Độc Tôn Tam Giới

Chương 226 : Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 1

    trước sau   
uwnpc nàoldty, mộcjaqt đhcyjriybo chârrncm chọojxhc khiêoeknu khífvfxch thanh ârrncm, theo trong hưduoj khôaumrng khoan thai đhcyjriyba truyềyqjjn tớhnivi.

Giang Trầfkgxn biếgiqpn sắesltc, khôaumrng hềyqjj dừjadsng lạriybi, vôaumr danh đhcyjao trong tay, phảoubin côaumrng hưduojhnivng vòfvfxng chiếgiqpn phífvfxa sau.

Đftvgriybo đhcyjriybo đhcyjao mang đhcyjcjaq xuốvwntng, mang theo chârrncn khífvfx đhcyjáipgong sợadrf nhấupaqt củcazqa Giang Trầfkgxn.

Phốvwntc, Phốvwntc!

Tựenima nhưduoj chétupwm dưduoja tháipgoi rau, liềyqjjn cóenim bốvwntn năoeknm ngưduojhlayi bịriyb Giang Trầfkgxn chétupwm thàoldtnh hai đhcyjoạriybn, thi thểjots chia lìyqjja, từjads trêoeknn khôaumrng trung rớhnivt xuốvwntng.

- Hưduojhnivng mặftvgt nam bay đhcyji, đhcyjjadsng cóenimduoju lạriybi, nhanh! Ta kétupwo phífvfxa sau!


Thanh ârrncm củcazqa Giang Trầfkgxn cóenim chúuwnpt lo lắesltng. Bởbgyii vìyqjj, Thuậcjaqn Phong Chi Nhĩxovb củcazqa hắesltn, đhcyjãauln bắesltt đhcyjếgiqpn tung tífvfxch đhcyjriybch liêoeknn tụoeknc khôaumrng ngừjadsng lao tớhnivi, thậcjaqm chífvfxenim bốvwntn năoeknm nhóenimm ngưduojhlayi, từjadsipgoc nơebwii vârrncy quanh đhcyjếgiqpn!

Sởbgyixovb đhcyjjots cho đhcyjccymng bạriybn hưduojhnivng mặftvgt phífvfxa nam đhcyji, làoldtyqjj nhóenimm ngưduojhlayi mặftvgt phífvfxa nam kia, khífvfx thếgiqpduojơebwing đhcyjvwnti yếgiqpu mộcjaqt ífvfxt, khôaumrng cóenim nửybjxa bưduojhnivc Tiêoeknn cảoubinh nhưduoj Dịriybch sưduoj huynh áipgop trậcjaqn.

duojhnivng mặftvgt phífvfxa nam, cóenim lẽpeteoldt mộcjaqt đhcyjưduojhlayng sinh cơebwi duy nhấupaqt.

Vềyqjj phầfkgxn mặftvgt phífvfxa nam sẽpete đhcyji đhcyjếgiqpn đhcyjriyba phưduojơebwing nàoldto, cóenimrrncm nhậcjaqp Cấupaqm khu lãaulnnh đhcyjriyba củcazqa ngưduojhlayi kháipgoc hay khôaumrng, lúuwnpc nàoldty Giang Trầfkgxn cũirurng khôaumrng nghĩxovb nhiềyqjju vậcjaqy.

irurng may, nhóenimm ngưduojhlayi nàoldty đhcyjyqjju đhcyjưduojadrfc huấupaqn luyệubzin nghiêoeknm chỉupaqnh, nghe Giang Trầfkgxn nóenimi, cũirurng khôaumrng chậcjaqm trễjads, nhao nhao hưduojhnivng phífvfxa nam chạriyby nhưduoj bay.

Giang Trầfkgxn vậcjaqn hàoldtnh Thuậcjaqn Phong Chi Nhĩxovb đhcyjếgiqpn trạriybng tháipgoi đhcyjupaqnh phong, tai nghe báipgot phưduojơebwing. Cáipgoc loạriybi tin tứrfgec khôaumrng ngừjadsng thôaumrng qua lỗhlay tai hộcjaqi tụoekn đhcyjếgiqpn trong óenimc.

Kểjots cảoubi đhcyjcjaqi ngũirur củcazqa Dịriybch sưduoj huynh, tổcjaqng cộcjaqng cóenimoeknm đhcyjriybo nhârrncn mãauln.

Phía đhcyjôaumrng, phífvfxa târrncy, cóenim hai đhcyjcjaqi ngũirur. Đftvgôaumrng bắesltc, târrncy bắesltc cóenim mộcjaqt đhcyjcjaqi ngũirur.

fvfxn lạriybi mộcjaqt đhcyjcjaqi ngũirur, từjads mặftvgt phífvfxa nam chạriyby đhcyjếgiqpn, rấupaqt nhanh liềyqjjn cùgdxbng nhóenimm ngưduojhlayi Cârrncu Ngọojxhc chífvfxnh diệubzin va chạriybm.

oeknm đhcyjriybo nhârrncn mãaulnoldty, mặftvgt phífvfxa nam yếgiqpu nhấupaqt, thựenimc lựenimc mạriybnh nhấupaqt nhiềyqjju lắesltm làoldtgdxbng Cârrncu Ngọojxhc tưduojơebwing đhcyjưduojơebwing, khôaumrng đhcyjcazqrrncy sợadrf.

Hiệubzin tạriybi Giang Trầfkgxn chỉupaq hy vọojxhng, nhóenimm ngưduojhlayi Cârrncu Ngọojxhc cóenim thểjots pháipgo tan ngăoeknn trởbgyi phífvfxa nam. Chỉupaq cầfkgxn pháipgo tan ngăoeknn trởbgyioldty, liềyqjjn nhảoubiy ra vòfvfxng vârrncy, trốvwntn ra khu vựenimc Càoldtn Lam Bắesltc Cung.

Đftvgưduojơebwing nhiêoeknn, hiệubzin tạriybi năoeknm đhcyjriybo nhârrncn mãaulnoldty, Dịriybch sưduoj huynh từjads phífvfxa đhcyjôaumrng đhcyjếgiqpn, trêoeknn cơebwi bảoubin đhcyjãauln khôaumrng cóenim sứrfgec chiếgiqpn đhcyjupaqu gìyqjjaumr̀i.

Kim Dựenimc Kiếgiqpm Đftvgiểjotsu di đhcyjcjaqng, Giang Trầfkgxn bỗhlayng nhiêoeknn dừjadsng lạriybi, hắesltn chọojxhn trúuwnpng vịriyb trífvfxoldty, làoldt thôaumrng qua cáipgoc loạriybi tífvfxnh toáipgon, ởbgyioldto mộcjaqt đhcyjriyba đhcyjiểjotsm so sáipgonh trung târrncm.


Chiếgiqpm cứrfge vịriyb trífvfxoldty, bấupaqt luậcjaqn đhcyjcjaqi ngũiruroldto muốvwntn thôaumrng qua, đhcyjyqjju phảoubii qua cửybjxa ảoubii củcazqa hắesltn.

Chỉupaq cầfkgxn chếgiqp trụoekn bọojxhn hắesltn chốvwntc láipgot, cho nhóenimm ngưduojhlayi Cârrncu Ngọojxhc pháipgofvfxng vârrncy, dựenima vàoldto Kim Dựenimc Kiếgiqpm Đftvgiểjotsu hàoldtnh trìyqjjnh ngắesltn chạriyby nưduojhnivc rúuwnpt, nhữyianng ngưduojhlayi nàoldty muốvwntn đhcyjuổcjaqi theo, cũirurng khôaumrng dễjadsoldtng nhưduoj vậcjaqy.

Bấupaqt quáipgo hiệubzin tạriybi Giang Trầfkgxn cũirurng cóenim chúuwnpt hốvwnti hậcjaqn, sớhnivm biếgiqpt nhưduoj vậcjaqy, liềyqjjn đhcyjjots cho Diệubzip Dung pháipgoi ngưduojhlayi đhcyjếgiqpn biêoeknn cảoubinh nghêoeknnh đhcyjóenimn.

uwnpc ấupaqy hắesltn cựenim tuyệubzit Diệubzip Dung đhcyjyqjj nghịriyb, làoldt muốvwntn thôaumrng qua quan sáipgot củcazqa mìyqjjnh, hiêoekn̉u rõ phong thổcjaq củcazqa Thiêoeknn Quếgiqpduojơebwing Quốvwntc thoáipgong mộcjaqt pháipgot.

ebwin nữyiana, hắesltn cảoubim thấupaqy, nếgiqpu nhưduoj khôaumrng gârrncy chuyệubzin, nghĩxovb đhcyjếgiqpn cũirurng sẽpete khôaumrng cóenim phiềyqjjn toáipgoi gìyqjj.

Ai nghĩxovb đhcyjếgiqpn, võduoj phong ởbgyi Thiêoeknn Quếgiqpduojơebwing Quốvwntc, so vớhnivi Đftvgôaumrng Phưduojơebwing Vưduojơebwing Quốvwntc còfvfxn dũirurng mãaulnnh hơebwin, đhcyjcjaqng mộcjaqt chúuwnpt làoldt giếgiqpt ngưduojhlayi cưduojhnivp củcazqa, cảoubin đhcyjưduojhlayng cưduojhnivp bóenimc.

- Sớhnivm biếgiqpt nhưduoj vậcjaqy, còfvfxn khôaumrng bằejfzng khôaumrng đhcyjiệubziu thấupaqp, mang theo hơebwin mộcjaqt ngàoldtn Kim Dựenimc Kiếgiqpm Đftvgiểjotsu, trựenimc tiếgiqpp nghiềyqjjn áipgop đhcyjáipgom cưduojhlayng đhcyjriybo nàoldty!

Giang Trầfkgxn rấupaqt phiềyqjjn muộcjaqn.

Bấupaqt quáipgo hắesltn cũirurng biếgiqpt, cáipgoi nàoldty chỉupaqenim thểjots suy nghĩxovb mộcjaqt chúuwnpt, nếgiqpu mang theo hơebwin mộcjaqt ngàoldtn Kim Dựenimc Kiếgiqpm Đftvgiểjotsu, cáipgoi tưduoj thếgiqp kia thậcjaqt sựenim quáipgo lớhnivn.

enim lẽpeteduojhnivc lấupaqy khôaumrng phảoubii đhcyjáipgom ngưduojhlayi nàoldty, màoldtoldtduojhlayng giảoubifvfxn cưduojhlayng đhcyjriybi hơebwin.

Qua mộcjaqt láipgot thờhlayi gian, mấupaqy đhcyjriybo nhârrncn mãauln liềyqjjn chạriyby tớhnivi. Nhìyqjjn thấupaqy Giang Trầfkgxn mộcjaqt ngưduojhlayi mộcjaqt kỵgwsi, trôaumri nổcjaqi ởbgyi giữyiana Thưduojơebwing Khung, nhữyianng ngưduojhlayi kia đhcyjyqjju cóenim chúuwnpt buồccymn bựenimc.

Đftvgârrncy làoldtenim chuyệubzin gìyqjj? Tiểjotsu tửybjxoldty, vârrnc̣y mà khôaumrng trốvwntn? Mộcjaqt bộcjaq đhcyjơebwin thưduojơebwing đhcyjcjaqc mãauln đhcyjvwnti mặftvgt quầfkgxn hùgdxbng? Chẳxovbng lẽpeteenimi, tiểjotsu tửybjxoldty muốvwntn bằejfzng sứrfgec mộcjaqt ngưduojhlayi, đhcyjvwnti phóenim bốvwntn đhcyjriybo nhârrncn mãauln bọojxhn hắesltn?

uwnpc nàoldty, Dịriybch sưduoj huynh kia cũirurng thay đhcyjcjaqi mộcjaqt tọojxha kỵgwsi, áipgonh mắesltt ârrncm tàoldtn nhìyqjjn Giang Trầfkgxn, lộcjaq ra sáipgot cơebwi nồccymng đhcyjcjaqm.


Chỉupaqoldt, hắesltn cũirurng biếgiqpt, dựenima vàoldto lựenimc lưduojadrfng cáipgo nhârrncn, hắesltn làoldt giếgiqpt khôaumrng nổcjaqi ngưduojhlayi trẻtzrf tuổcjaqi trưduojhnivc mắesltt.

- Dịriybch Thiêoeknn Tùgdxby, tiểjotsu tửybjxoldty, đhcyjếgiqpn cùgdxbng lai lịriybch thếgiqpoldto? Thăoeknm dòfvfx chi tiếgiqpt rõduojoldtng chưduoja?

Mộcjaqt đhcyjưduojhlayng kháipgoc, mộcjaqt ngưduojhlayi trẻtzrf tuổcjaqi mắesltt tam giáipgoc cưduojhlayi lạriybnh hỏfvfxi.

- Hừjads, lai lịriybch gìyqjj, ngưduojơebwii hỏfvfxi mộcjaqt chúuwnpt chẳxovbng phảoubii sẽpete biếgiqpt sao?

Dịriybch Thiêoeknn Tùgdxby tứrfgec giậcjaqn, ởbgyi trưduojhnivc mặftvgt Giang Trầfkgxn khôaumrng cóenim chiếgiqpm đhcyjưduojadrfc chỗhlay tốvwntt, đhcyjjots cho hắesltn cảoubim thấupaqy rấupaqt mấupaqt mặftvgt.

- Chậcjaqc chậcjaqc, ngưduojơebwii dầfkgxu gìyqjjirurng làoldt nửybjxa bưduojhnivc Tiêoeknn cảoubinh, vârrnc̣y mà chậcjaqt vậcjaqt nhưduoj vậcjaqy, thựenimc nétupwm mặftvgt mũiruri củcazqa nhữyianng nửybjxa bưduojhnivc Tiêoeknn cảoubinh chúuwnpng ta.

Ngưduojhlayi trẻtzrf tuổcjaqi kia tràoldto phúuwnpng.

- Ngưduojơebwii đhcyji thửybjx xem!

Dịriybch Thiêoeknn Tùgdxby cưduojhlayi lạriybnh.

Bốvwntn đhcyjriybo nhârrncn mãaulnoldty, ngưduojhlayi dẫriybn đhcyjfkgxu đhcyjyqjju làoldt nửybjxa bưduojhnivc Tiêoeknn cảoubinh, ai cũirurng khôaumrng mạriybnh hơebwin ai. Dịriybch Thiêoeknn Tùgdxby ởbgyi chỗhlay Giang Trầfkgxn ăoeknn quảoubi đhcyjesltng, hắesltn khôaumrng ngạriybi nhìyqjjn nhữyianng ngưduojhlayi nàoldty đhcyji lêoeknn thửybjx xem.

enimi khôaumrng chừjadsng, bọojxhn chúuwnpng vộcjaqi vàoldtng khôaumrng kịriybp chuẩwdgvn bịriyb, biểjotsu hiệubzin so vớhnivi hắesltn còfvfxn kétupwm!

- Thửybjx xem thìyqjj thửybjx xem, ngưduojơebwii cho rằejfzng ta nhưduoj ngưduojơebwii, mộcjaqt cáipgoi phếgiqp vậcjaqt!

oeknn kia thúuwnpc dụoeknc tọojxha kỵgwsi, đhcyjupaqnh đhcyjriybc tiếgiqpn lêoeknn.


Ávjqtnh mắesltt tam giáipgoc u áipgom, nhưduoj đhcyjcjaqc xàoldt đhcyjáipgonh giáipgo Giang Trầfkgxn.

- Tiểjotsu tửybjx, ta rấupaqt bộcjaqi phụoeknc dũirurng khífvfx củcazqa ngưduojơebwii, bấupaqt quáipgo ngưduojơebwii cũirurng chớhnivoldtm bộcjaq, ởbgyi trưduojhnivc mặftvgt Tiêoeknn cảoubinh cưduojhlayng giảoubi chúuwnpng ta, ngưduojơebwii trang nhưduoj thếgiqpoldto đhcyjyqjju khôaumrng cóenimipgoc dụoeknng. Trêoeknn ngưduojhlayi củcazqa ngưduojơebwii chấupaqn đhcyjcjaqng làoldt chârrncn khífvfx, cùgdxbng Linh khífvfx củcazqa chúuwnpng ta khôaumrng phảoubii mộcjaqt cấupaqp bậcjaqc.

- Lạriybi làoldt mộcjaqt phếgiqp vậcjaqt chỉupaq biếgiqpt khoe khoang mồccymm métupwp?

Giang Trầfkgxn lạriybnh lùgdxbng bậcjaqt cưduojhlayi.

- A! Tiểjotsu tửybjx, nhìyqjjn khôaumrng ra ngưduojơebwii còfvfxn rấupaqt cao ngạriybo? Hẳxovbn làoldt, ngưduojơebwii cảoubim thấupaqy mộcjaqt Chârrncn Khífvfx cảoubinh, còfvfxn muốvwntn chơebwii cáipgoi gìyqjj mộcjaqt ngưduojhlayi đhcyjãauln đhcyjcazq giữyian quan ảoubii, vạriybn ngưduojhlayi khôaumrng thểjots khai thôaumrng sao?

Thanh niêoeknn kia thậcjaqt giốvwntng nhưduoj trêoeknu đhcyjùgdxba hífvfx lộcjaqng con mồccymi, trêoeknu chọojxhc lấupaqy Giang Trầfkgxn.

Bấupaqt quáipgo, cửybjx đhcyjcjaqng lầfkgxn nàoldty củcazqa hắesltn lạriybi khôaumrng phảoubii cốvwnt ýcjaq khoe khoang mồccymm métupwp, màoldtoldt muốvwntn thôaumrng qua đhcyjvwnti thoạriybi, nóenimi bóenimng nóenimi gióenim, thăoeknm dòfvfx phảoubin ứrfgeng củcazqa Giang Trầfkgxn.

Mộcjaqt trậcjaqn đhcyjvwnti thoạriybi xuốvwntng, thanh niêoeknn mắesltt tam giáipgoc thu lạriybi ýcjaq khinh thịriyb vừjadsa rồccymi, trong lòfvfxng ârrncm thầfkgxm nghiêoeknm nghịriyb. Khóenim tráipgoch Dịriybch Thiêoeknn Tùgdxby cũirurng bịriyb thấupaqt thếgiqp.

Tiểjotsu tửybjxoldty, đhcyjvwnti mặftvgt bốvwntn nửybjxa bưduojhnivc Tiêoeknn cảoubinh, vârrnc̣y mà mộcjaqt chúuwnpt cảoubim xúuwnpc chấupaqn đhcyjcjaqng cũirurng khôaumrng cóenim.

Lẽpete ra, Chârrncn Khífvfx cảoubinh cưduojhlayng giảoubi, gặftvgp đhcyjưduojadrfc Tiêoeknn cảoubinh cưduojhlayng giảoubi, bảoubin năoeknng sẽpete sinh ra mộcjaqt chúuwnpt khủcazqng hoảoubing, sợadrfaulni, thậcjaqm chífvfxoldt khôaumrng tựenim chủcazq đhcyjưduojadrfc muốvwntn chạriyby trốvwntn.

Nhưduojng màoldt, thanh niêoeknn mắesltt tam giáipgoc ởbgyi trêoeknn ngưduojhlayi Giang Trầfkgxn, căoeknn bảoubin khôaumrng cóenim pháipgot hiệubzin loạriybi manh mốvwnti nàoldty.

- Tiểjotsu tửybjxoldty, khẳxovbng đhcyjriybnh rèfnntn luyệubzin đhcyjriybi nghi lựenimc, bằejfzng khôaumrng màoldtenimi, khôaumrng cóenim khảoubioeknng bìyqjjnh tĩxovbnh nhưduoj thếgiqp.

Ýatmh niệubzim trong đhcyjfkgxu thanh niêoeknn mắesltt tam giáipgoc khẽpete đhcyjcjaqng, trong tay đhcyjãauln nhiềyqjju ra mộcjaqt thanh kiếgiqpm.

- Chưduoj vịriyb, ta cùgdxbng hắesltn chơebwii đhcyjùgdxba. Nóenimi trưduojhnivc, nếgiqpu nhưduoj ta hạriyb tiểjotsu tửybjxoldty, trang bịriyb trêoeknn ngưduojhlayi hắesltn, toàoldtn bộcjaq quy ta!

Ngữyian khífvfx củcazqa mắesltt tam giáipgoc cóenim chúuwnpt báipgo đhcyjriybo.

- Nằejfzm mơebwi!

Ba nửybjxa bưduojhnivc Tiêoeknn cảoubinh kháipgoc, đhcyjccymng thờhlayi lêoeknn tiếgiqpng quáipgot lớhnivn.

Thanh niêoeknn mắesltt tam giáipgoc giậcjaqn dữyian:

- Ta xung phong, chẳxovbng lẽpeteipgoc ngưduojơebwii kiếgiqpm tiệubzin nghi?

- Khôaumrng cóenim ngưduojhlayi bứrfgec ngưduojơebwii xung phong.

Mộcjaqt Võduoj Giảoubi mậcjaqp mạriybp kháipgoc tứrfgec giậcjaqn nóenimi.

Giang Trầfkgxn thấupaqy đhcyjvwnti phưduojơebwing nộcjaqi chiếgiqpn, trong nộcjaqi târrncm ngưduojadrfc lạriybi ârrncm thầfkgxm cao hứrfgeng. Nhữyianng ngưduojhlayi nàoldty, càoldtng kétupwo dàoldti thờhlayi gian, đhcyjvwnti vớhnivi hắesltn càoldtng cóenim lợadrfi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.