Độc Tôn Tam Giới

Chương 22 : Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 2

    trước sau   
Khôtjiong thểmkwe khôtjiong nóbdfsi, Dịcynqch Thásfupi Sơzxntrctdy nóbdfsi chuyệejpcn làrctdm việejpcc, so vớsgsoi Bạjlbhch Hổpjkm Hầutssu truyềwwiun nhârcten Bạjlbhch Chiếnsfan Vârcten giàrctd dặemysn nhiềwwiuu hơzxntn.

Bấijfht quásfup, Long Cốxkmct Chígaxqkazhơzxntng Thảgruao Giang Trầutssn cầutssn dùvqfgng, tựoefo nhiêrcten làrctd khôtjiong thểmkwe chuyểmkwen nhưkazhoesang.

- Khôtjiong cóbdfs ýqkph tứemys, Long Cốxkmct Chígaxqkazhơzxntng Thảgruao nàrctdy ta cóbdfs chỗsfup hữhzdau dụzzpang, khôtjiong thểmkwe chuyểmkwen nhưkazhoesang. Dịcynqch huynh cóbdfs thờxkmci gian, lạjlbhi nhàrctdm chásfupn đrcteếnsfan vìftay giai nhârcten bôtjion tẩhlmhu sao?

bdfsi xong, Giang Trầutssn giốxkmcng nhưkazhkazhxkmci màrctd khôtjiong phảgruai cưkazhxkmci liếnsfac nhìftayn Long Cưkazh Tuyếnsfat, nhưkazhng trong nộrkavi târctem lạjlbhi khôtjiong cho làrctd đrcteúptnwng. Nữhzda nhârcten nàrctdy đrctemkwe cho mộrkavt đrcteásfupm chưkazh hầutssu truyềwwiun nhârcten vìftayrctdng tranh phong, mìftaynh lạjlbhi khôtjiong nóbdfsi lờxkmci nàrctdo. Loạjlbhi nữhzda nhârcten nàrctdy, hoặemysc làrctd ásfupi mộrkavkazh vinh, hoặemysc làrctdrctem thuậanavt bấijfht chásfupnh. Mặemysc dùvqfg xinh đrctenybep nhưkazh hoa, lạjlbhi cóbdfs thểmkwe thếnsfarctdo?

Phóbdfsng ởzzpa kiếnsfap trưkazhsgsoc, loạjlbhi nữhzda nhârcten cấijfhp bậanavc nàrctdy, tưkazhsfupch làrctdm thịcynq nữhzda cho Giang Trầutssn hắctcun cũahfdng khôtjiong cóbdfs.

Dịcynqch Thásfupi Sơzxntzxnti cóbdfs chúptnwt xấijfhu hổpjkm, bấijfht quásfup đrcteếnsfan cùvqfgng vẫunimn còekmrn cóbdfs chúptnwt tu dưkazhftayng, nghĩwrml lạjlbhi, tựoefoa hồkazh nghĩwrml thôtjiong suốxkmct cásfupi gìftay. Bỗsfupng nhiêrcten khôtjiong nóbdfsi mộrkavt lờxkmci, hưkazhsgsong ra phígaxqa ngoàrctdi đrctei đrcteếnsfan.


Long Cưkazh Tuyếnsfat chứemysng kiếnsfan Dịcynqch Thásfupi Sơzxnt ly khai, trong nộrkavi târctem đrctexkmci vớsgsoi Giang Trầutssn lạjlbhi càrctdng thêrctem khóbdfs chịcynqu. Nàrctdng rấijfht hưkazhzzpang thụzzpa bọgruan thiếnsfau niêrcten nàrctdy vìftayrctdng tranh đrcteếnsfan đrcteijfhu đrctei, nhưkazh chúptnwng tinh phủtjiong nguyệejpct, mớsgsoi có thêrctẻ phụzzpa trợoesa ra nàrctdng vạjlbhn chúptnwng chúptnw mụzzpac a.

Thếnsfa nhưkazhng màrctd Giang Trầutssn nàrctdy, lạjlbhi phásfupkazh phong cảgruanh, quảgrua thựoefoc đrcteásfupng giậanavn.

Ghêrcte tởzzpam nhấijfht chígaxqnh làrctd, Giang Trầutssn nàrctdy, từvstw đrcteutssu tớsgsoi đrctetjioi rõzvgqrctdng khôtjiong cóbdfs xem nàrctdng thoásfupng mộrkavt phásfupt. Nàrctdy khôtjiong giốxkmcng phong cásfupch củtjioa thiếnsfau gia hoang đrcteưkazhxkmcng, ăemysn chơzxnti vôtjio đrcterkav kia a?

Nếnsfau đrctepjkmi lạjlbhi trưkazhsgsoc kia, cấijfhp bậanavc chưkazh hầutssu truyềwwiun nhârcten nhưkazh Giang Trầutssn, Long Cưkazh Tuyếnsfat ngay cảgrua con mắctcut cũahfdng chẳtjiong muốxkmcn đrctei nhìftayn. Thếnsfa nhưkazhng màrctd, hôtjiom nay loạjlbhi trưkazhxkmcng hợoesap nàrctdy, târctem lýqkph nữhzda nhârcten cổpjkm quásfupi, lạjlbhi làrctdm cho nàrctdng cảgruam thấijfhy rấijfht khôtjiong côtjiong bìftaynh, cảgruam thấijfhy Giang Trầutssn nàrctdy làrctd cốxkmc ýqkph hủtjioy đrctei tưkazh thásfupi củtjioa nàrctdng.

Thậanavm chígaxq, nàrctdng cảgruam thấijfhy, Giang Trầutssn cốxkmc ýqkph biểmkweu hiệejpcn hàrctdo phóbdfsng tiêrcteu sásfupi, lãwrmlnh khốxkmcc trang bứemysc, thậanavt ra làrctdvqfgng mộrkavt loạjlbhi thủtjio đrcteoạjlbhn khásfupc, đrcteếnsfan hấijfhp dẫunimn Long Cưkazh Tuyếnsfat nàrctdng chúptnw ýqkph.

- Truyềwwiun nhârcten mộrkavt tiểmkweu chưkazh hầutssu, còekmrn làrctd phếnsfa vậanavt, lạjlbhi chơzxnti loạjlbhi cao thârctem nàrctdy? Hừvstw, ta cũahfdng muốxkmcn nhìftayn mộrkavt chúptnwt, Giang Trầutssn ngưkazhơzxnti cóbdfs thểmkwezzpa trưkazhsgsoc mặemyst Long Cưkazh Tuyếnsfat ta xấijfhu mặemyst khôtjiong?

Ýoefo niệejpcm trong đrcteutssu xoay chuyểmkwen, Long Cưkazh Tuyếnsfat bỗsfupng nhiêrcten chârcten thàrctdnh màrctd đrcterkavng, bộrkav bộrkav sinh liêrcten, hưkazhsgsong Giang Trầutssn đrctei tớsgsoi.

- Giang Trầutssn đrcteúptnwng khôtjiong?

Long Cưkazh Tuyếnsfat thanh ârctem thanh linh.

- Theo ta đrcteưkazhoesac biếnsfat, Linh Dưkazhoesac cấijfhp bậanavc nàrctdy, ngưkazhơzxnti làrctd khôtjiong dùvqfgng đrcteưkazhoesac. Nhữhzdang thếnsfa huynh nàrctdy tranh mua Long Cốxkmct Chígaxqkazhơzxntng Thảgruao, làrctdftay giúptnwp ta giảgruai Thiêrcten Hàrctdn Chi Sásfupt. Lạjlbhi khôtjiong biếnsfat ngưkazhơzxnti tranh mua Long Cốxkmct Chígaxqkazhơzxntng Thảgruao nàrctdy, làrctdftaysfupi gìftay?

Mặemysc dùvqfg lờxkmci nóbdfsi củtjioa Long Cưkazh Tuyếnsfat khôtjiong phảgruai đrcteemysc biệejpct khóbdfs nghe, nhưkazhng màrctd rấijfht rõzvgqrctdng, Long Cốxkmct Chígaxqkazhơzxntng Thảgruao nàrctdy, dùvqfgng cấijfhp bậanavc củtjioa Giang Trầutssn ngưkazhơzxnti, căemysn bảgruan dùvqfgng khôtjiong đrcteếnsfan.

Nếnsfau nhưkazh Giang Trầutssn ngưkazhơzxnti tranh mua cũahfdng làrctdftay nịcynqnh nọgruat Long Cưkazh Tuyếnsfat ta, vậanavy thìftayrcten thấijfhy tốxkmct thìftay lấijfhy.

Giang Trầutssn khôtjiong hiểmkweu thấijfhu, nhìftayn xem nữhzda nhârcten cảgruam giásfupc hàrctdi lòekmrng nàrctdy, giốxkmcng nhưkazhkazhxkmci màrctd khôtjiong phảgruai cưkazhxkmci nóbdfsi:


- Vậanavy ngưkazhơzxnti cảgruam thấijfhy ta dùvqfgng làrctdm cásfupi gìftay?

- Ta mặemysc kệejpc ngưkazhơzxnti dùvqfgng làrctdm cásfupi gìftay. Nếnsfau nhưkazh ngưkazhơzxnti làrctd muốxkmcn đrcteưkazha cho ta, phầutssn thàrctdnh ýqkphrctdy ta nhậanavn. Ta sẽbpqr nhớsgso kỹljmk Giang Trầutssn ngưkazhơzxnti.

Long Cưkazh Tuyếnsfat ngữhzda khígaxq lạjlbhnh nhạjlbht:

- Nếnsfau nhưkazh khôtjiong phảgruai. Nhưkazh vậanavy, ta sẽbpqr khôtjiong nhớsgso kỹljmk Giang Trầutssn ngưkazhơzxnti rồkazhi.

Đlwsrârctey quảgrua thựoefoc làrctd trắctcung trợoesan uy hiếnsfap.

Long Cưkazh Tuyếnsfat mộrkavt chúptnwt cũahfdng khôtjiong cóbdfs che dấijfhu cảgruam giásfupc ưkazhu việejpct vềwwiu thiêrcten kim đrcteejpc nhấijfht chưkazh hầutssu củtjioa nàrctdng, ngữhzda khígaxq lạjlbhnh nhạjlbht, nhưkazhng lạjlbhi cóbdfs tựoefo tin đrctemkwe cho ngưkazhxkmci chârcten thậanavt đrcteásfupng tin.

- Tạjlbhi Đlwsrôtjiong Phưkazhơzxntng Vưkazhơzxntng Quốxkmcc mộrkavt trăemysm lẻjlbhsfupm lộrkav chưkazh hầutssu, đrctekazh vậanavt Long Cưkazh Tuyếnsfat ta muốxkmcn, còekmrn khôtjiong ai cóbdfs thểmkwe đrcteoạjlbht lấijfhy đrcteưkazhoesac.

Giang Trầutssn nhịcynqn khôtjiong đrcteưkazhoesac cưkazhxkmci lêrcten:

- Tuyệejpct đrctexkmci nhưkazh vậanavy? Lạjlbhi khôtjiong thểmkwebdfs ngoàrctdi ýqkph muốxkmcn?

- Khôtjiong cóbdfs khảgruaemysng ngoàrctdi ýqkph muốxkmcn.

Long Cưkazh Tuyếnsfat lạjlbhnh lùvqfgng nóbdfsi.

- Íctcut nhấijfht ta khôtjiong cóbdfs gặemysp đrcteưkazhoesac qua.

- Đlwsrưkazhoesac rồkazhi. . .


Giang Trầutssn cưkazhxkmci nhạjlbht mộrkavt tiếnsfang.

- Ta đrcteârctey chúptnwc mừvstwng ngưkazhơzxnti, hôtjiom nay ngưkazhơzxnti gặemysp đrcteưkazhoesac rồkazhi.

Khôtjiong thểmkwe khôtjiong nóbdfsi, nữhzda nhârcten nàrctdy cảgruam giásfupc vềwwiu sựoefo ưkazhu việejpct quásfup mạjlbhnh mẽbpqr. Coi nhưkazhrctdbdfs việejpcc cầutssu ngưkazhxkmci, cũahfdng làrctd mộrkavt bộrkav cao cao tạjlbhi thưkazhoesang, phảgruang phấijfht nóbdfsi chuyệejpcn cùvqfgng Giang Trầutssn hắctcun, làrctd mộrkavt loạjlbhi bốxkmc thígaxq, làrctd thiêrcten nga trắctcung chiếnsfau cốxkmc con cóbdfsc.

Thếnsfa nhưkazhng màrctd loạjlbhi tưkazh thásfupi nàrctdy ởzzpa trong mắctcut Giang Trầutssn, lạjlbhi buồkazhn cưkazhxkmci đrcteếnsfan khôtjiong thểmkwe lạjlbhi buồkazhn cưkazhxkmci.

Thiêrcten kim củtjioa Đlwsrôtjiong Phưkazhơzxntng Vưkazhơzxntng Quốxkmcc đrcteejpc nhấijfht chưkazh hầutssu? Cásfupi kia thìftay sao? Coi nhưkazhrctd bảgruan thârcten đrcteejpc nhấijfht chưkazh hầutssu, phóbdfsng ởzzpa kiếnsfap trưkazhsgsoc, ngay cảgruakazhsfupch xásfupch giàrctdy cho Giang Trầutssn hắctcun cũahfdng khôtjiong cóbdfs.

Nhìftayn qua bóbdfsng lưkazhng củtjioa Giang Trầutssn đrctei theo Dưkazhoesac Sưkazh Đlwsriệejpcn Tam Đlwsriệejpcn Chủtjio ly khai, Long Cưkazh Tuyếnsfat lầutssn thứemys nhấijfht ởzzpa trưkazhsgsoc mặemyst nam nhârcten mấijfht mặemyst mũahfdi.

- Giang Trầutssn, ta nhớsgso kỹljmk ngưkazhơzxnti rồkazhi. Cuốxkmci năemysm Tiềwwium Long thi hộrkavi tổpjkmng khảgruao thi, nếnsfau nhưkazh Long Cưkazh Tuyếnsfat ta cóbdfs thểmkwe cho ngưkazhơzxnti thuậanavn lợoesai thôtjiong qua, ta theo ngưkazhơzxnti mang họgrua Giang.

- Bạjlbhch Chiếnsfan Vârcten ta cũahfdng nhớsgso kỹljmk ngưkazhơzxnti rồkazhi. Hôtjiom nay xem nhưkazh ngưkazhơzxnti lợoesai hạjlbhi. Trêrcten Tiềwwium Long thi hộrkavi, ta sẽbpqr cho ngưkazhơzxnti biếnsfat, đrctectcuc tộrkavi Bạjlbhch Chiếnsfan Vârcten ta, khôtjiong phảgruai Giang Hãwrmln hầutssu nhàrctd ngưkazhơzxnti cóbdfs thểmkwe thừvstwa nhậanavn.

- Còekmrn cóbdfs Chu Tưkazhsgsoc Hầutssu phủtjio, Nhạjlbhn Môtjion Hầutssu phủtjio ta!

Nhữhzdang thứemys muốxkmcn xum xoe, lạjlbhi khôtjiong cóbdfs thàrctdnh côtjiong nàrctdy, trong lòekmrng đrctewwiuu nổpjkmi giậanavn. Bắctcut đrcteưkazhoesac quảgrua hồkazhng mềwwium nhưkazh Giang Trầutssn, còekmrn khôtjiong dồkazhn sứemysc bóbdfsp?

Loạjlbhi uy hiếnsfap nàrctdy, Giang Trầutssn tựoefo nhiêrcten sẽbpqr khôtjiong coi làrctd chuyệejpcn quan trọgruang. Ngưkazhoesac lạjlbhi nhữhzdang thứemysrctdy nguyêrcten mộrkavt đrcteásfupm tựoefosfupo danh tựoefo, đrctemkwe cho Giang Trầutssn ârctem thầutssm buồkazhn cưkazhxkmci.

- Cảgrua đrcteásfupm đrctewwiuu vộrkavi vãwrml cho biếnsfat têrcten họgrua. Cũahfdng tốxkmct, khỏmzcii phiềwwiun ta mấijfht thờxkmci gian tìftaym kiếnsfam têrcten củtjioa cásfupc ngưkazhơzxnti. Bạjlbhch Hổpjkm Hầutssu, Chu Tưkazhsgsoc Hầutssu, Nhạjlbhn Môtjion Hầutssu đrcteúptnwng khôtjiong? Cásfupc ngưkazhơzxnti rấijfht mang thùvqfg sao? Dùvqfgng khôtjiong đrcteưkazhoesac bao lârcteu, cásfupc ngưkazhơzxnti sẽbpqr biếnsfat, Giang Trầutssn ta so vớsgsoi cásfupc ngưkazhơzxnti càrctdng mang thùvqfg!

Nếnsfau nhưkazhrctdftaynh thưkazhxkmcng, Tam Đlwsriệejpcn Chủtjio quảgrua quyếnsfat sẽbpqr khôtjiong lẫunimn vàrctdo chưkazh hầutssu ârcten oásfupn.

Bấijfht quásfupptnwc nàrctdy, hắctcun khôtjiong cóbdfs lựoefoa chọgruan khásfupc. Hắctcun phảgruai ủtjiong hộrkav Giang Trầutssn.

Thờxkmci đrcteiểmkwem Giang Chígaxqnh tìftaym Tam Đlwsriệejpcn Chủtjio hắctcun, làrctd hắctcun biếnsfat, đrcteârctey làrctd lựoefoa chọgruan duy nhấijfht củtjioa hắctcun, cũahfdng làrctd lựoefoa chọgruan duy nhấijfht củtjioa Dưkazhoesac Sưkazh Đlwsriệejpcn.

Nếnsfau khôtjiong, lạjlbhi đrctemkwe cho Giang Trầutssn khôtjiong thoảgruai másfupi, tưkazhơzxntng đrcteưkazhơzxntng mấijfht đrctei Thầutssn Túptnw Tạjlbho Hóbdfsa Đlwsran, mấijfht đrctei mộrkavt đrctejlbhi sinh ýqkph.

Cọgruac sinh ýqkphrctdy, lạjlbhi khôtjiong phảgruai mấijfhy chưkazh hầutssu truyềwwiun nhârcten cóbdfs thểmkwe so sásfupnh.

zxntn nữhzdaa, mấijfhy chưkazh hầutssu truyềwwiun nhârcten nàrctdy, cũahfdng khôtjiong cóbdfsqkph do gìftay đrcteem lửbpqra giậanavn phásfupt tiếnsfat đrcteếnsfan trêrcten ngưkazhxkmci Dưkazhoesac Sưkazh Đlwsriệejpcn. Bọgruan hắctcun chỉdbed chọgruan Giang Trầutssn thoạjlbht nhìftayn càrctdng yếnsfau vớsgsoi tưkazhsfupch nơzxnti phásfupt tiếnsfat.

Vềwwiu phầutssn Giang Trầutssn ứemysng đrctexkmci nhưkazh thếnsfarctdo, lạjlbhi khôtjiong phảgruai Tam Đlwsriệejpcn Chủtjio muốxkmcn quan târctem. Hắctcun quan târctem, làrctdqkph xong hợoesap đrctekazhng.

Đlwsràrctdm phásfupn tiếnsfan hàrctdnh vôtjiovqfgng thuậanavn lợoesai, hợoesap đrctekazhng ngàrctdy hôtjiom qua đrcteãwrml soạjlbhn thảgruao tốxkmct. Sau khi Giang Trầutssn xem, ởzzpa mộrkavt ígaxqt chi tiếnsfat nhỏmzci đrcteưkazha ra ýqkph kiếnsfan, sau đrcteóbdfs liềwwiun đrctemkwe cho Giang Chígaxqnh kýqkph.

Loạjlbhi chuyệejpcn nhỏmzci nhặemyst nàrctdy, hắctcun đrcteưkazhxkmcng đrcteưkazhxkmcng làrctd Tiểmkweu Hầutssu gia, tựoefo nhiêrcten sẽbpqr khôtjiong đrcteígaxqch thârcten ra mặemyst.

Đlwsrưkazhơzxntng nhiêrcten, Giang Trầutssn cũahfdng khôtjiong cóbdfs khảgruaemysng hoàrctdn toàrctdn tin tưkazhzzpang Dưkazhoesac Sưkazh Đlwsriệejpcn, hai khârcteu mấijfhu chốxkmct, hắctcun vẫunimn muốxkmcn tựoefoftaynh khốxkmcng chếnsfa.

Khôtjiong cóbdfs khảgruaemysng đrcteem tấijfht cảgruagaxq phưkazhơzxntng cùvqfgng târctem đrctectcuc luyệejpcn chếnsfa dốxkmcc túptnwi tưkazhơzxntng thụzzpa.

Vạjlbhn nhấijfht Dưkazhoesac Sưkazh Đlwsriệejpcn cóbdfs đrcteưkazhoesac bígaxq phưkazhơzxntng cùvqfgng bígaxq quyếnsfat luyệejpcn chếnsfa, nổpjkmi lêrcten dãwrmlrctem, đrcteârctey làrctd khôtjiong thểmkwe khôtjiong phòekmrng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.