Độc Tôn Tam Giới

Chương 216 : Câu Ngọc quyết định kinh người 1

    trước sau   
- Khôhittng tốhdsot, bảyzxeo hộmubz đwdiedpwii soáhdsoi!

Đnmbdmubzt nhiêgsiyn, Thiêgsiyn Đnmbddttaa vạdpwin vậturct tựgfuxa hồnxql thứdttac tỉxprhnh, phảyzxeng phấsgdwt mộmubzt mũtzcpi têgsiyn kia, làtldp áhdsonh sáhdsong mặxprht trờoehgi tỉxprhnh lạdpwii vạdpwin vậturct, bỗzbvjng nhiêgsiyn tiếvurfp quảyzxen thếvurf giớtybgi đwdieen tốhdsoi nàtldpy.

Mộmubzt mũtzcpi têgsiyn kia, khôhittng cólkfg bấsgdwt kỳqviq sứdttac tưcuulioiung tưcuulhzozng, lạdpwii nắuxkym lấsgdwy tiễlkfgn đwdiedpwio tinh hoa.

Nhanh, chuẩkfjon, hung áhdsoc, xảyzxeo quyệyamut!

cuulu quang Kim sắuxkyc, phảyzxeng phấsgdwt nhưcuul thiêgsiyn thạdpwich cólkfg thểuxky pháhdso hủftvmy thàtldpnh trìontc, phảyzxeng phấsgdwt nhưcuul Thiêgsiyn Hỏqviqa cólkfg thểuxky thiêgsiyu đwdiehdsot hưcuul khôhittng.

cuulu!


Theo sáhdsot lấsgdwy mũtzcpi têgsiyn đwdiemxqhy trờoehgi củftvma Diệyamup Dung, tìontcm kiếvurfm đwdieưcuulhzozc khe hởioiu vẹvsrxn vẹvsrxn chỉxprhlkfg mộmubzt tia.

Phốhdsoc!

cuulu quang Kim sắuxkyc, nhưcuul áhdsonh mặxprht trờoehgi xuyêgsiyn qua vậturct trong suốhdsot, từzrzl khuôhittn mặxprht Nhâavtym Phi Long xuyêgsiyn thấsgdwu màtldp qua. Toàtldpn bộmubz đwdiemxqhu lâavtyu củftvma Nhâavtym Phi Long, phảyzxeng phấsgdwt bỗzbvjng nhiêgsiyn sụvsrxp đwdiexkqe, cảyzxehdsoi đwdiemxqhu xuấsgdwt hiệyamun mộmubzt hắuxkyc đwdiemubzng, đwdiexprhnh lấsgdwy mũtzcp bảyzxeo hiểuxkym, từzrzl tráhdson xuốhdsong cằvyhkm, vâavtỵy mà bịdttacuulu quang Kim sắuxkyc xôhittng hủftvmy, mólkfgc ra mộmubzt hắuxkyc đwdiemubzng trốhdsong rỗzbvjng.

Thầmxqhn diệyamuu nhấsgdwt chísgdwnh làtldp, khuôhittn mặxprht bịdtta lấsgdwy hếvurft, nhưcuulng đwdiemxqhu vẫczien đwdiemubzi lấsgdwy nólkfgn trụvsrx, lộmubz ra càtldpng thêgsiym quỷdhfk dịdtta khôhittng chịdttau nổxkqei.

Trong lúlkfgc nhấsgdwt thờoehgi, đwdiedpwii quâavtyn đwdiefynhu dừzrzlng lạdpwii, áhdsonh mắuxkyt mọsltvi ngưcuuloehgi, đwdiefynhu bắuxkyn ra mộmubzt loạdpwii sắuxkyc tháhdsoi khólkfglkfg thểuxky tin. Giờoehg khắuxkyc nàtldpy, tim củftvma bọsltvn hắuxkyn phảyzxeng phấsgdwt đwdiefynhu đwdieìontcnh chỉxprh.

Đnmbddpwii soáhdsoi, chếvurft?

Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc đwdieyamu nhấsgdwt tưcuultybgng tinh, Vưcuulơegmeng Quốhdsoc kiêgsiyu ngạdpwio, ởioiu buổxkqei tốhdsoi quỷdhfk dịdttatldpy, cứdtta nhưcuul vậturcy khôhittng hiểuxkyu thấsgdwu chếvurft đwdiei?

Phanh!

Thâavtyn hìontcnh củftvma Nhâavtym Phi Long, ầmxqhm ầmxqhm ngãkrgl xuốhdsong.

tldp hắuxkyn vừzrzla ngãkrgl, liềfynhn tưcuulơegmeng đwdieưcuulơegmeng vớtybgi sĩvurf khísgdw củftvma Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc triệyamut đwdieuxky sụvsrxp đwdiexkqe.

- Đnmbddpwii soáhdsoi chếvurft rồnxqli! Trôhitt́n chạy đwdieêgsiỷ khỏi chêgsiýt a!

- Khôhittng! Đnmbddpwii soáhdsoi nhưcuul thếvurftldpo sẽqwxc chếvurft? Đnmbddpwii soáhdsoi làtldp đwdieyamu nhấsgdwt tưcuultybgng tinh củftvma Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc chúlkfgng ta, làtldp Chiếvurfn Thầmxqhn củftvma Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc chúlkfgng ta! Hắuxkyn nhưcuul thếvurftldpo sẽqwxc chếvurft?

Trong quâavtyn đwdiemubzi Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc, Nhâavtym Phi Long làtldp thầmxqhn, làtldp thầmxqhn châavtyn chísgdwnh. Nhưcuulng màtldp, vịdtta thầmxqhn nàtldpy, dĩvurf nhiêgsiyn cũtzcpng sụvsrxp đwdiexkqe.


Mộmubzt màtldpn nàtldpy, khôhittng thểuxky nghi ngờoehgtldp pháhdso hủftvmy tísgdwn niệyamum củftvma tấsgdwt cảyzxe mọsltvi ngưcuuloehgi.

Bọsltvn hắuxkyn căwjcdn bảyzxen khôhittng tiếvurfp thụvsrx đwdieưcuulhzozc hiệyamun thựgfuxc nàtldpy, Nhâavtym Phi Long đwdiedpwii soáhdsoi thâavtyn làtldp Quâavtyn Thầmxqhn, nhưcuul thếvurftldpo sẽqwxc chếvurft ởioiu trong sơegmen cốhdsoc hoang vu?

Đnmbdâavtyy hếvurft thảyzxey, nhìontcn vềfynh phísgdwa trêgsiyn làtldp vớtybg vẩkfjon nhưcuul vậturcy, thậturct giốhdsong nhưcuul mộmubzt áhdsoc mộmubzng.

Nhâavtym Phi Long vừzrzla chếvurft, kếvurf hoạdpwich củftvma Giang Trầmxqhn, cũtzcpng tuyêgsiyn cáhdsoo thàtldpnh côhittng. Lúlkfgc nàtldpy đwdieâavtyy kếvurf hoạdpwich tậturcp kísgdwch bấsgdwt ngờoehg, quảyzxe thựgfuxc cólkfg thểuxkylkfgi hoàtldpn mỹeslm, phốhdsoi hợhzozp cáhdsoc loạdpwii chiếvurfn thuậturct cổxkqe quáhdsoi, cộmubzng thêgsiym nhâavtyn tốhdso kỳqviq binh Diệyamup Dung, vâavtỵy mà thậturct sựgfux thàtldpnh côhittng. Ngay cảyzxe Giang Trầmxqhn, cũtzcpng cảyzxem thấsgdwy cólkfg chúlkfgt khólkfg tin.

Cảyzxe đwdieoehgi Nhâavtym Phi Long, chiếvurfn côhittng hiểuxkyn háhdsoch, giếvurft ngưcuuloehgi vôhitt sốhdso, thàtldpnh tựgfuxu Quâavtyn Thầmxqhn, danh xưcuulng đwdieyamu nhấsgdwt tưcuultybgng tinh, đwdienxql tểuxky, Sáhdsot Thầmxqhn…

Tạdpwii thờoehgi khắuxkyc nàtldpy, tấsgdwt cảyzxe danh xưcuulng, đwdiefynhu theo hắuxkyn ầmxqhm ầmxqhm ngãkrgl xuốhdsong màtldp trởioiu thàtldpnh lịdttach sửnqjd.

Mộmubzt đwdieêgsiym nàtldpy, nhấsgdwt đwdiedttanh làtldp áhdsoc mộmubzng củftvma Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc, cũtzcpng làtldpm cho Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc chísgdwnh thứdttac tiếvurfn vàtldpo mộmubzt thờoehgi gian dàtldpi Hắuxkyc Áfpjum.

Chiếvurfn dịdttach Ba Vâavtyn Cốhdsoc, đwdiedpwii quâavtyn Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc tửnqjd thưcuulơegmeng hai phầmxqhn ba, thốhdsong soáhdsoi Nhâavtym Phi Long thìontc bịdtta Giang Trầmxqhn bắuxkyn chếvurft trưcuultybgc trậturcn.

Chiếvurfn dịdttach nàtldpy, Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc nguyêgsiyn khísgdw đwdiedpwii thưcuulơegmeng, quốhdsoc lựgfuxc giảyzxem nhiềfynhu.

Ba Vâavtyn Cốhdsoc, cũtzcpng trởioiu thàtldpnh đwdieiềfynhm xấsgdwu chi đwdiedttaa củftvma Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc, bịdtta cấsgdwm nhậturcp vĩvurfnh cửnqjdu.

tldpgsiyn Đnmbdôhittng Phưcuulơegmeng Vưcuulơegmeng Quốhdsoc, thìontc đwdiedpwii hoạdpwich toàtldpn thắuxkyng. Võeosj Giảyzxe tham dựgfux trậturcn chiếvurfn nàtldpy, toàtldpn bộmubz đwdiedpwit đwdieưcuulhzozc phong hàtldpo Trảyzxem Long dũtzcpng sĩvurf.

Mộmubzt trậturcn chiếvurfn nàtldpy, nhấsgdwt đwdiedttanh têgsiyn lưcuulu sửnqjdhdsoch. Chỉxprhtldpioiu trong lịdttach sửnqjd củftvma quốhdsoc gia mình, lạdpwii làtldp hai loạdpwii nhạdpwic dạdpwio hoàtldpn toàtldpn bấsgdwt đwdienxqlng.

Biếvurft đwdieưcuulhzozc Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc chiếvurfn bạdpwii, bêgsiyn Đnmbdôhittng Phưcuulơegmeng Vưcuulơegmeng Quốhdsoc còohcgn cólkfg chúlkfgt khôhittng hiểuxkyu thấsgdwu. Phảyzxei biếvurft rằvyhkng, cáhdsoc lộmubz chưcuul hầmxqhu củftvma Đnmbdôhittng Phưcuulơegmeng Vưcuulơegmeng Quốhdsoc tậturcp kếvurft, đwdiedpwii quâavtyn trữbqxntldpng, căwjcdn bảyzxen còohcgn khôhittng cólkfg khai chiếvurfn, thậturcm chísgdw ngay cảyzxe đwdiedttach nhâavtyn còohcgn khôhittng cólkfg thấsgdwy, bêgsiyn kia chiếvurfn đwdiesgdwu liềfynhn xong, ngay cảyzxe chủftvm soáhdsoi đwdiedttach quâavtyn Nhâavtym Phi Long cũtzcpng bịdtta bắuxkyn chếvurft rôhitt̀i.


Mộmubzt trậturcn chiếvurfn nàtldpy, uy danh củftvma Giang Trầmxqhn, càtldpng làtldp truyềfynhn khắuxkyp cáhdsoc quốhdsoc gia quanh thâavtyn. Têgsiyn củftvma hắuxkyn, rốhdsot cụvsrxc tiếvurfn vàtldpo tầmxqhm mắuxkyt cao tầmxqhng củftvma liêgsiyn minh 16 nưcuultybgc.

Ngay cảyzxe Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc đwdieyamu nhấsgdwt tưcuultybgng tinh Nhâavtym Phi Long, cũtzcpng chếvurft ởioiu trong tay kẻxwbdtldpy, cáhdsoi nàtldpy làtldpm cho cao tầmxqhng củftvma liêgsiyn minh 16 nưcuultybgc, khôhittng khỏqviqi xem trọsltvng Giang Trầmxqhn.

Tuy Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc ởioiu trong liêgsiyn minh 16 nưcuultybgc khôhittng tísgdwnh đwdiexprhnh tiêgsiym, nhưcuulng màtldp thiêgsiyn tàtldpi dùyamung binh Nhâavtym Phi Long, làtldp đwdieưcuulhzozc cáhdsoc quốhdsoc gia côhittng nhậturcn.

Lạdpwii khôhittng nghĩvurf rằvyhkng, Quâavtyn Thầmxqhn kia, lạdpwii chếvurft uấsgdwt ứdttac nhưcuul vậturcy.

Hiểuxkyn háhdsoch cảyzxe đwdieoehgi, chếvurft trong mộmubzt trậturcn chiếvurfn, đwdieem danh khísgdw suốhdsot đwdieoehgi hủftvmy hoạdpwii chỉxprh trong chốhdsoc láhdsot.

...

Sau đwdiedpwii chiếvurfn Ba Vâavtyn Cốhdsoc nửnqjda tháhdsong, Ba Giang Thàtldpnh mớtybgi dầmxqhn dầmxqhn khôhitti phụvsrxc bìontcnh tĩvurfnh. Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc pháhdsoi ra đwdieáhdsom Châavtyn khísgdw đwdiedpwii sưcuul kia, vốhdson làtldp muốhdson tậturcp kísgdwch bấsgdwt ngờoehg Ba Giang Thàtldpnh, nhưcuulng mớtybgi vừzrzla lẻxwbdn vàtldpo Giang Hãkrgln Lĩvurfnh, liềfynhn đwdiedpwit đwdieưcuulhzozc tin dữbqxn chiếvurfn đwdiesgdwu chấsgdwm dứdttat, Nhâavtym Phi Long bịdtta bắuxkyn chếvurft.

Nhólkfgm sáhdsot thủftvmtldpy, biếvurft đwdieưcuulhzozc tin tứdttac chủftvm soáhdsoi cũtzcpng bỏqviqontcnh, tựgfux nhiêgsiyn khôhittng cólkfg bấsgdwt kỳqviq ýiqwo chísgdw chiếvurfn đwdiesgdwu, đwdiemxqhy bụvsrxi đwdiesgdwt lui vềfynh Hắuxkyc Nguyệyamut Quốhdsoc.

Bọsltvn hắuxkyn cũtzcpng biếvurft, nếvurfu lúlkfgc nàtldpy đwdiemubzng thủftvm, cáhdsoi kia khôhittng thểuxky nghi ngờoehgtldp tựgfuxontcm đwdieưcuuloehgng chếvurft.

Mộmubzt ngàtldpy nàtldpy, Giang Trầmxqhn triệyamuu tậturcp tấsgdwt cảyzxe Giang gia tộmubzc nhâavtyn, côhittng bốhdso mộmubzt tin tứdttac.

- Chưcuul vịdtta, Giang gia ta ởioiu Giang Hãkrgln Lĩvurfnh cắuxkym rễlkfg mấsgdwy trăwjcdm năwjcdm, hôhittm nay, Giang Trầmxqhn ta đwdieãkrgl quyếvurft đwdiedttanh ly khai. Cáhdsoc ngưcuulơegmei nguyệyamun ýiqwocuulu lạdpwii, Giang Trầmxqhn ta cũtzcpng ủftvmng hộmubz. Muốhdson đwdiei theo ta, Giang Trầmxqhn ta cũtzcpng khôhittng phảyzxen đwdiehdsoi.

- Tiểuxkyu Hầmxqhu gia, ngưcuulơegmei muốhdson đwdiei? Đnmbdi nơegmei nàtldpo? Vềfynh sau còohcgn quay lạdpwii khôhittng?

- Vềfynh sau?


Giang Trầmxqhn cưcuuloehgi ha ha nólkfgi.

- Thếvurf giớtybgi to lớtybgn, Đnmbdôhittng Phưcuulơegmeng Vưcuulơegmeng Quốhdsoc chỉxprhtldp mộmubzt gólkfgc nho nhỏqviq củftvma thếvurf giớtybgi nàtldpy, cólkfg trởioiu vềfynh hay khôhittng, cáhdsoi kia liềfynhn khólkfgtldplkfgi.

- Trầmxqhn Nhi, Tam thúlkfgc cùyamung Tiểuxkyu Vũtzcp, nhấsgdwt đwdiedttanh đwdiei theo ngưcuulơegmei.

Giang Đnmbdnxqlng tỏqviq tháhdsoi đwdiemubz.

ohcgn lạdpwii mấsgdwy tộmubzc lãkrglo kia, lạdpwii cólkfg chút do dựgfux. Mặxprhc dùyamu bọsltvn hắuxkyn biếvurft phụvsrx tửnqjd Giang Phong rấsgdwt cưcuuloehgng đwdiedpwii, theo châavtyn bọsltvn họsltv, tấsgdwt sẽqwxclkfg tiềfynhn đwdienxqltldpng lớtybgn.

Nhưcuulng màtldp, bọsltvn hắuxkyn lạdpwii cólkfg cách nghĩ kháhdsoc. Hơegmen nữbqxna, bọsltvn hắuxkyn cũtzcpng hiểuxkyu đwdieưcuulhzozc, nếvurfu ly khai, còohcgn khôhittng bằvyhkng ởioiu lạdpwii Giang Hãkrgln Lĩvurfnh, tiếvurfp tụvsrxc hưcuulioiung thụvsrx phúlkfg quýiqwo.

Quan trọsltvng nhấsgdwt làtldp, nếvurfu nhưcuul phụvsrx tửnqjd Giang Trầmxqhn đwdiei rôhitt̀i, Vưcuulơegmeng Quốhdsoc phong thưcuulioiung, liềfynhn rơegmei xuốhdsong trêgsiyn đwdiemxqhu bọsltvn hắuxkyn, khôhittng thểuxkylkfgi trưcuultybgc, bọsltvn hắuxkyn cũtzcpng cólkfg thểuxky thửnqjd nghiệyamum Nhấsgdwt phẩkfjom chưcuul hầmxqhu thoáhdsong mộmubzt pháhdsot.

Tộmubzc nhâavtyn, tuy làtldp nhấsgdwt mạdpwich truyềfynhn thừzrzla xuốhdsong, nhưcuulng màtldp sau khi huyếvurft mạdpwich pha loãkrglng, mộmubzt đwdieoehgi mộmubzt đwdieoehgi, thâavtyn sơegme kháhdsoc biệyamut tựgfux nhiêgsiyn sẽqwxc biểuxkyu hiệyamun ra ngoàtldpi.

Giang Đnmbdnxqlng làtldp đwdieyamu đwdieyamu củftvma Giang Phong, ruộmubzt thịdttat cùyamung mẹvsrx sinh ra, tựgfux nhiêgsiyn đwdiei cùyamung Giang Phong.

Giang Vũtzcptldp đwdieưcuuloehgng đwdieyamu củftvma Giang Trầmxqhn, từzrzl nhỏqviq xem nhưcuul huynh đwdieyamu, hơegmen nữbqxna hắuxkyn mộmubzt mựgfuxc ỷdhfk lạdpwii Giang Trầmxqhn, muốhdson đwdiei theo ly khai, cũtzcpng khôhittng kỳqviq lạdpwi quýiqwo hiếvurfm.

Nhữbqxnng ngưcuuloehgi kháhdsoc, nólkfgi cho cùyamung cùyamung phụvsrx tửnqjd Giang Trầmxqhn huyếvurft thốhdsong quan hệyamu đwdieãkrgl khôhittng phảyzxei rấsgdwt gầmxqhn, chỉxprhtldp đwdienxqlng tộmubzc, muốhdson bọsltvn hắuxkyn khăwjcdng khăwjcdng mộmubzt mựgfuxc đwdiei theo Giang Trầmxqhn phiêgsiyu bạdpwit, bọsltvn hắuxkyn chưcuula hẳjaarn cam tâavtym tìontcnh nguyệyamun.

lkfgi cho cùyamung, ngưcuuloehgi cólkfg chísgdw riêgsiyng.

Giang Trầmxqhn chứdttang kiếvurfn bộmubz dạdpwing củftvma nhữbqxnng ngưcuuloehgi nàtldpy, liềfynhn biếvurft rõeosj bọsltvn hắuxkyn nghĩvurf nhưcuul thếvurftldpo. Nólkfgi thậturct ra, hắuxkyn cũtzcpng khôhittng muốhdson mang đwdiei tấsgdwt cảyzxe tộmubzc nhâavtyn.

Nhữbqxnng ngưcuuloehgi nàtldpy, trêgsiyn danh nghĩvurfa làtldp tộmubzc nhâavtyn, nhưcuulng trêgsiyn thựgfuxc tếvurf, Giang Trầmxqhn đwdiehdsoi vớtybgi bọsltvn họsltvtzcpng khôhittng cólkfg bao nhiêgsiyu cảyzxem tìontcnh. Nhữbqxnng ngưcuuloehgi nàtldpy đwdieãkrgllkfgcuulavtym, Giang Trầmxqhn cũtzcpng khôhittng nêgsiyn nólkfgi cáhdsoi gìontc, cũtzcpng khôhittng thểuxky bắuxkyt buộmubzc ngưcuuloehgi ta a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.