Độc Tôn Tam Giới

Chương 225 : Nửa bước Tiên cảnh chịu thiệt

    trước sau   
《 Khôsqdy Vinh Thầkntjn Quyềlfczn 》, làaxjz mộzhuqt môsqdyn quyềlfczn kỹamvk thao túlrqgng Âdzhlm Dưluuxơewtdng lưluuxdjqcng khíwzmv. Thựpzzac lựpzzac củweqwa Giang Trầkntjn hôsqdym nay, chỉwzmvaoaknh ngộzhuq đzkdyếasbwn bốygbyn khôsqdy bốygbyn vinh đzkdywzmvnh phong.

Nhưluuxng màaxjz bốygbyn khôsqdy bốygbyn vinh, chẳmfasng khátlaxc gìlhjtaxjz bốygbyn tầkntjng châxhezn khíwzmv đzkdyiệplryp gia, lạmquii phốygbyi hợgdmvp Âdzhlm Dưluuxơewtdng huyềlfczn ảyrbfo, hai quyềlfczn nàaxjzy dung hợgdmvp, lựpzzac lưluuxgdmvng càaxjzng làaxjz nhưluux gấnigtp 10 lầkntjn.

Mộzhuqt quyềlfczn khíwzmv thếasbw rộzhuqng rãzbghi, trong mộzhuqt quyềlfczn, phảyrbfng phấnigtt kinh nghiệplrym mộzhuqt lầkntjn Luâxhezn Hồasexi, mộzhuqt bôsqdýn mùa luâxhezn chuyểfjvon.

Oanh!

Quyềlfczn cưluuxơewtdng nệplryn ởbixr trêbuyqn khíwzmvluuxu, đzkdyem khíwzmvluuxu oanh tátlaxn, quyềlfczn cưluuxơewtdng cưluuxfityng đzkdymquii cũpcsmng đzkdyi theo khíwzmvluuxu kia hóvlfna thàaxjznh hưluuxsqdy.

Lầkntjn thứzklm hai va chạmquim, lạmquii khôsqdyng phâxhezn thắxpbgng bạmquii.


- Cátlaxi gìlhjt?

Dịnigtch sưluux huynh kia quảyrbf thựpzzac khóvlfnaxjz tin đzkdyưluuxgdmvc, mìlhjtnh dầkntju gìlhjtpcsmng làaxjzluuxfityng giảyrbf mởbixr Linh Hảyrbfi. Mộzhuqt kíwzmvch nàaxjzy, hắxpbgn vậiagvn dụjeyvng Linh lựpzzac, đzkdyãzbghaxjz mộzhuqt kíwzmvch đzkdywzmvnh phong củweqwa nửbixra bưluuxfkuuc Tiêbuyqn cảyrbfnh rôsqdỳi.

Nếasbwu đzkdyôsqdỷi lạmquii mộzhuqt Châxhezn Khíwzmv cảyrbfnh cưluuxfityng giảyrbf khátlaxc, chỉwzmv sợgdmv sớfkuum đzkdyãzbgh bịnigt cắxpbgn nuốygbyt, xoắxpbgn thàaxjznh vụjeyvn thịnigtt.

Ngưluuxfityi trẻvlfn tuổworqi kia, rốygbyt cuộzhuqc cóvlfn đzkdynigta vịnigtlhjt, vâxheẓy mà trưluuxfkuuc sau hai lầkntjn, cùewtdng nửbixra bưluuxfkuuc Tiêbuyqn cảyrbfnh nhưluux hắxpbgn lấnigty cứzklmng chọdkgdi cứzklmng?

Đmfasâxhezy quảyrbf thựpzzac làaxjzluuxgdmvt qua lẽttyu thưluuxfityng, vi phạmquim phátlaxp tắxpbgc võdjqc đzkdymquio!

- Ha ha, xem ra, cátlaxi gọdkgdi làaxjz nửbixra bưluuxfkuuc Tiêbuyqn cảyrbfnh, cuốygbyi cùewtdng còdoqhn khôsqdyng phảyrbfi Tiêbuyqn cảyrbfnh cưluuxfityng giảyrbf a!

Giang Trầkntjn mang theo vàaxjzi phầkntjn đzkdyùewtda cợgdmvt.

axjzn tay trảyrbfo mộzhuqt cátlaxi, lầkntjn nữterba nắxpbgm lấnigty Đmfasmquii Vũpcsm cung:

- Ta tiếasbwp ngưluuxơewtdi hai chiêbuyqu, ngưluuxơewtdi cũpcsmng tiếasbwp ta mộzhuqt chiêbuyqu thửbixr xem!

Đmfasmquii Vũpcsm cung, Linh khíwzmv tứzklm luyệplryn.

Vừkntja rồasexi Giang Trầkntjn bắxpbgn chếasbwt ba ngưluuxfityi kia, chẳmfasng qua làaxjzewtdng dao mổworq trâxhezu cắxpbgt tiếasbwt gàaxjz, dùewtdng làaxjzpcsmi têbuyqn bìlhjtnh thưluuxfityng.

Nhưluuxng màaxjz, Giang Trầkntjn rấnigtt rõdjqcaxjzng, đzkdyygbyi vớfkuui thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo kia, mũpcsmi têbuyqn bìlhjtnh thưluuxfityng cưluuxfityng thịnigtnh trởbixr lạmquii, chỉwzmv sợgdmvpcsmng khôsqdyng đzkdyweqwlhjtnh thàaxjznh uy hiếasbwp.

Nhưluux vậiagvy, đzkdyfjvo cho hắxpbgn nếasbwm thửbixr Đmfasmquii Vũpcsm cung tiễaoakn chíwzmvnh thứzklmc a!


Khuôsqdyn mặrlcet lạmquinh nhạmquit củweqwa Giang Trầkntjn, lộzhuq ra mộzhuqt đzkdymquio sátlaxt cơewtd quyếasbwt tuyệplryt, hắxpbgn đzkdyãzbgh thậiagvt sựpzza nổworqi giậiagvn. Càaxjzn Lam Bắxpbgc Cung nàaxjzy mộzhuqt lầkntjn hai lưluuxgdmvt khiêbuyqu chiếasbwn đzkdyiểfjvom mấnigtu chốygbyt củweqwa hắxpbgn!

ewtd giếasbwt nhữterbng ngưluuxfityi nàaxjzy, ngàaxjzy mai sẽttyuvlfnluuxfityng giảyrbfaxjzn Lam Bắxpbgc Cung đzkdyếasbwn sinh sựpzza, Giang Trầkntjn cũpcsmng sẽttyu khôsqdyng hốygbyi hậiagvn giờfityaxjzy khắxpbgc nàaxjzy quyếasbwt đzkdynigtnh.

djqc đzkdymquio chi lộzhuq, cóvlfn thểfjvo nhẫxytsn, nhưluuxng khôsqdyng thểfjvo mộzhuqt mựpzzac nhẫxytsn.

Khôsqdyng thểfjvo nhịnigtn, liềlfczn khôsqdyng cầkntjn nhịnigtn nữterba.

Nhịnigtn tớfkuui nhịnigtn lui, nhẫxytsn thàaxjznh Tâxhezm Ma, sẽttyuxhezu sắxpbgc khôsqdyng ổworqn.

- Âdzhln? Linh khíwzmv?

Dịnigtch sưluux huynh rốygbyt cụjeyvc cóvlfnewtd hộzhuqi cẩyrbfn thậiagvn quan sátlaxt Đmfasmquii Vũpcsm cung trong tay Giang Trầkntjn. Mộzhuqt khi Đmfasmquii Vũpcsm cung cùewtdng nguyêbuyqn bộzhuqpcsmi têbuyqn kếasbwt hợgdmvp, hìlhjtnh thàaxjznh cổworq khắxpbgc nghiệplryt chi khíwzmv kia, làaxjz đzkdyiagvp vàaxjzo mặrlcet rôsqdỳi.

- Đmfasúlrqgng vậiagvy, Linh khíwzmv!

Giang Trầkntjn cưluuxfityi nhạmquit mộzhuqt tiếasbwng:

- Ngưluuxơewtdi đzkdyưluuxgdmvc xưluuxng nửbixra bưluuxfkuuc Tiêbuyqn cảyrbfnh, nếasbwu ta khôsqdyng dùewtdng Linh khíwzmv giếasbwt ngưluuxơewtdi, chỉwzmv sợgdmv ngưluuxơewtdi chếasbwt khôsqdyng nhắxpbgm mắxpbgt a!

Trong nộzhuqi tâxhezm Dịnigtch sưluux huynh cũpcsmng nhấnigtc lêbuyqn sóng to gió lơewtd́n. Hắxpbgn sửbixr dụjeyvng xiềlfczng xíwzmvch, cũpcsmng khôsqdyng quátlax đzkdyátlaxng làaxjz chuẩyrbfn Linh khíwzmvaxjz thôsqdyi.

Linh khíwzmv, chỉwzmvvlfn Linh Đmfasmquio cưluuxfityng giảyrbf chíwzmvnh thứzklmc, mớfkuui xứzklmng sửbixr dụjeyvng Linh khíwzmv chíwzmvnh thứzklmc.

djqc Giảyrbfvlfn thểfjvoewtdng đzkdyếasbwn Linh khíwzmv, khôsqdyng phảyrbfi đzkdyplry tửbixr thếasbw gia quyềlfczn thếasbw ngậiagvp trờfityi, thìlhjtaxjz tửbixr đzkdyplrysqdyng môsqdyn thiêbuyqn phúlrqg kinh ngưluuxfityi.


Tuy Dịnigtch sưluux huynh nàaxjzy làaxjz đzkdyplry tửbixraxjzn Lam Bắxpbgc Cung, nhưluuxng màaxjzaxjzn Lam Bắxpbgc Cung dùewtd sao chỉwzmvaxjz mộzhuqt đzkdymquio tràaxjzng thếasbw tụjeyvc củweqwa Bảyrbfo Thụjeyvsqdyng.

Lờfityi nóvlfni khôsqdyng dễaoak nghe, hắxpbgn cóvlfn thểfjvo thôsqdyng qua Bảyrbfo Thụjeyvsqdyng khảyrbfo hạmquich, thựpzzac sựpzza trởbixr thàaxjznh đzkdyplry tửbixr Bảyrbfo Thụjeyvsqdyng hay khôsqdyng, cátlaxi kia làaxjz mộzhuqt cátlaxi khôsqdyng biếasbwt bao nhiêbuyqu.

Linh khíwzmv, vớfkuui hắxpbgn màaxjzvlfni, chíwzmvnh làaxjz hy vọdkgdng xa vờfityi.

Phảyrbfi biếasbwt rằiagvng, đzkdyâxhezy làaxjzbixr Thiêbuyqn Quếasbwluuxơewtdng Quốygbyc, nếasbwu ởbixr Đmfasôsqdyng Phưluuxơewtdng Vưluuxơewtdng Quốygbyc, Giang Trầkntjn lộzhuq ra Linh khíwzmv, chỉwzmv sợgdmvtlaxm chíwzmvn phầkntjn mưluuxfityi cưluuxfityng giảyrbf, nhậiagvn cũpcsmng khôsqdyng nhậiagvn ra.

Linh khíwzmvaxjzy làaxjz đzkdyasex vậiagvt trâxhezn quýdkgd, ởbixr Đmfasôsqdyng Phưluuxơewtdng Vưluuxơewtdng Quốygbyc, Giang Trầkntjn chỉwzmv thấnigty Long Cưluux Tuyếasbwt cùewtdng Long Ngâxhezm Dãzbgh vậiagvn dụjeyvng qua Linh khíwzmv mộzhuqt lầkntjn.

Nhưluuxng loạmquii Linh khíwzmvaxjzy, hiểfjvon nhiêbuyqn chỉwzmvaxjz Linh khíwzmvlhjtnh thưluuxfityng nhấnigtt, hẳmfasn làaxjz Thủweqwy Nguyệplryt Đmfasmquii Sưluux đzkdyfjvo lạmquii Long gia, cho hai ngưluuxfityi trẻvlfn tuổworqi dùewtdng phòdoqhng thâxhezn.

Trừkntj lầkntjn đzkdyóvlfn ra, dùewtdaxjzxhezu Ngọdkgdc côsqdyng chúlrqga xuấnigtt thâxhezn vưluuxơewtdng thấnigtt, cũpcsmng khôsqdyng cóvlfn Linh khíwzmv.

Tuy Dịnigtch sưluux huynh nàaxjzy làaxjz đzkdyplry tửbixraxjzn Lam Bắxpbgc Cung, coi nhưluuxaxjz tồasexn tạmquii so sátlaxnh nổworqi tiếasbwng, nhưluuxng muốygbyn nóvlfni sửbixr dụjeyvng Linh khíwzmv, vẫxytsn làaxjzbjiim mộzhuqt chúlrqgt.

- Giếasbwt hắxpbgn đzkdyi, cưluuxfkuup đzkdyoạmquit Linh khíwzmv!

Mộzhuqt cỗmfas dụjeyvc vọdkgdng tham lam, nhưluuxaxjz Liệplryt Hỏaadra ởbixr trong nộzhuqi tâxhezm Dịnigtch sưluux huynh hừkntjng hựpzzac thiêbuyqu đzkdyygbyt lêbuyqn.

Hai mắxpbgt bắxpbgn ra hàaxjzo quang màaxjzu đzkdyaadrluuxơewtdi, Dịnigtch sưluux huynh nàaxjzy, đzkdyátlaxnh đzkdyòdoqhn phủweqw đzkdykntju.

Thanh Dựpzzac Long lao lêbuyqn, Linh lựpzzac cưluuxfityng đzkdymquii hìlhjtnh thàaxjznh mộzhuqt đzkdymquio khíwzmvluuxfityng, trựpzzac tiếasbwp hưluuxfkuung Giang Trầkntjn átlaxp xuốygbyng.

lrqgc nàaxjzy, Dịnigtch sưluux huynh kia dĩaoak nhiêbuyqn ýdkgd đzkdynigtnh trựpzzac tiếasbwp dùewtdng Linh lựpzzac nghiềlfczn átlaxp.


Giang Trầkntjn cưluuxfityi lạmquinh, thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo nàaxjzy vâxheẓy mà muốygbyn dựpzzaa vàaxjzo man lựpzzac nghiềlfczn átlaxp?

Kim Dựpzzac Kiếasbwm Đmfasiểfjvou đzkdyzhuqt nhiêbuyqn rúlrqgt lui, cùewtdng xu thếasbw tấnigtn côsqdyng củweqwa thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo kébjiio ra mộzhuqt khoảyrbfng cátlaxch đzkdykntjy đzkdyweqw.

Đmfasmquii Vũpcsm cung tátlaxch ra vầkntjng sátlaxng kinh ngưluuxfityi, so vớfkuui ngôsqdyi sao trêbuyqn bầkntju trờfityi còdoqhn sátlaxng chóvlfni.

zbgho!

pcsmi têbuyqn mang theo khíwzmv tứzklmc củweqwa Đmfasmquii Vũpcsm cung, dùewtdng mộzhuqt vòdoqhng cung mỹamvk diệplryu khóvlfnvlfni lêbuyqn lờfityi, bắxpbgn vềlfcz phíwzmva thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo.

Mộzhuqt đzkdymquio hàaxjzn quang, nhưluux thiêbuyqn thạmquich thiêbuyqu đzkdyygbyt, kébjiio lấnigty mộzhuqt đzkdymquio lưluuxu tuyếasbwn dài rộzhuqng.

Mộzhuqt màaxjzn đzkdyfjvo cho ngưluuxfityi khôsqdyng thểfjvoluuxbixrng tưluuxgdmvng nổworqi xảyrbfy ra, thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo biếasbwt rấnigtt rõdjqcpcsmi têbuyqn cưluuxfityng đzkdymquii kia làaxjzsqdyng thẳmfasng đzkdyếasbwn hắxpbgn, chẳmfasng nhữterbng khôsqdyng cóvlfn lui bưluuxfkuuc, ngưluuxgdmvc lạmquii dùewtdng tốygbyc đzkdyzhuqaxjzng nhanh lao tớfkuui.

vlfni thìlhjt chậiagvm, khi đzkdyóvlfn thìlhjt nhanh!

Phốygbyc!

Uy lựpzzac củweqwa Linh khíwzmv tứzklm luyệplryn, quảyrbf thựpzzac mạmquinh đzkdyếasbwn đzkdyátlaxng sợgdmv, hóvlfna thàaxjznh mộzhuqt đzkdyaxjzn khíwzmvluuxu, bắxpbgn vàaxjzo cổworq Thanh Dựpzzac Long, mang theo vôsqdy sốygby huyếasbwt vũpcsm.

Ngay lúlrqgc nàaxjzy, thâxhezn thểfjvo thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo đzkdyzhuqt nhiêbuyqn lăiagvng khôsqdyng, vâxheẓy mà lăiagvng khôsqdyng lưluuxfkuut đzkdyi, trởbixrlhjtnh mộzhuqt cátlaxi, mưluuxgdmvn lựpzzac lưluuxgdmvng lao lêbuyqn củweqwa Thanh Dựpzzac Long, hưluuxfkuung Giang Trầkntjn đzkdyátlaxnh tớfkuui.

ewtdng lúlrqgc đzkdyóvlfn, sátlaxu sợgdmvi xiềlfczng xíwzmvch trong tay, nhưluuxaxjz Giao Long Xuấnigtt Hảyrbfi, hưluuxfkuung Giang Trầkntjn bay tớfkuui.

Thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo kia, vâxheẓy mà hi sinh tọdkgda kỵbjii, đzkdyếasbwn mưluuxgdmvn cơewtd hộzhuqi rúlrqgt ngắxpbgn khoảyrbfng cátlaxch cùewtdng Giang Trầkntjn, dùewtdng tay cưluuxfkuup đzkdyoạmquit Đmfasmquii Vũpcsm cung.


- Hừkntj, chúlrqgt tàaxjzi mọdkgdn!

Tựpzzaa hồasex Giang Trầkntjn đzkdyãzbgh sớfkuum khátlaxm phátlax ýdkgd đzkdyasex củweqwa đzkdyygbyi phưluuxơewtdng, mũpcsmi têbuyqn thứzklm hai giấnigtu ởbixr sau mũpcsmi têbuyqn thứzklm nhấnigtt, cơewtd hồasex khôsqdyng chầkntjn chờfity chúlrqgt nàaxjzo, hưluuxu!

pcsmi têbuyqn thứzklm hai, khôsqdyng chúlrqgt khátlaxch khíwzmvluuxfkuung thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo bay qua.

- Cátlaxi gìlhjt? Còdoqhn cóvlfn mộzhuqt mũpcsmi têbuyqn?

Thanh niêbuyqn mặrlcet sẹexaqo chấnigtn đzkdyzhuqng.

Hắxpbgn chỉwzmvaxjz mộzhuqt nửbixra bưluuxfkuuc Tiêbuyqn cảyrbfnh, căiagvn bảyrbfn khôsqdyng cátlaxch nàaxjzo chèzbgho chốygbyng hắxpbgn khôsqdyng trung phi hàaxjznh, xu thếasbwluuxfkuut đzkdyi nàaxjzy, gầkntjn kềlfcz chỉwzmvvlfn thểfjvo bảyrbfo trìlhjt mộzhuqt cátlaxi hôsqdy hấnigtp.

Xiềlfczng xíwzmvch trong tay run run, muốygbyn cuốygbyn đzkdyi Đmfasmquii Vũpcsm cung trong tay Giang Trầkntjn!

Nhưluuxng màaxjz, tốygbyc đzkdyzhuq Giang Trầkntjn ra tiễaoakn, hiểfjvon nhiêbuyqn vưluuxgdmvt khỏaadri tưluuxbixrng tưluuxgdmvng củweqwa hắxpbgn. Trong nhátlaxy mắxpbgt xiềlfczng xíwzmvch cuốygbyn ra, mũpcsmi têbuyqn thứzklm hai đzkdyãzbgh phóvlfnng tớfkuui hắxpbgn.

Trong nhátlaxy mắxpbgt, Dịnigtch sưluux huynh kia liềlfczn phảyrbfi đzkdyygbyi mặrlcet hai lựpzzaa chọdkgdn.

Hoặrlcec làaxjz tựpzza cứzklmu, hoặrlcec làaxjz trúlrqgng têbuyqn!

Vẫxytsn làaxjz thiếasbwu mộzhuqt íwzmvt a, Dịnigtch sưluux huynh hậiagvn đzkdyếasbwn ngứzklma răiagvng. Thâxhezn thểfjvo uốygbyn ébjiio, hai châxhezn đzkdymquip trêbuyqn thi thểfjvo Thanh Dựpzzac Long rơewtdi xuốygbyng, lạmquii mưluuxgdmvn mộzhuqt phầkntjn lựpzzac, hưluuxfkuung phíwzmva dưluuxfkuui từkntj từkntj đzkdyátlaxp xuốygbyng.

Hắxpbgn cũpcsmng biếasbwt, khôsqdyng trung tátlaxc chiếasbwn, hắxpbgn căiagvn bảyrbfn khôsqdyng cóvlfniagvng lựpzzac phi hàaxjznh, nếasbwu khôsqdyng hạmqui thấnigtp, mộzhuqt hơewtdi dùewtdng hếasbwt, ngãzbghpcsmng ngãzbgh chếasbwt hắxpbgn!

Khôsqdyng thểfjvo khôsqdyng thừkntja nhậiagvn, thằiagvng nàaxjzy thậiagvp phầkntjn tàaxjzn nhẫxytsn kiêbuyqn quyếasbwt, đzkdyygbyi vớfkuui tọdkgda kỵbjii củweqwa mìlhjtnh, nóvlfni hi sinh liềlfczn hi sinh, xong việplryc còdoqhn muốygbyn giẫxytsm lêbuyqn mộzhuqt cưluuxfkuuc.

- Chậiagvc chậiagvc, Dịnigtch Thiêbuyqn Tùewtdy, ngưluuxơewtdi làaxjzm sao vậiagvy? Tựpzzaa hồasex rấnigtt chậiagvt vậiagvt a!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.