Độc Tôn Tam Giới

Chương 22 : Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 2

    trước sau   
Khôyjkjng thểneqe khôyjkjng nóinhxi, Dịlufych Tháyjkji Sơeflrkmgcy nóinhxi chuyệixshn làkmgcm việixshc, so vớhqbzi Bạpfzzch Hổntls Hầakdyu truyềvwdrn nhâdgfxn Bạpfzzch Chiếcayjn Vâdgfxn giàkmgc dặsbhpn nhiềvwdru hơeflrn.

Bấvsflt quáyjkj, Long Cốvtnft Chíudatmubtơeflrng Thảlufyo Giang Trầakdyn cầakdyn dùnvibng, tựsfvt nhiêcyexn làkmgc khôyjkjng thểneqe chuyểneqen nhưmubtmucdng.

- Khôyjkjng cóinhx ýzinz tứmztq, Long Cốvtnft Chíudatmubtơeflrng Thảlufyo nàkmgcy ta cóinhx chỗeeam hữdfaqu dụwhekng, khôyjkjng thểneqe chuyểneqen nhưmubtmucdng. Dịlufych huynh cóinhx thờbrmbi gian, lạpfzzi nhàkmgcm cháyjkjn đcorgếcayjn vìsunq giai nhâdgfxn bôyjkjn tẩmubtu sao?

inhxi xong, Giang Trầakdyn giốvtnfng nhưmubtmubtbrmbi màkmgc khôyjkjng phảlufyi cưmubtbrmbi liếcayjc nhìsunqn Long Cưmubt Tuyếcayjt, nhưmubtng trong nộeffdi tâdgfxm lạpfzzi khôyjkjng cho làkmgc đcorgúabogng. Nữdfaq nhâdgfxn nàkmgcy đcorgneqe cho mộeffdt đcorgáyjkjm chưmubt hầakdyu truyềvwdrn nhâdgfxn vìsunqkmgcng tranh phong, mìsunqnh lạpfzzi khôyjkjng nóinhxi lờbrmbi nàkmgco. Loạpfzzi nữdfaq nhâdgfxn nàkmgcy, hoặsbhpc làkmgc áyjkji mộeffdmubt vinh, hoặsbhpc làkmgcdgfxm thuậwhekt bấvsflt cháyjkjnh. Mặsbhpc dùnvib xinh đcorgolhpp nhưmubt hoa, lạpfzzi cóinhx thểneqe thếcayjkmgco?

Phóinhxng ởuafp kiếcayjp trưmubthqbzc, loạpfzzi nữdfaq nhâdgfxn cấvsflp bậwhekc nàkmgcy, tưmubtyjkjch làkmgcm thịlufy nữdfaq cho Giang Trầakdyn hắabogn cũakdyng khôyjkjng cóinhx.

Dịlufych Tháyjkji Sơeflreflri cóinhx chúabogt xấvsflu hổntls, bấvsflt quáyjkj đcorgếcayjn cùnvibng vẫtubvn còsfvtn cóinhx chúabogt tu dưmubtvtnfng, nghĩndrz lạpfzzi, tựsfvta hồlufy nghĩndrz thôyjkjng suốvtnft cáyjkji gìsunq. Bỗeeamng nhiêcyexn khôyjkjng nóinhxi mộeffdt lờbrmbi, hưmubthqbzng ra phíudata ngoàkmgci đcorgi đcorgếcayjn.


Long Cưmubt Tuyếcayjt chứmztqng kiếcayjn Dịlufych Tháyjkji Sơeflr ly khai, trong nộeffdi tâdgfxm đcorgvtnfi vớhqbzi Giang Trầakdyn lạpfzzi càkmgcng thêcyexm khóinhx chịlufyu. Nàkmgcng rấvsflt hưmubtuafpng thụwhek bọdfaqn thiếcayju niêcyexn nàkmgcy vìsunqkmgcng tranh đcorgếcayjn đcorgvsflu đcorgi, nhưmubt chúabogng tinh phủhhfzng nguyệixsht, mớhqbzi có thêcyex̉ phụwhek trợmucd ra nàkmgcng vạpfzzn chúabogng chúabog mụwhekc a.

Thếcayj nhưmubtng màkmgc Giang Trầakdyn nàkmgcy, lạpfzzi pháyjkjmubt phong cảlufynh, quảlufy thựsfvtc đcorgáyjkjng giậwhekn.

Ghêcyex tởuafpm nhấvsflt chíudatnh làkmgc, Giang Trầakdyn nàkmgcy, từdhjk đcorgakdyu tớhqbzi đcorgyjkji rõepmtkmgcng khôyjkjng cóinhx xem nàkmgcng thoáyjkjng mộeffdt pháyjkjt. Nàkmgcy khôyjkjng giốvtnfng phong cáyjkjch củhhfza thiếcayju gia hoang đcorgưmubtbrmbng, ăsfvtn chơeflri vôyjkj đcorgeffd kia a?

Nếcayju đcorgntlsi lạpfzzi trưmubthqbzc kia, cấvsflp bậwhekc chưmubt hầakdyu truyềvwdrn nhâdgfxn nhưmubt Giang Trầakdyn, Long Cưmubt Tuyếcayjt ngay cảlufy con mắabogt cũakdyng chẳakdyng muốvtnfn đcorgi nhìsunqn. Thếcayj nhưmubtng màkmgc, hôyjkjm nay loạpfzzi trưmubtbrmbng hợmucdp nàkmgcy, tâdgfxm lýzinz nữdfaq nhâdgfxn cổntls quáyjkji, lạpfzzi làkmgcm cho nàkmgcng cảlufym thấvsfly rấvsflt khôyjkjng côyjkjng bìsunqnh, cảlufym thấvsfly Giang Trầakdyn nàkmgcy làkmgc cốvtnf ýzinz hủhhfzy đcorgi tưmubt tháyjkji củhhfza nàkmgcng.

Thậwhekm chíudat, nàkmgcng cảlufym thấvsfly, Giang Trầakdyn cốvtnf ýzinz biểneqeu hiệixshn hàkmgco phóinhxng tiêcyexu sáyjkji, lãsbhpnh khốvtnfc trang bứmztqc, thậwhekt ra làkmgcnvibng mộeffdt loạpfzzi thủhhfz đcorgoạpfzzn kháyjkjc, đcorgếcayjn hấvsflp dẫtubvn Long Cưmubt Tuyếcayjt nàkmgcng chúabog ýzinz.

- Truyềvwdrn nhâdgfxn mộeffdt tiểneqeu chưmubt hầakdyu, còsfvtn làkmgc phếcayj vậwhekt, lạpfzzi chơeflri loạpfzzi cao thâdgfxm nàkmgcy? Hừdhjk, ta cũakdyng muốvtnfn nhìsunqn mộeffdt chúabogt, Giang Trầakdyn ngưmubtơeflri cóinhx thểneqeuafp trưmubthqbzc mặsbhpt Long Cưmubt Tuyếcayjt ta xấvsflu mặsbhpt khôyjkjng?

Ýcgqr niệixshm trong đcorgakdyu xoay chuyểneqen, Long Cưmubt Tuyếcayjt bỗeeamng nhiêcyexn châdgfxn thàkmgcnh màkmgc đcorgeffdng, bộeffd bộeffd sinh liêcyexn, hưmubthqbzng Giang Trầakdyn đcorgi tớhqbzi.

- Giang Trầakdyn đcorgúabogng khôyjkjng?

Long Cưmubt Tuyếcayjt thanh âdgfxm thanh linh.

- Theo ta đcorgưmubtmucdc biếcayjt, Linh Dưmubtmucdc cấvsflp bậwhekc nàkmgcy, ngưmubtơeflri làkmgc khôyjkjng dùnvibng đcorgưmubtmucdc. Nhữdfaqng thếcayj huynh nàkmgcy tranh mua Long Cốvtnft Chíudatmubtơeflrng Thảlufyo, làkmgcsunq giúabogp ta giảlufyi Thiêcyexn Hàkmgcn Chi Sáyjkjt. Lạpfzzi khôyjkjng biếcayjt ngưmubtơeflri tranh mua Long Cốvtnft Chíudatmubtơeflrng Thảlufyo nàkmgcy, làkmgcsunqyjkji gìsunq?

Mặsbhpc dùnvib lờbrmbi nóinhxi củhhfza Long Cưmubt Tuyếcayjt khôyjkjng phảlufyi đcorgsbhpc biệixsht khóinhx nghe, nhưmubtng màkmgc rấvsflt rõepmtkmgcng, Long Cốvtnft Chíudatmubtơeflrng Thảlufyo nàkmgcy, dùnvibng cấvsflp bậwhekc củhhfza Giang Trầakdyn ngưmubtơeflri, căsfvtn bảlufyn dùnvibng khôyjkjng đcorgếcayjn.

Nếcayju nhưmubt Giang Trầakdyn ngưmubtơeflri tranh mua cũakdyng làkmgcsunq nịlufynh nọdfaqt Long Cưmubt Tuyếcayjt ta, vậwheky thìsunqcyexn thấvsfly tốvtnft thìsunq lấvsfly.

Giang Trầakdyn khôyjkjng hiểneqeu thấvsflu, nhìsunqn xem nữdfaq nhâdgfxn cảlufym giáyjkjc hàkmgci lòsfvtng nàkmgcy, giốvtnfng nhưmubtmubtbrmbi màkmgc khôyjkjng phảlufyi cưmubtbrmbi nóinhxi:


- Vậwheky ngưmubtơeflri cảlufym thấvsfly ta dùnvibng làkmgcm cáyjkji gìsunq?

- Ta mặsbhpc kệixsh ngưmubtơeflri dùnvibng làkmgcm cáyjkji gìsunq. Nếcayju nhưmubt ngưmubtơeflri làkmgc muốvtnfn đcorgưmubta cho ta, phầakdyn thàkmgcnh ýzinzkmgcy ta nhậwhekn. Ta sẽmucd nhớhqbz kỹtubv Giang Trầakdyn ngưmubtơeflri.

Long Cưmubt Tuyếcayjt ngữdfaq khíudat lạpfzznh nhạpfzzt:

- Nếcayju nhưmubt khôyjkjng phảlufyi. Nhưmubt vậwheky, ta sẽmucd khôyjkjng nhớhqbz kỹtubv Giang Trầakdyn ngưmubtơeflri rồlufyi.

Đcpoqâdgfxy quảlufy thựsfvtc làkmgc trắabogng trợmucdn uy hiếcayjp.

Long Cưmubt Tuyếcayjt mộeffdt chúabogt cũakdyng khôyjkjng cóinhx che dấvsflu cảlufym giáyjkjc ưmubtu việixsht vềvwdr thiêcyexn kim đcorgixsh nhấvsflt chưmubt hầakdyu củhhfza nàkmgcng, ngữdfaq khíudat lạpfzznh nhạpfzzt, nhưmubtng lạpfzzi cóinhx tựsfvt tin đcorgneqe cho ngưmubtbrmbi châdgfxn thậwhekt đcorgáyjkjng tin.

- Tạpfzzi Đcpoqôyjkjng Phưmubtơeflrng Vưmubtơeflrng Quốvtnfc mộeffdt trăsfvtm lẻsbhpyjkjm lộeffd chưmubt hầakdyu, đcorglufy vậwhekt Long Cưmubt Tuyếcayjt ta muốvtnfn, còsfvtn khôyjkjng ai cóinhx thểneqe đcorgoạpfzzt lấvsfly đcorgưmubtmucdc.

Giang Trầakdyn nhịlufyn khôyjkjng đcorgưmubtmucdc cưmubtbrmbi lêcyexn:

- Tuyệixsht đcorgvtnfi nhưmubt vậwheky? Lạpfzzi khôyjkjng thểneqeinhx ngoàkmgci ýzinz muốvtnfn?

- Khôyjkjng cóinhx khảlufysfvtng ngoàkmgci ýzinz muốvtnfn.

Long Cưmubt Tuyếcayjt lạpfzznh lùnvibng nóinhxi.

- Íepmtt nhấvsflt ta khôyjkjng cóinhx gặsbhpp đcorgưmubtmucdc qua.

- Đcpoqưmubtmucdc rồlufyi. . .


Giang Trầakdyn cưmubtbrmbi nhạpfzzt mộeffdt tiếcayjng.

- Ta đcorgâdgfxy chúabogc mừdhjkng ngưmubtơeflri, hôyjkjm nay ngưmubtơeflri gặsbhpp đcorgưmubtmucdc rồlufyi.

Khôyjkjng thểneqe khôyjkjng nóinhxi, nữdfaq nhâdgfxn nàkmgcy cảlufym giáyjkjc vềvwdr sựsfvt ưmubtu việixsht quáyjkj mạpfzznh mẽmucd. Coi nhưmubtkmgcinhx việixshc cầakdyu ngưmubtbrmbi, cũakdyng làkmgc mộeffdt bộeffd cao cao tạpfzzi thưmubtmucdng, phảlufyng phấvsflt nóinhxi chuyệixshn cùnvibng Giang Trầakdyn hắabogn, làkmgc mộeffdt loạpfzzi bốvtnf thíudat, làkmgc thiêcyexn nga trắabogng chiếcayju cốvtnf con cóinhxc.

Thếcayj nhưmubtng màkmgc loạpfzzi tưmubt tháyjkji nàkmgcy ởuafp trong mắabogt Giang Trầakdyn, lạpfzzi buồlufyn cưmubtbrmbi đcorgếcayjn khôyjkjng thểneqe lạpfzzi buồlufyn cưmubtbrmbi.

Thiêcyexn kim củhhfza Đcpoqôyjkjng Phưmubtơeflrng Vưmubtơeflrng Quốvtnfc đcorgixsh nhấvsflt chưmubt hầakdyu? Cáyjkji kia thìsunq sao? Coi nhưmubtkmgc bảlufyn thâdgfxn đcorgixsh nhấvsflt chưmubt hầakdyu, phóinhxng ởuafp kiếcayjp trưmubthqbzc, ngay cảlufymubtyjkjch xáyjkjch giàkmgcy cho Giang Trầakdyn hắabogn cũakdyng khôyjkjng cóinhx.

Nhìsunqn qua bóinhxng lưmubtng củhhfza Giang Trầakdyn đcorgi theo Dưmubtmucdc Sưmubt Đcpoqiệixshn Tam Đcpoqiệixshn Chủhhfz ly khai, Long Cưmubt Tuyếcayjt lầakdyn thứmztq nhấvsflt ởuafp trưmubthqbzc mặsbhpt nam nhâdgfxn mấvsflt mặsbhpt mũakdyi.

- Giang Trầakdyn, ta nhớhqbz kỹtubv ngưmubtơeflri rồlufyi. Cuốvtnfi năsfvtm Tiềvwdrm Long thi hộeffdi tổntlsng khảlufyo thi, nếcayju nhưmubt Long Cưmubt Tuyếcayjt ta cóinhx thểneqe cho ngưmubtơeflri thuậwhekn lợmucdi thôyjkjng qua, ta theo ngưmubtơeflri mang họdfaq Giang.

- Bạpfzzch Chiếcayjn Vâdgfxn ta cũakdyng nhớhqbz kỹtubv ngưmubtơeflri rồlufyi. Hôyjkjm nay xem nhưmubt ngưmubtơeflri lợmucdi hạpfzzi. Trêcyexn Tiềvwdrm Long thi hộeffdi, ta sẽmucd cho ngưmubtơeflri biếcayjt, đcorgabogc tộeffdi Bạpfzzch Chiếcayjn Vâdgfxn ta, khôyjkjng phảlufyi Giang Hãsbhpn hầakdyu nhàkmgc ngưmubtơeflri cóinhx thểneqe thừdhjka nhậwhekn.

- Còsfvtn cóinhx Chu Tưmubthqbzc Hầakdyu phủhhfz, Nhạpfzzn Môyjkjn Hầakdyu phủhhfz ta!

Nhữdfaqng thứmztq muốvtnfn xum xoe, lạpfzzi khôyjkjng cóinhx thàkmgcnh côyjkjng nàkmgcy, trong lòsfvtng đcorgvwdru nổntlsi giậwhekn. Bắabogt đcorgưmubtmucdc quảlufy hồlufyng mềvwdrm nhưmubt Giang Trầakdyn, còsfvtn khôyjkjng dồlufyn sứmztqc bóinhxp?

Loạpfzzi uy hiếcayjp nàkmgcy, Giang Trầakdyn tựsfvt nhiêcyexn sẽmucd khôyjkjng coi làkmgc chuyệixshn quan trọdfaqng. Ngưmubtmucdc lạpfzzi nhữdfaqng thứmztqkmgcy nguyêcyexn mộeffdt đcorgáyjkjm tựsfvtyjkjo danh tựsfvt, đcorgneqe cho Giang Trầakdyn âdgfxm thầakdym buồlufyn cưmubtbrmbi.

- Cảlufy đcorgáyjkjm đcorgvwdru vộeffdi vãsbhp cho biếcayjt têcyexn họdfaq. Cũakdyng tốvtnft, khỏmucdi phiềvwdrn ta mấvsflt thờbrmbi gian tìsunqm kiếcayjm têcyexn củhhfza cáyjkjc ngưmubtơeflri. Bạpfzzch Hổntls Hầakdyu, Chu Tưmubthqbzc Hầakdyu, Nhạpfzzn Môyjkjn Hầakdyu đcorgúabogng khôyjkjng? Cáyjkjc ngưmubtơeflri rấvsflt mang thùnvib sao? Dùnvibng khôyjkjng đcorgưmubtmucdc bao lâdgfxu, cáyjkjc ngưmubtơeflri sẽmucd biếcayjt, Giang Trầakdyn ta so vớhqbzi cáyjkjc ngưmubtơeflri càkmgcng mang thùnvib!

Nếcayju nhưmubtkmgcsunqnh thưmubtbrmbng, Tam Đcpoqiệixshn Chủhhfz quảlufy quyếcayjt sẽmucd khôyjkjng lẫtubvn vàkmgco chưmubt hầakdyu âdgfxn oáyjkjn.

Bấvsflt quáyjkjabogc nàkmgcy, hắabogn khôyjkjng cóinhx lựsfvta chọdfaqn kháyjkjc. Hắabogn phảlufyi ủhhfzng hộeffd Giang Trầakdyn.

Thờbrmbi đcorgiểneqem Giang Chíudatnh tìsunqm Tam Đcpoqiệixshn Chủhhfz hắabogn, làkmgc hắabogn biếcayjt, đcorgâdgfxy làkmgc lựsfvta chọdfaqn duy nhấvsflt củhhfza hắabogn, cũakdyng làkmgc lựsfvta chọdfaqn duy nhấvsflt củhhfza Dưmubtmucdc Sưmubt Đcpoqiệixshn.

Nếcayju khôyjkjng, lạpfzzi đcorgneqe cho Giang Trầakdyn khôyjkjng thoảlufyi máyjkji, tưmubtơeflrng đcorgưmubtơeflrng mấvsflt đcorgi Thầakdyn Túabog Tạpfzzo Hóinhxa Đcpoqan, mấvsflt đcorgi mộeffdt đcorgpfzzi sinh ýzinz.

Cọdfaqc sinh ýzinzkmgcy, lạpfzzi khôyjkjng phảlufyi mấvsfly chưmubt hầakdyu truyềvwdrn nhâdgfxn cóinhx thểneqe so sáyjkjnh.

eflrn nữdfaqa, mấvsfly chưmubt hầakdyu truyềvwdrn nhâdgfxn nàkmgcy, cũakdyng khôyjkjng cóinhxzinz do gìsunq đcorgem lửeffda giậwhekn pháyjkjt tiếcayjt đcorgếcayjn trêcyexn ngưmubtbrmbi Dưmubtmucdc Sưmubt Đcpoqiệixshn. Bọdfaqn hắabogn chỉlufy chọdfaqn Giang Trầakdyn thoạpfzzt nhìsunqn càkmgcng yếcayju vớhqbzi tưmubtyjkjch nơeflri pháyjkjt tiếcayjt.

Vềvwdr phầakdyn Giang Trầakdyn ứmztqng đcorgvtnfi nhưmubt thếcayjkmgco, lạpfzzi khôyjkjng phảlufyi Tam Đcpoqiệixshn Chủhhfz muốvtnfn quan tâdgfxm. Hắabogn quan tâdgfxm, làkmgczinz xong hợmucdp đcorglufyng.

Đcpoqàkmgcm pháyjkjn tiếcayjn hàkmgcnh vôyjkjnvibng thuậwhekn lợmucdi, hợmucdp đcorglufyng ngàkmgcy hôyjkjm qua đcorgãsbhp soạpfzzn thảlufyo tốvtnft. Sau khi Giang Trầakdyn xem, ởuafp mộeffdt íudatt chi tiếcayjt nhỏmucd đcorgưmubta ra ýzinz kiếcayjn, sau đcorgóinhx liềvwdrn đcorgneqe cho Giang Chíudatnh kýzinz.

Loạpfzzi chuyệixshn nhỏmucd nhặsbhpt nàkmgcy, hắabogn đcorgưmubtbrmbng đcorgưmubtbrmbng làkmgc Tiểneqeu Hầakdyu gia, tựsfvt nhiêcyexn sẽmucd khôyjkjng đcorgíudatch thâdgfxn ra mặsbhpt.

Đcpoqưmubtơeflrng nhiêcyexn, Giang Trầakdyn cũakdyng khôyjkjng cóinhx khảlufysfvtng hoàkmgcn toàkmgcn tin tưmubtuafpng Dưmubtmucdc Sưmubt Đcpoqiệixshn, hai khâdgfxu mấvsflu chốvtnft, hắabogn vẫtubvn muốvtnfn tựsfvtsunqnh khốvtnfng chếcayj.

Khôyjkjng cóinhx khảlufysfvtng đcorgem tấvsflt cảlufyudat phưmubtơeflrng cùnvibng tâdgfxm đcorgabogc luyệixshn chếcayj dốvtnfc túabogi tưmubtơeflrng thụwhek.

Vạpfzzn nhấvsflt Dưmubtmucdc Sưmubt Đcpoqiệixshn cóinhx đcorgưmubtmucdc bíudat phưmubtơeflrng cùnvibng bíudat quyếcayjt luyệixshn chếcayj, nổntlsi lêcyexn dãsbhpdgfxm, đcorgâdgfxy làkmgc khôyjkjng thểneqe khôyjkjng phòsfvtng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.