Độc Tôn Tam Giới

Chương 225 : Nửa bước Tiên cảnh chịu thiệt

    trước sau   
《 Khôzufl Vinh Thầbuqrn Quyềfvqpn 》, làwcem mộjhpzt môzufln quyềfvqpn kỹcojm thao túvfahng Âdexcm Dưatuaơwqqyng lưatuazlnjng khímzpe. Thựmhmec lựmhmec củdexca Giang Trầbuqrn hôzuflm nay, chỉdrohhtjwnh ngộjhpz đaetuếfbuin bốwqqyn khôzufl bốwqqyn vinh đaetudrohnh phong.

Nhưatuang màwcem bốwqqyn khôzufl bốwqqyn vinh, chẳefetng kháksuhc gìbuqrwcem bốwqqyn tầbuqrng châayvqn khímzpe đaetuiệfrtop gia, lạreyji phốwqqyi hợqijsp Âdexcm Dưatuaơwqqyng huyềfvqpn ảnlmdo, hai quyềfvqpn nàwcemy dung hợqijsp, lựmhmec lưatuaqijsng càwcemng làwcem nhưatua gấkmzfp 10 lầbuqrn.

Mộjhpzt quyềfvqpn khímzpe thếfbui rộjhpzng rãhlxri, trong mộjhpzt quyềfvqpn, phảnlmdng phấkmzft kinh nghiệfrtom mộjhpzt lầbuqrn Luâayvqn Hồmhmei, mộjhpzt bôzufĺn mùa luâayvqn chuyểrhggn.

Oanh!

Quyềfvqpn cưatuaơwqqyng nệfrton ởocod trêvnahn khímzpeatuau, đaetuem khímzpeatuau oanh táksuhn, quyềfvqpn cưatuaơwqqyng cưatuaozhhng đaetureyji cũzlwjng đaetui theo khímzpeatuau kia hóozhha thàwcemnh hưatuazufl.

Lầbuqrn thứnlmd hai va chạreyjm, lạreyji khôzuflng phâayvqn thắtlyong bạreyji.


- Cáksuhi gìbuqr?

Dịmrgjch sưatua huynh kia quảnlmd thựmhmec khóozhhwcem tin đaetuưatuaqijsc, mìbuqrnh dầbuqru gìbuqrzlwjng làwcematuaozhhng giảnlmd mởocod Linh Hảnlmdi. Mộjhpzt kímzpech nàwcemy, hắtlyon vậrrdan dụycdcng Linh lựmhmec, đaetuãhlxrwcem mộjhpzt kímzpech đaetudrohnh phong củdexca nửhtjwa bưatuaqesxc Tiêvnahn cảnlmdnh rôzufl̀i.

Nếfbuiu đaetuôzufl̉i lạreyji mộjhpzt Châayvqn Khímzpe cảnlmdnh cưatuaozhhng giảnlmd kháksuhc, chỉdroh sợqijs sớqesxm đaetuãhlxr bịmrgj cắtlyon nuốwqqyt, xoắtlyon thàwcemnh vụycdcn thịmrgjt.

Ngưatuaozhhi trẻkaac tuổhraei kia, rốwqqyt cuộjhpzc cóozhh đaetumrgja vịmrgjbuqr, vâayvq̣y mà trưatuaqesxc sau hai lầbuqrn, cùwcemng nửhtjwa bưatuaqesxc Tiêvnahn cảnlmdnh nhưatua hắtlyon lấkmzfy cứnlmdng chọzbwti cứnlmdng?

Đqijsâayvqy quảnlmd thựmhmec làwcematuaqijst qua lẽwcem thưatuaozhhng, vi phạreyjm pháksuhp tắtlyoc võreyj đaetureyjo!

- Ha ha, xem ra, cáksuhi gọzbwti làwcem nửhtjwa bưatuaqesxc Tiêvnahn cảnlmdnh, cuốwqqyi cùwcemng còefetn khôzuflng phảnlmdi Tiêvnahn cảnlmdnh cưatuaozhhng giảnlmd a!

Giang Trầbuqrn mang theo vàwcemi phầbuqrn đaetuùwcema cợqijst.

wcemn tay trảnlmdo mộjhpzt cáksuhi, lầbuqrn nữsiqya nắtlyom lấkmzfy Đqijsreyji Vũzlwj cung:

- Ta tiếfbuip ngưatuaơwqqyi hai chiêvnahu, ngưatuaơwqqyi cũzlwjng tiếfbuip ta mộjhpzt chiêvnahu thửhtjw xem!

Đqijsreyji Vũzlwj cung, Linh khímzpe tứnlmd luyệfrton.

Vừmrgja rồmhmei Giang Trầbuqrn bắtlyon chếfbuit ba ngưatuaozhhi kia, chẳefetng qua làwcemwcemng dao mổhrae trâayvqu cắtlyot tiếfbuit gàwcem, dùwcemng làwcemzlwji têvnahn bìbuqrnh thưatuaozhhng.

Nhưatuang màwcem, Giang Trầbuqrn rấkmzft rõreyjwcemng, đaetuwqqyi vớqesxi thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo kia, mũzlwji têvnahn bìbuqrnh thưatuaozhhng cưatuaozhhng thịmrgjnh trởocod lạreyji, chỉdroh sợqijszlwjng khôzuflng đaetudexcbuqrnh thàwcemnh uy hiếfbuip.

Nhưatua vậrrday, đaeturhgg cho hắtlyon nếfbuim thửhtjw Đqijsreyji Vũzlwj cung tiễameon chímzpenh thứnlmdc a!


Khuôzufln mặtlyot lạreyjnh nhạreyjt củdexca Giang Trầbuqrn, lộjhpz ra mộjhpzt đaetureyjo sáksuht cơwqqy quyếfbuit tuyệfrtot, hắtlyon đaetuãhlxr thậrrdat sựmhme nổhraei giậrrdan. Càwcemn Lam Bắtlyoc Cung nàwcemy mộjhpzt lầbuqrn hai lưatuaqijst khiêvnahu chiếfbuin đaetuiểrhggm mấkmzfu chốwqqyt củdexca hắtlyon!

wcem giếfbuit nhữsiqyng ngưatuaozhhi nàwcemy, ngàwcemy mai sẽwcemozhhatuaozhhng giảnlmdwcemn Lam Bắtlyoc Cung đaetuếfbuin sinh sựmhme, Giang Trầbuqrn cũzlwjng sẽwcem khôzuflng hốwqqyi hậrrdan giờozhhwcemy khắtlyoc nàwcemy quyếfbuit đaetumrgjnh.

reyj đaetureyjo chi lộjhpz, cóozhh thểrhgg nhẫvfahn, nhưatuang khôzuflng thểrhgg mộjhpzt mựmhmec nhẫvfahn.

Khôzuflng thểrhgg nhịmrgjn, liềfvqpn khôzuflng cầbuqrn nhịmrgjn nữsiqya.

Nhịmrgjn tớqesxi nhịmrgjn lui, nhẫvfahn thàwcemnh Tâayvqm Ma, sẽwcemayvqu sắtlyoc khôzuflng ổhraen.

- Âdexcn? Linh khímzpe?

Dịmrgjch sưatua huynh rốwqqyt cụycdcc cóozhhwqqy hộjhpzi cẩxmmmn thậrrdan quan sáksuht Đqijsreyji Vũzlwj cung trong tay Giang Trầbuqrn. Mộjhpzt khi Đqijsreyji Vũzlwj cung cùwcemng nguyêvnahn bộjhpzzlwji têvnahn kếfbuit hợqijsp, hìbuqrnh thàwcemnh cổhrae khắtlyoc nghiệfrtot chi khímzpe kia, làwcem đaeturrdap vàwcemo mặtlyot rôzufl̀i.

- Đqijsúvfahng vậrrday, Linh khímzpe!

Giang Trầbuqrn cưatuaozhhi nhạreyjt mộjhpzt tiếfbuing:

- Ngưatuaơwqqyi đaetuưatuaqijsc xưatuang nửhtjwa bưatuaqesxc Tiêvnahn cảnlmdnh, nếfbuiu ta khôzuflng dùwcemng Linh khímzpe giếfbuit ngưatuaơwqqyi, chỉdroh sợqijs ngưatuaơwqqyi chếfbuit khôzuflng nhắtlyom mắtlyot a!

Trong nộjhpzi tâayvqm Dịmrgjch sưatua huynh cũzlwjng nhấkmzfc lêvnahn sóng to gió lơwqqýn. Hắtlyon sửhtjw dụycdcng xiềfvqpng xímzpech, cũzlwjng khôzuflng quáksuh đaetuáksuhng làwcem chuẩxmmmn Linh khímzpewcem thôzufli.

Linh khímzpe, chỉdrohozhh Linh Đqijsreyjo cưatuaozhhng giảnlmd chímzpenh thứnlmdc, mớqesxi xứnlmdng sửhtjw dụycdcng Linh khímzpe chímzpenh thứnlmdc.

reyj Giảnlmdozhh thểrhggwcemng đaetuếfbuin Linh khímzpe, khôzuflng phảnlmdi đaetufrto tửhtjw thếfbui gia quyềfvqpn thếfbui ngậrrdap trờozhhi, thìbuqrwcem tửhtjw đaetufrtozuflng môzufln thiêvnahn phúvfah kinh ngưatuaozhhi.


Tuy Dịmrgjch sưatua huynh nàwcemy làwcem đaetufrto tửhtjwwcemn Lam Bắtlyoc Cung, nhưatuang màwcemwcemn Lam Bắtlyoc Cung dùwcem sao chỉdrohwcem mộjhpzt đaetureyjo tràwcemng thếfbui tụycdcc củdexca Bảnlmdo Thụycdczuflng.

Lờozhhi nóozhhi khôzuflng dễameo nghe, hắtlyon cóozhh thểrhgg thôzuflng qua Bảnlmdo Thụycdczuflng khảnlmdo hạreyjch, thựmhmec sựmhme trởocod thàwcemnh đaetufrto tửhtjw Bảnlmdo Thụycdczuflng hay khôzuflng, cáksuhi kia làwcem mộjhpzt cáksuhi khôzuflng biếfbuit bao nhiêvnahu.

Linh khímzpe, vớqesxi hắtlyon màwcemozhhi, chímzpenh làwcem hy vọzbwtng xa vờozhhi.

Phảnlmdi biếfbuit rằhraeng, đaetuâayvqy làwcemocod Thiêvnahn Quếfbuiatuaơwqqyng Quốwqqyc, nếfbuiu ởocod Đqijsôzuflng Phưatuaơwqqyng Vưatuaơwqqyng Quốwqqyc, Giang Trầbuqrn lộjhpz ra Linh khímzpe, chỉdroh sợqijsksuhm chímzpen phầbuqrn mưatuaozhhi cưatuaozhhng giảnlmd, nhậrrdan cũzlwjng khôzuflng nhậrrdan ra.

Linh khímzpewcemy làwcem đaetumhme vậrrdat trâayvqn quýnftj, ởocod Đqijsôzuflng Phưatuaơwqqyng Vưatuaơwqqyng Quốwqqyc, Giang Trầbuqrn chỉdroh thấkmzfy Long Cưatua Tuyếfbuit cùwcemng Long Ngâayvqm Dãhlxr vậrrdan dụycdcng qua Linh khímzpe mộjhpzt lầbuqrn.

Nhưatuang loạreyji Linh khímzpewcemy, hiểrhggn nhiêvnahn chỉdrohwcem Linh khímzpebuqrnh thưatuaozhhng nhấkmzft, hẳefetn làwcem Thủdexcy Nguyệfrtot Đqijsreyji Sưatua đaeturhgg lạreyji Long gia, cho hai ngưatuaozhhi trẻkaac tuổhraei dùwcemng phòefetng thâayvqn.

Trừmrgj lầbuqrn đaetuóozhh ra, dùwcemwcemayvqu Ngọzbwtc côzuflng chúvfaha xuấkmzft thâayvqn vưatuaơwqqyng thấkmzft, cũzlwjng khôzuflng cóozhh Linh khímzpe.

Tuy Dịmrgjch sưatua huynh nàwcemy làwcem đaetufrto tửhtjwwcemn Lam Bắtlyoc Cung, coi nhưatuawcem tồmhmen tạreyji so sáksuhnh nổhraei tiếfbuing, nhưatuang muốwqqyn nóozhhi sửhtjw dụycdcng Linh khímzpe, vẫvfahn làwcemikfhm mộjhpzt chúvfaht.

- Giếfbuit hắtlyon đaetui, cưatuaqesxp đaetuoạreyjt Linh khímzpe!

Mộjhpzt cỗpwul dụycdcc vọzbwtng tham lam, nhưatuawcem Liệfrtot Hỏvfaha ởocod trong nộjhpzi tâayvqm Dịmrgjch sưatua huynh hừmrgjng hựmhmec thiêvnahu đaetuwqqyt lêvnahn.

Hai mắtlyot bắtlyon ra hàwcemo quang màwcemu đaetuvfahatuaơwqqyi, Dịmrgjch sưatua huynh nàwcemy, đaetuáksuhnh đaetuòefetn phủdexc đaetubuqru.

Thanh Dựmhmec Long lao lêvnahn, Linh lựmhmec cưatuaozhhng đaetureyji hìbuqrnh thàwcemnh mộjhpzt đaetureyjo khímzpeatuaozhhng, trựmhmec tiếfbuip hưatuaqesxng Giang Trầbuqrn áksuhp xuốwqqyng.

vfahc nàwcemy, Dịmrgjch sưatua huynh kia dĩhtjw nhiêvnahn ýnftj đaetumrgjnh trựmhmec tiếfbuip dùwcemng Linh lựmhmec nghiềfvqpn áksuhp.


Giang Trầbuqrn cưatuaozhhi lạreyjnh, thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo nàwcemy vâayvq̣y mà muốwqqyn dựmhmea vàwcemo man lựmhmec nghiềfvqpn áksuhp?

Kim Dựmhmec Kiếfbuim Đqijsiểrhggu đaetujhpzt nhiêvnahn rúvfaht lui, cùwcemng xu thếfbui tấkmzfn côzuflng củdexca thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo kéikfho ra mộjhpzt khoảnlmdng cáksuhch đaetubuqry đaetudexc.

Đqijsreyji Vũzlwj cung táksuhch ra vầbuqrng sáksuhng kinh ngưatuaozhhi, so vớqesxi ngôzufli sao trêvnahn bầbuqru trờozhhi còefetn sáksuhng chóozhhi.

qijso!

zlwji têvnahn mang theo khímzpe tứnlmdc củdexca Đqijsreyji Vũzlwj cung, dùwcemng mộjhpzt vòefetng cung mỹcojm diệfrtou khóozhhozhhi lêvnahn lờozhhi, bắtlyon vềfvqp phímzpea thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo.

Mộjhpzt đaetureyjo hàwcemn quang, nhưatua thiêvnahn thạreyjch thiêvnahu đaetuwqqyt, kéikfho lấkmzfy mộjhpzt đaetureyjo lưatuau tuyếfbuin dài rộjhpzng.

Mộjhpzt màwcemn đaeturhgg cho ngưatuaozhhi khôzuflng thểrhggatuaocodng tưatuaqijsng nổhraei xảnlmdy ra, thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo biếfbuit rấkmzft rõreyjzlwji têvnahn cưatuaozhhng đaetureyji kia làwcemzuflng thẳefetng đaetuếfbuin hắtlyon, chẳefetng nhữsiqyng khôzuflng cóozhh lui bưatuaqesxc, ngưatuaqijsc lạreyji dùwcemng tốwqqyc đaetujhpzwcemng nhanh lao tớqesxi.

ozhhi thìbuqr chậrrdam, khi đaetuóozhh thìbuqr nhanh!

Phốwqqyc!

Uy lựmhmec củdexca Linh khímzpe tứnlmd luyệfrton, quảnlmd thựmhmec mạreyjnh đaetuếfbuin đaetuáksuhng sợqijs, hóozhha thàwcemnh mộjhpzt đaetuwcemn khímzpeatuau, bắtlyon vàwcemo cổhrae Thanh Dựmhmec Long, mang theo vôzufl sốwqqy huyếfbuit vũzlwj.

Ngay lúvfahc nàwcemy, thâayvqn thểrhgg thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo đaetujhpzt nhiêvnahn lăogzfng khôzuflng, vâayvq̣y mà lăogzfng khôzuflng lưatuaqesxt đaetui, trởocodbuqrnh mộjhpzt cáksuhi, mưatuaqijsn lựmhmec lưatuaqijsng lao lêvnahn củdexca Thanh Dựmhmec Long, hưatuaqesxng Giang Trầbuqrn đaetuáksuhnh tớqesxi.

wcemng lúvfahc đaetuóozhh, sáksuhu sợqijsi xiềfvqpng xímzpech trong tay, nhưatuawcem Giao Long Xuấkmzft Hảnlmdi, hưatuaqesxng Giang Trầbuqrn bay tớqesxi.

Thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo kia, vâayvq̣y mà hi sinh tọzbwta kỵpkuw, đaetuếfbuin mưatuaqijsn cơwqqy hộjhpzi rúvfaht ngắtlyon khoảnlmdng cáksuhch cùwcemng Giang Trầbuqrn, dùwcemng tay cưatuaqesxp đaetuoạreyjt Đqijsreyji Vũzlwj cung.


- Hừmrgj, chúvfaht tàwcemi mọzbwtn!

Tựmhmea hồmhme Giang Trầbuqrn đaetuãhlxr sớqesxm kháksuhm pháksuh ýnftj đaetumhme củdexca đaetuwqqyi phưatuaơwqqyng, mũzlwji têvnahn thứnlmd hai giấkmzfu ởocod sau mũzlwji têvnahn thứnlmd nhấkmzft, cơwqqy hồmhme khôzuflng chầbuqrn chờozhh chúvfaht nàwcemo, hưatuau!

zlwji têvnahn thứnlmd hai, khôzuflng chúvfaht kháksuhch khímzpeatuaqesxng thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo bay qua.

- Cáksuhi gìbuqr? Còefetn cóozhh mộjhpzt mũzlwji têvnahn?

Thanh niêvnahn mặtlyot sẹhmyvo chấkmzfn đaetujhpzng.

Hắtlyon chỉdrohwcem mộjhpzt nửhtjwa bưatuaqesxc Tiêvnahn cảnlmdnh, căogzfn bảnlmdn khôzuflng cáksuhch nàwcemo chèqijso chốwqqyng hắtlyon khôzuflng trung phi hàwcemnh, xu thếfbuiatuaqesxt đaetui nàwcemy, gầbuqrn kềfvqp chỉdrohozhh thểrhgg bảnlmdo trìbuqr mộjhpzt cáksuhi hôzufl hấkmzfp.

Xiềfvqpng xímzpech trong tay run run, muốwqqyn cuốwqqyn đaetui Đqijsreyji Vũzlwj cung trong tay Giang Trầbuqrn!

Nhưatuang màwcem, tốwqqyc đaetujhpz Giang Trầbuqrn ra tiễameon, hiểrhggn nhiêvnahn vưatuaqijst khỏvfahi tưatuaocodng tưatuaqijsng củdexca hắtlyon. Trong nháksuhy mắtlyot xiềfvqpng xímzpech cuốwqqyn ra, mũzlwji têvnahn thứnlmd hai đaetuãhlxr phóozhhng tớqesxi hắtlyon.

Trong nháksuhy mắtlyot, Dịmrgjch sưatua huynh kia liềfvqpn phảnlmdi đaetuwqqyi mặtlyot hai lựmhmea chọzbwtn.

Hoặtlyoc làwcem tựmhme cứnlmdu, hoặtlyoc làwcem trúvfahng têvnahn!

Vẫvfahn làwcem thiếfbuiu mộjhpzt ímzpet a, Dịmrgjch sưatua huynh hậrrdan đaetuếfbuin ngứnlmda răogzfng. Thâayvqn thểrhgg uốwqqyn éikfho, hai châayvqn đaetureyjp trêvnahn thi thểrhgg Thanh Dựmhmec Long rơwqqyi xuốwqqyng, lạreyji mưatuaqijsn mộjhpzt phầbuqrn lựmhmec, hưatuaqesxng phímzpea dưatuaqesxi từmrgj từmrgj đaetuáksuhp xuốwqqyng.

Hắtlyon cũzlwjng biếfbuit, khôzuflng trung táksuhc chiếfbuin, hắtlyon căogzfn bảnlmdn khôzuflng cóozhhogzfng lựmhmec phi hàwcemnh, nếfbuiu khôzuflng hạreyj thấkmzfp, mộjhpzt hơwqqyi dùwcemng hếfbuit, ngãhlxrzlwjng ngãhlxr chếfbuit hắtlyon!

Khôzuflng thểrhgg khôzuflng thừmrgja nhậrrdan, thằhraeng nàwcemy thậrrdap phầbuqrn tàwcemn nhẫvfahn kiêvnahn quyếfbuit, đaetuwqqyi vớqesxi tọzbwta kỵpkuw củdexca mìbuqrnh, nóozhhi hi sinh liềfvqpn hi sinh, xong việfrtoc còefetn muốwqqyn giẫvfahm lêvnahn mộjhpzt cưatuaqesxc.

- Chậrrdac chậrrdac, Dịmrgjch Thiêvnahn Tùwcemy, ngưatuaơwqqyi làwcemm sao vậrrday? Tựmhmea hồmhme rấkmzft chậrrdat vậrrdat a!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.