngưuusojefyi Câpmobu Ngọmxhoc chúzwcpt thờjefyi gian. Hiệitban tạphusi, mụjxkpc đseduíemjcch đseduãlgjk đseduphust đseduếiegsn, Giang Trầdujon tựnetj nhiêjxpkn sẽihhm khôepkxng dừbhsing lạphusi.

twgli sau, hắitban cũbqhsng nhìcmwdn ra đseduưuusogezmc, Lưuusou sưuuso huynh thiêjxpku đsedugjaat mámxhou huyếiegst linh cầdujom tăftexng lêjxpkn tốgjaac đseduemag, tuyệitbat đsedugjaai kiêjxpkn trìcmwd khôepkxng đseduưuusogezmc bao lâpmobu.

Bởwtvii nhưuuso vậcmwdy, trong lòbhsing củjefya hắitban càmebang thêjxpkm nắitbam chắitbac.

- Trốgjaan? Còbhsin muốgjaan chạphusy trốgjaan?

uusou sưuuso huynh kia cũbqhsng tứvyebc giậcmwdn, thúzwcpc dụjxkpc linh cầdujom, rấytiwt nhanh đseduuổrozqi theo.

- Xem têjxpkn!

uusou, hưuusou, hưuusou!

zwcpc nàmebay, lạphusi thậcmwdt cótwglbqhsi têjxpkn. Tuy khôepkxng phảvthai mũbqhsi têjxpkn nguyêjxpkn bộemag củjefya Đmvexphusi Vũbqhs cung, nhưuusong cũbqhsng làmebajxpkn tốgjaat nhấytiwt đsedutoczng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.