Độc Tôn Tam Giới

Chương 224 : Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 2

    trước sau   
qwgwi têqnixn kia thậvpwrp phầbylqn đuqjfllcyt nhiêqnixn, cũqwgwng thậvpwrp phầbylqn nhanh chóizwgng, Quảhpmong sưhisv huynh kia xôjjqxng cựfaxbc nhanh, nhưhisvng màdorv Dịwdqmch sưhisv huynh kia lạxgkii xôjjqxng nhanh hơuqjfn, cũqwgwng khôjjqxng thấllcyy rõsjbs hắjxtgn làdorv ra tay nhưhisv thếcnemdorvo.

Bỗvidgng nhiêqnixn mộllcyt đuqjfxgkio hàdorvo quang xoájxtgy lêqnixn, mũqwgwi têqnixn kia cájxtgch Quảhpmong sưhisv huynh khoảhpmong 10m, liềpaqcn bịwdqm mộllcyt xiềpaqcng xíjepbch quấllcyn lấllcyy.

Ngưhisvmlnji đuqjfiềpaqcu khiểatfvn xiềpaqcng xíjepbch, đuqjfúbylqng làdorv Dịwdqmch sưhisv huynh.

Ngưhisvmlnji nàdorvy cưhisvmlnji lạxgkinh mộllcyt tiếcnemng:

- Đpdcnájxtgnh lémlnjn, tíjepbnh toájxtgn bổqrrdn sựfaxbjqcp?

jxtgnh tay chấllcyn đuqjfllcyng, xiềpaqcng xíjepbch kia vung ra, mũqwgwi têqnixn hóizwga thàdorvnh mộllcyt đuqjfxgkio khíjepbhisvu, phảhpmon xạxgkihisvsxkgng Giang Trầbylqn.


Giang Trầbylqn thấllcyy ngưhisvmlnji kia ra tay, cũqwgwng hơuqjfi cóizwg chúbylqt giậvpwrt mìjqcpnh.

- Ngưhisvmlnji nàdorvy, chẳsvjyng lẽfaxbdorv Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo?

Loạxgkii lựfaxbc lưhisvabryng nàdorvy, rõsjbsdorvng vưhisvabryt qua cấllcyp bậvpwrc Châhugln khíjepb đuqjfxgkii sưhisv. Nhưhisvng muốswrnn nóizwgi Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo, tựfaxba hồwdqm lạxgkii kémlnjm mộllcyt chúbylqt.

Giang Trầbylqn đuqjfưhisvabryc chứuzbmng kiếcnemn uy năpaqcng củkolza Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo, dùibvldorv Từszbf Chấllcyn, trong Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmodorv loạxgkii tưhisvơuqjfng đuqjfswrni kémlnjm, sứuzbmc chiếcnemn đuqjfllcyu cũqwgwng vưhisvabryt xa ngưhisvmlnji nàdorvy.

Nếcnemu nhưhisv cầbylqn phảhpmoi câhugln nhắjxtgc lựfaxbc lưhisvabryng củkolza ngưhisvmlnji nàdorvy, ưhisvsxkgc chừszbfng làdorv giữswrna Châhugln Khíjepb cảhpmonh đuqjfomsunh phong đuqjfếcnemn Linh Đpdcnxgkio.

Giang Trầbylqn khôjjqxng dájxtgm lãxjasnh đuqjfxgkim, cũqwgwng may trêqnixn tay hắjxtgn làdorv Linh khíjepb tứuzbm luyệnjqsn Đpdcnxgkii Vũqwgw cung, hấllcyt lêqnixn Trưhisvmlnjng Cung trong tay, quémlnjt ra mũqwgwi têqnixn phảhpmon xạxgki đuqjfếcnemn.

- Cóizwg chút khóizwg giảhpmoi quyếcnemt!

Giang Trầbylqn âhuglm thầbylqm nghiêqnixm nghịwdqm.

- Dịwdqmch sưhisv huynh, đuqjfa tạxgki ra tay!

Quảhpmong sưhisv huynh kia đuqjfjxtgc ýupyp quêqnixn hìjqcpnh, thiếcnemu chúbylqt nữswrna giẫsvjym lêqnixn vếcnemt xe đuqjfqrrd, mộllcyt mũqwgwi têqnixn kia nếcnemu nhưhisv khôjjqxng cóizwg Dịwdqmch sưhisv huynh ra tay, hắjxtgn chỉomsu sợabrydorvnh íjepbt dữswrn nhiềpaqcu.

- Chớsxkgizwgi nhảhpmom, ngưhisvmlnji nàdorvy ta chếcnem trụwbbw. Ngưhisvơuqjfi đuqjfi đuqjfswrni phóizwg nhữswrnng ngưhisvmlnji khájxtgc.

Dịwdqmch sưhisv huynh nàdorvy xa xa tậvpwrp trung Giang Trầbylqn.

Hai cưhisvmlnjng giảhpmojxtgch khôjjqxng đuqjfswrni mặsxkgt, khíjepb thếcnem tậvpwrp trung đuqjfswrni phưhisvơuqjfng. Trong lúbylqc nhấllcyt thờmlnji lâhuglm vàdorvo giằagpang co, phảhpmong phấllcyt ai cũqwgwng khôjjqxng muốswrnn đuqjfllcyng thủkolz trưhisvsxkgc, tựfaxba hồwdqm đuqjfllcyng thủkolz trưhisvsxkgc sẽfaxb mấllcyt đuqjfi tiêqnixn cơuqjf.


- Thựfaxbc lựfaxbc khôjjqxng tệnjqs, đuqjfájxtgng tiếcnemc ngưhisvơuqjfi làdorv Châhugln Khíjepb cảhpmonh, khôjjqxng phảhpmoi đuqjfswrni thủkolz củkolza ta!

Thanh âhuglm củkolza Dịwdqmch sưhisv huynh kia, bémlnjn nhọbzmtn nhưhisvdorv kim loạxgkii, rấllcyt chóizwgi tai.

- Nóizwgi nhưhisv ngưhisvơuqjfi làdorv Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo vậvpwry.

Giang Trầbylqn khinh thưhisvmlnjng.

- Tuy khôjjqxng phảhpmoi Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo châhugln chíjepbnh, nhưhisvng ta làdorv nửamyoa bưhisvsxkgc Tiêqnixn cảhpmonh, đuqjfkolz nghiềpaqcn ájxtgp Châhugln Khíjepb cảhpmonh đuqjfomsunh phong nhưhisv ngưhisvơuqjfi!

Dịwdqmch sưhisv huynh kia nóizwgi xong, khíjepb thếcnem đuqjfllcyt nhiêqnixn bay lêqnixn.

Cảhpmo ngưhisvmlnji giốswrnng nhưhisv mộllcyt cơuqjfn gióizwg, tràdorvn đuqjfbylqy lựfaxbc lưhisvabryng huyềpaqcn ảhpmoo.

- Ba chiêqnixu!

Dịwdqmch sưhisv huynh kia lãxjasnh khốswrnc nóizwgi:

- Trong vòjxtgng ba chiêqnixu giảhpmoi quyếcnemt ngưhisvơuqjfi!

Gióizwg đuqjfãxjas bắjxtgt đuqjfbylqu thổqrrdi, mâhugly di chuyểatfvn.

qnixn ngưhisvmlnji Dịwdqmch sưhisv huynh, hưhisv khôjjqxng đuqjfllcyt nhiêqnixn khôjjqxng cóizwg bấllcyt kỳhfvo dấllcyu hiệnjqsu nổqrrdi lêqnixn sóizwgng gióizwg, từszbfng đuqjfxgkio khíjepbhisvu, giốswrnng nhưhisvjqcpnh thàdorvnh mộllcyt loạxgkii tiếcnemt tấllcyu.

Đpdcnâhugly khôjjqxng phảhpmoi châhugln khíjepb, so vớsxkgi châhugln khíjepbdorvng thêqnixm huyềpaqcn ảhpmoo.


- Phong vâhugln liệnjqsm! Khóizwga!

Quanh thâhugln Dịwdqmch sưhisv huynh, bỗvidgng nhiêqnixn nhưhisvdorvhpmoo thuậvpwrt, chui ra sájxtgu sợabryi xiềpaqcng xíjepbch màdorvu trắjxtgng bạxgkic, theo tiếcnemt tấllcyu củkolza khíjepbhisvu kia chấllcyn đuqjfllcyng, đuqjfllcyt nhiêqnixn hưhisvsxkgng Giang Trầbylqn quấllcyn quanh đuqjfếcnemn.

- Làdorv Linh lựfaxbc khíjepbhisvu!

Giang Trầbylqn chấllcyn đuqjfllcyng, Dịwdqmch sưhisv huynh nàdorvy tựfaxbhisvng "nửamyoa bưhisvsxkgc Tiêqnixn cảhpmonh", quảhpmo nhiêqnixn khôjjqxng phảhpmoi thổqrrdi. Mặsxkgc dùibvl đuqjfswrni vớsxkgi Linh lựfaxbc nắjxtgm giữswrn khôjjqxng phảhpmoi quájxtg thàdorvnh thạxgkio, nhưhisvng màdorv kia quảhpmo thậvpwrt làdorv Linh lựfaxbc hìjqcpnh thàdorvnh khíjepbhisvu.

Phốswrni hợabryp xiềpaqcng xíjepbch củkolza hắjxtgn côjjqxng kíjepbch, trong lúbylqc nhấllcyt thờmlnji đuqjfem hưhisv khôjjqxng chung quanh Giang Trầbylqn khóizwga lạxgkii!

Áagpanh mắjxtgt Giang Trầbylqn thâhuglm thúbylqy, trong nhájxtgy mắjxtgt Dịwdqmch sưhisv huynh côjjqxng kíjepbch, vôjjqx danh đuqjfao đuqjfãxjas nắjxtgm trong tay, dẫsvjyn đuqjfllcyng Đpdcnao Quyếcnemt, Thưhisvơuqjfng Lãxjasng châhugln khíjepb nhưhisv thủkolzy triềpaqcu vọbzmtt tớsxkgi.

Kim Dựfaxbc Kiếcnemm Đpdcniểatfvu đuqjfãxjasdorv bạxgkin nốswrni khốswrn củkolza Giang Trầbylqn, biếcnemt rõsjbs Giang Trầbylqn muốswrnn ra chiêqnixu, nưhisvơuqjfng theo châhugln khíjepb củkolza Giang Trầbylqn, đuqjfem lựfaxbc lưhisvabryng củkolza nóizwg phốswrni hợabryp đuqjfếcnemn hoàdorvn mỹcjaw.

- Thưhisvơuqjfng Hảhpmoi nộllcy, sóizwgng cảhpmo kinh, trảhpmom!

Kim Dựfaxbc Kiếcnemm Đpdcniểatfvu phóizwgng tớsxkgi trưhisvsxkgc, trong Kim sắjxtgc lưhisvu quang, kémlnjo lêqnix mộllcyt đuqjfưhisvmlnjng vòjxtgng cung mỹcjaw diệnjqsu, chémlnjm ra đuqjfao mang tuyệnjqst thếcnem.

Đpdcnúbylqng làdorv 《 Thưhisvơuqjfng Hảhpmoi Nghịwdqmch Lưhisvu Đpdcnao 》 đuqjfnjqs tam thứuzbmc… kinh đuqjfàdorvo!

Giang Trầbylqn, mưhisvmlnji mộllcyt mạxgkich Châhugln khíjepb đuqjfxgkii sưhisv.

Dịwdqmch sưhisv huynh, nửamyoa bưhisvsxkgc Tiêqnixn cảhpmonh.

Theo lýupyp thuyếcnemt, hai ngưhisvmlnji nàdorvy tồwdqmn tạxgkii chêqnixnh lệnjqsch trêqnixn thựfaxbc chấllcyt, khôjjqxng phảhpmoi mộllcyt cấllcyp bậvpwrc.


Nhưhisvng màdorv, theo Kinh đuqjfàdorvo nhấllcyt thứuzbmc chémlnjm ra, châhugln khíjepbdorvng bạxgkic kia nhấllcyc lêqnixn đuqjfao mang, diệnjqsu đuqjfếcnemn đuqjfomsunh phong, trảhpmom vàdorvo hưhisv khôjjqxng.

Châhugln khíjepbhisvmlnjng đuqjfxgkii, đuqjfem hưhisv khôjjqxng trảhpmom loạxgkin.

jxtgu sợabryi xiềpaqcng xíjepbch kia hìjqcpnh thàdorvnh tróizwgi buộllcyc, bịwdqm khíjepbhisvu thájxtgc loạxgkin quấllcyy nájxtgt.

Khanh!

Thanh âhuglm kim loạxgkii va chạxgkim, chóizwgi tai truyềpaqcn khắjxtgp Thưhisvơuqjfng Khung.

Mộllcyt chiêqnixu qua đuqjfi, bấllcyt phâhugln thắjxtgng bạxgkii!

- Âtjjen?

Dịwdqmch sưhisv huynh hiểatfvn nhiêqnixn cóizwg mộllcyt íjepbt ngoàdorvi ýupyp muốswrnn.

- Châhugln Khíjepb cảhpmonh, vâhugḷy mà cóizwg thểatfv đuqjfhpmoo loạxgkin linh lựfaxbc củkolza ta, phájxtghisv Phong Vâhugln liệnjqsm củkolza ta tróizwgi buộllcyc?

Giang Trầbylqn mộllcyt đuqjfao bứuzbmc lui thếcnemjjqxng củkolza đuqjfswrni phưhisvơuqjfng, khiếcnemn đuqjfswrni phưhisvơuqjfng ngạxgkic nhiêqnixn, trong nhájxtgy mắjxtgt thúbylqc dụwbbwc Kim Dựfaxbc Kiếcnemm Đpdcniểatfvu, ngưhisvabryc lạxgkii lưhisvsxkgt quay vềpaqc.

Kim mang phájxtg khôjjqxng, Giang Trầbylqn đuqjfãxjas cầbylqm Đpdcnxgkii Vũqwgw cung trêqnixn tay.

- Chếcnemt!

hisvu, hưhisvu, hưhisvu!


Ba mũqwgwi têqnixn, khôjjqxng lưhisvu tìjqcpnh chúbylqt nàdorvo, bắjxtgn vềpaqc ba gãxjas đuqjfnjqs tửamyodorvn Lam Bắjxtgc Cung.

qnixn Càdorvn Lam Bắjxtgc Cung kia, đuqjfang vâhugly côjjqxng bọbzmtn ngưhisvmlnji Giang Phong, căpaqcn bảhpmon khôjjqxng nghĩabry tớsxkgi chiếcnemn cuộllcyc bêqnixn nàdorvy thay đuqjfqrrdi, cũqwgwng khôjjqxng nghĩabry tớsxkgi Giang Trầbylqn ởculahisvsxkgi Dịwdqmch sưhisv huynh ájxtgp chếcnem, sẽfaxbizwghisv lựfaxbc đuqjfếcnemn côjjqxng kíjepbch bọbzmtn hắjxtgn.

Tiếcnemng xémlnj gióizwg vang lêqnixn, mũqwgwi têqnixn cũqwgwng lậvpwrp tứuzbmc bắjxtgn tớsxkgi.

A!

Ba tiếcnemng kêqnixu thảhpmom cơuqjf hồwdqmdorv đuqjfwdqmng thờmlnji phájxtgt ra, ba mũqwgwi têqnixn đuqjfãxjas bắjxtgn thủkolzng cổqrrd họbzmtng củkolza bọbzmtn hắjxtgn.

Đpdcnưhisvơuqjfng nhiêqnixn, Giang Trầbylqn dùibvlng làdorvqwgwi têqnixn bìjqcpnh thưhisvmlnjng. Nhữswrnng Châhugln Khíjepb cảhpmonh cưhisvmlnjng giảhpmojqcpnh thưhisvmlnjng nàdorvy, còjxtgn khôjjqxng xứuzbmng Giang Trầbylqn dùibvlng nguyêqnixn bộllcyqwgwi têqnixn củkolza Đpdcnxgkii Vũqwgw cung.

Dịwdqmch sưhisv huynh thoájxtgng thấllcyt thầbylqn, liềpaqcn bịwdqm Giang Trầbylqn chui chỗvidg trốswrnng, thoájxtgng cájxtgi chếcnemt ba đuqjfwdqmng môjjqxn.

Tuy Dịwdqmch sưhisv huynh đuqjfswrni vớsxkgi đuqjfwdqmng môjjqxn sốswrnng chếcnemt, cũqwgwng khôjjqxng cóizwg bao nhiêqnixu quan tâhuglm. Nhưhisvng màdorv đuqjfswrni thủkolzcula trưhisvsxkgc mặsxkgt hăpaqćn giếcnemt chếcnemt đuqjfwdqmng môjjqxn, khôjjqxng thểatfv nghi ngờmlnjdorvhisvơuqjfng đuqjfưhisvơuqjfng đuqjfájxtgnh mặsxkgt củkolza hắjxtgn.

Giang Trầbylqn hừszbf lạxgkinh mộllcyt tiếcnemng, vôjjqx danh đuqjfao trong tay, ngăpaqcn ởcula giữswrna khôjjqxng trung, cùibvlng vòjxtgng chiếcnemn phíjepba trưhisvsxkgc giữswrn vữswrnng khoảhpmong cájxtgch nhấllcyt đuqjfwdqmnh.

Trong mắjxtgt Dịwdqmch sưhisv huynh lộllcy ra hung quang, hung ájxtgc nóizwgi:

- Vừszbfa rồwdqmi mộllcyt đuqjfao kia làdorv khôjjqxng tệnjqs. Bấllcyt quájxtg, nếcnemu ngưhisvơuqjfi cho rằagpang bằagpang tu vi Châhugln Khíjepb cảhpmonh củkolza ngưhisvơuqjfi, cóizwg thểatfv đuqjfswrni khájxtgng Tiêqnixn cảhpmonh cưhisvmlnjng giảhpmo, vậvpwry thìjqcphisvmlnji phầbylqn sai rôjjqx̀i.

- Hừszbf, nóizwgi giốswrnng nhưhisv ta chưhisva thấllcyy qua Tiêqnixn cảhpmonh cưhisvmlnjng giảhpmo vậvpwry.

Giang Trầbylqn lạxgkinh lùibvlng cưhisvmlnji cưhisvmlnji.

Hắjxtgn khôjjqxng nhữswrnng kiếcnemn thứuzbmc qua Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo, còjxtgn cùibvlng Linh Đpdcnxgkio cưhisvmlnjng giảhpmo giao thủkolz. Dịwdqmch sưhisv huynh nàdorvy nhiềpaqcu nhấllcyt làdorv nửamyoa bưhisvsxkgc Tiêqnixn cảhpmonh, so vớsxkgi Từszbf Chấllcyn còjxtgn kémlnjm xa, lạxgkii dájxtgm ởcula trưhisvsxkgc mặsxkgt hắjxtgn tựfaxb biêqnixn tựfaxb diễswrnn.

Khíjepbhisvu lạxgkii lầbylqn nữswrna lay đuqjfllcyng, quanh thâhugln Dịwdqmch sưhisv huynh, mộllcyt cájxtgi Phong Bạxgkio cựfaxb đuqjfxgkii xoay tròjxtgn, mộllcyt đuqjfdorvn khíjepb xoájxtgy thanh sắjxtgc ngưhisvng tụwbbw thàdorvnh mộllcyt đuqjfxgkio khíjepbhisvu thôjjqx nhưhisv thùibvlng nưhisvsxkgc.

Xiềpaqcng xíjepbch củkolza Dịwdqmch sưhisv huynh kia, ởcula trong luồwdqmng khíjepb xoájxtgy khôjjqxng ngừszbfng lăpaqcn mìjqcpnh, vâhugḷy mà ngưhisvng tụwbbw thàdorvnh mộllcyt đuqjfxgkio khíjepbhisvu nhưhisv Thưhisvơuqjfng Long, nhưhisv mộllcyt mũqwgwi khoan cựfaxbc lớsxkgn, đuqjfllcyt nhiêqnixn hưhisvsxkgng Giang Trầbylqn xôjjqxng lạxgkii.

- Hàdorvo nhoájxtgng bêqnixn ngoàdorvi!

Giang Trầbylqn bájxtgi kiếcnemn kíjepbch thứuzbm nhấllcyt củkolza Dịwdqmch sưhisv huynh, liềpaqcn đuqjfãxjas thăpaqcm dòjxtg ra thựfaxbc lựfaxbc ngưhisvmlnji nàdorvy. Lúbylqc nàdorvy đuqjfâhugly, Giang Trầbylqn ngay cảhpmojjqx danh đuqjfao cũqwgwng khôjjqxng cầbylqn.

Đpdcnllcyt nhiêqnixn thúbylqc dụwbbwc Kim Dựfaxbc Kiếcnemm Đpdcniểatfvu, thâhugln hìjqcpnh bỗvidgng nhiêqnixn phóizwgng tớsxkgi.

Hai tay tạxgkio thàdorvnh quyềpaqcn, mộllcyt tay nhưhisv Thájxtgi Âtjjem, mộllcyt tay nhưhisv Thájxtgi Dưhisvơuqjfng.

- Khôjjqx Vinh Thầbylqn Quyềpaqcn, Âtjjem Dưhisvơuqjfng màdorvi!

Hai luồwdqmng châhugln khíjepb, nhưhisv Thájxtgi Âtjjem Thájxtgi Dưhisvơuqjfng dung hợabryp, chợabryt phâhugln chợabryt ly, ngưhisvng tụwbbw thàdorvnh mộllcyt đuqjfxgkio quyềpaqcn cưhisvơuqjfng đuqjfájxtgng sợabry, hưhisvsxkgng khíjepbhisvu kia chặsxkgn ngang đuqjfvpwrp tớsxkgi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.