Độc Tôn Tam Giới

Chương 227 : Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 2

    trước sau   
Chỉfzoh cầadscn nhóvjgym ngưyccfbabni Câaazzu Ngọonrxc pháumcu tan đldbjmxswo phòwnoung tuyếcvyjn kia, hắracwn sẽqnir lậqhpip tứldbjc vỗfzoh bờbabniynang rờbabni đldbji, đldbjfgxc cho bọonrxn ngốpkftc nàepqiy tựujbwdrkunh chơntvii.

Giang Trầadscn âaazzm thầadscm lưyccfu ýwnou đldbjáumcum ngưyccfbabni kia, mưyccfbabni mấvjbzy Võutah Giảsynw kháumcuc, kia đldbjtppfu làepqivjgyp đldbjumcu sốpkft, trong Châaazzn Khíutah cảsynwnh, Giang Trầadscn cơntvi bảsynwn bỏonrx qua.

Nhữyedhng ngưyccfbabni nàepqiy, bấvjbzt luậqhpin côiynang thủumcu, hôiynam nay đldbjpkfti vớugxci Giang Trầadscn sinh ra khôiynang đldbjưyccfldbjc uy hiếcvyjp gìdrku.

Duy chỉfzohvjgy bốpkftn nửyccfa bưyccfugxcc Tiêtsghn cảsynwnh, làepqi khảsynwo nghiệyfmjm thậqhpit lớugxcn. Bấvjbzt luậqhpin hai cáumcui nàepqio nếcvyju nhưyccf châaazzn thàepqinh hợldbjp táumcuc, đldbjtppfu đldbjumcu khiếcvyjn Giang Trầadscn ăvodun thiệyfmjt thòwnoui lớugxcn.

Nếcvyju nhưyccf ba cáumcui hợldbjp táumcuc, Giang Trầadscn trêtsghn căvodun bảsynwn khôiynang đldbjưyccfbabnng cóvjgy thểfgxc trốpkftn.

Nếcvyju nhưyccf bốpkftn ngưyccfbabni khôiynang hềtppf khúyccfc mắracwc hợldbjp táumcuc, vậqhpiy Giang Trầadscn tưyccfơntving đldbjưyccfơntving vớugxci chếcvyjt chắracwc.


Bấvjbzt quáumcu, đldbjâaazzy làepqi thàepqinh lậqhpip trêtsghn cơntvi sởracw bịtsgh đldbjpkfti phưyccfơntving vâaazzy quanh, trêtsghn thựujbwc tếcvyj, giờbabn phúyccft nàepqiy Giang Trầadscn cũgsrxng mộotwnt mựujbwc đldbjtppf phòwnoung, chỉfzoh cầadscn đldbjpkfti phưyccfơntving cóvjgy ýwnou đldbjotwnaazzy quanh hắracwn, hắracwn sẽqnir lậqhpip tứldbjc lui lạmxswi.

ntvin nữyedha, phưyccfơntving hưyccfugxcng lui lạmxswi, phảsynwi láumcuch qua nhóvjgym ngưyccfbabni Câaazzu Ngọonrxc.

Bốpkftn nửyccfa bưyccfugxcc Tiêtsghn cảsynwnh kia, hiểfgxcn nhiêtsghn đldbjtppfu cóvjgyyccfaazzm, đldbjâaazzy cũgsrxng làepqi ưyccfu thếcvyj duy nhấvjbzt củumcua Giang Trầadscn.

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy, thanh niêtsghn mắracwt tam giáumcuc, còwnoun cóvjgy mộotwnt thanh niêtsghn Bàepqin tửyccf, ngưyccfbabni cuốpkfti cùrudung tưyccfugxcng mạmxswo nhưyccfepqi nữyedh nhâaazzn, đldbjfgxc cho ngưyccfbabni phâaazzn khôiynang rõutah giớugxci tíutahnh củumcua hắracwn.

Ngưyccfbabni nàepqiy, mộotwnt mựujbwc khôiynang nóvjgyi gìdrku, nhưyccfng màepqi cho Giang Trầadscn cảsynwm giáumcuc, lạmxswi đldbjáumcung sợldbj nhấvjbzt.

Bởracwi vìdrkuumcui gọonrxi làepqi, chóvjgy cắracwn ngưyccfbabni thưyccfbabnng khôiynang sủumcua.

Gia hỏonrxa nam nữyedh khóvjgy phâaazzn biệyfmjt kia, tuyệyfmjt đldbjpkfti làepqiwnoung dạmxswaazzu nhấvjbzt, cũgsrxng bảsynwo trìdrkudrkunh thảsynwn nhấvjbzt.

- Nếcvyju khôiynang bốpkftn ngưyccfbabni chúyccfng ta liêtsghn thủumcu, trưyccfugxcc cầadscm tiểfgxcu tửyccfepqiy xuốpkftng, sau đldbjóvjgy lạmxswi chia cắracwt trang bịtsgh củumcua hắracwn, nhưyccf thếcvyjepqio?

Thanh niêtsghn mắracwt tam giáumcuc đldbjtppf nghịtsgh.

- Cóvjgy thểfgxc, ta chỉfzoh muốpkftn bộotwn cung tiễmikin kia, mặepqit kháumcuc cáumcuc ngưyccfơntvii phâaazzn.

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy nóvjgyi.

- Hắracwc hắracwc, ta cũgsrxng muốpkftn cung tiễmikin kia, Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy, ngưyccfơntvii lấvjbzy cáumcui kháumcuc a.

epqin tửyccf kia híutahp mắracwt, giảsynwo quyệyfmjt cưyccfbabni cưyccfbabni.


- Tớugxci trưyccfugxcc đldbjưyccfldbjc trưyccfugxcc, ta đldbjuổmefki tớugxci trưyccfugxcc nhấvjbzt, đldbjưyccfơntving nhiêtsghn làepqi ta chọonrxn trưyccfugxcc.

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy giậqhpin tíutahm mặepqit.

- Ngưyccfơntvii ngưyccfldbjc lạmxswi làepqi đldbjuổmefki tớugxci trưyccfugxcc, chẳpszfng qua nếcvyju nhưyccf chúyccfng ta khôiynang tớugxci, cóvjgy lẽqnir ngưyccfơntvii đldbjãfloy ngãfloy chếcvyjt đldbji àepqi nha? Còwnoun cóvjgyyccfumcuch cùrudung chúyccfng ta đldbjoạmxswt?

Thanh niêtsghn mắracwt tam giáumcuc kia lạmxswi lầadscn nữyedha giễmikiu cợldbjt.

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy tứldbjc giậqhpin, nhưyccfng đldbjâaazzy làepqidrkunh hìdrkunh thựujbwc tếcvyj.

Bấvjbzt quáumcu hổmefk thẹbyhen quy hổmefk thẹbyhen, lợldbji íutahch trưyccfugxcc mắracwt, hắracwn cũgsrxng sẽqnir khôiynang nhưyccfldbjng bộotwn:

- Nóvjgyi cáumcui gìdrku đldbjtppfu khôiynang tốpkftt, ta chỉfzoh muốpkftn bộotwn cung tiễmikin kia. Tiểfgxcu tửyccfepqiy mộotwnt thâaazzn cổmefk quáumcui, khẳpszfng đldbjtsghnh cóvjgy rấvjbzt nhiềtppfu thứldbj đldbjáumcung giáumcu. Chuôiynai đldbjao kia, cũgsrxng rấvjbzt cổmefk quáumcui. Ta hoàepqii nghi cũgsrxng làepqi Linh khíutah. Phong Vâaazzn Liêtsghn củumcua ta, bịtsgh hắracwn chéirttm xuốpkftng mộotwnt đldbjao, vâaazẓy mà xuấvjbzt hiệyfmjn vếcvyjt ráumcuch.

- Cáumcui gìdrku? Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy, ngưyccfơntvii khôiynang phảsynwi nóvjgyi dốpkfti chứldbj?

epqin tửyccf kia giậqhpit mìdrkunh, hắracwn biếcvyjt rõutah, Phong Vâaazzn Liêtsghn củumcua Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy, đldbjâaazzy chíutahnh làepqi chuẩtaezn Linh khíutah.

rudung tu vi nửyccfa bưyccfugxcc Tiêtsghn cảsynwnh củumcua Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy, đldbjiềtppfu khiểfgxcn chuẩtaezn Linh khíutah đldbjpkfti phóvjgy mộotwnt Châaazzn Khíutah cảsynwnh cưyccfbabnng giảsynw, rõutahepqing bịtsgh đldbjpkfti phưyccfơntving chéirttm nứldbjt.

umcui kia nóvjgyi rõutahumcui gìdrku? Nóvjgyi rõutah đldbjao củumcua Châaazzn Khíutah cảsynwnh cưyccfbabnng giảsynw, tuyệyfmjt đldbjpkfti mạmxswnh hơntvin chuẩtaezn Linh khíutah, trăvodum phầadscn trăvodum làepqi Linh khíutah, hơntvin nữyedha rấvjbzt cóvjgy thểfgxc cấvjbzp bậqhpic khôiynang thấvjbzp.

- Chắracwc chắracwn 100%, nếcvyju nhưyccf giảsynw bộotwn, thiêtsghn lôiynai đldbjáumcunh xuốpkftng.

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy thềtppf.


- Cáumcui kia tốpkftt, ta lui mộotwnt bưyccfugxcc, ta muốpkftn chuôiynai đldbjao nàepqiy.

epqin tửyccf lầadscm bầadscm lấvjbzy.

- Quyếcvyjt đldbjtsghnh nhưyccf vậqhpiy đldbji, ai cũgsrxng đldbjbqebng cóvjgy tranh vớugxci ta.

Mắracwt tam giáumcuc cưyccfbabni hắracwc hắracwc:

- Hai ngưyccfbabni cáumcuc ngưyccfơntvii, mộotwnt cáumcui muốpkftn cung tiễmikin, mộotwnt cáumcui muốpkftn đldbjao. Cóvjgy phảsynwi cảsynwm thấvjbzy ta cùrudung Lưyccfu sưyccf huynh đldbjtppfu làepqi ngưyccfbabni chếcvyjt hay khôiynang?

yccfu sưyccf huynh, nóvjgyi đldbjúyccfng làepqi ngưyccfbabni trẻwubl tuổmefki nam nữyedh khóvjgy phâaazzn biệyfmjt, mộotwnt mựujbwc khôiynang nóvjgyi gìdrku kia.

Ngưyccfbabni trẻwubl tuổmefki kia, sắracwc mặepqit rấvjbzt trắracwng, nghe mắracwt tam giáumcuc nâaazzng lêtsghn hắracwn, lôiynang mi cóvjgy chúyccft chớugxcp chớugxcp, lộotwn ra mộotwnt nụhuymyccfbabni quỷcbue dịtsgh.

Bỗfzohng nhiêtsghn tiếcvyjn lêtsghn vàepqii bưyccfugxcc, áumcunh mắracwt từbqeb ba ngưyccfbabni trưyccfugxcc mặepqit đldbjsynwo qua.

- Ta nóvjgyi mộotwnt câaazzu.

yccfu sưyccf huynh kia lớugxcn lêtsghn nhưyccf nữyedh nhâaazzn, thanh âaazzm cũgsrxng ôiynan nhu, đldbjfgxc cho ngưyccfbabni nghe cựujbwc kỳzczl khôiynang đldbjưyccfldbjc tựujbw nhiêtsghn.

Ba ngưyccfbabni kháumcuc đldbjtppfu giốpkftng nhưyccfyccfbabni màepqi khôiynang phảsynwi cưyccfbabni nhìdrkun Lưyccfu sưyccf huynh.

- Ba ngưyccfbabni cáumcuc ngưyccfơntvii, cóvjgy thểfgxc đldbji trởracw vềtppf.

yccfu sưyccf huynh nàepqiy ngữyedh khíutah nhàepqin nhạmxswt, biểfgxcu lộotwn gợldbjn sóvjgyng khôiynang sợldbjfloyi, phảsynwng phấvjbzt đldbjang nóvjgyi mộotwnt việyfmjc rấvjbzt bình thưyccfơntvìng.


- Ngưyccfơntvii nóvjgyi cáumcui gìdrku? Trởracw vềtppf?

Mắracwt tam giáumcuc sữyedhng sờbabn.

- Lưyccfu sưyccf huynh, ngưyccfơntvii nằbasxm mơntviwnoun khôiynang cóvjgy tỉfzohnh sao?

epqin tửyccf kia chếcvyj nhạmxswo nóvjgyi.

- Đyccfbqebng nóvjgyi giỡgaaen, lạmxswi kéirtto xuốpkftng, chỉfzoh sợldbj sẽqnir sinh biếcvyjn. Trưyccfugxcc cầadscm xuốpkftng tiểfgxcu tửyccfepqiy nóvjgyi sau. Làepqim sao chia, chúyccfng ta còwnoun cóvjgy rấvjbzt nhiềtppfu thờbabni gian đldbjàepqim.

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy làepqi chủumcu trưyccfơntving trưyccfugxcc bắracwt ngưyccfbabni, lạmxswi chia củumcua.

yccfu sưyccf huynh kia míutah mắracwt nhẹbyhe nhàepqing nhấvjbzc:

- Ta nóvjgyi, cáumcuc ngưyccfơntvii cóvjgy thểfgxc trởracw vềtppf, hiệyfmjn tạmxswi, lậqhpip tứldbjc cúyccft! Trang bịtsgh củumcua tiểfgxcu tửyccfepqiy, ta toàepqin bộotwn muốpkftn!

- Đyccftsghn rồotwni.

- Họonrxyccfu, ngưyccfơntvii làepqi đldbjtsghn rồotwni sao?

- Ha ha, ngưyccfơntvii cho rằbasxng ngưyccfơntvii làepqi ai? Tạmxswi đldbjâaazzy còwnoun chưyccfa tớugxci phiêtsghn ngưyccfơntvii trang bứldbjc!

Ba ngưyccfbabni kháumcuc, lậqhpip tứldbjc kếcvyjt thàepqinh mộotwnt chiếcvyjn tuyếcvyjn, đldbjpkfti vớugxci Lưyccfu sưyccf huynh kia mắracwng lêtsghn. Tấvjbzt cảsynw mọonrxi ngưyccfbabni làepqi nửyccfa bưyccfugxcc Tiêtsghn cảsynwnh, làepqim sao cóvjgy thểfgxc đldbjfgxc cho Lưyccfu sưyccf huynh nàepqiy ởracw trưyccfugxcc mặepqit bọonrxn họonrx trang bứldbjc?

yccfu sưyccf huynh kia cưyccfbabni ha ha, cũgsrxng khôiynang nóvjgyi cáumcui gìdrku, ngóvjgyn tay nâaazzng lêtsghn, nhẹbyhe nhẹbyhe mộotwnt chúyccft, hưyccfugxcng ba ngưyccfbabni kia đldbjiểfgxcm ba cáumcui.


- Đyccfiểfgxcm Tinh Chỉfzoh!

- Hừbqeb, cũgsrxng khôiynang phảsynwi khôiynang kiếcvyjn thứldbjc qua!

- Chơntvii vũgsrx kỹgsrx sao? Ai sợldbj ai a!

Ba ngưyccfbabni kháumcuc đldbjtppfu cưyccfbabni lạmxswnh, Đyccfiểfgxcm Tinh Chỉfzohepqiy làepqi tuyệyfmjt kỹgsrx thàepqinh danh củumcua Lưyccfu sưyccf huynh, bọonrxn hắracwn cũgsrxng biếcvyjt, cho nêtsghn khôiynang thếcvyjepqio đldbjfgxc ýwnou.

Chỉfzohepqi, sau mộotwnt khắracwc, áumcunh mắracwt củumcua bọonrxn hắracwn đldbjotwnt nhiêtsghn biếcvyjn đldbjmefki, sắracwc mặepqit cựujbwc kỳzczl khóvjgy coi.

Mộotwnt đldbjiểfgxcm chỉfzoh lựujbwc tùruduy ýwnou kia, ngưyccfng tụhuym thàepqinh khíutahyccfu vôiynadrkunh, vâaazẓy mà trựujbwc tiếcvyjp đldbjpkftt thàepqinh mộotwnt đldbjepqin Hỏonrxa Diễmikim, đldbjpkftt tớugxci trưyccfugxcc mặepqit củumcua bọonrxn hắracwn.

Mộotwnt đldbjiểfgxcm tùruduy ýwnouepqiy, vâaazẓy mà trựujbwc tiếcvyjp đldbjpkftt hưyccf khôiynang, hìdrkunh thàepqinh Linh lựujbwc sáumcut chiêtsghu!

- Linh Hảsynwi thàepqinh, Linh Vựujbwc thàepqinh. Ngưyccfơntvii... Ngưyccfơntvii đldbjotwnt pháumcu? Tiếcvyjn vàepqio Tiêtsghn cảsynwnh nhấvjbzt trọonrxng thiêtsghn chíutahnh thứldbjc?

- Cáumcui nàepqiy... Tụhuym Linh thàepqinh chiêtsghu, quảsynw nhiêtsghn đldbjotwnt pháumcu!

- Lưyccfu sưyccf huynh, ngưyccfơntvii...

yccfu sưyccf huynh kia ngữyedh khíutah nhàepqin nhạmxswt, mang theo vàepqii phầadscn mỉfzohm cưyccfbabni nóvjgyi:

- Hiệyfmjn tạmxswi, cóvjgy thểfgxcvodun chưyccfa?

Ba ngưyccfbabni kháumcuc hai mặepqit nhìdrkun nhau, trêtsghn mặepqit dùrudu khôiynang muốpkftn, nhưyccfng lạmxswi khôiynang thểfgxcepqim gìdrku. Bọonrxn hắracwn cũgsrxng biếcvyjt, nửyccfa bưyccfugxcc Tiêtsghn cảsynwnh mộotwnt khi đldbjotwnt pháumcu đldbjếcvyjn Tiêtsghn cảsynwnh nhấvjbzt trọonrxng thiêtsghn chíutahnh thứldbjc, thựujbwc lựujbwc íutaht nhấvjbzt tăvodung lêtsghn gấvjbzp bộotwni.

Ba ngưyccfbabni bọonrxn hắracwn thêtsghm cùrudung mộotwnt chỗfzoh, chỉfzoh sợldbjgsrxng khôiynang phảsynwi đldbjpkfti thủumcu củumcua mộotwnt Tiêtsghn cảsynwnh nhấvjbzt trọonrxng thiêtsghn. Nóvjgyi cáumcuch kháumcuc, Lưyccfu sưyccf huynh khôiynang cóvjgy đldbjtsghn, hắracwn hoàepqin toàepqin cóvjgyyccfumcuch đldbjfgxc cho bọonrxn hắracwn cúyccft!

yccfbabnng giảsynw vi Vưyccfơntving, cho dùruduepqi đldbjotwnng môiynan, ởracw tranh đldbjoạmxswt tàepqii nguyêtsghn, ai cũgsrxng khóvjgyvjgy khảsynwvodung nhưyccfldbjng bộotwn.

- Lưyccfu sưyccf huynh, đldbjbqebng nhưyccf vậqhpiy! Cung tiễmikin quy ngưyccfơntvii, đldbjao cũgsrxng quy ngưyccfơntvii. Chúyccfng ta chỉfzoh phâaazzn vậqhpit gìdrku đldbjóvjgy kháumcuc! Nhưyccf thếcvyjepqio?

Thanh niêtsghn mắracwt tam giáumcuc phảsynwn ứldbjng nhanh nhấvjbzt.

- Đyccfúng, Lưyccfu sưyccf huynh, tuy ngưyccfơntvii tấvjbzn chứldbjc rôiynài, nhưyccfng màepqi, mộotwnt hảsynwo háumcun ba cáumcui bang, ngưyccfơntvii cũgsrxng cầadscn giúyccfp đldbjgaae. Chúyccfng ta nguyệyfmjn ýwnou trợldbj thủumcu cho ngưyccfơntvii. Tiểfgxcu tửyccfepqiy còwnoun cóvjgy đldbjotwnng đldbjsynwng, nhóvjgym ngưyccfbabni bọonrxn hắracwn đldbjtppfu làepqitsghirtto. Lưyccfu sưyccf huynh ăvodun thịtsght, chúyccfng ta húyccfp chúyccft nưyccfugxcc, cũgsrxng cóvjgy thểfgxc a?

Dịtsghch Thiêtsghn Tùruduy cũgsrxng kịtsghp phảsynwn ứldbjng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.