Độc Tôn Tam Giới

Chương 218 : Giang Trần ra tay hào phóng 1

    trước sau   
Khôzdlgng thểldcu khôzdlgng nógryyi, mộhjdgt nữgsrc nhâaekxn mộhjdgt khi bưnxmtxksang bỉfmoqnh, mưnxmthrjti con trâaekxu cũfmoqng kéamfbo khôzdlgng quay đxizsgryyu lạjdvni.

aekxu Ngọmqsuc côzdlgng chúebcda loạjdvni nữgsrc nhâaekxn kiêlxqhn trìeltg bảmyean tâaekxm nàxpuzy, càxpuzng sẽqsiy nhưnxmt vậhrjty. Khi nàxpuzng hiểldcuu rõhrel ýtsyu niệxrpim trong đxizsgryyu mìeltgnh, liềcwcnn triệxrpit đxizsldcu bỏsjae xuốjgnbng thâaekxn phậhrjtn côzdlgng chúebcda, cam tâaekxm tìeltgnh nguyệxrpin đxizsếxizsn bêlxqhn ngưnxmthrjti Giang Trầgryyn làxpuzm tùoumiy tùouming.

Mặoueac kệxrpi Giang Trầgryyn nógryyi nhưnxmt thếxizsxpuzo, nàxpuzng đxizscwcnu quyếxizst đxizssnhhnh.

- Giang Trầgryyn, ngưnxmtơpwgpi đxizssvmhng nógryyi cásvmhi gìeltg nữgsrca. Dùoumi ngưnxmtơpwgpi đxizsásvmhnh ta, mắwnknng ta, đxizsuổrubpi ta đxizsi, ta cũfmoqng sẽqsiy mặoueat dàxpuzy màxpuzy dạjdvnn đxizsi theo ngưnxmtơpwgpi.

aekxu Ngọmqsuc vâaekx̣y mà chơpwgpi thủhrel đxizsoạjdvnn vôzdlg lạjdvni rồolcbi.

- Đxrpiưnxmtlxqhc rồolcbi, ngưnxmtơpwgpi thắwnknng.


Giang Trầgryyn rấmyeat hiêlxqh̉u Câaekxu Ngọmqsuc, mộhjdgt khi nữgsrc nhâaekxn nàxpuzy đxizslxqhn, cásvmhi kia chízhnxnh làxpuz mộhjdgt con ngựqsiya hoang thoásvmht cưnxmtơpwgpng, ngưnxmtơpwgpi đxizsásvmhnh chửckxti cũfmoqng tốjgnbt, đxizsuổrubpi nàxpuzng đxizsi cũfmoqng tốjgnbt, hếxizst thảmyeay đxizscwcnu khôzdlgng dùouming đxizsưnxmtlxqhc.

Duy nhấmyeat có thêlxqh̉ làxpuzm, làxpuz mặoueac nàxpuzng giưnxmtơpwgpng oai.

Ba ngàxpuzy sau, đxizsásvmhm ngưnxmthrjti Giang Trầgryyn chízhnxnh thứvzgec lêlxqhn đxizsưnxmthrjtng. Mang theo tùoumiy tùouming, ngoạjdvni trừsvmhsvmhm thâaekxn vệxrpi củhrela Giang Trầgryyn ra, Thắwnknng Tựqsiy Doanh Tứvzge huynh đxizsxrpi thìeltg khôzdlgng cógryy mang đxizsi, màxpuz đxizsưnxmta bọmqsun chúebcdng vềcwcn Thiêlxqhn Đxrpiôzdlg quâaekxn.

Trảmyeai qua lịsnhhch lãvzgem rèzfyxn luyệxrpin, Thắwnknng Tựqsiy Doanh Tứvzge huynh đxizsxrpi, cũfmoqng thuậhrjtn lợlxqhi tiếxizsn vàxpuzo cao tầgryyng củhrela Thiêlxqhn Đxrpiôzdlg quâaekxn, trởieba thàxpuznh nhâaekxn vậhrjtt vưnxmtơpwgpng thấmyeat nểldcu trọmqsung.

xpuz Giang Phong, thìeltg dẫpgoon theo Giang Ưxpuzng thâaekxn vệxrpi thốjgnbng lĩgfqfnh, còhdnqn cógryy mấmyeay thâaekxn vệxrpiaekxm phúebcdc.

Phụdcjq tửckxt Giang Đxrpiolcbng, thìeltg dẫpgoon theo mấmyeay gia quyếxizsn. Mộhjdgt đxizsxpuzn ngưnxmthrjti cộhjdgng lạjdvni, cũfmoqng khôzdlgng quásvmh đxizsásvmhng làxpuz hai ba mưnxmtơpwgpi ngưnxmthrjti. Đxrpiưnxmtơpwgpng nhiêlxqhn, ởieba trong đxizsógryyhdnqn cógryyaekxu Ngọmqsuc cùouming Kiềcwcnu Bạjdvnch Thạjdvnch.

Nghe nógryyi Câaekxu Ngọmqsuc đxizsi theo Giang Trầgryyn, thàxpuz rằkqsing làxpuzm tùoumiy tùouming củhrela Giang Trầgryyn, cũfmoqng khôzdlgng muốjgnbn làxpuzm côzdlgng chúebcda, Giang Phong cùouming Giang Đxrpiolcbng đxizscwcnu cógryy chúebcdt kinh ngạjdvnc. Bọmqsun hắwnknn đxizscwcnu cógryy chúebcdt hoàxpuzi nghi, mịsnhh lựqsiyc củhrela Giang Trầgryyn cao bao nhiêlxqhu a? Ngay cảmyeazdlgng chúebcda cao cao tạjdvni thưnxmtlxqhng, cũfmoqng cógryy thểldcu buôzdlgng tha vinh hoa phúebcd quýtsyu, tìeltgnh nguyệxrpin làxpuzm tùoumiy tùouming củhrela hắwnknn?

fmoqng may Giang Trầgryyn xem nhưnxmt coi trọmqsung Câaekxu Ngọmqsuc, cho nàxpuzng làxpuzm thâaekxn vệxrpi thốjgnbng lĩgfqfnh, phụdcjq trásvmhch huấmyean luyệxrpin tásvmhm thâaekxn vệxrpi kia. Dùouming tu vi mưnxmthrjti mộhjdgt mạjdvnch Châaekxn khízhnx đxizsjdvni sưnxmt củhrela Câaekxu Ngọmqsuc, tưnxmtsvmhch nàxpuzy vẫpgoon phảmyeai cógryy.

Kiềcwcnu Bạjdvnch Thạjdvnch vớxksai tưnxmtsvmhch đxizsxrpi tửckxt củhrela Giang Trầgryyn, tựqsiy nhiêlxqhn làxpuz thiếxizsp thâaekxn đxizsi theo.

xpuz Quảmyean gia Giang Chízhnxnh củhrela Giang Trầgryyn, thìeltg an bàxpuzi hắwnknn ởiebanxmtlxqhc Sưnxmt Đxrpiiệxrpin, đxizsi theo Ứbmqyng Vôzdlg Ưxpuzu, hắwnknn lạjdvni cógryy mộhjdgt thàxpuznh cổrubp phầgryyn danh nghĩgfqfa, thờhrjti gian ởiebanxmtlxqhc Sưnxmt Đxrpiiệxrpin, cógryy thểldcugryyi làxpuz phi thưnxmthrjtng thoảmyeai másvmhi.

Mụdcjqc tiêlxqhu nhâaekxn sinh củhrela Giang Chízhnxnh, coi nhưnxmtxpuz đxizsjdvnt đxizsếxizsn đxizsfmoqnh phong. Cásvmhi gọmqsui làxpuz Tam đxizsjdvni cảmyeanh giớxksai mạjdvnnh nhấmyeat củhrela Quảmyean gia, toàxpuzn bộhjdg đxizscwcnu thựqsiyc hiệxrpin.

Kỳahlx thậhrjtt Giang Chízhnxnh rấmyeat muốjgnbn đxizsi theo Giang Trầgryyn, nhưnxmtng màxpuz hắwnknn cũfmoqng biếxizst, mìeltgnh cuốjgnbi cùouming khôzdlgng phảmyeai võhrel giảmyea, đxizsi theo thiếxizsu gia, cũfmoqng lăkdoqn lộhjdgn khôzdlgng ra tròhdnq trốjgnbng gìeltg, còhdnqn kéamfbo châaekxn sau củhrela thiếxizsu gia.

An bàxpuzi nhưnxmt vậhrjty, ngưnxmtlxqhc lạjdvni làxpuz hoàxpuzn mỹnxmt.


Trưnxmtxksac khi đxizsi, Đxrpiôzdlgng Phưnxmtơpwgpng Chỉfmoq Nhưnxmtlxqhc vìeltg thếxizsxpuz buồolcbn bựqsiyc khôzdlgng vui, mộhjdgt mựqsiyc ồolcbn àxpuzo muốjgnbn đxizsi theo Giang Trầgryyn. Nhưnxmtng màxpuz Giang Trầgryyn lạjdvni biếxizst rõhrel, thâaekxn thểldcu Đxrpiôzdlgng Phưnxmtơpwgpng Chỉfmoq Nhưnxmtlxqhc suy nhưnxmtlxqhc, căkdoqn bảmyean khôzdlgng thízhnxch hợlxqhp đxizsi xa.

Vềcwcn sựqsiyeltgnh củhrela Đxrpiôzdlgng Phưnxmtơpwgpng Chỉfmoq Nhưnxmtlxqhc, Giang Trầgryyn cũfmoqng cốjgnb ýtsyu nhắwnknc nhởiebanxmtlxqhc Sưnxmt Đxrpiiệxrpin, làxpuzm rấmyeat nhiềcwcnu an bàxpuzi, cam đxizsoan Đxrpiôzdlgng Phưnxmtơpwgpng Chỉfmoq Nhưnxmtlxqhc khôzdlgng cógryy lo lắwnknng tízhnxnh mạjdvnng.

Mộhjdgt nhógryym khoảmyeang hai mưnxmtơpwgpi ngưnxmthrjti, thoạjdvnt nhìeltgn tựqsiya hồolcb nhâaekxn sốjgnb rấmyeat ízhnxt, nhưnxmtng màxpuz nhógryym ngưnxmthrjti nàxpuzy đxizsi tớxksai chỗxpuzxpuzo, cũfmoqng khôzdlgng cógryy ai dásvmhm ngăkdoqn cảmyean.

Ai cũfmoqng biếxizst, sau lưnxmtng Giang Trầgryyn, chízhnxnh làxpuz trăkdoqm vạjdvnn đxizsjdvni quâaekxn Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu, mộhjdgt khi chúebcdng giếxizst ra, sẽqsiy đxizsldcu cho ngưnxmtơpwgpi chếxizst nhưnxmt thếxizsxpuzo cũfmoqng khôzdlgng biếxizst.

Thờhrjti đxizsiểldcum đxizsi ngang qua vôzdlg tậhrjtn đxizssnhha quậhrjtt, Giang Trầgryyn cốjgnb ýtsyu đxizsi básvmhi phỏsjaeng Mãvzgeng Kỳahlx thoásvmhng mộhjdgt phásvmht.

vzgeng Kỳahlx nhìeltgn thấmyeay Giang Trầgryyn, cũfmoqng vôzdlgouming thổrubpn thứvzgec:

- Chủhrel nhâaekxn, ta có thêlxqh̉ cảmyeam ứvzgeng đxizsưnxmtlxqhc ngưnxmtơpwgpi gặoueap nguy cơpwgp, nhưnxmtng lạjdvni khôzdlgng cásvmhch nàxpuzo ly khai. Thậhrjtt cógryy lỗxpuzi a.

- Việxrpic nàxpuzy khôzdlgng oásvmhn ngưnxmtơpwgpi. Tìeltgnh huốjgnbng lúebcdc đxizsógryy, hiệxrpin tạjdvni ngẫpgoom lạjdvni, cũfmoqng làxpuz may mắwnknn.

vzgeng Kỳahlx ngưnxmtlxqhc lạjdvni khôzdlgng cho làxpuz đxizsúebcdng:

- Chủhrel nhâaekxn, ngưnxmtơpwgpi trờhrjti sinh làxpuz ngưnxmthrjti cógryy Đxrpijdvni Khízhnx Vậhrjtn, sẽqsiy khôzdlgng dễoaadxpuzng chếxizst nhưnxmt vậhrjty. Tuy ta cógryy chúebcdt lo lắwnknng, nhưnxmtng lạjdvni biếxizst, ngưnxmtơpwgpi nhấmyeat đxizssnhhnh sẽqsiy gặoueap dữgsrcgryya làxpuznh, nhiềcwcnu lắwnknm thìeltg hữgsrcu kinh vôzdlg hiểldcum.

- A? Ngưnxmtơpwgpi đxizsjgnbi vớxksai ta cógryyhdnqng tin nhưnxmt vậhrjty.

vzgeng Kỳahlxnxmthrjti ha ha:

- Ta xásvmhc thựqsiyc đxizsjgnbi vớxksai ngưnxmtơpwgpi càxpuzng ngàxpuzy càxpuzng cógryyhdnqng tin. Đxrpiúebcdng rồolcbi, Đxrpijdvni quâaekxn Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu, ngưnxmtơpwgpi vẫpgoon làxpuz mang theo a, an bàxpuzi thízhnxch đxizsásvmhng làxpuz đxizsưnxmtlxqhc. Lúebcdc cầgryyn thiếxizst, cũfmoqng làxpuz mộhjdgt giúebcdp đxizsaekx.


- Đxrpijdvni quâaekxn thìeltg khôzdlgng cầgryyn mang theo, ta mang Kim Dựqsiyc Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu làxpuz đxizsưnxmtlxqhc.

800 con Kim Dựqsiyc Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu, sứvzgec chiếxizsn đxizsmyeau vậhrjty làxpuz đxizshrel rồolcbi. Mang theo nhữgsrcng Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu khásvmhc, sốjgnbnxmtlxqhng vôzdlgouming kinh ngưnxmthrjti, mộhjdgt khi di chuyểldcun qua, rấmyeat dễoaadxpuzng khiếxizsn cho cásvmhc quốjgnbc gia khủhrelng hoảmyeang.

Loạjdvni sựqsiyeltgnh nàxpuzy, vẫpgoon làxpuz tậhrjtn lựqsiyc lảmyeang trásvmhnh thìeltg tốjgnbt hơpwgpn.

Nghe Giang Trầgryyn nógryyi nhưnxmt vậhrjty, Mãvzgeng Kỳahlxfmoqng gậhrjtt gậhrjtt đxizsgryyu:

- Sứvzgec chiếxizsn đxizsmyeau củhrela Kim Dựqsiyc Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu khôzdlgng tệxrpi, Thanh Dựqsiyc Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu, thìeltg phảmyeai dựqsiya vàxpuzo sốjgnbnxmtlxqhng. Vạjdvnn nhấmyeat ngưnxmtơpwgpi thậhrjtt sựqsiyaekx̀n, tùoumiy thờhrjti liêlxqhn hệxrpi ta.

- Cásvmhi nàxpuzy tựqsiy nhiêlxqhn.

vzgeng Kỳahlx gậhrjtt gậhrjtt đxizsgryyu, nghĩgfqf nghĩgfqf lạjdvni nógryyi:

- Đxrpiúebcdng rồolcbi, ngưnxmtơpwgpi muốjgnbn đxizsi Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc sao? Vôzdlg tậhrjtn đxizssnhha quậhrjtt nàxpuzy, xỏsjae xuyêlxqhn qua thếxizs giớxksai dưnxmtxksai lòhdnqng đxizsmyeat củhrela toàxpuzn bộhjdg liêlxqhn minh 16 nưnxmtxksac, thậhrjtm chízhnx phạjdvnm vi còhdnqn vưnxmtlxqht xa liêlxqhn minh 16 nưnxmtxksac. Nếxizsu nhưnxmt ngưnxmtơpwgpi ởieba Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc gặoueap phảmyeai nguy hiểldcum gìeltg, cógryy thểldcu nghĩgfqfsvmhch đxizsi vàxpuzo vôzdlg tậhrjtn đxizssnhha quậhrjtt, básvmho danh tựqsiyvzgeng Kỳahlx ta, ởieba khu vựqsiyc ngoạjdvni vi, cógryy lẽqsiygryy thểldcu đxizsjdvnt đxizsưnxmtlxqhc mộhjdgt chúebcdt trợlxqh giúebcdp.

Lựqsiyc ảmyeanh hưnxmtiebang củhrela Mãvzgeng Kỳahlx, cũfmoqng chỉfmoqxpuzlxqhn giớxksai vôzdlg tậhrjtn đxizssnhha quậhrjtt.

...

Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc, ởiebaxpuzo giảmyeai đxizsmyeat trung tâaekxm liêlxqhn minh 16 nưnxmtxksac, vịsnhh trízhnxpwgpi thiêlxqhn hưnxmtxksang nam, diệxrpin tízhnxch lãvzgenh thổrubp bao la, sảmyean vậhrjtt phong phúebcd.

Luậhrjtn đxizssnhha bàxpuzn, Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc chízhnx ízhnxt gấmyeap ba Đxrpiôzdlgng Phưnxmtơpwgpng Vưnxmtơpwgpng Quốjgnbc.

Luậhrjtn tàxpuzi nguyêlxqhn, lạjdvni càxpuzng khôzdlgng phảmyeai làxpuz Đxrpiôzdlgng Phưnxmtơpwgpng Vưnxmtơpwgpng Quốjgnbc cógryy thểldcu so sásvmhnh.

svmhc loạjdvni tàxpuzi nguyêlxqhn tu luyệxrpin, Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc đxizscwcnu làxpuz sốjgnb mộhjdgt sốjgnb hai trong liêlxqhn minh 16 nưnxmtxksac. Dùoumi sao, sau lưnxmtng Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc, làxpuz Bảmyeao Thụdcjqzdlgng.

Bảmyeao Thụdcjqzdlgng, đxizsâaekxy chízhnxnh làxpuz mộhjdgt trong bốjgnbn đxizsjdvni tôzdlgng môzdlgn củhrela liêlxqhn minh 16 nưnxmtxksac, làxpuz thếxizs lựqsiyc cógryy thểldcuouming Tửckxtnxmtơpwgpng Tôzdlgng đxizsmqsu sứvzgec.

nxmtaekxi Kim Dựqsiyc Kiếxizsm Đxrpiiểldcuu, khiếxizsn cho đxizsưnxmthrjtng đxizsi thậhrjtp phầgryyn nhẹpsnv nhõhrelm, ưnxmtxksac chừsvmhng mưnxmthrjti ngàxpuzy sau, bọmqsun ngưnxmthrjti Giang Trầgryyn đxizsi ngang qua ba bốjgnbn quốjgnbc gia, rốjgnbt cụdcjqc đxizsi tớxksai cảmyeanh nộhjdgi củhrela Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc.

Mớxksai vừsvmha vàxpuzo cảmyeanh nộhjdgi Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc, đxizsjdvni quâaekxn kiếxizsm đxizsiểldcuu củhrela bọmqsun hắwnknn, liềcwcnn bịsnhh Dựqsiyc Long Kỵytqhgfqfieba biêlxqhn phòhdnqng ngăkdoqn cảmyean.

- Ngưnxmthrjti nàxpuzo? Lớxksan mậhrjtt nhưnxmt thếxizs, tiếxizsn vàxpuzo cảmyeanh nộhjdgi Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc, lạjdvni dásvmhm phi hàxpuznh?

Loạjdvni Dựqsiyc Long nàxpuzy, ởieba Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc rấmyeat thôzdlgng thưnxmthrjtng, trêlxqhn thựqsiyc tếxizs, lúebcdc trưnxmtxksac Diệxrpip Dung cưnxmtaekxi, cũfmoqng làxpuz Dựqsiyc Long biếxizsn chủhrelng, chỉfmoqxpuz huyếxizst thốjgnbng cao quýtsyupwgpn nhiềcwcnu.

Bịsnhh Dựqsiyc Long Kỵytqhgfqf ngăkdoqn lạjdvni, Giang Trầgryyn cũfmoqng khôzdlgng tứvzgec giậhrjtn, đxizsưnxmta ra lệxrpinh bàxpuzi màxpuz Diệxrpip Dung cho hắwnknn nógryyi:

- Ta làxpuz bằkqsing hữgsrcu củhrela Diệxrpip Dung vưnxmtơpwgpng tửckxt.

- Âkqsin, lệxrpinh bàxpuzi làxpuz thậhrjtt. Nếxizsu làxpuz bằkqsing hữgsrcu củhrela vưnxmtơpwgpng tửckxt, hoàxpuzn toàxpuzn chízhnxnh xásvmhc cógryynxmtsvmhch ởieba Thiêlxqhn Quếxizsnxmtơpwgpng Quốjgnbc phi hàxpuznh. Bấmyeat quásvmh, xin dựqsiya theo lộhjdg tuyếxizsn nàxpuzy phi hàxpuznh. Nhớxksa kỹnxmt, khôzdlgng nêlxqhn bay loạjdvnn, ởieba trong Vưnxmtơpwgpng Quốjgnbc, cógryy rấmyeat nhiềcwcnu thếxizs lựqsiyc, phâaekxn chia rấmyeat nhiềcwcnu cấmyeam đxizssnhha, nếxizsu nhưnxmt bay sai đxizsưnxmthrjtng, rấmyeat cógryy thểldcu sẽqsiy khiếxizsn phiềcwcnn toásvmhi khôzdlgng cầgryyn thiếxizst.

Dựqsiyc Long Kỵytqhgfqf kia, coi nhưnxmtxpuz ngưnxmthrjti cógryy trásvmhch nhiệxrpim, cũfmoqng coi nhưnxmt nhiệxrpit tâaekxm, chỉfmoq cho Giang Trầgryyn mộhjdgt ízhnxt chỗxpuz mấmyeau chốjgnbt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.