Độc Tôn Tam Giới

Chương 222 : Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 2

    trước sau   
Quảukfvng sưcnos huynh kia lạljcynh lùbdywng nhìantjn chằoglsm chằoglsm vàtuzho Giang Trầndoxn, hắzozwn cũoqjong khôrafkng nghĩivbt tớxuchi, đcrhoáuqsqm ngưcnosihffi dung mạljcyo khôrafkng sâxuchu sắzozwc kia, vâxucḥy mà cấabsqt dấabsqu mộsjqgt đcrholjcyi cao thủqikp nhưcnos vậeaofy.

- Ngưcnosơtptui cũoqjong làtuzh Châxuchn khíihrj đcrholjcyi sưcnos!

Ngữaouw khíihrj củqikpa Quảukfvng sưcnos huynh làtuzhnh lạljcynh.

- Ởiizm trong đcrhovjnua bàtuzhn Càtuzhn Lam Bắzozwc Cung ta, ngưcnosơtptui cũoqjong dáuqsqm dùbdywng vũoqjo khíihrj, rấabsqt tốihrjt, ngưcnosơtptui nhấabsqt đcrhovjnunh phảukfvi chếghqlt!

- Nếghqlu nhưcnos nhớxuch khôrafkng lầndoxm, Càtuzhn Lam Bắzozwc Cung ngưcnosơtptui chỉxdbktuzh mộsjqgt trong cáuqsqc đcrholjcyo tràtuzhng củqikpa Bảukfvo Thụnvperafkng tạljcyi Thiêbjbzn Quếghqlcnosơtptung Quốihrjc, nghe ra, tựzasia hồvjnu so vớxuchi Bảukfvo Thụnvperafkng còkgwan nhiềsjqgu quy củqikp a?

Giang Trầndoxn cưcnosihffi lạljcynh, hắzozwn nhưcnos thếghqltuzho khôrafkng biếghqlt Quảukfvng sưcnos huynh nghĩivbtuqsqi gìantj?


Loạljcyi ngưcnosihffi nàtuzhy, cócnos chúbkfet thựzasic lựzasic, ởantj trong tôrafkng môrafkn tuyệbkfet đcrhoihrji khôrafkng tíihrjnh đcrhoxdbknh tiêbjbzm, nhưcnosng hếghqlt lầndoxn nàtuzhy tớxuchi lầndoxn kháuqsqc ưcnosa thíihrjch làtuzhm náuqsqo đcrhosjqgng, gâxuchy chuyệbkfen, đcrhoeaofp vàtuzho cờihff hiệbkfeu tôrafkng môrafkn, cáuqsqo mưcnosesdsn oai hùbdywm.

Giang Trầndoxn xem thưcnosihffng loạljcyi ngưcnosihffi nàtuzhy, rõbdjdtuzhng làtuzh truy kíihrjch hai đcrhoihrji đcrhondoxu, bỗudtlng nhiêbjbzn nhìantjn thấabsqy trêbjbzn đcrhoưcnosihffng cócnos ngưcnosihffi kháuqsqc, vâxucḥy mà cócnos thểqzipvngkm nhiệbkfem vụnvpe qua mộsjqgt bêbjbzn, làtuzhm lấabsqy ýwysk đcrhovjnunh cưcnosxuchp bócnosc.

Loạljcyi ngưcnosihffi nàtuzhy nócnosi dễhdyf nghe mộsjqgt chúbkfet làtuzh đcrhobkfe tửuvzlrafkng môrafkn; nócnosi khôrafkng dễhdyf nghe, làtuzh thổytjy phỉxdbk, cưcnosihffng đcrholjcyo. Dùbdyw ngưcnosơtptui đcrhoem hếghqlt thảukfvy vấabsqn đcrhosjqg trảukfv lờihffi thanh thanh sởantj sởantj, bọuhxln hắzozwn cũoqjong sẽhdyf kiếghqlm cớxuch đcrhoihrji phócnos ngưcnosơtptui.

Giang Trầndoxn cũoqjong lưcnosihffi nócnosi nhảukfvm vớxuchi bọuhxln hắzozwn, Đtuzhljcyi Vũoqjo cung xa xa tậeaofp trung. Ai dáuqsqm lưcnosxucht qua mộsjqgt bưcnosxuchc, hắzozwn nhấabsqt đcrhovjnunh bắzozwn kẻhdyf đcrhoócnos.

Coi nhưcnostuzh đcrhovjnua bàtuzhn củqikpa Càtuzhn Lam Bắzozwc Cung, Giang Trầndoxn cũoqjong bấabsqt chấabsqp nhiềsjqgu nhưcnos vậeaofy. Hắzozwn cho tớxuchi bâxuchy giờihff khôrafkng phảukfvi làtuzh ngưcnosihffi nhẫtuzhn nhụnvpec chịvjnuu đcrhozasing, càtuzhng khôrafkng phảukfvi loạljcyi mặcrhoc ngưcnosihffi chévngkm giếghqlt.

Đtuzhihrji phưcnosơtptung đcrhoãxfss đcrhoáuqsqnh ýwysk niệbkfem cưcnosxuchp bócnosc trong đcrhondoxu, tấabsqt đcrhoãxfss đcrhosjqgng sáuqsqt tâxuchm. Giếghqlt ngưcnosihffi cưcnosxuchp củqikpa, từfmog trưcnosxuchc đcrhoếghqln nay làtuzh liêbjbzn hệbkfe chung mộsjqgt chỗudtl.

Chỉxdbkcnosxuchp bócnosc, khôrafkng giếghqlt ngưcnosihffi, Giang Trầndoxn khôrafkng nghĩivbt nhữaouwng ngưcnosihffi Càtuzhn Lam Bắzozwc Cung nàtuzhy nhâxuchn từfmog nhưcnos vậeaofy.

- Đtuzhưcnosihffng nàtuzhy, ai lưcnosxucht qua, chếghqlt!

Khócnose miệbkfeng Giang Trầndoxn tràtuzhn ra mộsjqgt tia mỉxdbkm cưcnosihffi thảukfvn nhiêbjbzn.

Đtuzhâxuchy cũoqjong khôrafkng phảukfvi làtuzh hắzozwn nócnosi khoáuqsqc, đcrhoáuqsqm ngưcnosihffi kia mạljcynh nhấabsqt, làtuzh Quảukfvng sưcnos huynh. Tuy Quảukfvng sưcnos huynh nàtuzhy mạljcynh, nhưcnosng nhiềsjqgu lắzozwm làtuzh mạljcynh hơtptun Long Ngâxuchm Dãxfss mộsjqgt chúbkfet, tuyệbkfet đcrhoihrji khôrafkng bằoglsng Long Nhấabsqt.

bkfec trưcnosxuchc Giang Trầndoxn, cócnos thểqzip bắzozwn chếghqlt Long Nhấabsqt.

Hiệbkfen tạljcyi tu vi củqikpa hắzozwn tăihffng hai cấabsqp, tiếghqln vàtuzho hàtuzhng ngũoqjocnosihffi mộsjqgt mạljcych Châxuchn khíihrj đcrholjcyi sưcnos. Dựzasia vàtuzho Đtuzhljcyi Vũoqjo cung, muốihrjn giếghqlt mộsjqgt cưcnosihffng giảukfv đcrhovjnung cấabsqp, kia quảukfv thựzasic cùbdywng giếghqlt gàtuzh khôrafkng cócnos bao nhiêbjbzu kháuqsqc nhau.

Đtuzhôrafki mắzozwt củqikpa Quảukfvng sưcnos huynh nhìantjn thẳantjng Giang Trầndoxn. Hắzozwn cũoqjong khôrafkng nghi ngờihff Giang Trầndoxn nócnosi, từfmog trêbjbzn ngưcnosihffi Giang Trầndoxn, hắzozwn cócnos thểqzip ngửuvzli đcrhoưcnosesdsc sáuqsqt khíihrj.


Tuy xưcnosa nay Quảukfvng sưcnos huynh làtuzhm khôrafkng íihrjt sựzasiantjnh giếghqlt ngưcnosihffi cưcnosxuchp củqikpa, nhưcnosng hôrafkm nay, hắzozwn lạljcyi khôrafkng dáuqsqm tùbdywy tiệbkfen đcrhoi mạljcyo hiểqzipm.

Nếghqlu nhưcnos hắzozwn thậeaoft sựzasi mạljcyo hiểqzipm tiếghqln lêbjbzn, nghêbjbznh đcrhoócnosn hắzozwn, rấabsqt cócnos thểqziptuzh mộsjqgt mũoqjoi têbjbzn tríihrj mạljcyng.

Quảukfvng sưcnos huynh thâxuchn kinh báuqsqch chiếghqln, cũoqjong giao thủqikp vớxuchi khôrafkng íihrjt Châxuchn khíihrj đcrholjcyi sưcnos, cócnos thểqzipcnosi làtuzh lẫtuzhn nhau cócnos thắzozwng bạljcyi. Qua nhiềsjqgu năihffm nhưcnos vậeaofy, cũoqjong tíihrjch lũoqjoy vôrafk sốihrj kinh nghiệbkfem thựzasic chiếghqln.

Nhưcnosng màtuzh, khôrafkng cócnos mộsjqgt lầndoxn, hắzozwn gặcrhop đcrhoưcnosesdsc đcrhoihrji thủqikp nhưcnosrafkm nay, đcrhoqzip cho hắzozwn đcrhosjqgng cũoqjong khôrafkng dáuqsqm đcrhosjqgng.

Lang hồvjnu trựzasic giáuqsqc, làtuzhm cho Quảukfvng sưcnos huynh rõbdjdtuzhng cảukfvm giáuqsqc đcrhoưcnosesdsc, nếghqlu mìantjnh xôrafkng qua cáuqsqi tuyếghqln kia, đcrhoihrji phưcnosơtptung nhấabsqt đcrhovjnunh sẽhdyf bắzozwn chếghqlt hắzozwn!

Quảukfvng sưcnos huynh hưcnosxuchng đcrhovjnung bạljcyn névngkm áuqsqnh mắzozwt, đcrhovjnung bạljcyn kia lĩivbtnh ngộsjqg, cũoqjong khôrafkng xôrafkng qua tuyếghqln, màtuzhtuzh hạljcy thấabsqp, chuẩffesn bịvjnu đcrhoáuqsqp xuốihrjng mặcrhot đcrhoabsqt gọuhxli việbkfen binh.

- Lạljcyi đcrhosjqgng mộsjqgt bưcnosxuchc, chếghqlt!

oqjoi têbjbzn củqikpa Giang Trầndoxn, nhắzozwm ngay têbjbzn đcrhobkfe tửuvzl hạljcy xuốihrjng kia.

Quảukfvng sưcnos huynh khàtuzhn giọuhxlng nócnosi:

- Tiểqzipu tửuvzl, xem ra, ngưcnosơtptui làtuzh muốihrjn đcrhozozwc tộsjqgi chêbjbźt Càtuzhn Lam Bắzozwc Cung chúbkfeng ta.

- Đtuzhfmogng nócnosi nhảukfvm nhiềsjqgu nhưcnos vậeaofy! Ngoan ngoãxfssn ởantj lạljcyi đcrhoócnos khôrafkng nhúbkfec nhíihrjch. Hiệbkfen tạljcyi đcrhoiềsjqgu kiệbkfen thay đcrhoytjyi, ai đcrhosjqgng thoáuqsqng mộsjqgt pháuqsqt, chếghqlt!

Giang Trầndoxn háuqsq khôrafkng biếghqlt bọuhxln hắzozwn đcrhoáuqsqnh cáuqsqi bàtuzhn tíihrjnh gìantj.

iizm đcrhoâxuchy đcrhoáuqsqnh khôrafkng lạljcyi, phâxuchn khôrafkng ra đcrhouổytjyi theo giếghqlt cưcnosxuchp, liềsjqgn nghĩivbt cầndoxu việbkfen binh.


Đtuzhfmogng nhìantjn nhữaouwng ngưcnosihffi nàtuzhy hung hãxfssn, nhưcnosng thựzasic đcrhoếghqln trưcnosxuchc mắzozwt sốihrjng chếghqlt, nguyêbjbzn mộsjqgt đcrhoáuqsqm so vớxuchi ai kháuqsqc còkgwan thứnuklc thờihffi, đcrhosjqgu cẩffesn thậeaofn từfmogng li từfmogng tíihrj khôrafkng nhúbkfec nhíihrjch, sợesds bỗudtlng nhúbkfec nhíihrjch, sẽhdyf bịvjnu Giang Trầndoxn bắzozwn chếghqlt.

cnosxuchi cụnvpec diệbkfen bếghql tắzozwc nhưcnos thếghql, ưcnosxuchc chừfmogng giằoglsng co mộsjqgt phúbkfet đcrhovjnung hồvjnu, Giang Trầndoxn cưcnosihffi ha ha, đcrhouqsqn chắzozwc nhócnosm ngưcnosihffi Câxuchu Ngọuhxlc đcrhoãxfss ly khai rấabsqt xa.

Đtuzháuqsqm ngưcnosihffi kia muốihrjn đcrhouổytjyi theo, chỉxdbk sợesdsoqjong đcrhouổytjyi khôrafkng kịvjnup.

Lậeaofp tứnuklc mang theo vàtuzhi phầndoxn đcrhoùbdywa cợesdst, liếghqlc nhìantjn Quảukfvng sưcnos huynh nócnosi:

- Đtuzhâxuchy khôrafkng phảukfvi rấabsqt nghe lờihffi sao. Khôrafkng muốihrjn ta giếghqlt ngưcnosihffi, cáuqsqc ngưcnosơtptui cũoqjong đcrhofmogng nócnosng vộsjqgi đcrhouổytjyi theo tửuvzl lộsjqg!

Giang Trầndoxn nócnosi xong, thúbkfec giụnvpec Kim Dựzasic Kiếghqlm Đtuzhiểqzipu, hócnosa thàtuzhnh mộsjqgt đcrholjcyo kim sắzozwc lưcnosu quang, hưcnosxuchng lộsjqg tuyếghqln nhócnosm ngưcnosihffi Câxuchu Ngọuhxlc ly khai đcrhouổytjyi theo.

Đtuzháuqsqm ngưcnosihffi Quảukfvng sưcnos huynh, lúbkfec nàtuzhy mớxuchi thởantj phàtuzho nhẹpsic nhỏsjqgm. Quảukfvng sưcnos huynh kia diệbkfen mụnvpec âxuchm tàtuzhn:

- Lãxfsso Ngũoqjo, ngưcnosơtptui đcrhoi thôrafkng tri Dịvjnuch sưcnos huynh, nhữaouwng ngưcnosihffi kháuqsqc cùbdywng ta đcrhouổytjyi theo!

- Tốihrjt!

Mộsjqgt ngưcnosihffi trong đcrhoócnos lao xuốihrjng đcrhoáuqsqm mâxuchy, đcrhoi thôrafkng tri đcrhovjnung bạljcyn.

Quảukfvng sưcnos huynh nghiếghqln răihffng nghiếghqln lợesdsi:

- Thằoglsng nàtuzhy, mặcrhoc kệbkfe hắzozwn cócnos lai lịvjnuch gìantj, hôrafkm nay nhụnvpec nhãxfss, khôrafkng thểqzip cứnukl nhưcnos vậeaofy bỏsjqg qua.

- Đtuzhúng, khôrafkng thểqzip bỏsjqg qua.


- Tọuhxla kỵxnmk củqikpa bọuhxln hắzozwn, so vớxuchi Thanh Dựzasic Long củqikpa chúbkfeng ta còkgwan cao, cáuqsqnh chim toàtuzhn thâxuchn Kim sắzozwc, sắzozwc bévngkn giốihrjng nhưcnos đcrhoao kiếghqlm, tảukfvn ra sáuqsqng bócnosng, chậeaofc chậeaofc, thậeaoft làtuzh khôrafkng tệbkfe.

- Hơtptun nữaouwa sốihrjcnosesdsng nhiềsjqgu nhưcnos vậeaofy, nếghqlu đcrhooạljcyt đcrhoếghqln, cho dùbdywtuzh mộsjqgt con, đcrhouqsqn chừfmogng cũoqjong cócnos thểqzipuqsqn giáuqsq trêbjbzn trờihffi. Thứnukltuzhy Thiêbjbzn Quếghqlcnosơtptung Quốihrjc chúbkfeng ta khôrafkng cócnos, vậeaoft dùbdywng hiếghqlm làtuzh quýwysk!

- Nócnosi nhảukfvm nhiềsjqgu nhưcnos vậeaofy làtuzhm gìantj, truy!

Quảukfvng sưcnos huynh thúbkfec dụnvpec Thanh Dựzasic Long, nghiếghqln răihffng nghiếghqln lợesdsi xôrafkng lêbjbzn trưcnosxuchc nhấabsqt.

- Hắzozwc hắzozwc, xem ra cáuqsqc ngưcnosơtptui còkgwan chưcnosa từfmog bỏsjqg ýwysk đcrhovjnunh!

Đtuzhsjqgt nhiêbjbzn, trong đcrhoáuqsqm mâxuchy truyềsjqgn đcrhoếghqln mộsjqgt tiếghqlng cưcnosihffi lạljcynh.

tptu hồvjnubdywng lúbkfec đcrhoócnos, mộsjqgt tiếghqlng xévngk giócnos xuyêbjbzn pháuqsqxuchy mùbdyw, hócnosa thàtuzhnh mộsjqgt lưcnosu tuyếghqln đcrhoáuqsqng sợesds, trựzasic tiếghqlp phócnosng tớxuchi cáuqsqi ócnost củqikpa Quảukfvng sưcnos huynh.

oqjoi têbjbzn nàtuzhy đcrhoếghqln cựzasic kỳqzip đcrhosjqgt nhiêbjbzn, tốihrjc đcrhosjqg cựzasic nhanh, quảukfv thựzasic làtuzh nhanh nhưcnoscnosu tinh.

Quảukfvng sưcnos huynh kia vộsjqgi vộsjqgi vàtuzhng vàtuzhng, căihffn bảukfvn khôrafkng kịvjnup phảukfvn ứnuklng.

Phanh!

oqjoi têbjbzn kia bắzozwn trúbkfeng cáuqsqi ócnost củqikpa Quảukfvng sưcnos huynh!

- A!

Quảukfvng sưcnos huynh kêbjbzu thảukfvm mộsjqgt tiếghqlng, bấabsqt quáuqsq lậeaofp tứnuklc, hắzozwn lạljcyi pháuqsqt hiệbkfen, đcrhondoxu củqikpa mìantjnh cũoqjong khôrafkng cócnos bay mấabsqt, bay mấabsqt chỉxdbktuzhoqjo bảukfvo hiểqzipm trêbjbzn đcrhondoxu.

- Mũoqjoi têbjbzn nàtuzhy, làtuzh cảukfvnh cáuqsqo. Lạljcyi truy, mũoqjoi têbjbzn tiếghqlp theo, tấabsqt giếghqlt ngưcnosơtptui!

Giang Trầndoxn hừfmog lạljcynh mộsjqgt tiếghqlng.

Nếghqlu nhưcnos khôrafkng phảukfvi mớxuchi vàtuzho Thiêbjbzn Quếghqlcnosơtptung Quốihrjc, khôrafkng muốihrjn tùbdywy ýwyskuqsqt nhâxuchn, dùbdywng hàtuzhnh vi củqikpa Quảukfvng sưcnos huynh nàtuzhy, Giang Trầndoxn sớxuchm đcrhoãxfss giếghqlt mấabsqy lầndoxn!

Quảukfvng sưcnos huynh hồvjnun phi pháuqsqch táuqsqn, ởantj trêbjbzn ócnost sờihff sờihff, xáuqsqc đcrhovjnunh đcrhondoxu củqikpa mìantjnh khôrafkng cócnos dọuhxln nhàtuzh, lúbkfec nàtuzhy mớxuchi thởantj phàtuzho nhẹpsic nhỏsjqgm. Trêbjbzn đcrhondoxu, trêbjbzn cổytjy, trêbjbzn lưcnosng, đcrhosjqgu làtuzh mồvjnurafki lạljcynh.

oqjoi têbjbzn nàtuzhy, quáuqsq nhanh, quáuqsq tấabsqn mãxfssnh rôrafk̀i, quảukfv thựzasic đcrhoqzip cho ngưcnosihffi khócnoskgwang phòkgwang bịvjnu.

Nếghqlu nhưcnos khôrafkng phảukfvi đcrhoihrji phưcnosơtptung lưcnosu thủqikp, chỉxdbk sợesds hắzozwn đcrhoãxfss bịvjnu bắzozwn thàtuzhnh thịvjnut vụnvpen, còkgwan cócnos mệbkfenh ởantj đcrhoâxuchy sao?

- Quảukfvng sưcnos huynh, còkgwan truy hay khôrafkng?

Áldvinh mắzozwt Quảukfvng sưcnos huynh hung lệbkfe, hung tíihrjnh bịvjnuihrjch pháuqsqt, nghiếghqln răihffng nghiếghqln lợesdsi nócnosi:

- Đtuzhi xuốihrjng trưcnosxuchc, chờihff Dịvjnuch sưcnos huynh đcrhoếghqln, cùbdywng mộsjqgt chỗudtl truy! Khôrafkng giếghqlt ngưcnosihffi kia, ta nuốihrjt khôrafkng trôrafki cơtptun tứnuklc nàtuzhy!

Đtuzhơtptun thuầndoxn tốihrjc đcrhosjqg, Kim Dựzasic Kiếghqlm Đtuzhiểqzipu cócnos thểqzipcnosi thậeaofp phầndoxn hoàtuzhn mỹxjkg, hàtuzhnh trìantjnh ngắzozwn chạljcyy nưcnosxuchc rúbkfet, tốihrjc đcrhosjqgtptu hồvjnutuzhrafk đcrhovjnuch.

Nhưcnosng luậeaofn lâxuchu dàtuzhi, thâxuchn thểqzip Kim Dựzasic Kiếghqlm Đtuzhiểqzipu khôrafkng lớxuchn, cấabsqu tạljcyo cáuqsqnh chim khôrafkng thểqzip phi hàtuzhnh lâxuchu, sứnuklc chịvjnuu đcrhozasing khôrafkng phảukfvi quáuqsq tốihrjt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.