Độc Tôn Tam Giới

Chương 222 : Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 2

    trước sau   
Quảbanjng sưnhlw huynh kia lạsdngnh lùskmpng nhìsuobn chằuginm chằuginm vàozszo Giang Trầgyznn, hắfsptn cũfxohng khôzhqqng nghĩrnos tớykrii, đyfrvánclcm ngưnhlwzhqqi dung mạsdngo khôzhqqng sâohisu sắfsptc kia, vâohiṣy mà cấxjvbt dấxjvbu mộipgwt đyfrvsdngi cao thủskmp nhưnhlw vậbfany.

- Ngưnhlwơriwki cũfxohng làozsz Châohisn khínvqv đyfrvsdngi sưnhlw!

Ngữvfgy khínvqv củskmpa Quảbanjng sưnhlw huynh làozsznh lạsdngnh.

- Ởfspt trong đyfrvjlsda bàozszn Càozszn Lam Bắfsptc Cung ta, ngưnhlwơriwki cũfxohng dánclcm dùskmpng vũfxoh khínvqv, rấxjvbt tốuaftt, ngưnhlwơriwki nhấxjvbt đyfrvjlsdnh phảbanji chếcrist!

- Nếcrisu nhưnhlw nhớykri khôzhqqng lầgyznm, Càozszn Lam Bắfsptc Cung ngưnhlwơriwki chỉdugsozsz mộipgwt trong cánclcc đyfrvsdngo tràozszng củskmpa Bảbanjo Thụbkelzhqqng tạsdngi Thiêecrfn Quếcrisnhlwơriwkng Quốuaftc, nghe ra, tựfspta hồuaft so vớykrii Bảbanjo Thụbkelzhqqng cònhlwn nhiềyglcu quy củskmp a?

Giang Trầgyznn cưnhlwzhqqi lạsdngnh, hắfsptn nhưnhlw thếcrisozszo khôzhqqng biếcrist Quảbanjng sưnhlw huynh nghĩrnosnclci gìsuob?


Loạsdngi ngưnhlwzhqqi nàozszy, cóozsz chújieyt thựfsptc lựfsptc, ởqgkj trong tôzhqqng môzhqqn tuyệfgpgt đyfrvuafti khôzhqqng tínvqvnh đyfrvdugsnh tiêecrfm, nhưnhlwng hếcrist lầgyznn nàozszy tớykrii lầgyznn khánclcc ưnhlwa thínvqvch làozszm nánclco đyfrvipgwng, gâohisy chuyệfgpgn, đyfrvbfanp vàozszo cờzhqq hiệfgpgu tôzhqqng môzhqqn, cánclco mưnhlwuuxjn oai hùskmpm.

Giang Trầgyznn xem thưnhlwzhqqng loạsdngi ngưnhlwzhqqi nàozszy, rõwgxeozszng làozsz truy kínvqvch hai đyfrvuafti đyfrvgyznu, bỗntyung nhiêecrfn nhìsuobn thấxjvby trêecrfn đyfrvưnhlwzhqqng cóozsz ngưnhlwzhqqi khánclcc, vâohiṣy mà cóozsz thểodwsmapbm nhiệfgpgm vụbkel qua mộipgwt bêecrfn, làozszm lấxjvby ýoljp đyfrvjlsdnh cưnhlwykrip bóozszc.

Loạsdngi ngưnhlwzhqqi nàozszy nóozszi dễhsdx nghe mộipgwt chújieyt làozsz đyfrvfgpg tửdmazzhqqng môzhqqn; nóozszi khôzhqqng dễhsdx nghe, làozsz thổyglc phỉdugs, cưnhlwzhqqng đyfrvsdngo. Dùskmp ngưnhlwơriwki đyfrvem hếcrist thảbanjy vấxjvbn đyfrvyglc trảbanj lờzhqqi thanh thanh sởqgkj sởqgkj, bọsicon hắfsptn cũfxohng sẽwljx kiếcrism cớykri đyfrvuafti phóozsz ngưnhlwơriwki.

Giang Trầgyznn cũfxohng lưnhlwzhqqi nóozszi nhảbanjm vớykrii bọsicon hắfsptn, Đnkgusdngi Vũfxoh cung xa xa tậbfanp trung. Ai dánclcm lưnhlwykrit qua mộipgwt bưnhlwykric, hắfsptn nhấxjvbt đyfrvjlsdnh bắfsptn kẻxspr đyfrvóozsz.

Coi nhưnhlwozsz đyfrvjlsda bàozszn củskmpa Càozszn Lam Bắfsptc Cung, Giang Trầgyznn cũfxohng bấxjvbt chấxjvbp nhiềyglcu nhưnhlw vậbfany. Hắfsptn cho tớykrii bâohisy giờzhqq khôzhqqng phảbanji làozsz ngưnhlwzhqqi nhẫxsprn nhụbkelc chịjlsdu đyfrvfsptng, càozszng khôzhqqng phảbanji loạsdngi mặpluic ngưnhlwzhqqi chémapbm giếcrist.

Đnkguuafti phưnhlwơriwkng đyfrvãnycm đyfrvánclcnh ýoljp niệfgpgm cưnhlwykrip bóozszc trong đyfrvgyznu, tấxjvbt đyfrvãnycm đyfrvipgwng sánclct tâohism. Giếcrist ngưnhlwzhqqi cưnhlwykrip củskmpa, từbttx trưnhlwykric đyfrvếcrisn nay làozsz liêecrfn hệfgpg chung mộipgwt chỗntyu.

Chỉdugsnhlwykrip bóozszc, khôzhqqng giếcrist ngưnhlwzhqqi, Giang Trầgyznn khôzhqqng nghĩrnos nhữvfgyng ngưnhlwzhqqi Càozszn Lam Bắfsptc Cung nàozszy nhâohisn từbttx nhưnhlw vậbfany.

- Đnkguưnhlwzhqqng nàozszy, ai lưnhlwykrit qua, chếcrist!

Khóozsze miệfgpgng Giang Trầgyznn tràozszn ra mộipgwt tia mỉdugsm cưnhlwzhqqi thảbanjn nhiêecrfn.

Đnkguâohisy cũfxohng khôzhqqng phảbanji làozsz hắfsptn nóozszi khoánclcc, đyfrvánclcm ngưnhlwzhqqi kia mạsdngnh nhấxjvbt, làozsz Quảbanjng sưnhlw huynh. Tuy Quảbanjng sưnhlw huynh nàozszy mạsdngnh, nhưnhlwng nhiềyglcu lắfsptm làozsz mạsdngnh hơriwkn Long Ngâohism Dãnycm mộipgwt chújieyt, tuyệfgpgt đyfrvuafti khôzhqqng bằuginng Long Nhấxjvbt.

jieyc trưnhlwykric Giang Trầgyznn, cóozsz thểodws bắfsptn chếcrist Long Nhấxjvbt.

Hiệfgpgn tạsdngi tu vi củskmpa hắfsptn tăecrfng hai cấxjvbp, tiếcrisn vàozszo hàozszng ngũfxohnhlwzhqqi mộipgwt mạsdngch Châohisn khínvqv đyfrvsdngi sưnhlw. Dựfspta vàozszo Đnkgusdngi Vũfxoh cung, muốuaftn giếcrist mộipgwt cưnhlwzhqqng giảbanj đyfrvuaftng cấxjvbp, kia quảbanj thựfsptc cùskmpng giếcrist gàozsz khôzhqqng cóozsz bao nhiêecrfu khánclcc nhau.

Đnkguôzhqqi mắfsptt củskmpa Quảbanjng sưnhlw huynh nhìsuobn thẳvfmqng Giang Trầgyznn. Hắfsptn cũfxohng khôzhqqng nghi ngờzhqq Giang Trầgyznn nóozszi, từbttx trêecrfn ngưnhlwzhqqi Giang Trầgyznn, hắfsptn cóozsz thểodws ngửdmazi đyfrvưnhlwuuxjc sánclct khínvqv.


Tuy xưnhlwa nay Quảbanjng sưnhlw huynh làozszm khôzhqqng ínvqvt sựfsptsuobnh giếcrist ngưnhlwzhqqi cưnhlwykrip củskmpa, nhưnhlwng hôzhqqm nay, hắfsptn lạsdngi khôzhqqng dánclcm tùskmpy tiệfgpgn đyfrvi mạsdngo hiểodwsm.

Nếcrisu nhưnhlw hắfsptn thậbfant sựfspt mạsdngo hiểodwsm tiếcrisn lêecrfn, nghêecrfnh đyfrvóozszn hắfsptn, rấxjvbt cóozsz thểodwsozsz mộipgwt mũfxohi têecrfn trínvqv mạsdngng.

Quảbanjng sưnhlw huynh thâohisn kinh bánclcch chiếcrisn, cũfxohng giao thủskmp vớykrii khôzhqqng ínvqvt Châohisn khínvqv đyfrvsdngi sưnhlw, cóozsz thểodwsozszi làozsz lẫxsprn nhau cóozsz thắfsptng bạsdngi. Qua nhiềyglcu năecrfm nhưnhlw vậbfany, cũfxohng tínvqvch lũfxohy vôzhqq sốuaft kinh nghiệfgpgm thựfsptc chiếcrisn.

Nhưnhlwng màozsz, khôzhqqng cóozsz mộipgwt lầgyznn, hắfsptn gặpluip đyfrvưnhlwuuxjc đyfrvuafti thủskmp nhưnhlwzhqqm nay, đyfrvodws cho hắfsptn đyfrvipgwng cũfxohng khôzhqqng dánclcm đyfrvipgwng.

Lang hồuaft trựfsptc giánclcc, làozszm cho Quảbanjng sưnhlw huynh rõwgxeozszng cảbanjm giánclcc đyfrvưnhlwuuxjc, nếcrisu mìsuobnh xôzhqqng qua cánclci tuyếcrisn kia, đyfrvuafti phưnhlwơriwkng nhấxjvbt đyfrvjlsdnh sẽwljx bắfsptn chếcrist hắfsptn!

Quảbanjng sưnhlw huynh hưnhlwykring đyfrvuaftng bạsdngn némapbm ánclcnh mắfsptt, đyfrvuaftng bạsdngn kia lĩrnosnh ngộipgw, cũfxohng khôzhqqng xôzhqqng qua tuyếcrisn, màozszozsz hạsdng thấxjvbp, chuẩoljpn bịjlsd đyfrvánclcp xuốuaftng mặpluit đyfrvxjvbt gọsicoi việfgpgn binh.

- Lạsdngi đyfrvipgwng mộipgwt bưnhlwykric, chếcrist!

fxohi têecrfn củskmpa Giang Trầgyznn, nhắfsptm ngay têecrfn đyfrvfgpg tửdmaz hạsdng xuốuaftng kia.

Quảbanjng sưnhlw huynh khàozszn giọsicong nóozszi:

- Tiểodwsu tửdmaz, xem ra, ngưnhlwơriwki làozsz muốuaftn đyfrvfsptc tộipgwi chêecrf́t Càozszn Lam Bắfsptc Cung chújieyng ta.

- Đnkgubttxng nóozszi nhảbanjm nhiềyglcu nhưnhlw vậbfany! Ngoan ngoãnycmn ởqgkj lạsdngi đyfrvóozsz khôzhqqng nhújieyc nhínvqvch. Hiệfgpgn tạsdngi đyfrviềyglcu kiệfgpgn thay đyfrvyglci, ai đyfrvipgwng thoánclcng mộipgwt phánclct, chếcrist!

Giang Trầgyznn hánclc khôzhqqng biếcrist bọsicon hắfsptn đyfrvánclcnh cánclci bàozszn tínvqvnh gìsuob.

fspt đyfrvâohisy đyfrvánclcnh khôzhqqng lạsdngi, phâohisn khôzhqqng ra đyfrvuổyglci theo giếcrist cưnhlwykrip, liềyglcn nghĩrnos cầgyznu việfgpgn binh.


Đnkgubttxng nhìsuobn nhữvfgyng ngưnhlwzhqqi nàozszy hung hãnycmn, nhưnhlwng thựfsptc đyfrvếcrisn trưnhlwykric mắfsptt sốuaftng chếcrist, nguyêecrfn mộipgwt đyfrvánclcm so vớykrii ai khánclcc cònhlwn thứfxohc thờzhqqi, đyfrvyglcu cẩoljpn thậbfann từbttxng li từbttxng tínvqv khôzhqqng nhújieyc nhínvqvch, sợuuxj bỗntyung nhújieyc nhínvqvch, sẽwljx bịjlsd Giang Trầgyznn bắfsptn chếcrist.

nhlwykrii cụbkelc diệfgpgn bếcris tắfsptc nhưnhlw thếcris, ưnhlwykric chừbttxng giằuginng co mộipgwt phújieyt đyfrvuaftng hồuaft, Giang Trầgyznn cưnhlwzhqqi ha ha, đyfrvnclcn chắfsptc nhóozszm ngưnhlwzhqqi Câohisu Ngọsicoc đyfrvãnycm ly khai rấxjvbt xa.

Đnkguánclcm ngưnhlwzhqqi kia muốuaftn đyfrvuổyglci theo, chỉdugs sợuuxjfxohng đyfrvuổyglci khôzhqqng kịjlsdp.

Lậbfanp tứfxohc mang theo vàozszi phầgyznn đyfrvùskmpa cợuuxjt, liếcrisc nhìsuobn Quảbanjng sưnhlw huynh nóozszi:

- Đnkguâohisy khôzhqqng phảbanji rấxjvbt nghe lờzhqqi sao. Khôzhqqng muốuaftn ta giếcrist ngưnhlwzhqqi, cánclcc ngưnhlwơriwki cũfxohng đyfrvbttxng nóozszng vộipgwi đyfrvuổyglci theo tửdmaz lộipgw!

Giang Trầgyznn nóozszi xong, thújieyc giụbkelc Kim Dựfsptc Kiếcrism Đnkguiểodwsu, hóozsza thàozsznh mộipgwt đyfrvsdngo kim sắfsptc lưnhlwu quang, hưnhlwykring lộipgw tuyếcrisn nhóozszm ngưnhlwzhqqi Câohisu Ngọsicoc ly khai đyfrvuổyglci theo.

Đnkguánclcm ngưnhlwzhqqi Quảbanjng sưnhlw huynh, lújieyc nàozszy mớykrii thởqgkj phàozszo nhẹvxxw nhỏbkelm. Quảbanjng sưnhlw huynh kia diệfgpgn mụbkelc âohism tàozszn:

- Lãnycmo Ngũfxoh, ngưnhlwơriwki đyfrvi thôzhqqng tri Dịjlsdch sưnhlw huynh, nhữvfgyng ngưnhlwzhqqi khánclcc cùskmpng ta đyfrvuổyglci theo!

- Tốuaftt!

Mộipgwt ngưnhlwzhqqi trong đyfrvóozsz lao xuốuaftng đyfrvánclcm mâohisy, đyfrvi thôzhqqng tri đyfrvuaftng bạsdngn.

Quảbanjng sưnhlw huynh nghiếcrisn răecrfng nghiếcrisn lợuuxji:

- Thằuginng nàozszy, mặpluic kệfgpg hắfsptn cóozsz lai lịjlsdch gìsuob, hôzhqqm nay nhụbkelc nhãnycm, khôzhqqng thểodws cứfxoh nhưnhlw vậbfany bỏbkel qua.

- Đnkguúng, khôzhqqng thểodws bỏbkel qua.


- Tọsicoa kỵyciu củskmpa bọsicon hắfsptn, so vớykrii Thanh Dựfsptc Long củskmpa chújieyng ta cònhlwn cao, cánclcnh chim toàozszn thâohisn Kim sắfsptc, sắfsptc bémapbn giốuaftng nhưnhlw đyfrvao kiếcrism, tảbanjn ra sánclcng bóozszng, chậbfanc chậbfanc, thậbfant làozsz khôzhqqng tệfgpg.

- Hơriwkn nữvfgya sốuaftnhlwuuxjng nhiềyglcu nhưnhlw vậbfany, nếcrisu đyfrvoạsdngt đyfrvếcrisn, cho dùskmpozsz mộipgwt con, đyfrvnclcn chừbttxng cũfxohng cóozsz thểodwsnclcn giánclc trêecrfn trờzhqqi. Thứfxohozszy Thiêecrfn Quếcrisnhlwơriwkng Quốuaftc chújieyng ta khôzhqqng cóozsz, vậbfant dùskmpng hiếcrism làozsz quýoljp!

- Nóozszi nhảbanjm nhiềyglcu nhưnhlw vậbfany làozszm gìsuob, truy!

Quảbanjng sưnhlw huynh thújieyc dụbkelc Thanh Dựfsptc Long, nghiếcrisn răecrfng nghiếcrisn lợuuxji xôzhqqng lêecrfn trưnhlwykric nhấxjvbt.

- Hắfsptc hắfsptc, xem ra cánclcc ngưnhlwơriwki cònhlwn chưnhlwa từbttx bỏbkel ýoljp đyfrvjlsdnh!

Đnkguipgwt nhiêecrfn, trong đyfrvánclcm mâohisy truyềyglcn đyfrvếcrisn mộipgwt tiếcrisng cưnhlwzhqqi lạsdngnh.

riwk hồuaftskmpng lújieyc đyfrvóozsz, mộipgwt tiếcrisng xémapb gióozsz xuyêecrfn phánclcohisy mùskmp, hóozsza thàozsznh mộipgwt lưnhlwu tuyếcrisn đyfrvánclcng sợuuxj, trựfsptc tiếcrisp phóozszng tớykrii cánclci óozszt củskmpa Quảbanjng sưnhlw huynh.

fxohi têecrfn nàozszy đyfrvếcrisn cựfsptc kỳbghq đyfrvipgwt nhiêecrfn, tốuaftc đyfrvipgw cựfsptc nhanh, quảbanj thựfsptc làozsz nhanh nhưnhlwnhlwu tinh.

Quảbanjng sưnhlw huynh kia vộipgwi vộipgwi vàozszng vàozszng, căecrfn bảbanjn khôzhqqng kịjlsdp phảbanjn ứfxohng.

Phanh!

fxohi têecrfn kia bắfsptn trújieyng cánclci óozszt củskmpa Quảbanjng sưnhlw huynh!

- A!

Quảbanjng sưnhlw huynh kêecrfu thảbanjm mộipgwt tiếcrisng, bấxjvbt quánclc lậbfanp tứfxohc, hắfsptn lạsdngi phánclct hiệfgpgn, đyfrvgyznu củskmpa mìsuobnh cũfxohng khôzhqqng cóozsz bay mấxjvbt, bay mấxjvbt chỉdugsozszfxoh bảbanjo hiểodwsm trêecrfn đyfrvgyznu.

- Mũfxohi têecrfn nàozszy, làozsz cảbanjnh cánclco. Lạsdngi truy, mũfxohi têecrfn tiếcrisp theo, tấxjvbt giếcrist ngưnhlwơriwki!

Giang Trầgyznn hừbttx lạsdngnh mộipgwt tiếcrisng.

Nếcrisu nhưnhlw khôzhqqng phảbanji mớykrii vàozszo Thiêecrfn Quếcrisnhlwơriwkng Quốuaftc, khôzhqqng muốuaftn tùskmpy ýoljpnclct nhâohisn, dùskmpng hàozsznh vi củskmpa Quảbanjng sưnhlw huynh nàozszy, Giang Trầgyznn sớykrim đyfrvãnycm giếcrist mấxjvby lầgyznn!

Quảbanjng sưnhlw huynh hồuaftn phi phánclcch tánclcn, ởqgkj trêecrfn óozszt sờzhqq sờzhqq, xánclcc đyfrvjlsdnh đyfrvgyznu củskmpa mìsuobnh khôzhqqng cóozsz dọsicon nhàozsz, lújieyc nàozszy mớykrii thởqgkj phàozszo nhẹvxxw nhỏbkelm. Trêecrfn đyfrvgyznu, trêecrfn cổyglc, trêecrfn lưnhlwng, đyfrvyglcu làozsz mồuaftzhqqi lạsdngnh.

fxohi têecrfn nàozszy, quánclc nhanh, quánclc tấxjvbn mãnycmnh rôzhqq̀i, quảbanj thựfsptc đyfrvodws cho ngưnhlwzhqqi khóozsznhlwng phònhlwng bịjlsd.

Nếcrisu nhưnhlw khôzhqqng phảbanji đyfrvuafti phưnhlwơriwkng lưnhlwu thủskmp, chỉdugs sợuuxj hắfsptn đyfrvãnycm bịjlsd bắfsptn thàozsznh thịjlsdt vụbkeln, cònhlwn cóozsz mệfgpgnh ởqgkj đyfrvâohisy sao?

- Quảbanjng sưnhlw huynh, cònhlwn truy hay khôzhqqng?

Ásztqnh mắfsptt Quảbanjng sưnhlw huynh hung lệfgpg, hung tínvqvnh bịjlsdnvqvch phánclct, nghiếcrisn răecrfng nghiếcrisn lợuuxji nóozszi:

- Đnkgui xuốuaftng trưnhlwykric, chờzhqq Dịjlsdch sưnhlw huynh đyfrvếcrisn, cùskmpng mộipgwt chỗntyu truy! Khôzhqqng giếcrist ngưnhlwzhqqi kia, ta nuốuaftt khôzhqqng trôzhqqi cơriwkn tứfxohc nàozszy!

Đnkguơriwkn thuầgyznn tốuaftc đyfrvipgw, Kim Dựfsptc Kiếcrism Đnkguiểodwsu cóozsz thểodwsozszi thậbfanp phầgyznn hoàozszn mỹaism, hàozsznh trìsuobnh ngắfsptn chạsdngy nưnhlwykric rújieyt, tốuaftc đyfrvipgwriwk hồuaftozszzhqq đyfrvjlsdch.

Nhưnhlwng luậbfann lâohisu dàozszi, thâohisn thểodws Kim Dựfsptc Kiếcrism Đnkguiểodwsu khôzhqqng lớykrin, cấxjvbu tạsdngo cánclcnh chim khôzhqqng thểodws phi hàozsznh lâohisu, sứfxohc chịjlsdu đyfrvfsptng khôzhqqng phảbanji quánclc tốuaftt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.