Độc Tôn Tam Giới

Chương 228 : Mấy cái Sỏa Điểu, các ngươi chậm rãi chơi

    trước sau   
- Lưusuou sưusuo huynh, tấfycat cảrhfd mọmsrli ngưusuodemli làludx huynh đsbpiiqvi đsbpiazwbng môgkmin, vềztir sau cơhjkm hộezxai giúvashp đsbpihsfl lẫkxihn nhau còxqpyn khátosu nhiềztiru. Ngưusuoơhjkmi mạtuaunh nhấfycat, chúvashng ta cũfmghng biếlpjkt. Ngưusuoơhjkmi đsbpiưusuognyzc đsbpijokou to, chúvashng ta chia mộezxat ígvjct vụjokon vặoedwt. Nózctpi sau, tiểvfdfu tửjhesludxy dốrhfdi trátosu, thếlpjk đsbpiơhjkmn lựknzuc bạtuauc, chỉwqxt sợgnyz bịludx tiểvfdfu tửjhesludxy chạtuauy đsbpii a.

usuou sưusuo huynh kia cưusuodemli lạtuaunh:

- Cátosuc ngưusuoơhjkmi muốrhfdn cũfmghng cózctp thểvfdf. Nózctpi trưusuohjkmc, linh cầjokom bọmsrln hắtosun cưusuohsfli, mỗfycai ngưusuodemli phâztirn mộezxat con, nhữuzlgng thứvmir khátosuc, khôgkming cầjokon suy nghĩezxa.

- Mớhjkmi mộezxat con?

Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy lắtosuc đsbpijokou.

- Mộezxat ngưusuodemli ba con, ba ngưusuodemli chúvashng ta, cũfmghng chỉwqxt phâztirn đsbpii chígvjcn con. Bọmsrln hắtosun tổfycang cộezxang cózctp hai ba mưusuoơhjkmi con a.


- Lưusuou sưusuo huynh, đsbpijokou to đsbpiztiru quy ngưusuoơhjkmi rồazwbi, cũfmghng đsbpisejang quátosuludx khắtosuc a.

ludxn tửjheszctp chúvasht cầjokou khẩludxn.

- Lưusuou sưusuo huynh, ta còxqpyn cózctp mộezxat yêfdfiu cầjokou. Binh khígvjcqapr đsbpiózctp, chúvashng ta cózctp thểvfdf khôgkming muốrhfdn. Nếlpjku cózctpgkming phátosup truyềztirn thừsejaa, chúvashng ta phảrhfdi thu mộezxat phầjokon.

Thanh niêfdfin mắtosut tam giátosuc cũfmghng đsbpiưusuoa ra yêfdfiu cầjokou.

usuou sưusuo huynh trầjokom tưusuo mộezxat látosut, gậnwoht đsbpijokou:

- Tốrhfdt, linh cầjokom mộezxat ngưusuodemli hai con, nếlpjku nhưusuoludxgkming phátosup bígvjc tịludxch, cózctp thểvfdf cho cátosuc ngưusuoơhjkmi mỗfycai ngưusuodemli mộezxat phầjokon. Đqrahsejang cózctp lạtuaui còxqpymkpt mặoedwc cảrhfd, khôgkming muốrhfdn làludxm, cózctp thểvfdfvasht!

Ba ngưusuodemli khátosuc tuy cảrhfdm thấfycay cózctp chút khuấfycat nhụjokoc, nhưusuong màludx thựknzuc lựknzuc khôgkming bằfdfing ngưusuodemli, cũfmghng chỉwqxtzctp thểvfdf nắtosum mũfmghi nhịludxn.

- Tốrhfdt! Quyếlpjkt đsbpiludxnh nhưusuo vậnwohy đsbpii!

- Mọmsrli ngưusuodemli cùvfdfng nhau ra tay, đsbpisejang cho tiểvfdfu tửjhesludxy chạtuauy!

Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy đsbpirhfdi vớhjkmi Giang Trầjokon vôgkmivfdfng thốrhfdng hậnwohn.

Giang Trầjokon thấfycay bọmsrln họmsrlxqpymkpt mặoedwc cảrhfd, trong nộezxai tâztirm cũfmghng âztirm thầjokom cưusuodemli. Lưusuou sưusuo huynh nàludxy mớhjkmi vừsejaa vặoedwn đsbpiezxat phátosu Tiêfdfin cảrhfdnh nhấfycat trọmsrlng thiêfdfin, nózctpi trắtosung ra làludx tầjokong dưusuohjkmi chózctpt nhấfycat trong Tiêfdfin cảrhfdnh.

Muốrhfdn nózctpi tiếlpjkp, so vớhjkmi Từseja Chấfycan cũfmghng xa xa khôgkming bằfdfing.

Khôgkming nghĩezxa tớhjkmi, lạtuaui đsbpiem ba ngưusuodemli khátosuc dạtuauy dễmsrl bảrhfdo. Làludxm cho Giang Trầjokon khôgkming thểvfdf khôgkming cảrhfdm khátosui, võfyca đsbpituauo thếlpjk giớhjkmi, quảrhfd nhiêfdfin làludx mạtuaunh đsbpiưusuognyzc yếlpjku thua.


Bấfycat quátosu, Giang Trầjokon cũfmghng khôgkming muốrhfdn làludxm thịludxt đsbpivfdf ngưusuodemli xéyfmytosuc ăektsn.

Nghe bọmsrln hắtosun thưusuoơhjkmng lưusuognyzng xong, liềztirn théyfmyt dàludxi mộezxat tiếlpjkng:

- Mấfycay cátosui Sỏpsyaa Đqrahiểvfdfu, chậnwohm rãuhqri chơhjkmi đsbpii, ta khôgkming phụjokong bồazwbi!

Kỳvash thậnwoht, thờdemli đsbpiiểvfdfm nhữuzlgng ngưusuodemli nàludxy thảrhfdo luậnwohn chia củwhcza, Giang Trầjokon đsbpiãuhqr thôgkming qua Thuậnwohn Phong Chi Nhĩezxa, phátosut giátosuc đsbpiưusuognyzc nhózctpm ngưusuodemli Câztiru Ngọmsrlc đsbpiãuhqr mởnpbk ra lỗfyca hổfycang, đsbpiezxat phátosu đsbpiưusuodemlng ngăektsn trởnpbk kia.

Nhózctpm ngưusuodemli Câztiru Ngọmsrlc đsbpiãuhqr đsbpiezxat phátosu phòxqpyng tuyếlpjkn, Giang Trầjokon sao cózctp thờdemli gian cùvfdfng mấfycay têfdfin ngu xuẩludxn nàludxy dâztiry dưusuoa?

Vỗfyca Kim Dựknzuc Kiếlpjkm Đqrahiểvfdfu, thúvashc dụjokoc tốrhfdc đsbpiezxa cựknzuc hạtuaun, chỉwqxt thấfycay khôgkming trung bắtosun qua mộezxat đsbpituauo quang mang màludxu vàludxng, liềztirn biếlpjkn mấfycat ởnpbk trong mâztiry.

- Truy!

Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy thấfycay Giang Trầjokon chạtuauy trốrhfdn, liềztirn giậnwohn tígvjcm mặoedwt.

ludxn tửjhesvfdfng thanh niêfdfin mắtosut tam giátosuc, cũfmghng theo châztirn đsbpiuổfycai theo.

Ngưusuognyzc lạtuaui làludxusuou sưusuo huynh kia, lạtuaui khôgkming nhanh khôgkming chậnwohm, cảrhfdm ứvmirng mộezxat látosut, lúvashc nàludxy mớhjkmi thúvashc dụjokoc tọmsrla kỵoedw, hưusuohjkmng phưusuoơhjkmng hưusuohjkmng Giang Trầjokon chạtuauy trốrhfdn đsbpiuổfycai theo.

Thủwhcz đsbpioạtuaun khốrhfdng chếlpjk linh cầjokom củwhcza Tiêfdfin cảrhfdnh cưusuodemlng giảrhfd, quảrhfd nhiêfdfin so vớhjkmi nửjhesa bưusuohjkmc Tiêfdfin cảrhfdnh mạtuaunh hơhjkmn nhiềztiru. Tuy Lưusuou sưusuo huynh nàludxy đsbpii sau nhấfycat, nhưusuong màludx mấfycay hơhjkmi thởnpbk tầjokom đsbpiózctp, liềztirn đsbpiuổfycai theo ba ngưusuodemli khátosuc.

Lạtuaui mấfycay hơhjkmi thởnpbk sau, liềztirn bỏpsya ba ngưusuodemli khátosuc ởnpbk sau lưusuong.

ludx nhữuzlgng Châztirn Khígvjc cảrhfdnh kia, ởnpbk tốrhfdc đsbpiezxa thìqaprludxng thêfdfim chậnwohm, bịludx ba ngưusuodemli Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy bỏpsya xa xa.


- Chậnwohc chậnwohc! Lưusuou sưusuo huynh thậnwoht đsbpitosuc ýpvvv a.

ludxn tửjheszctpi thầjokom mộezxat câztiru.

- Hắtosuc hắtosuc, nếlpjku ngưusuoơhjkmi đsbpiezxat phátosu, cózctp khi so vớhjkmi hắtosun càludxng đsbpitosuc ýpvvv.

Mắtosut tam giátosuc cưusuodemli lạtuaunh nózctpi.

- Nózctpi látosuo, Bàludxn tửjhes ta vôgkmivfdfng bìqaprnh dịludx gầjokon gũfmghi. Dùvfdf đsbpiezxat phátosu, ta cũfmghng sẽseja khôgkming sĩezxa diệiqvin. Hừseja, cuồazwbng cátosui gìqapr cuồazwbng, hắtosun ăektsn thịludxt, chúvashng ta ăektsn canh.

- Hãuhqry bớhjkmt sàludxm ngôgkmin đsbpii, nếlpjku ngưusuoơhjkmi cózctp bổfycan sựknzu ăektsn thịludxt, chúvashng ta sẽseja cam tâztirm tìqaprnh nguyệiqvin ăektsn canh.

Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy khôgkming cózctp hứvmirng thúvashnpbk sau lưusuong nózctpi thầjokom.

Hiệiqvin tạtuaui hắtosun chỉwqxt muốrhfdn đsbpiuổfycai theo Giang Trầjokon, hàludxnh hạtuau Giang Trầjokon đsbpiếlpjkn chếlpjkt, giảrhfdi oátosun khígvjc vừsejaa rồazwbi. Đqrahazwbng thờdemli trong nộezxai tâztirm cũfmghng thởnpbkludxi, nếlpjku nhưusuo thựknzuc lựknzuc mìqaprnh hơhjkmi cao mộezxat chúvasht, ởnpbk trưusuohjkmc khi Lưusuou sưusuo huynh đsbpiuổfycai tớhjkmi làludxm thịludxt đsbpirhfdi thủwhcz, nhữuzlgng trang bịludx kia, khôgkming phảrhfdi chígvjcnh làludx củwhcza hắtosun sao?

- Đqrahátosung tiếlpjkc, thịludxt mỡhsfl đsbpiếlpjkn miệiqving, cứvmir nhưusuo vậnwohy bay mấfycat.

Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy rấfycat làludx phiềztirn muộezxan.

Giang Trầjokon lâztiŕy tốrhfdc đsbpiezxa cựknzuc hạtuaun, chạtuauy nưusuohjkmc rúvasht màludx đsbpii. Ưmpffhjkmc chừsejang mộezxat phúvasht đsbpiazwbng hồazwb sau, liềztirn xa xa chứvmirng kiếlpjkn nhózctpm ngưusuodemli Câztiru Ngọmsrlc. Dưusuohjkmi sựknzu trợgnyz giúvashp củwhcza《 Bátosut Hoang Nhiếlpjkp Linh Trậnwohn 》, bọmsrln hắtosun thôgkming qua cátosuc loạtuaui thủwhcz đsbpioạtuaun, đsbpiem đsbpiátosum ngưusuodemli phígvjca nam diệiqvit sạtuauch.

Mởnpbk ra lỗfyca hổfycang nàludxy, tưusuoơhjkmng đsbpiưusuoơhjkmng vớhjkmi đsbpiezxat phátosuxqpyng vâztiry.

Giang Trầjokon lầjokon nữuzlga gia tốrhfdc, đsbpiuổfycai theo bọmsrln ngưusuodemli Câztiru Ngọmsrlc. Thuậnwohn tay néyfmym ra mộezxat ígvjct Thưusuoơhjkmng Hảrhfdi Đqrahan:


- Cho tọmsrla kỵoedw củwhcza cátosuc ngưusuoơhjkmi ăektsn vàludxo, khôgkming cầjokon dừsejang lạtuaui, tiếlpjkp tụjokoc hếlpjkt tốrhfdc đsbpiezxa tiếlpjkn vềztir phígvjca trưusuohjkmc!

Kim Dựknzuc Kiếlpjkm Đqrahiểvfdfu ngắtosun hạtuaun chạtuauy nưusuohjkmc rúvasht, tốrhfdc đsbpiezxa rấfycat nhanh. So vớhjkmi Thanh Dựknzuc Long ígvjct nhấfycat nhanh gấfycap đsbpiôgkmii. Nhưusuong màludx trưusuodemlng kỳvash khôgkming phảrhfdi mạtuaunh, đsbpiiểvfdfm nàludxy cũfmghng làludx tai hạtuaui.

Nhưusuong màludxzctp Thưusuoơhjkmng Hảrhfdi Đqrahan hồazwbi nguyêfdfin tụjoko khígvjc, liềztirn khôgkming tồazwbn tạtuaui vấfycan đsbpiztirludxy nữuzlga. Ípxubt nhấfycat, ởnpbk trong hai ba ngàludxn dặoedwm, làludx khôgkming cầjokon lo lắtosung kiệiqvit lựknzuc.

Nhìqaprn thấfycay Giang Trầjokon nhưusuo thếlpjk, mọmsrli ngưusuodemli đsbpiztiru biếlpjkt, truy binh phígvjca sau khôgkming đsbpiơhjkmn giảrhfdn, nhậnwohn lấfycay Thưusuoơhjkmng Hảrhfdi Đqrahan, cho tọmsrla kỵoedw củwhcza mìqaprnh phụjokoc dụjokong.

Đqrahtuaut đsbpiưusuognyzc Thưusuoơhjkmng Hảrhfdi Đqrahan, nhữuzlgng Kim Dựknzuc Kiếlpjkm Đqrahiểvfdfu kia rõfycaludxng khôgkmii phụjokoc rấfycat nhiềztiru, lạtuaui lầjokon nữuzlga khôgkmii phụjokoc tốrhfdc đsbpiezxa trưusuohjkmc kia.

Nhưusuo thếlpjk, ngưusuoơhjkmi truy ta đsbpiuổfycai, mộezxat đsbpiưusuodemlng rấfycat xa.

usuou sưusuo huynh kia khôgkming hổfycaludx Linh Đqrahtuauo cưusuodemlng giảrhfd, vâztiṛy mà tổfycang có thêfdfỉ dátosun ởnpbk phígvjca sau nhózctpm ngưusuodemli Giang Trầjokon.

fmghng may, tốrhfdc đsbpiezxa củwhcza Lưusuou sưusuo huynh kia, tựknzua hồazwbfmghng đsbpiãuhqr đsbpiếlpjkn cựknzuc hạtuaun, cátosuch hơhjkmn mưusuodemli dặoedwm, liềztirn khôgkming cátosuch nàludxo rúvasht ngắtosun.

Vềztir phầjokon ba ngưusuodemli Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy, lúvashc nàludxy đsbpiãuhqr bịludx bỏpsya qua mộezxat hai trăektsm dặoedwm rôgkmìi.

Chỉwqxtludx, đsbpiiểvfdfm ấfycay khoảrhfdng cátosuch, thoạtuaut nhìqaprn rấfycat xa, nhưusuong đsbpirhfdi vớhjkmi Linh thúvash phi hàludxnh màludxzctpi, chỉwqxtludx mấfycay hơhjkmi thởnpbkludx thôgkmii.

zctpi cátosuch khátosuc, khoảrhfdng cátosuch giữuzlga bọmsrln hắtosun, cũfmghng khôgkming cózctp chígvjcnh thứvmirc kéyfmyo ra.

- Dừsejang lạtuaui a, cátosuc ngưusuoơhjkmi đsbpii khôgkming đsbpiưusuognyzc!

usuou sưusuo huynh kia, Linh lựknzuc hózctpa khígvjc, xuyêfdfin viêfdfịt hưusuo khôgkming, nhưusuo tiếlpjkng sấfycam cuồazwbn cuộezxan, rơhjkmi vàludxo trong màludxng nhĩezxa củwhcza mỗfycai ngưusuodemli.

Linh lựknzuc hózctpa thàludxnh sózctpng âztirm, vâztiṛy mà chấfycan màludxng nhĩezxa củwhcza bọmsrln hắtosun run rẩludxy. Mấfycay ngưusuodemli Tiếlpjkt Đqrahazwbng tu vi yếlpjku nhấfycat, thiếlpjku chúvasht nữuzlga ngãuhqr nhàludxo xuốrhfdng.

- Che lỗfyca tai, đsbpisejang nghe hắtosun nózctpi nhảrhfdm.

Giang Trầjokon tu luyệiqvin 《 Bàludxn Thạtuauch Chi Tâztirm 》, đsbpiiểvfdfm ấfycay sózctpng âztirm vớhjkmi hắtosun màludxzctpi, cơhjkm hồazwbludx khôgkming cózctp bấfycat kỳvash hiệiqviu quảrhfd.

zctpng âztirm cátosuch hơhjkmn mưusuodemli dặoedwm, cũfmghng chỉwqxtzctp thểvfdfgkming kígvjcch Võfyca Giảrhfd Châztirn khígvjc đsbpituaui sưusuo trởnpbk xuốrhfdng. Châztirn khígvjc đsbpituaui sưusuo, cơhjkm bảrhfdn cózctp thểvfdftosunh đsbpiưusuognyzc.

- Hừseja, xa hơhjkmn trưusuohjkmc hai trăektsm dặoedwm, chígvjcnh làludx đsbpiludxa bàludxn củwhcza Thanh Dưusuoơhjkmng Cốrhfdc. Cátosuc ngưusuoơhjkmi hưusuohjkmng nơhjkmi đsbpiózctp chạtuauy trốrhfdn, cátosui kia chígvjcnh làludx tựknzuqaprm đsbpiưusuodemlng chếlpjkt!

Thanh âztirm củwhcza Lưusuou sưusuo huynh kia, khôgkming nhanh khôgkming chậnwohm, phảrhfdng phấfycat đsbpitosun chừsejang nhózctpm ngưusuodemli Giang Trầjokon vậnwohy. Hiểvfdfn nhiêfdfin, hắtosun vừsejaa mớhjkmi đsbpiezxat phátosu Linh Đqrahtuauo, loạtuaui tâztirm tìqaprnh hăektsng hátosui kia, đsbpivfdf cho hắtosun phi thưusuodemlng tựknzu tin.

Cảrhfdm thấfycay nhózctpm ngưusuodemli nàludxy, làludx vậnwoht trong tay củwhcza hắtosun.

- Ta cùvfdfng bọmsrln ngưusuodemli Dịludxch Thiêfdfin Tùvfdfy bấfycat đsbpiazwbng, ta chỉwqxt muốrhfdn vậnwoht, khôgkming giếlpjkt ngưusuodemli. Cátosuc ngưusuoơhjkmi lưusuou lạtuaui đsbpiazwb vậnwoht, ta cózctp thểvfdf tha cátosuc ngưusuoơhjkmi đsbpii!

- Bằfdfing khôgkming thìqaprtosuc ngưusuoơhjkmi xâztirm nhậnwohp đsbpiludxa bàludxn củwhcza Thanh Dưusuoơhjkmng Cốrhfdc, vậnwoht mấfycat, ngưusuodemli cũfmghng khôgkming giữuzlg đsbpiưusuognyzc. Vậnwohn khígvjc tốrhfdt thìqapr bịludx chéyfmym làludxm phâztirn bózctpn hoa, vậnwohn khígvjc khôgkming tốrhfdt, cảrhfd đsbpidemli làludxm nôgkmi lệiqvi cho Thanh Dưusuoơhjkmng Cốrhfdc, sốrhfdng khôgkming bằfdfing chếlpjkt!

usuou sưusuo huynh nàludxy mởnpbk miệiqving đsbpie dọmsrla.

Thanh Dưusuoơhjkmng Cốrhfdc?

Giang Trầjokon cózctp chúvasht buồazwbn bựknzuc, từseja tuyếlpjkn đsbpiưusuodemlng xem ra, từsejahjkmi nàludxy bay qua, thậnwoht đsbpiúvashng làludx quấfycan khôgkming khỏpsyai đsbpiludxa bàludxn củwhcza Thanh Dưusuoơhjkmng Cốrhfdc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.