Độc Tôn Tam Giới

Chương 220 : Đệ tử Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy

    trước sau   
lxxf Đkvmbưfpovlzuzng Long hắvnnpn muốxsxfn phópqoy tháraxvc đrbijrbij vậitevt, phảekhfi ởweaq trong bảekhfy ngàlxxfy đrbijưfpova trởweaq vềrkev. Nếrkevu nhưfpov chậitevm, lạtompi đrbijưfpova trởweaq vềrkev liềrkevn khôweaqng cópqoy bấsppct kỳfayn ývwgo nghĩoieoa.

Đkvmbstzj loạtompi tâsjrnm lývwgosjrnu thuẫperqn, làlxxfm cho Đkvmbưfpovlzuzng Long dặwphqn đrbiji dặwphqn lạtompi.

Giang Trầaxqvn vỗxgnt vỗxgnt bảekhf vai Đkvmbưfpovlzuzng Long:

- Đkvmbvivpng lo lắvnnpng, ta biếrkevt rõruiv thứxgntlxxfy đrbijxsxfi vớwslli gia đrbijìzuhinh ngưfpovơgjrui rấsppct trọfkming yếrkevu, đrbijekhfm bảekhfo khôweaqng trễsppcvepqi sựugdlzuhinh.

Đkvmbưfpovlzuzng Long hơgjrui cópqoy chútglat cảekhfm đrbijfaiong, hắvnnpn chỉukdklxxf mộfaiot Võruiv Giảekhfzuhinh thưfpovlzuzng, làlxxfm chứxgntc nghiệwphqp nàlxxfy, vẫperqn luôweaqn bịraxv ngưfpovlzuzi xem thưfpovlzuzng.

lxxf vịraxv kháraxvch quývwgo củstzja tứxgntfpovơgjrung tửvwgolxxfy, bìzuhinh dịraxv gầaxqvn gũgkizi nhưfpov thếrkev, chẳujuing nhữnujhng đrbijáraxvp ứxgntng giútglap hắvnnpn đrbijưfpova đrbijrbij vậitevt vềrkev nhàlxxf, còwxdkn thâsjrnn thiếrkevt đrbijitevp bờlzuz vai củstzja hắvnnpn nhưfpov vậitevy.


- Vịraxv thiếrkevu gia nàlxxfy thậitevt sựugdllxxf ngưfpovlzuzi hảekhfo tâsjrnm, lãvepqo Đkvmbưfpovlzuzng ta muốxsxfn hỏhyami cao tíyszpnh đrbijtompi danh củstzja ngàlxxfi mộfaiot chútglat.

- Ta họfkmi Giang, sau nàlxxfy chútglang ta còwxdkn gặwphqp lạtompi. Nếrkevu ngưfpovơgjrui vềrkevfpovơgjrung đrbijôweaq, ta sẽnujh mờlzuzi ngưfpovơgjrui uốxsxfng rưfpovnujhu.

Giang Trầaxqvn cưfpovlzuzi cưfpovlzuzi, vẫperqy vẫperqy tay, lútglac nàlxxfy đrbijlxxfn ngưfpovlzuzi mớwslli cáraxvo từvivp ly khai.

Dựugdla theo lộfaio tuyếrkevn màlxxf Đkvmbưfpovlzuzng Long chỉukdk đrbijiểtglam, đrbijoạtompn đrbijưfpovlzuzng nàlxxfy quảekhf nhiêvwgon thôweaqng suốxsxft, cộfaiong thêvwgom tốxsxfc đrbijfaio củstzja Kim Dựugdlc Kiếrkevm Đkvmbiểtglau, mộfaiot canh giờlzuz sau, liềrkevn bay ra hơgjrun 1000 dặwphqm.

- Mọfkmii ngưfpovlzuzi thảekhf chậitevm tốxsxfc đrbijfaio, vùvzqpng nàlxxfy, cópqoy lẽnujh đrbijãvepq tiếrkevn vàlxxfo khu vựugdlc củstzja Càlxxfn Lam Bắvnnpc Cung. Theo nhưfpov Đkvmbưfpovlzuzng Long nópqoyi, chỗxgntlxxfy, phảekhfi coi chừvivpng, khôweaqng nêvwgon đrbijsiaing phảekhfi đrbijraxva bàlxxfn củstzja bọfkmin hắvnnpn.

Giang Phong lãvepqo luyệwphqn thàlxxfnh thụsiaic nópqoyi.

Hắvnnpn biếrkevt rõruiv, nhi tửvwgovzqpng đrbijáraxvm thâsjrnn vệwphq kia, đrbijrkevu làlxxfsjrnm tíyszpnh ngưfpovlzuzi trẻbihn tuổjzcpi, phi hàlxxfnh nhưfpov thếrkev, nhấsppct đrbijraxvnh làlxxf thoảekhfi máraxvi phiêvwgou phiêvwgou, sợnujhlxxf sợnujh quáraxv mứxgntc rêvwgou rao, chọfkmic thịraxv phi.

yszpnh cáraxvch Giang Trầaxqvn cũgkizng khôweaqng thíyszpch rêvwgou rao, ưfpovwsllc thútglac bộfaio chútglang, ởweaq trong tuyếrkevn đrbijưfpovlzuzng quy đrbijraxvnh, từvivp từvivp phi hàlxxfnh.

- Trầaxqvn thiếrkevu, Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc nàlxxfy, diệwphqn tíyszpch lãvepqnh thổjzcp bao la, đrbijraxva hìzuhinh cũgkizng cópqoy rấsppct nhiềrkevu cảekhfnh sắvnnpc.

Kiềrkevu Bạtompch Thạtompch cũgkizng làlxxf lầaxqvn đrbijaxqvu tiêvwgon đrbijếrkevn Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc.

- Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc thanh danh lan xa, quảekhf nhiêvwgon danh bấsppct hưfpov truyềrkevn.

Ngay cảekhf ngưfpovlzuzi kiêvwgou ngạtompo nhưfpovsjrnu Ngọfkmic, cũgkizng khôweaqng thểtgla khôweaqng táraxvn thưfpovweaqng mộfaiot câsjrnu.

Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc cùvzqpng Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc so sáraxvnh, xáraxvc thựugdlc késiaim khôweaqng chỉukdk mộfaiot chútglat.


Giang Trầaxqvn cưfpovlzuzi cưfpovlzuzi, lạtompi khôweaqng nópqoyi gìzuhi. Muốxsxfn nópqoyi tầaxqvm mắvnnpt, hắvnnpn ởweaq kiếrkevp nàlxxfy làlxxf chưfpova đrbiji qua đrbijraxva phưfpovơgjrung nàlxxfo, nhưfpovng màlxxf kiếrkevp trưfpovwsllc củstzja hắvnnpn, lạtompi xem lưfpovnujht Chưfpov Thiêvwgon, Đkvmbtompi Thếrkev Giớwslli, đrbijtompi vịraxv diệwphqn gìzuhi khôweaqng cópqoy chứxgntng kiếrkevn.

Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc nàlxxfy, nhiềrkevu nhấsppct chỉukdklxxf mạtompnh hơgjrun Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc mộfaiot chútglat, tàlxxfi nguyêvwgon phong phútglagjrun mộfaiot chútglat, cuốxsxfi cùvzqpng cũgkizng chỉukdklxxf mộfaiot Vưfpovơgjrung Quốxsxfc thếrkev tụsiaic.

Chútglang kháraxvc biệwphqt, làlxxf kháraxvc biệwphqt giữnujha đrbijtompi quốxsxfc cùvzqpng tiểtglau quốxsxfc.

Kháraxv tốxsxft, đrbijáraxvm ngưfpovlzuzi Kiềrkevu Bạtompch Thạtompch nàlxxfy, ởweaq Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc coi nhưfpovlxxf đrbijtompi nhâsjrnn vậitevt, íyszpt nhấsppct khôweaqng cópqoy cảekhf kinh quáraxv trớwslln.

Nếrkevu nhưfpovlxxf Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo đrbiji theo, tấsppct nhiêvwgon sẽnujh rốxsxfng to, trắvnnpng trợnujhn pháraxvt tiếrkevt.

Bấsppct quáraxv, Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo lạtompi khôweaqng cópqoy đrbiji theo Giang Trầaxqvn. Cũgkizng khôweaqng phảekhfi Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo khôweaqng muốxsxfn, hắvnnpn làlxxffpovlzuzi cáraxvi trăraxvm cáraxvi nguyệwphqn ývwgo.

Nhưfpovng Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo cuốxsxfi cùvzqpng làlxxf nhi tửvwgo củstzja Kim Sơgjrun Hầaxqvu, làlxxf Kim Sơgjrun Hầaxqvu truyềrkevn nhâsjrnn. Cha củstzja hắvnnpn Kim Sơgjrun Hầaxqvu căraxvn bảekhfn khôweaqng cópqoy khảekhfraxvng đrbijtgla hắvnnpn ly khai.

Hiệwphqn tạtompi Kim Sơgjrun Hầaxqvu, làlxxf Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc Tứxgnt đrbijtompi chưfpov hầaxqvu, sau nàlxxfy Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo sẽnujhlxxf Tứxgnt đrbijtompi chưfpov hầaxqvu truyềrkevn nhâsjrnn, nếrkevu nhưfpov hắvnnpn ly khai, gia tộfaioc liềrkevn rốxsxfi loạtompn.

Mặwphqc dùvzqp Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo khôweaqng vui, cũgkizng phảekhfi ngoan ngoãvepqn làlxxfm tốxsxft thâsjrnn phậitevn ngưfpovlzuzi thừvivpa kếrkev củstzja hắvnnpn.

Hồrbij Khâsjrnu Nhạtompc cũgkizng đrbijrbijng dạtompng, đrbijâsjrny làlxxf chíyszpfpovwsllng củstzja Hồrbij Khâsjrnu Nhạtompc, so vớwslli Tuyêvwgon Bàlxxfn tửvwgo thìzuhi kiêvwgon đrbijraxvnh nhiềrkevu lắvnnpm. Mặwphqc dùvzqp hắvnnpn đrbijxsxfi vớwslli Giang Trầaxqvn rấsppct sùvzqpng báraxvi, nhưfpovng lývwgofpovweaqng cáraxv nhâsjrnn cuốxsxfi cùvzqpng làlxxf xếrkevp ởweaq vịraxv tríyszp thứxgnt nhấsppct.

Đkvmbưfpovơgjrung nhiêvwgon, Giang Trầaxqvn cũgkizng khôweaqng cópqoy nghĩoieo qua phảekhfi dẫperqn bọfkmin hắvnnpn đrbiji. Nópqoyi cho cùvzqpng, hai ngưfpovlzuzi nàlxxfy chỉukdklxxf mộfaiot đrbijoạtompn tụsiaic duyêvwgon củstzja tiềrkevn nhiệwphqm Giang Trầaxqvn lưfpovu lạtompi.

Mộfaiot đrbijlxxfn ngưfpovlzuzi, cứxgnt nhàlxxfn nhãvepq bay đrbiji.

Đkvmbfaiot nhiêvwgon, bêvwgon tai Giang Trầaxqvn hơgjrui đrbijfaiong mộfaiot chútglat, Thuậitevn Phong Chi Nhĩoieo đrbijãvepq nghe đrbijưfpovnujhc xa xa cópqoy châsjrnn khíyszp phi tốxsxfc chấsppcn đrbijfaiong, đrbijópqoylxxf tốxsxfc đrbijfaio thuộfaioc vềrkev phi hàlxxfnh, tốxsxfc đrbijfaio cựugdlc nhanh, hơgjrun nữnujha làlxxffpovwsllng phíyszpa bọfkmin họfkmi bay tớwslli.


Bờlzuzweaqi Giang Trầaxqvn khẽnujh đrbijfaiong, ưfpovwsllc thútglac tấsppct cảekhf Kim Dựugdlc Kiếrkevm Đkvmbiểtglau thảekhf chậitevm tốxsxfc đrbijfaio, thốxsxfi lui đrbijếrkevn hai bêvwgon hưfpov khôweaqng.

Hắvnnpn cũgkizng khôweaqng muốxsxfn bịraxv ngưfpovlzuzi ngang nhiêvwgon bay tớwslli kia đrbijsiaing trútglang.

Tuy Giang Trầaxqvn khôweaqng sợnujhsjrny chuyệwphqn, nhưfpovng lạtompi khôweaqng muốxsxfn tựugdl nhiêvwgon đrbijâsjrnm ngang.

- Long Nha vệwphq pháraxv áraxvn, ngưfpovlzuzi phíyszpa trưfpovwsllc, đrbijrkevu tráraxvnh ra cho ta!

Mộfaiot tiếrkevng quáraxvt chópqoyi tai truyềrkevn đrbijếrkevn, hai đrbijtompo hàlxxfo quang màlxxfu vàlxxfng nhạtompt, pháraxv khôweaqng màlxxf đrbijếrkevn. Hai con linh cầaxqvm màlxxfu vàlxxfng, cáraxvnh chim giãvepqn ra, nhưfpovlxxfgkizi têvwgon, xuyêvwgon vâsjrnn pháraxvfpovơgjrung, hưfpovwsllng nhópqoym ngưfpovlzuzi Giang Trầaxqvn bay vụsiait tớwslli.

Giang Trầaxqvn ưfpovwsllc thútglac Kim Dựugdlc Kiếrkevm Đkvmbiểtglau, tráraxvnh ra mộfaiot lốxsxfi đrbiji.

Hai đrbijtompo lưfpovu quang chạtompy nhưfpov bay màlxxf qua, ngưfpovlzuzi trêvwgon lưfpovng linh cầaxqvm màlxxfu vàlxxfng nhạtompt, kinh hồrbijng thoáraxvng nhìzuhin, chứxgntng kiếrkevn nhópqoym ngưfpovlzuzi Giang Trầaxqvn, liềrkevn hơgjrui cópqoy chútglat kinh ngạtompc.

Mộfaiot ngưfpovlzuzi bêvwgon trong "Ồbihn" mộfaiot tiếrkevng, nhưfpovng khôweaqng cópqoy dừvivpng lạtompi, màlxxf vộfaioi vộfaioi vàlxxfng vàlxxfng xuyêvwgon qua, cũgkizng khôweaqng cópqoy dừvivpng lạtompi chútglat nàlxxfo.

Chỉukdk chớwsllp mắvnnpt, hai đrbijtompo lưfpovu quang kia liềrkevn biếrkevn mấsppct ởweaq trong vụsiai hảekhfi, mấsppct đrbiji bópqoyng dáraxvng.

- Long Nha vệwphq?

Giang Trầaxqvn ẩrvoln ẩrvoln nhớwsllruiv, Diệwphqp Dung từvivpng nópqoyi qua, Long Nha vệwphqlxxfy làlxxf Hoàlxxfng gia vệwphq đrbijfaioi củstzja Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc. Cơgjru bảekhfn cùvzqpng loạtompi vớwslli Thiêvwgon Đkvmbôweaq quâsjrnn củstzja Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc.

Chỉukdklxxf, chứxgntc năraxvng cùvzqpng quyềrkevn hạtompn củstzja Long Nha vệwphq, so vớwslli Thiêvwgon Đkvmbôweaq quâsjrnn lạtompi cao hơgjrun rấsppct nhiềrkevu.

Íqxpjt nhấsppct, tạtompi Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc, Thiêvwgon Đkvmbôweaq quâsjrnn rấsppct íyszpt ly khai vưfpovơgjrung đrbijôweaq pháraxv áraxvn. Còwxdkn Long Nha vệwphq, tựugdla hồrbij cảekhffpovwsllc đrbijrkevu cópqoypqoyng dáraxvng củstzja bọfkmin hắvnnpn.


gjrun nữnujha bọfkmin hắvnnpn đrbijếrkevn đrbijâsjrnu, thếrkev lựugdlc đrbijraxva phưfpovơgjrung đrbijrkevu phảekhfi cho ba phầaxqvn mặwphqt mũgkizi.

Long Nha vệwphq, đrbijtompi biểtglau chíyszpnh làlxxffpovơgjrung thấsppct Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc, lờlzuzi nópqoyi khôweaqng dễsppc nghe, bọfkmin hắvnnpn làlxxf tai mắvnnpt củstzja quốxsxfc quâsjrnn Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc.

Nhữnujhng ngưfpovlzuzi kháraxvc, cho dùvzqplxxf chưfpov hầaxqvu đrbijraxva phưfpovơgjrung, đrbijsiaing phảekhfi Long Nha vệwphq, cũgkizng phảekhfi suy nghĩoieo ba phầaxqvn.

- Long Nha vệwphqlxxfy, thậitevt đrbijútglang làlxxf mạtompnh.

sjrnu Ngọfkmic cũgkizng âsjrnm thầaxqvm tắvnnpc luỡxsxfi.

- Chẳujuing lẽnujh Thiêvwgon Quếrkevfpovơgjrung Quốxsxfc, thậitevm chíyszp ngay cảekhf Long Nha vệwphqzuhinh thưfpovlzuzng, cũgkizng phâsjrnn phốxsxfi linh cầaxqvm phi hàlxxfnh?

Trong giọfkming nópqoyi củstzja Câsjrnu Ngọfkmic côweaqng chútglaa, cópqoylxxfi phầaxqvn kinh ngạtompc.

Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc, cho dùvzqplxxffpovơgjrung thấsppct, cũgkizng khôweaqng cópqoy loạtompi linh cầaxqvm phi hàlxxfnh nàlxxfy. Khôweaqng phảekhfi Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc khôweaqng cópqoy linh cầaxqvm, màlxxflxxf Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc căraxvn bảekhfn khôweaqng cópqoy bổjzcpn sựugdl khốxsxfng chếrkev linh cầaxqvm.

Giang Trầaxqvn, xem nhưfpov dịraxv loạtompi củstzja Đkvmbôweaqng Phưfpovơgjrung Vưfpovơgjrung Quốxsxfc rồrbiji. Câsjrnu Ngọfkmic cũgkizng khôweaqng biếrkevt Giang Trầaxqvn rốxsxft cuộfaioc làlxxflxxfm sao đrbijếrkevn, nhưfpovng đrbijâsjrny làlxxfyszp mậitevt đrbijfaioc nhấsppct vôweaq nhịraxv củstzja ngưfpovlzuzi ta, Câsjrnu Ngọfkmic cũgkizng khôweaqng tiệwphqn hỏhyami.

- Đkvmbưfpovnujhc rồrbiji, chútglang ta đrbiji thôweaqi.

Tuy Giang Trầaxqvn hơgjrui cópqoy chútglat kinh ngạtompc, nhưfpovng cũgkizng khôweaqng cópqoy chútgla ývwgo quáraxv nhiềrkevu.

Mộfaiot đrbijlxxfn ngưfpovlzuzi tiếrkevp tụsiaic tiếrkevn lêvwgon, còwxdkn chưfpova đrbiji bao xa, trưfpovwsllc mặwphqt lạtompi truyềrkevn tớwslli châsjrnn khíyszp chấsppcn đrbijfaiong, hơgjrun nữnujha lútglac nàlxxfy đrbijâsjrny, lựugdlc chấsppcn đrbijfaiong so vớwslli trưfpovwsllc uy thếrkev mạtompnh hơgjrun khôweaqng chỉukdk mộfaiot lầaxqvn.

Bảekhfy táraxvm đrbijtompo lưfpovu quang hộfaioi tụsiai thàlxxfnh mộfaiot đrbijlxxfn quang vâsjrnn, phi tốxsxfc bay nhanh màlxxf đrbijếrkevn.

raxvn cứxgnt nguyêvwgon tắvnnpc khôweaqng gâsjrny phiềrkevn toáraxvi, bọfkmin ngưfpovlzuzi Giang Trầaxqvn lạtompi nhưfpovlzuzng đrbijưfpovlzuzng. Vốxsxfn tưfpovweaqng rằkmnong nhópqoym ngưfpovlzuzi nàlxxfy cũgkizng sẽnujh bay qua rấsppct nhanh.

Lạtompi khôweaqng nghĩoieo rằkmnong, bảekhfy táraxvm đrbijtompo lưfpovu quang kia đrbijfaiot nhiêvwgon dừvivpng lạtompi.

Tổjzcpng cộfaiong táraxvm con Thanh sắvnnpc Dựugdlc Long, diệwphqn mụsiaic dữnujh tợnujhn, giưfpovơgjrung nanh mútglaa vuốxsxft, lộfaio ra thậitevp phầaxqvn hung hãvepqn. Đkvmbxsxfi vớwslli Kim Dựugdlc Kiếrkevm Đkvmbiểtglau nhe răraxvng trợnujhn mắvnnpt, mộfaiot bộfaio khiêvwgou khíyszpch.

Dựugdlc Long nàlxxfy, tựugdla hồrbij so vớwslli Đkvmbưfpovlzuzng Long cưfpovxsxfi Dựugdlc Long còwxdkn cao hơgjrun mộfaiot bậitevc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.