Độc Tôn Tam Giới

Chương 219 : Giang Trần ra tay hào phóng 2

    trước sau   
Giang Trầbteun gậcssrt gậcssrt đtnfnbteuu, thuậcssrn tay lấdehiy ra mộioctt lọsatk đtnfnan dưninkelabc:

- Huynh đtnfnmeve, đtnfna tạgwmxjgod̀i. Đejghâaoldy làkbvs mấdehiy khỏdcioa đtnfnan dưninkelabc hồaxlai nguyêaodtn tụvrid khíwtil, têaodtn làkbvs Thưninkơvidung Hảtasni Đejghan, cómwji thểpzwj lậcssrp tứunplc khôjgodi phụvridc nămevem thàkbvsnh châaoldn khíwtil, xem nhưnink mộioctt phầbteun tâaoldm ýynzd, cáunplm ơvidun chỉlgzd đtnfniểpzwjm củfunya ngưninkơvidui.

Dựejghc Long Kỵmyzvkbvs kia sữaxlang sờerch, thuậcssrn tay tiếrmgep bìkdztnh thuốmyzvc nékbvsm tớtluri. Vẹlgzdt núiikzt lọsatk, đtnfnmiett ởwtilaodtn mũcabdi nghe nghe, sắbteuc mặmiett hơvidui đtnfnclnii.

Hắbteun vốmyzvn cho rằlokqng, đtnfnmyzvi phưninkơvidung làkbvsmwjii giỡejghn, khảtasnmeveng tiệmeven tay đtnfnưninka hắbteun mộioctt íwtilt đtnfnan dưninkelabc khôjgodng nhậcssrp lưninku.

Khôjgodng nghĩkbvs tớtluri, nàkbvsy thậcssrt đtnfnúiikzng làkbvs đtnfnan dưninkelabc hồaxlai nguyêaodtn tụvrid khíwtil, hơvidun nữaxlaa đtnfnioct nồaxlang đtnfncssrm cao nhưnink thếrmge, mặmietc dùdbtg trêaodtn thịgfmu trưninkơvidùng Thiêaodtn Quếrmgeninkơvidung Quốmyzvc, tuyệmevet đtnfnmyzvi cũcabdng làkbvs trâaoldn phẩajbam!

Dựejghc Long Kỵmyzvkbvs đtnfngwmxi hỉlgzd:


- Quảtasn nhiêaodtn làkbvs kháunplch quýynzd củfunya vưninkơvidung tửjgod, phầbteun hậcssru thưninkwtilng nàkbvsy, tạgwmxi hạgwmx sao có thêaodt̉ nhậcssrn, xấdehiu hổclni a.

mwjii làkbvs xấdehiu hổclni, nhưninkng màkbvskbvsn tay nắbteum bìkdztnh thuốmyzvc, lạgwmxi rấdehit chặmiett, tưninḳa nhưnink sợelab buôjgodng lỏdciong bịgfmu giómwji quékbvst đtnfni, mộioctt bộioct nhưnink nhặmiett đtnfnưninkelabc chíwtil bảtasno.

cabdng khómwji tráunplch hắbteun thấdehit thốmyzv nhưnink thếrmge, dùdbtgng thâaoldn phậcssrn Dựejghc Long Kỵmyzvkbvs tuầbteun tra biêaodtn cảtasnnh nhưnink hắbteun, nhìkdztn nhưnink phong quang, kỳajba thậcssrt đtnfngfmua vịgfmu khôjgodng cao.

kbvsmwjii thu nhậcssrp, càkbvsng làkbvs íwtilt đtnfnếrmgen thưninkơvidung cảtasnm. Tuy ngẫqmieu nhiêaodtn cómwji thểpzwj thu đtnfnưninkelabc mộioctt íwtilt gìkdzt đtnfnómwji, nhưninkng màkbvsdbtgng ởwtil trêaodtn tu luyệmeven võbupl đtnfngwmxo, cũcabdng làkbvs chíwtiln trâaoldu mấdehit sợelabi lôjgodng.

Nhưnink loạgwmxi Hồaxlai Nguyêaodtn Đejghan trâaoldn phẩajbam nàkbvsy, vớtluri hắbteun màkbvsmwjii, quảtasn thựejghc làkbvs xa xỉlgzd, trưninktlurc kia nghĩkbvscabdng khôjgodng cómwji nghĩkbvs qua, chớtlurmwjii chi làkbvs đtnfni mua.

- Ta vâaoldn du cáunplc quốmyzvc gia, cũcabdng đtnfnãznnd gặmietp rấdehit nhiềbffzu biêaodtn phòkbvsng kỵmyzvkbvs, nhưninkng nhiệmevet tâaoldm nhưninkunplc hạgwmx, ngưninkelabc lạgwmxi làkbvs hiếrmgem thấdehiy.

Giang Trầbteun cưninkerchi cưninkerchi.

- Mộioctt chúiikzt lễejgh vậcssrt, khôjgodng cầbteun nómwjii đtnfnếrmgen.

Dựejghc Long Kỵmyzvkbvs kia cưninkerchi hắbteuc hắbteuc, gãznndi gãznndi đtnfnbteuu, cómwji chúiikzt ngưninkelabng ngùdbtgng:

- Đejghúiikzng rồaxlai, cáunplc ngưninkơvidui đtnfnãznnd khôjgodng vộiocti đtnfni, ta lạgwmxi nómwjii vớtluri cáunplc ngưninkơvidui mộioctt íwtilt sựejghkdztnh cấdehim kịgfmu.

- Từnlwevidui nàkbvsy đtnfni vàkbvso, bay ra khoảtasnng mộioctt ngàkbvsn hai trămevem dặmietm, sẽbteu tiếrmgen vàkbvso mộioctt khu vựejghc. Tạgwmxi đtnfnâaoldy nhấdehit đtnfngfmunh phảtasni chúiikz ýynzd, chứunplng kiếrmgen ngưninkerchi mặmietc áunplo bàkbvso hồaxlang, thêaodtu đtnfnưninkerchng vâaoldn màkbvsu xanh da trờerchi, nhấdehit đtnfngfmunh phảtasni cẩajban thậcssrn. Loạgwmxi ngưninkerchi nàkbvsy, chọsatkc khôjgodng đtnfnưninkelabc.

- A? Đejghómwjikbvsninkerchng nhâaoldn gìkdzt?

- Đejghâaoldy làkbvs ngưninkerchi Càkbvsn Lam Bắbteuc Cung. Càkbvsn Lam Bắbteuc Cung, làkbvs mộioctt trong mấdehiy đtnfngwmxo tràkbvsng thếrmge tụvridc củfunya Bảtasno Thụvridjgodng ởwtil Thiêaodtn Quếrmgeninkơvidung Quốmyzvc, tạgwmxi Tâaoldy Bắbteuc bộioct củfunya Thiêaodtn Quếrmgeninkơvidung Quốmyzvc, cómwji lựejghc ảtasnnh hưninkwtilng tuyệmevet đtnfnmyzvi!


- Càkbvsn Lam Bắbteuc Cung.

Giang Trầbteun yêaodtn lặmietng nhớtlur kỹlokq bốmyzvn chữaxlakbvsy.

- … Lạgwmxi đtnfnếrmgen nơvidui đtnfnâaoldy, làkbvs mộioctt u cốmyzvc mâaoldy mùdbtg um tùdbtgm, nơvidui nàkbvsy, ngàkbvsn vạgwmxn lầbteun đtnfnnlweng gâaoldy chuyệmeven. Ngưninkerchi nơvidui nàkbvsy, tuy khôjgodng giốmyzvng Càkbvsn Lam Bắbteuc Cung báunpl đtnfngwmxo nhưnink vậcssry, nhưninkng làkbvs mộioctt nơvidui thịgfmu phi. Gâaoldy chuyệmeven khôjgodng tốmyzvt, sẽbteu bịgfmu chộioctp tớtluri làkbvsm dưninkelabc nôjgod, cũcabdng khôjgodng giếrmget ngưninkơvidui, cũcabdng khôjgodng đtnfnáunplnh ngưninkơvidui, chỉlgzd cầbteun ngưninkơvidui làkbvsm nôjgod bộioctc mưninkerchi nămevem hai mưninkơvidui nămevem. Nơvidui nàkbvsy, gọsatki làkbvs Thanh Dưninkơvidung Cốmyzvc.

- Thanh Dưninkơvidung Cốmyzvc...

Giang Trầbteun lạgwmxi nhớtlur kỹlokqunpli têaodtn nàkbvsy.

- Qua Thanh Dưninkơvidung Cốmyzvc, mặmietc dùdbtgcabdng đtnfni qua íwtilt thếrmge lựejghc, nhưninkng sẽbteu khôjgodng cómwji quáunpl nhiềbffzu trởwtil ngạgwmxi. Dùdbtgmwji chuyệmeven gìkdzt, dùdbtgng thâaoldn phậcssrn củfunya tứunplninkơvidung tửjgod, cũcabdng cómwji thểpzwj giảtasni quyếrmget. Nómwjii ngắbteun lạgwmxi, lầbteun nàkbvsy đtnfni vưninkơvidung đtnfnôjgod, ởwtilkbvsn Lam Bắbteuc Cung cùdbtgng Thanh Dưninkơvidung Cốmyzvc, phảtasni coi chừnlweng mộioctt íwtilt.

- Sau khi đtnfnếrmgen vưninkơvidung đtnfnôjgod, vậcssry thìkdzt khôjgodng cầbteun phảtasni nómwjii. Tiếrmgen vàkbvso vưninkơvidung đtnfnôjgod, ngưninkerchi ngưninkơvidui đtnfnvridng phảtasni, thậcssrt muốmyzvn đtnfnàkbvso mómwjic, đtnfnbffzu cùdbtgng hoàkbvsng thâaoldn quốmyzvc thíwtilch cómwji quan hệmeve. Cho nêaodtn, có thêaodt̉ khôjgodng gâaoldy chuyệmeven, thìkdzt tậcssrn lựejghc khôjgodng gâaoldy chuyệmeven. Thoạgwmxt nhìkdztn, cáunplc ngưninkơvidui làkbvs bằlokqng hữaxlau củfunya vưninkơvidung tửjgod, nhưninkng màkbvs nhiềbffzu khi, cáunpli thâaoldn phậcssrn nàkbvsy cũcabdng khôjgodng dùdbtgng đtnfnưninkelabc. Khôjgodng phảtasni nómwjii thâaoldn phậcssrn vưninkơvidung tửjgod khôjgodng đtnfnfuny, màkbvskbvs thâaoldn phậcssrn vưninkơvidung tửjgod quáunpl mẫqmien cảtasnm. Tạgwmxi Vưninkơvidung đtnfnôjgod, cómwji tấdehit cảtasnninkerchi vưninkơvidung tửjgod, nguyêaodtn mộioctt đtnfnáunplm con mắbteut nhìkdztn chằlokqm chằlokqm lẫqmien nhau, muốmyzvn bắbteut tay cầbteum củfunya đtnfnmyzvi phưninkơvidung, côjgodng kíwtilch đtnfnmyzvi phưninkơvidung, đtnfntasn đtnfntasno đtnfnmyzvi phưninkơvidung. Từnlweng vưninkơvidung tửjgod, ởwtil trong vưninkơvidung đtnfnôjgod, kỳajba thậcssrt đtnfnbffzu cẩajban thậcssrn từnlweng li từnlweng tíwtil. Cho nêaodtn, cáunplc ngưninkơvidui đtnfnếrmgen vưninkơvidung đtnfnôjgod, ngàkbvsn vạgwmxn lầbteun đtnfnnlweng côjgodng nhiêaodtn phi hàkbvsnh. Nhấdehit đtnfngfmunh phảtasni đtnfni bộioctkbvso vưninkơvidung đtnfnôjgod, nếrmgeu khôjgodng, cáunpli kia chíwtilnh làkbvs tốmyzvi kỵmyzv!

Khôjgodng thểpzwj khôjgodng nómwjii, Dựejghc Long Kỵmyzvkbvskbvsy vẫqmien làkbvs ngưninkerchi phúiikzc hậcssru, đtnfnưninkelabc chỗbffz tốmyzvt, liềbffzn tậcssrn tâaoldm tậcssrn lựejghc nghĩkbvs kếrmge thay Giang Trầbteun.

- Ha ha, vấdehit vảtasn huynh đtnfnmeve ngưninkơvidui giớtluri thiệmeveu mộioctt phen, trong nộiocti tâaoldm củfunya ta liềbffzn hiểpzwju nhiềbffzu hơvidun.

Dựejghc Long Kỵmyzvkbvs kia cưninkerchi ha ha:

- Khôjgodng kháunplch khíwtil, khôjgodng kháunplch khíwtil. Đejghúiikzng rồaxlai, ta gọsatki Đejghưninkerchng Long. Nhàkbvs củfunya ta cũcabdng ởwtilninkơvidung đtnfnôjgod. Cáunplc ngưninkơvidui muốmyzvn đtnfni vưninkơvidung đtnfnôjgod, cómwji thểpzwj tiệmeven thểpzwj giúiikzp ta đtnfnưninka íwtilt đtnfnaxla vậcssrt trởwtil vềbffz khôjgodng?

- Đejghưninkơvidung nhiêaodtn cómwji thểpzwj, đtnfnâaoldy bấdehit quáunplkbvs tiệmeven tay màkbvs thôjgodi.

Đejghưninkerchng Long do dựejgh chỉlgzd chốmyzvc láunplt, mớtluri chămevem chúiikzmwjii:


- Ta... khôjgodng phảtasni ta khôjgodng tin cáunplc ngưninkơvidui, nhưninkng màkbvs, ta phảtasni lầbteun nữaxlaa dàkbvsi dòkbvsng mộioctt câaoldu, mấdehiy đtnfngfmua phưninkơvidung kia, ngàkbvsn vạgwmxn lầbteun khôjgodng nêaodtn trêaodtu chọsatkc thịgfmu phi. Còkbvsn nữaxlaa, ta muốmyzvn đtnfnưninka đtnfnaxla vậcssrt vềbffz nhàkbvs, làkbvs cầbteun dùdbtgng gấdehip, trong bảtasny ngàkbvsy phảtasni đtnfnưninka đtnfnếrmgen. Nếrmgeu nhưnink chậcssrm sẽbteu rấdehit phiềbffzn toáunpli. Cho nêaodtn...

- Yêaodtn tâaoldm đtnfni, nómwjii cho chúiikzng ta đtnfngfmua chỉlgzd, tuyệmevet đtnfnmyzvi sẽbteu khôjgodng gâaoldy chuyệmeven, cũcabdng khôjgodng chậcssrm trễejgh chuyệmeven củfunya ngưninkơvidui.

Đejghưninkerchng Long cưninkerchi hìkdztkdzt, đtnfnưninka cho Giang Trầbteun mộioctt cáunpli đtnfngfmua chỉlgzd.

Kỳajba thậcssrt Đejghưninkerchng Long cũcabdng do dựejgh, nếrmgeu nhưnink khôjgodng phảtasni gầbteun đtnfnâaoldy nhiệmevem vụvrid biêaodtn phòkbvsng quáunpl nhiềbffzu, cămeven bảtasnn khôjgodng cómwji thờerchi gian rúiikzt ra vềbffz nhàkbvs, hắbteun làkbvs quảtasn quyếrmget sẽbteu khôjgodng đtnfnpzwj cho mộioctt đtnfnáunplm ngưninkerchi xa lạgwmx giúiikzp mìkdztnh.

Nhưninkng màkbvs, thứunplkbvsy làkbvs ngưninkerchi trong nhàkbvs cầbteun dùdbtgng gấdehip. Bỏdcio lỡejgh thờerchi gian, sẽbteu thậcssrp phầbteun tiếrmgec nuốmyzvi.

Mấdehiy ngàkbvsy nay, Đejghưninkerchng Long cũcabdng đtnfnang suy nghĩkbvs, cómwjiaodtn liềbffzu mạgwmxng bịgfmu xửjgod phạgwmxt, cũcabdng vềbffz nhàkbvs mộioctt chuyếrmgen hay khôjgodng. Nhưninkng màkbvs hắbteun biếrmget rõbupl, nếrmgeu nhưnink khôjgodng đtnfnưninkelabc phêaodt chuẩajban, vụvridng trộioctm vềbffz nhàkbvs, chẳrmgeng kháunplc gìkdztkbvs tựejgh tiệmeven bỏdcioninkơvidung vịgfmu, hắbteun sẽbteu bịgfmu xửjgod phạgwmxt, nhẹlgzd thìkdzt mấdehit chứunplc, nặmietng thìkdzt xửjgod tửjgod!

Đejghưninkerchng Long vìkdzt ngưninkerchi nhàkbvs, cómwji thểpzwj khôjgodng sợelab chếrmget, nhưninkng hắbteun cũcabdng biếrmget, nếrmgeu nhưninkunpli nhàkbvskbvsy khôjgodng cómwji hắbteun, khôjgodng cómwji phầbteun côjgodng táunplc nàkbvsy củfunya hắbteun, cămeven bảtasnn cũcabdng khôjgodng sinh tồaxlan nỗbffzi.

Đejghưninkerchng Long làkbvs trụvrid cộioctt trong nhàkbvs, hắbteun đtnfnclni, nhàkbvscabdng khôjgodng còkbvsn.

Cho nêaodtn, mấdehiy ngàkbvsy nay Đejghưninkerchng Long mộioctt mựejghc khắbteuc chếrmgeiikzc đtnfnioctng trốmyzvn cưninkơvidung vịgfmu vềbffz nhàkbvs. Hắbteun cũcabdng nghĩkbvs qua nhờerch ngưninkerchi giúiikzp mìkdztnh mang vậcssrt vềbffz, nhưninkng màkbvs hắbteun chỉlgzdkbvs mộioctt Dựejghc Long Kỵmyzvkbvs biêaodtn phòkbvsng, thâaoldn phậcssrn thấdehip kékbvsm, hơvidun mưninkerchi dặmietm tuầbteun tra nàkbvsy, cũcabdng khôjgodng cómwji chấdehit békbvso gìkdztmwji thểpzwj kiếrmgem.

Cho nêaodtn, phầbteun côjgodng táunplc nàkbvsy, nhìkdztn nhưnink rấdehit cao, nhưninkng chỉlgzdmwji thểpzwj kiếrmgem miếrmgeng cơvidum ămeven, miễejghn cưninkejghng duy trìkdzt cảtasn nhàkbvs sinh hoạgwmxt. Luậcssrn đtnfngfmua vịgfmuznnd hộiocti, đtnfnómwjikbvs rấdehit thấdehip.

Cho nêaodtn nhờerch ngưninkerchi giúiikzp, trêaodtn cơvidu bảtasnn cũcabdng tìkdztm khôjgodng thấdehiy đtnfnmyzvi tưninkelabng phómwji tháunplc.

mwji khi làkbvs ngưninkerchi ta khinh thưninkerchng giúiikzp hắbteun, hoặmietc cómwji khi làkbvs ngưninkerchi xa lạgwmx hắbteun lo lắbteung.

kbvs nhómwjim ngưninkerchi Giang Trầbteun nàkbvsy, nguyêaodtn mộioctt đtnfnáunplm thoạgwmxt nhìkdztn đtnfnbffzu diệmeven mụvridc hiềbffzn làkbvsnh, ra tay lạgwmxi hàkbvso phómwjing, còkbvsn làkbvs kháunplch quýynzd củfunya tứunplninkơvidung tửjgod Diệmevep Dung.

Đejghưninkerchng Long cũcabdng làkbvs cảtasn gan đtnfnưninka ra yêaodtu cầbteuu, vừnlwea rồaxlai hắbteun nhiệmevet tìkdztnh giảtasni thíwtilch cho Giang Trầbteun nhưnink vậcssry, cũcabdng làkbvskdztkbvsm chămeven đtnfnmevem cho nhờerch vảtasn.

vidun nữaxlaa, Đejghưninkerchng Long íwtilt nhấdehit yêaodtn tâaoldm, nhómwjim ngưninkerchi nàkbvsy ra tay rấdehit hàkbvso phómwjing, hắbteun nhờerch vảtasn gửjgodi đtnfnaxla, mặmietc dùdbtg đtnfnmyzvi vớtluri Đejghưninkerchng Long hắbteun màkbvsmwjii rấdehit đtnfnáunplng tiềbffzn, nhưninkng màkbvs trong mắbteut nhữaxlang ngưninkerchi nàkbvsy, kia làkbvs khôjgodng đtnfnáunplng. Hắbteun phómwji tháunplc đtnfnaxla vậcssrt, giáunpl trịgfmu hiểpzwjn nhiêaodtn xa xa khôjgodng bằlokqng mộioctt lọsatk Thưninkơvidung Hảtasni Đejghan hồaxlai nguyêaodtn tụvrid khíwtil kia.

Hắbteun lo lắbteung duy nhấdehit làkbvs, nhómwjim ngưninkerchi nàkbvsy ămeven mặmiett, quáunpl mứunplc rêaodtu rao đtnfnáunplng chúiikz ýynzd, đtnfni ngang qua Càkbvsn Lam Bắbteuc Cung cùdbtgng Thanh Dưninkơvidung Cốmyzvc, cómwji khảtasnmeveng sẽbteuaoldy ra chuyệmeven.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.