Độc Tôn Tam Giới

Chương 217 : Câu Ngọc quyết định kinh người 2

    trước sau   
- Khêppnbytayo, phụjlgb tửrebl chúdumcng ta đaksci rôikjòi, ởbejn Giang gia thâytayn phậvgmcn củisnpa ngưsfxzơfifii cao nhấnjept. Giang gia chúdumcng ta, đakscipfci vớfwyri Vưsfxzơfifing Quốipfcc cũzyiung tốipfct, đakscipfci vớfwyri vưsfxzơfifing thấnjept cũzyiung tốipfct, coi nhưsfxzmxcfuuxgikjong lao. Nếuqpuu cóuuxg phong thưsfxzbejnng, cáipfcc ngưsfxzơfifii muốipfcn chia cắgzdmt, kia cũzyiung cóuuxg thểidwq. Nhưsfxzng nhớfwyr lấnjepy mộmraut việuyuuc, khôikjong thểidwqmxcf nhàmxcfikjoi mặbfdpt đakscáipfc nhau, khôikjong thểidwq thủisnpdumcc tưsfxzơfifing tàmxcfn. Nếuqpuu khôikjong, ta sẽrcxruuxgi cho vưsfxzơfifing thấnjept, đakscidwq cho bọoktsn hắgzdmn thu hồfwyri hếuqput thảqerzy vinh hoa phúdumc quýbxuc. Cáipfcc ngưsfxzơfifii vẫdomnn làmxcfmxcfm mộmraut thếuqpu gia nhàmxcfn tảqerzn cho thỏeypma đakscáipfcng.

Khêppnbytayo kia cưsfxzlteei hắgzdmc hắgzdmc nóuuxgi:

- Cóuuxgytayo giàmxcf ta ởbejn đakscâytayy, bọoktsn hắgzdmn khôikjong dáipfcm lỗuuxgytayng, sao dáipfcm gàmxcf nhàmxcfikjoi mặbfdpt đakscáipfc nhau?

Nghe đakscưsfxzzyiuc Giang Trầxukxn hứhtupa hẹvilbn nhưsfxz vậvgmcy, Khêppnbytayo mặbfdpt màmxcfy hớfwyrn hởbejn. Khôikjong nghĩjlgb tớfwyri, đakscếuqpun lúdumcc giàmxcf, rõqerzmxcfng còidwqn cóuuxgfifi hộmraui làmxcfm Hầxukxu gia?

- Đuqpuãytay nhưsfxz vầxukxy, mấnjepy ngàmxcfy nữmekna chúdumcng ta liềkshkn rờlteei đaksci. Giang gia, sau nàmxcfy liềkshkn giao cho cáipfcc ngưsfxzơfifii.

Khêppnbytayo thởbejnmxcfi:


- Thậvgmct sựqkcz khôikjong đaksci khôikjong thểidwq sao?

Đuqpuâytayy đakscãytaymxcf lờlteei kháipfcch sáipfco rôikjòi, nóuuxgi thậvgmct ra, hắgzdmn làmxcf ưsfxzfwyrc gìmekn phụjlgb tửrebl Giang Phong nhanh ly khai. Phụjlgb tửrebl Giang Phong cùflbong phụjlgb tửrebl Giang Đuqpufwyrng ly khai, hắgzdmn mớfwyri cóuuxgsfxzipfcch kếuqpu thừwqsma Chưsfxz Hầxukxu Lệuyuunh!

Tuy đaksckshku làmxcf tộmrauc nhâytayn, nhưsfxzng tưsfxzytaym, mỗuuxgi ngưsfxzlteei đaksckshku cóuuxg.

Giang Trầxukxn thấnjepy Khêppnbytayo nhưsfxz thếuqpu, tộmrauc nhâytayn kháipfcc cũzyiung khôikjong cóuuxg tỏeypm tháipfci đakscmrau đakscbfdpc biệuyuut gìmekn, trong nộmraui tâytaym cũzyiung âytaym thầxukxm lắgzdmc đakscxukxu, nhữmeknng tộmrauc nhâytayn nàmxcfy, quảqerz nhiêppnbn vẫdomnn làmxcfgklanh cáipfcch lưsfxzơfifing bạsfxzc, nghe nóuuxgi phụjlgb tửrebl ta muốipfcn đaksci, đaksckshku hậvgmcn khôikjong thểidwq đakscidwq chúdumcng ta lậvgmcp tứhtupc rờlteei đaksci, đakscem vinh hoa phúdumc quýbxuc tặbfdpng cho bọoktsn hắgzdmn.

ytaym tígklanh bựqkczc nàmxcfy, mặbfdpc dùflbo muốipfcn theo ta, ta cũzyiung khôikjong mang theo.

Trong nộmraui tâytaym Giang Trầxukxn thầxukxm suy nghĩjlgb, báipfcn linh đakscgzdma ởbejn Tửrebl Kinh bộmrau kia, làmxcf phúdumcc hay họoktsa, hắgzdmn cũzyiung chẳwkbyng muốipfcn đaksci quảqerzn. Mọoktsi ngưsfxzlteei đaksckshku cóuuxg mệuyuunh sốipfc riêppnbng.

Nhữmeknng tộmrauc nhâytayn nàmxcfy, bọoktsn hắgzdmn đakscãytay khôikjong bỏeypm xuốipfcng đakscưsfxzzyiuc phúdumc quýbxuc trưsfxzfwyrc mắgzdmt, nhưsfxz vậvgmcy ngàmxcfy sau cóuuxg tai hoạsfxzmekn, Giang Trầxukxn tựqkcz nhiêppnbn cũzyiung quan tâytaym khôikjong đakscếuqpun.

...

Hai ngàmxcfy sau, Câytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca mang theo Đuqpuôikjong Phưsfxzơfifing Chỉizxk Nhưsfxzzyiuc đakscếuqpun.

Thứhtup nhấnjept, mang theo Chưsfxz Hầxukxu Lệuyuunh củisnpa vưsfxzơfifing thấnjept, lầxukxn nữmekna phong thưsfxzbejnng Giang gia làmxcfm Nhấnjept phẩgklam chưsfxz hầxukxu, cầxukxm Nhấnjept phẩgklam Chưsfxz Hầxukxu Lệuyuunh, trấnjepn thủisnpsfxzơfifing Quốipfcc Nam Cưsfxzơfifing.

Trong tộmrauc Khêppnbytayo tưsfxz lịgzdmch cao nhấnjept, danh chígklanh ngôikjon thuậvgmcn trởbejn thàmxcfnh Giang Hãytayn Hầxukxu mớfwyri, tấnjept nhiêppnbn làmxcf vui sưsfxzfwyrng hơfifín hơfifỉ.

Phong thưsfxzbejnng chỉizxkmxcfmeknnh thứhtupc, Câytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca đakscipfci vớfwyri ai làmxcfm Giang Hãytayn Hầxukxu, làmxcf mộmraut chúdumct hứhtupng thúdumczyiung khôikjong cóuuxg. Mấnjepy ngàmxcfy nay, lòidwqng nàmxcfng hoàmxcfn toàmxcfn rốipfci loạsfxzn.

Biếuqput đakscưsfxzzyiuc Giang Trầxukxn muốipfcn ly khai Đuqpuôikjong Phưsfxzơfifing Vưsfxzơfifing Quốipfcc, cảqerz ngưsfxzlteei nàmxcfng liềkshkn cảqerzm thấnjepy hoang mang lo sợzyiu.


Tuy nàmxcfng tinh tưsfxzlteeng, Giang Trầxukxn khôikjong phảqerzi vậvgmct trong ao, sớfwyrm muộmraun gìmekn sẽrcxrppnbn phong vâytayn, hóuuxga Giao Long, bay lưsfxzzyiun Cửreblu Thiêppnbn.

Nhưsfxzng màmxcf ngàmxcfy nàmxcfy đakscếuqpun, vẫdomnn đakscidwq cho Câytayu Ngọoktsc cóuuxg chúdumct khôikjong tiếuqpup thu đakscưsfxzzyiuc.

mxcfng rấnjept rõqerzmxcfng, lầxukxn nàmxcfy từwqsm biệuyuut, cóuuxg thểidwqmxcfjlgbnh biệuyuut. Từwqsm nay vềkshk sau, Giang Trầxukxn đakscsfxzp vàmxcfo Đuqpusfxzi Đuqpusfxzo thôikjong thiêppnbn, màmxcfytayu Ngọoktsc nàmxcfng, thìmekn nhưsfxz mộmraut đakscóuuxga hoa nởbejn rộmrau, sau đakscóuuxg chậvgmcm rãytayi hézyiuo rũzyiu đakscppnbu tàmxcfn.

- Giang Trầxukxn, thậvgmct sựqkcz khôikjong đaksci khôikjong thểidwq sao?

ytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca mang theo hi vọoktsng cuốipfci cùflbong. Nàmxcfng rấnjept muốipfcn khẩgklan cầxukxu Giang Trầxukxn đakscwqsmng ly khai, nhưsfxzng màmxcf, lýbxuc trígklauuxgi cho nàmxcfng biếuqput, Đuqpuôikjong Phưsfxzơfifing Vưsfxzơfifing Quốipfcc, thậvgmct sựqkcz khôikjong dung nổgwbmi Giang Trầxukxn rôikjòi.

- Ta khôikjong đaksci, sớfwyrm muộmraun gìmekn sẽrcxr mang đakscếuqpun tai hoạsfxz cho Đuqpuôikjong Phưsfxzơfifing Vưsfxzơfifing Quốipfcc. Long Cưsfxz Tuyếuqput mộmraut ngàmxcfy khôikjong chếuqput, cọoktsc âytayn oáipfcn nàmxcfy liềkshkn mộmraut ngàmxcfy khôikjong cóuuxg giảqerzi quyếuqput.

bxuc do nàmxcfy củisnpa Giang Trầxukxn, hơfifii cóuuxg chúdumct sứhtupt sẹvilbo.

- Ta thựqkczc hi vọoktsng thờlteei gian cóuuxg thểidwq dừwqsmng lạsfxzi, dừwqsmng lạsfxzi ởbejndumcc chúdumcng ta mớfwyri nhậvgmcn thứhtupc, dùflbo lạsfxzi cho ngưsfxzơfifii mắgzdmng môikjọt châytaỳu, thậvgmcm chígkla mỗuuxgi ngàmxcfy bịgzdm ngưsfxzơfifii mắgzdmng, cáipfci kia... cũzyiung rấnjept tốipfct.

Ngữmekn khígkla củisnpa Câytayu Ngọoktsc, hơfifii cóuuxg chúdumct thưsfxzơfifing cảqerzm. Nóuuxgi xong lờlteei nàmxcfy, vâytaỵy mà nưsfxzfwyrc mắgzdmt bấnjept tranh khígkla rớfwyrt xuốipfcng.

mxcfng cũzyiung khôikjong khóuuxgc ròidwqng, chỉizxkmxcf nỗuuxg lựqkczc cưsfxzlteei, trong cưsfxzlteei mang theo nưsfxzfwyrc mắgzdmt:

- Đuqpuưsfxzzyiuc rồfwyri, Giang Trầxukxn, ta biếuqput rõqerz ngưsfxzơfifii vẫdomnn cảqerzm thấnjepy ta tígklanh tìmeknnh kỳeypm quáipfci, hung hãytayn, bấnjept cậvgmcn nhâytayn tìmeknnh, làmxcf nữmekn đakscàmxcfn ôikjong. Đuqpuưsfxzzyiuc rồfwyri, hôikjom nay ta sẽrcxr khôikjong ẩgklan tàmxcfng, cho ngưsfxzơfifii chứhtupng kiếuqpun mộmraut mặbfdpt mềkshkm yếuqpuu củisnpa ta, đakscidwq cho ngưsfxzơfifii biếuqput nữmeknmxcfi tửrebl kỳeypm thậvgmct đaksckshku rấnjept hay khóuuxgc... Kỳeypm thậvgmct, ta mỗuuxgi ngàmxcfy giảqerz dạsfxzng nhưsfxz vậvgmcy, thậvgmct sựqkcz rấnjept mệuyuut a, ta rấnjept hâytaym mộmrau Nhưsfxzzyiuc Nhi, hâytaym mộmraumxcfng vôikjo ưsfxzu vôikjo lo, thiêppnbn châytayn vôikjomxcf... Giang Trầxukxn, nhữmeknng hồfwyrn nhiêppnbn nàmxcfy, ta khôikjong còidwqn cóuuxg, rốipfct cuộmrauc khôikjong chiếuqpum đakscưsfxzzyiuc rôikjòi... Ngưsfxzơfifii nóuuxgi, mộmraut nữmeknmxcfi tửrebl, quáipfcipfco cưsfxzlteeng, cóuuxg phảqerzi khôikjong tốipfct hay khôikjong?

Giang Trầxukxn than nhẹvilb:

- Mỗuuxgi ngưsfxzlteei tígklanh cáipfcch bấnjept đakscfwyrng. Giốipfcng nhưsfxz ngưsfxzơfifii, kiêppnbn trìmekn bảqerzn ngãytay, bảqerzn tâytaym kiêppnbn đakscgzdmnh, thựqkczc sựqkcz khôikjong cóuuxgmekn khôikjong tốipfct.


- Thậvgmct vậvgmcy chăvgmcng?

Đuqpuôikjoi mắgzdmt đakscvilbp củisnpa Câytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca khẽrcxr đakscmraung, ởbejn trong lệuyuu quang óuuxgng áipfcnh, mang theo vàmxcfi phầxukxn mừwqsmng rỡjdxc. Đuqpuâytayy làmxcf lầxukxn đakscxukxu tiêppnbn nàmxcfng nghe đakscưsfxzzyiuc Giang Trầxukxn khoa trưsfxzơfifing nàmxcfng.

- Đuqpuưsfxzơfifing nhiêppnbn làmxcf thậvgmct, tuy ta thưsfxzlteeng xuyêppnbn mắgzdmng ngưsfxzơfifii, nhưsfxzng mắgzdmng chỉizxkmxcf mộmraut mặbfdpt răvgmćm thí kia củisnpa ngưsfxzơfifii. Trêppnbn thựqkczc tếuqpu, ngưsfxzơfifii kiêppnbn trìmeknqerz đakscsfxzo, vìmekn gia tộmrauc hi sinh, ta đaksckshku rấnjept khâytaym phụjlgbc.

Giang Trầxukxn cũzyiung khôikjong cóuuxg cốipfc ýbxuc lừwqsma gạsfxzt nàmxcfng.

- Giang Trầxukxn, ngưsfxzơfifii biếuqput khôikjong? Ta chờltee ngưsfxzơfifii khoa trưsfxzơfifing ta mộmraut câytayu, đakscãytay đaksczyiui nửrebla năvgmcm rôikjòi. Hiệuyuun tạsfxzi ngưsfxzơfifii muốipfcn ly khai, khôikjong phảqerzi cốipfc ýbxuc trêppnbu chọoktsc ta vui vẻgzdm chứhtup?

- Ngưsfxzơfifii cảqerzm thấnjepy ta dốipfci tráipfc nhưsfxz vậvgmcy sao.

Giang Trầxukxn cưsfxzlteei khổgwbm.

- Đuqpuưsfxzzyiuc rồfwyri, lau nưsfxzfwyrc mắgzdmt đaksci. Ta thậvgmct đakscúdumcng làmxcf khôikjong quen bộmrau dạsfxzng khóuuxgc lóuuxgc củisnpa ngưsfxzơfifii. Nếuqpuu nhưsfxz cầxukxn phảqerzi lựqkcza chọoktsn, ta vẫdomnn ưsfxza thígklach nhìmeknn Câytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca hăvgmcng háipfci, vĩjlgbnh viễzhlmn lộmrau ra bảqerzn sắgzdmc khôikjong chịgzdmu thua kia.

ytayu Ngọoktsc lau khóuuxge mắgzdmt, mắgzdmt đakscvilbp sinh huy:

- Ngưsfxzơfifii làmxcfuuxgi thậvgmct?

- Khôikjong thểidwq giảqerz đakscưsfxzzyiuc!

ytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca nhoẻgzdmn miệuyuung cưsfxzlteei:

- Tốipfct, ta quyếuqput đakscgzdmnh.


- Quyếuqput đakscgzdmnh cáipfci gìmekn?

Giang Trầxukxn sữmeknng sờltee.

- Ta quyếuqput đakscgzdmnh, vềkshk sau khôikjong còidwqn làmxcfytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca! Ta trởbejn thàmxcfnh đaksclteei côikjong chúdumca thứhtup ba củisnpa Đuqpuôikjong Phưsfxzơfifing nhấnjept tộmrauc, cũzyiung nêppnbn bỏeypm qua thâytayn phậvgmcn nàmxcfy, chígklanh thứhtupc vìmeknmeknnh màmxcf sốipfcng.

- Rấnjept tốipfct a, trởbejn vềkshk bảqerzn ngãytay, cáipfci nàmxcfy là nêppnbn.

Giang Trầxukxn cưsfxzlteei to.

ytayu Ngọoktsc côikjong chúdumca trừwqsmng mắgzdmt nhìmeknn:

- Ta còidwqn cóuuxg mộmraut quyếuqput đakscgzdmnh.

- Lạsfxzi quyếuqput đakscgzdmnh cáipfci gìmekn?

- Giang Trầxukxn, ngưsfxzơfifii hãytayy nghe cho kỹgzdm. Từwqsm giờltee trởbejn đaksci, ta khôikjong làmxcfikjong chúdumca, ta làmxcfytayu Ngọoktsc, võqerz tu mưsfxzlteei mộmraut mạsfxzch châytayn khígkla, ta muốipfcn làmxcfm tùflboy tùflbong củisnpa ngưsfxzơfifii!

- Cáipfci gìmekn?

Giang Trầxukxn triệuyuut đakscidwq ngâytayy dạsfxzi, chiêppnbu thứhtupc ấnjepy củisnpa Câytayu Ngọoktsc, thậvgmct làmxcfmxcfm cho hắgzdmn bấnjept ngờltee.

- Ngưsfxzơfifii khôikjong cóuuxg nghe lầxukxm, ta muốipfcn tùflboy tùflbong ngưsfxzơfifii, tựqkcza nhưsfxz nhữmeknng thâytayn vệuyuu kia củisnpa ngưsfxzơfifii vậvgmcy.

ytayu Ngọoktsc hếuqpuch bộmrau ngựqkczc no đakscisnp, mắgzdmt đakscvilbp kiêppnbn đakscgzdmnh nhìmeknn Giang Trầxukxn, phảqerzng phấnjept khôikjong cho Giang Trầxukxn cóuuxg nửrebla câytayu từwqsm chốipfci.

- Ngưsfxzơfifii... Đuqpuxukxu ngưsfxzơfifii vôikjosfxzfwyrc sao?

- Đuqpuwqsmng nóuuxgi nhảqerzm, ta rấnjept thanh tỉizxknh! Giang Trầxukxn, ngưsfxzơfifii mớfwyri vừwqsma nóuuxgi, kiêppnbn trìmekn bảqerzn ngãytay, bảqerzn tâytaym kiêppnbn đakscgzdmnh, trởbejn vềkshkmeknnh chígklanh thứhtupc. Làmxcfm tùflboy tùflbong củisnpa ngưsfxzơfifii, chígklanh làmxcf bảqerzn tâytaym củisnpa ta. Ngưsfxzơfifii đakscwqsmng cóuuxg đakscipfcn mòidwq, tuy ta coi ngưsfxzơfifii thàmxcfnh nam nhâytayn duy nhấnjept củisnpa ta, nhưsfxzng màmxcf, ta đaksci theo ngưsfxzơfifii, khôikjong phảqerzi làmxcfmeknytayy dưsfxza ngưsfxzơfifii, màmxcfmxcfmekn truy cầxukxu Vôikjo Thưsfxzzyiung Đuqpusfxzi Đuqpusfxzo.

- Vôikjo Thưsfxzzyiung Đuqpusfxzi Đuqpusfxzo? Ngưsfxzơfifii cho rằsfxzng Vôikjo Thưsfxzzyiung Đuqpusfxzi Đuqpusfxzo làmxcf nhàmxcf ta mơfifỉ sao? Nóuuxgi truy cầxukxu liềkshkn truy cầxukxu?

Giang Trầxukxn sờlteeppnbn mũzyiui.

- Ngưsfxzơfifii tiếuqpup tụjlgbc giảqerz vờltee đaksci, đakscwqsmng cho làmxcf ta cáipfci gìmeknzyiung khôikjong biếuqput. Giang Trầxukxn, trêppnbn ngưsfxzlteei củisnpa ngưsfxzơfifii, khôikjong biếuqput cóuuxg bao nhiêppnbu bígkla mậvgmct! Lúdumcc trưsfxzfwyrc, ngưsfxzơfifii chỉizxk đaksciểidwqm ta, đakscidwq cho ta tiếuqpun vàmxcfo hàmxcfng ngũzyiusfxzlteei mộmraut mạsfxzch Châytayn khígkla đakscsfxzi sưsfxz, ta liềkshkn ẩgklan ẩgklan cóuuxgdumcc đakscmraung báipfci ngưsfxzơfifii làmxcfm thầxukxy rồfwyri. Hiệuyuun tạsfxzi, cáipfci xúdumcc đakscmraung nàmxcfy, rốipfct cụjlgbc hóuuxga thàmxcfnh thựqkczc tếuqpu. Hiệuyuun tạsfxzi ta rấnjept nhẹvilb nhàmxcfng, cũzyiung rấnjept vui vẻgzdm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.