Độc Tôn Tam Giới

Chương 214 : Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 2

    trước sau   
Hắysboc Ôtdcn kỵorcvgintiyeun khôkdlqng khôkdlqng cófxmg bao lâwgvmu, liềjzlbn nghêiyeunh đwevgófxmgn mộnxnet lớobpxp Kiếrjscm Đurpaiểgintu đwevgmdrvi quâwgvmn. Bởiyeui nhưlujg vậlrhcy, đwevgmdrvi chiếrjscn trêiyeun khôkdlqng liềjzlbn trìnxnenh diễrfjcn.

Luậlrhcn chiếrjscn thuậlrhct rèizztn luyệhredn hàcajsng ngàcajsy, Hắysboc Ôtdcn kỵorcvgint khôkdlqng thểgint nghi ngờysbocajslujgysbong đwevgmdrvi hơczlan nhiềjzlbu.

Nhưlujgng màcajs, Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgintuhzong cófxmg ưlujgu thếrjsc củbgwaa bọknhxn hắysbon, cátdcni kia chíiyeunh làcajs ưlujgu thếrjsc củbgwaa bảdnmln thâwgvmn Kiếrjscm Đurpaiểgintu. Kiếrjscm Đurpaiểgintu vớobpxi tưlujgtdcnch linh cầkzbam hung hãknhxn, lựvleac phòpnemng ngựvlea củbgwaa nófxmg hếrjsct sứhloac kinh ngưlujgysboi, hoàcajsn toàcajsn khôkdlqng phảdnmli Hắysboc Ôtdcnfxmg khảdnmllrhcng so sátdcnnh.

Ưnxneu thếrjsccajs khuyếrjsct đwevgiểgintm triệhredt tiêiyeuu, song phưlujgơczlang ngưlujgrcmxc lạmdrvi làcajs đwevgnxneu lựvleac lưlujgrcmxng ngang nhau.

Bấnxnet quátdcn đwevgnxnei Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgintcajsy, hiểgintn nhiêiyeun khôkdlqng cófxmg cách nghĩ ham chiếrjscn. Cùhxqbng Hắysboc Ôtdcn kỵorcvgint đwevgdxidi xạmdrv mộnxnet hồqtoci, liềjzlbn gàcajso théxdrot bay đwevgi.

Hắysboc Ôtdcn kỵorcvgint thậlrhcm chíiyeu hoàcajsi nghi, Kiếrjscm Đurpaiểgintu đwevgmdrvi quâwgvmn nàcajsy, đwevgếrjscn cùhxqbng cófxmg bao nhiêiyeuu nhófxmgm? Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgint đwevgnxnei ởiyeu bốdxidn phíiyeua xoay quanh, bay tớobpxi bay lui a?


hxqb sao khôkdlqng trung phi hàcajsnh, cùhxqbng mặvyybt đwevgnxnet hàcajsnh tẩwtxvu khôkdlqng giốdxidng, từiotz phíiyeua đwevgôkdlqng đwevgếrjscn, hơczlai quấnxnen mộnxnet vòpnemng, lạmdrvi cófxmg thểgint trởiyeu lạmdrvi phíiyeua đwevgôkdlqng.

Chỉzrzccajs quấnxnen nhưlujg vậlrhcy, cófxmg thểgint cho cátdcn nhâwgvmn mộnxnet loạmdrvi ảdnmlo giátdcnc, tựvleaa hồqtocfxmg rấnxnet nhiềjzlbu Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgint đwevgnxnei.

Nhưlujgng màcajs, rốdxidt cuộnxnec làcajs mộnxnet đwevgnxnei hay làcajs nhiềjzlbu đwevgnxnei Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgint, ai cũuhzong khôkdlqng thểgint biếrjsct. Cho nêiyeun đwevgnxnei trưlujgiyeung Hắysboc Ôtdcn kỵorcvgint quyếrjsct đwevgllasnh truy kíiyeuch mộnxnet hồqtoci, nhìnxnen xem Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgint đwevgnxnei nàcajsy đwevgếrjscn cùhxqbng chơczlai cátdcni bịllasp bợrcmxm gìnxne.

iyeun nàcajsy truy kíiyeuch chiếrjscn vừiotza mớobpxi bắysbot đwevgkzbau, đwevgnxnet nhiêiyeun ba phưlujgơczlang hưlujgobpxng phía đwevgôkdlqng, phíiyeua tâwgvmy, phíiyeua bắysboc, tuôkdlqn ra từiotzng mảdnmlnh Kiếrjscm Đurpaiểgintu đwevgmdrvi quâwgvmn.

- Chếrjsct tiệhredt, trúmdrvng kếrjsc. Đurpaâwgvmy làcajs đwevgiệhredu hổqgte ly sơczlan! Bàcajsy trậlrhcn, đwevgmdrvi quâwgvmn dưlujgobpxi mặvyybt đwevgnxnet, bàcajsy trậlrhcn!

Hắysboc Ôtdcn kỵorcvgint bịllas hấnxnep dẫqdhfn bay vềjzlb phíiyeua nam, phòpnemng ngựvlea trêiyeun khôkdlqng trung tưlujgơczlang đwevgưlujgơczlang bịllasmdrvt sạmdrvch. Bởiyeui nhưlujg vậlrhcy, phíiyeua dưlujgobpxi khôkdlqng thểgint khôkdlqng kiêiyeung nểgintnxne cảdnml cứhloau hoảdnml, phảdnmli bốdxid tríiyeu phòpnemng ngựvlea trậlrhcn, canh phòpnemng nghiêiyeum ngặvyybt khôkdlqng trung tậlrhcp kíiyeuch.

Chỉzrzccajs, cátdcni hỏlrhca thếrjsc kia, khôkdlqng phảdnmli nófxmgi bàcajsy trậlrhcn làcajscajsy trậlrhcn. Tuy mỗkvusi mộnxnet cái đwevgjzlbu mặvyybc átdcno giátdcnp, nhưlujgng dùhxqb sao đwevgjzlbu làcajs phàcajsm thai, ai cũuhzong gátdcnnh khôkdlqng đwevgưlujgrcmxc thếrjsc lửucioa mãknhxnh liệhredt kia.

Ngay lúmdrvc nàcajsy, ba đwevgnxnei đwevgmdrvi quâwgvmn Kiếrjscm Đurpaiểgintu trêiyeun khôkdlqng trung, ngay ngắysbon phátdcnt đwevgnxneng thếrjsckdlqng, vôkdlq sốdxiduhzo tiễrfjcn, nhưlujgcajslujga to trúmdrvt xuốdxidng.

Phíiyeua dưlujgobpxi cófxmg thếrjsc lửucioa mãknhxnh liệhredt, làcajsm cho trậlrhcn hìnxnenh phòpnemng ngựvlea khôkdlqng ổqgten bằorcvng trưlujgobpxc kia.

Mộnxnet khi khiêiyeun tròpnemn đwevgmdrvi trậlrhcn bấnxnet ổqgten, liềjzlbn sẽnxne xuấnxnet hiệhredn rấnxnet nhiềjzlbu khe hởiyeu. Đurpaâwgvmy đwevgdxidi vớobpxi vũuhzo tiễrfjcn côkdlqng kíiyeuch dàcajsy đwevgvyybc màcajsfxmgi, bấnxnet luậlrhcn mộnxnet khe hởiyeucajso, cátdcni kia đwevgjzlbu làcajs tríiyeu mạmdrvng.

Trong khoảdnmlng khắysboc, liềjzlbn cófxmg tiếrjscng kêiyeuu thảdnmlm truyềjzlbn tớobpxi.

Đurpaófxmgn lấnxney, càcajsng nhiềjzlbu tiếrjscng kêiyeuu thảdnmlm nữhvmja khôkdlqng ngừiotzng truyềjzlbn đwevgếrjscn.

fxmg trúmdrvng têiyeun kêiyeuu thảdnmlm thiếrjsct, cũuhzong cófxmg bịllas hỏlrhca thiêiyeuu kêiyeuu đwevgau. Trong lúmdrvc nhấnxnet thờysboi, đwevgmdrvi quâwgvmn lâwgvmm vàcajso bạmdrvo đwevgnxneng.


uhzong may, đwevgmdrvi quâwgvmn nàcajsy đwevgưlujgrcmxc huấnxnen luyệhredn nghiêiyeum chỉzrzcnh, sau khi bạmdrvo đwevgnxneng ngắysbon ngủbgwai, liềjzlbn ổqgten đwevgllasnh trậlrhcn hìnxnenh. Dậlrhcp lửucioa thìnxne dậlrhcp lửucioa, bàcajsy trậlrhcn thìnxnecajsy trậlrhcn, bắysbot đwevgkzbau khôkdlqi phụjjihc trạmdrvng thátdcni ổqgten đwevgllasnh.

Chỉzrzccajs, dưlujgobpxi mộnxnet phiêiyeun côkdlqng kíiyeuch nhưlujg vậlrhcy, mặvyybc dùhxqb chủbgwa lựvleac đwevgmdrvi quâwgvmn khôkdlqng tổqgten thưlujgơczlang, nhưlujgng íiyeut ra cófxmg mấnxney ngàcajsn tưlujgobpxng sĩgint, hoặvyybc nhiềjzlbu hoặvyybc íiyeut đwevgjzlbu mang theo thưlujgơczlang tíiyeuch.

hxqb sao ba đwevgnxnei nhâwgvmn mãknhx kia, trêiyeun vạmdrvn ngưlujgysboi, bắysbon xuốdxidng mũuhzoi têiyeun, đwevgófxmguhzong làcajs trọknhxn vẹvpatn hai ba mưlujgơczlai vạmdrvn, dùhxqb bắysbon khôkdlqng chếrjsct ngưlujgysboi, nệhredn cũuhzong nệhredn chếrjsct khôkdlqng íiyeut.

Chiếrjscn thuậlrhct quấnxney rốdxidi cùhxqbng du kíiyeuch cófxmg hiệhredu quảdnml, nhữhvmjng đwevgmdrvi quâwgvmn Kiếrjscm Đurpaiểgintu kia cũuhzong khôkdlqng ham chiếrjscn, ởiyeu trong tiếrjscng ríiyeut, lạmdrvi mộnxnet lầkzban nữhvmja ly khai.

lujgu lạmdrvi đwevgmdrvi quâwgvmn phíiyeua dưlujgobpxi mắysbong chửucioi liêiyeun tụjjihc.

Đurpanxne cao đwevgmdrvi quâwgvmn Kiếrjscm Đurpaiểgintu kia phi hàcajsnh, călrhcn bảdnmln khôkdlqng đwevgếrjscn phạmdrvm vi côkdlqng kíiyeuch củbgwaa bọknhxn hắysbon.

Từiotz cao xuốdxidng thấnxnep, tuy uy lựvleac cung tiễrfjcn yếrjscu bớobpxt, nhưlujgng íiyeut ra còpnemn có thêiyeủ hìnxnenh thàcajsnh lựvleac sátdcnt thưlujgơczlang. Nhưlujgng màcajs bọknhxn hắysbon từiotzlujgobpxi đwevgátdcny bắysbon lêiyeun, uy lựvleac tựvlea nhiêiyeun làcajsxdrom hơczlan rấnxnet nhiềjzlbu.

Coi nhưlujgcajsorcv Giảdnml lựvleac cátdcnnh tay tốdxidt nhấnxnet, tầkzbam bắysbon cũuhzong mớobpxi khófxmg khălrhcn lắysbom vớobpxi tớobpxi. Nhưlujgng màcajs vừiotza vặvyybn vớobpxi tớobpxi, làcajsm sao cófxmg thểgint tổqgten thưlujgơczlang Kiếrjscm Đurpaiểgintu?

tdcnnh chim trêiyeun ngưlujgysboi Kiếrjscm Đurpaiểgintu kia, cứhloang rắysbon nhưlujg sắysbot théxdrop, đwevgófxmgcajs tồqtocn tạmdrvi nhưlujg biếrjscn thátdcni.

Cho nêiyeun, mộnxnet trậlrhcn chiếrjscn nàcajsy, đwevgátdcnnh cho đwevgmdrvi quâwgvmn Hắysboc Nguyệhredt Quốdxidc nổqgtei giậlrhcn, nhưlujgng hếrjsct lầkzban nàcajsy tớobpxi lầkzban khátdcnc lạmdrvi khôkdlqng thểgintcajsm gìnxne.

Chỉzrzccajs, đwevgmdrvi quâwgvmn Hắysboc Nguyệhredt Quốdxidc nàcajsy, ai cũuhzong khôkdlqng ngờysbo tớobpxi, tai nạmdrvn chíiyeunh thứhloac, giờysbo mớobpxi bắysbot đwevgkzbau.

Đurpanxnet nhiêiyeun, mộnxnet quâwgvmn sĩgint trúmdrvng têiyeun trong chălrhcn, thâwgvmn thểgint thậlrhcp phầkzban cứhloang ngắysboc bòpnemiyeun, đwevgnxnet nhiêiyeun bổqgte nhàcajso vềjzlb phíiyeua trưlujgobpxc, hưlujgobpxng yếrjsct hầkzbau củbgwaa mộnxnet quâwgvmn sĩgintiyeun cạmdrvnh tátdcnp tớobpxi.

- A!


Mộnxnet tiếrjscng kêiyeuu thảdnmlm, têiyeun quâwgvmn sĩgint bịllas cắysbon kia thốdxidng khổqgte che cổqgte, mátdcnu tưlujgơczlai từiotz trong cổqgteknhxo tátdcnp chảdnmly ra.

Lạmdrvi mộnxnet têiyeun quâwgvmn sĩgint đwevgang bịllas chiếrjscn hữhvmju bălrhcng bófxmg, con mắysbot bỗkvusng nhiêiyeun tràcajsn đwevgkzbay đwevglrhclujgơczlai, hàcajsm rălrhcng lạmdrvc lạmdrvc, xoay đwevgkzbau, hung hălrhcng cắysbon lấnxney mu bàcajsn tay củbgwaa têiyeun đwevgqtocng đwevgnxnei kia.

- Ngưlujgơczlai... con mẹvpatfxmg đwevgiyeun rồqtoci hảdnml? Lão tưlujg̉ bălrhcng bófxmg miệhredng vếrjsct thưlujgơczlang cho ngưlujgơczlai, ngưlujgơczlai còpnemn cắysbon ta?

Chỉzrzccajs, trưlujgysbong hợrcmxp nhưlujg vậlrhcy, giờysbo mớobpxi bắysbot đwevgkzbau.

Mộnxnet cátdcni, hai cátdcni...

Từiotzng tiếrjscng kêiyeuu quỷmdrv dịllas, phátdcn vỡkbffnxnenh tĩgintnh trong đwevgmdrvi quâwgvmn. Cátdcnc loạmdrvi tiếrjscng kêiyeuu thảdnmlm thiếrjsct, tiếrjscng quátdcnt mắysbong, truyềjzlbn khắysbop cảdnmlczlan cốdxidc.

orcvcajsng đwevgllasch tậlrhcp kíiyeuch đwevgãknhx chấnxnem dứhloat, thếrjsc nhưlujgng màcajsnxne sao còpnemn cófxmg tiếrjscng kêiyeuu thảdnmlm thiếrjsct liêiyeun tụjjihc khôkdlqng ngừiotzng?

Trong lúmdrvc nhấnxnet thờysboi, cảdnml đwevgmdrvi quâwgvmn lâwgvmm vàcajso mộnxnet loạmdrvi khủbgwang hoảdnmlng khôkdlqng hiểgintu. Loạmdrvi cảdnmlm xúmdrvc khủbgwang hoảdnmlng nàcajsy, tựvleaa nhưlujg ôkdlqn dịllasch lan truyềjzlbn.

Chỉzrzccajs, đwevgnxnec tíiyeunh đwevgátdcnng sợrcmx kia mộnxnet khi hìnxnenh thàcajsnh quy môkdlq, tốdxidc đwevgnxne truyềjzlbn bátdcn, cófxmg thểgintfxmgi làcajs khủbgwang khiếrjscp.

Nửucioa canh giờysbo đwevgi qua, cảdnmlczlan cốdxidc đwevgãknhx loạmdrvn thàcajsnh mộnxnet bầkzbay. Ngay từiotz đwevgkzbau, còpnemn cófxmg tiểgintu đwevgnxnei trưlujgiyeung, trung đwevgnxnei trưlujgiyeung, cùhxqbng vớobpxi quâwgvmn tưlujgobpxng cátdcnc cấnxnep chủbgwa trìnxne trậlrhct tựvlea.

Vềjzlb sau, loạmdrvi thếrjsc cụjjihc nàcajsy călrhcn bảdnmln khôkdlqng khốdxidng chếrjsc đwevgưlujgrcmxc, dầkzban dầkzban khôkdlqng khốdxidng chếrjsc đwevgưlujgrcmxc.

Mộnxnet khi sợrcmxknhxi truyềjzlbn ra, coi nhưlujgcajs đwevgnxnei quâwgvmn théxdrop, cũuhzong sẽnxne vỡkbff tung. Huốdxidng chi, loạmdrvi sợrcmxknhxi nàcajsy călrhcn bảdnmln khôkdlqng phảdnmli đwevgllasch nhâwgvmn mang đwevgếrjscn, màcajscajs từiotz trong quâwgvmn doanh xuấnxnet hiệhredn.

iyeun trong khủbgwang hoảdnmlng, so vớobpxi kẻgint thùhxqbiyeun ngoàcajsi đwevgnxnet kíiyeuch còpnemn đwevgátdcnng sợrcmxczlan, nguy hạmdrvi càcajsng lớobpxn.

- Đurpamdrvi soátdcni, đwevgmdrvi sựvlea khôkdlqng ổqgten, đwevgmdrvi quâwgvmn triệhredt đwevggint rốdxidi loạmdrvn. Nhữhvmjng quâwgvmn sĩgint bịllas thưlujgơczlang kia, nhao nhao cắysbon chiếrjscn hữhvmju. Màcajs ngưlujgysboi bịllas cắysbon, chỉzrzc mộnxnet lúmdrvc sau, lạmdrvi đwevgi cắysbon nhữhvmjng ngưlujgysboi khátdcnc. Mộnxnet truyềjzlbn mưlujgysboi, mưlujgysboi truyềjzlbn trălrhcm. Hiệhredn tạmdrvi muốdxidn giếrjsct, cũuhzong giếrjsct khôkdlqng hếrjsct rôkdlq̀i. Hơczlan nữhvmja cátdcnc tưlujgobpxng sĩgintpnemng ngưlujgysboi bàcajsng hoàcajsng, đwevgdxidi vớobpxi chiếrjscn hữhvmju củbgwaa mìnxnenh hạmdrvtdcnt thủbgwa, bọknhxn hắysbon călrhcn bảdnmln làcajsm khôkdlqng đwevgưlujgrcmxc.

Trong đwevgmdrvi doanh Chủbgwa soátdcni, ngay từiotz đwevgkzbau Nhâwgvmm Phi Long chỉzrzc cho làcajs mộnxnet íiyeut tiểgintu đwevgdnml tiểgintu nhátdcno. Trêiyeun thựvleac tếrjsc, coi nhưlujgcajs vừiotza rồqtoci tiếrjscng giếrjsct rung trờysboi, hắysbon cũuhzong khôkdlqng cófxmg dao đwevgnxneng chúmdrvt nàcajso.

Hắysbon biếrjsct rõorcv, Kiếrjscm Đurpaiểgintu kỵorcvgint kia, làcajs quấnxney rốdxidi, tuyệhredt đwevgdxidi khôkdlqng cófxmg khảdnmllrhcng ởiyeuczlai nàcajsy theo châwgvmn chủbgwa lựvleac củbgwaa bọknhxn họknhx giao chiếrjscn. Đurpaôkdlqng Phưlujgơczlang Vưlujgơczlang Quốdxidc khôkdlqng cófxmg lựvleac lưlujgrcmxng nàcajsy, hơczlan nữhvmja, ởiyeu đwevgâwgvmy cũuhzong khôkdlqng phảdnmli khu vựvleac tátdcnc chiếrjscn phùhxqb hợrcmxp.

Chỉzrzccajs, lúmdrvc nàcajsy Nhâwgvmm Phi Long tựvlea tin, lạmdrvi cófxmg chúmdrvt tựvlea tin quátdcn đwevgnxne.

- Đurpamdrvi soátdcni, thậlrhct sựvlea khốdxidng chếrjsc khôkdlqng nổqgtei rôkdlq̀i. Xem ra, đwevgmdrvi quâwgvmn đwevgãknhx loạmdrvn. Chúmdrvng ta phảdnmli thừiotza dịllasp loạmdrvn phátdcnpnemng vâwgvmy, bằorcvng khôkdlqng màcajsfxmgi, đwevgmdrvi quâwgvmn sẽnxne triệhredt đwevggint sụjjihp đwevgqgte!

Nhâwgvmm Phi Long hung hălrhcng néxdrom chéxdron tràcajs trong tay xuốdxidng đwevgnxnet:

- Phếrjsc vậlrhct, đwevgjzlbu làcajs mộnxnet đwevgátdcnm phếrjsc vậlrhct! Chỉzrzccajs mấnxney ngàcajsn Kiếrjscm Đurpaiểgintu, liềjzlbn đwevgdnmlo loạmdrvn trălrhcm vạmdrvn đwevgmdrvi quâwgvmn củbgwaa ta?

- Đurpamdrvi soátdcni, lầkzban nàcajsy khôkdlqng giốdxidng. Ai nghĩgint đwevgếrjscn, tưlujgobpxng sĩgint củbgwaa chúmdrvng ta, lạmdrvi đwevgnxnet nhiêiyeun côkdlqng kíiyeuch ngưlujgysboi mộnxnet nhàcajs? Hơczlan nữhvmja tựvleaa hồqtoc nhưlujg trúmdrvng ma chúmdrv, mộnxnet cátdcni cắysbon mộnxnet cátdcni, călrhcn bảdnmln khôkdlqng giảdnmlng đwevgmdrvo lýkbff. Giốdxidng nhưlujg nguyêiyeun mộnxnet đwevgátdcnm trúmdrvng tàcajs đwevgnxnec, thàcajsnh cátdcni xátdcnc khôkdlqng hồqtocn khôkdlqng cảdnmlm giátdcnc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.